open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.07.2016  № 218

Про затвердження Положення про технічний комітет стандартизації ТК 320 "Об'єкти спеціального призначення"

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію", статті 9 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Типового положення про технічний комітет стандартизації, затвердженого наказом Держстандарту України від 20 травня 2002 року № 298, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2002 року за № 578/6866, та враховуючи рішення науково-технічної ради Мінрегіону від 17 червня 2016 року № 96, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про технічний комітет стандартизації ТК 320 "Об'єкти спеціального призначення" (далі - ТК 320), що додається.

2. Департаменту з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку (Рябова О.О.) у місячний термін довести цей наказ до відома ТК 320 та Державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості".

3. Державному підприємству "Укрархбудінформ" (Владіміров Є.С.) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України".

Перший заступник Міністра

В.А. Негода


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства
02.07.2016 № 218

ПОЛОЖЕННЯ
про технічний комітет стандартизації ТК 320 "Об'єкти спеціального призначення"

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає функції, структуру та сферу діяльності технічного комітету стандартизації ТК 320 "Об'єкти спеціального призначення" (далі - ТК 320).

1.2. Це Положення застосовують у своїй діяльності органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання та їх об'єднання, організації роботодавців та їх об'єднання, наукові установи та навчальні заклади, науково-технічні та інженерні товариства (спілки), громадські організації споживачів (об'єднань споживачів), інші громадські об'єднання, професійні спілки, провідні науковці і фахівці, які виконують роботи із стандартизації, беручи участь у діяльності ТК 320.

1.3. ТК 320 утворюється наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Мінрегіон).

1.4. На ТК 320 покладено функції розроблення, розгляду та погодження національних стандартів у закріпленій сфері діяльності, участь у роботі споріднених технічних комітетів стандартизації (далі - ТК) міжнародних та регіональних організацій і формування позиції України щодо розроблюваних нормативних документів (далі - НД) цих організацій.

1.5. Організаційне забезпечення діяльності ТК 320 покладається на його секретаріат. Здійснення функцій секретаріату ТК 320 покладено на Київський національний університет будівництва і архітектури (далі - КНУБА), що є юридичною особою і знаходиться за адресою: вул. 03680, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, тел.: +38(044)2415580, e-mail: knuba@knuba.edu.ua.

1.6. ТК 320 не є юридичною особою та не має на меті одержання прибутку від своєї діяльності.

1.7. ТК 320 є суб'єктом національної системи стандартизації, який реалізує встановлені завдання державної політики в закріпленій сфері діяльності та стосовно закріплених об'єктів стандартизації.

1.8. ТК 320 діє згідно із чинним законодавством України, керується нормативно-правовими актами, які поширюються на цю діяльність, стандартами національної системи стандартизації, наказами Мінрегіону.

1.9. Під час виконання робіт, пов'язаних з інформацією, що містить державну таємницю та є власністю держави, посадові особи, які входять до складу ТК 320, повинні дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо захисту державної таємниці.

2. Порядок створення і припинення діяльності ТК 320

2.1. ТК 320 утворено наказом Мінрегіону з урахуванням принципу представництва усіх зацікавлених сторін.

2.2. До роботи в ТК 320 залучаються на добровільних засадах уповноважені представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх об'єднань, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), товариств (спілок) споживачів, відповідних громадських організацій, провідні науковці і фахівці.

2.3. ТК 320 може мати власний бланк з необхідними реквізитами.

2.4. Сфера діяльності ТК 320, закріплені об'єкти стандартизації, структура підкомітетів визначаються наказом Мінрегіону.

2.5. Зміну структури ТК 320 здійснюють згідно з правилами, встановленими для створення ТК. Функції оргкомітету виконує діючий ТК 320.

2.6. Пропозиції щодо припинення діяльності ТК 320 можуть уносити Мінрегіон, заінтересовані центральні органи виконавчої влади, члени ТК 320 за таких умов:

- у разі, якщо на засіданні ТК 320 2/3 членів ТК 320 приймають рішення про припинення його діяльності;

- сфера діяльності ТК 320 і об'єкти стандартизації втратили актуальність;

- діяльність ТК 320 не дає задовільних результатів і немає заінтересованості користувачів у роботах ТК або ТК фактично не виконує робіт;

- існує нагальна потреба вдосконалити систему ТК 320 та оптимізувати сферу його діяльності.

Всі засідання членів ТК 320 оформляються протоколами.

2.7. Стосовно припинення діяльності ТК 320 Мінрегіон видає відповідний наказ.

2.8. Інформацію про ТК 320 та його секретаріат, а також зміни, що стосуються ТК 320, публікують в офіційному виданні Мінрегіону.

3. Членство в ТК 320, його структура і склад

3.1. Членство в ТК 320 може бути колективним або індивідуальним.

Колективні члени беруть участь у роботі комітету через своїх уповноважених представників, які діють від їхнього імені.

Індивідуальними членами ТК 320 можуть бути провідні науковці та фахівці, які бажають брати участь у його роботі та які діють від свого імені.

3.2. До складу ТК 320 входить голова, його заступник, відповідальний секретар та члени ТК 320.

Рішення про прийняття нових членів ТК 320 приймають на його засіданні згідно з заявою, поданою до ТК 320, та повідомляють про це рішення Мінрегіон.

3.3. У структурі ТК 320 можуть створюватись підкомітети (далі - ПК) для певної частини робіт за закріпленими об'єктами стандартизації (сферами діяльності) з відповідним розподілом компетенції між ПК.

3.4. ТК 320 може створювати постійні або тимчасові робочі групи (далі - РГ) для виконання конкретних завдань.

3.5. ПК і РГ формують на засіданнях ТК 320. Структуру та склад ПК і РГ приймає та схвалює голова ТК 320.

3.6. ТК 320 може створювати спільні РГ із представників заінтересованих ТК (ПК) для виконання робіт стосовно пов'язаних між собою об'єктів стандартизації.

3.7. До складу РГ голова ТК 320 (ПК) може запрошувати провідних спеціалістів та науковців заінтересованих підприємств (організацій) - замовників; розробників; виробників продукції; представників центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері стандартизації; органів із оцінки відповідності та сертифікації; підприємств, установ та організацій із стандартизації, метрології та сертифікації; громадських організацій споживачів, науково-технічних та інженерних товариств.

3.8. За невиконання обов'язків, передбачених цим Положенням, член ТК 320 може бути виключений зі складу ТК 320. Рішення про це приймають на засіданні ТК 320, якщо за нього проголосували не менше 2/3 його членів.

4. Основні напрями діяльності ТК 320

4.1. У закріпленій сфері діяльності ТК 320 організовує та здійснює такі роботи:

розробляє, розглядає, погоджує проекти національних стандартів (ДСТУ) та змін до них;

переглядає і перевіряє національні стандарти, готує зміни до них і пропозиції щодо скасування ДСТУ, а також готує пропозиції для голосування щодо проектів міжнародних і регіональних стандартів;

сприяє застосуванню національних стандартів інших країн як національних стандартів України;

розробляє національні стандарти, гармонізовані з міжнародними та регіональними;

визначає пріоритетність прямого впровадження в Україні міжнародних та регіональних стандартів;

співпрацює з ТК в суміжних сферах діяльності;

співпрацює з підприємствами (організаціями) - користувачами стандартів, іншими заінтересованими організаціями;

подає пропозиції до програми робіт з національної стандартизації згідно з Законами України "Про стандартизацію", "Про технічні регламенти та оцінку відповідності";

розглядає пропозиції щодо розроблення, перегляду, скасування національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.

4.2. Взаємовідносини ТК 320 із суб'єктами господарювання, органами державної влади та громадськими організаціями регулюються на підставі договорів (контрактів) і угод про співробітництво, що укладаються із організацією, яка здійснює функції секретаріату ТК 320, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

4.3. Бюджетне фінансування робіт із стандартизації забороняється використовувати на інші потреби.

4.4. ТК 320 створює і веде фонди НД та нормативно-правових актів для забезпечення своєї діяльності.

4.5. ТК 320 надає науково-методичну і консультативну допомогу іншим суб'єктам стандартизації та користувачам стандартів, споживачам за погодженими з ними умовами.

4.6. ТК 320 організовує, за наявності замовлення, виконання науково-дослідних робіт з метою виявлення потреби у розробленні нових вимог до об'єктів стандартизації та розвитку стандартизації у закріпленій за ним сфері діяльності.

4.7. ТК 320 готує пропозиції щодо виконавців робіт у закріпленій сфері діяльності за конкретними робочими темами та пропонує їх замовникові робіт, організовує технічний нагляд за розробленням цих тем, надає організаційно-методичну допомогу виконавцям.

4.8. ТК 320 організовує та проводить семінари, науково-практичні конференції тощо.

4.9. ТК 320 може видавати і розповсюджувати власні інформаційні матеріали та документи, що стосуються його діяльності, у друкованих і електронних засобах масової інформації.

5. Повноваження голови, відповідального секретаря і членів ТК 320

5.1. Голова ТК 320 виконує такі функції:

розробляє технічну політику діяльності ТК 320 відповідно до мети та завдань стандартизації;

організує та керує роботою ТК 320;

проводить робочі засідання ТК 320;

готує документи та матеріали щодо діяльності ТК 320 для розгляду Мінрегіоном;

залучає експертів і фахівців з інших організацій для роботи в ТК 320.

5.2. Заступник голови ТК 320 виконує делеговані головою ТК 320 функції, а також функції голови за його відсутності.

5.3. Секретаріат ТК 320 виконує такі функції:

готує і забезпечує проведення засідань ТК 320;

координує роботу ПК і РГ, що входять до складу ТК 320;

готує плани робіт ТК 320 і його робочих органів (ПК і РГ);

контролює виконання планів та програм робіт;

оформляє рішення ТК 320 і проекти НД;

організує розгляд документів ТК 320 заінтересованими організаціями;

забезпечує розгляд надісланих до ТК 320 матеріалів і проектів документів;

веде листування з організаціями, реєстрацію і облік документів;

веде облік фактичних витрат на виконання робіт із стандартизації та контролює цільове використання коштів.

Відповідальний секретар ТК 320 керує роботою секретаріату ТК 320.

5.4. За невиконання своїх функціональних обов'язків або за порушення вимог цього Положення голову ТК 320, його заступника або відповідального секретаря звільняють від виконання покладених на них функцій відповідним наказом Мінрегіону. Пропозиції з цього питання можуть ухвалити члени ТК 320 більшістю голосів на засіданні комітету.

5.5. Керівники ПК і РГ керують і безпосередньо беруть участь у виконанні конкретних завдань ПК і РГ.

5.6. Фахівці, яких залучають до роботи в РГ, розробляють конкретні документи згідно з планом роботи, беруть участь у роботі інших комітетів за суміжними сферами діяльності, готують відгуки на проекти документів, які надходять до ТК 320, тощо.

5.7. Члени ТК 320 зобов'язані:

брати постійну участь у роботі ТК 320 і його засіданнях;

відповідно до напрямів діяльності і функцій ТК 320 забезпечувати належне виконання покладених на них обов'язків;

голосувати в установлені строки для ухвалення рішень щодо проектів документів, які розробляє ТК 320;

своєчасно повідомляти через секретаріат голову ТК 320 про можливі зміни умов і порядку своєї роботи в ТК 320, а також їх причини.

5.8. Члени ТК 320 мають право:

одержувати всю необхідну інформацію, щодо діяльності ТК 320;

вносити пропозиції щодо нових робочих тем і проектів, удосконалення діяльності ТК 320 і усунення недоліків у його роботі, а також вимагати їх розгляду;

за погодженням з головою ТК 320 друкувати результати досліджень, виконаних у межах діяльності ТК 320;

вийти зі складу ТК 320, повідомивши про це керівництво ТК 320 не пізніше ніж за два місяці до моменту виходу;

подавати апеляції з приводу діяльності ТК 320 до Мінрегіону;

представляти, за дорученням голови ТК 320, інтереси ТК 320 в інших ТК, органах і організаціях.

6. Правила виконання робіт та звітування

6.1. ТК 320 під час виконання робіт та розгляду будь-яких питань повинен забезпечувати виконання основних принципів державної політики у сфері стандартизації, неупередженість щодо приймання рішень та керуватись суспільними інтересами.

6.2. Роботи за напрямами діяльності ТК 320 виконує відповідно до вимог законодавчих, нормативно-правових актів та основоположних НД національної стандартизації.

6.3. ТК 320 планує роботи на засадах перспективного, річного та поточного планування із забезпеченням комплексності, системності та з обов'язковим урахуванням робіт, передбачених планом робіт із національної стандартизації на відповідний рік.

6.4. ТК 320 розробляє (переглядає) національні стандарти і готує зміни до них, перевіряє стандарти, розробляє пропозиції щодо скасування стандартів та готує технічні звіти відповідно до вимог стандартів національної системи стандартизації.

Результати перевірення враховують під час формування плану робіт ТК 320.

6.5. Роботи з міжнародної та регіональної стандартизації ТК 320 виконує згідно з положеннями документів міжнародних і регіональних органів стандартизації.

6.6. У разі посилання на стандарт чи його застосування у технічному регламенті або в іншому нормативно-правовому акті, ТК 320 повинен забезпечити відповідність положень стандарту вимогам технічного регламенту або акта та відстежувати цю відповідність, якщо внесені зміни до технічного регламенту чи нормативно-правового акта.

6.7. ТК 320 повинен готувати повідомлення (нотифікації) та коментарі торговим партнерам України згідно з вимогами Угод Світової організації торгівлі за процедурою діяльності Національного інформаційного центру міжнародної інформаційної мережі (ISONET), функції якого покладено на "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ").

6.8. ТК 320 до 25 грудня подає до Мінрегіону щорічний звіт стосовно своєї діяльності, який складає секретаріат ТК 320.

6.8.1. Щорічний звіт повинен містити:

1) позначення, назву ТК 320, дату створення;

2) реквізити ТК 320: поштову адресу, телефон, факс, адресу електронної пошти, WEB-сайт;

3) сферу діяльності згідно з наказом про створення ТК 320 (також зазначити коди за ДК 004:2008, які охоплює сфера діяльності чи встановлені наказом);

4) юридичний статус організації, що здійснює функції секретаріату;

5) оновлений склад та структуру ТК 320 (голова ТК 320, заступник голови ТК 320, відповідальний секретар, члени ТК 320 із зазначенням посад, наукових ступенів та вчених звань голови, заступника голови та секретаря, назви ПК, РГ), якщо протягом року відбулися зміни (або зазначити, що змін немає);

6) кількість організацій - членів ТК 320, індивідуальних членів;

7) відомості стосовно залучення членів ТК 320 до виконання робіт, закріплених за ТК 320;

8) інформацію щодо проведених погоджувальних нарад і семінарів;

9) кількість розроблених стандартів, змін та інших НД (надати позначення, назву, виокремити гармонізовані стандарти);

10) кількість розглянутих проектів стандартів та змін;

11) кількість тем у програмі робіт із стандартизації (ДСТУ, виокремити проекти, що передбачають гармонізацію з міжнародними чи європейськими стандартами);

12) відповідність ТК 320 технічним комітетам міжнародних, регіональних організацій, участь у роботі міжнародних та регіональних організацій із стандартизації із зазначенням форми участі (активні члени (P) чи спостерігачі (O), номерів і назв ТК (МТК), організацій із стандартизації (ISO, CEN) та результатів роботи.

__________
Примітка.



Надається також інформація щодо участі в інших організаціях, які розробляють НД.

13) співпраця та взаємодія з іншими ТК України;

14) аналіз чинних міжнародних та європейських стандартів (у сфері діяльності ТК 320), з метою визначення їх пріоритетності для першочергового впровадження цих стандартів в Україні;

15) інші дані щодо діяльності ТК 320;

16) перспективні напрями діяльності ТК 320;

17) рекомендації щодо вдосконалення діяльності ТК 320 та наявні проблеми.

6.8.2. У щорічному звіті інформацію треба подавати за всіма пунктами, а нумерація складників звіту має відповідати нумерації цього Положення.

6.8.3. Звіт підписує голова та відповідальний секретар ТК 320.

Заступник директора
Департаменту з питань
проектування об'єктів
будівництва, технічного
регулювання
та науково-технічного
розвитку













О.О. Рябова

{Текст взято з сайту Мінрегіону України http://www.minregion.gov.ua}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: