open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 220 від 18.06.2002

м. Київ

Про забезпечення виконання розпорядження

Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 N 242-р

З метою забезпечення реалізації розпорядження Кабінету
Міністрів України від 29.04.2002 N 242-р ( 242-2002-р ) "Про
затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної
угоди між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією роботодавців
України та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2002
- 2003 роки" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити заходи Міністерства охорони здоров'я України
щодо виконання Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України і
Конфедерацією роботодавців України та всеукраїнськими
профспілковими об'єднаннями України на 2002 - 2003 роки
( n0001697-02 ) (далі - заходи; додаються).
2. Першим заступникам, заступникам Державного секретаря,
керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я
України забезпечити реалізацію заходів та щоквартально першого
числа місяця, наступного за звітним періодом, подавати інформацію
про їх виконання до Головного управління освіти, науки та
інформаційно-аналітичного забезпечення.
3. Начальнику Головного управління освіти, науки та
інформаційно-аналітичного забезпечення Вороненку Ю. В. забезпечити
підготовку узагальненої інформації та її подання до Міністерства
праці та соціальної політики України. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр В.Ф.Москаленко
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства

охорони здоров'я України

18.06.2002 N 220
Заходи Міністерства охорони здоров'я України
щодо виконання Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України

і Конфедерацією роботодавців України та всеукраїнськими

профспілковими об'єднаннями України на 2002 - 2003 роки

( n0001697-02 )
-------------------------------------------------------------------------------- Положення Генеральної |Зміст заходу, термін|Виконавці |Відповідальні | угоди ( n0001697-02 ) |виконання | |від МОЗ | ------------------------------------------------------------------------------| Розділ I. Сприяння розвитку виробництва, забезпечення продуктивної зайнятості | ------------------------------------------------------------------------------| 1. У сфері виробництва| | | | Кабінет Міністрів | | | | України | | | | зобов'язується: | | | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 1.1.4. Забезпечити |забезпечити |центральні органи |Вовк М.Г. | погашення головними |погашення державними|виконавчої влади -| | розпорядниками |замовниками |розпорядники | | бюджетних коштів |заборгованості за |коштів державного | | заборгованості за |державним |бюджету, які | | виконаними державними |замовленням |виступають | | замовленнями станом на|відповідно до |державними | | 1 січня 2002 року у |розроблених і |замовниками, | | такі терміни: |узгоджених з |Мінекономіки, | | перше півріччя |Мінекономіки та |Мінфін, Управління| | 2002 року - 50 %; |Мінфіном графіків |стратегії | | друге півріччя |погашення зазначеної|реформування | | 2002 року - 50 %. |заборгованості |економіки та | | Не допускати утворення|відповідно до |стратегічного | | нової заборгованості. |термінів та обсягів,|планування | | |передбачених |Секретаріату | | |Генеральною угодою |Кабінету Міністрів| | |( n0001697-02 ) |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 1.1.6. При формуванні | | | | Державного бюджету | | | | України на 2003 рік та| | | | наступні роки | | | | забезпечити: | | | | виділення коштів на |виділення коштів на |Мінфін, |Вовк М.Г. | пільги та субсидії |пільги та субсидії |Мінекономіки, | | населенню за спожиті |населенню за спожиті|Мінпраці, інші | | енергоносії та надані |енергоносії та |центральні органи | | житлово-комунальні |надані |виконавчої влади, | | послуги, в тому числі |житлово-комунальні |Рада міністрів | | на погашення |послуги, в тому |Автономної | | заборгованості за |числі на погашення |Республіки Крим, | | минулі роки |кредиторської |обласні, Київська | | |заборгованості за |і Севастопольська | | |минулі роки |міські | | | |держадміністрації,| | | |Управління | | | |експертизи, | | | |аналізу та | | | |дерегуляції | | | |розвитку реального| | | |сектору економіки | | | |Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| виділення коштів на |виділення коштів на |Мінфін, |Вовк М.Г. | оплату державного |оплату державного |Мінекономіки, інші| | замовлення (окремим |замовлення |центральні органи | | рядком) |відповідно до норм |виконавчої влади, | | |Бюджетного кодексу |Рада міністрів АР | | |протягом терміну дії|Крим, обласні, | | |Генеральної угоди |Київська і | | |( n0001697-02 ) |Севастопольська | | | |міські | | | |держадміністрації,| | | |Управління | | | |стратегії | | | |реформування | | | |економіки та | | | |стратегічного | | | |планування | | | |Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 2. У сфері зайнятості | | | | Сторона власника | | | | вважає необхідним | | | | забезпечити за участю | | | | профспілок наступну | | | | етапність здійснення | | | | громадянами | | | | конституційного права | | | | на працю та соціальний| | | | захист під час | | | | безробіття: | | | | |--------------------+------------------+---------------| 1.2.1. Розширити сферу|забезпечити |Мінекономіки, інші|Коротко О.Ш. | застосування праці |активізацію |центральні органи |Вовк М.Г. | через створення |інвестиційної |виконавчої влади, |Мельник Ю.В. | юридичними та |діяльності, |Рада міністрів АР | | фізичними особами |спрямування |Крим, обласні, | | щорічно не менш як 300|фінансових ресурсів |Київська і | | - 320 тис. робочих |на розвиток нових |Севастопольська | | місць, знизити рівень |виробництв з метою |міські | | безробіття, визначений|створення нових |держадміністрації,| | за методологією |робочих місць |Управління | | Міжнародної |протягом терміну дії|стратегії | | організації праці, |Генеральної угоди |реформування | | порівняно з попереднім|( n0001697-02 ) |економіки та | | роком | |стратегічного | | | |планування | | | |Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | |розробити і подати |Мінпраці, інші |Мельник Ю.В. | |на затвердження |центральні органи | | |Кабінету Міністрів |виконавчої влади | | |України: проект |за участю | | |плану дій на 2002 |об'єднань | | |рік щодо виконання |роботодавців і | | |Державної програми |профспілок, | | |зайнятості населення|Управління | | |на 2001 - 2004 роки |стратегії | | |( 3076-14 ) |реформування | | |квітень 2002 року |економіки та | | | |стратегічного | | | |планування | | | |Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| |проект плану дій на |Мінпраці, інші |Мельник Ю.В. | |2003 рік щодо |центральні органи | | |виконання Державної |виконавчої влади | | |програми зайнятості |за участю | | |населення на 2001 - |об'єднань | | |2004 роки |роботодавців і | | |( 3076-14 ) |профспілок, | | |I квартал 2003 року |Управління | | | |стратегії | | | |реформування | | | |економіки та | | | |стратегічного | | | |планування | | | |Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 1.2.2. Не допускати |передбачити у |Мінпраці, інші |Вовк М.Г. | зменшення сумарної |щорічних планах дій |центральні органи |Мельник Ю.В. | чисельності зайнятих у|(на 2002 та 2003 |виконавчої влади, | | галузях економіки: |роки) завдання щодо |Рада міністрів АР | | у 2002 році більше ніж|виконання Державної |Крим, обласні, | | на 120 тис. осіб; |програми зайнятості |Київська і | | у 2003 році більше ніж|населення на 2001 - |Севастопольська | | на 180 тис. осіб |2004 роки |міські | | |( 3076-14 ) |держадміністрації | | |у розрізі |за участю | | |галузей економіки та|об'єднань | | |регіонів протягом |роботодавців і | | |дії Генеральної |профспілок, | | |угоди |Управління | | |( n0001697-02 ) |стратегії | | | |реформування | | | |економіки та | | | |стратегічного | | | |планування | | | |Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 1.2.7. Розробити в |забезпечити |Мінпраці, МОН, |Коротко О.Ш. | першому півріччі 2002 |проведення |інші центральні |Вороненко Ю.В. | року та здійснити |моніторингу розвитку|органи виконавчої |Мельник Ю.В. | комплекс заходів щодо |системи професійного|влади, Рада | | сприяння підприємствам|навчання кадрів на |міністрів АР Крим,| | в організації |виробництві протягом|обласні, Київська | | професійного навчання |терміну дії |і Севастопольська | | кадрів, у тому числі |Генеральної угоди |міські | | безпосередньо на |( n0001697-02 ) |держадміністрації | | виробництві, з метою | |за участю | | забезпечення | |об'єднань | | підвищення якості | |роботодавців і | | робочої сили та її | |профспілок, | | продуктивної | |Управління | | зайнятості | |стратегії | | | |реформування | | | |економіки та | | | |стратегічного | | | |планування | | | |Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| |забезпечити |Мінпраці, МОН, |Коротко О.Ш. | |організацію |інші органи |Вороненко Ю.В. | |семінарських занять |виконавчої влади, |Мельник Ю.В. | |з питань |Рада міністрів АР | | |професійного |Крим, обласні, | | |навчання кадрів на |Київська і | | |виробництві для |Севастопольська | | |працівників кадрових|міські | | |служб підприємств |держадміністрації | | |протягом терміну |за участю | | |дії Генеральної |об'єднань | | |угоди |роботодавців і | | |( n0001697-02 ) |профспілок, | | | |Управління | | | |стратегії | | | |реформування | | | |економіки та | | | |стратегічного | | | |планування | | | |Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| Сторони угоди | | | | рекомендують: | | | | 1.2.8. Передбачити в |передбачити в |міністерства, інші|Коротко О.Ш. | галузевих угодах |галузевих угодах |центральні органи |Вороненко Ю.В. | зобов'язання щодо: |зобов'язання щодо: |виконавчої влади |Мельник Ю.В. | скорочення |скорочення |за участю | | непродуктивних втрат |непродуктивних втрат|об'єднань | | робочого часу; |робочого часу; |роботодавців і | | стабілізація |стабілізація |профспілок, | | зайнятості (скорочення|зайнятості |відповідні | | плинності кадрів); |(скорочення |управління | | |плинності кадрів); |Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | визначення обсягів |визначення обсягів | | | фінансування |фінансування | | | роботодавцями витрат |роботодавцями витрат| | | на підвищення |на підвищення | | | кваліфікації персоналу|кваліфікації | | | та граничні періоди |персоналу та | | | роботи для |граничні періоди | | | обов'язкового |роботи для | | | проходження навчання з|обов'язкового | | | підвищення |проходження навчання| | | кваліфікації в |з підвищення | | | навчальних закладах |кваліфікації в | | | |навчальних закладах | | | |протягом терміну дії| | | |Генеральної угоди | | | |( n0001697-02 ) | | | ------------------------------------------------------------------------------| Розділ II. Оплата праці, підвищення рівня доходів | ------------------------------------------------------------------------------| Сторони Угоди | | | | ( n0001697-02 ) | | | | домовилися: | | | | 2.1. Установити |передбачати в |міністерства, інші|Вовк М. Г. | тарифну ставку |галузевих |центральні органи | | робітника I розряду: |(регіональних) |виконавчої влади, | | |угодах встановлення |Рада міністрів | | |тарифної ставки |Автономної | | |робітника I |Республіки Крим, | | |розряду: |обласні Київська і| | з 1 січня 2002 р. у |з 1 січня |Севастопольська | | розмірі не менше 140 |2002 р. у розмірі не|міські | | гривень на місяць. |менш як 140 гривень |держадміністрації | | |на місяць; |за участю | | Розглянути питання про|за підсумками |об'єднань | | її підвищення з 1 |першого півріччя |роботодавців і | | липня 2002 р. до 165 |ц. р. розглянути |профспілок, | | гривень на місяць; |можливість її |відповідні | | |підвищення до 165 |управління | | |гривень на місяць; |Секретаріату | | з 1 січня 2003 р. у |з 1 січня 2003 року |Кабінету Міністрів| | розмірі не нижчому від|у розмірі не нижчому|України | | законодавчо |від законодавчо | | | встановленого розміру |встановленої | | | мінімальної заробітної|мінімальної | | | плати на 2003 рік |заробітної плати на | | | |2003 рік протягом | | | |терміну дії | | | |Генеральної угоди | | | |( n0001697-02 ) | | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 2.2. Визначати ставки |передбачати в |міністерства, інші|Вовк М. Г. | (оклади) працівників |галузевих |центральні органи | | загальних (наскрізних)|(регіональних) |виконавчої влади, | | професій і посад у |угодах: |Рада міністрів | | галузевих угодах. При |встановлення ставок |Автономної | | цьому мінімальні |(окладів) |Республіки Крим, | | розміри ставок |працівників |обласні, Київська | | (окладів) |загальних |і Севастопольська | | встановлюються на |(наскрізних) |міські | | рівні не нижче від |професій та посад у |держадміністрації | | законодавчо |розмірі не нижчому |за участю | | встановленого розміру |від законодавчо |об'єднань | | мінімальної заробітної|визначеного розміру |роботодавців і | | плати на відповідний |мінімальної |профспілок, | | рік |заробітної плати на |відповідні | | |відповідний рік |управління | | |протягом терміну дії|Секретаріату | | |Генеральної угоди |Кабінету Міністрів| | |( n0001697-02 ) |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 2.3. Забезпечити темпи|передбачати в |міністерства, інші|Вовк М. Г. | зростання реальної |галузевих |центральні органи | | заробітної плати не |(регіональних) |виконавчої влади, | | нижче темпів зростання|угодах: |Рада міністрів | | реального валового |встановлення |Автономної | | внутрішнього продукту |показника зростання |Республіки Крим, | | за відповідний рік |заробітної плати |обласні Київська і| | |працівників галузей |Севастопольська | | |економіки, що з |міські | | |урахуванням |держадміністрації | | |прогнозних |за участю | | |показників рівня |об'єднань | | |інфляції |роботодавців і | | |забезпечувало б |профспілок, | | |темпи зростання |відповідні | | |реальної заробітної |управління | | |плати не менше темпу|Секретаріату | | |зростання реального |Кабінету Міністрів| | |валового |України | | |внутрішнього | | | |продукту за | | | |відповідний рік | | | |протягом терміну дії| | | |Генеральної угоди | | | |( n0001697-02 ) | | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 2.4. Установити для |підвищення посадових|міністерства, інші|Вовк М. Г. | застосування на |окладів працівників |центральні органи | | підприємствах (в |в галузі відповідно |виконавчої влади, | | установах, |до постанов Кабінету|Рада міністрів | | організаціях) перелік |Міністрів України |Автономної | | і розміри доплат та |протягом терміну дії|Республіки Крим, | | надбавок до тарифних |Генеральної угоди |обласні, Київська | | ставок і посадових |( n0001697-02 ) |і Севастопольська | | окладів працівників | |міські | | об'єднань, підприємств| |держадміністрації | | і організацій, що | |за участю | | мають міжгалузевий | |об'єднань | | характер, згідно з | |роботодавців і | | додатком 2 | |профспілок, | | | |відповідні | | | |управління | | | |Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| В установах і |підготувати |МОН, МОЗ, |Вовк М. Г. | організаціях, що |пропозиції Кабінету |Мінпраці, Мінфін, | | фінансуються з |Міністрів України |Мінкультури, | | бюджету, перелік і |щодо застосування |Управління | | розміри зазначених |доплат та надбавок |науково-технічного| | доплат і надбавок |згідно з додатком 2 |та гуманітарного | | встановлюються |в установах і |розвитку | | Кабінетом Міністрів |організаціях, що |Секретаріату | | України з урахуванням |фінансуються з |Кабінету | | положень цієї |бюджету, погодивши |Міністрів | | Генеральної угоди |їх з відповідними | | | ( n0001697-02 ) за |профспілками квітень| | | погодженням з |2002 року | | | відповідними | | | | профспілками | | | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 2.5. Установити, що у |здійснювати |Мінпраці, інші |Коротко О.Ш. | разі виникнення на |державний контроль |центральні органи |Вовк М. Г. | підприємстві (в |за додержанням |виконавчої влади, | | установі, організації)|законодавства про |Рада міністрів | | заборгованості із |оплату працю на |Автономної | | заробітної плати, |підприємствах, в |Республіки Крим, | | грошового забезпечення|установах та |обласні, Київська | | терміном понад один |організаціях всіх |і Севастопольська | | місяць, органи |форм власності; та в|міські | | виконавчої влади, |межах повноважень |держадміністрації | | об'єднання |вживати заходів до |за участю | | роботодавців і |усунення порушень |об'єднань | | профспілкові органи |протягом терміну дії|роботодавців і | | (галузеві та |Генеральної угоди |профспілок, | | регіональні) вживають |( n0001697-02 ) |Управління | | ефективних заходів до | |стратегії | | її ліквідації | |реформування | | | |соціальних | | | |відносин | | | |Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| Дотримуватися норм |аналізувати стан |Мінпраці, інші |Коротко О.Ш. | чинного законодавства |справ з виплати |центральні органи |Бережнов С.П. | щодо розірвання |заробітної плати у |виконавчої влади, |Вороненко Ю.В. | контрактів з |галузі по регіонах, |Рада міністрів |Вовк М.Г. | керівниками |залучати до роботи з|Автономної |Мельник Ю.В. | підприємств (установ, |погашення |Республіки Крим, | | організацій), де сума |заборгованості із |обласні, Київська | | заборгованості із |заробітної плати |і Севастопольська | | заробітної плати, |об'єднання |міські | | грошового забезпечення|роботодавців і |держадміністрації | | протягом наступного |профспілок щомісяця |за участю | | місяця не зменшується | |об'єднань | | | |роботодавців і | | | |профспілок, | | | |Управління | | | |стратегії | | | |реформування | | | |соціальних | | | |відносин | | | |Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| |вносити зміни до |міністерства, інші|Коротко О.Ш. | |умов контрактів, які|центральні органи |Вовк М. Г. | |укладаються з |виконавчої влади, |Мельник Ю.В. | |керівниками |Рада міністрів | | |підприємств, що |Автономної | | |належать до сфери |Республіки Крим, | | |управління, в |обласні, Київська | | |частині зобов'язань |і Севастопольська | | |щодо погашення |міські | | |заборгованості із |держадміністрації | | |заробітної плати (з |за участю | | |визначенням термінів|об'єднань | | |погашення, |роботодавців і | | |узгоджених з |профспілок, | | |трудовим |відповідні | | |колективом), та |управління | | |забезпечити |Секретаріату | | |притягнення до |Кабінету Міністрів| | |дисциплінарної |України | | |відповідальності | | | |керівників, які не | | | |забезпечують | | | |виконання умов | | | |контрактів протягом | | | |терміну дії | | | |Генеральної угоди | | | |( n0001697-02 ) | | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| |розривати контракт з|міністерства, інші|Коротко О.Ш. | |керівником |центральні органи |Мельник Ю.В. | |підприємства, |виконавчої влади, |Вовк М.Г. | |установи, |Рада міністрів | | |організації, де сума|Автономної | | |заборгованості із |Республіки Крим, | | |заробітної плати, |обласні, Київська | | |грошового |і Севастопольська | | |забезпечення |міські | | |протягом наступного |держадміністрації | | |місяця не зменшилася|за участю | | |(за умови, що |об'єднань | | |відсутня |роботодавців і | | |заборгованість з |профспілок, | | |бюджету за державним|відповідні | | |замовленням |управління | | |підприємству, |Секретаріату | | |установі, |Кабінету Міністрів| | |організації або сума|України | | |цієї заборгованості | | | |менша від суми | | | |заборгованості із | | | |заробітної плати, | | | |грошового | | | |забезпечення) | | | |протягом терміну дії| | | |Генеральної угоди | | | |( n0001697-02 ) | | | |передбачати у |міністерства, інші|Коротко О.Ш. | |галузевих |центральні органи |Вовк М.Г. | |(регіональних) |виконавчої влади, | | |угодах конкретні |Рада міністрів | | |заходи щодо |Автономної | | |ліквідації |Республіки Крим, | | |заборгованості з |обласні, Київська | | |виплати заробітної |і Севастопольська | | |плати та грошового |міські | | |забезпечення, |держадміністрації | | |визначати роль і |за участю | | |місце в цій роботі |об'єднань | | |об'єднань |роботодавців і | | |роботодавців і |профспілок, | | |профспілок протягом |відповідні | | |терміну дії |управління | | |Генеральної угоди |Секретаріату | | |( n0001697-02 ) |Кабінету Міністрів| | | |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 2.6. Сторона власників|передбачати у |міністерства, інші|Коротко О.Ш. | не прийматиме в |галузевих |центральні органи |Вовк М.Г. | односторонньому |(регіональних) |виконавчої влади, | | порядку рішень щодо |угодах норми щодо |Рада міністрів | | зміни раніше |неприйняття стороною|Автономної | | узгоджених та |власників в |Республіки Крим, | | встановлення нових |односторонньому |обласні, Київська | | умов оплати праці |порядку рішень щодо |і Севастопольська | | |зміни раніше |міські | | |узгоджених та |держадміністрації | | |встановлення нових |за участю | | |умов оплати праці |об'єднань | | |протягом терміну дії|роботодавців і | | |Генеральної угоди |профспілок, | | |( n0001697-02 ) |відповідні | | | |управління | | | |Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| Кабінет Міністрів | | | | України | | | | зобов'язується: | | | | 2.7. Здійснювати |намагатись |Мінпраці, Мінфін, |Вовк М. Г. | підвищення заробітної |забезпечувати |Мінекономіки, | | плати працівників |реалізацію оплати |Мін'юст, інші | | освіти, охорони |праці працівників |центральні органи | | здоров'я, науки та |галузі, згідно зі |виконавчої влади, | | культури до рівня, |ст. 77 Основ |Управління | | визначеного |законодавства |стратегії | | законодавством |України про охорону |реформування | | України, забезпечуючи |здоров'я ( 2801-12 )|соціальних | | рівні підходи до |протягом |відносин разом з | | підвищення заробітної |терміну дії |відповідними | | плати в цих та інших |Генеральної угоди |управліннями | | галузях, в органах |( n0001697-02 ) |Секретаріату | | виконавчої влади та | |Кабінету Міністрів| | інших установах і | |України | | організаціях, які | | | | фінансуються за | | | | рахунок бюджетних | | | | коштів, за погодженням| | | | з відповідними | | | | профспілками | | | | ------------------------------------------------------------------------------| Розділ III. Умови праці та відпочинку | ------------------------------------------------------------------------------| Сторони Угоди | | | | ( n0001697-02 ) | | | | домовилися: | | | | 3.1. З метою |організовувати для |міністерства, інші|Бєлотєлов М.Г. | забезпечення належного|представників |центральні органи |Фещенко І.І. | рівня правової |власників і |виконавчої влади, | | підготовки сторін |профспілок навчання |Рада міністрів | | колективних договорів |з питань додержання |Автономної | | і угод, здійснення |законодавства про |Республіки Крим, | | ефективного контролю |працю протягом 3 - 5|обласні, Київська | | за додержанням |днів із збереженням |і Севастопольська | | законодавства про |заробітної плати за |держадміністрації | | працю щорічно |місцем роботи |за участю | | організовувати для |щороку |об'єднань | | представників | |роботодавців і | | власників і профспілок| |профспілок, | | навчання протягом 3 - | |відповідні | | 5 днів із збереженням | |управління | | заробітної плати за | |Секретаріату | | місцем роботи | |Кабінету Міністрів| | | |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| Кабінет Міністрів | | | | України | | | | зобов'язується: | | | | 3.3. Забезпечити |спільно з Мінпраці, |Мінпраці, |Бережнов С.П. | контроль за виконанням|Мінпромполітики, |Мінпромполітики, |Григорович В.Р.| заходів, які |Мінпаливенерго, |Мінпаливенерго, | | передбачені на 2002 - |Мінагрополітики |Мінагрополітики, | | 2003 роки: |забезпечити контроль|МОЗ, МНС, МВС, | | Національною |за виконанням |МОН, Управління | | програмою поліпшення |заходів, |експертизи та | | стану безпеки, гігієни|передбачених на 2002|аналізу розвитку | | праці та виробничого |- 2003 роки |техногенної, | | середовища на 2001 - |Національною |екологічної, | | 2005 роки |програмою поліпшення|ядерної безпеки та| | ( 1320-2001-п ); |стану безпеки, |природокористуван-| | Програмою розвитку |гігієни праці та |ня Секретаріату | | виробництва засобів |виробничого |Кабінету Міністрів| | індивідуального |середовища на 2001 -|України | | захисту працюючих на |2005 роки | | | 2001 - 2004 роки |( 1320-2001-п ) та | | | ( 952-2001-п ); |Програмою розвитку | | | Державною програмою |виробництва засобів | | | навчання та підвищення|індивідуального | | | рівня знань |захисту працівників | | | працівників, населення|на 2001 - 2004 роки | | | України з питань |( 952-2001-п ). | | | охорони праці на 2001 |Щороку у I кварталі | | | - 2005 роки (у разі її|подавати Кабінетові | | | затвердження) |Міністрів України | | | |інформацію про стан | | | |виконання | | | |Національної | | | |програми поліпшення | | | |стану безпеки, | | | |гігієни праці та | | | |виробничого | | | |середовища на 2001 | | | |2005 роки протягом | | | |терміну дії | | | |Генеральної угоди | | | |( n0001697-02 ) | | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 3.6. За участю |розглядати на |міністерства, інші|Жданова М.П. | центральних та |засіданнях |центральні органи |Бережнов С.П. | місцевих органів |Національної ради з |виконавчої влади, | | виконавчої влади, |питань безпечної |Рада міністрів | | об'єднань роботодавців|життєдіяльності |Автономної | | та профспілок щороку |населення та |Республіки Крим, | | розглядати на |Кабінету Міністрів |обласні, Київська | | засіданнях Кабінету |України питання про |і Севастопольська | | Міністрів України |стан охорони праці |міські | | питання про стан |на виробництві, |держадміністрації | | охорони праці на |виробничого |за участю Фонду | | виробництві, |травматизму та |соціального | | виробничого |професійної |страхування від | | травматизму та |захворюваності, |нещасних випадків | | професійної |вживати відповідних |на виробництві та | | захворюваності, |заходів до його |професійних | | вживати відповідних |поліпшення |захворювань, | | заходів до його |щороку |об'єднань | | поліпшення | |роботодавців і | | | |профспілок, | | | |Управління | | | |експертизи та | | | |аналізу розвитку | | | |техногенної, | | | |екологічної, | | | |ядерної безпеки та| | | |природокористуван-| | | |ня Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 3.10. Розробити |спільно з Мінпраці |Мінпраці, МОЗ, |Бережнов С.П. | протягом 2002 року та |розробити у III |Мінпаливенерго, |Жданова М.П. | впровадити систему |кварталі та |Мінпромполітики за| | професійного |розпочати |участю об'єднань | | психофізіологічного |впровадження в IV |роботодавців і | | відбору спеціалістів, |кварталі 2002 року |профспілок, | | які зайняті на роботах|системи професійного|Управління | | з високим рівнем |психофізіологічного |експертизи та | | техногенної небезпеки |добору спеціалістів,|аналізу розвитку | | та підвищеним ризиком |зайнятих на роботах |техногенної, | | |у вугільній та |екологічної, | | |гірничорудній |ядерної безпеки та| | |промисловості |природокористуван-| | |2002 рік |ня Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| |разом з Мінпраці, |Мінпраці, МНС, |Бережнов С.П. | |МНС розробити та |МОЗ, інші |Жданова М.П. | |впровадити систему |центральні органи | | |професійного |виконавчої влади | | |психофізіологічного |за участю | | |відбору |об'єднань | | |спеціалістів, |роботодавців і | | |зайнятих на роботах |профспілок, | | |з високим рівнем |Управління | | |небезпеки та |експертизи та | | |підвищеним ризиком |аналізу розвитку | | |протягом 2002 року |техногенної, | | | |екологічної, | | | |ядерної безпеки та| | | |природокористуван-| | | |ня Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 3.12. Подати на |разом з Мінпраці |Мінпраці, МОЗ, |Бережнов С. П. | ратифікацію Верховною |внести до Кабінету |Мінпромполітики, | | Радою України |Міністрів України |Мінтранс, | | Конвенції МОП: N 155 |проект Закону |Державний комітет | | ( 993_050 ) |України про |з будівництва та | | "Про безпеку, гігієну |ратифікацію |архітектури за | | праці та виробниче |Конвенцій МОП N 155 |участю об'єднань | | середовище" |( 993_050 ) |роботодавців та | | (друге |"Про безпеку, |профспілок, | | півріччя 2003 р.) |гігієну праці та |Управління | | |виробниче |експертизи та | | |середовище" у |аналізу розвитку | | |тримісячний термін |техногенної, | | |після прийняття |екологічної, | | |Закону України "Про |ядерної безпеки та| | |безпечність |природокористуван-| | |промислової |ня Секретаріату | | |продукції" |Кабінету Міністрів| | | |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 3.13. Розглянути |спільно з |Мінагрополітики, |Бережнов С. П. | протягом 2002 року на |Мінагрополітики, |Мінпраці, Мінфін, | | засіданні Національної|Мінпраці, Мінфін, |Мінекономіки, МОЗ,| | ради соціального |Мінекономіки |Фонд соціального | | партнерства питання |підготувати |страхування від | | про можливість |матеріали для |нещасних випадків | | ратифікації Україною |розгляду на |на виробництві та | | Конвенції МОП N 184 |засіданні |професійних | | "Про безпеку і гігієну|Національної ради |захворювань, | | праці в сільському |соціального |Національна рада | | господарстві" |партнерства питання |соціального | | |про можливість |партнерства за | | |ратифікації Україною|участю об'єднань | | |Конвенції МОП N 184 |роботодавців і | | |"Про безпеку і |профспілок, | | |гігієну праці в |Управління | | |сільському |координації | | |господарстві" |здійснення | | |2002 рік |аграрної політики | | | |Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| Сторона власників | | | | зобов'язується: | | | | 3.14. Забезпечити |забезпечити |міністерства, інші|Мельник Ю.В. | додержання |додержання |центральні органи |Вовк М. Г. | законодавства про |законодавства про |виконавчої влади, |Бєлотєлов М.Г. | працю на |працю на |Рада міністрів | | підприємствах, в |підприємствах, в |Автономної | | установах і |установах і |Республіки Крим, | | організаціях, що |організаціях, що |обласні, Київська | | перебувають у сфері їх|перебувають у сфері |і Севастопольська | | управління та впливу |їх управління та |міські | | |впливу |держадміністрації | | |протягом |за участю | | |терміну дії |об'єднань | | |Генеральної угоди |роботодавців та | | |( n0001697-02 ) |профспілок, | | | |Управління | | | |стратегії | | | |реформування | | | |соціальних | | | |відносин | | | |Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 3.16. У місячний |забезпечити контроль|міністерства, інші|Бережнов С. П. | термін після |за виконанням |центральні органи | | затвердження |галузевих і |виконавчої влади, | | Національної програми |регіональних програм|Рада міністрів | | поліпшення стану |поліпшення стану |Автономної | | безпеки, гігієни праці|безпеки, гігієни |Республіки Крим, | | та виробничого |праці та виробничого|обласні, Київська | | середовища на 2001 - |середовища протягом |і Севастопольська | | 2005 роки |терміну дії |міські | | ( 1320-2001-п ) |Генеральної угоди |держадміністрації,| | розробити |( n0001697-02 ) |Фонд соціального | | відповідні регіональні| |страхування від | | та галузеві програми і| |нещасних випадків | | забезпечити контроль | |на виробництві та | | за їх виконанням | |професійних | | | |захворювань за | | | |участю об'єднань | | | |роботодавців і | | | |профспілок, | | | |Управління | | | |експертизи та | | | |аналізу розвитку | | | |техногенної, | | | |екологічної, | | | |ядерної безпеки та| | | |природокористуван-| | | |ня Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | ------------------------------------------------------------------------------| Розділ IV. Соціальний захист населення та задоволення духовних потреб | ------------------------------------------------------------------------------| Сторони Угоди | | | | домовилися: | | | | 4.2. З метою |сприяти збільшенню |міністерства, інші|Омецинський | поліпшення стану |асигнувань на |центральні органи |Б.Ф. | здоров'я населення та |санаторно-курортне |виконавчої влади, |Вовк М.Г. | відновлення |лікування та |Рада міністрів | | працездатності |оздоровлення |Автономної | | працівників Кабінет |працюючих і членів |Республіки Крим, | | Міністрів України, |їх сімей за рахунок |обласні, Київська | | профспілкова сторона, |різних джерел |і Севастопольська | | роботодавці |фінансування |міські | | сприятимуть збільшенню|протягом терміну дії|держадміністрації | | асигнувань на |Генеральної угоди |за участю | | санаторно-курортне |( n0001697-02 ) |об'єднань | | лікування та | |роботодавців і | | оздоровлення працюючих| |профспілок, | | і членів їх сімей за | |відповідні | | рахунок різних джерел | |управління | | фінансування | |Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| Кабінет Міністрів | | | | України | | | | зобов'язується: | | | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 4.6. За участю |спільно з Мінпраці |Мінпраці, МОЗ, |Бережнов С. П. | профспілок у грудні |та за участю |Мінфін, | | 2002 р. розглянути |профспілок |Мінекономіки, | | питання щодо |підготувати і подати|Мін'юст, Державний| | ратифікації Україною |Кабінетові Міністрів|комітет у справах | | Конвенцій МОП N 102 |України пропозиції |сім'ї та молоді, | | ( 993_011 ) та 128 |та висновки щодо |Пенсійний фонд, | | ( 993_326 ) з питань |ратифікації Україною|фонди | | соціального |Конвенцій МОП N 102 |загальнообов'язко-| | забезпечення та |( 993_011 ) та 128 |вого державного | | Європейської |( 993_326 ) |соціального | | соціальної хартії |з питань |страхування на | | ( 994_300 ). |соціального |випадок | | Розглянути та подати |забезпечення |безробіття, з | | на розгляд |листопад 2002 року |тимчасової втрати | | Національної ради | |працездатності, | | соціального | |від нещасних | | партнерства | |випадків на | | Європейський кодекс | |виробництві та | | соціального | |професійних | | забезпечення | |захворювань за | | ( 994_329 ) | |участю профспілок,| | | |Управління | | | |стратегії | | | |реформування | | | |соціальних | | | |відносин | | | |Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | |разом з Мінпраці |Мінпраці, МОЗ, |Бережнов С. П. | |проаналізувати стан |Мінекономіки, | | |нормативно-правової |Мін'юст, Державний| | |бази та |комітет у справах | | |соціально-економіч- |сім'ї та молоді, | | |них можливостей |Пенсійний фонд, | | |ратифікації |фонди | | |Європейської |загальнообов'язко-| | |соціальної хартії |вого державного | | |(переглянутої) |соціального | | |( 994_062 ) та |страхування на | | |внести пропозиції до|випадок | | |Кабінету Міністрів |безробіття, з | | |України листопад |тимчасової втрати | | |2002 року |працездатності, | | | |від нещасних | | | |випадків на | | | |виробництві та | | | |професійних | | | |захворювань за | | | |участю профспілок,| | | |Управління | | | |стратегії | | | |реформування | | | |соціальних | | | |відносин | | | |Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | |спільно з |Мінпраці, |Бережнов С. П. | |Мінпраці підготувати|МОЗ, Мінфін, | | |та подати на розгляд|Мінекономіки, | | |Національної ради |Мін'юст, Державний| | |соціального |комітет у справах | | |партнерства висновки|сім'ї та молоді, | | |щодо можливості |Пенсійний фонд, | | |приєднання України |фонди | | |до Європейського |загальнообов'язко-| | |кодексу соціального |вого державного | | |забезпечення |соціального | | |( 994_329 ) |страхування на | | |грудень 2002 року |випадок безробіття| | | |з тимчасової | | | |втрати | | | |працездатності, | | | |від нещасних | | | |випадків на | | | |виробництві та | | | |професійних | | | |захворювань за | | | |участю профспілок,| | | |Управління | | | |стратегії | | | |реформування | | | |соціальних | | | |відносин | | | |Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 4.7. При розробці |передбачити в |Мінфін, Мінпраці, |Вовк М.Г. | проектів законів |проекті Державного |МНС, інші |Жданова М.П. | України про Державний |бюджету України на |центральні органи |Марунич В.В. | бюджет України на |2003 рік |виконавчої влади, |Піщиков В.А. | відповідний рік |фінансування витрат |Рада міністрів | | передбачати |згідно із Законами |Автономної | | фінансування витрат |України "Про |Республіки Крим, | | згідно із Законами |державну соціальну |обласні, Київська | | України "Про державну |допомогу |і Севастопольська | | соціальну допомогу |малозабезпеченим |міські | | малозабезпеченим |сім'ям" ( 1768-14 ),|держадміністрації,| | сім'ям" ( 1768-14 ), |"Про |відповідні | | "Про державну |державну допомогу |управління | | допомогу сім'ям з |сім'ям з дітьми" |Секретаріату | | дітьми" ( 2811-12 ), |( 2811-12 ), |Кабінету Міністрів| | "Про державну |"Про державну |України | | соціальну допомогу |соціальну допомогу | | | інвалідам з дитинства |інвалідам з | | | та дітям-інвалідам" |дитинства та | | | ( 2109-14 ), |дітям-інвалідам" | | | "Про статус ветеранів |( 2109-14 ), | | | війни, гарантії їх |"Про статус | | | соціального захисту" |ветеранів війни, | | | ( 3551-12 ) |гарантії їх | | | та "Про статус і |соціального захисту"| | | соціальний захист |( 3551-12 ) | | | громадян, які |та "Про статус і | | | постраждали внаслідок |соціальний захист | | | Чорнобильської |громадян, які | | | катастрофи" |постраждали | | | ( 796-12 ), а також |внаслідок | | | пільг, компенсацій і |Чорнобильської | | | гарантій громадянам, |катастрофи", | | | яким вони встановлені |( 796-12 ), а також | | | законодавством. Вжити |пільг, компенсацій | | | заходів до погашення |та гарантій | | | заборгованості з |громадянам | | | соціальних виплат за |відповідно до | | | попередні роки |законодавства. Вжити| | | |заходів до погашення| | | |заборгованості з | | | |соціальних виплат за| | | |попередні роки під | | | |час складання | | | |проекту державного | | | |бюджету | | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 4.10. При розробленні |при розробці проекту|Мінфін, МОЗ, |Вовк М. Г. | проектів законів |Державного бюджету |Мінкультури, МОН, | | України про Державний |України на 2003 рік |Держкомспорт, Рада| | бюджет України на |надати пропозиції |міністрів | | відповідний рік |Мінфіну щодо |Автономної | | передбачати |визначення обсягів |Республіки Крим, | | фінансування галузей |фінансування на |обласні, Київська | | освіти, науки, охорони|утримання галузі у |і Севастопольська | | здоров'я, культури, |наступному році |міські | | фізичної культури і |відповідно до Основ |держадміністрації,| | спорту в обсягах, |законодавства |Управління | | передбачених |України про охорону |науково-технічного| | законодавством про |здоров'я |та гуманітарного | | освіту, науку, охорону|( 2801-12 ) під час |розвитку | | здоров'я, культуру, |складання проекту |Секретаріату | | фізичну культуру і |державного бюджету |Кабінету Міністрів| | спорт | |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 4.11. Розробити та |розробити та |МОЗ за участю |Жданова М.П. | затвердити протягом |затвердити у 2002 |об'єднань |Омецинський | 2002 року мінімальні |році мінімальні |роботодавців і |Б.Ф. | соціальні нормативи |соціальні нормативи |профспілок, |Бережнов С.П. | (стандарти) |задоволення потреб |Управління | | забезпечення потреб |населення у послугах|науково-технічного| | населення послугами |закладів охорони |та гуманітарного | | громадського |здоров'я |розвитку | | транспорту, зв'язку, | |Секретаріату | | закладів освіти, | |Кабінету Міністрів| | охорони здоров'я, | |України | | культури, спорту, | | | | відпочинку та дозвілля| | | | до запровадження цих | | | | нормативів | | | | (стандартів) не | | | | допускати скорочення | | | | мережі цих закладів, | | | | особливо в сільській | | | | місцевості, та обсягів| | | | їх фінансування | | | | |до запровадження цих|МОЗ |Жданова М.П. | |нормативів не | |Омецинський | |допускати | |Б.Ф. | |перепрофілювання та | |Бережнов С.П. | |передачі під | | | |заставу, зниження | | | |обсягів | | | |фінансування, | | | |скорочення мережі, | | | |особливо у сільській| | | |місцевості, закладів| | | |охорони здоров'я | | | |протягом терміну дії| | | |Генеральної угоди | | | |( n0001697-02 ) | | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 4.13. Розробити і |спільно з Державним |Державний комітет |Омецинський | затвердити у першому |комітетом у справах |у справах сім'ї та|Б.Ф. | півріччі 2002 р. |сім'ї та молоді, МОН|молоді, МОН, МОЗ, |Жданова М.П. | Державну цільову |розробити та подати |Мінфін, Мін'юст, | | програму організації |Кабінетові Міністрів|Мінекономіки, МНС,| | оздоровлення та |України в |Мінпраці, Рада | | відпочинку дітей і |установленому |міністрів | | підлітків, учнівської |порядку Державну |Автономної | | та студентської молоді|цільову програму |Республіки Крим, | | до 2005 року, |організації |обласні, Київська | | передбачивши в ній |оздоровлення та |і Севастопольська | | посилення державної |відпочинку дітей і |міські | | підтримки дитячих і |підлітків, |держадміністрації | | студентських |учнівської та |за участю | | оздоровчих закладів, |студентської молоді |об'єднань | | встановлення |до 2005 року перше |роботодавців і | | державного замовлення |півріччя 2002 року |профспілок, | | на оздоровлення | |Управління | | дітей-сиріт, дітей, що| |науково-технічного| | залишились без | |та гуманітарного | | піклування батьків, | |розвитку | | дітей з багатодітних і| |Секретаріату | | малозабезпечених | |Кабінету Міністрів| | сімей, а також дітей, | |України | | постраждалих від | | | | аварії на | | | | Чорнобильській АЕС | | | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 4.14. Вжити заходів до|спільно з Мінпраці, |Мінпраці, Мінфін, |Марунич В.В. | розширення мережі |Мінфіном підготувати|МОЗ, МОН, |Жданова М.П. | центрів раннього |проект постанови |Управління | | втручання і соціальної|Кабінету Міністрів |стратегії | | реабілітації |України щодо |реформування | | дітей-інвалідів, |утворення |соціальних | | центрів професійної, |Міжвідомчої |відносин | | медичної та соціальної|координаційної ради |Секретаріату | | реабілітації осіб з |з питань ранньої |Кабінету Міністрів| | обмеженими фізичними |соціальної |України | | можливостями |реабілітації | | | |дітей-інвалідів та | | | |затвердити положення| | | |про неї протягом | | | |2002 року | | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 4.15. Забезпечити |забезпечити повне |МОЗ, Мінфін, |Вовк М.Г. | повне фінансування |фінансування програм|Управління |Жданова М.П. | програм профілактики |профілактики та |науково-технічного|Александріна | та боротьби із |боротьби із |та гуманітарного |Т.А. | захворюванням на |захворюванням на |розвитку | | туберкульоз, СНІД та |туберкульоз, СНІД та|Секретаріату | | цукровий діабет |цукровий діабет |Кабінету Міністрів| | |протягом терміну дії|України | | |Генеральної угоди | | | |( n0001697-02 ) | | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 4.21. Розробити за |за участю профспілок|Мінпраці, |Вовк М. Г. | участю профспілок |та спільно з |Мінекономіки, |Жданова М. П. | механізми переходу від|Мінпраці, |Мінфін, | | категорійного надання |Мінекономіки, |Мінпаливенерго, | | соціальних пільг до |Мінфіном, |Мінтранс, МОЗ, | | адресної соціальної |Мінпаливенерго, |МВС, Міноборони, | | допомоги |Мінтранс розробити і|МНС, МОН, СБУ, | | |внести до Кабінету |Держкомкордон, | | |Міністрів України |Державний | | |пропозиції про |департамент з | | |затвердження |питань виконання | | |Стратегії |покарань, Держбуд,| | |трансформування |Держкомзв'язку, | | |системи діючих пільг|Управління | | |в адресну грошову |стратегії | | |соціальну допомогу |реформування | | |населенню перше |соціальних | | |півріччя 2002 року |відносин | | | |Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 4.22. При реформуванні|під час реформування|МОЗ, Управління |Жданова М.П. | системи охорони |системи охорони |науково-технічного|Вовк М.Г. | здоров'я населення |здоров'я населення |та гуманітарного | | України забезпечувати |України забезпечити |розвитку | | реалізацію |реалізацію |Секретаріату | | конституційних прав |конституційних прав |Кабінету Міністрів| | громадян на отримання |громадян на |України | | безоплатної та якісної|отримання | | | медичної допомоги |безоплатної та | | | |якісної медичної | | | |допомоги протягом | | | |терміну дії | | | |Генеральної угоди | | | |( n0001697-02 ) | | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 4.25. Провести у 2002 |разом з профспілками|Фонд державного |Лузан В.І. | році за участю |провести |майна, |Мельник Ю.В. | профспілок |інвентаризацію |Мінекономіки, інші|Григорович В.Р.| інвентаризацію діючої |діючої мережі |центральні органи | | мережі закладів |закладів |виконавчої влади, | | соціально-культурного |соціально-культурно-|Рада міністрів АР | | призначення, що |го призначення |Крим, обласні, | | перебувають на балансі|протягом 2002 року |Київська і | | підприємств, установ і| |Севастопольська | | організацій всіх форм | |міські | | власності та | |держадміністрації | | забезпечують надання | |за участю | | населенню відповідних | |профспілок, | | послуг за місцем | |Управління | | роботи та проживання | |науково-технічного| | (клуби, будинки та | |та гуманітарного | | палаци культури, | |розвитку | | масові бібліотеки, | |Секретаріату | | санаторії-профілакто- | |Кабінету Міністрів| | рії, позашкільні, | |України | | фізкультурно- | | | | спортивні, | | | | дитячі оздоровчі |розробити механізм |Мінекономіки, |Коротко О.Ш. | заклади тощо). За |економічного |Мінфін, Фонд |Вовк М.Г. | результатами |стимулювання |державного майна, | | інвентаризації |суб'єктів |Мінпраці, МОН, | | розробити програму |господарської |МОЗ, Мінкультури, | | збереження цих |діяльності, які |Мінпромполітики, | | закладів та створення |утримують на своєму |Мінагрополітики за| | належних умов для їх |балансі об'єкти |участю об'єднань | | ефективного |соціально-культурно-|роботодавців та | | функціонування. |го призначення |профспілок, | | Забезпечити розробку |протягом 2002 року |Управління | | відповідних механізмів| |науково-технічного| | економічного | |та гуманітарного | | стимулювання суб'єктів| |розвитку | | господарської | |Секретаріату | | діяльності, які | |Кабінету Міністрів| | утримують на своєму | |України | | балансі об'єкти | | | | соціальної сфери | | | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| 4.29. Протягом першого|спільно з Мінпраці |Мінпраці, МОЗ, |Марунич В. В. | півріччя 2002 р. |розробити програму |МОН, | | розробити Програму |державного |Держкомзв'язку, | | державного |забезпечення |Мінпромполітики, | | забезпечення інвалідів|інвалідів технічними|Мінекономіки, | | технічними засобами |засобами |Мінфін, Управління| | реабілітації на період|реабілітації перше |стратегії | | до 2005 року |півріччя 2002 року |реформування | | | |соціальних | | | |відносин | | | |Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| Сторона власника | | | | зобов'язується: | | | | 4.30. Не допускати |погоджувати з |Мінкультури, інші |Лузан В.І. | прийняття рішень про |відповідними |центральні органи |Мельник Ю.В. | ліквідацію, |профспілковими |виконавчої влади, |Григорович В.Р.| перепрофілювання, |органами рішення про|Рада міністрів АР | | передачу іншому |ліквідацію, |Крим, обласні, | | власнику об'єктів |перепрофілювання, |Київська і | | соціально-культурної |передачу іншому |Севастопольська | | сфери, які належать |власнику об'єктів |міські | | підприємствам, |соціально-культурної|держадміністрації | | установам і |сфери протягом |за участю | | організаціям, без |терміну дії |об'єднань | | погодження з |Генеральної угоди |роботодавців і | | відповідними |( n0001697-02 ) |профспілок, | | профспілковими | |Управління | | органами | |науково-технічного| | | |та гуманітарного | | | |розвитку | | | |Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів| | | |України | | ------------------------------------------------------------------------------| Заключні положення | ------------------------------------------------------------------------------| проводити консультації|забезпечити |міністерства, інші|Піщиков В.А. | з питань розроблення |проведення |центральні органи |Жданова М.П. | проектів законів |консультацій з |виконавчої влади |Бережнов С.П. | України, інших |питань розроблення |за участю |Марунич В.В. | нормативно-правових |проектів законів |об'єднань |Вовк М.Г. | актів, які стосуються |України, інших |роботодавців і |Пономаренко | соціально-економічних |нормативно-правових |профспілок, |В.М. | і трудових відносин, |актів, які |відповідні | | соціального захисту |стосуються |управління | | громадян, та |соціально- |Секретаріату | | розглядати їх за |економічних і |Кабінету Міністрів| | участю сторін у |трудових відносин, |України | | порядку згідно з |соціального захисту | | | додатком 3 |громадян, та | | | |розглядати їх за | | | |участю сторін згідно| | | |з додатком 3 до | | | |Генеральної угоди | | | |( n0001697-02 ) | | | |протягом терміну дії| | | |Генеральної угоди | | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| сприяти укладенню угод|сприяти укладенню |міністерства, інші|Коротко О.Ш. | на галузевому і |угод на галузевому і|центральні органи |Омецинський | регіональному рівнях |регіональному рівнях|виконавчої влади, |Б.Ф. | та колективних |та колективних |Рада міністрів |Вовк М.Г. | договорів на |договорів на |АР Крим, обласні, |Вороненко Ю.В. | підприємствах, в |підприємствах, в |Київська і | | установах і |установах і |Севастопольська | | організаціях усіх форм|організаціях усіх |міські | | власності, що |форм власності, що |держадміністрації | | перебувають у сфері |перебувають у сфері |за участю | | дії сторін, а також |дії сторін, а також |об'єднань | | приведення їх положень|приведення їх |роботодавців і | | у відповідність з цією|положень у |профспілок | | Угодою |відповідність з | | | ( n0001697-02 ) |Генеральною угодою | | | |( n0001697-02 ) | | | |протягом терміну дії| | | |Генеральної угоди | | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| щокварталу надавати |забезпечити надання |Держкомстат, |Голубчиков М.В.| одна одній на |соціальним партнером|міністерства, інші| | безоплатній основі |на безоплатній |центральні органи | | наявну статистичну |основі статистичної |виконавчої влади | | інформацію з питань, |інформації з питань,| | | які є предметом цієї |які є предметом | | | Угоди |Генеральної угоди | | | ( n0001697-02 ) |( n0001697-02 ) | | | |щокварталу | | | ----------------------+--------------------+------------------+---------------| сприяти діяльності |ініціювати створення|міністерства, інші|Мельник Ю.В. | профспілок і |об'єднань |центральні органи | | організацій |роботодавців на |виконавчої влади, | | роботодавців, їх |галузевому і |Рада міністрів | | консолідації в |регіональному |Автономної | | об'єднаннях з метою |рівнях, сприяти |Республіки Крим, | | формування сторін |залученню їх |обласні, Київська | | соціального |представницьких |і Севастопольська | | партнерства на всіх |органів до участі у |міські | | рівнях |переговорному |держадміністрації | | колективно-договірних |процесі, виробленні |за участю | | відносин, при цьому не|і реалізації питань |об'єднань | | допускаючи дій, що |соціально- |роботодавців і | | мають за мету |економічної |профспілок | | заснування профспілок |політики протягом | | | під впливом |терміну дії | | | роботодавців чи |Генеральної угоди | | | організацій |( n0001697-02 ) | | | роботодавців або | | | | підтримання профспілок| | | | шляхом фінансування чи| | | | іншим шляхом з метою | | | | поставити їх під | | | | контроль роботодавців | | | | чи організацій | | | | роботодавців | | | | -------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: