open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
10.09.2003 N 220

Перспективи розвитку молекулярної

біології, геноміки та сучасних біотехнологій

Заслухавши та обговоривши доповідь академіка НАН України
Г.В.Єльської "Перспективи розвитку молекулярної біології, геноміки
та сучасних біотехнологій", Президія НАН України відзначає, що
молекулярна біологія за останні десятиріччя стала визначальним
науково-фундаментальним підґрунтям сучасної біології. Сьогодні на
її базі виникли та бурхливо розвиваються такі нові напрями, як
геноміка, генні та клітинні технології, протеоміка, квантова
біологія, біоінформатика, генна медицина тощо.
Зокрема, діагностика, профілактика та спрямоване лікування на
рівні індивідуального геному відкриває широкі можливості лікування
спадкових та соматичних захворювань. Значне місце посідають
дослідження, пов'язані з активною перебудовою геному тварин та
рослин (одержання стійких до захворювань порід тварин та сортів
рослин, а також трансгенних живих "біореакторів" гостродефіцитних
біологічно активних речовин).
В НАН України проблемами молекулярної біології опікується
низка установ: інститути біохімії ім. О.В. Палладіна; фізіології
ім. О.О. Богомольця; мікробіології і вірусології
ім. Д.К. Заболотного; молекулярної біології і генетики;
експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р.Є. Кавецького; проблем кріобіології і кріомедицини; біології
клітини; клітинної біології та генетичної інженерії; фізіології
рослин і генетики; біоорганічної хімії та нафтохімії. Найбільший
обсяг досліджень в Україні в галузі молекулярної біології,
молекулярної генетики, геноміки та генних технологій здійснюється
в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України. Окремі
питання з цих проблем вирішуються в установах АМН, УААН та вищих
навчальних закладах України.
З певних напрямів досліджень науковці НАН України отримали
світове визнання, зокрема з молекулярної біології, молекулярної
генетики, геноміки та сучасних біотехнологій (Інститут
молекулярної біології та генетики), молекулярної фізіології
клітинних мембран (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця),
генетичної інженерії та біотехнології рослин (Інститут клітинної
біології та генетичної інженерії).
За останні десятиліття в Україні у галузі молекулярної
біології зроблено 3 наукових відкриття, отримано Державні премії
СРСР та України, інші державні нагороди, опубліковано десятки
монографій, тисячі наукових статей, отримано сотні авторських
свідоцтв та патентів.
Щороку за фахом "молекулярна біологія" захищаються докторські
та кандидатські дисертації, спостерігається високий конкурс до
аспірантури за цією спеціальністю.
Налагоджено широке міжнародне співробітництво з
найавторитетнішими науковими закладами світу, постійно проводяться
престижні міжнародні наукові форуми з різних напрямів молекулярної
біології, встановлено конкретні творчі контакти між окремими
вченими і лабораторіями (які охоче запрошують академічних фахівців
на роботу), що дозволяє нашим вченим використовувати свій
потенціал та отримувати закордонні гранти.
Чимало завершених розробок з молекулярної біології
впроваджено в медицину та сільське господарство.
Разом з тим Президія НАН України відзначає, що в організації
наукових досліджень у галузі молекулярної біології і молекулярної
генетики є низка недоліків та невирішених проблем. Незважаючи на
те, що науково-методичний рівень окремих наукових колективів,
наявність наукових кадрів міжнародного рівня, широкі міжнародні
зв'язки створюють в Україні передумови для успішного розвитку
молекулярної біології, рівень молекулярно-біологічних досліджень
не завжди відповідає сучасним вимогам.
Потребують розширення обсяги досліджень з геноміки,
протеоміки, генної та клітинної технології, квантової біології та
біоінформатики.
Недостатність фінансування досліджень з молекулярної
біології, моральна застарілість обладнання та устаткування,
незадовільне матеріально-технічне забезпечення практично не дають
можливості вітчизняним вченим без співпраці із зарубіжними
колегами отримувати наукові дані, які б відповідали сучасним
вимогам і тим самим перешкоджають належному розвитку
молекулярно-біологічних досліджень в Україні. Через це найбільш
активна частина молодих кваліфікованих науковців змушена
задовольняти свої наукові потреби за кордоном. Україна ж при цьому
перетворюється на донора висококваліфікованих учених для наукових
лабораторій передових країн світу.
Постійний відтік наукових кадрів за кордон серйозно гальмує
молекулярно-біологічні дослідження в Україні.
Розвиток молекулярної біології в Україні стримується й
застарілими формами координації робіт, що розпорошує і без того
скромні фінансові та науково-технічні можливості. Діяльність
Наукової ради з проблеми "Молекулярна біологія" при Відділенні
молекулярної біології, біохімії, експериментальної і клінічної
фізіології НАН України вже не відповідає сучасним вимогам і
потребує якісного вдосконалення з урахуванням перспектив у
новітніх напрямах молекулярної біології і молекулярної генетики.
Темпи впровадження завершених науково-дослідних розробок у
галузі молекулярної біології і молекулярної генетики у практику
залишаються невисокими.
Президія НАН України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Доповідь академіка НАН України Г.В.Єльської "Перспективи
розвитку молекулярної біології, геноміки та сучасних
біотехнологій" взяти до відома та рекомендувати видати її в
журналі "Вісник НАН України".
2. Основними пріоритетними напрямами досліджень установ НАН
України в галузі молекулярної біології і молекулярної генетики
вважати: - геноміку; - генні та клітинні біотехнології; - протеоміку; - біоінформатику.
3. Відділенню молекулярної біології, біохімії,
експериментальної і клінічної фізіології НАН України:
3.1. Разом з відділеннями загальної біології та хімії НАН
України протягом IV кв. 2003 р. розглянути питання щодо
реорганізації Наукової ради з проблеми "Молекулярна біологія" у
Наукову раду з проблеми "Молекулярна біологія, геноміка та генні
технології", розробити Положення про Наукову раду, визначити її
персональний склад та подати до Президії НАН України відповідні
пропозиції.
3.2. До 01.01.04 разом із зацікавленими установами НАН
України провести роботу з формування комплексної програми
фундаментальних досліджень з молекулярної біології, геноміки,
генних та клітинних біотехнологій на 2004-2007 рр. з визначенням
механізмів управління і реалізації зазначеної програми та подати
до Президії НАН України відповідні пропозиції. При щорічному
розподілі додаткового бюджетного фінансування враховувати
необхідність збільшення фінансування досліджень з геноміки,
протеоміки, генних та клітинних біотехнологій, біоінформатики
тощо.
3.3. На розширеному засіданні бюро відділення розглянути у
IV кв. 2003 р. питання про використання можливостей
Науково-технічного центру імунобіотехнології НТК "Інститут
монокристалів" НАН України для збільшення масштабів впровадження
завершених розробок.
3.4. Щорічно при розподілі лімітів аспірантських місць
передбачати необхідність збільшення їх кількості за фахом
"молекулярна біологія", "молекулярна генетика", "генетика та
біотехнологія".
4. Інституту молекулярної біології та генетики НАН України
організувати починаючи з 2004 р. постійно діючу щорічну
школу-семінар з сучасних напрямів молекулярної біології та
генетики, передбачивши участь провідних фахівців України у роботі
школи-семінару.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Секцію
хімічних і біологічних наук НАН України (академік НАН України
В.Д.Походенко).
Президент Національної
академії наук України
академік НАН України Б.Є.Патон
Перший віце-президент -
головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України А.П.Шпак

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: