open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Нечинний

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 360 від 10.09.2001

Щодо затвердження податкового роз'яснення

У зв'язку з численними запитами платників податку на прибуток
підприємств і державних податкових органів та відповідно до
підпункту 4.4.2 статті 4 Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ) і постанови Кабінету Міністрів
України від 16 травня 2001 року за N 494 ( 494-2001-п ) "Про
затвердження Порядку надання податкових роз'яснень", а також
керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу
в Україні" ( 509-12 ), Н А К А З У Ю:

Затвердити податкове роз'яснення щодо застосування другого
речення другого абзацу пункту 5.1 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) платниками податку на
прибуток підприємств, що додається.

Затвердити Зміни до Рекомендацій щодо прийому та термінів
розгляду податкових декларацій по податку на прибуток і механізму
реалізації виявлених правопорушень, затверджених наказом Державної
податкової адміністрації України від 11 травня 1999 року за N 253,
із змінами, внесеними наказом від 27 березня 2000 року за N 133
( v0133225-00 ).

Голова ДПА України М.Азаров

Затверджено

наказом ДПА України

від 10.09.2001 р. N 360

Податкове роз'яснення

щодо застосування другого речення другого абзацу
пункту 5.1 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань

платників податків перед бюджетами та державними

цільовими фондами" ( 2181-14 ) платниками податку

на прибуток

Пунктом 16.4 ст. 16 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (далі - Закон) встановлено, що
податкова декларація про прибуток розраховується наростаючим
підсумком з початку звітного фінансового року.

Таким чином, допущення платником податку будь-якої помилки у
розрахунку податкового зобов'язання в одному звітному періоді,
наприклад в I кварталі звітного фінансового року, автоматично
зумовлює помилку у всіх наступних кварталах такого року при
розрахунку показників податкової декларації наростаючим підсумком
з початку звітного фінансового року.

Крім того, якщо підприємство за результатами звітного
фінансового року має від'ємне значення об'єкта оподаткування,
вплив помилки не обмежується таким роком, а продовжується разом із
перенесенням помилкової (викривленої) суми балансових збитків,
тобто фактично помилка створює нові помилки.

У зв'язку з цим підпунктом 4.1.5 п.4.1 ст.4 та підпунктом
5.2.7 п.5.2 ст.5 Закону ( 334/94-ВР ) передбачено, що валовий
дохід включає доходи, не враховані в обчисленні валового доходу
періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді, а
відповідно до складу валових витрат включаються суми витрат, не
враховані у минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням
помилок та виявлених у звітному податковому періоді у розрахунку
податкового зобов'язання.

Отже, виправлення помилок, допущених при складанні декларації
про прибуток підприємства у попередніх періодах, здійснюється
шляхом коригування валових доходів та/або валових витрат,
відображених у декларації за звітний квартал.

Разом з тим, відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) у разі коли у
майбутніх податкових періодах платник податків самостійно виявляє
помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації,
такий платник податків зобов'язаний подати нову податкову
декларацію, що містить виправлені показники.

Вищезазначена нова декларація подається платником податку,
яким виявлено помилки в декларації про прибуток (доходи), в
обов'язковому порядку для розкриття інформації про зміст і суму
самостійно виявлених помилок. Нова декларація подається платником
податку за формою та за той звітний період, в якому була вперше
допущена помилка. Подання платником податку нової декларації не
змінює суми нарахованого податкового зобов'язання за особовим
рахунком платника податку, а використовується виключно з метою
здійснення якісної та повної перевірки податкової декларації за
звітний період, в якій і виправляється помилка в установленому
Законом ( 334/94-ВР ) порядку.

Враховуючи вищенаведене, оскільки податкова декларація про
прибуток (доходи) розраховується наростаючим підсумком на підставі
показників базових податкових періодів, виправлення помилок
здійснюється шляхом відображення відповідних сум у декларації за
той період, в якому виявлені помилки. При цьому нова декларація
подається платником податків обов'язково як спосіб повідомлення
контролюючого органу про виявлені помилки, які мали місце в
попередніх періодах, та розкриття інформації щодо змісту і суми
таких помилок.

Начальник Головного
управління оподаткування
прибутку та відрахувань до цільових
фондів А.Жеребних

Затверджено

наказом ДПА України

від 10.09.2001 р. N 360

Зміни

до Рекомендацій щодо прийому та термінів розгляду

податкових декларацій по податку на прибуток

і механізму реалізації виявлених правопорушень

1. Преамбулу Рекомендацій щодо прийому та термінів розгляду
податкових декларацій по податку на прибуток і механізму
реалізації виявлених правопорушень (далі - Рекомендації) доповнити
словами такого змісту:

"та Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами" ( 2181-14 ) (далі - Закон).

2. Абзаци шістнадцятий - вісімнадцятий розділу 1
Рекомендацій викласти в такій редакції:

"Декларація разом із додатками та звітами подається платником
податку у строки, визначені Законом ( 2181-14 ), протягом 40
календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного
(податкового) кварталу (півріччя). Повідомлення про результати
розрахунку авансового внеску податку на прибуток (далі -
повідомлення) подається протягом 20 календарних днів, наступних за
останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Якщо
останній день строку подання декларації або повідомлення припадає
на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається
наступний за вихідним або святковим робочий день.

Податкова звітність може бути надана за добровільним рішенням
платника податків податковому органу в електронній формі, за умови
реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку,
визначеному законодавством.

Декларації приймаються від платника податку канцелярією
державного податкового органу або надсилаються поштою в строки та
в порядку, встановлені п. 16.6 ст. 16 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) та постановою
Кабінету Міністрів України від 28.07.97 за N 799 ( 799-97-п ) "Про
затвердження Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням
матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій". При
цьому попередня (до реєстрації в канцелярії) перевірка декларацій
податковим органом не дозволяється".

3. Внести такі зміни до розділу 3 Рекомендацій.

3.1. В абзацах другому та четвертому слова "попередньої",
"попередня" вилучити.

3.2. В абзаці сьомому слова "відділу примусового стягнення
податків" замінити на "підрозділу стягнення податкової
заборгованості".

3.3. Абзац двадцятий викласти в такій редакції:

"В процесі перевірки декларацій виявляються арифметичні
та/або методологічні помилки, які призвели до заниження або
завищення суми податкового зобов'язання".

3.4. Абзац двадцять другий викласти в такій редакції:

"У разі виявлення в ході перевірки арифметичних або
методологічних помилок у поданій платником податків податковій
декларації, які призвели до заниження або завищення суми
податкового зобов'язання, відповідальна особа державного
податкового органу складає акт про результати проведення перевірки
податкової звітності (далі - акт) за формою, що наводиться у
додатку 6 до цих Рекомендацій. В акті вказуються рядки декларації,
в яких платником податку допущені арифметичні помилки, а також
надається стислий опис методологічних помилок. Крім того, в акті
зазначається сума податкового зобов'язання, обчислена платником
податку самостійно в податковій декларації, та сума податкового
зобов'язання, визначена самостійно податковим органом після
виправлення допущених таким платником податку помилок на підставі
частини "в" підпункту 4.2.2 Закону ( 2181-14 ). При цьому
податковий орган не зобов'язаний доводити платнику податку в
судовому чи будь-якому іншому порядку, що нарахування, здійснене
податковим органом у зв'язку із допущенням таким платником податку
арифметичних та/або методологічних помилок у податковій
декларації, є правомірним. У разі незгоди платника податку з таким
нарахуванням у нього залишається на підставі підпункту 4.2.3
Закону право судового або адміністративного оскарження податкового
зобов'язання, нарахованого йому податковим органом.

На підставі зазначеного акта керівником податкового органу
або його заступником приймається рішення, в якому зазначається
сума донарахованих податкових зобов'язань та сума штрафу,
обчисленого відповідно до підпункту 17.1.4 Закону ( 2181-14 ). Про
прийняте рішення податковий орган письмово повідомляє платника
податку в установленому порядку".

3.5. В абзаці двадцять четвертому слово "камеральної"
вилучити, а слова "відділу документальних перевірок" замінити на
"підрозділу податкового аудиту".

3.6. В абзаці двадцять сьомому слова "донараховані суми пені"
замінити на "донараховані суми штрафів та пені".

4. Внести такі зміни до розділу 4 Рекомендацій.

4.1. Назву розділу 4 викласти в такій редакції:

"4. Взаємодія з підрозділом податкового аудиту".

4.2. В абзаці першому слова "Відділ документальних перевірок"
замінити на "Підрозділ податкового аудиту".

5. Доповнити Рекомендації новим розділом такого змісту:

"6. Прийом та перевірка нової податкової декларації, що
містить виправлені показники.

6.1. Відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону ( 2181-14 ) у разі
коли у майбутніх податкових періодах платник податків самостійно
виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій
декларації, такий платник податків зобов'язаний подати нову
податкову декларацію, що містить виправлені показники.

Вищезазначена нова декларація подається платником податку,
яким виявлено помилки в декларації про прибуток, в обов'язковому
порядку для розкриття інформації про зміст і суму самостійно
виявлених помилок. Нова декларація подається платником податку за
формою та за той звітний період, в якому була вперше допущена
помилка. Подання платником податку нової декларації не змінює суми
нарахованого податкового зобов'язання за особовим рахунком
платника податку, а використовується виключно з метою здійснення
якісної та повної перевірки податкової декларації за звітний
період, в якій і виправляється помилка в установленому Законом
( 2181-14 ) порядку.

6.2. Нова декларація використовується для перевірки
правильності заповнення платником податку рядка 8.6 додатка "Е" та
рядка 23 декларації. При цьому сама нова декларація перевіряється
на відповідність форми, що використовувалась у періоді, за який
подавалася декларація з помилками. Перевірка нової декларації на
наявність арифметичних і методологічних помилок здійснюється в
установленому цими рекомендаціями порядку.

6.3. Нова декларація подається платником податку разом із
довідкою про самостійне нарахування штрафу у розмірі десяти
відсотків суми недоїмки, яка виникла в результаті виявлення
помилок. Форма довідки наводиться в додатку 7 до Рекомендацій. У
разі коли виявлені помилки не привели до появи недоїмки,
вищезазначена довідка платником податку не подається.

Якщо платник податку подав нову декларацію, але не виконав
всіх дій, передбачених п. 17.2 Закону ( 2181-14 ), такий платник
податку підлягає тематичній перевірці за даними, що містяться у
новій декларації. При цьому до такого платника податку п. 17.2
Закону не застосовується. В цьому разі до платника застосовуються
штрафні санкції, передбачені підпунктом 17.1.7 Закону".

6.4. Пункти 6.1 та 6.3 поширюються також на платників
податку, які подають декларації про прибуток банківської установи
та про доходи страховика.

7. Внести зміни до додатка 6 Рекомендацій, виклавши його в
новій редакції (додається).

Начальник Головного
управління оподаткування
прибутку та відрахувань до цільових
фондів А.Жеребних

Додаток 6

до Рекомендацій щодо

прийому та термінів

розгляду податкових

декларацій по податку на

прибуток та механізму

реалізації виявлених

правопорушень

Державна податкова інспекція (адміністрація)

в _______________________________________

(районі, місті)

АКТ N ___ від "__" ________ 200_ р.

про результати проведення перевірки

податкової декларації про прибуток

Мною,________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
державної податкової інспекції проведено перевірку податкової
звітності підприємства ___________________________________________
код ЄДРПО _____________, розрахунковий рахунок ___________________
по наданій податковій звітності за період ________________________
Перевірка проведена "___" ________________ 200_ р.
Відповідальними особами за стан фінансово-господарської діяльності
вищеназваного підприємства за період ______________ були:
керівник________________ головний бухгалтер _______________
Перевірка проведена на підставі наступних документів:_____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Перевіркою встановлено: __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Висновки:

1. Перевіркою податкової декларації встановлено:
Зменшення (збільшення)* податку на прибуток - на________тис. грн.:

2. Сума нарахованого штрафу складає (5 відсотків
донарахованої суми) __________ тис. грн. за____________ -
на__________ тис. грн.
(період перевірки)

Додатки на _______ аркушах.
_______________________________ ____________________________
(посада спеціаліста, який (підпис, ініціали, прізвище)

проводив перевірку)
Керівник підприємства ____________________________

(підпис, ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ____________________________

(підпис, ініціали, прізвище)
Один примірник акта отримав
керівник (головний бухгалтер)
підприємства ____________________________

(підпис, ініціали, прізвище)
"___" ________________ 200_ р.

____________
* Термін "зменшення (збільшення)" означає різницю між даними,
зазначеними в декларації, та даними, отриманими за результатами
перевірки.

Додаток 7

до Рекомендацій щодо

прийому та термінів

розгляду податкових

декларацій по податку на

прибуток та механізму

реалізації виявлених

правопорушень

Довідка

про самостійне нарахування платником податку на прибуток

штрафу у розмірі десяти відсотків суми недоїмки,

яка виникла в результаті виявлення таким платником

податку помилок, що містяться у раніше поданій ним

податковій декларації*

1. Платник __________________________________________________

(назва підприємства)
2. Адреса ___________________________________________________
3. Телефони посадових осіб підприємства _____________________

------------------------
4. Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ ------------------------

----------------------------------------------------------------------------
| --- --- --- --- |
|5. Податковий період__року --- квартал --- півріччя --- 3 квартали --- рік|
|--------------------------------------------------------------------------|
|Довідка подається до державної |
|податкової інспекції (адміністрації) в |
----------------------------------------------------------------------------

6. Дата подання довідки "___" ________________ 200_ року
--------------------------------------------------------------------------------
| --- --- --- --- |
|7. Податковий період __ року, --- квартал --- півріччя --- 3 квартали --- рік |
|за який виявлено помилку |
--------------------------------------------------------------------------------

8. Сума самостійно виявленого податку на прибуток, яка
збільшує податкові зобов'язання в зв'язку з виправленням помилок
________________________
одиниця виміру: гривня

9. Сума самостійно нарахованого штрафу у розмірі десяти
відсотків суми недоїмки, яка виникла в результаті виявлення
помилок
________________________
одиниця виміру: гривня
Наведена інформація є правильною

Керівник підприємства
___________________________ М.П.
(підпис) (прізвище)
-----------------------------------------------------------------------
|Проведення нарахованого штрафу за особовим рахунком платника податку:|
|Сума (рядок 9): ________________________________ гривень. |
|Дата "___" _______________ 200_ року |
|Службова особа ДПІ (ДПА) _____________________________ |
| (підпис, прізвище) |
-----------------------------------------------------------------------
____________
* Довідка складається платником податку самостійно і підтверджує
факт самостійного нарахування штрафних санкцій.

Довідка подається разом з декларацією окремо за кожний
звітний період у разі, коли сума податкового зобов'язання в новій
декларації перевищує суму податкового зобов'язання, нарахованого
платником податку у старій декларації з помилками.

"Налоговый, банковский, таможенный КОНСУЛЬТАНТ", N 37, 17 вересня
2001 р.


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу