open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін до Положення про

Міністерство освіти і науки України

Внести до Положення про Міністерство освіти і науки України,
затвердженого Указом Президента України від 7 червня 2000 року
N 773 ( 773/2000 ), зміни, що додаються.


Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 26 квітня 2002 року

N 404/2002

ДОДАТОК

до Указу Президента України

від 26 квітня 2002 року

N 404/2002

ЗМІНИ,

що вносяться до Положення про Міністерство

освіти і науки України ( 773/2000 )

1. У підпункті 23 пункту 4 слова "Міністерством економіки
України" замінити словами "Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції України".

2. Пункти 8 і 9 викласти в такій редакції:

"8. МОН України очолює Міністр, якого призначає на посаду і
звільняє з посади в установленому законодавством порядку Президент
України.

Міністр:

1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність
перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за
розроблення і реалізацію державної політики у сфері освіти,
наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та
інтелектуальної власності, виконання МОН України своїх завдань і
функцій;

2) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України
здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань
освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та
інтелектуальної власності, визначає в межах наданих повноважень
політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи МОН України і
шляхи досягнення поставлених цілей;

3) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є
Міністерство;

4) подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
пропозиції щодо кандидатур на посаду Державного секретаря МОН
України (далі - Державний секретар), а за поданням Державного
секретаря - щодо призначення на посади першого заступника і
заступників Державного секретаря;

5) затверджує за поданням Державного секретаря програми і
плани роботи Міністерства, розглядає та затверджує звіт Державного
секретаря про їх виконання;

6) підписує нормативно-правові акти МОН України;

7) доповідає законопроекти та інші питання, що належать до
компетенції Міністерства, на пленарних засіданнях Верховної Ради
України;

8) погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери
діяльності Міністерства;

9) приймає за поданням Державного секретаря рішення про
розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МОН
України, розглядає та затверджує звіт Державного секретаря про
виконання цих рішень;

10) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
утворення, реорганізації та ліквідації у складі МОН України
урядових органів державного управління;

11) вносить Кабінету Міністрів України подання про
призначення на посади та звільнення з посад керівників урядових
органів державного управління, утворених у складі МОН України;

12) порушує в установленому порядку питання про притягнення
до дисциплінарної відповідальності Державного секретаря, його
першого заступника та заступників;

13) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення
державними нагородами України працівників Міністерства;

14) погоджує пропозиції Державного секретаря з питань:

призначення на посади та звільнення з посад працівників
центрального апарату МОН України;

граничної чисельності працівників урядових органів державного
управління, утворених у складі МОН України;

утворення, реорганізації, ліквідації навчальних закладів,
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства, затвердження їх положень (статутів);

15) призначає на посади і звільняє з посад у встановленому
законодавством порядку керівників підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

16) погоджує виконання Державним секретарем функцій з
управління майном, що перебуває у сфері управління Міністерства;

17) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства
України.

9. Організаційне, експертно-аналітичне, правове,
інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності
МОН України здійснюється Державним секретарем.

Державного секретаря призначає на посаду за поданням
Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.

Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові.

Державний секретар має першого заступника і заступників, яких
призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та
звільняє з посад Президент України.

Державний секретар, його перший заступник та заступники
призначаються на посади на строк повноважень Президента України.

Державний секретар розподіляє за погодженням з Міністром
обов'язки між першим заступником та заступниками Державного
секретаря, визначає ступінь їх відповідальності.

Основними завданнями Державного секретаря є:

організація забезпечення виконання завдань, що належать до
сфери діяльності МОН України;

забезпечення діяльності Міністра як керівника МОН України та
члена Кабінету Міністрів України;

здійснення поточної роботи, пов'язаної з виконанням
покладених на МОН України завдань;

забезпечення стабільності і наступності в роботі МОН України.

Державний секретар відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Міністерства;

2) готує та подає на затвердження Міністрові програми і плани
роботи МОН України, організовує та контролює їх виконання, звітує
про їх виконання перед Міністром;

3) забезпечує підготовку проектів законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких
є МОН України, інших документів та подає їх на розгляд Міністрові;

4) організовує розроблення нормативно-правових актів, що
приймаються МОН України, та подає їх на підпис Міністрові;

5) організовує та контролює виконання законів, актів і
доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також
наказів та доручень Міністра;

6) у разі відсутності Міністра доповідає за дорученням
Президента України, Кабінету Міністрів України законопроекти та
інші питання на пленарних засіданнях Верховної Ради України, бере
участь у заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом
Міністрів України;

7) забезпечує вирішення питань, що виникають у
взаємовідносинах апарату МОН України з Адміністрацією Президента
України, Апаратом Верховної Ради України, іншими державними
органами і належать до їх відання;

8) забезпечує взаємодію апарату МОН України з Секретаріатом
Кабінету Міністрів України;

9) забезпечує співробітництво МОН України з іншими
центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами
місцевого самоврядування в процесі виконання завдань, покладених
на Міністерство;

10) подає Міністрові пропозиції щодо утворення,
реорганізації, ліквідації у складі МОН України урядових органів
державного управління, за поданням керівників зазначених органів і
за погодженням з Міністром затверджує граничну чисельність їх
працівників, погоджує структуру, штатний розпис, кошторис видатків
цих органів;

11) приймає в установленому порядку рішення щодо утворення,
реорганізації, ліквідації підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління МОН України, затверджує їх положення
(статути);

12) координує роботу відповідних урядових органів державного
управління, координує і контролює роботу підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління МОН України, вживає
заходів до забезпечення ефективності їх роботи;

13) погоджує призначення на посади та звільнення з посад
керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівників
навчальних закладів, підпорядкованих іншим центральним органам
виконавчої влади;

14) організовує роботу з документами в МОН України;

15) подає Міністрові пропозиції щодо кандидатур на посади
першого заступника та заступників Державного секретаря;

16) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з
Міністром працівників центрального апарату МОН України і за
пропозицією Міністра - працівників патронатної служби, визначає
відповідальність керівників структурних підрозділів центрального
апарату Міністерства;

17) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння
працівникам центрального апарату Міністерства відповідних рангів
державних службовців, заохочення, притягнення їх до дисциплінарної
відповідальності;

18) формує та затверджує кадровий резерв МОН України,
забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників Міністерства;

19) забезпечує контроль за виконанням контрактів, укладених
МОН України з керівниками навчальних закладів, підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери управління
Міністерства;

20) подає Міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних
коштів, головним розпорядником яких є МОН України, забезпечує та
контролює виконання рішень Міністра про розподіл коштів та звітує
перед Міністром з цього питання;

21) розпоряджається відповідно до законодавства бюджетними
коштами, передбаченими на утримання центрального апарату МОН
України, та інформує Міністра про їх використання;

22) здійснює за погодженням з Міністром функції з управління
майном, яке перебуває у сфері управління МОН України;

23) забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи
щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень, передбачених
законом;

24) забезпечує використання в установленому порядку гербової
печатки МОН України;

25) у разі ліквідації МОН України очолює ліквідаційну комісію
і забезпечує здійснення всіх необхідних заходів з ліквідації
Міністерства;

26) виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням
діяльності МОН України.

Державний секретар з питань, що належать до його компетенції,
видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх
виконання.

Державний секретар має право:

брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом
дорадчого голосу під час розгляду питань, що належать до сфери
діяльності МОН України;

залучати в установленому порядку працівників органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, утворювати
робочі групи, скликати наради для розгляду питань, що належать до
компетенції МОН України;

одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для
виконання покладених на нього завдань".

3. Абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:

"10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції МОН України, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра
(голова колегії), Державного секретаря, його першого заступника та
заступників (за посадою), а також інших керівних працівників МОН
України".

4. Абзаци другий і третій пункту 13 замінити трьома абзацами
такого змісту:

"Структуру МОН України затверджує Міністр за пропозицією
Державного секретаря.

Штатний розпис, кошторис видатків МОН України затверджує
Державний секретар за погодженням з Міністерством фінансів
України.

Положення про структурні підрозділи центрального апарату МОН
України затверджує Державний секретар".


Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу