open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
12.03.2009 N 218
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

митної служби

N 1138 ( v1138342-09 ) від 27.11.2009 }
Про функціональні повноваження

Голови Державної митної служби України

та заступників Голови Служби

Відповідно до Положення про Державну митну службу України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.07
N 940 ( 940-2007-п ), а також з метою упорядкування розподілу
функціональних повноважень Голови Державної митної служби України
та заступників Голови Служби з урахуванням затвердженої структури
центрального апарату Державної митної служби України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити функціональні повноваження керівництва
Держмитслужби, що додаються.
2. Установити спрямування, координацію та контроль роботи
підрозділів Держмитслужби за Головою Служби та його заступниками
згідно з додатком 1.
3. Установити виконання повноважень Голови Служби та
заступників Голови Служби у разі відсутності одного з них згідно з
додатком 2.
4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби
від 07.02.09 N 93. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова Служби А.В.Макаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.03.2009 N 218

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

Голови Державної митної служби України

та заступників Голови Служби

Голова Державної митної служби України
Забезпечує загальне керівництво здійсненням митної справи;
виконання повноважень Державної митної служби України
безпосередньо та через митні органи, спеціалізовані митні установи
та організації; організацію та контроль діяльності митних органів;
вирішує питання утворення, реорганізації та ліквідації митних
органів, спеціалізованих митних установ та організацій; визначає
ступінь функціональної відповідальності перших заступників та
заступників Голови Служби, керівників структурних підрозділів
Держмитслужби; реалізовує у межах своєї компетенції державну
кадрову політику в установленому правовими актами України порядку;
подає пропозиції щодо призначення заступників Голови Служби та
призначає на посади і звільняє з посад керівних працівників митних
органів, спеціалізованих митних установ і організацій та
працівників Держмитслужби; забезпечує удосконалення митної справи
на базі досвіду провідних країн світу, рекомендацій відповідних
міжнародних організацій та національних досліджень у цій галузі;
втілення заходів з підвищення ефективності функціонування митної
служби, спрямованих на захист економічних інтересів України;
здійснення заходів з попередження та профілактики проявів
корупції, хабарництва та інших правопорушень з боку працівників
митних органів; публічність та відкритість діяльності
Держмитслужби, спрямовані на забезпечення громадської підтримки
державної політики в галузі митної справи; взаємодію з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, а також з відповідними органами
іноземних держав і відповідно до встановленого порядку видає разом
з ними спільні акти; забезпечує керівництво роботою колегії
Держмитслужби; затверджує положення про Наукову раду Держмитслужби
та її склад; вирішує питання затвердження структури Держмитслужби
та затверджує положення про її структурні підрозділи. Здійснює керівництво роботою з визначення стратегічних
напрямів розвитку митної служби України. Координує та контролює роботу з організаційного забезпечення
діяльності Держмитслужби; поточного планування роботи митних
органів. Координує та контролює роботу з ведення бухгалтерського
обліку в митних органах, спеціалізованих митних установах і
організаціях; з контролю за раціональним витрачанням бюджетних
коштів, із здійснення заходів щодо запобігання та недопущення
втрат і збитків, а також з організації фінансово-економічної
роботи в митній службі; забезпечення митної служби фінансовими
ресурсами; проведення попереднього фінансового контролю за
ефективним використанням коштів загального та спеціального фондів
Державного бюджету; розроблення заходів, спрямованих на підвищення
ефективності використання фінансових, матеріальних і трудових
ресурсів; удосконалення системи оплати праці працівників митної
служби, їх матеріального заохочення. На основі та на виконання актів законодавства видає накази,
організовує і контролює їх виконання. Несе відповідальність за неналежне виконання покладених на
Держмитслужбу завдань перед Президентом України та Кабінетом
Міністрів України. Координує роботу перших заступників Голови Служби і
заступників Голови Служби.
Загальні обов'язки та права перших заступників

і заступників Голови Служби
Перші заступники і заступники Голови Служби є керівниками,
які організують, координують і контролюють роботу структурних
підрозділів Держмитслужби, митних органів, спеціалізованих митних
установ і організацій на визначених напрямах роботи. Вони відповідають: за розроблення та здійснення заходів щодо
реалізації митної справи на відповідному напрямі; організацію
контролю за виконанням актів законодавства, розроблення пропозицій
щодо вдосконалення цього законодавства; організацію роботи щодо
забезпечення подання в установленому законодавством порядку
нормативно-правових актів Держмитслужби на державну реєстрацію;
організацію роботи та професійної підготовки працівників
підпорядкованих структурних підрозділів, а також працівників
митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій на
відповідному напрямі. Перші заступники та заступники Голови Служби: зобов'язані: послідовно й наполегливо захищати та відстоювати інтереси
держави; організовувати роботу з підготовки матеріалів для
внесення змін до правових актів з метою вдосконалення митної
справи на відповідних напрямах; постійно вдосконалювати методи
управління; вивчати та впроваджувати в практику все новітнє,
передове, що сприятиме підвищенню ефективності здійснення митної
справи; поширювати передовий досвід роботи; організовувати подання
методичної та практичної допомоги митним органам; сприяти
підготовці посібників і підручників з митної справи; усебічно
знати дійсне становище дорученого напряму реалізації митної
справи, стан справ у підпорядкованих підрозділах, митних органах,
спеціалізованих митних установах та організаціях, вживати заходів
щодо покращення їх роботи та забезпечення для цього усім
необхідним; вимагати від підлеглих належного виконання завдань та
службових обов'язків; усебічно знати якісні характеристики
посадових осіб, посади яких належать до номенклатури посад Голови
Служби та які задіяні на визначеному напрямі діяльності; сприяти
добору висококваліфікованих фахівців на ці посади й уносити
відповідні пропозиції Голові Служби; бути організаторами та
керівниками роботи з підвищення професійного рівня зазначених
посадових осіб; проводити виховну роботу в підпорядкованих
колективах; контролювати додержання вимог законодавства, у тому
числі норм і правил техніки безпеки, пожежної безпеки в
підрозділах, які вони курирують; мають право: представляти в установленому порядку Кабінет Міністрів
України в міжнародних організаціях і під час укладення міжнародних
договорів України; звертатись від імені Державної митної служби України у межах
своєї компетенції до органів державної влади, Національного банку
України, прокуратури, судів, комітетів Верховної Ради України;
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а
також громадян з питань отримання інформації, документів і
матеріалів; скликати та проводити наради з питань визначеного напряму
діяльності, готувати та приймати рішення; залучати в установленому порядку спеціалістів органів
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій для розгляду питань діяльності Держмитслужби; надавати у визначених законодавством випадках відповідні
документи й інформацію, підписувати розпорядчі документи, перелік
яких встановлюється наказом Держмитслужби; організовувати роботу з перевірки діяльності митних органів
на відповідному напрямі; уносити Голові Служби пропозиції щодо вдосконалення митної
справи; від імені Держмитслужби та за погодженням з Головою Служби
представляти її інтереси у відносинах з органами державної влади,
місцевого самоврядування, а також з відповідними органами
іноземних держав. Перші заступники та заступники Голови Служби ведуть прийом
громадян, представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
та інших юридичних осіб; розглядають листи, заяви, скарги
юридичних осіб і громадян у встановленому порядку та організують
підготовку відповідей на них; уживають заходів з усунення причин,
що призвели до порушень законних прав цих юридичних осіб і
громадян.
Перший заступник Голови Служби

Піковський І.О.
Здійснює керівництво роботою з організації та контролю за
справлянням податків та зборів при проведенні митного оформлення
товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через
митний кордон України; з розробки та впровадження заходів,
спрямованих на забезпечення своєчасного та повного внесення до
Державного бюджету сум податків та зборів, справляння яких згідно
із законодавством покладено на митні органи; удосконалення
механізму справляння податків і зборів. Організує роботу в напрямах визначення митної вартості
товарів при здійсненні митного оформлення товарів, протидії
ухиленню суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності від сплати
податків і зборів у цій сфері. Вирішує питання з документального забезпечення діяльності
Держмитслужби, організації та здійснення діловодства й архівної
справи; організаційного забезпечення прийому громадян і роботи з
їх зверненнями в Держмитслужбі; створення сприятливих умов для
прискорення документообігу, скорочення часу проходження й
виконання документів. Забезпечує взаємодію із засобами масової інформації та
громадськістю.
Перший заступник Голови Служби

Гутник А.Є.
Координує та контролює роботу національної системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців
митної справи, організацію науково-дослідної діяльності в митній
службі та видання літератури з питань митної справи. Координує питання гендерної рівності та здійснення гендерного
моніторингу в митній службі.
Заступник Голови Служби

Дериволков С.Д.
Організує діяльність з реалізації митної справи в напрямах
застосування заходів митно-тарифного регулювання; контролю за
правильністю визначення країни походження товару, здійснення
верифікації сертифікатів про походження товару з України. Координує та контролює роботу зі здійснення контролю за
правильністю класифікації та кодування товарів згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), контролю за діяльністю
митних органів з цих питань. Організує роботу з ведення примірника Митного тарифу України
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), удосконалення його
структури. Організує роботу з ведення Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності та здійснення експертної роботи.
Заступник Голови Служби

Онопенко П.В.
Організує взаємодію з органами виконавчої влади, судовими та
наглядовими органами, а також з органами державної виконавчої
служби; ведення претензійної та позовної роботи. Спрямовує діяльність з проведення організаційно-інспекційної
роботи в митних органах. Здійснює керівництво роботою з організації стратегічного
планування в Державній митній службі України, організації
розроблення, впровадження та здійснення моніторингу системи
показників, що відображають стан досягнення митною службою України
поставлених стратегічних завдань. Виконує обов'язки Головного уповноваженого в Держмитслужбі з
питань запровадження та забезпечення функціонування системи
управління якістю. Координує та контролює роботу підрозділів
Держмитслужби, митних органів, спеціалізованих митних установ та
організацій з питань системи управління якістю, а також спрямовує
службову діяльність митниць Київського регіону (Київської
регіональної, Київської центральної спеціалізованої, Київської
обласної, Енергетичної регіональної, Бориспільської митниць). Організує та контролює роботу з питань реконструкції й
будівництва пунктів пропуску через митний кордон України,
облаштування й утримання об'єктів державної власності, що належать
до сфери управління Державної митної служби України; постачання
митних органів транспортом, технікою, зброєю, спеціальними
засобами та іншими матеріальними ресурсами; організації охорони
праці, оздоровчо-масової та спортивної роботи. Забезпечує організацію та контроль виконання завдань з
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу.
Заступник Голови Служби

Федоров О.О.
Організує роботу зі створення сприятливих умов для
прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон
України шляхом удосконалення механізму митного контролю та форм і
методів митного оформлення; з розроблення спільних з іншими
державними органами, установами, організаціями технологічних схем,
порядків, інструкцій та інших документів; контролю за їх
впровадженням і виконанням митними органами. Координує роботу з організації та контролю діяльності митних
ліцензійних складів, складів тимчасового зберігання, митних
брокерів та перевізників, забезпечення ведення обліку товарів, які
переміщуються через митні ліцензійні склади та склади тимчасового
зберігання; переоформлення, перереєстрації дозвільних документів
на підприємницьку діяльність з надання послуг з декларування
товарів і транспортних засобів (митних брокерів, декларантів);
дозвільних документів на право відкриття та експлуатації складів
тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вантажних
митних комплексів; видачі ліцензій на здійснення посередницької
діяльності митних перевізників. Організує роботу з розроблення та впровадження заходів
гарантування доставки товарів у митниці призначення, координує
діяльність митних органів з налагодження митного контролю за
переміщенням вантажів митною територією України. Вирішує питання щодо впровадження заходів нетарифного
регулювання; виконання заходів захисту прав інтелектуальної
власності; організації митного контролю і митного оформлення
товарів, що підлягають експортному контролю. Організує співробітництво Держмитслужби з митними та іншими
органами іноземних держав, міжнародними митними організаціями та
проведення відповідних заходів; організує проведення експертизи
відповідності проектів нормативно-правових актів Держмитслужби
нормам міжнародного митного права; забезпечує координацію дій
підрозділів Держмитслужби з питань отримання міжнародної технічної
допомоги.
Заступник Голови Служби

Козак Т.Р.
Забезпечує реалізацію митної справи в напрямі правоохоронної
діяльності; контроль та організацію боротьби з незаконним
переміщенням через митний кордон України товарів і транспортних
засобів, у тому числі валюти, історичних і культурних цінностей,
зброї та боєприпасів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних і
вибухових речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів; контроль за дотриманням законності при
здійсненні митними органами дізнання в кримінальних справах про
контрабанду й провадженні в справах про порушення митних правил. Організує обмін інформацією та взаємодію з правоохоронними,
податковими та контрольними органами щодо організації боротьби з
незаконним переміщенням через митний кордон України товарів, а
також взаємодію з відповідними службами іноземних держав з питань
боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями. Організує та контролює роботу з аналізу технічного стану
транспортних засобів у митній службі та з підготовки пропозицій
щодо потреби в їх оновленні; автотранспортного забезпечення
Держмитслужби України; розроблення та впровадження заходів
попередження дорожньо-транспортних пригод; за погодженням з
Головою Служби здійснює розподіл придбаного в централізованому
порядку автотранспорту.
Заступник Голови Служби

Пашко П.В.
Організує взаємодію Держмитслужби з Верховною Радою України;
ведення законопроектної роботи в митній службі; супроводження та
сприяння проходженню підготовлених Держмитслужбою проектів
законодавчих актів з економічних питань у Верховній Раді України,
Кабінеті Міністрів України, міністерствах та відомствах;
координацію діяльності Держмитслужби з адаптації національного
законодавства до законодавства Європейського Союзу. Організує роботу з визначення порядку та особливостей
застосування митних режимів до товарів, що переміщуються через
митний кордон України підприємствами, організаціями та
громадянами; порядку здійснення митних процедур при переміщенні
через митний кордон України товарів підприємствами (з моменту
подання митної декларації і до моменту випуску товарів митним
органом); документів, подання яких є необхідним для здійснення
митного контролю й митного оформлення товарів, що поміщуються у
митні режими. Організує розробку апаратно-програмного забезпечення митних
органів, його впровадження та контроль за станом у митних органах;
організує контроль за експлуатацією
інформаційно-телекомунікаційних систем. Координує впровадження багатофункціональної комплексної
системи "Електронна митниця". Забезпечує організацію та контроль виконання у межах
компетенції митної служби завдань щодо розвитку інформаційного
суспільства в Україні, реалізації положень Закону України "Про
Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на
2007-2015 роки" ( 537-16 ).
Заступник Голови Служби

Мухін О.В.
Організує діяльність з ведення митної статистики та
статистики зовнішньої торгівлі, проведення робіт з їх
удосконалення, звірення даних митної статистики з даними митних
органів інших держав; забезпечує надання інформації з митної
статистики та статистики зовнішньої торгівлі органам державної
влади. Координує та контролює роботу з питань інформаційного
моніторингу, організації та впровадження в митних органах України
системи аналізу ризиків і управління ними; перевірок (аудита)
учасників зовнішньоекономічної діяльності; проведення
Держмитслужбою заходів щодо запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Додаток 1

до наказу Державної митної

служби України

12.03.2009 N 218

СПРЯМУВАННЯ, КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ

роботи підрозділів Держмитслужби Головою Служби

та його заступниками

Голова Служби - Департамент організаційного забезпечення

діяльності керівництва Служби

Департамент кадрової роботи

Департамент фінансів, бухгалтерського

обліку та звітності

Управління внутрішньої безпеки

Контрольно-ревізійний відділ

Сектор захисту державної таємниці та

спеціального документального зв'язку
Перший заступник - Департамент митних платежів
Голови Служби Департамент митної вартості
Піковський І.О. Управління справами

Відділ з питань взаємодії із засобами

масової інформації та зв'язків з

громадськістю (Прес-служба)

Перший заступник - Академія митної служби України
Голови Служби Хмельницький центр підвищення
Гутник А.Є. кваліфікації та перепідготовки кадрів

Державний науково-дослідний інститут

митної справи
Заступник Голови - Департамент митно-тарифного регулювання
Служби Центральне митне управління лабораторних
Дериволков С.Д. досліджень та експертної роботи
Заступник Голови - Юридичний департамент
Служби Департамент організаційно-інспекційної
Онопенко П.В. діяльності митних органів

Департамент ресурсного забезпечення,

капітального будівництва та експлуатації

об'єктів митної інфраструктури

Структурні підрозділи Держмитслужби,

митні органи - з питань організації та

контролю виконання завдань з підготовки

та проведення в Україні фінальної

частини чемпіонату Європи 2012 року

з футболу
Заступник Голови - Департамент організації митного контролю
Служби Департамент міжнародної діяльності
Федоров О.О. Управління заходів торговельної політики

Управління контролю за переміщенням

вантажів
Заступник Голови - Департамент організації боротьби з
Служби контрабандою та порушеннями митних
Козак Т.Р. правил

Автотранспортне митне господарство

Кінологічний центр
Заступник Голови - Департамент декларування та митних
Служби режимів
Пашко П.В. Відділ забезпечення взаємодії

з органами законодавчої та виконавчої

влади Юридичного департаменту

Регіональна інформаційна митниця
Заступник Голови - Департамент митної статистики
Служби Департамент аналітичної роботи та
Мухін О.В. інформаційного моніторингу

Додаток 2

до наказу Державної митної

служби України

12.03.2009 N 218

ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

Голови Служби та заступників Голови Служби

у разі відсутності одного з них

Голови Служби - Піковський І.О. Піковського І.О. - Онопенко П.В. Гутника А.Є. - Пашко П.В. Дериволкова С.Д. - Федоров О.О. Федорова О.О. - Дериволков С.Д. Онопенка П.В. - Мухін О.В. Пашка П.В. - Козак Т.Р. Козака Т.Р. - Мухін О.В. Мухіна О.В. - Онопенко П.В.
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: