open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.10.2010 N 1005

Про проведення дослідно-експериментальної

роботи на базі гімназії "Консул"

N 86 м. Києва

На виконання Державної програми "Вчитель", затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. N 379
( 379-2002-п ), та враховуючи лист Головного управління освіти і
науки Київської міської державної адміністрації від 28.04.2010
N 3/12-60, висновки комісії з інноваційної діяльності та
дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних
закладів Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства
освіти і науки, з метою розробки технологій розвитку життєвої
компетентності учнів в умовах особистісно зорієнтованого
інноваційного освітнього простору Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Заявку на проведення дослідно-експериментальної
роботи за темою "Розвиток життєвої компетентності учнів в умовах
особистісно зорієнтованого інноваційного простору гімназії" на
базі гімназії "Консул" N 86 м. Києва, Програму
дослідно-експериментальної роботи на 2010-2015 роки та Програму I
(підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи на
2010-2011 навчальний рік, що додаються.
2. Надати статус експериментального загальноосвітнього
навчального закладу всеукраїнського рівня гімназії "Консул" N 86
м. Києва (далі - гімназія).
3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
(Удод О.А.): надавати науково-методичну допомогу педагогічному колективу
гімназії; заслухати звіт про завершення I (підготовчого) етапу
дослідно-експериментальної роботи у червні 2011 року.
4. Головному управлінню освіти і науки Київської міської
державної адміністрації (Горюнова В.З.) надавати допомогу гімназії
у забезпеченні необхідних умов в організації та проведенні
дослідно-експериментальної роботи.
5. Розмістити даний наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства освіти і науки www.mon.gov.ua.
6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого
заступника Міністра Жебровського Б.М.
Міністр Д.В.Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

26.10.2010 N 1005

ЗАЯВКА

на проведення дослідно-експериментальної

роботи за темою "Розвиток життєвої

компетентності учнів в умовах особистісно

зорієнтованого інноваційного простору

гімназії" на базі гімназії

"Консул" N 86 м. Києва

Масштабність та новизна викликів XXI століття обумовлюють
необхідність прогнозування інноваційного розвитку освіти,
визначення її життєвих результатів діяльності, забезпечення
кардинальних змін у змістових, технологічних, управлінських
домінантах школи, спрямованих на виховання конкурентноздатної,
компетентної, соціально мобільної особистості. Входження молодого покоління у глобалізований динамічний
світ, у відкрите суспільство підносить роль життєвої і соціальної
компетентності вихованців. Щоб знайти своє місце у житті, учень сучасного навчального
закладу повинен володіти певними якостями, уміннями: швидко
інтегруватись у сучасне суспільство; критично мислити;
використовувати набуті знання і вміння для розв'язання життєвих
проблем; бути здатним генерувати нові ідеї, приймати нестандартні
рішення, творчо мислити; бути комунікабельним у різних соціальних
групах, уміти працювати в команді; вміти запобігати та виходити з
будь-яких конфліктних ситуацій; цілеспрямовано використовувати
свій потенціал для самореалізації в професійному та особистому
плані, а також в інтересах суспільства, держави; уміти добувати,
опрацьовувати інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати
її для індивідуального розвитку і самовдосконалення; бережливо
ставитись до власного здоров'я і здоров'я інших як найвищої
цінності у житті людини; бути здатним до вибору альтернатив, що
пропонує сучасне життя; вміти планувати стратегію власного життя. Діяльність сучасного навчального закладу щодо розвитку
життєвої компетентності учнів недостатньо ефективна. Тому у
значної частини молоді, яка закінчує школу, спостерігається:
несформованість відповідного рівня життєвої компетентності,
соціального розвитку; низький рівень ініціативи, здатності до
самостійного вирішення проблем; несформованість умінь вільно
використовувати здобуті знання для розв'язання практичних завдань,
аналізу нестандартних ситуацій; недостатній рівень усвідомлення
своєї ролі, яку вони покликані зіграти в суспільному житті. Зміст, технології діяльності сучасної школи сьогодні не
повною мірою дозволяють реалізувати компетентнісно зорієнтовану
парадигму освітньої діяльності. За такого підходу пріоритетний
напрям розвитку особистості, здатної до самоактуалізації, творчого
сприйняття світу та соціальне значущої діяльності, знаходиться у
площині розв'язання проблем розвитку життєвої компетентності
особистості учня та вчителя, технологізації цього процесу. На розв'язання зазначених проблем спрямоване дослідження
"Розвиток життєвої компетентності учнів в умовах особистісно
зорієнтованого інноваційного простору гімназії".
Експериментальна робота спрямована на створення інноваційної
соціально-педагогічної системи гімназії, в якій учні не лише
продуктивно і раціонально оволодіватимуть знаннями, а й набудуть
необхідних ключових компетенцій, умінь застосовувати їх на
практиці, розвинуть свої здібності, реалізують творчий потенціал,
закладуть основи поступового переходу до самостійного навчання і
регулювання своєї інтелектуальної діяльності. Проектування
компетентнісно спрямованого змісту навчання, виховання в умовах
інноваційного простору гімназії передбачає створення системи
розвитку життєвої компетентності учнів, яка забезпечує нову якість
навчально-виховного процесу і розкриває цілісний характер
досягнення життєвих результатів діяльності навчального закладу.
Методологією дослідження передбачено проведення
науково-пошукових конференцій із різних аспектів розвитку життєвої
компетентності учнів, а також видання практично зорієнтованих
посібників, а також створення на базі гімназії Центру
компетентнісно спрямованої освіти.
Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та
експериментальній перевірці соціально-педагогічних умов і
технологій розвитку життєвої компетентності учнів в умовах
особистісно зорієнтованого інноваційного простору гімназії.
Об'єкт дослідження: особистісно зорієнтований інноваційній
простір гімназії, спрямований на виховання життєво компетентної,
конкурентноздатної, соціально мобільної особистості.
Предмет дослідження: соціально-педагогічні умови і технології
розвитку життєвої компетентності учнів в умовах особистісно
зорієнтованого інноваційного простору гімназії.
Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що якісні зміни в
особистісному розвитку учнів можливі за умов реалізації в
освітньому просторі гімназії технологій формування
інтеріорізованих знань, умінь, навичок і ціннісних орієнтацій, які
у своїй сукупності характеризують життєву компетентність
особистості. Збагачений умовами для різноманітних видів діяльності,
варіативністю ролей та ступенів свободи, сенсорними та
мотиваційними стимулами, інформаційно, проблемно і рефлексивно
насичений, корекційно і особистісно зорієнтований інноваційний
простір гімназії виступатиме визначальним фактором становлення
учнів як суб'єктів життєтворчості і культури.
Завдання дослідно-експериментальної роботи
1. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми у педагогічній
теорії та практиці.
2. Уточнити сутність, зміст та структуру дефініції "життєва
компетентність", показників і критеріїв її сформованості
відповідно до вікових особливостей учнів гімназії.
3. Обґрунтувати репертуар розвитку ключових життєвих
компетенцій із врахуванням сензитивних періодів розвитку і
саморозвитку гімназистів.
4. Розробити та експериментально перевірити модель
компетентісно спрямованого інноваційного розвитку гімназії.
5. Теоретично обґрунтувати оптимальні соціально-педагогічні
умови розвитку життєвої компетентності учнів гімназії,
спроектувати технології її розвитку в умовах особистісно
зорієнтованого інноваційного простору.
6. Створити виховний простір, спрямований на розширення
можливостей компетентнісного вибору власного життєвого шляху.
7. Розробити методичні рекомендації щодо специфіки розвитку
життєвої компетентності учнів в умовах особистісно зорієнтованого
інноваційного простору гімназії.
Теоретико-методологічну основу експериментальної роботи
становлять нормативно-правові документи з проблем розвитку
середньої освіти. Концепція виховання дітей та молоді у
національний системі освіти, концептуальні положення педагогіки і
психології життєтворчості, акмеології шкільної освіти. Науково-педагогічні принципи, на основі яких
здійснюватиметься дослідно-експериментальна робота, узгоджуються
із загальними педагогічними принципами та віддзеркалюють сучасний
рівень розвитку та напрями становлення загальної середньої освіти
в Україні, а саме: - принцип конструктивної комплексності і цілісності
передбачає, насамперед, необхідність забезпечення взаємозв'язку і
єдності всіх компонентів структури від цілепокладання до оцінки
отриманих результатів; - принцип динамізму потребує врахування спрямованості від
простого до складного, від знайомого до нового під час добору
змістового наповнення структурних компонентів моделі; - принцип реалістичності вказує на можливості впровадження
результатів, їх адекватність можливостям виконавців та
відповідність ресурсному забезпеченню; - принцип діагностичності потребує обов'язкового встановлення
ефективності, відповідності потребам та запитам як суспільства,
так і особистості; - принцип гуманізації освіти, який передбачає ствердження
духовних цінностей як першооснови у визначенні змісту освіти,
формуванні цілісної гармонійної картини світу; полягає у
забезпеченні сприятливих умов для розвитку здатностей та творчого
потенціалу учнів; - принцип особистісного підходу до учнів, вчителів, батьків
закликає вбачати і в дітях, і в дорослих, залучених до освітнього
процесу, неповторні особистості, постійно розкривати їх досягнення
в процесі навчання та виховання; - принцип життєвих результатів діяльності гімназії, що
передбачає моніторинг якості освіти з позиції сформованості
життєвої компетентності учнів; - принцип партнерства, що передбачає партнерські відносини
між усіма суб'єктами освітнього процесу.
Для вирішення завдань експерименту використовуються як
загальнонаукові, так і специфічні методи науково-педагогічного
дослідження: теоретичні - аналіз філософської, соціологічної,
психолого-педагогічної літератури, нормативних документів,
документів і матеріалів з питань реформування системи освіти;
емпіричні - анкетування, спостереження, усне опитування, аналіз
результатів діяльності учнів, методи статистичної обробки
експериментальних даних, педагогічні спостереження, педагогічний
експеримент; прогностичні моделювання, експертне оцінювання.
База експерименту - гімназія "Консул" N 86 Печерського району
м. Києва.
Достовірність результатів забезпечуватиметься методологічною
обґрунтованістю його вихідних теоретичних позицій; застосуванням
комплексу методів, адекватних меті та завданням експериментальної
роботи; об'єктивністю критеріїв оцінки результатів експерименту;
єдністю кількісного та якісного аналізу експериментальних даних.
Наукова новизна дослідження полягає у визначенні
організаційно-педагогічних умов розвитку життєвої компетентності
гімназистів; теоретичному обґрунтуванні технологій її поетапного
розвитку в умовах особистісно зорієнтованого інноваційного
простору гімназії; уточненні показників, критеріїв і рівнів
сформованості зазначеної компетентності; обґрунтуванні
психолого-педагогічного інструментарію для діагностування рівня
сформованості життєвої компетентності в учнів гімназії.
Практична значущість дослідження полягає у розробленні моделі
компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку гімназії та
методичних рекомендацій щодо розвитку ключових життєвих
компетенцій учнів в умовах особистісно зорієнтованого
інноваційного простору гімназії; методики діагностування рівня
сформованості життєвої компетентності учнів.
Організаційно-кадрове забезпечення

дослідно-експериментальної роботи
Наукове керівництво здійснюватиме Єрмаков Іван Гнатович,
старший науковий співробітник лабораторії корекційної педагогіки
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, кандидат
історичних наук.
Наукові консультанти: Вольська Наталія Геннадіївна, завідувачка районним
науково-методичним центром управління освіти Печерської районної у
місті Києві державної адміністрації, кандидат педагогічних наук; Закатнов Дмитро Олексійович, завідувач лабораторії
професійної орієнтації і виховання Інституту професійно-технічної
освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук. Відповідальні виконавці: Мельник Тетяна Володимирівна - директор гімназії "Консул"
N 86 м. Києва, заслужений працівник освіти України; Боброва Світлана Йосипівна - заступник директора з
науково-методичної роботи гімназії "Консул".
Терміни проведення дослідно-експериментальної

роботи: вересень 2010 р.-грудень 2015 р.

Етапи проведення експерименту
1. Підготовчий етап (вересень 2010 р.-червень 2011 р.): - теоретичний аналіз проблеми розвитку життєвої
компетентності учнів гімназії; - виявлення сукупності компетенцій, які можна
охарактеризувати як життєві для учнів 1-4, 5-9 та 10-11 класів,
визначення показників, критеріїв та рівнів їх сформованості; - визначення потенційних можливостей інноваційного простору
гімназії в контексті розв'язання проблеми поетапного розвитку
життєвої компетентності учнів відповідно до їх вікових
особливостей; - визначення рівнів сформованості життєвої компетентності в
учнів різних вікових груп, за результатами якого формуватимуться
експериментальна та контрольні групи.
2. Діагностико-концептуальний етап (червень 2011 р.-червень
2012 р.): - реалізація соціально-педагогічних умов розвитку в учнів
гімназії життєвої компетентності; - розроблення концептуальних засад розвитку життєвої
компетентності в учнів гімназії з урахуванням їх вікових та
індивідуальних особливостей; - розроблення моделі компетентісно спрямованого інноваційного
розвитку гімназії; - проведення діагностичних досліджень з підготовки
педагогічних працівників гімназії до реалізації педагогічних
технологій розвитку в учнів життєвої компетентності; - перспективне планування навчально-виховної роботи гімназії
із врахуванням результатів експериментальних досліджень.
3. Формувальний етап (червень 2012 р.-травень 2015 р.): Формувальний етап дослідно-експериментальної роботи
спрямований на перевірку ефективності педагогічних технологій
розвитку в учнів гімназії життєвої компетентності (експеримент
передбачається здійснювати паралельно для різних вікових груп
гімназистів). Завдання: - практичне оволодіння та застосування ефективних
педагогічних технологій у навчально-виховному процесі
вчителями-предметниками, психологами, адміністрацією; - проведення комплексного моніторингу для визначення динаміки
у рівнях розвитку у гімназистів життєвої компетентності; - внесення змін та коригування технології розвитку в учнів
гімназії життєвої компетентності за результатами комплексного
моніторингу.
4. Узагальнювальний етап (червень 2015 р.-грудень 2015 р.): - статистична обробка одержаних впродовж
дослідно-експериментальної роботи емпіричних даних, формулювання
висновків щодо ефективності педагогічних технологій розвитку в
учнів гімназії життєвої компетентності; - розроблення методичних рекомендацій щодо використання
технологій розвитку життєвої компетентності в учнів гімназії; - розроблення методичних рекомендацій щодо підготовки
педагогічних працівників до конструювання та реалізації у
навчально-виховному процесі педагогічних технологій розвитку в
учнів життєвої компетентності.
Очікувані результати: - створення та апробація моделі компетентнісно спрямованого
інноваційного розвитку гімназії; - розроблення репертуару розвитку ключових компетенцій
гімназистів; - забезпечення компетентнісної спрямованості змісту навчання
і виховання у гімназистів; - створення та апробація педагогічних технологій розвитку в
учнів гімназії життєвої компетентності з урахуванням їх вікових
особливостей; - розробка науково-методичного супроводження процесу розвитку
в учнів гімназії життєвої компетентності; - розвиток в учнівської молоді умінь розробляти та
реалізовувати соціальне значущі проекти, брати активну участь у
соціальній і особистісній життєвій практиці.
Директор гімназії "Консул"
N 86 Т.В.Мельник
Науковий керівник І.Г.Єрмаков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

26.10.2010 N 1005

ПРОГРАМА

дослідно-експериментальної роботи

на 2010-2015 роки

------------------------------------------------------------------ з/п| Зміст | Дата | Очікувані | | |виконання | результати | ----------------------------------------------------------------| 1. Підготовчий етап (вересень 2010 р.-червень 2011 р.) | ----------------------------------------------------------------| 1. |Створення робочої групи із |Вересень |Обґрунтування | |планування, організації та | 2010 р. |актуальності | |проведення експерименту. | |дослідно- | | | |експеримен- | | | |тальної | | | |роботи, | | | |підготовка | | | |робочої | | | |документації. | ---+----------------------------------+---------+---------------| 2. |Формування та організація творчих |Вересень |Системність в | |груп за темою | 2010 р. |організації | |дослідно-експериментальної | |дослідно- | |роботи. | |експеримен- | | | |тальної | | | |роботи; | | | |програми | | | |робочих | | | |творчих груп. | ---+----------------------------------+---------+---------------| 3. |Складання кошторису витрат для |Вересень |Фінансове та | |забезпечення реалізації програми |2010 р.- |матеріально- | |дослідно-експериментальної роботи | червень |технічне | |у 2010-2011 навчальному році. | 2011 р. |забезпечення | | | |дослідно- | | | |експеримен- | | | |тальної | | | |роботи. | ---+----------------------------------+---------+---------------| 4. |Діагностика готовності |Листопад |Аналіз | |педагогічного колективу до участі | 2010 р. |якісного | |у дослідно-експериментальній | |складу | |роботі. | |педагогічного | | | |колективу; | | | |визначення | | | |рівня | | | |теоретичної та | | | |практичної | | | |готовності | | | |педагогів до | | | |участі у | | | |дослідно- | | | |експеримен- | | | |тальній | | | |роботі; | | | |відбір | | | |педагогічних | | | |працівників, | | | |які будуть | | | |брати участь у | | | |експерименті. | ---+----------------------------------+---------+---------------| 5. |Вивчення та аналіз педагогічного | Грудень |Банк даних | |досвіду з проблеми дослідження. | 2010 р. |педагогічного | | | |досвіду за | | | |темою | | | |дослідно- | | | |експеримен- | | | |тальної роботи.| ---+----------------------------------+---------+---------------| 6. |Компаративний аналіз проблем | Жовтень |Збірник | |компетентнісно спрямованої освіти | 2010 р.,|"Компетентніс- | |в країнах Європейського Союзу. | червень |но спрямована | | | 2011 р. |освіта в | | | |країнах | | | |Європейського | | | |Союзу". | | | |Всеукраїнський | | | |науково- | | | |пошуковий | | | |семінар. | ---+----------------------------------+---------+---------------| 7. |Постійнодіючий семінар "Життєва | Вересень|Банк | |компетентність у контексті якості |2010 р.- |тематичних | |освіти". | квітень |напрямів. | | | 2011 р. | | ---+----------------------------------+---------+---------------| 8. |Проведення соціологічного | Лютий |Результати | |дослідження серед батьків та учнів| 2011 р. |соціологічних | |щодо змісту та напрямів | |зрізів; | |дослідно-експериментальної | |залучення | |роботи. | |батьків як | | | |соціальних | | | |партнерів до | | | |участі у | | | |дослідно- | | | |експеримен- | | | |тальній роботі.| ---+----------------------------------+---------+---------------| 9. |Проведення констатувальних зрізів:| Протягом|Аналітичний | |моніторинг стану навчальної (тести|підготов-|матеріал щодо | |навчальних досягнень, поточний | чого |стану | |контроль) та виховної роботи | етапу |навчально- | |(анкети, тестові методики, | |виховної роботи| |інтерв'ю, бесіди, експертна | |в закладі. | |оцінка). | |Інформаційно- | | | |аналітичне | | | |забезпечення | | | |експерименту. | ---+----------------------------------+---------+---------------| 10.|Підведення підсумків підготовчого | Червень |Науковий звіт | |етапу дослідно-експериментальної | 2011 р. |про результати | |роботи. | |дослідно- | | | |експеримен- | | | |тальної роботи | | | |за означений | | | |період. | ----------------------------------------------------------------| II. Діагностико-концептуальний етап (червень 2011 р.-червень | 2012 р.) | ----------------------------------------------------------------| 1. |Розроблення діагностичного | Липень- |Діагностичні | |інструментарію для визначення |листопад |методики для | |рівня розвитку життєвої | 2011 р. |виявлення | |компетентності учнів. | |рівня | | | |сформованості | | | |життєвої | | | |компетентності.| ---+----------------------------------+---------+---------------| 2. |Розробка концептуальних засад |Вересень-|Науково- | |компетентнісно спрямованого | грудень |методичне | |інноваційного розвитку гімназії. | 2011 р. |забезпечення | | | |експерименту. | ---+----------------------------------+---------+---------------| 3. |Підготовка моделі компетентнісно | Жовтень |Посібник | |спрямованого інноваційного |2011 р.- |"Концептуальні | |розвитку гімназії. | березень|засади | | | 2012 р. |компетентнісно | | | |спрямованого | | | |інноваційного | | | |розвитку | | | |гімназії". | ---+----------------------------------+---------+---------------| 4. |Проведення соціологічних | Грудень |Соціологічні | |досліджень "Компетентність очима |2011 р.- |звіти. | |учнів", "Компетентність очима | квітень | | |роботодавців". | 2012 р. | | ---+----------------------------------+---------+---------------| 5. |Проектування технології розвитку | Січень- |Описи | |життєвої компетентності | червень |технологій | |гімназистів на I, II та III | 2012 р. |розвитку | |ступенях навчання. | |життєвої | | | |компетентності | | | |гімназистів | | | |для різних | | | |ступенів | | | |навчання: | | | |а) інтерактивні| | | |технології | | | |розвитку | | | |життєвої | | | |компетентності | | | |в учнів | | | |1-4 класів | | | |гімназії; | | | |б) інтерактивні| | | |технології | | | |розвитку | | | |ключових | | | |компетенцій в | | | |учнів | | | |5-9 класів | | | |гімназії; | | | |в) інтерактивні| | | |технології | | | |розвитку | | | |життєвої | | | |компетентності | | | |в учнів | | | |10-12 класів | | | |гімназії. | ---+----------------------------------+---------+---------------| 6. |Створення навчального, |Березень |Навчальне, | |навчально-методичного, | 2012 р. |навчально- | |управлінського, діагностичного | |методичне, | |забезпечення | |управлінське, | |дослідно-експериментальної | |діагностичне | |роботи. | |забезпечення | | | |експерименту. | ---+----------------------------------+---------+---------------| 7. |Уточнення діагностичного |Квітень- |Пакет | |інструментарію для визначення | червень |діагностичних | |рівнів сформованості в учнів | 2012 р. |методик. | |гімназії життєвої компетентності. | | | ---+----------------------------------+---------+---------------| 8. |Уточнення структури, показників та| Червень |Скоригована | |критеріїв сформованості в учнів | 2012 р. |модель | |гімназії життєвої компетентності з| |компетентнісно | |урахуванням їх вікових | |спрямованого | |особливостей. | |інноваційного | | | |розвитку | | | |гімназії. | ---+----------------------------------+---------+---------------| 9. |Підведення підсумків | Червень |Науковий | |діагностично-концептуального етапу| 2012 р. |звіт. | |науково-експериментального | | | |дослідження. | | | ----------------------------------------------------------------| III. Формувальний етап (червень 2012 р.-травень 2015 р.) | ----------------------------------------------------------------| 1. |Експериментальна перевірка моделі |Вересень |Організація та | |компетентнісно спрямованого |2012 р.- |проведення | |інноваційного розвитку гімназії. | травень |семінарів з | | | 2014 р. |проблеми | | | |дослідно- | | | |експеримен- | | | |тальної | | | |роботи. | ---+----------------------------------+---------+---------------| 2. |Розроблення комплексно-цільових | Вересень|Видання | |програм розвитку життєвої |2012 р.- |цільових | |компетентності гімназії. | травень |програм. | | | 2013 р. | | ---+----------------------------------+---------+---------------| 3. |Аналіз пропозицій, визначених під |Вересень-|Висновки, | |час семінарів та їх узагальнення. | грудень |корекція. | | | 2013 р. | | ---+----------------------------------+---------+---------------| 4. |Впровадження експериментальних | Січень- |Аналітичні | |програм розвитку життєвої | квітень |довідки, | |компетентності учнів та їх | 2014 р. |методичні | |науково-методичне супроводження. | |рекомендації. | ---+----------------------------------+---------+---------------| 5. |Моніторинг результатів |Вересень-|Експерименталь-| |впровадження програм. | грудень |ні матеріали. | | | 2014 р. | | ---+----------------------------------+---------+---------------| 6. |Проведення науково-пошукових |Березень |Матеріали | |конференцій: " Ключові компетенції| 2013 р.,|конференції. | |учнів: зміст і шляхи формування"; |Березень |Підведення | |"Компетентнісний підхід до змісту | 2014 р.,|фахового рівня | |освіти у гімназії"; "Від знань - |Березень |вчителів. | |до активної соціальної і |2015 р. | | |особистісної життєвої практики". | | | ---+----------------------------------+---------+---------------| 7. |Підведення підсумків формувального|Червень- |Науковий | |етапу експерименту. | серпень |звіт. | | | 2015 р. | | ----------------------------------------------------------------| IV. Узагальнювальний етап (червень 2015 р.-грудень 2015 р.) | ----------------------------------------------------------------| 1. |Здійснення контрольного |Вересень-|Визначення | |діагностування рівня розвитку |листопад |ефективності | |життєвої компетентності учнів. | 2015 р. |системи | | | |розвитку | | | |життєвої | | | |компетентності | | | |учнів. | ---+----------------------------------+---------+---------------| 2. |Порівняння результатів | Грудень |Аналітичні | |діагностико-концептуального й | 2015 р. |висновки. | |узагальнювального етапів | | | |експерименту. Визначення | | | |співвідношення мети і завдань із | | | |результатами експерименту. | | | ---+----------------------------------+---------+---------------| 3. |Популяризація результатів | Грудень |Видання | |експерименту, видання посібників | 2015 р. |практико- | |"Особливості розвитку життєвої | |зорієнтованих | |компетентності гімназистів"; | |посібників. | |"Компетентнісний потенціал змісту | | | |гімназійної освіти". | | | ---+----------------------------------+---------+---------------| 4. |Поширення досвіду роботи з |Протягом |Статті у | |означеної проблеми через | 2015 р. |науково- | |публікації у пресі. | |педагогічних | | | |виданнях, | | | |електронних | | | |журналах тощо. | ---+----------------------------------+---------+---------------| 5. |Підготовка наукового звіту про | Грудень |Науковий | |підсумки проведення | 2015 р. |звіт. | |дослідно-експериментальної роботи | | | |за темою дослідження. | | | |Всеукраїнська науково-практична | | | |конференція. | | | -----------------------------------------------------------------
Директор гімназії "Консул"
N 86 Т.В.Мельник
Науковий керівник І.Г.Єрмаков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

26.10.2010 N 1005

ПРОГРАМА

I (підготовчого) етапу

дослідно-експериментальної роботи

2010-2011 навчальний рік

------------------------------------------------------------------ N | Зміст роботи | Термін | Кінцевий |Відповідаль-| з/п| |виконання| результат | ні за | | | | | виконання | ---+-----------------------+---------+-------------+------------| 1. |Створення робочої групи| III |Обґрунтування|Науковий | |із планування, | квартал |актуальності |керівник, | |організації та | 2010 р. |дослідно- |консультан- | |проведення | |ериментальної|ти, директор| |експерименту. | |роботи, |гімназії. | | | |підготовка | | | | |програм | | | | |дослідно- | | | | |ериментальної| | | | |роботи. | | ---+-----------------------+---------+-------------+------------| 2. |Діагностика готовності | IV |Аналіз |Науковий | |педагогічного колективу| квартал |якісного |керівник, | |гімназії до участі у | 2010 р. |складу |консультан- | |дослідно- | |педагогічного|ти, директор| |експериментальній | |колективу, |гімназії, | |роботі. | |визначення |заступник | | | |рівня |директора | | | |теоретичної |гімназії. | | | |та практичної| | | | |готовності | | | | |педагогів до | | | | |участі в | | | | |експерименті;| | | | |підбір | | | | |педагогічних | | | | |працівників, | | | | |які будуть | | | | |брати участь | | | | |у проведенні | | | | |дослідно- | | | | |ериментальної| | | | |роботи. | | ---+-----------------------+---------+-------------+------------| 3. |Вивчення та аналіз |Вересень-|Банк даних |Науковий | |педагогічного досвіду | грудень |педагогічного|керівник, | |за темою дослідження, | 2010 р. |досвіду за |консультан- | |ознайомлення | |темою |ти, | |педагогічного колективу| |дослідно- |заступник | |гімназії з | |ериментальної|директора. | |науково-методичними | |роботи, | | |напрацюваннями та | |постійнодію- | | |практичним досвідом | |чий семінар | | |щодо напрямів | |із досвіду | | |дослідно- | |впровадження | | |експериментальної | |компетентніс-| | |роботи. | |но спрямова- | | | | |ної освіти. | | ---+-----------------------+---------+-------------+------------| 4. |Компаративний аналіз | Жовтень |Збірник |Науковий | |проблем компетентнісно |2010 р.- |"Компетентніс|керівник, | |спрямованої освіти в | червень |но спрямована|консультан- | |країнах Європейського | 2011 р. |освіта в |ти, директор| |Союзу. | |країнах |гімназії, | | | |Європейського|заступник | | | |Союзу". |директора | | | | |гімназії. | ---+-----------------------+---------+-------------+------------| 5. |Всеукраїнський |Березень |Рекомендації |Науковий | |науково-пошуковий | 2011 р. |семінару. |керівник, | |семінар "Компетентність| | |консультан- | |у контексті | | |ти, директор| |педагогічної | | |гімназії, | |компаративістики". | | |заступник | | | | |директора | | | | |гімназії. | ---+-----------------------+---------+-------------+------------| 6. |Проведення | II |Результати |Науковий | |соціологічного | квартал |соціологічних|керівник, | |дослідження серед | 2011 р. |зрізів, |консультан- | |батьків, учнів. | |залучення |ти, директор| | | |батьків як |гімназії, | | | |соціальних |заступник | | | |партнерів до |директора | | | |участі у |гімназії. | | | |дослідно- | | | | |ериментальній| | | | |роботі. | | ---+-----------------------+---------+-------------+------------| 7. |Проведення |Протягом |Аналітичний |Науковий | |констатувальних зрізів:|підготов-|матеріал |керівник, | |моніторинг стану | чого |стану |заступник | |навчальної (тести | періоду |навчально- |директора | |навчальних досягнень, | |виховної |гімназії, | |поточний контроль) та | |роботи |педагогічний| |виховної роботи | |у гімназії. |колектив. | |(анкети, тестові | | | | |методики, інтерв'ю, | | | | |бесіди, експертна | | | | |оцінка) гімназії. | | | | ---+-----------------------+---------+-------------+------------| 8. |Підведення підсумків | Червень |Науковий звіт|Науковий | |підготовчого етапу | 2011 р. |про |керівник, | |дослідно- | |результати |консультан- | |експериментальної | |дослідно- |ти, директор| |роботи. | |ериментальної|гімназії, | | | |роботи. |заступник | | | | |директора | | | | |гімназії, | | | | |педагогічний| | | | |колектив. | -----------------------------------------------------------------
Директор гімназії "Консул"
N 86 Т.В.Мельник
Науковий керівник І.Г.Єрмаков

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: