open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 26 квітня 2002 р. N 570

Київ

Про затвердження Положення

про Державну гідрометеорологічну службу

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Положення про Державну гідрометеорологічну службу,
що додається.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 квітня 2002 р. N 570

ПОЛОЖЕННЯ

про Державну гідрометеорологічну службу

1. Державна гідрометеорологічна служба (Держгідромет) є
урядовим органом державного управління, який діє у складі
Мінекоресурсів і підпорядковується йому.

2. Держгідромет у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-вр ), законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами
Мінекоресурсів.

У межах своїх повноважень Держгідромет організовує та
проводить систематичний контроль за виконанням актів
законодавства, узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавства і подає їх на розгляд Мінекоресурсів.

3. Основними завданнями Держгідромету є:

участь у реалізації державної політики у сфері
гідрометеорології та моніторингу довкілля;

здійснення управління і контролю у сфері гідрометеорологічної
діяльності;

організація гідрометеорологічного та кліматичного вивчення
території України, функціонування системи гідрометеорологічних
спостережень і прогнозування, здійснення в установленому порядку
гідрометеорологічного забезпечення та обслуговування, ведення
галузевого державного архіву даних спостережень;

реалізація в межах своєї компетенції науково-технічної
політики, організація і координація наукових досліджень з питань
гідрометеорології та клімату;

взаємодія з міжнародними організаціями і національними
гідрометеорологічними службами інших держав, представництво
України у Всесвітній метеорологічній організації та участь в межах
своєї компетенції у реалізації Рамкової конвенції ООН про зміну
клімату ( 995_044 ).

4. Держгідромет відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері
гідрометеорологічної діяльності, організовує підготовку проектів
відповідних нормативно-правових актів і загальнодержавних програм;

2) готує у межах своїх повноважень пропозиції до проектів
Державної програми економічного та соціального розвитку України,
Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів
України;

3) установлює в межах своїх повноважень контроль за
виконанням актів законодавства, узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства;

4) здійснює управління та державний контроль у сфері
гідрометеорологічної діяльності, а також у межах, визначених
Мінекоресурсів, управління майном підприємств, установ і
організацій гідрометеорологічної служби;

5) забезпечує розроблення та затверджує нормативно-правові
документи у сфері гідрометеорологічної діяльності з урахуванням
вимог Всесвітньої метеорологічної організації;

6) організовує розроблення проектів програм перспективного
розвитку національної гідрометеорологічної служби та її технічного
переоснащення;

7) організовує планомірне гідрометеорологічне і кліматичне
вивчення території України, функціонування державної системи
спостережень: приземних метеорологічних, геліогеофізичних,
аерологічних та інших дистанційних, метеорологічних
радіолокаційних, агрометеорологічних, гідрологічних (річкових,
озерних, морських), спеціалізованих гідрометеорологічних
спостережень, а також відповідних базових спостережень у системі
моніторингу довкілля; здійснює заходи щодо оптимізації мережі
спостережень та її розвитку;

8) організовує збирання, оброблення даних спостережень, їх
належне використання на національному і міжнародному рівні,
зокрема з вивчення і прогнозування глобальних змін клімату,
ведення відповідних банків даних, складання прогнозів погоди,
водного режиму, небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ,
урожайності сільськогосподарських культур та інших прогнозів;

9) організовує діяльність системи прогнозування та
забезпечення органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та населення інформацією про стан та прогнозовані
зміни гідрометеорологічних умов, зокрема метеорологічними,
агрометеорологічними, гідрологічними (річковими і морськими)
прогнозами, попередженнями про небезпечні та стихійні
гідрометеорологічні явища;

10) здійснює в установленому порядку та в межах своєї
компетенції представництво України у Всесвітній метеорологічній
організації, Міждержавній раді з гідрометеорології, Міжурядовій
групі експертів із зміни клімату, бере участь у реалізації
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ( 995_044 );

11) забезпечує в межах своїх повноважень діяльність
Національного комітету України із здійснення Міжнародної
гідрологічної програми ЮНЕСКО та Оперативної гідрологічної
програми Всесвітньої метеорологічної організації;

12) у межах своєї компетенції бере участь у створенні
державної системи моніторингу довкілля, інформаційних банків даних
спостережень та в підготовці щорічної національної доповіді про
стан навколишнього природного середовища в Україні;

13) здійснює та координує надання в установленому порядку
підприємствами, установами і організаціями гідрометеорологічної
служби інформаційних та інших платних послуг із спеціалізованого
обслуговування споживачів гідрометеорологічної інформації
незалежно від форми власності, виконує функції національного
метеорологічного органу з організації надання послуг з
метеорологічного обслуговування аеронавігації на внутрішніх і
міжнародних авіалініях;

14) реалізує за погодженням з Мінекоресурсів науково-технічну
політику у сфері гідрометеорологічної діяльності, формує плани
науково-дослідних робіт галузевих науково-дослідних установ,
здійснює в межах своєї компетенції заходи щодо проведення
комплексних наукових досліджень, проектно-вишукувальних робіт з
пріоритетних напрямів розвитку гідрометеорологічної діяльності,
зокрема наукових досліджень у сфері гідрології, метеорології,
атмосферної геофізики, змін клімату, моніторингу довкілля;

15) забезпечує відповідно до законодавства ведення державного
водного кадастру, здійснює видавничу діяльність, підготовку та
видання науково-прикладних кліматичних, гідрологічних,
метеорологічних щомісячників, щорічників та інших матеріалів про
стан атмосфери, поверхневих вод суші і морів, ґрунтів,
сільськогосподарських культур;

16) організовує розроблення і впровадження галузевих
стандартів, здійснення метрологічного контролю щодо забезпечення
єдності вимірювань, виконання робіт із сертифікації, акредитації
відповідних підрозділів гідрометеорологічної служби;

17) спрямовує і контролює діяльність галузевого державного
архіву гідрометеорологічних даних спостережень, визначає склад та
обсяг інформації, що підлягає обов'язковій передачі до цього
архіву;

18) організовує і координує інформаційну роботу у сфері
гідрометеорологічної діяльності;

19) бере в межах своєї компетенції участь у підготовці
міжнародних договорів України, здійснює співробітництво з
національними гідрометеорологічними службами інших держав;

20) здійснює координацію роботи та методичне керівництво з
питань організації і проведення гідрометеорологічної діяльності,
що провадиться іншими центральними органами виконавчої влади;

21) здійснює роботи з уніфікації методик гідрометеорологічних
спостережень, аналізує наявність і якісний склад приладів, систем
збору, збереження, обробки, передачі інформації та вживає заходів
до їх розвитку та удосконалення;

22) забезпечує в установленому законодавством порядку
ліцензування гідрометеорологічної діяльності;

23) здійснює інші функції відповідно до законодавства.

5. Держгідромет має право:

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для
розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій незалежно від форми власності, інформацію, необхідну
для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції;

проводити перевірки та інспекції з питань, що належать до
його компетенції;

видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

6. Держгідромет під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади,
відповідними органами Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян.

7. Держгідромет очолює голова, який призначається на посаду і
звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Міністра екології та природних ресурсів.

Голова Держгідромету за посадою є членом колегії
Мінекоресурсів.

8. Голова Держгідромету:

здійснює керівництво Держгідрометом, несе персональну
відповідальність перед Кабінетом Міністрів України, Міністром
екології та природних ресурсів і Державним секретарем
Мінекоресурсів за виконання покладених на Держгідромет завдань;

призначає на посади та звільняє з посад керівників
структурних підрозділів та інших працівників Держгідромету, крім
заступників голови;

визначає ступінь відповідальності заступників голови
Держгідромету та керівників його структурних підрозділів;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників
структурних підрозділів та інших працівників, крім заступників
голови Держгідромету;

підписує видані в межах компетенції Держгідромету накази,
організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Держгідромету;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим
Положенням.

9. Голова Держгідромету має трьох заступників, у тому числі
одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з
посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра екології
та природних ресурсів, погодженим з головою Держгідромету.

Розподіл обов'язків між заступниками проводить голова
Держгідромету.

10. Держгідромет виконує свої завдання безпосередньо, а також
через підприємства, установи і організації гідрометеорологічної
служби.

11. У Держгідрометі утворюється колегія у складі голови, його
заступників та керівників структурних підрозділів Держгідромету.
Персональний склад колегії затверджується Міністром екології та
природних ресурсів.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держгідромету.

12. Держгідромет може утворювати науково-технічну раду та
інші консультативно-дорадчі органи. Склад цих органів і положення
про них затверджує голова Держгідромету.

13. Граничну чисельність працівників і структуру
Держгідромету в межах граничної чисельності працівників
Мінекоресурсів за поданням його голови, погодженим з Міністром
екології та природних ресурсів, затверджує Державний секретар
Мінекоресурсів.

14. Штатний розпис і кошторис Держгідромету затверджує його
голова за погодженням з Міністром екології та природних ресурсів,
Державним секретарем Мінекоресурсів та Мінфіном.

15. Держгідромет утримується за рахунок державного бюджету в
межах коштів, передбачених на утримання Мінекоресурсів.

Умови оплати праці працівників Держгідромету визначаються
Кабінетом Міністрів України.

16. Держгідромет є юридичною особою, має самостійний баланс,
реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу