open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
16.03.2011 N 212

Про затвердження Положення

про колегію Державної митної служби України

Відповідно до Указу Президента України від 31.12.2005 N 1902
( 1902/2005 ) "Про колегію міністерства та іншого центрального
органу виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від
02.10.2003 N 1569 ( 1569-2003-п ) "Про затвердження Загального
положення про колегію центрального органу виконавчої влади і
місцевої державної адміністрації" та Положення про Державну митну
службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18.07.2007 N 940 ( 940-2007-п ), а також для
забезпечення чіткої регламентації діяльності колегії
Держмитслужби, підвищення ефективності її роботи Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про колегію Державної митної служби
України, що додається.
2. Уважати такими, що втратили чинність, накази Держмитслужби
від 14.09.2007 N 759 ( v0759342-07 ) "Про затвердження Положення
про колегію Державної митної служби України"; та від 16.12.2010
N 1482 ( v1482342-10 ) "Про внесення зміни до наказу Держмитслужби
від 14.09.2007 N 759". Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова Служби І.Г.Калєтнік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

16.03.2011 N 212

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Державної митної служби України

Загальні положення
1. Це Положення визначає завдання, правові й організаційні
засади діяльності колегії Державної митної служби України.
2. Колегія Держмитслужби (далі - колегія) є постійним
консультативно-дорадчим органом.
3. У своїй роботі колегія керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням та іншими
нормативно-правовими актами.
Функції колегії
4. Колегія: 1) обговорює й приймає рішення щодо перспектив і
найважливіших напрямів діяльності митної служби України; 2) розглядає пропозиції щодо: удосконалення законодавства; забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими
держадміністраціями, органами місцевого самоврядування під час
виконання покладених на митні органи завдань; розширення міжнародного співробітництва у сфері митної
справи; формування й реалізації державної політики у сфері
забезпечення митних інтересів держави та митної справи; 3) обговорює прогнози й програми соціально-економічного
розвитку у сфері митної справи, інші державні програми та визначає
шляхи їх реалізації; 4) розглядає питання про стан дотримання фінансової,
бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна,
здійснення внутрішнього фінансового контролю й усунення виявлених
недоліків; 5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності митних
органів, спеціалізованих митних установ і організацій; 6) аналізує стан роботи митної служби України з питань
забезпечення прав і свобод людини й громадянина; 7) розглядає результати роботи Держмитслужби, регіональних
митниць, митниць, спеціалізованих митних установ і організацій; 8) аналізує стан дотримання в митній службі України
законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової
роботи й виконавської дисципліни; 9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією покладених
на митну службу України завдань.
Склад колегії
5. До складу колегії входять Голова Держмитслужби (голова
колегії), перший заступник та заступники Голови Держмитслужби,
Радники Голови Держмитслужби, а також у встановленому порядку інші
особи визначені Головою Держмитслужби. Кількісний та персональний склад колегії затверджується
Головою Держмитслужби.
6. Членів колегії затверджує й увільняє Голова Держмитслужби.
Повноваження члена колегії -

посадової особи митної служби
7. Член колегії спрямовує та координує діяльність структурних
підрозділів Держмитслужби, митних органів, спеціалізованих митних
установ і організацій, в тому числі директорів департаментів,
начальників управлінь, начальників митних органів, спеціалізованих
митних установ і організацій.
8. Члену колегії з питань його діяльності підпорядковуються
та підзвітні посадові особи структурних підрозділів Держмитслужби,
митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій.
9. Члени колегії можуть: за дорученням Голови Держмитслужби організовувати взаємодію
Держмитслужби з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів
України, Адміністрацією Президента України та іншими органами
державної влади; за дорученням Голови Держмитслужби супроводжувати та сприяти
проходженню підготовлених Держмитслужбою проектів законодавчих
актів у Верховній Раді України, Кабінеті Міністрів України,
міністерствах та відомствах; від імені Держмитслужби представляти її інтереси у відносинах
з органами державної влади, місцевого самоврядування, а також з
відповідними органами іноземних держав; залучати в установленому порядку спеціалістів органів
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій (за згодою) для розгляду питань діяльності
Держмитслужби; надавати доручення, обов'язкові до виконання особами, яких
вони стосуються; перевіряти роботу структурних підрозділів Держмитслужби,
митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій; проводити наради; координувати та контролювати роботу митних органів на
відповідних напрямах; за дорученням Голови Держмитслужби організовувати обмін
інформацією та взаємодію з органами державної влади, зокрема з
правоохоронними, податковими та контролюючими органами, а також
взаємодію з відповідними службами іноземних держав; надавати у визначених законодавством випадках відповідні
документи й інформацію, підписувати розпорядчі документи; перевіряти діяльність структурних підрозділів Держмитслужби
та митних органів в частині впровадження заходів, спрямованих на
забезпечення своєчасного та повного внесення до Державного бюджету
сум податків та зборів, справляння яких згідно із законодавством
покладено на митні органи; організації боротьби з незаконним
переміщенням через митний кордон України товарів та транспортних
засобів; застосування окремих форм митного контролю товарів і
транспортних засобів та з інших напрямків; перевіряти
господарсько-експлуатаційну діяльність; здійснювати моніторинг та контроль виконання структурними
підрозділами Держмитслужби, митними органами, спеціалізованими
митними установами та організаціями наказів, окремих доручень та
розпоряджень Голови Держмитслужби, рішень колегії; здійснювати контроль виконання структурними підрозділами
Держмитслужби, митними органами, спеціалізованими митними
установами та організаціями окремих протокольних рішень нарад
Голови Держмитслужби; в установленому порядку запитувати й отримувати від
структурних підрозділів Держмитслужби, митних органів,
спеціалізованих митних установ та організацій необхідну інформацію
(аналітичні й довідкові матеріали тощо) для виконання завдань,
покладених на них Головою Держмитслужби, а також вимагати від
виконавців дотримання строків надання документів та їх
доопрацювання в разі порушення встановлених правил їх складання та
оформлення; організовувати роботу з підготовки внесення змін до правових
актів з метою вдосконалення митної справи; ініціювати та очолювати комісії з проведення службових
розслідувань і службових перевірок в митній службі України; очолювати робочі групи, комісії; отримувати статистичні дані; аналізувати стан діяльності структурних підрозділів
Держмитслужби, митних органів, спеціалізованих митних установ та
організацій; готувати пропозиції з питань діяльності структурних
підрозділів Держмитслужби, митних органів, спеціалізованих митних
установ та організацій; готувати довідкові, інформаційно-аналітичні матеріали для
участі у заходах, що проводяться органами державної влади,
аналізувати якість їх підготовки структурними підрозділами
Держмитслужби; надавати Голові Держмитслужби пропозиції щодо організації та
поліпшення роботи структурних підрозділів Держмитслужби, митних
органів, спеціалізованих митних установ та організацій; використовувати інформацію загального та службового
користування, що є у розпорядженні Держмитслужби, для виконання
завдань, покладених на них; надавати допомогу, в межах компетенції, структурним
підрозділам Держмитслужби, митним органам, спеціалізованим митним
установам та організаціям; здійснювати експлуатацію закріпленого обладнання,
устаткування та інших матеріальних цінностей; вимагати забезпечення умов праці згідно з діючими правилами
техніки безпеки та пожежної охорони; розробляти та здійснювати заходи щодо реалізації митної
справи; організовувати контроль за виконанням актів законодавства,
розробленням пропозицій щодо вдосконалення цього законодавства; організовувати роботу щодо забезпечення подання в
установленому законодавством порядку нормативно-правових актів
Держмитслужби на державну реєстрацію; надавати пропозиції щодо вдосконалення методів управління; вивчати та впроваджувати в практику новітні, передові
технології, що сприятимуть підвищенню ефективності здійснення
митної справи; поширювати передовий досвід роботи; забезпечувати вдосконалення митної справи; організовувати вжиття заходів з протидії недотримання
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності законодавства з питань
митної справи; здійснювати контроль за дотриманням митними органами вимог
законодавства під час виконання ними їх функцій; організовувати розроблення системи заходів реагування,
спрямованих на своєчасне припинення порушень законодавства
України, контроль за додержанням якого покладено на митні органи
України; за окремим дорученням Голови Держмитслужби виконувати інші
завдання.
10. Члени колегії можуть виносити на розгляд колегії питання
вироблення рекомендацій щодо формування та реалізації державної
політики в галузі митної справи, найважливіших напрямів діяльності
митної служби України, розгляду проектів нормативно-правових
актів, програм та інших документів, а також інших питань.
11. У випадках, коли Голова Держмитслужби ставить перед
членом колегії конкретну мету, яка має бути досягнута митною
службою, зазначений член колегії є єдиною, крім Голови
Держмитслужби, особою, вповноваженою приймати остаточні рішення,
чия думка є вирішальною при вирішенні питань щодо забезпечення
досягнення цієї мети.
12. Члени колегії ведуть прийом громадян, представників
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та інших юридичних осіб;
розглядають листи, заяви, скарги юридичних осіб і громадян у
встановленому порядку та організують підготовку відповідей на них;
уживають заходів з усунення причин, що призвели до порушень
законних прав цих юридичних осіб і громадян.
Організація роботи колегії
13. Організаційною формою роботи колегії є засідання.
Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою. У разі потреби можуть проводитися розширені й виїзні
засідання колегії, а також спільні з колегіями інших органів
виконавчої влади засідання.
14. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її
головою плану засідань на півріччя, у якому зазначаються питання,
що потрібно розглянути, строки подання матеріалів до засідання
колегії, особи, відповідальні за підготовку й подання цих
матеріалів, орієнтовні дати проведення засідань колегії.
15. Затверджений план засідань колегії розсилається членам
колегії, керівникам структурних підрозділів Держмитслужби,
керівникам регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних
установ і організацій не пізніше ніж за два тижні до початку
півріччя.
16. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії
можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за
рішенням її голови. Головою колегії може бути прийнято рішення про зміну строку
розгляду колегією запланованого питання або зняття питання з
розгляду, у тому числі за мотивованим поданням керівника
структурного підрозділу, визначеного планом засідань колегії або
її головою відповідальним за підготовку й подання матеріалів з
відповідного питання.
17. Дата, час, місце проведення, порядок денний засідання
колегії та список його учасників визначаються головою колегії.
18. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії
згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених
до нього додаткових питань здійснюється структурним підрозділом
Держмитслужби (окремим працівником), визначеним Головою
Держмитслужби для організаційного та документального забезпечення
роботи колегії та контролю за виконанням її рішень (далі -
відповідний підрозділ), який не пізніше ніж за десять днів до
засідання подає його голові колегії для погодження.
19. На розгляд колегії подаються: 1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням
доповідача з кожного питання; 2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з
викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій щодо вирішення
відповідних питань; 3) проект рішення колегії; 4) список членів колегії; 5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь у
обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із
зазначенням їх прізвищ, імен і по батькові, місць роботи й
займаних ними посад; 6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали,
звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються
питань порядку денного.
20. Членам колегії матеріали до засідання колегії подаються
не пізніше ніж за три дні до засідання, а в разі проведення
позапланового засідання - не пізніше ніж за один день до
засідання.
21. Особи, відповідальні за підготовку й подання матеріалів
до засідання колегії, подають їх відповідному підрозділу не
пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Відповідний
підрозділ контролює своєчасність подання цих матеріалів, перевіряє
правильність їх оформлення.
22. Керівники структурних підрозділів Держмитслужби,
відповідальні за підготовку питання до засідання колегії,
узгоджують та координують роботу структурних підрозділів
Держмитслужби та органів виконавчої влади, залучених до
розроблення необхідних матеріалів, а також запитують в інших
підрозділах та в митних органах відповідну інформацію.
Порядок проведення засідання колегії
23. Засідання колегії веде її голова, а в разі його
відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків Голови
Держмитслужби.
24. Засідання колегії проводиться, якщо присутні не менше ніж
дві третини членів колегії з правом вирішального голосу.
25. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії
особисто. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він
має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції в
письмовій формі.
26. Порядок денний засідання й рішення колегії затверджуються
членами колегії шляхом голосування.
27. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні,
реєструються відповідним підрозділом. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих
питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише
з дозволу голови колегії.
28. Члени колегії й особи, запрошені для участі в розгляді
окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять відповідні
пропозиції, дають необхідні пояснення.
29. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про
закритий розгляд питань порядку денного. У разі проведення закритого засідання колегії (закритого
обговорення окремих питань) підготовка відповідних матеріалів,
оформлення рішень колегії, що приймаються, здійснюються згідно з
вимогами законодавства щодо роботи з інформацією з обмеженим
доступом.
30. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку
денного шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх
на засіданні членів колегії з правом вирішального голосу. За рішенням головуючого на засіданні колегії може
застосовуватися процедура таємного голосування. Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного
засідання, подана в письмовій формі, розглядається на засіданні
колегії й ураховується під час голосування.
31. Після засідання колегії відповідний підрозділ допрацьовує
протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший
строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і
пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку
денного, погоджує його з керівниками заінтересованих структурних
підрозділів Держмитслужби, членами колегії, іншими особами і подає
на розгляд голови колегії.
32. Рішення колегії оформлюється протоколом засідання, який
підписується головуючим на засіданні та працівником, який веде
протокол.
33. У разі проведення засідання колегії Держмитслужби спільно
з колегіями інших органів виконавчої влади приймається спільне
рішення. Спільне рішення колегій оформлюється протоколом засідання,
який підписується головами відповідних колегій органів виконавчої
влади та працівником, який веде протокол.
34. Рішення колегії проводяться у життя, як правило, наказом
Держмитслужби. Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних
питань вносяться до протоколу засідання й проводяться в життя
згідно з протоколом відповідного засідання без введення в дію
наказом Держмитслужби. У разі виникнення розбіжностей між головою й іншими членами
колегії під час прийняття рішення Голова Держмитслужби проводить у
життя своє рішення, доповідаючи, у разі потреби, про розбіжності,
що виникли, керівництву Кабінету Міністрів України та/або Міністру
фінансів України. Члени колегії також можуть повідомити свою думку
керівництву Кабінету Міністрів України та/або Міністру фінансів
України. Інформування керівництва Кабінету Міністрів України
здійснюється відповідно до розподілу функціональних повноважень
між Прем'єр-міністром України, Першим віце-прем'єр-міністром і
віце-прем'єр-міністрами України.
35. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії,
керівників структурних підрозділів центрального апарату
Держмитслужби, регіональних митниць, митниць, спеціалізованих
митних установ та організацій, а також керівників інших органів
виконавчої влади у частині, що їх стосується.
36. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі
під час засідання колегії представників засобів масової інформації
й проведення кіно-, відео-, фотозйомки й звукозапису.
37. Стенографування (технічний запис) засідань колегії
Держмитслужби забезпечує відповідний підрозділ.
38. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому
порядку у відповідному підрозділі.
39. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії
здійснюється Держмитслужбою.
Контроль за виконанням рішень колегії
40. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює
відповідний підрозділ.
41. Керівники структурних підрозділів Держмитслужби,
визначені головними виконавцями рішень колегії, узгоджують та
координують роботу співвиконавців з метою забезпечення вчасного
виконання рішень.
42. У разі необхідності зміни строку виконання рішення
колегії або зняття контролю за його виконанням керівник
структурного підрозділу, визначеного головним виконавцем рішення
колегії, звертається з відповідним мотивованим поданням до голови
колегії. Про прийняте головою колегії рішення головний виконавець має
проінформувати відповідний підрозділ протягом одного робочого дня.
43. Колегія розглядає на засіданнях стан виконання прийнятих
нею рішень.
Начальник Управління
правового забезпечення Г.М.Чорна
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: