open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Наглядову раду Дипломатичної академії України

при Міністерстві закордонних справ України

З метою вдосконалення діяльності Дипломатичної академії
України при Міністерстві закордонних справ України
п о с т а н о в л я ю:

1. Затвердити персональний склад Наглядової ради
Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ
України (додається).

2. Призначити ЗЛЕНКА Анатолія Максимовича - Міністра
закордонних справ України - головою Наглядової ради Дипломатичної
академії України при Міністерстві закордонних справ України.

Надати право голові Наглядової ради за погодженням з
керівниками представлених у ній органів вносити зміни до
персонального складу Ради.

3. Затвердити Положення про Наглядову раду Дипломатичної
академії України при Міністерстві закордонних справ України
(додається).

4. Визнати таким, що втратило чинність, Розпорядження
Президента України від 31 січня 1996 року N 27 ( 27/96-рп ) "Про
Наглядову раду Дипломатичної академії України при Міністерстві
закордонних справ України".


Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 19 квітня 2002 року

N 355/2002

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 19 квітня 2002 року N 355/2002

СКЛАД

Наглядової ради Дипломатичної академії України

при Міністерстві закордонних справ України

ЗЛЕНКО - Міністр закордонних справ України,
Анатолій Максимович голова Наглядової ради

СЕРГЕЄВ - Державний секретар Міністерства
Юрій Анатолійович закордонних справ України, заступник

голови Наглядової ради

ЯЦУБА - Державний секретар Кабінету Міністрів
Володимир Григорович України

ГУБЕРСЬКИЙ - директор Інституту міжнародних відносин
Леонід Васильович Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

ЗАЙЧУК - Державний секретар Міністерства освіти
Валентин Олександрович і науки України

КИРИЧЕНКО - керівник Курсів підвищення кваліфікації
Олександр Павлович Дипломатичної академії України при

Міністерстві закордонних справ України,

секретар Наглядової ради

КОЧУБЕЙ - Надзвичайний і Повноважний Посол
Юрій Миколайович України, викладач Дипломатичної

академії України при Міністерстві

закордонних справ України

КУРАС - віце-президент Національної академії
Іван Федорович наук України

ОРЕЛ - заступник Глави Адміністрації
Анатолій Костянтинович Президента України - Керівник

Головного управління з питань

зовнішньої політики Адміністрації

Президента України.


Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 19 квітня 2002 року N 355/2002

ПОЛОЖЕННЯ

про Наглядову раду Дипломатичної академії України

при Міністерстві закордонних справ України

1. Наглядова рада Дипломатичної академії України при
Міністерстві закордонних справ України (далі - Наглядова рада)
покликана сприяти навчальному та науковому процесу в Дипломатичній
академії України при Міністерстві закордонних справ України
(далі - Академія), налагодженню співробітництва з навчальними та
науковими центрами інших держав, наданню допомоги у вирішенні
питань фінансування діяльності Академії та розвитку її
матеріально-технічної бази, а також здійснювати контроль за
ефективним використанням виділених їй бюджетних та інших коштів.

2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-вр ) та законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства закордонних
справ України та цим Положенням.

3. Наглядова рада:

визначає основні напрями підготовки фахівців у галузі
міжнародних відносин, міжнародного права, зовнішньої політики та
дипломатії, бере участь у формуванні державного замовлення на
підготовку, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації,
контролює виконання Академією цього замовлення;

сприяє кадровому забезпеченню Академії;

визначає відповідність рівня і змісту навчання в Академії
сучасним вимогам до підготовки фахівців у галузі міжнародних
відносин, міжнародного права, зовнішньої політики та дипломатії;

надає допомогу в розвитку науково-аналітичних досліджень
Академії в галузі міжнародних відносин, міжнародного права,
зовнішньої політики та дипломатії, у визначенні пріоритетності цих
досліджень, аналізує їх ефективність та сприяє впровадженню
досягнень у практику;

розглядає обсяги бюджетного фінансування Академії, а також її
звіти про використання бюджетних та інших коштів;

розробляє пропозиції щодо напрямів навчальної, наукової,
методичної, адміністративно-господарської діяльності, форм
фінансового та матеріально-технічного забезпечення, а також
міжнародного співробітництва Академії;

сприяє налагодженню співробітництва Академії з органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, творчими
спілками, підприємствами, установами, організаціями України та
іноземних держав з питань, пов'язаних із статутними завданнями
Академії;

аналізує діяльність Академії, готує та подає на розгляд
Президентові України пропозиції щодо вдосконалення
нормативно-правових актів з питань регулювання діяльності
Академії;

заслуховує звіти ректора Академії з питань виконання
статутних завдань та приймає відповідні рішення.

4. Наглядова рада має право:

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками), експертів до розгляду питань, що
належать до її компетенції;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання
покладених на неї завдань.

5. Наглядова рада утворюється Президентом України і йому
підпорядковується.

Персональний склад Наглядової ради затверджує Президент
України. Наглядову раду очолює голова, якого призначає Президент
України.

Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських
засадах.

6. Наглядова рада провадить свою діяльність відповідно до
регламенту, який затверджує її голова.

Формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться в
міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на
ньому присутні не менше ніж дві третини членів Наглядової ради.

Рішення про проведення засідання Наглядової ради приймає її
голова. Засідання Ради проводить голова Наглядової ради.

Голова визначає осіб, відповідальних за підготовку питань, що
включені до порядку денного, та осіб, які не є членами Наглядової
ради, але мають бути присутніми на її засіданні.

У засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу бере
участь ректор Академії або особа, яка виконує його обов'язки.

Забезпечення членів Наглядової ради довідковими матеріалами з
питань, внесених до порядку денного, здійснює ректор Академії.

Підготовлені згідно з порядком денним матеріали для розгляду
на засіданні Наглядової ради передаються секретареві Наглядової
ради не пізніше ніж за 10 робочих днів до засідання.

7. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю
голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є
обов'язковими для виконання керівництвом Академії.

Рішення Наглядової ради оформляються протоколами, які
підписують голова та секретар Ради.

Протоколи засідання Наглядової ради надсилаються членам
Наглядової ради та ректорові Академії, а в разі потреби - органам
виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам,
установам, організаціям з питань, що відносяться до їх
компетенції.

8. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення
діяльності Наглядової ради здійснює Академія.


Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу