open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.06.2004 N 219

Про затвердження примірних положень про Державну

насіннєву інспекцію Автономної Республіки Крим,

обласну, районну, міську, міжрайонну державні

насіннєві інспекції

Відповідно до Закону України "Про насіння і садивний
матеріал" ( 411-15 ) та Положення про Українську державну
насіннєву інспекцію, затвердженого наказом Мінагрополітики від
23.03.2004 N 97 ( z0452-04 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 8 квітня 2004 р. за N 452/9051 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Примірне положення про Державну насіннєву інспекцію
Автономної Республіки Крим та обласну державну насіннєву
інспекцію;
1.2. Примірне положення про районну, міську, міжрайонну
державні насіннєві інспекції.
2. Українській державній насіннєвій інспекції (Маласай В.М.):
2.1. У місячний термін затвердити на підставі відповідного
примірного положення положення про Державну насіннєву інспекцію
Автономної Республіки Крим та відповідні обласні державні
насіннєві інспекції;
2.2. Зобов'язати начальників Державної насіннєвої інспекції
Автономної Республіки Крим та обласних державних насіннєвих
інспекцій на підставі відповідного примірного положення затвердити
у місячний термін положення про відповідні районні, міські,
міжрайонні державні насіннєві інспекції.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ
Укрдержнасінінспекції від 25.04.2001 N 14 "Про затвердження
Положення про Державну насіннєву інспекцію Автономної Республіки
Крим, обласні державні насіннєві інспекції та Примірне положення
про районну, міжрайонну, міську державні насіннєві інспекції".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Сергеєва В.В.
Міністр В.А.Слаута

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

України

09.06.2004 N 219

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про Державну насіннєву інспекцію Автономної Республіки

Крим та обласну державну насіннєву інспекцію

1. Загальні положення
1.1. Державна насіннєва інспекція Автономної Республіки Крим
та обласна державна насіннєва інспекція (далі -
держнасінінспекції) відповідно до Закону України "Про насіння і
садивний матеріал" ( 411-15 ) є органами, що здійснюють державний
контроль в насінництві і є складовими служби державного контролю
України у сільськогосподарському насінництві. За
організаційно-правовою формою держнасінінспекції є установами.
1.2. Держнасінінспекції в своїй діяльності керуються
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів
України, нормативно-правовими актами спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики,
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у
сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології,
підтвердження відповідності, Укрдержнасінінспекції, а також цим
Положенням.
1.3. Держнасінінспекції в межах своєї компетенції
забезпечують організаційне і методичне керівництво районними,
міськими, міжрайонними державними насіннєвими інспекціями,
електрофорезними лабораторіями.
1.4. Акти держнасінінспекцій з оперативних,
організаційно-розпорядчих та інших питань видаються у формі
наказів.
1.5. Держнасінінспекції та підпорядковані їм державні
насіннєві інспекції на місцях Здійснюють державний контроль за
діяльністю суб'єктів усіх форм власності і господарювання у сфері
насінництва, які займаються виробництвом, заготівлею, обробкою,
зберіганням, реалізацією і використанням насіння та садивного
матеріалу картоплі щодо додержання ними методичних і технологічних
вимог із забезпечення сортової чистоти, біологічних і урожайних
властивостей сорту та посівних якостей насіння і садивного
матеріалу картоплі, за веденням документації сортових посівів,
документації насіннєвого фонду, ділянок гібридизації насіння і
садивного матеріалу картоплі, за правильним відбором проб на
визначення посівних якостей насіння і садивного матеріалу картоплі
для власних потреб виробника, за оформленням документів про
сортові, гібридні та посівні якості насіння і садивного матеріалу
картоплі, за введенням насіння і садивного матеріалу картоплі в
обіг. Право видачі документів про якість насіння і садивного
матеріалу картоплі для всіх видів використання і при
експортно-імпортних операціях надається лише державним насіннєвим
інспекціям.
1.6. Держнасінінспекції при здійсненні державного контролю у
сфері насінництва взаємодіють з місцевими органами виконавчої
влади, територіальними органами спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав
споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження
відповідності, підприємствами, організаціями, установами незалежно
від форм власності на відповідній території.
2. Основні завдання та функції держнасінінспекцій
2.1. Участь у визначенні перспектив розвитку державного
контролю в насінництві, направленого на сприяння відповідним
суб'єктам господарювання у створенні насіннєвих фондів з високими
сортовими, гібридними і посівними якостями та на застереження від
розповсюдження найбільш злісних і шкідливих бур'янів, шкідників і
хвороб рослин.
2.2. Здійснення державного контролю за діяльністю суб'єктів
усіх форм власності і господарювання в насінництві на відповідній
території.
2.3. Визначення сортових, гібридних і посівних якостей
насіння та садивного матеріалу картоплі.
2.4. Інспектування виробництва на етапах вирощування,
збирання і післязбиральної обробки насіння і садивного матеріалу
картоплі, які підлягають сертифікації.
2.5. Відбір проб для визначення посівних якостей партій
насіння і садивного матеріалу картоплі, що підлягають реалізації.
2.6. Вивчення і впровадження міжнародних методів аналізу
насіння і садивного матеріалу картоплі.
2.7. Проведення лабораторного сортового контролю,
контрольних, перевірочних аналізів, а також аналізів насіння і
садивного матеріалу картоплі експортних, імпортних партій та
експертиз.
2.8. Проведення експериментальної роботи щодо вивчення нових
методів аналізу насіння і садивного матеріалу картоплі та
випробування нових лабораторних приладів.
2.9. Підготовка державних насіннєвих інспекцій до акредитації
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у
сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології,
підтвердження відповідності до нормативних документів.
2.10. Підвищення кваліфікації спеціалістів держнасінінспекцій
та районних, міських, міжрайонних державних насіннєвих інспекцій.
2.11. Організаційне і методичне керівництво районними,
міськими, міжрайонними державними насіннєвими інспекціями,
електрофорезними лабораторіями щодо забезпечення здійснення
функцій, визначених у пунктах 2.2-2.8.
2.12. Участь у розробці державних стандартів, що
регламентують сортові, гібридні і посівні якості насіння і
садивного матеріалу картоплі та методичних вказівок, положень,
інструкцій та іншої нормативно-технічної документації з
насінництва.
2.13. Затвердження річних планів роботи і контроль за їх
виконанням, розгляд виробничих звітів підпорядкованих державних
насіннєвих інспекцій з метою забезпечення виконання державних
програм.
2.14. Вивчення, узагальнення досвіду і підготовки пропозицій
щодо поліпшення роботи державних насіннєвих інспекцій.
2.15. Організація підбору кадрів підпорядкованих державних
насіннєвих інспекцій.
2.16. Здійснення сертифікації насіння і садивного матеріалу
картоплі та видача сертифікатів, що засвідчують сортові та посівні
якості насіння та (або) садивного матеріалу картоплі, які за
даними лабораторного аналізу відповідають вимогам нормативних
документів.
2.17. Забезпечення контролю за знищенням насіння
сільськогосподарських рослин, визнаного непридатним для
використання на продовольчі та кормові цілі.
3. Держнасінінспекції мають право:
3.1. Здійснювати державний контроль за діяльністю суб'єктів
усіх форм власності і господарювання з питань додержання ними
вимог Закону України "Про насіння і садивний матеріал" ( 411-15 ),
інших нормативно-правових актів з насінництва і сортовипробування
на території Автономної Республіки Крим та відповідних областей.
3.2. Контролювати додержання суб'єктами насінництва незалежно
від форм власності методичних і технологічних вимог на відповідній
території.
3.3. Давати обов'язкові для виконання суб'єктами насінництва
на відповідній території вказівки щодо усунення порушень у порядку
ведення насінництва та визначати термін усунення виявлених
порушень. Складати протоколи, постанови відповідно до вимог Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ).
3.4. Безперешкодного доступу в будь-яке місце вирощування,
оброблення і зберігання насіння та садивного матеріалу картоплі.
3.5. Знайомитися з документацією з насінництва, відкривати
будь-яку упаковку насіння і садивного матеріалу картоплі для
відбирання контрольних проб.
3.6. Накладати на винних осіб адміністративні стягнення за
порушення вимог Закону України "Про насіння і садивний матеріал"
( 411-15 ), інших нормативно-правових актів з насінництва та
сортовипробування, а також за порушення правил виробництва,
заготівлі, маркування, затарювання, зберігання насіння і садивного
матеріалу картоплі з метою продажу без додержання методичних і
технологічних вимог або за реалізацію їх без документів про
якість, а так само інше введення в обіг насіння і садивного
матеріалу картоплі з порушенням встановленого порядку відповідно
до законодавства.
3.7. Призупиняти або забороняти реалізацію будь-якого насіння
і садивного матеріалу картоплі, якщо під час перевірки виявлено
невідповідність їх якісних показників нормативним документам.
3.8. Відміняти видані з порушенням вимог законодавства
вказівки підпорядкованих державних насіннєвих інспекцій, а також
скасовувати видані з порушенням вимог законодавства документи про
якість насіння і садивного матеріалу картоплі.
3.9. Скасовувати документи виробників і посередників
реалізації насіння і садивного матеріалу картоплі, оформлені з
порушенням вимог державного стандарту України та інших нормативних
документів.
3.10. Отримувати безоплатно проби насіння і садивного
матеріалу картоплі у суб'єктів усіх форм власності і
господарювання в насінництві для перевірки на відповідність цього
насіння і садивного матеріалу картоплі вимогам стандартів,
технічних умов, правил та 'вимог нормативних документів,
пов'язаних з якістю насіння і садивного матеріалу картоплі.
3.11. Одержувати у встановленому порядку від місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування за їх згодою,
підприємств, установ та організацій на відповідній території
інформацію, документи та інші матеріали, а від територіальних
органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для
виконання покладених на держнасінінспекції завдань.
3.12. Залучати за погодженням з керівниками підприємств,
установ та організацій, у тому числі громадських, спеціалістів для
розгляду питань, що належать до їхньої компетенції.
3.13. Подавати пропозиції до відповідних державних органів
про притягнення до відповідальності службових осіб, винних у
порушенні норм та вимог у галузі насінництва.
3.14. У випадках, передбачених законодавством, направляти у
встановленому порядку матеріали про порушення законодавства про
насінництво до відповідних органів для вирішення питання щодо
притягнення винних осіб до дисциплінарної, матеріальної,
адміністративної та кримінальної відповідальності.
3.15. Подавати позови до суду та господарського суду про
відшкодування . шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства
в галузі насінництва.
3.16. Забороняти суб'єктам насінництва реалізацію або
використання для посіву насіння та (або) садивного матеріалу
картоплі, які не мають сертифікатів, що засвідчують їх сортові та
посівні якості.
4. Начальник держнасінінспекції - головний державний

інспектор з насінництва Автономної Республіки Крим,

області
4.1. Держнасінінспекцію очолює начальник, який за посадою є
головним державним інспектором з насінництва Автономної Республіки
Крим, області.
4.2. Начальник держнасінінспекції має заступника, який
одночасно за посадою є державним інспектором з насінництва.
4.3. Головні та провідні спеціалісти держнасінінспекції за
посадою є одночасно державними інспекторами з насінництва.
4.4. На посадових осіб, яким надано повноваження державних
інспекторів з насінництва, поширюється дія Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ).
4.5. Начальник держнасінінспекції на відповідній території: 4.5.1. Забезпечує організацію та здійснення державного
контролю в насінництві. 4.5.2. Розглядає справи про адміністративні правопорушення та
накладає адміністративні стягнення на осіб за порушення порядку та
умов ведення насінництва. 4.5.3. Забезпечує проведення сертифікації насіння і садивного
матеріалу картоплі. 4.5.4. Представляє інтереси держнасінінспекції на
підприємствах, в установах, організаціях та судах без особливого
на це доручення. 4.5.5. Організацію контролю у насінництві здійснює у
взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, територіальними
органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології,
підтвердження відповідності. 4.5.6. Здійснює керівництво діяльністю держнасінінспекції, є
відповідальним за виконання покладених на Держнасінінспекцію
завдань, видає накази організаційно-розпорядчого характеру,
розпорядження. 4.5.7. Визначає компетенцію заступника начальника
держнасінінспекції. 4.5.8. За погодженням з Укрдержнасінінспекцією затверджує
організаційну структуру і штатну чисельність районних, міських,
міжрайонних державних насіннєвих інспекцій, здійснює заходи щодо
її удосконалення. 4.5.9. Затверджує посадові інструкції працівників
держнасінінспекції. 4.5.10. Затверджує положення про районні, міські, міжрайонні
державні насіннєві інспекції на підставі примірного положення про
ці інспекції. 4.5.11. Розпоряджається коштами в межах затвердженого
кошторису витрат на утримання держнасінінспекції, укладає
договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах
Державного казначейства України. 4.5.12. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників
держнасінінспекції та завідуючих електрофорезних лабораторій
згідно з чинним законодавством.
4.6. Суб'єкти насінництва, посадові особи підприємств,
установ та організацій насінництва у період проведення контрольних
заходів зобов'язані сприяти інспекторам у виконанні їх функцій.
5. Порядок призначення на посаду і звільнення з посади

працівників держнасінінспекцій
5.1. Начальник Державної насіннєвої інспекції Автономної
Республіки Крим - Головний державний інспектор з насінництва
Автономної Республіки Крим і начальники обласних державних
насіннєвих інспекцій - головні державні інспектори з насінництва
областей призначаються на посаду і звільняються з посади
начальником Укрдержнасінінспекції - Головним державним інспектором
України з насінництва.
5.2. Усі інші працівники держнасінінспекцій призначаються на
посаду і звільняються з посади начальниками Державної насіннєвої
інспекції Автономної Республіки Крим та відповідних обласних
державних насіннєвих інспекцій згідно з чинним законодавством.
6. Прикінцеві положення
6.1. Держнасінінспекції утримуються за рахунок коштів
загального та спеціального фондів державного бюджету, а також
інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
6.2. Держнасінінспекції здійснюють бухгалтерський облік,
ведуть фінансову та статистичну звітність згідно з чинним
законодавством. Керівник та головний бухгалтер є відповідальними за
додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної
звітності.
6.3. Майно держнасінінспекцій є державним, складається з
основних та оборотних фондів, а також інших цінностей, придбаних
за рахунок державного бюджету, вартість яких відображена в
самостійному балансі і перебуває у державній власності. У разі ліквідації Держнасінінспекції її активи повинні бути
передані іншій неприбутковій організації відповідного виду
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
питань аграрної політики або зараховуються до доходу Державного
бюджету України.
6.4. Структура, штатний розпис і фонд оплати праці
держнасінінспекцій затверджуються Укрдержнасінінспекцією. Оплата праці працівників держнасінінспекцій здійснюється
згідно із законодавством.
6.5. Держнасінінспекція є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства України (у тому
числі валютний рахунок для зв'язків з міжнародними організаціями),
печатку і бланк із зображенням Державного герба України і своїм
найменуванням.
6.6. Головний державний інспектор з насінництва Автономної
Республіки Крим, області має печатку з найменуванням інспекції і
своєї посади, посвідчення та бланки з написом "Головний державний
інспектор з насінництва Автономної Республіки Крим (області)".
Начальник Української державної
насіннєвої інспекції - Головний
державний інспектор України
з насінництва В.М.Маласай

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

України

09.06.2004 N 219

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про районну, міську, міжрайонну державні

насіннєві інспекції

1. Загальні положення
1.1. Районні, міські, міжрайонні державні насіннєві інспекції
(далі - держнасінінспекції) відповідно до Закону України "Про
насіння і садивний матеріал" ( 411-15 ) є органами, що здійснюють
державний контроль в насінництві і є складовими служби державного
контролю України у сільськогосподарському насінництві. За
організаційно-правовою формою держнасінінспекції є установами.
1.2. Держнасінінспекції в своїй діяльності керуються
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів
України, нормативно-правовими актами спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики,
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у
сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології,
підтвердження відповідності, Укрдержнасінінспекції, Державної
насіннєвої інспекції Автономної Республіки Крим, відповідних
обласних державних насіннєвих інспекцій, а також цим Положенням.
1.3. Акти держиасінінспекцій з оперативних,
організаційно-розпорядчих та інших питань видаються у формі
наказів.
1.4. Держнасінінспекції здійснюють державний контроль за
діяльністю суб'єктів усіх форм власності і господарювання у сфері
насінництва, які займаються виробництвом, заготівлею, обробкою,
зберіганням, реалізацією і використанням насіння та садивного
матеріалу картоплі щодо додержання ними методичних і технологічних
вимог із забезпечення сортової чистоти, біологічних і урожайних
властивостей сорту та посівних якостей насіння і садивного
матеріалу картоплі, за веденням документації сортових посівів,
документації насіннєвого фонду, ділянок гібридизації насіння і
садивного матеріалу картоплі, за правильним відбором проб на
визначення посівних якостей насіння і садивного матеріалу картоплі
для власних потреб виробника, за оформленням документів про
сортові, гібридні та посівні якості насіння і садивного матеріалу
картоплі, за введенням насіння і садивного матеріалу картоплі в
обіг. Право видачі документів про якість насіння і садивного
матеріалу картоплі для всіх видів використання і при
експортно-імпортних операціях надається лише державним насіннєвим
інспекціям.
1.5. Держнасінінспекції при здійсненні державного контролю у
сфері насінництва взаємодіють з місцевими органами виконавчої
влади, територіальними органами спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав
споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження
відповідності, підприємствами, організаціями, установами незалежно
від форм власності на відповідній території.
2. Основні завдання та функції держнасінінспекцій
2.1. Участь у визначенні перспектив розвитку державного
контролю в насінництві, направленого на сприяння відповідним
суб'єктам господарювання у створенні насіннєвих фондів з високими
сортовими, гібридними і посівними якостями та на застереження від
розповсюдження найбільш злісних і шкідливих бур'янів, шкідників і
хвороб рослин.
2.2. Здійснення державного контролю за діяльністю суб'єктів
усіх форм власності і господарювання в насінництві на відповідній
території.
2.3. Визначення сортових, гібридних і посівних якостей
насіння та садивного матеріалу картоплі.
2.4. Інспектування виробництва на етапах вирощування,
збирання і післязбиральної обробки насіння і садивного матеріалу
картоплі, які підлягають сертифікації.
2.5. Відбір проб для визначення посівних якостей партій
насіння і садивного матеріалу картоплі, що підлягають реалізації.
2.6. Вивчення і впровадження міжнародних методів аналізу
насіння і садивного матеріалу картоплі.
2.7. Проведення лабораторного сортового контролю,
контрольних, перевірочних аналізів, а також аналізів насіння і
садивного матеріалу картоплі експортних, імпортних партій та
експертиз.
2.8. Проведення експериментальної роботи щодо вивчення нових
методів аналізу насіння і садивного матеріалу картоплі та
випробування нових лабораторних приладів.
2.10. Підвищення кваліфікації спеціалістів
держнасінінспекцій.
2.11. Участь у розробці державних стандартів, що
регламентують сортові, гібридні і посівні якості насіння і
садивного матеріалу картоплі сільськогосподарських рослин та
методичних вказівок, положень, інструкцій та іншої
нормативно-технічної документації з насінництва.
2.12. Вивчення, узагальнення досвіду і підготовки пропозицій
щодо поліпшення роботи держнасінінспекцій.
2.13. Здійснення сертифікації насіння і садивного матеріалу
картоплі та видача сертифікатів, що засвідчують сортові та посівні
якості насіння та (або) садивного матеріалу картоплі, які за
даними лабораторного аналізу відповідають вимогам нормативних
документів.
2.14. Забезпечення контролю за знищенням насіння
сільськогосподарських рослин, визнаного непридатним для
використання на продовольчі та кормові цілі.
3. Держнасінінспекції мають право:
3.1. Здійснювати державний контроль за діяльністю суб'єктів
усіх форм власності і господарювання з питань додержання ними
вимог Закону України "Про насіння і садивний матеріал" ( 411-15 ),
інших нормативно-правових актів з насінництва і сортовипробування
на території відповідних районів, та міст.
3.2. Контролювати додержання суб'єктами насінництва незалежно
від форм власності методичних і технологічних вимог на відповідній
території.
3.3. Давати обов'язкові для виконання суб'єктами насінництва
на відповідній території вказівки щодо усунення порушень у порядку
ведення насінництва та визначати термін усунення виявлених
порушень. Складати протоколи, постанови відповідно до вимог Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ).
3.4. Безперешкодного доступу в будь-яке місце вирощування,
оброблення і зберігання насіння та садивного матеріалу картоплі.
3.5. Знайомитися з документацією з насінництва, відкривати
будь-яку упаковку насіння і садивного матеріалу картоплі для
відбирання контрольних проб.
3.6. Накладати на винних осіб адміністративні стягнення за
порушення вимог Закону України "Про насіння і садивний матеріал"
( 411-15 ), інших нормативно-правових актів з насінництва та
сортовипробування, а також за порушення правил виробництва,
заготівлі, маркування, затарювання, зберігання насіння і садивного
матеріалу картоплі з метою продажу без додержання методичних і
технологічних вимог або за реалізацію їх без документів про
якість, а так само інше введення в обіг насіння і садивного
матеріалу картоплі з порушенням встановленого порядку відповідно
до законодавства.
3.7. Призупиняти або забороняти реалізацію будь-якого насіння
і садивного матеріалу картоплі, якщо під час перевірки виявлено
невідповідність їх якісних показників нормативним документам.
3.8. Скасовувати документи виробників і посередників
реалізації насіння і садивного матеріалу картоплі, оформлені з
порушенням вимог державного стандарту України та інших нормативних
документів.
3.9. Отримувати безоплатно проби насіння і садивного
матеріалу картоплі у суб'єктів усіх форм власності і
господарювання в насінництві для перевірки на відповідність цього
насіння і садивного матеріалу картоплі вимогам стандартів,
технічних умов, правил та вимог нормативних документів, пов'язаних
з якістю насіння і садивного матеріалу картоплі.
3.10. Одержувати у встановленому порядку від місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування за їх згодою,
підприємств, установ та організацій на відповідній території
інформацію, документи та інші матеріали, а від територіальних
органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для
виконання покладених на Держнасінінспекції завдань.
3.11. Залучати за погодженням з керівниками підприємств,
установ та організацій, у тому числі громадських, спеціалістів для
розгляду питань, що належать до їхньої компетенції.
3.12. Подавати пропозиції до відповідних державних органів
про притягнення до відповідальності службових осіб, винних у
порушенні норм та вимог у галузі насінництва.
3.13. У випадках, передбачених законодавством, направляти у
встановленому порядку матеріали про порушення законодавства про
насінництво до відповідних органів для вирішення питання щодо
притягнення винних осіб до дисциплінарної, матеріальної,
адміністративної та кримінальної відповідальності.
3.14. Подавати позови до суду та господарського суду про
відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства в
галузі насінництва.
3.15. Забороняти суб'єктам насінництва реалізацію або
використання для посіву насіння та (або) садивного матеріалу
картоплі, які не мають сертифікатів, що засвідчують їх сортові та
посівні якості.
4. Начальник держнасінінспекції - головний державний

інспектор з насінництва району, міста
4.1. Держнасінінспекцію очолює начальник, який за посадою є
головним державним інспектором з насінництва району, міста.
4.2. Начальник держнасінінспекції має заступника, який
одночасно за посадою є державним інспектором з насінництва.
4.3. Головні та провідні спеціалісти держнасінінспекції за
посадою є одночасно державними інспекторами з насінництва.
4.4. На посадових осіб, яким надано повноваження державних
інспекторів з насінництва, поширюється дія Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ).
4.5. Начальник держнасінінспекції на відповідній території: 4.5.1. Забезпечує організацію та здійснення державного
контролю в насінництві. 4.5.2. Розглядає справи про адміністративні правопорушення та
накладає адміністративні стягнення на осіб за порушення порядку та
умов ведення насінництва. 4.5.3. Забезпечує проведення сертифікації насіння і садивного
матеріалу картоплі. 4.5.4. Представляє інтереси держнасінінспекції на
підприємствах, в установах, організаціях та судах без особливого
на це доручення. 4.5.5. Організацію контролю у насінництві здійснює у
взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та територіальними
органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології,
підтвердження відповідності. 4.5.6. Здійснює керівництво діяльністю держнасінінспекції, є
відповідальним за виконання покладених на держнасінінспекцію
завдань, видає накази організаційно-розпорядчого характеру,
розпорядження. 4.5.7. Визначає компетенцію заступника начальника
держнасінінспекції. 4.5.8. Затверджує посадові інструкції працівників
держнасінінспекції. 4.5.9. Розпоряджається коштами в межах затвердженого
кошторису витрат на утримання держнасінінспекції, укладає
договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах
Державного казначейства України. 4.5.10. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників
держнасінінспекції згідно з чинним законодавством.
4.6. Суб'єкти насінництва, посадові особи підприємств,
установ та організацій насінництва у період проведення контрольних
заходів зобов'язані сприяти інспекторам у виконанні їх функцій.
5. Порядок призначення на посаду і звільнення

з посади працівників держнасінінспекцій
5.1. Начальники районних, міських, міжрайонних державних
насіннєвих інспекцій - головні державні інспектори з насінництва
району, міста призначаються на посаду і звільняються з посади
відповідно начальником Державної насіннєвої інспекції Автономної
Республіки Крим - Головним державним інспектором з насінництва
Автономної Республіки Крим, начальниками обласних державних
насіннєвих інспекцій - головними державними інспекторами з
насінництва областей.
5.3. Усі інші працівники держнасінінспекцій призначаються на
посаду і звільняються з посади начальниками відповідних інспекцій
згідно з чинним законодавством.
6. Прикінцеві положення
6.1. Районні, міські, міжрайонні державні насіннєві інспекції
утримуються за рахунок коштів загального та спеціального фондів
державного бюджету, а також інших джерел фінансування, не
заборонених законодавством.
6.2. Держнасінінспекції здійснюють бухгалтерський облік,
ведуть фінансову та статистичну звітність згідно з чинним
законодавством. Керівник та головний бухгалтер є відповідальними за
додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної
звітності.
6.3. Майно держнасінінспекцій є державним, складається з
основних та оборотних фондів, а також інших цінностей, придбаних
за рахунок державного бюджету, вартість яких відображена в
самостійному балансі і перебуває у державній власності. У разі ліквідації держнасінінспекції її активи повинні бути
передані іншій неприбутковій організації відповідного виду
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
питань аграрної політики або зараховуються до доходу Державного
бюджету України.
6.4. Структура, штатний розпис і фонд оплати праці
держнасінінспекцій затверджуються Державною насіннєвою інспекцією
Автономної Республіки Крим та обласними державними насіннєвими
інспекціями за погодженням з Укрдержнасінінспекцією. Оплата праці працівників держнасінінспекцій здійснюється
згідно із законодавством.
6.5. Держнасінінспекція є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку
і бланк із зображенням Державного герба України і своїм
найменуванням.
6.6. Головний державний інспектор району, міста з насінництва
має печатку з найменуванням інспекції і своєї посади, посвідчення
та бланки з написом "Головний державний інспектор з насінництва
району (міста)".
Начальник Української державної
насіннєвої інспекції - Головний
державний інспектор України
з насінництва В.М.Маласай

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: