open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 218 від 07.07.99

м. Київ

Про участь Національної академії

наук України у вирішенні проблем

паливно-енергетичного комплексу

Заслухавши та обговоривши доповідь віце-президента НАН
України академіка НАН України А.К. Шидловського з зазначеного
питання, Президія НАН України відзначає безумовну пріоритетність
розробки комплексу наукових, науково-технічних і виробничих
проблем паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) для стабілізації та
розвитку економіки, а також забезпечення національної безпеки
країни. Президія НАН України відзначає, що існуючі проблеми ПЕК є
одними з основних чинників занепаду економіки країни і подолання
економічної кризи у вирішальній мірі залежить від створення умов
надійного функціонування паливно-енергетичного комплексу, стан
якого є критичним. Найбільш гострими є проблеми неплатежів, викривлення
платіжної системи в цілому, в якій переважає бартерний обмін,
векселі та взаємозаліки. В тарифах на енергоресурси та енергію не
передбачені кошти на розвиток відповідних підгалузей, відтворення
та утримання обладнання. Структура тарифів не відповідає
загальноприйнятій структурі розвинених країн. Морально застаріло та фізично зношено обладнання по всьому
технологічному ланцюгу: шахтного фонду, значної частини
газопроводів та компресорних станцій, електрогенеруючих
потужностей (більше 70% енергоблоків ТЕС відпрацювали або близькі
до повного відпрацювання свого ресурсу), газоочисного обладнання. Необхідним є докорінне удосконалення структури генеруючих
потужностей. Відсутність необхідних обсягів маневрових та пікових
потужностей електроенергетичної системи не може забезпечити
оптимальність графіка навантажень, вимоги по частоті, рівнях
напруги і виключає можливість паралельної роботи з енергосистемами
Росії та Західної Європи. Практично припинено експорт
електроенергії. Потребують вирішення проблеми структури паливно-енергетичного
балансу, в якому переважають дорогі імпортовані види палива;
диверсифікація джерел імпорту палива ; розвитку ресурсної бази;
залучення позабалансових енергоносіїв; підвищення ефективності
процесів в сферах виробництва, транспортування та використання
енергії. Недостатня увага приділяється розробці екологічних проблем
ПЕК. Національна академія наук України, зважаючи на обсяги та
складність проблем ПЕК, неодноразово подавала до керівних структур
пропозиції щодо поліпшення становища. Зокрема, пропозиції по
суттєвому коригуванню Національної енергетичної програми України
до 2010 р. ( 191/96-ВР ), проект Державної програми реконструкції
та модернізації теплових електростанцій України, програму по
видобутку та використанню шахтного метану і план першочергових
заходів по її реалізації, по використанню стиснутого природного
газу як моторного палива. За участю інститутів Академії розроблено
Комплексну державну програму енергозбереження України
( 148-97-п ). Проведено спільні засідання Президії НАН України з колегіями
Міненерго, Мінвуглепрому, Держкоменергозбереження. Вченими НАН України отримані значні здобутки як з
фундаментальних, так і прикладних досліджень в галузі енергетики. Так, розроблено комплекс економіко-математичних моделей для
дослідження структурних змін та інноваційного розвитку економіки,
спрямованих на зменшення ресурсомісткості валового внутрішнього
продукту, а також імітаційних моделей прогнозування відповідної
потреби в паливно-енергетичних ресурсах. Створено наукові засади прогнозування і оптимізації розвитку
енергетики, розроблено оригінальну систему відповідних
математичних моделей, обчислювальних методів та
програмно-інформаційних систем. Розроблено технології та обладнання для інтенсифікації пошуку
та видобутку вугілля, природного газу та нафти; створено
комп'ютерні системи проектування облаштування родовищ
енергоресурсів. Виконано дослідження кінетики горіння високозольного
низькоякісного вугілля, розроблено технології його спалювання без
додаткового застосування природного газу та мазуту, в тому числі в
циркулюючому киплячому шарі; створено технології та обладнання для
спалювання природного газу в енергетичних котлах із зменшеними
викидами шкідливих речовин. Розроблено теорію та методи управління процесами
тепломасопереносу шляхом дискретно-імпульсного введення енергії в
гетерогенні середовища та розроблені технології, орієнтовані на
застосування в паливно-енергетичному комплексі. Розроблено технології та обладнання для використання
стиснутого природного газу як моторного палива. Розроблено технології видобутку та використання
позабалансових ресурсів - метану вугільних родовищ, геотермальної
енергії. Виконано цикл досліджень по використанню відновлюваних
джерел енергії. Розроблено сучасні технології зварювання газо- та
нафтопроводів, засоби технічної діагностики енергетичного
обладнання, трубопровідних систем та металоконструкцій,
застосування яких дає змогу визначити їх залишкові ресурси,
терміни безпечного функціонування та виключити можливість
виникнення аварій. Розроблено технології та обладнання газотермічного та
електронно-вакуумного нанесення зносо- та корозійностійких
покриттів на елементи енергетичного обладнання, методи їх захисту
в умовах впливу високих температур, пилу та динамічних
навантажень. Розроблено мікропроцесорні інформаційно-діагностичні системи
електроенергетичних об'єктів "Регіна". Проведено цілеспрямовані фундаментальні дослідження
електромагнітних процесів та принципів підвищення надійності та
навантажувальної спроможності турбогенераторів. Створена загальна теорія вимірювальних перетворювачів струму
та напруги електроенергетичних систем та установок, в тому числі
надвисокої і ультрависокої напруги, що працюють як в статичних,
так і в динамічних режимах з заданою високою точністю при
різноманітних вхідних сигналах. На її основі створені перші в
світі трансформатори струму ультрависокої напруги. Разом з тим з ряду об'єктивних причин, у тому числі
економічного характеру (зокрема ліквідація у міністерств і
відомств ПЕК власних інноваційних фондів), участь НАН України в
діяльності ПЕК в останні роки зменшується. Необхідним є концентрація науково-технічного потенціалу НАН
України на розробці пріоритетних проблем ПЕК, створення і
реалізація відповідної програми діяльності НАН України. В програмі
треба визначити пріоритети фундаментальних досліджень, передбачити
заходи щодо концентрації потенціалу на найважливіших
науково-технічних розробках, створення нових зразків техніки і
технологій, повністю готових для практичного використання,
спорудження за рахунок державних коштів та за участю галузевих
міністерств і відомств пілотних установок, стендів, дослідних
полігонів, крупних промислових зразків та інших споруд, що
забезпечують створення новітньої вітчизняної техніки та
технологій. Недостатнім є внесок вчених НАН України у створення
самодостатньої метрологічної бази енергетики, у вирішення питань
стандартизації та сертифікації. Важливим заходом для поєднання зусиль вчених і виробничників
є створення спільних з галузевими міністерствами та відомствами
підрозділів. Необхідним є також активізація діяльності Національної
академії наук України з координації робіт в галузі ПЕК.
Президія Національної академії наук України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Доповідь віце-президента НАН України академіка НАН України
А.К. Шидловського "Про участь Національної академії наук України у
вирішенні проблем паливно-енергетичного комплексу" взяти до
відома.
2. Вважати всебічне використання сучасних науково-технічних
досягнень одним з найважливіших напрямів стабілізації та
подальшого розвитку ПЕК України.
3. Затвердити Програму діяльності НАН України в галузі
енергетики: - перелік пріоритетних напрямів досліджень установ НАН
України, що забезпечують теоретичну основу вирішення актуальних
проблем в галузі енергетики (додаток 1)*; - перелік найважливіших науково-технічних розробок установ
НАН України, спрямованих на вирішення проблем ПЕК, виконання
Національної енергетичної програми, державних та галузевих програм
(додаток 2); - перелік нових зразків техніки і технологій, розроблених в
установах НАН України і готових для практичного використання
(додаток 3); - перелік найважливіших пілотних установок, стендів та
крупних промислових зразків, що потребують цільового фінансування
(додаток 4); - роботи установ НАН України в сфері стандартизації
сертифікації та метрології для потреб енергетики (додаток 5); - пропозиції установ НАН України щодо створення спільних
організацій НАН України з міністерствами, відомствами та
іноземними організаціями для вирішення актуальних проблем ПЕК
(додаток 6).
4. Відповідним установам, організаціям та підприємствам НАН
України: 4.1. Зосередити зусилля на виконанні пріоритетних досліджень
(додаток 1), які спрямовані на наукове супроводження вирішення
проблем енергетики; 4.2. Забезпечити першочергове виконання найважливіших
науково-технічних розробок в галузі ПЕК (додаток 2), максимальне
залучення коштів від зацікавлених міністерств і відомств та інших
додаткових джерел фінансування; 4.3. Підготувати та подати до 15.10.99 до Відділення
фізико-технічних проблем енергетики НАН України (ВФТПЕ) пропозиції
щодо: - заходів для широкого впровадження зразків нової техніки та
технологій (додаток 3); - спорудження найважливіших пілотних установок, стендів та
крупних промислових зразків в галузі енергетики, що потребують
цільового фінансування (додаток 4); - створення спільних установ НАН України з міністерствами,
відомствами та іноземними організаціями для вирішення актуальних
проблем ПЕК (додаток 6). 4.4. Погодити з Держстандартом України роботи в сфері
стандартизації сертифікації та метрології для потреб енергетики
(додаток 5); 4.5. До 20.09.99 подати до ВФТПЕ НАН України пропозиції щодо
участі установ НАН України у виконанні національних, державних та
галузевих програм з проблем ПЕК. 4.6. Подати до ВФТПЕ НАН України пропозиції щодо проекту
Програми розвитку ядерно-енергетичного комплексу України.
5. Відділенню фізико-технічних проблем енергетики НАН України
(академік НАН України Б.С. Стогній) разом з відділеннями НАН
України, які беруть участь у вирішенні проблем ПЕК : 5.1. У III кв. 1999 р. підготувати для розгляду на Секції
фізико-технічних і математичних наук НАН України питання про хід
виконання договорів та планів про співробітництво з галузевими
міністерствами і відомствами; 5.2. Сприяти розширенню зв'язків установ НАН України з
галузевими міністерствами і відомствами по впровадженню
науково-технічних розробок НАН України. 5.3. Разом із Спілкою енергетиків та електротехніків України
організувати роботу по пропаганді та популяризації розробок учених
України в галузі ПЕК.
6. Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України
(академік НАН України А.К. Шидловський): 6.1. Забезпечити координацію та контроль роботи відділень та
установ НАН України по виконанню Програми діяльності НАН України в
галузі енергетики; 6.2. Погодити до 01.10.99 з зацікавленими міністерствами та
відомствами пріоритетні напрями стабілізації і розвитку ПЕК
(додаток 7). 6.3. Організувати до 30.10.99 подання до Кабінету Міністрів
України, галузевих міністерств і відомств пропозицій щодо: - широкого використання нових зразків техніки і технологій
(додаток 3); - спорудження найважливіших пілотних установок стендів та
крупних промислових зразків (додаток 4); - створення спільних з галузевими міністерствами і
відомствами організацій (додаток 6); несення в структуру тарифів на електроенергію складової, що
повинна забезпечувати накопичення коштів на реконструкцію та нове
будівництво в галузі електроенергетики. - відновлення галузевих інноваційних фондів.
7. Реорганізувати Науково-координаційну раду з питань
паливно-енергетичного комплексу України при Президії НАН України у
Міжвідомчу раду з питань паливно-енергетичного комплексу при
Президії НАН України (далі - Міжвідомча рада). Затвердити склад
Міжвідомчої ради (додаток 8) та Положення про Міжвідомчу раду
(додаток 9).
8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України та
Науково-організаційний відділ Президії НАН України.
Президент Національної академії наук
України
академік НАН України Б.Є. Патон
Перший віце-президент -
головний учений секретар Національної
академії наук України
академік НАН України А.П. Шпак

_______________
* Додатки NN 1-6 не наводяться.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: