open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.06.2002 N 219
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Державної

служби статистики

N 305 ( v0305832-12 ) від 18.07.2012 }
Про затвердження Методики розрахунку

індексів реальної заробітної плати

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) та з метою забезпечення, доступності,
гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел та
методології складання Н А К А З У Ю:
1. Затвердити схвалену методичною комісією Держкомстату
Методику розрахунку індексів реальної заробітної плати
(додається).
2. Управлінню статистики праці (Григорович Н.В.):
2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування
у практичній роботі зазначеної Методики.
2.2. Направити у десятиденний термін затверджену даним
наказом Методику розрахунку індексів реальної заробітної плати на
адресу Головного управління статистики в Автономній Республіці
Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь
статистики для використання.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету Власенко Н.С.
Голова Комітету О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

07.06.2002 N 219

МЕТОДИКА

розрахунку індексів реальної заробітної плати

1. Загальні положення
Вимірювання реальної заробітної плати є не тільки загальною
проблемою статистики реальних доходів та кінцевого споживання
населення, але і важливим інструментом оцінки
соціально-економічного стану окремих груп населення, забезпечення
орієнтирів для отримання всебічних і взаємопов'язаних даних про
заробітну плату в ув'язці з іншими соціально-економічними
показниками. Поняття реальної заробітної плати визначено в Резолюції щодо
міжнародних порівнянь реальної заробітної плати, яка прийнята 8-ю
Міжнародною конференцією статистиків праці 1954 року. Це
визначення дає основу розрахунку реальної заробітної плати, її
порівняння у часі та у різних регіонах. Динаміка реальної заробітної плати в країні характеризує
динаміку реального рівня життя населення, яке живе на заробітну
плату. Індекси реальної заробітної плати дають можливість
встановити її взаємозв'язок з іншими економічними показниками,
наприклад, зайнятістю, виробництвом, доходом та споживанням. Вони
використовуються також для аналізу економічних циклів,
економічного планування, прогнозування і т. ін.
2. Визначення і терміни
2.1. Номінальна заробітна плата Відповідно до статті 1 Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ) заробітна плата - це винагорода, обчислена, як
правило в грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним
роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов
виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника,
результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Заробітна плата працівників підприємств на території України
виплачується у грошових знаках, що мають законний обіг в країні.
Але для визначення повного обсягу заробітної плати необхідно
враховувати її виплату як у грошовій, так і натуральній формі.
Можливість виплати заробітної плати натурою передбачено статтею 23
Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ). Номінальна заробітна плата - це нарахування працівникам у
грошовій та натуральній формі (незалежно від джерела фінансування,
крім коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності): за відпрацьований час або виконану роботу, премії
доплати, надбавки, а також інші види оплати за невідпрацьований
час. Заробітна плата нараховується відповідно до встановлених норм
оплати праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові
обов'язки) за діючими системами та формами оплати праці.
Розмір та структура заробітної плати у грошовій формі
(номінальна заробітна плата) визначається відповідно до Інструкції
зі статистики заробітної плати(1) ( z0465-95 ).
-------------- (1) Затверджена наказом Міністерства статистики України від
11.12.95 р. N 323 ( z0465-95 ) та зареєстрована Міністерством
юстиції 21.12.95 р. за N 465/1001.
У розрахунках використовується середня номінальна заробітна
плата, нарахована за певний період часу: годину, місяць, квартал,
рік. Вона обчислюється шляхом ділення нарахованого фонду оплати
праці працівників як у грошовій, так і натуральній формах на: - кількість людино-годин відпрацьованого або оплаченого
робочого часу за відповідний період; - середньооблікову чисельність штатних працівників; - середньооблікову чисельність всього персоналу в еквіваленті
повної зайнятості. Номінальна заробітна плата може бути обчислена як "брутто"
(валова) та "нетто", тобто та, яка належить до виплати (без
податків та інших обов'язкових платежів).
2.2. Податки та обов'язкові внески із заробітної плати
працівників Відповідно до чинного законодавства під час виплати
заробітної плати працівникам з неї утримуються податки та
обов'язкові внески, а саме прибутковий податок та внески
працівників на обов'язкове державне соціальне страхування. Порядок визначення розміру прибуткового податку з громадян
визначено Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня
1992 року N 13 ( 13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян". Розміри оподаткування встановлюються відповідними
законодавчими актами. Слід враховувати, що оподаткування доходів
громадян України, в тому числі заробітної плати, здійснюється за
прогресивними ставками. Основами законодавства України про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування ( 16/98-ВР ) визначено його види,
внески які можуть бути сплачені безпосередньо працівником: - пенсійне страхування; - страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності
та витратами, зумовленими народженням та похованням; - медичне страхування; - страхування на випадок безробіття; - інші види страхування, передбачені законами України. Розміри внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування з кожного його виду для роботодавців і застрахованих
осіб (працівників) щорічно встановлюються Верховною Радою України
одночасно із затвердженням державного бюджету, якщо інше не
передбачено законами України з окремих видів загальнообов'язкового
державного соціального страхування.
2.3. Індекс споживчих цін Індекс споживчих цін (ІСЦ) характеризує зміну у часі
загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для
невиробничого споживання. ІСЦ є найважливішим показником, що
характеризує інфляційні процеси в економіці країни і
використовується для вирішення багатьох питань державної політики,
аналізу та прогнозу цінових процесів в економіці, перегляду
розмірів грошових доходів населення та мінімальних соціальних
гарантій, вирішення правових спорів, перерахунку показників
системи національних рахунків у постійні ціни. Розрахунок ІСЦ проводиться шляхом об'єднання двох
інформаційних потоків: - даних про зміни цін, одержаних шляхом реєстрації цін і
тарифів на споживчому ринку; - даних про структуру фактичних споживчих грошових витрат
домогосподарств населення, яке проживає в міських поселеннях. ІСЦ розраховується Держкомстатом України в цілому по Україні
та у розрізі регіонів (Автономна Республіка Крим, 24 області,
міста Київ і Севастополь). ІСЦ в цілому по Україні публікується в періодичних виданнях.
2.4. Реальна заробітна плата Відповідно до резолюції щодо міжнародних порівнянь реальної
заробітної плати, під реальною заробітною платою розуміють "товари
та послуги, що можна купити на заробітну плату або що надаються як
заробітна плата". Статистичний словник визначає, що реальна заробітна плата -
це обсяг товарів та послуг, які можна придбати на заробітну плату
в поточному періоді, виходячи з цін у базисному періоді(2). Розмір
реальної заробітної плати залежить від розміру номінальної
заробітної плати, зміни цін на споживчі товари та послуги, розміру
податків, що стягуються.
-------------- (2) Статистический словарь. - М.: Финстатинформ, 1996. -
с. 125.
Узагальнюючи наведені визначення реальної заробітної плати,
можна сказати, що вона характеризує купівельну спроможність
номінальної заробітної плати під впливом змін споживчих цін на
товари та послуги і рівня податків й обов'язкових платежів. Реальна заробітна плата може бути розрахована як абсолютна
величина, тобто у грошовому виразі (номінальна заробітна плата
звітного періоду у цінах базового періоду). Вона розраховується
шляхом ділення номінальної заробітної плати поточного періоду без
урахування податків та обов'язкових платежів ("нетто") на ІСЦ. Індекс динаміки реальної заробітної плати розраховується
діленням індексу номінальної заробітної плати на індекс споживчих
цін за той же період.
2.5. Індекси заробітної плати Індекс нарахованої номінальної заробітної плати характеризує
зміну розміру номінальної заробітної плати працівників у звітному
періоді порівняно з базисним. Визначається він шляхом
співвідношення показників рівня середньої заробітної плати
"брутто" (в розрахунку на одного штатного працівника або оплачену
годину) за порівняльні періоди. Індекс нарахованої реальної заробітної плати характеризує
зміну купівельної спроможності заробітної плати у звітному періоді
порівняно з базисним. Визначається діленням індексу нарахованої
номінальної заробітної плати "нетто" на індекс споживчих цін за
той же період. Існує принципова розбіжність між співставленнями заробітної
плати як елемента доходу і як винагороди за однакову або
еквівалентну роботу. Тому від цілей дослідження суттєво залежить
вибір показника і спосіб використання даних. Дослідження тенденцій заробітної плати з метою виявлення
розбіжностей у винагороді за однакову або еквівалентну роботу
повинні відноситись до погодинної заробітної плати, оскільки
однакова робота за інших рівних умов означає роботу однакової
тривалості. Порівнювати також можна тижневу, місячну або іншу
заробітну плату, але тільки за умови врахування різниці в
тривалості робочого тижня, місяця і т. ін. Причому зазначений
показник не враховує впливу на заробітну плату податків та
обов'язкових внесків, тобто використовується показник "брутто"
заробітної плати. Аналіз динаміки заробітної плати як елемента доходу незалежно
від виконуваної роботи має велике значення для оцінки і планування
заходів соціальної політики. Далі в документі розглядається
вимірювання співвідношень заробітної плати саме в аспекті елемента
доходів. Співставлення двох показників реальної заробітної плати,
обчислених як з урахуванням податків та обов'язкових внесків, так
і без них, дозволяє визначити вплив на рівень заробітної плати
таких факторів, як податкова політика, тривалість відпрацьованого
часу і також може використовуватись в аналітичних цілях із
зазначенням особливостей обчислення цих показників.
3. Джерела отримання інформації Джерелом отримання первинних даних на рівні підприємства,
установи, організації щодо розміру нарахованої номінальної
заробітної плати працівників, а також усіх видів податків та
відрахувань із заробітної плати є дані типових форм первинного
обліку та бухгалтерської звітності підприємств. Узагальнені дані щодо нарахованої номінальної заробітної
плати працівників, їх чисельності, відпрацьованого та оплаченого
робочого часу, суми прибуткового податку з нарахованої заробітної
плати відображаються у державній статистичній звітності за формою
N 1-ПВ термінова - місячна ( va472202-04 ). Зокрема, у формі
містяться такі показники: - фонд оплати праці штатних працівників; - сума прибуткового податку; - середньооблікова чисельність штатних працівників; - кількість людино-годин, за які було нараховано заробітну
плату штатним працівникам; - кількість людино-годин, які було відпрацьовано штатними
працівниками. У статистичній звітності з праці сума нарахованої номінальної
заробітної плати відображається за календарний період (з першого
по останнє число звітного періоду - місяця, кварталу, року)
незалежно від фактичного терміну виплати заробітної плати.
4. Порядок розрахунку індексів реальної заробітної плати Індекс реальної заробітної плати розраховується шляхом
ділення індексу нарахованої номінальної заробітної плати "нетто"
на індекс споживчих цін, тобто:

t,0

I

t,0 нзп

I рзп = _______, (1)

t,0

I ц
t,0

де I - індекс нарахованої номінальної заробітної плати

нзп нетто" поточного періоду (t) порівняно з базисним (0);

t,0 I - індекс споживчих цін поточного періоду (t) порівняно

ц базисним (0).

Як відзначалося вище, на величину та динаміку реальної
заробітної плати впливають рівень номінальної заробітної плати,
зміни споживчих цін, а також розмір податків та обов'язкових
внесків, що сплачують працівники. Тому для розрахунку величини та
індексу реальної заробітної плати спочатку визначається величина
"нетто" заробітної плати. Для цього необхідно встановити
відповідну величину прибуткового податку, що припадає на заробітну
плату працівників, і величину внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування залежно від його видів. Після цього заробітна плата "брутто" зменшується на вказані
величини, тобто здійснюється розрахунок "нетто" заробітної плати
одного штатного працівника в середньому за відповідний місяць.
Примітка. При розрахунку реальної заробітної плати за
однакову роботу (погодинної заробітної плати) або її зміни
величина "нетто" не обчислюється. Такий підхід більш доцільний з
точки зору змісту аналізу.
Приклад розрахунку "нетто" заробітної плати за місяць
наводиться нижче (дані умовні). Заробітна плата "брутто" одного працівника за звітний місяць
становить 279,45 грн., за попередній - 258,11 грн., індекс
споживчих цін за цей же період - 101,6%. Частка відрахувань за
звітний місяць - 15,2%, за попередній місяць - 15,0%. Порядок та приклад розрахунку частки відрахувань (0,152 та
0,150) наведено в додатку 1. 1) Заробітна плата за виключенням відрахувань ("нетто"): За звітний період 279,45 - (279,45 х 0,152) = 236,97; За попередній період 258,11 - (258,11 х 0,150) = 219,39. Враховуючи, що відповідно до Основ законодавства України про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( 16/98-ВР )
розміри внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування щорічно встановлюються Верховною Радою України з
кожного виду страхування, порядок розрахунку відсотка відрахувань
(додаток 1) може змінюватись щорічно. 2) Індекс "нетто" заробітної плати: I = 236,97 : 219,39 - 1,08, або 108,0%, тобто заробітна нзп лата "нетто" зросла на 8%.

3) Індекс реальної заробітної плати:

I = 1,063, або 106,3%,

рзп

тобто реальна заробітна плата зросла на 6,3%.

Визначення індексу реальної заробітної плати за квартал, за
період з початку року здійснюється "ланцюговим" методом, тобто
шляхом послідовного множення значень місячних індексів реальної
заробітної плати. У додатку 2 наведено приклади розрахунку
індексів реальної заробітної плати в цілому по Україні (дані
фактичні). Так, розрахунок індексу реальної заробітної плати за січень -
грудень 2000 р. (графа 3) здійснено таким чином: I 1, 12 = 0,80 х 1,008 х 1,078 х 0,954 х 1,017 х 1,03 х

рзп ,041 х 1,038 х 0,977 х 1,005 х 1,002 х 1,122 = 1,036, або 103,6%,

тобто реальна заробітна у грудні 2000 р. відносно грудня
1999 р. збільшилась на 3,6%. Індекс реальної заробітної плати за другий квартал 2000 р.
розраховано так: I 4, 6 = 0,954 х 1,017 х 1,03 = 0,999, або 99,9%,

рзп тобто реальна заробітна плата у червні 2000 р. порівняно з
березнем, або протягом другого кварталу, зменшилась на 0,1%.
Примітка. Використовуючи "ланцюговий" індекс, слід мати на
увазі, що співставлення за тривалий період можуть бути викривлені
за рахунок накопичення помилок "ланцюгового" характеру.
Для статистичного аналізу використовується також показник
середньомісячного індексу реальної заробітної плати:

------ t,0 t,0

I = Кn ( I ) , (2)

рзп рзп
де Кn - корінь n-ного ступеня; n - число членів ряду. Наприклад, середньомісячний індекс реальної заробітної плати
за четвертий квартал 2000 р. (графа 3 додатка 2) розраховується
так:
--- IV
I = Кк (1,005 · 1,002 · 1,122) = Кк (1,130) = 1,042, або 104,2% , рзп
де Кк - корінь кубічний.
тобто впродовж четвертого кварталу 2000 р. реальна заробітна
плата щомісячно зростала в середньому на 4,2%. Розрахунок індексів реальної заробітної плати наростаючим
підсумком з початку звітного року до відповідного періоду
попереднього року проводиться на основі щомісячних індексів
звітного та попереднього років. Спочатку розраховуються
довгострокові індекси реальної заробітної плати з січня
попереднього року до звітного місяця поточного року. Індекс
реальної заробітної плати наростаючим підсумком за звітний період
до відповідного періоду поточного року розраховується як
відношення суми довгострокових індексів за місяці звітного року до
суми довгострокових індексів за відповідні місяці попереднього
року. Схему розрахунку індексу реальної заробітної плати
наростаючим підсумком з початку звітного року до відповідного
періоду попереднього року наведено в додатку 3. Розрахунок індексів реальної заробітної плати у 2000 р. до
відповідних періодів до 1999 наведено в додатку 4. Наприклад, індекс реальної заробітної плати за перший квартал
2000 р. у відношенні до першого кварталу 1999 р. розраховано таким
чином: 1) Довгострокові індекси за січень, лютий і березень кожного
року у відношенні до грудня 1998 р.:

1(99) / 12(98) I рзп = 0,044;

2(99) / 12(98) I рзп = 0,844 х 1,008 = 0,851;

3(99) / 12(98) I рзп = 0,844 х 1,008 х 1,076 = 0,916;

1(2000) / 12(98) I рзп = 0,844 х 1,008 х 1,076 х 0,972 х 0,996
х 1,069 х 1,024 х 0,977 х 1,014 х 0,991 х 0,984 х 1,103 х 0,80 =
0,827;

2(2000) / 12(98) I рзп = 0,844 х 1,008 х 1,076 х 0,972 х 0,996
х 1,069 х 1,024 х 0,977 х 1,014 х 0,991 х 0,984 х 1,103 х 0,80 х
1,008 = 0,834;

3(2000) / 12(98) I рзп = 0,844 х 1,008 х 1,076 х 0,972 х 0,996
х 1,069 х 1,024 х 0,977 х 1,014 х 0,991 х 0,984 х 1,103 х 0,80 х
1,008 х 1,078 = 0,899. 2) Індекс реальної заробітної плати за перший квартал 2000 р.
до першого кварталу 1999 р.:
I(2000) / I(1999) 0,827 + 0,834 + 0,899
I рзп = ____________________________ = 0,98, або 98% 0,844 + 0,851 + 0,916
тобто реальна заробітна плата у першому кварталі 2000 р. була
на 2% нижче, ніж у відповідному періоді попереднього року.

Додаток 1

ПРИКЛАД

розрахунку відсотка відрахувань

із заробітної плати

--------------------------------------------------------------------- Види | Джерело даних |Розрахунок (%) |Результат (%)| відрахувань із| | | | заробітної | | | | плати | | | | --------------+---------------------+----------------+-------------| Прибутковий |Державна статистична |Сума | 12,6 | податок |звітність за формою |прибуткового | | |N 1-ПВ (термінова) |податку / фонд | | |місячна |оплати праці х | | |( va472202-04 ) |100 = ______ % | | --------------+---------------------+----------------+-------------| Пенсійне |Закон України "Про |Відсоток | 1,7 | страхування |збір на обов'язкове |працівників, | | |державне пенсійне |яким нараховано | | |страхування" від |заробітної плати| | |26.06.97 р. N 400/97 |до 150 грн. | | |( 400/97-ВР ) із |(29,6%) та понад| | |змінами, внесеними |150 грн. | | |Законом України від |(70,4%) : 1% х | | |17.02.2000 р. |0,296 + 2% х | | |N 1461-III |0,704 = 1,704. | | |( 1461-14 ) |Цей відсоток | | | |визначається раз| | | |на квартал після| | | |отримання даних | | | |щодо розподілу | | | |працівників за | | | |розмірами | | | |заробітної плати| | | |й | | | |використовується| | | |протягом трьох | | | |місяців | | --------------+---------------------+----------------+-------------| Страхування у |Закон України "Про |Відсоток | 0,4 | зв'язку з |розмір внесків на |працівників, | | тимчасовою |деякі види |яким нараховано | | втратою |загальнообов'язкового|заробітної плати| | працездатності|державного |до 150 грн. | | та витратами, |соціального |(29,6%) та понад| | зумовленими |страхування" від |150 грн. | | народженням та|26.06.97 р. N 400/97 |(70,4%) : | | похованням |( 400/97-ВР ) зі |0,25% х | | |змінами, внесеними |0,296 + 0,5% х | | |Законом України від |0,704 = 0,426. | | |11.01.2001 р. |Цей відсоток | | |N 2213-III |визначається раз| | |( 2213-14 ) |на квартал після| | | |отримання даних | | | |щодо розподілу | | | |працівників за | | | |розмірами | | | |заробітної плати| | | |й | | | |використовується| | | |протягом трьох | | | |місяців | | --------------+---------------------+----------------+-------------| Страхування на|Закон України "Про | 0,5 | 0,5 | випадок |розмір внесків на | | | безробіття |деякі види | | | |загальнообов'язкового| | | |державного | | | |соціального | | | |страхування" від | | | |26.06.97 р. N 400/97 | | | |( 400/97-ВР ) зі | | | |змінами, внесеними | | | |згідно із Законом | | | |України від | | | |11.01.2001 р. | | | |N 2213-III | | | |( 2213-14 ) | | | --------------+---------------------+----------------+-------------| Всього | Х | Х | 15,2 | відрахувань | | | | --------------------------------------------------------------------

Додаток 2

ІНДЕКС

реальної заробітної плати у 2000 році

(відсотків) ----------------------------------------------------------------- | Індекс | Індекс |Індекс реальної| | номінальної | споживчих цін | заробітної | | нарахованої | | плати "нетто" | | заробітної | | | | плати "нетто" | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| А | 1 | 2 | 3 = 1 / 2 | ----------------------------------------------------------------| До попереднього місяця | ----------------------------------------------------------------| січень | 83,7 | 104,6 | 80,0 | ----------------+---------------+---------------+---------------| лютий | 104,1 | 103,3 | 100,8 | ----------------+---------------+---------------+---------------| березень | 110,0 | 102,0 | 107,8 | ----------------+---------------+---------------+---------------| квітень | 97,0 | 101,7 | 95,4 | ----------------+---------------+---------------+---------------| травень | 103,8 | 102,1 | 101,7 | ----------------+---------------+---------------+---------------| червень | 106,8 | 103,7 | 103,0 | ----------------+---------------+---------------+---------------| липень | 104,0 | 99,9 | 104,1 | ----------------+---------------+---------------+---------------| серпень | 103,8 | 100,0 | 103,8 | ----------------+---------------+---------------+---------------| вересень | 100,2 | 102,6 | 97,7 | ----------------+---------------+---------------+---------------| жовтень | 101,9 | 101,4 | 100,5 | ----------------+---------------+---------------+---------------| листопад | 100,6 | 100,4 | 100,2 | ----------------+---------------+---------------+---------------| грудень | 114,0 | 101,6 | 112,2 | ----------------------------------------------------------------| До грудня попереднього року | ----------------------------------------------------------------| січень | 83,7 | 104,6 | 80,0 | ----------------+---------------+---------------+---------------| лютий | 87,1 | 108,1 | 80,6 | ----------------+---------------+---------------+---------------| березень | 95,8 | 110,2 | 86,9 | ----------------+---------------+---------------+---------------| квітень | 93,0 | 112,1 | 82,9 | ----------------+---------------+---------------+---------------| травень | 96,5 | 114,4 | 84,3 | ----------------+---------------+---------------+---------------| червень | 103,1 | 118,7 | 86,8 | ----------------+---------------+---------------+---------------| липень | 107,2 | 118,6 | 90,4 | ----------------+---------------+---------------+---------------| серпень | 111,3 | 118,6 | 93,8 | ----------------+---------------+---------------+---------------| вересень | 111,5 | 121,6 | 91,6 | ----------------+---------------+---------------+---------------| жовтень | 113,6 | 123,3 | 92,1 | ----------------+---------------+---------------+---------------| листопад | 114,3 | 123,8 | 92,3 | ----------------+---------------+---------------+---------------| грудень | 130,3 | 125,8 | 103,6 | ----------------------------------------------------------------| За квартал | ----------------------------------------------------------------| I квартал | 95,8 | 110,2 | 86,9 | ----------------+---------------+---------------+---------------| II квартал | 107,5 | 107,7 | 99,9 | ----------------+---------------+---------------+---------------| III квартал | 108,2 | 102,5 | 105,6 | ----------------+---------------+---------------+---------------| IV квартал | 116,9 | 103,4 | 113,0 | ----------------------------------------------------------------| Середньомісячні | ----------------------------------------------------------------| січень - грудень| 102,2 | 101,9 | 100,3 | ----------------+---------------+---------------+---------------| I квартал | 98,6 | 103,3 | 95,4 | ----------------+---------------+---------------+---------------| II квартал | 102,4 | 102,5 | 100,0 | ----------------+---------------+---------------+---------------| III квартал | 102,7 | 100,8 | 101,8 | ----------------+---------------+---------------+---------------| IV квартал | 105,3 | 101,1 | 104,2 | -----------------------------------------------------------------

Додаток 3

СХЕМА

розрахунку індексу реальної заробітної плати

наростаючим підсумком з початку звітного року

до відповідного періоду попереднього року

------------------------------------------------------------------ Місяць |Індекс реальної | Довгострокові |Індекс реальної| |заробітної плати| індекси | заробітної | |звітного місяця | | плати | |до попереднього | | наростаючим | | місяця | | підсумком з | | | |початку року до| | | | відповідного | | | | періоду | | | | попереднього | | | | року | ---------------+----------------+---------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ---------------+----------------+---------------+---------------| попередній рік | | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| січень | i | i = s | *** | | 1 | 1 1 | | ---------------+----------------+---------------+---------------| лютий | i | i i = s | *** | | 2 | 1 2 2 | | ---------------+----------------+---------------+---------------| березень | i | i i i = s | *** | | 3 | 1 2 3 3 | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ... | ... | ... | ... | ---------------+----------------+---------------+---------------| грудень | i | i i i ... | *** | | 12 | 1 2 3 | | | | i = s | | | | 12 12 | | ---------------+----------------+---------------+---------------| поточний рік | | | | ---------------+----------------+---------------+---------------| січень | I | i i i ... | S | | 1 | 1 2 3 | 1 | | | i I = S | ---- | | | 12 1 1 | S | | | | 1 | ---------------+----------------+---------------+---------------| лютий | I | i i i ... | S + S | | 2 | 1 2 3 | 1 2 | | |i I I = S |--------- | | | 12 1 2 2 | S + S | | | | 1 2 | ---------------+----------------+---------------+---------------| березень | I | i i i ... | S + S + S | | 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | | |i I I I = |-------------- | | | 12 1 2 3 | S + S + S | | | S | 1 2 3 | | | 3 | | ---------------+----------------+---------------+---------------| ... | ... | ... | ... | ---------------+----------------+---------------+---------------| грудень | I | i i i ... | 12 | | 12 | 1 2 3 | E S | | | i I I I | 1 n | | | 12 1 2 3 | ------ | | | ... I = S | 12 S | | | 12 12 | E n | | | | 1 | -----------------------------------------------------------------
де E - знак суми.

Додаток 4

РОЗРАХУНОК ІНДЕКСІВ

реальної заробітної плати у 2000 році

до відповідних періодів 1999 року

(відсотків)
------------------------------------------------------------------ |Індекс реальної заробітної | Сума | Індекс | | плати |довгострокових| реальної | | | індексів | заробітної | |---------------------------| | плати за | | до | до грудня | | період з | |попереднього | 1998 р. | | початку | | місяця | | | 2000 р. | |-------------+-------------+--------------| до | | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000|відповідного| | | | | | | | періоду | | | | | | | | 1999 р. | --------+------+------+------+------+-------+------+------------| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 6 / 5 | --------+------+------+------+------+-------+------+------------| січень | 84,4 | 80,0 | 84,4 | 82,7 | 84,4 | 82,7| 98,0 | --------+------+------+------+------+-------+------+------------| лютий |100,8 |100,8 | 85,1 | 83,4 | 169,5 | 166,1| 98,0 | --------+------+------+------+------+-------+------+------------| березень|107,6 |107,8 | 91,6 | 89,9 | 261,1 | 256,0| 98,0 | --------+------+------+------+------+-------+------+------------| квітень | 97,2 | 95,4 | 89,0 | 85,8 | 350,1 | 341,8| 97,6 | --------+------+------+------+------+-------+------+------------| травень | 99,6 |101,7 | 88,6 | 87,3 | 438,7 | 429,1| 97,8 | --------+------+------+------+------+-------+------+------------| червень |106,9 |103,0 | 94,7 | 89,9 | 533,4 | 519,0| 97,3 | --------+------+------+------+------+-------+------+------------| липень |102,4 |104,1 | 97,0 | 93,6 | 630,4 | 612,6| 97,2 | --------+------+------+------+------+-------+------+------------| серпень | 97,7 |103,8 | 94,8 | 97,2 | 725,2 | 709,8| 97,9 | --------+------+------+------+------+-------+------+------------| вересень|101,4 | 97,7 | 96,1 | 95,0 | 821,3 | 804,8| 98,0 | --------+------+------+------+------+-------+------+------------| жовтень | 99,1 |100,5 | 95,2 | 95,5 | 916,5 | 900,3| 98,2 | --------+------+------+------+------+-------+------+------------| листопад| 98,4 |100,2 | 93,7 | 95,7 |1010,2 | 996,0| 98,6 | --------+------+------+------+------+-------+------+------------| грудень |110,3 |112,2 |103,4 |107,4 |1113,6 |1103,4| 99,1 | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: