open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.05.2008 N 371

Про затвердження критеріїв

оцінювання навчальних досягнень учнів

у системі загальної середньої освіти

На виконання Закону України "Про загальну середню освіту"
( 651-14 ) та з метою поліпшення якості освіти Н А К А З У Ю:
1. Затвердити загальні критерії оцінювання навчальних
досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (додаток 1).
2. Затвердити критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
з предметів інваріантної складової навчального плану
загальноосвітніх навчальних закладів середньої освіти
(додатки 2 - 21).
3. Опублікувати наказ в "Інформаційному збірнику Міністерства
освіти і науки України", газеті "Освіта України", розмістити на
сайті Міністерства.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра Полянського П.Б.
Міністр І.О.Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

05.05.2008 N 371

Додаток 1

ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень учнів

у системі загальної середньої освіти

Удосконалення загальної середньої освіти спрямоване на
переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня,
навчання його самостійно оволодівати новими знаннями. Сучасна
молода людина об'єктивно змушена бути більш мобільною,
інформованою, критично і творчо мислячою, а значить і більш
мотивованою до самонавчання і саморозвитку.
Новий етап у розвитку шкільної освіти пов'язаний із
упровадженням компетентісного підходу до формування змісту та
організації навчального процесу. У чинних навчальних програмах для
12-річної школи на засадах компетентісного підходу
переструктуровано зміст предметів, розроблено результативну
складову змісту. До кожної теми програми визначено обов'язкові
результати навчання: вимоги до знань, умінь учнів, що виражаються
у різних видах навчальної діяльності (учень називає, наводить
приклади, характеризує, визначає, розпізнає, аналізує, порівнює,
робить висновки тощо).
Компетентісна освіта зорієнтована на практичні результати,
досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює
принципові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на
розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь
учнів. Упровадження компетентісного підходу передбачає обов'язкове
прогнозування результативної складової змісту, що вимагає
адекватних змін у системі оцінювання навчальних досягнень.
У контексті цього змінюються і підходи до оцінювання
результатів навчальних досягнень школярів як складової навчального
процесу. Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що
насамперед передбачає врахування рівня досягнень учня, а не
ступеня його невдач.
Результати навчальної діяльності учнів на всіх етапах
шкільної освіти не можуть обмежуватися знаннями, уміннями,
навичками, метою навчання мають бути сформовані компетентності, як
загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях
особистості.
Компетентності не суперечать знанням, умінням, навичкам, вони
передбачають здатність осмислено їх використовувати. Удосконалення
освітнього процесу з урахуванням компетентнісного підходу полягає
в тому, щоб навчити учнів застосовувати набуті знання й уміння в
конкретних навчальних та життєвих ситуаціях.
Вчені виокремлюють трьохрівневу ієрархію компетентностей.
Предметні - формуються засобами навчальних предметів.
Міжпредметні - належать до групи предметів або освітніх
галузей. Компетентнісна освіта на предметному та міжпредметному
рівнях орієнтована на засвоєння особистістю конкретних навчальних
результатів - знань, умінь, навичок, формування ставлень, досвіду,
рівень засвоєння яких дозволяє їй діяти адекватно у певних
навчальних і життєвих ситуаціях.
Найбільш універсальними є ключові компетентності, які
формуються засобами міжпредметного і предметного змісту. Перелік
ключових компетентностей визначається на основі цілей загальної
середньої освіти та основних видів діяльності учнів, які сприяють
оволодінню соціальним досвідом, навичками життя й практичної
діяльності в суспільстві.
Міжнародна спільнота компетентнісний підхід вважає дієвим
інструментом поліпшення якості освіти.
Рада Європи, проводячи міжнародні дослідження, поглиблюючи та
розвиваючи поняття компетентностей, пропонує перелік ключових
компетентностей, якими мають володіти молоді європейці: політичні
та соціальні компетентності; компетентності, пов'язані з життям у
багатокультурному суспільстві; компетентності, що стосуються
володіння усним та письмовим спілкуванням, компетентності,
пов'язані з розвитком інформаційного суспільства; здатність
вчитися протягом життя. Пізніше вони були об'єднані в три основні
напрями: соціальні, пов'язані з соціальною діяльністю особистості,
життям суспільства; мотиваційні, пов'язані з інтересами,
індивідуальним вибором особистості; функціональні, пов'язані зі
сферою знань, умінням оперувати науковими знаннями та фактичним
матеріалом.
На підставі міжнародних та національних досліджень в Україні
виокремлено п'ять наскрізних ключових компетентностей:
Уміння вчитися - передбачає формування індивідуального
досвіду участі школяра в навчальному процесі, вміння, бажання
організувати свою працю для досягнення успішного результату;
оволодіння вміннями та навичками саморозвитку, самоаналізу,
самоконтролю та самооцінки.
Здоров'язбережувальна компетентність - пов'язана з готовністю
вести здоровий спосіб життя у фізичній, соціальній, психічній та
духовній сферах.
Загальнокультурна (комунікативна) компетентність - передбачає
опанування спілкуванням у сфері культурних, мовних, релігійних
відносин; здатність цінувати найважливіші досягнення національної,
європейської та світової культур.
Соціально-трудова компетентність - пов'язана з готовністю
робити свідомий вибір, орієнтуватися в проблемах сучасного
суспільно-політичного життя; оволодіння етикою громадянських
стосунків, навичками соціальної активності, функціональної
грамотності; уміння організувати власну трудову та підприємницьку
діяльності; оцінювати власні професійні можливості, здатність
співвідносити їх із потребами ринку праці.
Інформаційна компетентність - передбачає оволодіння новими
інформаційними технологіями, уміннями відбирати, аналізувати,
оцінювати інформацію, систематизувати її; використовувати джерела
інформації для власного розвитку.
Компетентність як інтегрований результат індивідуальної
навчальної діяльності учнів формується на основі оволодіння ними
змістовими, процесуальними і мотиваційними компонентами, його
рівень виявляється в процесі оцінювання.
Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є:
контролююча - визначає рівень досягнень кожного учня
(учениці), готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу
вчителеві відповідно планувати й викладати навчальний матеріал;
навчальна - сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань,
їх систематизації, вдосконаленню умінь та навичок;
діагностико-коригувальна - з'ясовує причини труднощів, які
виникають в учня (учениці) в процесі навчання; виявляє прогалини у
засвоєному, вносить корективи, спрямовані на їх усунення;
стимулювально-мотиваційна - формує позитивні мотиви навчання;
виховна - сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено
працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю,
рефлексії навчальної діяльності.
При оцінюванні навчальних досягнень учнів мають
ураховуватися:
характеристики відповіді учня: правильність, логічність,
обґрунтованість, цілісність;
якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність,
міцність;
сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і
навичок;
рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати,
синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати,
узагальнювати, робити висновки тощо;
досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та
розв'язувати їх, формулювати гіпотези);
- самостійність оцінних суджень.
Характеристики якості знань взаємопов'язані між собою і
доповнюють одна одну.
Повнота знань - кількість знань, визначених навчальною
програмою.
Глибина знань - усвідомленість існуючих зв'язків між групами
знань.
Гнучкість знань - уміння учнів застосовувати набуті знання у
стандартних і нестандартних ситуаціях; знаходити варіативні
способи використання знань; уміння комбінувати новий спосіб
діяльності із вже відомих.
Системність знань - усвідомлення структури знань, їх ієрархії
і послідовності, тобто усвідомлення одних знань як базових для
інших.
Міцність знань - тривалість збереження їх в пам'яті,
відтворення їх в необхідних ситуаціях.
Знання є складовою умінь учнів діяти. Уміння виявляються в
різних видах діяльності і поділяються на розумові і практичні.
Навички - дії доведені до автоматизму у результаті виконання
вправ. Для сформованих навичок характерні швидкість і точність
відтворення.
Цінності ставлення виражають особистий досвід учнів, їх дії,
переживання, почуття, які виявляються у відносинах до оточуючого
(людей, явищ, природи, пізнання тощо). У контексті компетентнісної
освіти це виявляється у відповідальності учнів, прагненні
закріплювати позитивні надбання у навчальній діяльності, зростанні
вимог до своїх навчальних досягнень.
Названі вище орієнтири покладено в основу чотирьох рівнів
навчальних досягнень учнів: початкового, середнього, достатнього,
високого.
Вони визначаються за такими характеристиками:
Перший рівень - початковий. Відповідь учня (учениці)
фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет
вивчення.
Другий рівень - середній. Учень (учениця) відтворює основний
навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє
елементарними вміннями навчальної діяльності.
Третій рівень - достатній. Учень (учениця) знає істотні
ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні
закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних
ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом,
абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки,
виправляти допущені помилки. Відповідь учня (учениці) правильна,
логічна, обґрунтована, хоча їй бракує власних суджень.
Четвертий рівень - високий. Знання учня (учениці) є
глибокими, міцними, системними; учень (учениця) вміє застосовувати
їх для виконання творчих завдань, його (її) навчальна діяльність
позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації,
явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.
Водночас, визначення високого рівня навчальних досягнень,
зокрема оцінки 12 балів, передбачає знання та уміння в межах
навчальної програми і не передбачає участі школярів у олімпіадах,
творчих конкурсах тощо (таблиця).
Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до
попереднього, а також додає нові характеристики.
Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в
нормах оцінок, що встановлюють чітке співвідношення між вимогами
до знань, умінь і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в
балах.
------------------------------------------------------------------ Рівні навчальних досягнень |Бали |Загальні критерії оцінювання| | |навчальних досягнень учнів | ----------------------------+------+----------------------------| I. Початковий | 1 |Учень (учениця) розрізняє | | |об'єкти вивчення | |------+----------------------------| | 2 |Учень (учениця) відтворює | | |незначну частину навчального| | |матеріалу, має нечіткі | | |уявлення про об'єкт | | |вивчення | |------+----------------------------| | 3 |Учень (учениця) відтворює | | |частину навчального | | |матеріалу; з допомогою | | |вчителя виконує елементарні | | |завдання | |------+----------------------------| | 4 |Учень (учениця) з допомогою | | |вчителя відтворює основний | | |навчальний матеріал, може | | |повторити за зразком певну | | |операцію, дію | ----------------------------+------+----------------------------| II. Середній | 5 |Учень (учениця) відтворює | | |основний навчальний | | |матеріал, здатний з | | |помилками й неточностями | | |дати визначення понять, | | |сформулювати правило | |------+----------------------------| | 6 |Учень (учениця) виявляє | | |знання й розуміння основних | | |положень навчального | | |матеріалу. Відповідь його | | |(її) правильна, але | | |недостатньо осмислена. Вміє | | |застосовувати знання при | | |виконанні завдань за | | |зразком | |------+----------------------------| | 7 |Учень (учениця) правильно | | |відтворює навчальний | | |матеріал, знає основоположні| | |теорії і факти, вміє | | |наводити окремі власні | | |приклади на підтвердження | | |певних думок, частково | | |контролює власні навчальні | | |дії | ----------------------------+------+----------------------------| III. Достатній | 8 |Знання учня (учениці) є | | |достатніми, він (вона) | | |застосовує вивчений матеріал| | |у стандартних ситуаціях, | | |намагається аналізувати, | | |встановлювати найсуттєвіші | | |зв'язки і залежність між | | |явищами, фактами, робити | | |висновки, загалом контролює | | |власну діяльність. Відповідь| | |його (її) логічна, хоч і має| | |неточності | |------+----------------------------| | 9 |Учень (учениця) добре | | |володіє вивченим матеріалом,| | |застосовує знання в | | |стандартних ситуаціях, уміє | | |аналізувати й | | |систематизувати інформацію, | | |використовує загальновідомі | | |докази із самостійною і | | |правильною аргументацією | |------+----------------------------| | 10 |Учень (учениця) має повні, | | |глибокі знання, здатний (а) | | |використовувати їх у | | |практичній діяльності, | | |робити висновки, | | |узагальнення | ----------------------------+------+----------------------------| IV. Високий | 11 |Учень (учениця) має гнучкі | | |знання в межах вимог | | |навчальних програм, | | |аргументовано використовує | | |їх у різних ситуаціях, уміє | | |знаходити інформацію та | | |аналізувати її, ставити і | | |розв'язувати проблеми | |------+----------------------------| | 12 |Учень (учениця) має | | |системні, міцні знання в | | |обсязі та в межах вимог | | |навчальних програм, | | |усвідомлено використовує їх | | |у стандартних та | | |нестандартних ситуаціях. | | |Уміє самостійно | | |аналізувати, оцінювати, | | |узагальнювати опанований | | |матеріал, самостійно | | |користуватися джерелами | | |інформації, приймати | | |рішення | -----------------------------------------------------------------
Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне,
тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова
атестація.
Поточне оцінювання - це процес встановлення рівня навчальних
досягнень учня (учениці) в оволодінні змістом предмета, уміннями
та навичками відповідно до вимог навчальних програм.
Об'єктом поточного оцінювання рівня навчальних досягнень
учнів є знання, вміння та навички, самостійність оцінних суджень,
досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до
навколишньої дійсності.
Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення
теми. Його основними завданнями є: встановлення й оцінювання
рівнів розуміння і первинного засвоєння окремих елементів змісту
теми, встановлення зв'язків між ними та засвоєним змістом
попередніх тем, закріплення знань, умінь і навичок.
Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове та
фронтальне опитування; робота з діаграмами, графіками, схемами;
зарисовки біологічних об'єктів; робота з контурними картами;
виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль
учнів у парах і групах; самоконтроль тощо. В умовах упровадження
зовнішнього незалежного оцінювання особливого значення набуває
тестова форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.
Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є
основною для коригування роботи вчителя на уроці.
Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають
основні результати вивчення теми (розділу).
Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів забезпечує:
усунення безсистемності в оцінюванні;
підвищення об'єктивності оцінки знань, навичок і вмінь;
індивідуальний та диференційований підхід до організації
навчання;
систематизацію й узагальнення навчального матеріалу;
концентрацію уваги учнів до найсуттєвішого в системі знань з
кожного предмета.
Тематична оцінка виставляється на підставі результатів
опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з
урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт
(практичних, лабораторних, самостійних, творчих, контрольних
робіт) та навчальної активності школярів.
Перед початком вивчення чергової теми всі учні мають бути
ознайомлені з тривалістю вивчення теми (кількість занять);
кількістю й тематикою обов'язкових робіт і термінами їх
проведення; умовами оцінювання.
Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного
оцінювання, а за рік - на основі семестрових оцінок.
Учень (учениця) має право на підвищення семестрової оцінки.
При цьому потрібно мати на увазі, що відповідно до Положення про
золоту медаль "За високі досягнення в навчанні" та срібну медаль
"За досягнення в навчанні", затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 17.03.2008 N 186 ( z0279-08 ) та
погодженого з Міністерством юстиції України N 279/14970 від
02.04.2008, підвищення результатів семестрового оцінювання шляхом
переатестації не дає підстав для нагородження випускників золотою
або срібною медалями.
Більш гнучкої, різнопланової системи оцінювання потребує
профільна старша школа, яка на основі диференційованого навчання
повинна враховувати не лише навчальні досягнення, але і творчі,
проектно-дослідницькі, особистісні, соціальне значущі результати,
уміння вирішувати проблеми, що виникають у різних життєвих
ситуаціях.
Поряд з іншими формами оцінювання ефективною у старшій школі
є рейтингова система, яка сприяє формуванню ключових
компетентностей і створює можливості для:
підвищення мотивації учнів до самонавчання та самооцінювання;
розширення можливості в індивідуальній підготовленості учнів
на коленому етапі навчального процесу;
підвищення об'єктивності оцінювання не лише протягом
навчального року, а й за весь період навчання у старшій школі;
градації значущості балів, які отримують учні за виконання
різних видів робіт (самостійна робота, підсумкова робота, творча
робота, олімпіади, виставки, конкурси творчих робіт,
науково-дослідні й художні проекти, діяльність в органах
учнівського самоврядування, у соціально-корисних проектах тощо).
Упровадження рейтингу навчальних досягнень передбачає
побудову учнем (ученицею) індивідуальної освітньої програми, яка
дозволить учителям і батькам учнів аналізувати їхній освітній
поступ та його (її) досягнення, виявляти помилки, а також
регулювати форми й види освітньої діяльності.
З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів у
допрофільній та профільній школі може бути використаний метод
оцінювання портфоліо.
Основна суть портфоліо - "показати все, на що ти здібний
(а)". Педагогічна ідея портфоліо передбачає зміщення акценту з
незнання учнів на індивідуальні досягнення, їхню активну участь у
накопиченні різних видів робіт, які засвідчують рух в
індивідуальному розвитку, інтеграцію кількісних і якісних оцінок,
підвищення ролі самооцінки.
Таке оцінювання передбачає певну підготовку: визначення
критеріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо, форми
подання матеріалу, спланованість оцінного процесу, елементи
самооцінки з боку учня тощо.
У процесі навчання, зокрема під час оцінювання, вчителю
важливо виявляти доброзичливість, вимогливість поєднувати з
індивідуальним підходом, тобто порівнювати виявлені досягнення
учня (учениці) не тільки з нормою, а з його (її) попередніми
невдачами чи успіхами.

Додаток 2

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень учнів

з української мови та мов національних меншин

Оцінювання результатів навчання української мови та мов
національних меншин здійснюється на основі функціонального підходу
до шкільної мовної освіти, яка має забезпечувати вміння учнів
ефективно користуватися мовою як засобом пізнання, комунікації,
високу мовну культуру особистості, сприяти формуванню її
громадянської позиції та національної самосвідомості.
Функціональний підхід передбачає таке співвідношення мовної
теорії й мовленнєвої практики, за якого пріоритетним є розвиток
навичок мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання,
письма. Робота над мовною теорією, формуванням знань про мову
підпорядковується інтересам розвитку мовлення учня.
В оцінюванні результатів навчання мови треба враховувати, що
мова є не лише предметом вивчення, а й засобом вивчення інших
предметів, що підвищує вимоги до рівня сформованості мовленнєвих
навичок школярів.
Оцінювання результатів навчання мови здійснюється на основі:
різнобічного мовленнєвого розвитку особистості;
освітнього змісту навчального предмета, який розподіляється
на чотири елементи - знання, вміння й навички, досвід творчої
діяльності і досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу;
функціонального підходу до шкільного курсу мови, який
передбачає вивчення мовної теорії в аспекті практичних потреб
розвитку мовлення.
Об'єктами перевірки й оцінювання є:
мовленнєві вміння й навички з чотирьох видів мовленнєвої
діяльності;
знання про мову й мовлення;
мовні вміння та навички;
досвід творчої діяльності;
досвід особистого емоційно-ціннісного ставлення до світу.
Оцінювання результатів мовленнєвої діяльності видозмінюється
відповідно до кожної окремої її форми і здійснюється за такими
критеріями:
I. Аудіювання (слухання та розуміння прослуханого)
Оцінюється здатність учня сприймати на слух незнайоме за
змістом висловлювання після одного прослуховування. Це передбачає: а) розуміння комунікативної мети висловлювання, фактичного
змісту, причиново-наслідкових зв'язків, теми й основної думки
висловлювання, виражально-зображувальних засобів висловлювання,
стилю й типу мовлення прослуханого висловлювання; б) оцінювання прослуханого.
II. Говоріння й письмо (діалогічне та монологічне мовлення)
Діалогічне мовлення
Оцінюється здатність учнів: а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що
обговорюється; б) уміти складати діалог відповідно до запропонованої
ситуації й мети спілкування; самостійно досягати комунікативної
мети; використовувати репліки для стимулювання, підтримання
діалогу, формули мовленнєвого етикету; дотримуватися теми
спілкування та норм літературної мови; демонструвати певний рівень
вправності у процесі діалогу (стислість, логічність, виразність,
доречність, точність, емоційність тощо); в) висловлювати власну думку щодо теми, яка обговорюється; г) аргументувати висловлені тези, коректно спростовувати
помилкові висловлювання співрозмовника.
Критерії оцінювання діалогічного мовлення
------------------------------------------------------------------ Рівень |Бали | Критерії навчальних досягнень учнів | ---------------+-----+------------------------------------------| I. Початковий | 1 |Учень (учениця) підтримує діалог на | | |елементарному рівні. Здебільшого він | | |(вона) відповідає на запитання лише | | |однозначними реченнями ("так" чи "ні") або| | |уривчастими реченнями ствердного чи | | |заперечного характеру | |-----+------------------------------------------| | 2 |Учень (учениця) відповідає на елементарні | | |запитання короткими репліками, які лише | | |частково реалізують комунікативну мету | |-----+------------------------------------------| | 3 |Учень (учениця) бере участь у діалозі за | | |найпростішою за змістом мовленнєвою | | |ситуацією, може не лише відповідати на | | |запитання співрозмовника, а й формулювати | | |деякі запитання; комунікативна мета | | |досягається ним (нею) лише частково | ---------------+-----+------------------------------------------| II. Середній | 4 |Учень (учениця) бере участь у діалозі з | | |нескладної за змістом теми, певною мірою | | |досягає мети спілкування, його (її) | | |репліки лише частково враховують ситуацію | | |спілкування | |-----+------------------------------------------| | 5 |Учень (учениця) бере участь у діалозі за | | |нескладною за змістом мовленнєвою | | |ситуацією, дотримується елементарних | | |правил поведінки в розмові, загалом | | |досягає комунікативної мети, проте може | | |відхилятися від теми, його (її) мовлення | | |характеризується стереотипністю | |-----+------------------------------------------| | 6 |Учень (учениця) загалом досягає | | |комунікативної мети в діалозі з нескладної| | |теми, його (її) репліки в основному | | |змістовні, відповідають основним правилам | | |поведінки в розмові, нормам етикету, | | |участь у діалозі здійснюється переважно | | |за допомогою вчителя або співрозмовника, | | |спирається на запропонований зразок | ---------------+-----+------------------------------------------| III. Достатній | 7 |Діалогічне мовлення учня (учениці) за | | |своїм змістом спрямовується на розв'язання| | |певної проблеми, загалом є змістовним, | | |невимушеним; відстежуються елементи | | |особистісної позиції щодо предмета | | |обговорення, правила спілкування в цілому | | |дотримуються, судження загалом самостійні | | |й аргументовані, відхилення від теми, | | |помилки в мовному оформленні реплік майже | | |не трапляються | |-----+------------------------------------------| | 8 |Учень (учениця) загалом вправно бере | | |участь у діалозі за ситуацією, що містить | | |певну проблему, досягаючи комунікативної | | |мети, висловлює судження й аргументує їх з| | |допомогою загальновідомих фактів, у | | |діалозі з'являються елементи оцінних | | |характеристик та узагальнень | |-----+------------------------------------------| | 9 |Учень (учениця) самостійно складає діалог | | |з проблемної теми, демонструючи загалом | | |достатній рівень вправності й культури | | |мовлення (чітко висловлює думки, уміє | | |сформулювати цікаве запитання, дати | | |влучну, змістовну відповідь, виявляє | | |толерантність, стриманість, коректність у | | |разі незгоди з думкою співрозмовника), | | |особиста позиція виражається порівняно | | |нечітко, аргументація відзначається | | |оригінальністю, самостійністю | ---------------+-----+------------------------------------------| IV. Високий | 10 |Учень (учениця) складає діалог за | | |проблемною ситуацією, демонструючи | | |належний рівень мовленнєвої культури, | | |вміння чітко формулювати думки, | | |обґрунтовуючи власну позицію, виявляє | | |готовність увалено й доброзичливо | | |вислухати співрозмовника, даючи йому | | |можливість висловитися; дотримується | | |правил мовленнєвого етикету; структура | | |діалогу, мовне оформлення його реплік у | | |цілому відповідають нормам | |-----+------------------------------------------| | 11 |Учень (учениця) складає діалог, самостійно| | |обравши аспект запропонованої теми та | | |визначивши проблему для обговорення, | | |переконливо й оригінальне аргументує свою | | |позицію, зіставляє різні погляди на той | | |самий предмет, розуміючи при цьому | | |можливість інших підходів до обговорюваної| | |проблеми, виявляє повагу до думки іншого; | | |структура діалогу, мовне оформлення його | | |реплік відповідають нормам | |-----+------------------------------------------| | 12 |Учень (учениця) складає глибокий за | | |змістом і досконалий за формою діалог, | | |самостійно обравши аспект запропонованої | | |теми та визначивши проблему для | | |обговорення, демонструючи вміння увалено й| | |доброзичливо вислухати співрозмовника, | | |коротко, виразно, оригінальне | | |сформулювати свою думку, дібрати цікаві, | | |влучні, переконливі аргументи на захист | | |своєї позиції, у тому числі й із власного | | |життєвого досвіду, зіставити різні погляди| | |на той самий предмет, змінити свою думку в| | |разі незаперечних аргументів іншого; | | |дотримується правил поведінки й | | |мовленнєвого етикету в розмові | -----------------------------------------------------------------
Монологічне мовлення

Говоріння (усні переказ і твір);

письмо (письмові переказ і твір)
Оцінюється здатність учня: а) усно чи письмово виявляти певний рівень обізнаності з
теми, що розкривається; б) уміти будувати висловлювання певного обсягу, добираючи і
впорядковуючи необхідний для реалізації задуму матеріал (епізод із
власного життєвого досвіду, прочитаний або прослуханий текст,
епізод з кінофільму, сприйнятий (побачений чи почутий) твір
мистецтва, розповідь іншої людини тощо); ураховувати мету
спілкування, адресата мовлення; розкривати тему висловлювання;
виразно відображати основну думку висловлювання, диференціюючи
матеріал на головний і другорядний; викладати матеріал логічно,
послідовно; використовувати мовні засоби відповідно до
комунікативного завдання, дотримуючись норм літературної мови;
додержувати єдності стилю; в) виявляти своє ставлення до предмета висловлювання,
розуміти та враховувати можливість різних тлумачень тієї самої
проблеми; г) виявляти певний рівень творчої діяльності, зокрема:
трансформувати одержану інформацію, відтворюючи її докладно,
стисло, вибірково, своїми словами, змінюючи форму викладу, стиль
тощо відповідно до задуму висловлювання; створювати оригінальний
текст певного стилю; аргументувати висловлені думки, переконливо
спростовувати помилкові докази; викладати матеріал виразно,
доречно, економно, виявляти багатство лексичних і граматичних
засобів.
Критерії оцінювання монологічного мовлення
------------------------------------------------------------------ Рівень |Бали | Критерії | Грамотність | | | оцінювання |--------------------------| | |навчальних | Припустима | Припустима | | |досягнень учнів | кількість | кількість | | | |орфографічних| лексичних, | | | | і |граматичних | | | |пунктуаційних| і | | | | помилок |стилістичних| | | | | помилок | -------------+-----+-----------------+-------------+------------| I. Початковий| 1 |Побудованому | 15 - 16 | 9 - 10 | | |учнем (ученицею) | і більше | | | |тексту бракує | | | | |зв'язності й | | | | |цілісності, | | | | |урізноманітнення | | | | |потребує лексичне| | | | |та граматичне | | | | |оформлення | | | | |роботи | | | |-----+-----------------+-------------| | | 2 |Побудоване учнем | 13 - 14 | | | |(ученицею) | | | | |висловлювання | | | | |характеризується | | | | |фрагментарністю, | | | | |думки | | | | |викладаються на | | | | |елементарному | | | | |рівні; потребує | | | | |збагачення й | | | | |урізноманітнення | | | | |лексика і | | | | |граматична будова| | | | |мовлення | | | |-----+-----------------+-------------| | | 3 |Учневі (учениці) | 11 - 12 | | | |слід працювати | | | | |над виробленням | | | | |умінь | | | | |послідовніше й | | | | |чіткіше викладати| | | | |власні думки, | | | | |дотримуватися | | | | |змістової та | | | | |стилістичної | | | | |єдності | | | | |висловлювання, | | | | |потребує | | | | |збагачення та | | | | |урізноманітнення | | | | |лексика й | | | | |граматична будова| | | | |висловлювання | | | -------------+-----+-----------------+-------------+------------| II. Середній | 4 |Висловлювання | 9 - 10 | 7 - 8 | | |учня (учениці) за| | | | |обсягом складає | | | | |дещо більше | | | | |половини від | | | | |норми і | | | | |характеризується | | | | |певною | | | | |завершеністю, | | | | |зв'язністю; | | | | |розкриття теми | | | | |має бути | | | | |повнішим, | | | | |ґрунтовнішим і | | | | |послідовнішим; | | | | |чіткіше мають | | | | |розрізнюватися | | | | |основна та | | | | |другорядна | | | | |інформація; | | | | |потребує | | | | |урізноманітнення | | | | |добір слів, | | | | |більше має | | | | |використовуватися| | | | |авторська | | | | |лексика | | | |-----+-----------------+-------------| | | 5 |За обсягом робота| 7 - 8 | | | |учня (учениці) | | | | |наближається до | | | | |норми, у цілому є| | | | |завершеною, тему | | | | |значною мірою | | | | |розкрито, проте | | | | |вона потребує | | | | |глибшого | | | | |висвітлення, має | | | | |бути увиразнена | | | | |основна думка, | | | | |посилена єдність | | | | |стилю, мовне | | | | |оформлення | | | | |різноманітнішим | | | |-----+-----------------+-------------| | | 6 |За обсягом | 5 - 6 | | | |висловлювання | | | | |учня (учениці) | | | | |сягає норми, його| | | | |тема | | | | |розкривається, | | | | |виклад загалом | | | | |зв'язний, але | | | | |учневі ще слід | | | | |працювати над | | | | |умінням | | | | |самостійно | | | | |формулювати | | | | |судження, належно| | | | |їх аргументувати,| | | | |точніше добирати | | | | |слова й | | | | |синтаксичні | | | | |конструкції | | | -------------+-----+-----------------+-------------+------------| III. Достат- | 7 |Учень (учениця) | 4 | 5 - 6 | ній | |самостійно | | | | |створює достатньо| | | | |повний, зв'язний,| | | | |з елементами | | | | |самостійних | | | | |суджень текст (у | | | | |переказі - з | | | | |урахуванням його | | | | |виду), вдало | | | | |добирає лексичні | | | | |засоби (у | | | | |переказі | | | | |використовує | | | | |авторські засоби | | | | |виразності, | | | | |образності | | | | |мовлення), але ще| | | | |має | | | | |вдосконалювати | | | | |вміння чітко | | | | |висвітлювати | | | | |тему, послідовно | | | | |її викладати, | | | | |належно | | | | |аргументувати | | | | |основну думку | | | |-----+-----------------+-------------| | | 8 |Учень самостійно | 3 | | | |будує достатньо | | | | |повне (у переказі| | | | |- з урахуванням | | | | |його виду), | | | | |осмислене | | | | |висловлювання, у | | | | |цілому ґрунтовно | | | | |висвітлює тему, | | | | |добирає | | | | |переконливі | | | | |аргументи на їх | | | | |користь, проте ще| | | | |має працювати над| | | | |урізноманітненням| | | | |словника, | | | | |граматичного та | | | | |стилістичного | | | | |оформлення | | | | |роботи | | | |-----+-----------------+-------------| | | 9 |Учень самостійно | 1 + 1 | | | |будує | (негруба) | | | |послідовний, | | | | |повний, логічно | | | | |викладений текст | | | | |(у переказі - з | | | | |урахуванням його | | | | |виду); у цілому | | | | |розкриває тему, | | | | |висловлює | | | | |основну думку (у | | | | |переказі - | | | | |авторську | | | | |позицію); вдало | | | | |добирає лексичні | | | | |засоби (у | | | | |переказі | | | | |використовує | | | | |авторські засоби | | | | |виразності, | | | | |образності | | | | |мовлення), проте | | | | |ще має працювати | | | | |над умінням | | | | |виразно | | | | |висловлювати | | | | |особистісну | | | | |позицію і належно| | | | |її аргументувати | | | -------------+-----+-----------------+-------------+------------| IV. Високий | 10 |Учень самостійно | 1 | 3 | | |будує | | | | |послідовний, | | | | |повний (у | | | | |переказі - з | | | | |урахуванням його | | | | |виду) текст, | | | | |ураховує | | | | |комунікативне | | | | |завдання, | | | | |висловлює власну | | | | |думку, певним | | | | |чином аргументує | | | | |різні погляди на | | | | |проблему (у | | | | |переказі | | | | |зіставляє свою | | | | |позицію з | | | | |авторською), | | | | |робота | | | | |відзначається | | | | |багатством | | | | |словника, | | | | |граматичною | | | | |правильністю, | | | | |дотриманням | | | | |стильової єдності| | | | |й виразності | | | | |тексту | | | |-----+-----------------+-------------+------------| | 11 |Учень самостійно |1 (негруба) | 2 | | |будує | | | | |послідовний, | | | | |повний текст (у | | | | |переказі - з | | | | |урахуванням його | | | | |виду), ураховує | | | | |комунікативне | | | | |завдання; | | | | |аргументовано, | | | | |чітко висловлює | | | | |власну думку, | | | | |зіставляє її з | | | | |думками інших (у | | | | |переказі враховує| | | | |авторську | | | | |позицію), уміє | | | | |пов'язати | | | | |обговорюваний | | | | |предмет із | | | | |власним життєвим | | | | |досвідом, добирає| | | | |переконливі | | | | |докази для | | | | |обґрунтування | | | | |тієї чи іншої | | | | |позиції з огляду | | | | |на необхідність | | | | |розв'язувати | | | | |певні життєві | | | | |проблеми; робота | | | | |відзначається | | | | |багатством | | | | |словника, | | | | |точністю | | | | |слововживання, | | | | |стилістичною | | | | |єдністю, | | | | |граматичною | | | | |різноманітністю | | | |-----+-----------------+-------------+------------| | 12 |Учень самостійно | - | 1 | | |створює яскраве, | | | | |оригінальне за | | | | |думкою та | | | | |оформленням | | | | |висловлювання | | | | |відповідно до | | | | |мовленнєвої | | | | |ситуації; повно, | | | | |вичерпно | | | | |висвітлює тему; | | | | |аналізує різні | | | | |погляди на той | | | | |самий предмет, | | | | |добирає | | | | |переконливі | | | | |аргументи на | | | | |користь тієї чи | | | | |іншої позиції, | | | | |використовує | | | | |набуту з різних | | | | |джерел інформацію| | | | |для розв'язання | | | | |певних життєвих | | | | |проблем; робота | | | | |відзначається | | | | |багатством | | | | |слововживання, | | | | |граматичною | | | | |правильністю та | | | | |різноманітністю, | | | | |стилістичною | | | | |довершеністю | | | -----------------------------------------------------------------
III. Читання
Читання вголос
Оцінюється здатність учня: а) розуміти прочитане; б) читати з достатньою швидкістю, плавно, з гарною дикцією,
відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм; в) виражати з допомогою темпу, тембру, гучності читання
особливості змісту, стилю тексту авторський задум; г) пристосовувати читання до особливостей слухачів (ступеня
підготовки, зацікавленості певною темою тощо).
Читання мовчки
Оцінюється здатність учня: а) читати незнайомий текст із належною швидкістю, розуміти й
запам'ятовувати після одного прочитування фактичний зміст,
причиново-наслідкові зв'язки, тему і основну думку,
виражально-зображувальні засоби прочитаного твору; б) давати оцінку прочитаному.
IV. Оцінювання мовних знань і вмінь
Оцінюванню підлягають знання та вміння з мови, потрібні
насамперед для правильного використання мовних одиниць, а саме: а) розпізнавання, групування й класифікування вивчених мовних
явищ; б) сполучування слів, доповнення й трансформація речень,
добір належної форми слова, потрібної лексеми, відповідних засобів
зв'язку між частинами речення, між реченнями в групі пов'язаних
між собою речень тощо; в) розуміння значення мовних одиниць та особливостей їх
використання в мовленні.
V. Оцінювання правописних

(орфографічних і пунктуаційних)

умінь учнів
Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені
орфографічні правила і словникові слова, визначені для
запам'ятовування; ставити розділові знаки відповідно до
опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформлювати роботу.

Додаток 3

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень

учнів з української та зарубіжної літератур

і літератур національних меншин

Головною метою вивчення предметів "Українська література",
"Зарубіжна література", "Літератури національних меншин" в
загальноосвітній школі є залучення учнів до найвищих досягнень
національної та світової літератури і культури, національних і
загальнолюдських духовних цінностей, розвиток творчих здібностей
учнів, виховання в них естетичного смаку, високої читацької та
загальної культури, вироблення вмінь самостійно ознайомлюватися зі
зразками мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в них
естетичні й духовні цінності.
Для досягнення цієї мети слід вирішувати такі основні
завдання:
формувати в учнів уявлення про художню літературу як
мистецтво слова, важливу складову системи мистецтв і духовної
культури українського та інших народів світу;
виховувати повагу до духовних скарбів українського народу та
всього людства, расову, етнічну, соціальну, тендерну, релігійну,
індивідуальну толерантність одночасно з принциповим
нонконформізмом, здатністю формувати, формулювати й активно
відстоювати власну точку зору, свою систему життєвих цінностей і
пріоритетів, прагнення мати ніким не нав'язане світобачення, не
бути об'єктом маніпуляцій, зберігати й примножувати кращі
національні традиції, не сприймати культу сили й переваги
матеріальних цінностей над духовними;
навчати школярів сукупності відомостей про вершинні явища
українського та світового літературного процесу, загальні
закономірності його перебігу від найдавніших часів до сьогодення;
давати школярам оптимальний обсяг літературознавчих понять і
термінів, потрібних для повноцінного аналізу й інтерпретації
художніх текстів, розуміння головних закономірностей перебігу
літературного процесу;
відпрацьовувати з учнями вміння й навички аналізу й
інтерпретації художнього тексту, здатність сприймати його з
урахуванням задуму й стилю автора, бачити кожен конкретний твір у
літературному, культурному та історичному контекстах;
навчати школярів визначати національну своєрідність і
загальнолюдську значущість літературних творів, у тому числі
шляхом зіставлення зі зразками різних національних літератур та
різних видів мистецтв;
розвивати усне й писемне мовлення школярів, їхнє мислення
(образне, асоціативне, абстрактне, логічне тощо);
формувати в учнів потребу в читанні літературних творів,
здатність насолоджуватися мистецтвом слова, засвоювати
духовно-естетичний потенціал художньої літератури, реалізувати
його у власному житті;
відпрацьовувати навички розрізнення явищ елітарної та масової
культури;
прищеплювати школярам високий естетичний смак.
Об'єктом вивчення в курсах української та зарубіжної
літератури та літератур національних меншин є художній твір, його
естетична природа та духовно-етична сутність. Аналіз та
інтерпретація літературного твору мають спиратися на ґрунтовне
знання тексту, докладний розгляд ключових епізодів, доречне
цитування, виразне читання окремих творів або їх фрагментів тощо.
Теоретичні аспекти вивчення твору при цьому слід розглядати не як
самоціль, а як один із засобів визначення своєрідності його
поетики. На уроках української літератури та літератур
національних меншин учні працюють з текстами, написаними мовою
оригіналу, на уроках зарубіжної літератури - з літературними
творами, перекладеними українською мовою, а за умови готовності
школярів - мовою оригіналу.
Моніторинг і оцінювання результативності навчання належать до
найважливіших аспектів навчального процесу і значною мірою
визначають його якість. На уроках літератури домінантною формою
навчання і здійснення контролю за досягнутими результатами є
діалог, який відбувається на всіх етапах навчальної діяльності і
до якого учнів залучає вчитель, спонукуючи розмірковувати, робити
узагальнення і висновки, висловлювати власні думки, оцінювати. Під
час такого оцінювання обов'язковим має стати контроль за
прочитанням коленим учнем програмових творів, визначення рівня
засвоєння їхнього змісту та вироблення вмінь і навичок їхнього
аналізу й інтерпретації, перевірка виконання усних і письмових
робіт.
Оцінювання навчальних досягнень учнів з української та
зарубіжної літератури та літератур національних меншин має
здійснюватися за такими критеріями:
------------------------------------------------------------------ Рівні навчальних досягнень |Бали | Критерії оцінювання | | |навчальних досягнень учнів | ----------------------------+------+----------------------------| I. Початковий | 1 |Учень (учениця) на | | |елементарному рівні | | |відтворює матеріал, | | |називаючи окремий | | |літературний факт або явище | | |(автора й назву твору, | | |окремих літературних | | |персонажів тощо) | |------+----------------------------| | 2 |Учень (учениця) розуміє | | |навчальний матеріал і може | | |відтворити фрагмент з нього | | |окремим реченням (називає | | |окремі факти з життя і | | |творчості письменника, | | |головних персонажів твору, | | |упізнає за описом окремого | | |персонажа твору, упізнає, з | | |якого твору взято уривок | | |тощо) | |------+----------------------------| | 3 |Учень (учениця) розуміє | | |навчальний матеріал і за | | |допомогою вчителя дає | | |відповідь у формі | | |висловлювання (відтворює | | |зміст у певній | | |послідовності, називає на | | |репродуктивному рівні жанр | | |твору, упізнає літературний | | |факт за описом або | | |визначенням) | ----------------------------+------+----------------------------| II. Середній | 4 |Учень (учениця) має уявлення| | |про зміст твору, може | | |переказати незначну його | | |частину та з допомогою | | |вчителя визначає основні | | |сюжетні елементи, на | | |репродуктивному рівні | | |відтворює фактичний | | |матеріал | |------+----------------------------| | 5 |Учень (учениця) знає зміст | | |твору, переказує окрему його| | |частину, знаходить у тексті | | |приклади відповідно до | | |сформульованого завдання, | | |висловлює оцінювальне | | |судження і доводить його | | |одним-двома аргументами, | | |завершує відповідь простим | | |узагальненням, дає | | |визначення літературних | | |термінів | |------+----------------------------| | 6 |Учень (учениця) знає зміст | | |твору, може переказати | | |значну його частину, з | | |допомогою вчителя виділяє | | |головні епізоди, уміє | | |формулювати думки, називає | | |риси характеру літературних | | |героїв, встановлює окремі | | |причиново-наслідкові | | |зв'язки, дає визначення | | |літературних термінів з | | |прикладами | ----------------------------+------+----------------------------| III. Достатній | 7 |Учень (учениця) володіє | | |матеріалом і навичками | | |аналізу літературного твору | | |за поданим учителем зразком,| | |наводить окремі приклади з | | |тексту | |------+----------------------------| | 8 |Учень (учениця) володіє | | |матеріалом, за зразком | | |аналізує текст, виправляє | | |допущені помилки, добирає | | |докази на підтвердження | | |висловленої думки, | | |застосовує відомі факти, | | |поняття для виконання | | |стандартних навчальних | | |завдань | |------+----------------------------| | 9 |Учень (учениця) володіє | | |матеріалом та навичками | | |комплексного аналізу | | |літературного твору, | | |застосовує теорію в | | |конкретних ситуаціях, | | |демонструє правильне | | |застосування матеріалу, | | |складає порівняльні | | |характеристики, добирає | | |аргументи на підтвердження | | |власних міркувань | ----------------------------+------+----------------------------| IV. Високий | 10 |Учень (учениця) володіє | | |матеріалом та навичками | | |комплексного аналізу | | |літературного твору, виявляє| | |початкові творчі здібності, | | |самостійно оцінює | | |літературні явища, працює з | | |різними джерелами | | |інформації, систематизує, | | |узагальнює та творчо | | |використовує дібраний | | |матеріал | |------+----------------------------| | 11 |Учень (учениця) на високому | | |рівні володіє матеріалом, | | |вміннями й навичками | | |комплексного аналізу | | |художнього твору, | | |використовує засвоєні факти | | |для виконання нестандартних | | |завдань, самостійно формулює| | |проблему й вирішує шляхи її | | |розв'язання, висловлює | | |власні думки, самостійно | | |оцінює явища літератури й | | |культури, виявляючи власну | | |позицію щодо них | |------+----------------------------| | 12 |Учень (учениця) вільно | | |володіє матеріалом та | | |навичками текстуального | | |аналізу літературного твору,| | |виявляє особливі творчі | | |здібності та здатність до | | |оригінальних рішень | | |різноманітних навчальних | | |завдань, до перенесення | | |набутих знань та вмінь на | | |нестандартні ситуації, має | | |схильність до літературної | | |творчості | -----------------------------------------------------------------

Додаток 4

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень

з іноземних мов

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне,
тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна
атестація. Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на
детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення,
яких щойно навчили, тематичне оцінювання проводиться на основі
поточного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал. Під
час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих
зошитів не враховуються.
Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз
наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності
(аудіювання говоріння, читання, письмо).
------------------------------------------------------------------ Рівні |Бали | Критерії оцінювання навчальних досягнень | навчальних | | учнів | досягнень | | | ----------------------------------------------------------------| Аудіювання(1) | ----------------------------------------------------------------| I. Початковий| 1 |Учень (учениця) розпізнає на слух найбільш | | |поширені слова у мовленні, яке звучить в | | |уповільненому темпі | |-----+--------------------------------------------| | 2 |Учень (учениця) розпізнає на слух найбільш | | |поширені словосполучення у мовленні, яке | | |звучить в уповільненому темпі | |-----+--------------------------------------------| | 3 |Учень (учениця) розпізнає на слух окремі | | |прості непоширені речення і мовленнєві | | |зразки, побудовані на вивченому мовному | | |матеріалі в мовленні, яке звучить в | | |уповільненому темпі | -------------+-----+--------------------------------------------| II. Середній | 4 |Учень (учениця) розпізнає на слух прості | | |речення, фрази та мовленнєві зразки, що | | |звучать у нормальному темпі. В основному | | |розуміє зміст прослуханого тексту, в якому | | |використаний знайомий мовний матеріал | |-----+--------------------------------------------| | 5 |Учень (учениця) розуміє основний зміст | | |поданих у нормальному темпі текстів, | | |побудованих на вивченому мовному матеріалі | |-----+--------------------------------------------| | 6 |Учень (учениця) розуміє основний зміст | | |поданих у нормальному темпі невеликих за | | |обсягом текстів, побудованих на вивченому | | |мовному матеріалі, які містять певну | | |кількість незнайомих слів, про значення яких| | |можна здогадатися | -------------+-----+--------------------------------------------| III. Достат- | 7 |Учень (учениця) розуміє основний зміст | ній | |поданих у нормальному темпі текстів, | | |побудованих на вивченому мовному матеріалі, | | |які містять певну кількість незнайомих | | |слів, про значення яких можна здогадатися, | | |сприймає більшу частину необхідної | | |інформації, надану в вигляді оціночних | | |суджень, опису, аргументації | |-----+--------------------------------------------| | 8 |Учень (учениця) розуміє основний зміст | | |стандартного мовлення у межах тематики | | |ситуативного мовлення, яке може містити | | |певну кількість незнайомих слів, про | | |значення яких можна здогадатися. В основному| | |сприймає на слух експліцитно надану | | |інформацію | |-----+--------------------------------------------| | 9 |Учень (учениця) розуміє основний зміст | | |мовлення, яке може містити певну кількість | | |незнайомих слів, про значення яких можна | | |здогадатися, а також сприймає основний зміст| | |повідомлень та фактичну інформацію, надану у| | |повідомленні | -------------+-----+--------------------------------------------| IV. Високий | 10 |Учень (учениця) розуміє основний зміст | | |мовлення, яке може містити певну кількість | | |незнайомих слів, про значення яких можна | | |здогадатися, а також основний зміст чітких | | |повідомлень різного рівня складності | |-----+--------------------------------------------| | 11 |Учень (учениця) розуміє тривале мовлення, | | |яке може містити певну кількість незнайомих | | |слів, про значення яких можна здогадатися. | | |Вміє знаходити в інформаційних текстах з | | |незнайомим матеріалом необхідну інформацію, | | |надану в вигляді оціночних суджень, опису, | | |аргументації | |-----+--------------------------------------------| | 12 |Учень (учениця) розуміє тривале мовлення й | | |основний зміст повідомлень, сприймає на слух| | |надану фактичну інформацію у повідомленні | ----------------------------------------------------------------| Читання(2) | ----------------------------------------------------------------| I. Початковий| 1 |Учень (учениця) вміє розпізнавати та читати | | |окремі вивчені слова на основі матеріалу, що| | |вивчався | |-----+--------------------------------------------| | 2 |Учень (учениця) вміє розпізнавати та читати | | |окремі вивчені словосполучення на основі | | |матеріалу, що вивчався | |-----+--------------------------------------------| | 3 |Учень(учениця) вміє розпізнавати та читати | | |окремі прості непоширені речення на основі | | |матеріалу, що вивчався | -------------+-----+--------------------------------------------| II. Середній | 4 |Учень (учениця) вміє читати вголос і про | | |себе з розумінням основного змісту тексти, | | |побудовані на вивченому матеріалі. Уміє | | |частково знаходити необхідну інформацію у | | |вигляді оціночних суджень за умови, що в | | |текстах використовується знайомий мовний | | |матеріал | |-----+--------------------------------------------| | 5 |Учень (учениця) вміє читати вголос і про | | |себе з розумінням основного змісту тексти, | | |які можуть містити певну кількість | | |незнайомих слів, про значення яких можна | | |здогадатися. Уміє частково знаходити | | |необхідну інформацію у вигляді оціночних | | |суджень, опису за умови, що в текстах | | |використовується знайомий мовний матеріал | |-----+--------------------------------------------| | 6 |Учень (учениця) вміє читати з повним | | |розумінням тексти, які можуть містити певну | | |кількість незнайомих слів, про значення яких| | |можна здогадатися. Уміє знаходити необхідну | | |інформацію у вигляді оціночних суджень, | | |опису, аргументації за умови, що в текстах | | |використовується знайомий мовний матеріал | -------------+-----+--------------------------------------------| III. Достат- | 7 |Учень (учениця) вміє читати з повним | ній | |розумінням тексти, які містять певну | | |кількість незнайомих слів, про значення яких| | |можна здогадатися; уміє знаходити потрібну | | |інформацію в текстах інформативного | | |характеру | |-----+--------------------------------------------| | 8 |Учень (учениця) вміє читати з повним | | |розумінням тексти, які містять певну | | |кількість незнайомих слів, знаходити і | | |аналізувати потрібну інформацію | |-----+--------------------------------------------| | 9 |Учень (учениця) вміє читати з повним | | |розумінням тексти, використовуючи словник, | | |знаходити потрібну інформацію, аналізувати | | |її та робити відповідні висновки | -------------+-----+--------------------------------------------| IV. Високий | 10 |Учень (учениця) вміє читати з розумінням | | |основного змісту тексти, аналізує їх, | | |розуміє прочитаний текст, встановлюючи | | |логічні зв'язки всередині речення та між | | |реченнями | |-----+--------------------------------------------| | 11 |Учень (учениця) вміє читати тексти, аналізує| | |їх і робить власні висновки, розуміє логічні| | |зв'язки в рамках тексту та між його окремими| | |частинами | |-----+--------------------------------------------| | 12 |Учень (учениця) вміє читати тексти, аналізує| | |їх і робить висновки, порівнює отриману | | |інформацію з власним досвідом. В повному | | |обсязі розуміє тему прочитаного тексту | | |різного рівня складності | ----------------------------------------------------------------| Говоріння(3) | ----------------------------------------------------------------| I. Початковий| 1 |Учень (учениця) знає найбільш поширені | | |вивчені слова, проте не завжди адекватно | | |використовує їх у мовленні, допускає | | |фонематичні помилки | |-----+--------------------------------------------| | 2 |Учень (учениця) знає найбільш поширені | | |вивчені словосполучення, проте не завжди | | |адекватно використовує їх у мовленні, | | |допускає фонематичні помилки | |-----+--------------------------------------------| | 3 |Учень (учениця) використовує в мовленні | | |прості непоширені речення з опорою на | | |зразок, має труднощі у вирішенні | | |поставленого комунікативного завдання в | | |ситуаціях на задану тему, допускає | | |фонематичні помилки | -------------+-----+--------------------------------------------| II. Середній | 4 |Учень (учениця) вміє в основному логічно | | |розпочинати та підтримувати бесіду, при | | |цьому використовуючи обмежений словниковий | | |запас та елементарні граматичні структури. | | |На запит співрозмовника дає елементарну | | |оціночну інформацію, відображаючи власну | | |точку зору | |-----+--------------------------------------------| | 5 |Учень (учениця) вміє в основному логічно | | |побудувати невеличке монологічне | | |висловлювання та діалогічну взаємодію, | | |допускаючи незначні помилки при | | |використанні лексичних одиниць. Всі звуки в | | |потоці мовлення вимовляються правильно | |-----+--------------------------------------------| | 6 |Учень (учениця) упевнено розпочинає, | | |підтримує, відновлює та закінчує розмову у | | |відповідності з мовленнєвою ситуацією. Всі | | |звуки в потоці мовлення вимовляються | | |правильно | -------------+-----+--------------------------------------------| III. Достат- | 7 |Учень (учениця) вміє зв'язно висловлюватися | ній | |відповідно до навчальної ситуації, малюнка, | | |робити повідомлення з теми, простими | | |реченнями передавати зміст прочитаного, | | |почутого або побаченого, підтримувати | | |бесіду, ставити запитання та відповідати на | | |них | |-----+--------------------------------------------| | 8 |Учень (учениця) вміє логічно висловитися у | | |межах вивчених тем відповідно до навчальної | | |ситуації, а також у зв'язку зі змістом | | |прочитаного, почутого або побаченого, | | |висловлюючи власне ставлення до предмета | | |мовлення; уміє підтримувати бесіду, вживаючи| | |короткі репліки. Учень в основному уміє | | |відповідно до комунікативного завдання | | |використовувати лексичні одиниці і | | |граматичні структури, не допускає | | |фонематичних помилок | |-----+--------------------------------------------| | 9 |Учень (учениця) вміє логічно висловлюватися | | |у межах вивчених тем, передавати основний | | |зміст прочитаного, почутого або побаченого, | | |підтримувати бесіду, вживаючи розгорнуті | | |репліки, відповідно до комунікативного | | |завдання використовує лексичні одиниці і | | |граматичні структури, не допускає | | |фонематичних помилок | -------------+-----+--------------------------------------------| IV. Високий | 10 |Учень (учениця) вміє без підготовки | | |висловлюватися і вести бесіду в межах | | |вивчених тем, використовує граматичні | | |структури і лексичні одиниці відповідно до | | |комунікативного завдання, не допускає | | |фонематичних помилок | |-----+--------------------------------------------| | 11 |Учень (учениця) вміє логічно і в заданому | | |обсязі побудувати монологічне висловлювання | | |та діалогічну взаємодію, використовуючи | | |граматичні структури і лексичні одиниці | | |відповідно до комунікативного завдання, не | | |допускаючи при цьому фонематичних помилок | |-----+--------------------------------------------| | 12 |Учень (учениця) вміє вільно висловлюватись | | |та вести бесіду в межах вивчених тем, гнучко| | |та ефективно користуючись мовними та | | |мовленнєвими засобами | ----------------------------------------------------------------| Письмо(4) | ----------------------------------------------------------------| Рівень |Бали | Критерії | Грамотність | навчальних | | оцінювання | | досягнень | | навчальних | | | | досягнень | | -------------+-----+----------------+---------------------------| | | | Припустима | Припустима | | | | кількість | кількість | | | |орфографічних| лексичних | | | | помилок | граматичних | | | | | помилок | -------------+-----+----------------+-------------+-------------| I. Початковий| 1 |Учень (учениця) | 8 | 9 | | |вміє писати | | | | |вивчені слова, | | | | |допускаючи при | | | | |цьому велику | | | | |кількість | | | | |орфографічних | | | | |помилок | | | |-----+----------------+-------------+-------------| | 2 |Учень (учениця) | 6 | 9 | | |вміє писати | | | | |вивчені | | | | |словосполучення | | | |-----+----------------+-------------+-------------| | 3 |Учень (учениця) | 6 | 8 | | |вміє писати | | | | |прості | | | | |непоширені | | | | |речення | | | | |відповідно до | | | | |комунікативної | | | | |задачі, проте | | | | |зміст | | | | |повідомлення | | | | |недостатній за | | | | |обсягом для | | | | |розкриття теми | | | | |та | | | | |інформативного | | | | |насичення | | | -------------+-----+----------------+-------------+-------------| II. Середній | 4 |Учень (учениця) | 6 | 6 | | |вміє написати | | | | |листівку за | | | | |зразком, проте | | | | |використовує | | | | |обмежений запас | | | | |лексики та | | | | |граматичних | | | | |структур, | | | | |допускаючи | | | | |помилки, які | | | | |утруднюють | | | | |розуміння | | | | |тексту | | | |-----+----------------+-------------+-------------| | 5 |Учень (учениця) | 4 - 5 | 5 | | |вміє написати | | | | |коротке | | | | |повідомлення за | | | | |зразком у межах | | | | |вивченої теми, | | | | |використовуючи | | | | |обмежений набір | | | | |засобів | | | | |логічного | | | | |зв'язку, при | | | | |цьому відсутні | | | | |з'єднувальні | | | | |кліше, | | | | |недостатня | | | | |різноманітність | | | | |вжитих структур,| | | | |моделей тощо | | | |-----+----------------+-------------+-------------| | 6 |Учень (учениця) | 4 - 5 | 5 | | |вміє написати | | | | |коротке | | | | |повідомлення, | | | | |листа за | | | | |зразком | | | | |відповідно до | | | | |поставленого | | | | |комунікативного | | | | |завдання, при | | | | |цьому вжито | | | | |недостатню | | | | |кількість | | | | |з'єднувальних | | | | |кліше та | | | | |посередня | | | | |різноманітність | | | | |вжитих структур,| | | | |моделей тощо | | | -------------+-----+----------------+-------------+-------------| III. Достат- | 7 |Учень (учениця) | 4 | 4 | ній | |вміє написати | | | | |коротке | | | | |повідомлення за | | | | |вивченою темою | | | | |за зразком | | | | |відповідно до | | | | |заданої | | | | |комунікативної | | | | |ситуації, | | | | |допускаючи при | | | | |цьому ряд | | | | |помилок при | | | | |використанні | | | | |вивчених | | | | |граматичних | | | | |структур. | | | | |Допущені | | | | |помилки не | | | | |порушують | | | | |сприйняття | | | | |тексту, у роботі| | | | |вжито | | | | |ідіоматичні | | | | |звороти, | | | | |з'єднувальні | | | | |кліше, | | | | |різноманітність | | | | |структур, | | | | |моделей тощо | | | |-----+----------------+-------------+-------------| | 8 |Учень (учениця) | 3 | 3 | | |вміє без | | | | |використання | | | | |опори написати | | | | |повідомлення за | | | | |вивченою темою, | | | | |зробити | | | | |нотатки, | | | | |допускаючи ряд | | | | |помилок при | | | | |використанні | | | | |лексичних | | | | |одиниць. | | | | |Допущені | | | | |помилки не | | | | |порушують | | | | |сприйняття | | | | |тексту, у роботі| | | | |вжито | | | | |ідіоматичні | | | | |звороти, | | | | |з'єднувальні | | | | |кліше, | | | | |різноманітність | | | | |структур, | | | | |моделей тощо | | | |-----+----------------+-------------+-------------| | 9 |Учень (учениця) | 3 | 2 | | |вміє написати | | | | |повідомлення на | | | | |запропоновану | | | | |тему, заповнити | | | | |анкету, | | | | |допускаючи ряд | | | | |орфографічних | | | | |помилок, які не | | | | |утруднюють | | | | |розуміння | | | | |інформації, у | | | | |роботі вжито | | | | |ідіоматичні | | | | |звороти, | | | | |з'єднувальні | | | | |кліше, | | | | |різноманітність | | | | |структур, | | | | |моделей тощо | | | -------------+-----+----------------+-------------+-------------| IV. Високий | 10 |Учень (учениця) | 2 | 1 | | |вміє написати | | | | |повідомлення, | | | | |висловлюючи | | | | |власне ставлення| | | | |до проблеми, | | | | |написати | | | | |особистого | | | | |листа, при цьому| | | | |правильно | | | | |використовуючи | | | | |вивчені | | | | |граматичні | | | | |структури | | | | |відповідно до | | | | |комунікативного | | | | |завдання, | | | | |використовуючи | | | | |достатню | | | | |кількість | | | | |ідіоматичних | | | | |зворотів, | | | | |з'єднувальних | | | | |кліше, моделей | | | | |тощо | | | |-----+----------------+-------------+-------------| | 11 |Учень (учениця) | 1 - 2 | | | |вміє написати | | | | |повідомлення, | | | | |правильно | | | | |використовуючи | | | | |лексичні одиниці| | | | |в рамках тем, | | | | |пов'язаних з | | | | |повсякденним | | | | |життям, | | | | |надаються при | | | | |наявності | | | | |несуттєвих | | | | |орфографічних | | | | |помилок, які не | | | | |порушують акту | | | | |комунікації | | | | |(британський або| | | | |американський | | | | |варіанти | | | | |орфографії, | | | | |орфографічні | | | | |помилки в | | | | |географічних | | | | |назвах тощо) | | | |-----+----------------+-------------+-------------| | 12 |Учень (учениця) | | | | |вміє надати в | | | | |письмовому | | | | |вигляді | | | | |інформацію | | | | |відповідно до | | | | |комунікативних | | | | |завдань, | | | | |висловлюючи | | | | |власне ставлення| | | | |до проблеми, при| | | | |цьому правильно | | | | |використовуючи | | | | |лексичні одиниці| | | | |та граматичні | | | | |структури | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

(1) Обсяг тексту, рівень складності, лексична та граматична
наповнюваність, тематика текстів формуються вчителем відповідно до
Програмових вимог, для кожного етапу навчання та типу навчального
закладу (2) Обсяг, тематика, характер текстів для читання
визначаються вчителем відповідно до Програмових вимог для кожного
етапу навчання та типу навчального закладу (3) Обсяг монологічного висловлювання та кількість реплік у
діалогічному мовленні, характер і тематика, лексична і граматична
наповнюваність визначаються вчителем відповідно до Програмових
вимог для кожного етапу навчання та типу навчального закладу (4) Обсяг письмового повідомлення, його тематика, структура,
повнота розкриття змісту, лексична насиченість та рівень
граматичної компетентності наповнюваність визначаються вчителем
відповідно до Програмових вимог для кожного етапу навчання та типу
навчального закладу

Додаток 5

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень учнів

з дисциплін художньо-естетичного циклу

Особливістю системи оцінювання досягнень учнів з дисциплін
художньо-естетичного циклу є її багатофункціональність, що
зумовлена багатокомпонентністю змісту мистецької освіти,
спрямованої на цілісне формування художньо-естетичної культури
учнів, і передбачає:
формування в учнів емоційно-естетичного ставлення до
дійсності, світоглядних орієнтацій, особистісно-ціннісного
ставлення до мистецтва, вітчизняної та зарубіжної художньої
культури;
розвиток емоційно-почуттєвої сфери, оригінального
асоціативно-образного мислення, універсальних якостей творчої
особистості;
формування знань та уявлень про мистецтво, розуміння
специфіки художньо-образної мови різних видів мистецтва, здібності
до сприймання та інтерпретації художніх творів;
розширення естетичного досвіду, вмінь і навичок у сфері
мистецької діяльності, потреби в художньо-творчій самореалізації
та духовному самовдосконаленні.
Об'єктами перевірки та оцінювання у процесі вивчення
мистецьких дисциплін учнями мають стати:
здатність учнів сприймати, розуміти і відтворювати твори
мистецтва, інтерпретувати їх художньо-образний зміст (висловлювати
власне естетичне ставлення);
вміння і навички з практичної художньої діяльності
(відтворення за зразком), досвід самостійної та творчої діяльності
(застосування набутих знань і вмінь у змінених, зокрема,
проблемно-пошукових ситуаціях);
обізнаність у сфері мистецтв - елементарні знання та уявлення
про мистецтво, його основні види і жанри, розуміння
художньо-естетичних понять та усвідомлене користування відповідною
термінологією, уявлення про творчість відомих вітчизняних і
зарубіжних митців (мистецтвознавча пропедевтика);
загальна естетична компетентність, художньо-образне мислення
учнів як інтегрований результат навчання, виховання й розвитку.
------------------------------------------------------------------ Рівні навчальних досягнень |Бали | Критерії оцінювання | | |навчальних досягнень учнів з| | | музичного мистецтва | ----------------------------+------+----------------------------| I. Початковий | 1 |Учень (учениця) сприймає та | | |виконує музичні твори на | | |частковому рівні, | | |небагатослівне їх | | |характеризує, демонструє | | |слабо сформоване художньо- | | |образне мислення, | | |елементарні навички та | | |вміння у практичній музичній| | |діяльності | |------+----------------------------| | 2 |Учень (учениця) володіє | | |незначною частиною | | |тематичного матеріалу, має | | |слабо сформований рівень | | |сприйняття музичних творів, | | |виявляє певні вміння та | | |навички, володіє незначною | | |частиною спеціальної | | |музичної термінології, | | |словниковий запас дозволяє | | |викласти думку на | | |елементарному рівні | |------+----------------------------| | 3 |Учень (учениця) здатний | | |сприймати та виконувати | | |окремі фрагменти музичних | | |творів з конкретним образно-| | |художнім змістом, знає | | |незначну частину музичного | | |тематичного матеріалу, | | |послуговуючись обмеженим | | |термінологічним та | | |словниковим запасом | ----------------------------+------+----------------------------| II. Середній | 4 |Учень (учениця) здатний | | |сприймати та виконувати | | |музичні твори на | | |репродуктивному рівні, але | | |не розуміє художньо-образної| | |сфери музичних творів; | | |застосування знань та | | |спеціальної музичної | | |термінології на практиці | | |задовільне | |------+----------------------------| | 5 |Учень (учениця) володіє | | |навичками й уміннями, які | | |дають змогу проаналізувати | | |чи виконати окремі музичні | | |твори, котрі мають художньо | | |конкретну словесну, | | |понятійну основу; але не | | |завжди вміє інтерпретувати | | |музичні твори, які вимагають| | |абстрактного художнього | | |мислення; виявляє недостатнє| | |знання спеціальної музичної | | |термінології; словниковий | | |запас небагатий | |------+----------------------------| | 6 |Учень (учениця) здатний | | |сприймати і відтворювати | | |основну частину музичного | | |матеріалу, але має слабо | | |сформоване художнє мислення,| | |не завжди послідовно та | | |логічно характеризує музичні| | |твори, його розповідь | | |потребує уточнень і | | |додаткових запитань; учень | | |(учениця) виявляє знання і | | |розуміння основних | | |тематичних положень, але не | | |завжди вміє самостійно | | |зробити порівняння, висновок| | |щодо прослуханої чи | | |виконаної музики | ----------------------------+------+----------------------------| III. Достатній | 7 |Учень (учениця) здатний | | |сприймати та виконувати | | |музичні твори, але робить | | |непереконливі висновки, | | |непослідовно викладає свої | | |думки, допускає | | |термінологічні помилки. | | |Учень (учениця) знає | | |найважливіший тематичний | | |музичний матеріал, але | | |знання нестійкі; | | |спостерігаються помітні | | |позитивні зміни у музичній | | |діяльності учня | |------+----------------------------| | 8 |Учень (учениця) уміє | | |сприймати і виконувати | | |музичні твори, досить повно | | |аналізує художньо-образний | | |зміст твору, але має | | |стандартне мислення, йому | | |бракує власних висновків, | | |асоціацій, узагальнень, не | | |завжди вміє поєднувати | | |музичні твори та життєві | | |явища; недостатньо володіє | | |спеціальною музичною | | |термінологією при аналізі | | |музичних явищ | |------+----------------------------| | 9 |Учень (учениця) виявляє | | |достатнє засвоєння | | |тематичного музичного | | |матеріалу, але допускає | | |неточності у використанні | | |спеціальної музичної | | |термінології, які потребують| | |зауваження чи коригування, | | |трапляються поодинокі | | |недоліки у виконанні | | |музичного твору і художньо- | | |образному оформленні своїх | | |роздумів щодо прослуханої | | |музики; не завжди самостійно| | |систематизує та узагальнює | | |музичний матеріал | ----------------------------+------+----------------------------| IV. Високий | 10 |Учень (учениця) має міцні | | |знання програмового | | |матеріалу, але, аналізуючи | | |музичні твори, допускає | | |несуттєві неточності у | | |формулюваннях, при | | |використанні спеціальної | | |музичної термінології, а | | |також під час виконання | | |музичних творів, у більшості| | |випадків уміє обґрунтовано | | |довести свою думку щодо | | |музичних явищ, йому важко | | |виконати окремі фрагменти | | |музичного твору. Вказані | | |неточності може виправляти | | |самостійно | |------+----------------------------| | 11 |Учень (учениця) володіє | | |тематичним музичним | | |матеріалом у межах програми,| | |вміє використовувати набуті | | |знання, уміння і здібності у| | |нових музичних завданнях, | | |демонструє знання | | |спеціальної музичної | | |термінології, їх | | |усвідомлення та міцність, | | |уміння систематизувати, | | |узагальнювати, | | |інтерпретувати музичні | | |твори, асоціювати їх з | | |творами інших мистецтв та | | |життєвими явищами, | | |застосовувати здобуті | | |знання у музичній | | |діяльності | |------+----------------------------| | 12 |Учень (учениця) має глибокі,| | |ґрунтовні знання | | |тематичного музичного | | |матеріалу у межах програми, | | |здатний узагальнювати, | | |сприймати та виконувати | | |музичні твори, застосовувати| | |асоціативні зв'язки між | | |музичними творами, творами | | |інших мистецтв та життєвими | | |явищами; свідомо | | |використовувати спеціальну | | |музичну термінологію у | | |роздумах, висновках та | | |узагальненнях щодо | | |прослуханого чи виконаного | | |твору, пропонує нетипові, | | |цікаві художньо-творчі | | |уявлення; рівень | | |світосприйняття і | | |світовідчуття мистецького | | |мислення достатньо високий; | | |самостійно використовує | | |набуті знання, уміння та | | |здібності в музичній | | |діяльності | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Рівні навчальних досягнень |Бали | Критерії оцінювання | | |навчальних досягнень учнів з| | |візуального (образотворчого)| | | мистецтва | ----------------------------+------+----------------------------| I. Початковий | 1 |Учень (учениця) сприймає та | | |відтворює художні образи на | | |частковому рівні, однозначно| | |їх характеризує, демонструє | | |слабо сформоване художньо- | | |естетичне мислення, | | |елементарні навички та | | |уміння у творчій художній | | |діяльності | |------+----------------------------| | 2 |Учень (учениця) володіє | | |незначною частиною | | |тематичного матеріалу, має | | |слабо сформований рівень | | |сприйняття художніх образів,| | |виявляє певні творчі вміння | | |та навички у практичній | | |діяльності, володіє | | |незначною частиною | | |термінологічного мінімуму; | | |словниковий запас в | | |основному дозволяє викласти | | |думку | |------+----------------------------| | 3 |Учень (учениця) здатний | | |сприймати та відтворювати | | |окремі фрагменти художніх | | |образів з конкретним | | |образно-художнім змістом, | | |знає незначну частину | | |тематичного матеріалу, | | |послуговуючись обмеженим | | |термінологічним та | | |словниковим запасом | ----------------------------+------+----------------------------| II. Середній | 4 |Учень (учениця) може | | |відтворювати художні образи | | |на репродуктивному рівні, в | | |основному розуміє образну | | |сферу художнього твору; | | |застосування знань та | | |термінологічного запасу на | | |практиці задовільне | |------+----------------------------| | 5 |Учень (учениця) володіє | | |навичками й уміннями, які | | |дають змогу проаналізувати | | |чи відтворити окремі художні| | |образи, котрі мають художньо| | |конкретну словесну понятійну| | |основу, але не завжди вміє | | |сприймати і відтворювати | | |художні образи, які | | |вимагають абстрактного | | |художньо-мистецького | | |мислення; виявляє задовільне| | |знання спеціальної художньої| | |термінології; словниковий | | |запас небагатий | |------+----------------------------| | 6 |Учень (учениця) не завжди | | |вміє сприймати та | | |репродукувати візуальні | | |образи, має достатньо | | |сформоване художнє мислення,| | |не завжди послідовно та | | |логічно характеризує окремі | | |художні явища, його | | |розповідь потребує уточнень | | |і додаткових запитань; | | |виявляє знання і розуміння | | |основних тематичних | | |положень, але не завжди вміє| | |самостійно зробити аналіз | | |художнього твору, | | |порівняння, висновки щодо | | |сприймання творів | | |образотворчого мистецтва | ----------------------------+------+----------------------------| III. Достатній | 7 |Учень (учениця) може | | |відтворити різні візуальні | | |образи, проте робить | | |непереконливі висновки, не | | |завжди послідовно викладає | | |свої думки, допускає | | |мовленнєві та термінологічні| | |помилки; знає найважливіший | | |тематичний художній | | |матеріал, але знання не | | |достатньо стійкі; | | |спостерігаються помітні | | |позитивні зміни у творчій | | |художній діяльності учня | |------+----------------------------| | 8 |Учень (учениця) вміє | | |сприймати і репродукувати | | |візуальні образи певного | | |рівня, досить повно аналізує| | |художньо-образний зміст | | |твору, але має стандартне | | |мислення, йому бракує | | |власних висновків, | | |асоціацій, узагальнень; не | | |завжди вміє поєднувати | | |художні образи та життєві | | |явища; на достатньому рівні | | |володіє спеціальною | | |художньою термінологією при | | |аналізуванні художніх творів| | |у процесі їх сприймання та | | |інтерпретації | |------+----------------------------| | 9 |Учень (учениця) виявляє | | |достатнє засвоєння | | |тематичного художнього | | |матеріалу, але допускає | | |неточності у використанні | | |спеціальної художньої | | |термінології, які потребують| | |допомоги вчителя, | | |трапляються поодинокі | | |недоліки у відтворенні | | |художнього образу і | | |художньо-образному | | |оформленні своїх роздумів | | |щодо оцінки творів | | |образотворчого мистецтва; не| | |завжди самостійно | | |систематизує та узагальнює | | |художній матеріал | ----------------------------+------+----------------------------| IV. Високий | 10 |Учень (учениця) має міцні | | |знання програмового | | |матеріалу, але, аналізуючи | | |художні твори, допускає | | |несуттєві неточності у | | |формулюваннях та | | |використанні спеціальної | | |художньої термінології, не | | |завжди обґрунтовано може | | |довести свою точку зору на | | |художні явища в процесі їх | | |сприймання, не завжди вміє | | |відтворити окремі фрагменти | | |художніх образів. Вказані | | |неточності може виправляти | | |самостійно | |------+----------------------------| | 11 |Учень (учениця) володіє | | |тематичним художнім | | |матеріалом у межах програми,| | |вміє використовувати набуті | | |знання, уміння і здібності у| | |нових художньо-творчих | | |завданнях, виявляє знання | | |спеціальної художньої | | |термінології, їх | | |усвідомлення та міцність, | | |уміння систематизувати, | | |узагальнювати, аналізувати | | |твори візуального | | |(образотворчого) мистецтва, | | |асоціювати їх з творами | | |інших мистецтв та життєвими | | |явищами, застосовувати | | |набуті знання в | | |образотворчій діяльності | |------+----------------------------| | 12 |Учень (учениця) має міцні, | | |ґрунтовні знання | | |тематичного художнього | | |матеріалу (жанри, митці, | | |твори образотворчого | | |мистецтва) у межах програми,| | |здатний систематизувати, | | |узагальнювати, свідомо | | |сприймати та відтворювати | | |візуальні образи, широко | | |застосовувати асоціативні | | |зв'язки між творами | | |образотворчого мистецтва, | | |творами інших мистецтв та | | |життєвими явищами. Учень | | |(учениця) свідомо | | |послуговується мовою | | |візуального мистецтва у | | |роздумах, висновках та | | |узагальненнях щодо | | |сприймання художніх образів,| | |має достатньо високий | | |рівень художньо-мистецького | | |мислення у розвитку | | |світопізнання і | | |світовідчуття; самостійно | | |використовує набуті художні | | |вміння, навички та власні | | |здібності в художній | | |діяльності | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Рівні навчальних досягнень |Бали | Критерії оцінювання | | |навчальних досягнень учнів з| | | інтегрованого курсу | | | "Мистецтво" | ----------------------------+------+----------------------------| I. Початковий | 1 |Учень (учениця) розуміє лише| | |незначну частину тематичного| | |матеріалу; користується дуже| | |обмеженим понятійно- | | |термінологічним запасом у | | |процесі розповіді про | | |мистецтво; після | | |кількаразового пояснення | | |вчителя відтворює незначні | | |фрагменти тематичного | | |матеріалу під час практичної| | |художньої діяльності; | | |виявляє найелементарніший | | |розвиток художньо-образного | | |мислення | |------+----------------------------| | 2 |Учень (учениця) розуміє | | |незначну частину тематичного| | |матеріалу; користується | | |обмеженим понятійно- | | |термінологічним запасом у | | |процесі розповіді про | | |мистецтво; частково | | |відтворює тематичний | | |матеріал у практичній | | |художній діяльності, але | | |тільки після детального | | |пояснення вчителя; художньо-| | |образне мислення розвинуте | | |на елементарному рівні | | |(домінують розрізнені | | |судження про види мистецтв) | |------+----------------------------| | 3 |Учень (учениця) розуміє | | |частину тематичного | | |матеріалу; користується | | |обмеженим понятійно- | | |термінологічним запасом у | | |процесі розповіді про | | |мистецтво; частково | | |відтворює тематичний | | |матеріал у практичній | | |художній діяльності, але | | |лише з опорою на пояснення | | |та зразок вчителя; художньо-| | |образне мислення розвинуте | | |на елементарному рівні | | |(переважає повторення | | |суджень вчителя про | | |мистецтво) | ----------------------------+------+----------------------------| II. Середній | 4 |Учень (учениця) розуміє та | | |усвідомлює частину | | |тематичного матеріалу; | | |демонструє небагатий | | |словниково-термінологічний | | |запас у процесі | | |інтерпретації творів | | |мистецтва; відтворює | | |тематичний матеріал у | | |практичній художній | | |діяльності, але потребує | | |значної допомоги вчителя; | | |художньо-образне мислення | | |розвинуте слабо (на рівні | | |сукупності окремих суджень) | |------+----------------------------| | 5 |Учень (учениця) розуміє та | | |усвідомлює значну частину | | |тематичного матеріалу; | | |демонструє небагатий | | |словниково-термінологічний | | |запас у процесі | | |інтерпретації творів | | |мистецтва; відтворює під | | |керівництвом учителя | | |тематичний матеріал у | | |практичній діяльності, але | | |без переносу у змінені | | |ситуації; художньо-образне | | |мислення розвинуте слабо (на| | |рівні сукупності суджень з | | |використанням окремих | | |пояснень) | |------+----------------------------| | 6 |Учень (учениця) розуміє та | | |усвідомлює більшу частину | | |тематичного матеріалу; | | |демонструє небагатий | | |словниково-термінологічний | | |запас у процесі | | |інтерпретації творів | | |мистецтва; відтворює | | |тематичний матеріал у | | |практичній художній | | |діяльності, інколи | | |потребуючи педагогічної | | |допомоги; художньо-образне | | |мислення розвинуте слабо | | |(судження аргументуються | | |переважно з опорою на | | |висловлювання вчителя) | ----------------------------+------+----------------------------| III. Достатній | 7 |Учень (учениця) повністю | | |розуміє та усвідомлює більшу| | |частину тематичного | | |матеріалу, здатний | | |узагальнювати його за | | |допомогою вчителя; | | |демонструє достатній | | |понятійно-термінологічний | | |запас; застосовує за | | |допомогою вчителя опанований| | |матеріал у практичній | | |художній діяльності; | | |художньо-образне мислення | | |достатньо розвинуте | | |(судження аргументуються, | | |заявляються окремі | | |аналогії, асоціації) | |------+----------------------------| | 8 |Учень (учениця) повністю | | |розуміє та усвідомлює | | |тематичний матеріал, здатний| | |узагальнювати та | | |систематизувати його за | | |допомогою вчителя; | | |демонструє достатній | | |понятійно-термінологічний | | |запас, свідомо користується | | |ключовими поняттями і | | |термінами; застосовує | | |засвоєний матеріал у | | |практичній художній | | |діяльності; художньо-образне| | |мислення достатньо розвинуте| | |(у поясненнях застосовуються| | |аналогії, асоціації) | |------+----------------------------| | 9 |Учень (учениця) повністю | | |розуміє та усвідомлює | | |тематичний матеріал, здатний| | |узагальнювати та | | |систематизувати його, | | |наводити деякі приклади на | | |підтвердження своїх думок; | | |демонструє достатній | | |понятійно-термінологічний | | |запас, який майже завжди | | |адекватно використовує; | | |застосовує матеріал у | | |практичній художній | | |діяльності без допомоги | | |вчителя; художньо-образне | | |мислення достатньо розвинуте| | |(формулюються окремі | | |висновки, узагальнення) | ----------------------------+------+----------------------------| IV. Високий | 10 |Учень (учениця) глибоко | | |розуміє та усвідомлює | | |тематичний матеріал у межах | | |програми; під час | | |інтерпретації художніх | | |творів робить висновки, | | |висловлює власне естетичне | | |ставлення, користується | | |адекватною термінологією; | | |самостійно використовує | | |тематичний матеріал у | | |практичній художній | | |діяльності; художньо-образне| | |мислення достатньо високо | | |розвинуте, що дозволяє | | |учневі застосовувати | | |асоціативні зв'язки, образні| | |аналогії та порівняння щодо | | |різних видів мистецтв та | | |життєвих явищ | |------+----------------------------| | 11 |Учень (учениця) глибоко | | |розуміє та усвідомлює | | |тематичний матеріал у межах | | |програми, намагається | | |самостійно збагачувати | | |набуті знання; під час | | |інтерпретації художніх | | |творів аргументує висновки, | | |власні оцінки й твердження, | | |ілюструє їх прикладами; | | |широко користується | | |спеціальною термінологією | | |відповідно до програмних | | |вимог; самостійно | | |використовує тематичний | | |матеріал у практичній | | |художній діяльності; | | |художньо-образне мислення | | |високо розвинуте, | | |характеризується елементами | | |світоглядних узагальнень, | | |використанням нестандартних | | |асоціативних зв'язків, | | |порівнянь творів різних | | |видів мистецтв (за | | |аналогією, контрастом) та | | |відповідних життєвих явищ) | |------+----------------------------| | 12 |Учень (учениця) має глибокі,| | |міцні та системні знання | | |тематичного матеріалу в | | |межах програми, під час | | |інтерпретації художніх | | |творів робить самостійні | | |висновки, аргументує власні | | |оцінки, наводить приклади на| | |їх підтвердження; вільно | | |користується спеціальною | | |термінологією відповідно до | | |програмних вимог; самостійно| | |застосовує тематичний | | |матеріал у практичній | | |художній діяльності; | | |художньо-образне мислення | | |високо розвинуте, | | |характеризується | | |оригінальністю, що дає змогу| | |учневі широко | | |використовувати асоціативні | | |зв'язки | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Рівні навчальних досягнень |Бали | Критерії оцінювання | | |навчальних досягнень учнів з| | | художньої культури | ----------------------------+------+----------------------------| I. Початковий | 1 |Учень (учениця) сприймає та | | |відтворює тематичний | | |матеріал з художньої | | |культури на частковому | | |рівні, однозначно його | | |характеризує, демонструє | | |недостатньо сформоване | | |художнє мислення, | | |елементарні навички та | | |уміння у художньо-практичній| | |діяльності | |------+----------------------------| | 2 |Учень (учениця) володіє | | |незначною частиною | | |тематичного матеріалу з | | |художньої культури, | | |демонструє недостатньо | | |сформований рівень | | |сприймання мистецьких | | |творів, виявляє певні творчі| | |вміння інтерпретувати | | |культурно-мистецькі явища, | | |володіє незначною частиною | | |спеціальної термінології; | | |словниковий запас в | | |основному дозволяє викласти | | |думку на елементарному | | |рівні | |------+----------------------------| | 3 |Учень (учениця) здатний | | |сприймати та інтерпретувати | | |окремі художньо-культурні | | |явища, знає незначну частину| | |тематичного матеріалу, | | |послуговуючись обмеженим | | |термінологічним та | | |словниковим запасом | ----------------------------+------+----------------------------| II. Середній | 4 |Учень (учениця) здатний | | |сприймати та інтерпретувати | | |культурно-мистецькі явища на| | |репродуктивному рівні, не | | |завжди розуміє художньо- | | |образної сфери мистецьких | | |творів; застосування знань | | |та термінологічного запасу | | |на практиці задовільне | |------+----------------------------| | 5 |Учень (учениця) володіє | | |знаннями та вміннями, які | | |дають змогу інтерпретувати | | |окремі культурно-мистецькі | | |явища, недостатньо вміє | | |сприймати, інтерпретувати | | |мистецькі твори, які | | |вимагають абстрактного | | |мислення; виявляє недостатні| | |знання спеціальної | | |термінології; словниковий | | |запас небагатий | |------+----------------------------| | 6 |Учень (учениця) може | | |сприймати та інтерпретувати | | |певну частину тематичного | | |матеріалу з художньої | | |культури, але має | | |недостатньо сформоване | | |художнє мислення, не завжди | | |послідовно та логічно | | |характеризує окремі | | |мистецькі твори, потребує | | |уточнень і додаткових | | |запитань; учень (учениця) | | |виявляє знання і розуміння | | |основних тематичних | | |положень, але не завжди вміє| | |самостійно зробити аналіз | | |культурно-мистецьких явищ, | | |порівняння та висновки | ----------------------------+------+----------------------------| III. Достатній | 7 |Учень (учениця) здатний | | |сприймати та інтерпретувати | | |окремі художньо-культурні | | |явища, не завжди робить | | |переконливі висновки, не | | |завжди послідовно викладає | | |своєї думки. Допускає | | |термінологічні помилки; | | |володіє основним програмно- | | |тематичним матеріалом, але | | |знання недостатньо стійкі; | | |спостерігаються помітні | | |позитивні зміни у художній | | |діяльності учня | |------+----------------------------| | 8 |Учень (учениця) уміє | | |сприймати і відтворювати | | |художньо-культурні явища, | | |досить повно характеризує | | |художньо-образний зміст | | |мистецьких творів, але | | |демонструє стандартне | | |мислення, бракує власних | | |висновків, асоціацій, | | |узагальнень, не завжди вміє | | |поєднати своєрідність | | |художніх образів та життєвих| | |явищ; учень (учениця) не | | |завжди володіє спеціальною | | |термінологією під час | | |інтерпретації культурно- | | |мистецьких явищ | |------+----------------------------| | 9 |Учень (учениця) виявляє | | |достатнє засвоєння | | |тематичного матеріалу з | | |художньої культури, але | | |допускає несуттєві | | |неточності у використанні | | |спеціальної термінології, що| | |потребують зауваження чи | | |коригування, трапляються | | |поодинокі недоліки в | | |інтерпретації мистецьких | | |творів і мовленнєвому | | |оформленні власних роздумів | | |щодо культурно-мистецьких | | |явищ; не завжди самостійно | | |може систематизувати та | | |узагальнювати тематичний | | |матеріал | ----------------------------+------+----------------------------| IV. Високий | 10 |Учень (учениця) має міцні | | |інтегровані знання, | | |виявляючи їх усвідомлення, | | |але, аналізуючи художньо- | | |культурні явища, допускає | | |неточність формулювань та | | |використання спеціальної | | |термінології, не завжди | | |обґрунтовано може довести | | |власну думку щодо мистецьких| | |творів, самостійно | | |інтерпретувати їх зміст. | | |Вказані неточності може | | |виправляти самостійно | |------+----------------------------| | 11 |Учень (учениця) володіє | | |тематичним матеріалом з | | |художньої культури у межах | | |програми, вміє | | |використовувати набуті | | |знання, уміння і здібності у| | |нових інтегрованих художньо-| | |творчих завданнях, виявляє | | |знання спеціальної | | |термінології, їх | | |усвідомлення та міцність, | | |уміння систематизувати, | | |узагальнювати, | | |інтерпретувати культурно- | | |мистецькі явища у їх | | |взаємозв'язках, асоціювати | | |їх з життєвими явищами | |------+----------------------------| | 12 |Учень (учениця) має | | |ґрунтовні, усвідомлені | | |знання з художньої культури,| | |здатний систематизувати, | | |узагальнювати, сприймати та | | |інтерпретувати інтегровані | | |художньо-культурні явища на | | |основі взаємодії різних | | |видів мистецтв, широко | | |застосовувати асоціативні | | |зв'язки між художніми | | |творами та життєвими | | |явищами. Учень (учениця) | | |свідомо використовує | | |спеціальну термінологію у | | |роздумах, висновках та | | |узагальненнях щодо художніх | | |образів, пропонує нетипові, | | |цікаві варіанти | | |інтерпретації художньо- | | |культурних явищ; рівень | | |художньо-творчого мислення, | | |світопізнання і | | |світовідчуття високий; | | |самостійно використовує | | |набуті знання, вміння та | | |здібності в художній | | |діяльності | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Рівні навчальних досягнень |Бали | Критерії оцінювання | | |навчальних досягнень учнів з| | | естетики | ----------------------------+------+----------------------------| I. Початковий | 1 |Учень (учениця) здатний | | |сприймати естетичні явища на| | |елементарному рівні, | | |небагатослівно їх | | |характеризувати, має | | |елементарні естетичні | | |навички | |------+----------------------------| | 2 |Учень (учениця) володіє | | |незначною частиною | | |програмового матеріалу, має | | |слабо сформований рівень | | |естетичного сприйняття явищ | | |життя та мистецтва, виявляє | | |певні естетичні вміння та | | |навички, володіє незначною | | |частиною спеціальної | | |термінології, словниковий | | |запас дозволяє викласти | | |думку на елементарному | | |рівні | |------+----------------------------| | 3 |Учень (учениця) знає | | |незначну частину | | |програмового матеріалу, | | |застосовуючи обмежений | | |термінологічний запас | | |естетичних понять. Має | | |елементарно сформовані | | |естетичні вміння та навички | ----------------------------+------+----------------------------| II. Середній | 4 |Учень (учениця) знає частину| | |програмового матеріалу, | | |застосовуючи незначний | | |запас естетичних понять і | | |термінів. Має певний запас | | |естетичних умінь та навичок,| | |які застосовує у власній | | |діяльності | |------+----------------------------| | 5 |Учень (учениця) володіє | | |естетичними знаннями, | | |навичками й уміннями, які | | |застосовує у власній | | |діяльності, виявляє знання | | |спеціальної термінології, | | |але словниковий запас | | |небагатий | |------+----------------------------| | 6 |Учень (учениця) знає | | |найважливіший програмовий | | |матеріал, але естетична | | |культура сформована на | | |невисокому рівні; учень | | |(учениця) виявляє знання і | | |розуміння основних | | |естетичних положень, але не | | |завжди вміє самостійно | | |зробити інтерпретацію, | | |порівняння, висновок щодо | | |явищ дійсності та мистецтва | ----------------------------+------+----------------------------| III. Достатній | 7 |Учень (учениця) володіє | | |значною частиною | | |програмового матеріалу, але | | |знання недостатньо стійкі; | | |спостерігаються помітні | | |позитивні зміни у розвитку | | |естетичної культури, | | |зокрема, сприйняття та | | |діяльності учня. Вміє | | |послідовно викладати власні | | |думки щодо естетичних явищ, | | |але допускає термінологічні | | |неточності | |------+----------------------------| | 8 |Учень (учениця) знає | | |основний програмовий | | |матеріал, спостерігаються | | |значні позитивні зміни у | | |розвитку естетичної | | |культури, зокрема, | | |сприйняття та діяльності | | |учня. Вміє послідовно | | |викладати власні думки, | | |робити висновки та | | |узагальнення щодо естетичних| | |явищ за допомогою вчителя. | | |Учень (учениця) не завжди | | |вміє поєднувати естетичні та| | |життєві явища у процесі | | |викладу програмового | | |матеріалу | |------+----------------------------| | 9 |Учень (учениця) виявляє | | |засвоєння програмового | | |матеріалу, але допускає | | |несуттєві неточності у | | |використанні спеціальної | | |термінології. Вміє | | |поєднувати естетичні та | | |життєві явища у процесі | | |викладу програмового | | |матеріалу, трапляються | | |поодинокі недоліки у | | |використанні термінології, | | |не завжди самостійно | | |систематизує та узагальнює | | |художній матеріал | ----------------------------+------+----------------------------| IV. Високий | 10 |Учень (учениця) володіє | | |програмовим матеріалом у | | |межах програми, але допускає| | |неточності у формулюваннях і| | |не завжди обґрунтовано може | | |довести свою думку щодо | | |естетичних явищ у житті та | | |мистецтві. Вказані | | |неточності може виправляти | | |самостійно | |------+----------------------------| | 11 |Учень (учениця) має міцні | | |знання програмового | | |матеріалу, вміє | | |використовувати набуті | | |знання, уміння та навички у | | |процесі виконання творчих | | |завдань, демонструє | | |усвідомлення знання | | |спеціальної термінології. | | |Уміє систематизувати, | | |узагальнювати, | | |інтерпретувати тематичний | | |матеріал, виявляти | | |асоціативні зв'язки між | | |явищами життя та творами | | |мистецтва | |------+----------------------------| | 12 |Учень (учениця) має | | |ґрунтовні, системні знання | | |тематичного матеріалу у | | |межах програми, здатний їх | | |систематизувати, | | |узагальнювати та | | |інтерпретувати, | | |застосовувати асоціативні | | |зв'язки між творами різних | | |мистецтв та життєвими | | |явищами; вільно використовує| | |спеціальну термінологію у | | |роздумах, висновках та | | |узагальненнях щодо | | |естетичних явищ і понять. | | |Рівень естетичної культури, | | |художнього мислення - | | |високий; самостійно | | |використовує набуті знання, | | |уміння та здібності в | | |естетизації навколишнього | | |середовища та власної | | |життєдіяльності | -----------------------------------------------------------------

Додаток 6

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень

учнів з історії

При оцінюванні навчальних досягнень з історії враховується:
рівень оволодіння історичними знаннями; знання хронологічних
меж періодів, найважливіших історичних подій і процесів;
визначення характерних суттєвих рис історичних явищ і подій;
рівень умінь групування (класифікації) фактів за вказаною
ознакою, розкриття причинно-наслідкових зв'язків між подіями;
рівень оволодіння практичними уміннями та навичками роботи з
історичними джерелами; обґрунтування власного ставлення учня щодо
історичної події, явища, діяча.
Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються
за критеріями, наведеними в таблиці.
------------------------------------------------------------------ Рівні навчальних досягнень |Бали | Критерії навчальних | | | досягнень учнів | ----------------------------+------+----------------------------| I. Початковий | 1 |Учень (учениця) називає | | |одну-дві події, дати, | | |історичні постаті чи | | |історико-географічні | | |об'єкти | |------+----------------------------| | 2 |Учень (учениця) називає | | |декілька подій, дат, | | |історичних постатей або | | |історико-географічних | | |об'єктів; вибирає правильний| | |варіант відповіді на рівні | | |"так - ні"; має загальне | | |уявлення про лічбу часу в | | |історії | |------+----------------------------| | 3 |Учень (учениця) двома-трьома| | |простими реченнями має | | |розповісти про історичну | | |подію чи постать; впізнати | | |її за описом; співвіднести | | |рік зі століттям, століття з| | |тисячоліттям; має загальне | | |уявлення про історичну | | |карту | ----------------------------+------+----------------------------| II. Середній | 4 |Учень (учениця) | | |репродуктивно відтворює | | |невелику частину навчального| | |матеріалу теми, пояснюючи | | |історичні терміни, подані у | | |тексті підручника, називаючи| | |одну-дві основні дати; | | |показуючи на карті історико-| | |географічний об'єкт | |------+----------------------------| | 5 |Учень (учениця) з допомогою | | |вчителя відтворює основний | | |зміст навчальної теми, | | |визначає окремі ознаки | | |історичних понять, називає | | |основні дати; показує на | | |історичній карті основні | | |місця подій | |------+----------------------------| | 6 |Учень (учениця) самостійно | | |відтворює фактичний матеріал| | |теми, дає стислу | | |характеристику історичній | | |постаті, встановлює | | |послідовність подій; | | |користується за допомогою | | |вчителя наочними та | | |текстовими джерелами | | |історичної інформації | ----------------------------+------+----------------------------| III. Достатній | 7 |Учень (учениця) послідовно і| | |логічно відтворює навчальний| | |матеріал теми, виявляє | | |розуміння історичної | | |термінології, характеризує | | |події (причини, наслідки, | | |значення), виокремлює деякі | | |ознаки явищ та процесів; | | |"читає" історичні карти з | | |допомогою їх легенди; | | |використовує історичні | | |документи як джерело знань | |------+----------------------------| | 8 |Учень (учениця) володіє | | |навчальним матеріалом і | | |використовує знання за | | |аналогією, дає правильне | | |визначення історичних | | |понять, аналізує описані | | |історичні факти, порівнює | | |однорідні історичні явища, | | |визначає причинно- | | |наслідкові зв'язки між ними,| | |встановлює синхронність | | |подій у межах теми; дає | | |словесний опис історичних | | |об'єктів, використовуючи | | |легенду карти | |------+----------------------------| | 9 |Учень (учениця) оперує | | |навчальним матеріалом, | | |узагальнює окремі факти і | | |формулює нескладні висновки,| | |обґрунтовуючи їх | | |конкретними фактами; дає | | |порівняльну характеристику | | |історичних явищ, самостійно | | |встановлює причинно- | | |наслідкові зв'язки; | | |синхронізує події у межах | | |курсу, аналізує зміст | | |історичної карти | ----------------------------+------+----------------------------| IV. Високий | 10 |Учень (учениця) використовує| | |набуті знання для вирішення | | |нової навчальної проблеми; | | |виявляє розуміння історичних| | |процесів; робить | | |аргументовані висновки, | | |спираючись на широку | | |джерельну базу; рецензує | | |відповіді учнів; співставляє| | |і систематизує дані | | |історичних карт; синхронізує| | |події вітчизняної та | | |всесвітньої історії | |------+----------------------------| | 11 |Учень (учениця) володіє | | |глибокими знаннями, може | | |вільно та аргументовано | | |висловлювати власні | | |судження, співвідносити | | |історичні процеси з періодом| | |на основі наукової | | |періодизації історії | |------+----------------------------| | 12 |Учень (учениця) системно | | |володіє навчальним | | |матеріалом; самостійно | | |характеризує історичні | | |явища, виявляє особисту | | |позицію щодо них; уміє | | |виокремити проблему і | | |визначити шляхи її | | |розв'язання; користується | | |джерелами інформації, | | |аналізує та узагальнює її | -----------------------------------------------------------------

Додаток 7

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень

учнів із правознавства

Під час оцінювання навчальних досягнень із правознавства
враховується:
рівень оволодіння знаннями про систему об'єктивно існуючих
державно-правових реалій;
рівень умінь аналізувати суспільно-політичні події,
користуватися правовими актами, юридичною літературою;
рівень сформованості навичок діяти згідно з нормами права у
конкретних життєвих ситуаціях.
Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються
за критеріями, наведеними в таблиці.
------------------------------------------------------------------ Рівні навчальних досягнень |Бали | Критерії навчальних | | | досягнень учнів | ----------------------------+------+----------------------------| I. Початковий | 1 |Учень (учениця) усно в | | |загальних рисах відтворює | | |один-два юридичні терміни | | |окремої теми | |------+----------------------------| | 2 |Учень (учениця) нарівні "так| | |- ні" усно відтворює кілька | | |термінів, вибирає правильний| | |варіант відповіді із двох | | |запропонованих | |------+----------------------------| | 3 |Учень (учениця) одним | | |простим реченням передає | | |зміст частини теми, | | |знаходить відповідь на | | |закрите запитання у тексті | | |підручника | ----------------------------+------+----------------------------| II. Середній | 4 |Учень (учениця) відповідає | | |на окреме питання за | | |допомогою вчителя, | | |репродуктивно відтворює | | |частину навчального | | |матеріалу теми одним-двома | | |простими реченнями, формулює| | |визначення юридичного | | |поняття | |------+----------------------------| | 5 |Учень (учениця) відтворює | | |окрему частину основного | | |змісту навчальної теми, | | |відповідаючи на запитання | | |вчителя, визначає одну-дві | | |окремі ознаки правових | | |понять | |------+----------------------------| | 6 |Учень (учениця) у цілому | | |відтворює частину | | |навчального матеріалу теми, | | |у цілому правильно | | |використовує окремі юридичні| | |терміни, аналізує прості | | |юридичні ситуації, розв'язує| | |тестові завдання першого | | |рівня; може користуватись за| | |допомогою вчителя (зразок, | | |пам'ятка) окремими | | |положеннями нормативних | | |актів | ----------------------------+------+----------------------------| III. Достатній | 7 |Учень (учениця) самостійно | | |відтворює окрему частину | | |теми, застосовуючи | | |мінімальну юридичну | | |термінологію, дає визначення| | |понять, аналізує зміст | | |правових документів за | | |простим планом, розв'язує | | |елементарні юридичні задачі | | |за допомогою вчителя, | | |знаходить окремі правові | | |норми в тексті нормативних | | |актів | |------+----------------------------| | 8 |Учень (учениця) в основному | | |володіє навчальним | | |матеріалом і використовує | | |знання за аналогією; може | | |зіставляти, узагальнювати, | | |інформацію за допомогою | | |учителя; складати прості | | |таблиці, схеми, аналізувати | | |положення нормативно- | | |правового акту за допомогою | | |вчителя | |------+----------------------------| | 9 |Учень (учениця) оперує | | |вивченим матеріалом на рівні| | |теми, може самостійно його | | |відтворювати, аналізувати | | |положення нормативно- | | |правових актів, | | |підтверджувати одним-двома | | |аргументами висловлене ним | | |судження щодо правового | | |явища; самостійно | | |розв'язувати юридичні задачі| | |середнього рівня складності | ----------------------------+------+----------------------------| IV. Високий | 10 |Учень (учениця) вільно | | |викладає правові питання, | | |застосовуючи необхідну | | |юридичну термінологію; | | |вирішує за допомогою вчителя| | |тестові завдання вищого | | |рівня; самостійно складає | | |таблиці, структурно-логічні | | |схеми з правових питань, | | |аналізує правові ситуації, | | |дає відгук (рецензію) на | | |відповідь іншого учня | |------+----------------------------| | 11 |Учень (учениця) володіє | | |глибокими знаннями, може | | |вільно висловлювати власні | | |судження та аргументувати | | |їх, самостійно користується | | |окремими джерелами права; | | |може підготувати | | |повідомлення з юридичної | | |тематики; самостійно вирішує| | |тестові завдання вищого | | |рівня та певні правові | | |ситуації, може | | |використовувати інформацію з| | |додаткової літератури | | |(використання додаткової | | |літератури не є обов'язковою| | |вимогою) | |------+----------------------------| | 12 |Учень (учениця) ґрунтовно | | |викладає правові питання, | | |висловлює власну позицію і | | |переконливо її аргументує; | | |самостійно знаходить, оцінює| | |та використовує джерела | | |юридичної інформації, | | |зокрема наочні, вміє | | |узагальнити вивчений | | |матеріал, використовує | | |набуті знання і вміння в | | |практичній урочній | | |діяльності (участь в | | |дискусіях, засіданнях | | |"круглих столів" тощо); може| | |самостійно вирішувати | | |юридичні задачі, | | |застосовуючи правові | | |знання | -----------------------------------------------------------------

Додаток 8

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень учнів з етики

При оцінюванні навчальних досягнень з етики враховується:
рівень оволодіння знаннями про людину та моральні взаємини в
суспільстві, основні моральні норми і цінності українського
суспільства та людства, правила етикету, правила культури
поведінки;
рівень умінь керуватися в поведінці моральними нормами та
цінностями, виявляти дружелюбність, ввічливість, повагу й чуйність
до інших, толерантність та милосердя;
рівень оволодіння практичними уміннями та навичками
позитивного ставлення і мотивації до застосування моделей
поведінки, орієнтованих на моральні цінності українського
суспільства та людства в цілому.
Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються
за критеріями, наведеними в таблиці.
------------------------------------------------------------------ Рівні навчальних досягнень |Бали | Критерії оцінювання | учнів | |навчальних досягнень учнів | -----------------------------+-----+----------------------------| I. Початковий | 1 |Учень (учениця) називає | | |одне-два етичних поняття, | | |кілька моральних чи етичних | | |норм | |-----+----------------------------| | 2 |Учень (учениця) називає | | |декілька етичних понять | | |теми, моральних і етикетних | | |норм, правил поведінки; дає | | |моральну оцінку ситуації чи | | |вчинку на рівні "добре" - | | |"погано" | |-----+----------------------------| | 3 |Учень (учениця) двома-трьома| | |простими реченнями пояснює | | |зміст етичного поняття; | | |наводить приклади окремих | | |фактів і явищ з моральної | | |практики; дає власну оцінку | | |окремих фактів і явищ | | |моральної практики (на рівні| | |"добре" - "погано") і | | |пояснює її одним-двома | | |реченнями | -----------------------------+-----+----------------------------| II. Середній | 4 |Учень (учениця) | | |репродуктивно відтворює (у | | |вигляді 4 - 6 простих | | |речень) частину матеріалу | | |уроку; дає пояснення етичних| | |понять і термінів уроку; | | |наводить приклади морального| | |та аморального в житті | | |людей; оцінює прості | | |моральні ситуації та пояснює| | |свою оцінку відповідно до | | |норм моралі; формулює | | |правило поведінки відповідно| | |до норм моралі чи етикету | |-----+----------------------------| | 5 |Учень (учениця) відтворює | | |основний зміст навчального | | |матеріалу уроку, | | |відповідаючи на запитання | | |учителя; визначає окремі | | |ознаки етичних понять; | | |аналізує ситуацію за | | |питаннями вчителя, | | |підручника; за допомогою | | |вчителя співвідносить | | |конкретні вчинки з | | |відповідними нормами моралі | | |й етикету і висловлює оцінне| | |судження | |-----+----------------------------| | 6 |Учень (учениця) у цілому | | |самостійно відтворює | | |матеріал теми; характеризує | | |подію, ситуацію, вчинок з | | |точки зору моральних | | |критеріїв; правильно вживає | | |етичні поняття і пояснює їх | | |на прикладах; використовує | | |приклади з історії та | | |літератури, висловлює просте| | |оцінне судження про | | |відповідність чи | | |невідповідність поведінки | | |моральним нормам | -----------------------------+-----+----------------------------| III. Достатній | 7 |Учень (учениця) у цілому | | |послідовно, самостійно | | |відтворює матеріал теми; | | |може виявляти розуміння | | |етичної термінології; | | |пояснює критерії оцінки | | |певних вчинків, подій, | | |ситуацій, обґрунтовуючи | | |власну думку прикладом | |-----+----------------------------| | 8 |Учень (учениця) самостійно | | |опановує основний навчальний| | |матеріал уроку; аналізує | | |відповідні явища і ситуації,| | |визначаючи ознаки моральної | | |поведінки; моделює прості | | |ситуації морально-етичного | | |змісту і пропонує | | |аргументовані шляхи їх | | |розв'язання | |-----+----------------------------| | 9 |Учень (учениця) самостійно | | |опрацьовує матеріал уроку за| | |підручником; самостійно | | |аналізує етичні феномени і | | |робить власні нескладні | | |висновки; обґрунтовує власні| | |етичні судження і оцінки за | | |допомогою власних прикладів | | |і аргументів; порівнює і | | |узагальнює явища морально- | | |духовного життя суспільства | -----------------------------+-----+----------------------------| IV. Високий | 10 |Учень (учениця) оперує | | |основним навчальним | | |матеріалом, викладаючи його | | |у відповідній формі; моделює| | |морально-етичні ситуації, | | |пропонує шляхи їх | | |розв'язання і пояснює їх; | | |самостійно розв'язує | | |ситуацію морального вибору і| | |пояснює свій вибір, | | |спираючись на етичні | | |категорії; самостійно оцінює| | |моральність явищ, подій, | | |вчинків; з незначною | | |допомогою учителя працює з | | |іншими джерелами інформації | | |етичного змісту (фото, | | |художній текст, усна | | |розповідь) | |-----+----------------------------| | 11 |Учень (учениця) вільно | | |викладає навчальний матеріал| | |в усній та письмовій формі | | |відповідно до завдання; | | |самостійно здобуває | | |нескладну інформацію | | |етичного змісту з інших, | | |крім підручника і розповіді | | |вчителя, джерел; пояснює | | |зміст етичних понять і | | |моральних норм, застосовує | | |їх для аналізу нових | | |ситуацій, зокрема з власного| | |життя; оцінює життєві | | |ситуації, вчинки людей та | | |результати їх дій з позицій | | |справедливості | |-----+----------------------------| | 12 |Учень (учениця) послідовно і| | |логічно викладає навчальний | | |матеріал, застосовуючи і | | |пояснюючи етичні поняття і | | |терміни; виявляє творчий | | |підхід у розв'язанні | | |ситуативних завдань, | | |оперуючи набутими знаннями | | |і уміннями; моделює ситуації| | |морально-етичного змісту, | | |проявляючи толерантність; | | |оцінює власну поведінку та | | |поведінку товаришів з | | |позицій моральності та | | |громадянської активності | -----------------------------------------------------------------

Додаток 9

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень учнів з географії

Оцінюючи навчальні досягнення учнів з географії, необхідно
враховувати:
правильність і науковість викладення матеріалу, повноту
розкриття понять і закономірностей, точність вживання географічної
та картографічної термінології;
ступінь самостійності відповіді;
логічність, доказовість у викладенні матеріалу;
ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх,
специфічних умінь (робота з картографічними, статистичними та
іншими додатковими матеріалами).
------------------------------------------------------------------ Рівні навчальних досягнень |Бали | Критерії навчальних | | | досягнень учнів | ----------------------------+------+----------------------------| I. Початковий | 1 |Учень (учениця) розрізняє | | |окремі географічні явища чи | | |об'єкти (гори і рівнини, | | |суша і океан, село і місто, | | |галузь і т.д.) та з | | |допомогою вчителя знаходить | | |їх на карті | |------+----------------------------| | 2 |Учень (учениця) за допомогою| | |вчителя відтворює окремі | | |факти на елементарному | | |рівні, розрізняє один або | | |декілька запропонованих | | |географічних об'єктів та з | | |допомогою вчителя | | |намагається знайти їх на | | |карті | |------+----------------------------| | 3 |Учень (учениця) дає нечіткі | | |характеристики географічних | | |об'єктів; за допомогою | | |вчителя знаходить їх на | | |карті, може самостійно | | |розрізнити окремі | | |географічні поняття | ----------------------------+------+----------------------------| II. Середній | 4 |Учень (учениця) частково | | |відтворює текст підручника, | | |дає нечітке визначення | | |основних понять і термінів | | |за допомогою вчителя. | | |Називає, відповідно до теми | | |конкретного уроку, | | |компоненти географічної | | |оболонки та складові | | |господарства; повторює за | | |зразком практичну роботу; | | |під час відповіді | | |намагається користуватися | | |географічною картою | |------+----------------------------| | 5 |Учень (учениця) відтворює | | |частину навчального | | |матеріалу без розкриття | | |причинно-наслідкових | | |зв'язків, описує географічні| | |об'єкти чи явища за типовим | | |планом. Намагається робити | | |висновки без підтвердження | | |їх прикладами; частково | | |володіє обов'язковою | | |географічною номенклатурою | |------+----------------------------| | 6 |Учень (учениця) самостійно | | |дає більшість визначень, | | |передбачених темою уроку, | | |відтворює значну частину | | |вивченого матеріалу | | |відповідно до його викладу у| | |підручнику. На середньому | | |рівні володіє географічною | | |номенклатурою та картою | ----------------------------+------+----------------------------| III. Достатній | 7 |Учень (учениця) має достатні| | |географічні знання і | | |застосовує їх для вирішення | | |стандартних ситуацій. Має | | |цілісне уявлення про | | |природні та суспільні явища,| | |вміє вести спостереження за | | |навколишнім середовищем; | | |достатньо володіє | | |картографічним матеріалом | |------+----------------------------| | 8 |Учень (учениця) засвоїв | | |основні уявлення, поняття і | | |категорії географічної науки| | |про Землю та господарську | | |діяльність людини. | | |Застосовує здобуті знання | | |на практиці, використовуючи | | |прийоми аналізу статистичних| | |даних про господарство і | | |населення, показує їх зміну | | |у часі. Вміє наводити | | |приклади взаємодії людини і | | |природи; знає обов'язкову | | |географічну номенклатуру | |------+----------------------------| | 9 |Учень (учениця) на | | |достатньому рівні володіє | | |навчальним матеріалом, може | | |застосовувати його для | | |виконання практичних робіт; | | |має чіткі уявлення про | | |компоненти природи і | | |просторову організацію | | |господарства; пояснює | | |причинно-наслідкові зв'язки | | |в природі і господарстві; | | |майже безпомилково працює з | | |картографічним матеріалом | ----------------------------+------+----------------------------| IV. Високий | 10 |Учень (учениця) усвідомлює | | |сучасну географічну картину | | |світу, здійснює оцінку | | |певних процесів та явищ, | | |передбачених навчальною | | |програмою; пояснює прикладне| | |значення географічних знань,| | |дає розгорнуту відповідь, | | |відбирає необхідні знання; | | |вільно застосовує більшість | | |географічних понять та може | | |їх класифікувати; добре | | |володіє картографічним | | |матеріалом | |------+----------------------------| | 11 |Учень (учениця) має глибокі | | |знання про об'єкт вивчення, | | |застосовує наукову | | |термінологію, аргументує | | |свої твердження і висновки, | | |вміє працювати з | | |рекомендованими вчителем | | |джерелами географічної | | |інформації; на високому | | |рівні аналізує та | | |використовує картографічну | | |інформацію | |------+----------------------------| | 12 |Учень (учениця) володіє | | |ґрунтовними географічними | | |знаннями у межах вимог | | |навчальної програми, | | |висловлює та аргументує | | |власне ставлення до різних | | |поглядів на об'єкт вивчення;| | |самостійно аналізує природні| | |та суспільні явища, робить | | |відповідні висновки і | | |узагальнення; здатний | | |розв'язувати проблемні | | |завдання; вільно володіє | | |картографічною інформацією | | |та творчо її використовує | -----------------------------------------------------------------

Додаток 10

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень з економіки

Відповідно до цілей економічної освіти оцінюванню підлягають
теоретичні знання учнів з основ теорії і вміння використовувати ці
знання у повсякденні, а саме: під час аналізу конкретних життєвих
ситуацій і прийняття рішення; розв'язання практичних завдань,
пов'язаних з економічною діяльністю людини, сім'ї, громади,
держави; проведення порівняльного аналізу економічних явищ тощо.
------------------------------------------------------------------ Рівні навчальних досягнень |Бали | Критерії оцінювання | | |навчальних досягнень учнів | ----------------------------+------+----------------------------| I. Початковий | 1 |Учень (учениця) з допомогою | | |вчителя впізнає економічні | | |явища побутового рівня, | | |однослівне відповідає на | | |конкретні запитання "так" чи| | |"ні", його навчальна | | |діяльність на уроках | | |потребує постійної | | |консультації і контролю з | | |боку вчителя | |------+----------------------------| | 2 |Учень (учениця) з допомогою | | |вчителя розпізнає одне із | | |кількох запропонованих явищ,| | |символів, понять побутового | | |рівня, формул, виділивши їх | | |серед інших, однослівно їх | | |називає; відтворює деякі | | |факти побутового рівня; із | | |допомогою вчителя вміє | | |використати знання з | | |математики для розв'язку | | |найпростіших побутових | | |розрахункових завдань | |------+----------------------------| | 3 |Учень (учениця) з допомогою | | |вчителя однослівно | | |відповідає на запитання, | | |відтворює незначну частку | | |теми в тому вигляді і в тій | | |послідовності, в якій вона | | |була представлена на | | |попередньому уроці; вміє при| | |постійному контролі і | | |допомозі вчителя виконати | | |розрахункові в одну дію | | |задачі побутового рівня; в | | |тестових завданнях | | |співвіднести категорії, | | |явища та їх властивості | ----------------------------+------+----------------------------| II. Середній | 4 |Учень (учениця) з допомогою | | |вчителя відтворює словами, | | |близькими до тексту | | |підручника, означення | | |економічних термінів, | | |правил, законів; частково | | |відтворює текст підручника, | | |у процесі відповіді | | |допускає окремі видозміни | | |навчальної інформації, | | |ілюструючи відповідь | | |прикладами, що наводив | | |вчитель; вміє виконати | | |задачу в одну дію за відомою| | |формулою і усно її пояснити;| | |правильно обрати і | | |використати необхідні | | |математичні формули | |------+----------------------------| | 5 |Учень (учениця) з допомогою | | |вчителя дає правильне | | |визначення окремих | | |економічних понять, правил, | | |законів; словесне описує | | |економічні явища, вказує на | | |деякі їх властивості; | | |відтворює всю тему або її | | |основну частину, ілюструючи | | |відповідь власними | | |прикладами; | | |учень (учениця) вміє | | |правильно виконати завдання | | |в одну дію, оформлюючи її | | |без висновків; за | | |інструкцією і з допомогою | | |вчителя намагається | | |розв'язати обчислювальні або| | |графічні задачі у дві дії з | | |простим обґрунтуванням | | |результату | |------+----------------------------| | 6 |Учень (учениця) відтворює | | |тему відповідно до її | | |викладу в підручнику, | | |ілюструючи власними | | |прикладами; розкриває суть | | |економічних понять, формул, | | |законів, допускаючи у | | |відповідях незначні | | |неточності; намагається | | |співвіднести економічні | | |явища з їх характеристиками,| | |застосовувати окремі | | |прийоми логічного мислення | | |(порівняння, аналіз, | | |висновок); вміє правильно | | |розв'язувати задачі на дві | | |дії, при потребі звертаючись| | |за консультацією до вчителя,| | |робить правильні висновки; | | |може здійснити частковий | | |аналіз і порівняння | | |економічних явищ побутового | | |рівня; прийняти рішення щодо| | |власних економічних | | |інтересів і обґрунтувати | | |його | ----------------------------+------+----------------------------| III. Достатній | 7 |Учень (учениця) без помилок | | |відтворює зміст теми, | | |наводячи власні приклади; | | |правильно розкриває суть | | |економічних понять, формул, | | |законів; вміє самостійно | | |розв'язувати типові | | |економічні графічні і | | |розрахункові задачі в одну- | | |дві дії та вирішувати якісні| | |економічні завдання: робить | | |аналіз, порівняння, | | |висновки, при потребі | | |звертаючись до вчителя; | | |користується математичними | | |знаннями для розв'язання | | |економічних задач | |------+----------------------------| | 8 |Учень (учениця) володіє | | |навчальною інформацією, яку | | |вміє аналізувати, | | |узагальнювати і | | |систематизувати; | | |аргументовано відповідає на | | |поставлені питання і | | |намагається відстояти свою | | |точку зору; вміє | | |користуватися економічними | | |законами для розв'язування | | |задач; будувати і читати | | |графіки; відбирати необхідну| | |додаткову інформацію для | | |розв'язування типових | | |завдань; аргументовано, | | |посилаючись на закони, | | |правила, формули, | | |пояснювати деякі економічні | | |процеси, що відбуваються в | | |особистому житті та житті | | |родини | |------+----------------------------| | 9 |Учень (учениця) вільно | | |володіє навчальним | | |матеріалом, наводить | | |аргументи на підтвердження | | |своїх думок; може з | | |допомогою вчителя | | |відповідати на питання, що | | |потребують знання кількох | | |тем; вміє самостійно | | |розв'язувати типові | | |завдання, виправляти | | |допущені помилки; | | |використовувати різні | | |джерела інформації, | | |користуватися статистичним | | |матеріалом; знаходити і | | |висвітлювати практичне | | |значення економічних знань | | |для окремої особи, родини | ----------------------------+------+----------------------------| IV. Високий | 10 |Учень (учениця) вільно | | |володіє темою, має ґрунтовні| | |економічні знання; | | |відповідає на питання, що | | |потребують знання кількох | | |тем; оцінює окремі нові | | |факти, явища, ідеї; судження| | |його логічні і достатньо | | |обґрунтовані; узагальнює і | | |систематизує матеріал в | | |межах навчальної теми; | | |самостійно визначає окремі | | |цілі власної навчальної | | |діяльності; ілюструє свою | | |відповідь схемами, | | |графіками, прикладами з | | |життя; проводить | | |самоперевірку виконаної | | |роботи; може з найпростішим | | |обґрунтуванням пояснити | | |розв'язування завдань | | |підвищеного (комбінованого) | | |рівня | |------+----------------------------| | 11 |Учень (учениця) має системні| | |знання з економіки; вміє | | |керуватися економічними | | |законами, які впливають на | | |прийняття рішень, | | |прогнозувати соціальні | | |наслідки прийнятих рішень; | | |прогнозувати поведінку | | |окремих людей, груп | | |населення в різних типах | | |економічних систем; | | |знаходити оригінальні | | |(нестандартні) підходи до | | |розв'язання економічних | | |проблем і завдань; | | |порівнювати економічні умови| | |в різних країнах, регіонах; | | |пояснювати розв'язок завдань| | |підвищеного або | | |комбінованого рівня | |------+----------------------------| | 12 |Учень (учениця) глибоко | | |розуміє економічні закони і | | |категорії в межах навчальної| | |програми; подає ідеї згідно | | |вивченого матеріалу, робить | | |творчо обґрунтовані | | |висновки; визначає порядок | | |особистої навчальної | | |діяльності, самостійно | | |оцінює її результати; вміє | | |сформулювати економічну | | |проблему і запропонувати | | |шляхи її вирішення; вести | | |дискусію з конкретного | | |питання; розв'язувати і | | |пояснювати розв'язки задач | | |високого рівня складності; | | |аналізувати економічні і | | |соціальні явища, | | |користуючись відповідними | | |документами (законами, | | |постановами, указами тощо) | -----------------------------------------------------------------

Додаток 11

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень

учнів з математики

До навчальних досягнень учнів з математики, які підлягають
оцінюванню, належать:
теоретичні знання, що стосуються математичних понять,
тверджень, теорем, властивостей, ознак, методів та ідей
математики;
знання, що стосуються способів діяльності, які можна подати у
вигляді системи дій (правила, алгоритми);
здатність безпосередньо здійснювати уже відомі способи
діяльності відповідно до засвоєних правил, алгоритмів (наприклад,
виконувати певне тотожне перетворення виразу, розв'язувати
рівняння певного виду, виконувати геометричні побудови,
досліджувати функцію на монотонність, розв'язувати текстові задачі
розглянутих типів тощо);
здатність застосовувати набуті знання і вміння для
розв'язання навчальних і практичних задач, коли шлях, спосіб
такого розв'язання потрібно попередньо визначити (знайти) самому.
Відповідно до ступеня оволодіння зазначеними знаннями і
способами діяльності виокремлюються такі рівні навчальних
досягнень школярів з математики:
Початковий рівень - учень (учениця) називає математичний
об'єкт (вираз, формулу, геометричну фігуру, символ), але тільки в
тому випадку, коли цей об'єкт (його зображення, опис,
характеристика) запропоновано йому (їй) безпосередньо; за
допомогою вчителя виконує елементарні завдання.
Середній рівень - учень (учениця) повторює інформацію,
операції, дії, засвоєні ним (нею) у процесі навчання, здатний (а)
розв'язувати завдання за зразком.
Достатній рівень - учень (учениця) самостійно застосовує
знання в стандартних ситуаціях, вміє виконувати математичні
операції, загальні методи і послідовність (алгоритм) яких йому(їй)
знайомі, але зміст та умови виконання змінені.
Високий рівень - учень (учениця) здатний (а) самостійно
орієнтуватися в нових для нього (неї) ситуаціях, складати план дій
і виконувати його; пропонувати нові, невідомі йому (їй) раніше
розв'язання, тобто його (її) діяльність має дослідницький
характер.
Оцінювання якості математичної підготовки учнів з математики
здійснюється в двох аспектах: рівень оволодіння теоретичними
знаннями та якість практичних умінь і навичок, здатність
застосовувати вивчений матеріал під час розв'язування задач і
вправ.
------------------------------------------------------------------ Рівні навчальних досягнень |Бали | Критерії оцінювання | | | навчальних досягнень | ----------------------------+------+----------------------------| I. Початковий | 1 |Учень (учениця) розпізнає | | |один із кількох | | |запропонованих математичних | | |об'єктів (символів, виразів,| | |геометричних фігур тощо), | | |виділивши його серед інших; | | |читає і записує числа, | | |переписує даний | | |математичний вираз, формулу;| | |зображує найпростіші | | |геометричні фігури (малює | | |ескіз) | |------+----------------------------| | 2 |Учень (учениця) виконує | | |однокрокові дії з числами, | | |найпростішими математичними | | |виразами; впізнає окремі | | |математичні об'єкти і | | |пояснює свій вибір | |------+----------------------------| | 3 |Учень (учениця) співставляє | | |дані або словесно описані | | |математичні об'єкти за їх | | |суттєвими властивостями; за | | |допомогою вчителя виконує | | |елементарні завдання | ----------------------------+------+----------------------------| II. Середній | 4 |Учень (учениця) відтворює | | |означення математичних | | |понять і формулювання | | |тверджень; називає елементи | | |математичних об'єктів; | | |формулює деякі властивості | | |математичних об'єктів; | | |виконує за зразком завдання | | |обов'язкового рівня | |------+----------------------------| | 5 |Учень (учениця) ілюструє | | |означення математичних | | |понять, формулювань теорем і| | |правил виконання | | |математичних дій прикладами | | |із пояснень вчителя або | | |підручника; розв'язує | | |завдання обов'язкового рівня| | |за відомими алгоритмами з | | |частковим поясненням | |------+----------------------------| | 6 |Учень (учениця) ілюструє | | |означення математичних | | |понять, формулювань теорем і| | |правил виконання | | |математичних дій власними | | |прикладами; самостійно | | |розв'язує завдання | | |обов'язкового рівня з | | |достатнім поясненням; | | |записує математичний вираз, | | |формулу за словесним | | |формулюванням і навпаки | ----------------------------+------+----------------------------| III. Достатній | 7 |Учень (учениця) застосовує | | |означення математичних | | |понять та їх властивостей | | |для розв'язання завдань у | | |знайомих ситуаціях; знає | | |залежності між елементами | | |математичних об'єктів; | | |самостійно виправляє вказані| | |йому (їй) помилки; розв'язує| | |завдання, передбачені | | |програмою, без достатніх | | |пояснень | |------+----------------------------| | 8 |Учень (учениця) володіє | | |визначеним програмою | | |навчальним матеріалом; | | |розв'язує завдання, | | |передбачені програмою, з | | |частковим поясненням; | | |частково аргументує | | |математичні міркування й | | |розв'язування завдань | |------+----------------------------| | 9 |Учень (учениця): вільно | | |володіє визначеним програмою| | |навчальним матеріалом; | | |самостійно виконує завдання | | |в знайомих ситуаціях з | | |достатнім поясненням; | | |виправляє допущені помилки; | | |повністю аргументує | | |обґрунтування математичних | | |тверджень; розв'язує | | |завдання з достатнім | | |поясненням | ----------------------------+------+----------------------------| IV. Високий | 10 |Знання, вміння й навички | | |учня (учениці) повністю | | |відповідають вимогам | | |програми, зокрема: учень | | |(учениця) усвідомлює нові | | |для нього (неї) математичні | | |факти, ідеї, вміє доводити | | |передбачені програмою | | |математичні твердження з | | |достатнім обґрунтуванням; | | |під керівництвом учителя | | |знаходить джерела інформації| | |та самостійно використовує | | |їх; розв'язує завдання з | | |повним поясненням і | | |обґрунтуванням | |------+----------------------------| | 11 |Учень (учениця) вільно і | | |правильно висловлює | | |відповідні математичні | | |міркування, переконливо | | |аргументує їх; самостійно | | |знаходить джерела інформації| | |та працює з ними; | | |використовує набуті знання і| | |вміння в незнайомих для | | |нього (неї) ситуаціях; знає,| | |передбачені програмою, | | |основні методи розв'язання | | |завдання і вміє їх | | |застосовувати з необхідним | | |обґрунтуванням | |------+----------------------------| | 12 |Учень (учениця) виявляє | | |варіативність мислення і | | |раціональність у виборі | | |способу розв'язання | | |математичної проблеми; вміє | | |узагальнювати й | | |систематизувати набуті | | |знання; здатний (а) до | | |розв'язування нестандартних | | |задач і вправ | -----------------------------------------------------------------

Додаток 12

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень

учнів з фізики та астрономії

Під час визначення рівня навчальних досягнень з фізики
оцінюється:
рівень володіння теоретичними знаннями;
рівень умінь використовувати теоретичні знання під час
розв'язування задач чи вправ різного типу (розрахункових,
експериментальних, якісних, комбінованих тощо);
рівень володіння практичними вміннями та навичками під час
виконання лабораторних робіт, спостережень і фізичного практикуму.
Критерії

оцінювання рівня володіння учнями теоретичними знаннями
------------------------------------------------------------------ Рівні навчальних досягнень |Бали | Критерії оцінювання | | | навчальних досягнень | ----------------------------+------+----------------------------| I. Початковий | 1 |Учень (учениця) володіє | | |навчальним матеріалом на | | |рівні розпізнавання явищ | | |природи, з допомогою вчителя| | |відповідає на запитання, що | | |потребують відповіді "так" | | |чи "ні" | |------+----------------------------| | 2 |Учень (учениця) описує | | |природні явища на основі | | |свого попереднього досвіду, | | |з допомогою вчителя | | |відповідає на запитання, що | | |потребують однослівної | | |відповіді | |------+----------------------------| | 3 |Учень (учениця) з допомогою | | |вчителя зв'язно описує явище| | |або його частини без | | |пояснень відповідних причин,| | |називає фізичні чи | | |астрономічні явища, | | |розрізняє буквені | | |позначення окремих фізичних | | |чи астрономічних величин | ----------------------------+------+----------------------------| II. Середній | 4 |Учень (учениця) з допомогою | | |вчителя описує явища, без | | |пояснень наводить приклади, | | |що ґрунтуються на його | | |власних спостереженнях чи | | |матеріалі підручника, | | |розповідях учителя тощо | |------+----------------------------| | 5 |Учень (учениця) описує | | |явища, відтворює значну | | |частину навчального | | |матеріалу, знає одиниці | | |вимірювання окремих фізичних| | |чи астрономічних величин і | | |формули з теми, що | | |вивчається | |------+----------------------------| | 6 |Учень (учениця) може зі | | |сторонньою допомогою | | |пояснювати явища, виправляти| | |допущені неточності (власні,| | |інших учнів), виявляє | | |елементарні знання основних | | |положень (законів, понять, | | |формул) | ----------------------------+------+----------------------------| III. Достатній | 7 |Учень (учениця) може | | |пояснювати явища, виправляти| | |допущені неточності, виявляє| | |знання і розуміння основних | | |положень (законів, понять, | | |формул, теорій) | |------+----------------------------| | 8 |Учень (учениця) уміє | | |пояснювати явища, | | |аналізувати, узагальнювати | | |знання, систематизувати їх, | | |зі сторонньою допомогою | | |(вчителя, однокласників | | |тощо) робити висновки | |------+----------------------------| | 9 |Учень (учениця) вільно та | | |оперативно володіє вивченим | | |матеріалом у стандартних | | |ситуаціях, наводить приклади| | |його практичного | | |застосування та аргументи на| | |підтвердження власних думок | ----------------------------+------+----------------------------| IV. Високий | 10 |Учень (учениця) вільно | | |володіє вивченим матеріалом,| | |уміло використовує наукову | | |термінологію, вміє | | |опрацьовувати наукову | | |інформацію: знаходити нові | | |факти, явища, ідеї, | | |самостійно використовувати | | |їх відповідно до поставленої| | |мети | |------+----------------------------| | 11 |Учень (учениця) на високому | | |рівні опанував програмовий | | |матеріал, самостійно, у | | |межах чинної програми, | | |оцінює різноманітні явища, | | |факти, теорії, використовує | | |здобуті знання і вміння в | | |нестандартних ситуаціях, | | |поглиблює набуті знання | |------+----------------------------| | 12 |Учень (учениця) має системні| | |знання, виявляє здібності до| | |прийняття рішень, уміє | | |аналізувати природні явища і| | |робить відповідні висновки й| | |узагальнення, уміє знаходити| | |й аналізувати додаткову | | |інформацію | -----------------------------------------------------------------
Критерії

оцінювання навчальних досягнень учнів

при розв'язуванні задач
Визначальним показником для оцінювання вміння розв'язувати
задачі є їх складність, яка залежить від:
1) кількості правильних, послідовних, логічних кроків та
операцій, здійснюваних учнем; такими кроками можна вважати вміння
(здатність): усвідомити умову задачі; записати її у скороченому вигляді; зробити схему або малюнок (за потреби); виявити, яких даних не вистачає в умові задачі, та знайти їх
у таблицях чи довідниках; виразити всі необхідні для розв'язку величини в одиницях СІ; скласти (у простих випадках - обрати) формулу для знаходження
шуканої величини; виконати математичні дії й операції; здійснити обчислення числових значень невідомих величин; аналізувати і будувати графіки; користуватися методом розмінностей для перевірки правильності
розв'язку задачі; оцінити одержаний результат та його реальність.
2) раціональності обраного способу розв'язування;
3) типу завдання (з одної або з різних тем (комбінованого),
типового (за алгоритмом) або нестандартного).
------------------------------------------------------------------ Початковий рівень|Учень (учениця) уміє розрізняти фізичні чи | (1 - 3 бали) |астрономічні величини, одиниці вимірювання з | |певної теми, розв'язувати задачі з допомогою | |вчителя лише на відтворення основних формул; | |здійснює найпростіші математичні дії | -----------------+----------------------------------------------| Середній рівень |Учень (учениця) розв'язує типові прості задачі| (4 - 6 балів) |(за зразком), виявляє здатність обґрунтувати | |деякі логічні кроки з допомогою вчителя | -----------------+----------------------------------------------| Достатній рівень |Учень (учениця) самостійно розв'язує типові | (7 - 9 балів) |задачі й виконує вправи з одної теми, | |обґрунтовуючи обраний спосіб розв'язку | -----------------+----------------------------------------------| Високий рівень |Учень (учениця) самостійно розв'язує | (10 - 12 балів) |комбіновані типові задачі стандартним або | |оригінальним способом, розв'язує нестандартні | |задачі | -----------------------------------------------------------------
Критерії

оцінювання навчальних досягнень учнів при виконанні

лабораторних і практичних робіт
При оцінюванні рівня володіння учнями практичними вміннями та
навичками під час виконання фронтальних лабораторних робіт,
експериментальних задач, робіт фізичного практикуму враховуються
знання алгоритмів спостереження, етапів проведення дослідження
(планування дослідів чи спостережень, збирання установки за
схемою; проведення дослідження, знімання показників з приладів),
оформлення результатів дослідження - складання таблиць, побудова
графіків тощо; обчислювання похибок вимірювання (за потребою),
обґрунтування висновків проведеного експерименту чи спостереження.
Рівні складності лабораторних робіт можуть задаватися:
через зміст та кількість додаткових завдань і запитань
відповідно до теми роботи;
через різний рівень самостійності виконання роботи (при
постійній допомозі вчителя, виконання за зразком, докладною або
скороченою інструкцією, без інструкції);
організацією нестандартних ситуацій (формулювання учнем мети
роботи, складання ним особистого плану роботи, обґрунтування його,
визначення приладів та матеріалів, потрібних для її виконання,
самостійне виконання роботи та оцінка її результатів).
Обов'язковим при оцінюванні є врахування дотримання учнями
правил техніки безпеки під час виконання фронтальних лабораторних
робіт чи робіт фізичного практикуму.
------------------------------------------------------------------ Початковий рівень|Учень (учениця) називає прилади та їх | (1 - 3 бали) |призначення, демонструє вміння користуватися | |окремими з них, може скласти схему досліду | |лише з допомогою вчителя, виконує частину | |роботи без належного оформлення | -----------------+----------------------------------------------| Середній рівень |Учень (учениця) виконує роботу за зразком | (4 - 6 балів) |(інструкцією) або з допомогою вчителя, | |результат роботи учня дає можливість зробити | |правильні висновки або їх частину, під час | |виконання та оформлення роботи допущені | |помилки | -----------------+----------------------------------------------| Достатній рівень |Учень (учениця) самостійно монтує необхідне | (7 - 9 балів) |обладнання, виконує роботу в повному обсязі з | |дотриманням необхідної послідовності | |проведення дослідів та вимірювань. У звіті | |правильно й акуратно виконує записи, таблиці, | |схеми, графіки, розрахунки, самостійно робить | |висновок | -----------------+----------------------------------------------| Високий рівень |Учень (учениця) виконує всі вимоги, | (10 - 12 балів) |передбачені для достатнього рівня, визначає | |характеристики приладів і установок, здійснює | |грамотну обробку результатів, розраховує | |похибки (якщо потребує завдання), аналізує та | |обґрунтовує отримані висновки дослідження, | |тлумачить похибки проведеного експерименту чи | |спостереження. Більш високим рівнем вважається| |виконання роботи за самостійно складеним | |оригінальним планом або установкою, їх | |обґрунтування | -----------------------------------------------------------------

Додаток 13

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень

учнів з біології

При оцінюванні рівня навчальних досягнень з біології
враховується:
рівень оволодіння біологічними ідеями, що становлять важливу
складову загальнолюдської культури: рівні організації живої
природи, зв'язок будови і функцій організмів, історичний розвиток
органічного світу, різноманітність організмів, цілісність і
саморегуляція живих систем, зв'язок людини і природи;
рівень умінь використовувати теоретичні знання у практичній
діяльності, під час розв'язування задач чи вправ різного типу,
уміння робити висновки та узагальнення на основі практичної
діяльності;
рівень оволодіння практичними уміннями та навичками
спостереження та дослідження природи, виконання лабораторних та
практичних робіт.
Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються
за критеріями, наведеними в таблиці.
------------------------------------------------------------------ Рівні навчальних досягнень |Бали | Критерії оцінювання | учнів | |навчальних досягнень учнів | -----------------------------+-----+----------------------------| I. Початковий | 1 |Учень (учениця) з допомогою | | |вчителя або з використанням | | |підручника (робочого зошита)| | |розпізнає і називає окремі | | |біологічні об'єкти; знає | | |правила техніки безпеки при | | |виконанні лабораторних та | | |практичних робіт | |-----+----------------------------| | 2 |Учень (учениця) намагається | | |відтворити окремі факти, з | | |допомогою вчителя або з | | |використанням підручника | | |(робочого зошита), наводить | | |елементарні приклади | | |біологічних об'єктів і їх | | |окремі ознаки; за | | |інструкцією і з допомогою | | |вчителя фрагментарно виконує| | |лабораторні та практичні | | |роботи без оформлення | |-----+----------------------------| | 3 |Учень (учениця) відтворює | | |окремі факти, з допомогою | | |вчителя або з використанням | | |підручника фрагментарно | | |характеризує окремі ознаки | | |біологічних об'єктів; | | |відповідає на запитання, що | | |потребують однослівної | | |відповіді; за інструкцією і | | |з допомогою вчителя | | |фрагментарно виконує | | |лабораторні та практичні | | |роботи без належного | | |оформлення | -----------------------------+-----+----------------------------| II. Середній | 4 |Учень (учениця) з допомогою | | |вчителя або з використанням | | |підручника відтворює | | |незначну частину навчального| | |матеріалу, дає визначення | | |окремих біологічних понять, | | |дає неповну характеристику | | |загальних ознак біологічних | | |об'єктів; у відповідях може | | |допускати помилки; за | | |інструкцією і з допомогою | | |вчителя виконує лабораторні | | |та практичні роботи з | | |неповним їх оформленням | |-----+----------------------------| | 5 |Учень (учениця) відтворює | | |основний зміст навчального | | |матеріалу, відповідаючи на | | |запитання вчителя; | | |характеризує загальні ознаки| | |біологічних об'єктів; дає | | |визначення окремих | | |біологічних понять; наводить| | |приклади, що ґрунтуються на | | |матеріалі підручника; у | | |відповідях може допускати | | |помилки; за інструкцією і з | | |допомогою вчителя виконує | | |лабораторні та практичні | | |роботи, частково оформляє | | |їх | |-----+----------------------------| | 6 |Учень (учениця) самостійно, | | |але неповно відтворює | | |навчальний матеріал, | | |частково дотримується | | |логіки його викладу; | | |відповідає на окремі | | |запитання; у цілому | | |правильно вживає біологічні | | |терміни; характеризує будову| | |та функції окремих | | |біологічних об'єктів за | | |планом; у відповідях | | |допускає помилки; розв'язує | | |прості типові біологічні | | |вправи і задачі з допомогою | | |вчителя; за інструкцією і з | | |допомогою вчителя виконує | | |лабораторні та практичні | | |роботи, оформляє їх без | | |висновків | -----------------------------+-----+----------------------------| III. Достатній | 7 |Учень (учениця) самостійно | | |відтворює більшу частину | | |навчального матеріалу, | | |застосовуючи необхідну | | |термінологію; розкриває суть| | |біологічних понять; | | |характеризує основні | | |положення біологічної науки,| | |допускаючи у відповідях | | |неточності; розв'язує прості| | |типові біологічні вправи і | | |задачі, звертаючись за | | |консультацією до вчителя; за| | |інструкцією виконує | | |лабораторні та практичні | | |роботи, звертаючись за | | |консультацією до вчителя, | | |оформляє їх, робить | | |висновки з допомогою | | |вчителя | |-----+----------------------------| | 8 |Учень (учениця) самостійно | | |відтворює навчальний | | |матеріал; відповідає на | | |поставлені запитання, | | |допускаючи у відповідях | | |неточності; порівнює | | |біологічні об'єкти, явища і | | |процеси живої природи, | | | встановлює відмінності між | | |ними; виправляє допущені | | |помилки; розв'язує типові | | |біологічні вправи і задачі, | | |користуючись алгоритмом; за | | |інструкцією виконує | | |лабораторні та практичні | | |роботи, звертаючись за | | |консультацією до вчителя, | | |оформляє їх, робить неповні | | |висновки | |-----+----------------------------| | 9 |Учень (учениця) вільно | | |відтворює навчальний | | |матеріал та відповідає на | | |поставлені запитання; з | | |допомогою вчителя встановлює| | |причинно-наслідкові зв'язки;| | |дає порівняльну | | |характеристику біологічним | | |об'єктам явищам і процесам | | |живої природи; розв'язує | | |стандартні пізнавальні | | |завдання; виправляє власні | | |помилки; самостійно | | |розв'язує типові біологічні | | |вправи і задачі; за | | |інструкцією виконує | | |лабораторні та практичні | | |роботи, оформляє їх, робить | | |нечітко сформульовані | | |висновки | -----------------------------+-----+----------------------------| IV. Високий | 10 |Учень (учениця) системно | | |відтворює навчальний | | |матеріал у межах програми; | | |дає повні, змістовні | | |відповіді на поставлені | | |запитання; розкриває суть | | |біологічних явищ, процесів; | | |аналізує, систематизує, | | |узагальнює, встановлює | | |причинно-наслідкові зв'язки;| | |використовує знання у | | |нестандартних ситуаціях; | | |самостійно розв'язує | | |біологічні вправи і задачі у| | |межах програми; за | | |інструкцією виконує | | |лабораторні та практичні | | |роботи, оформляє їх, робить | | |чітко сформульовані | | |висновки | |-----+----------------------------| | 11 |Учень (учениця) логічно та | | |усвідомлено відтворює | | |навчальний матеріал у межах | | |програми; обґрунтовано | | |відповідає на запитання; | | |самостійно аналізує і | | |розкриває закономірності | | |живої природи; наводить | | |приклади, що ґрунтуються на | | |власних спостереженнях; | | |оцінює біологічні явища, | | |закони; виявляє і | | |обґрунтовує причинно- | | |наслідкові зв'язки; | | |аргументовано використовує | | |знання у нестандартних | | |ситуаціях; самостійно | | |розв'язує біологічні вправи | | |і задачі; за інструкцією | | |ретельно виконує лабораторні| | |та практичні роботи, | | |оформляє їх, робить логічно | | |побудовані висновки | |-----+----------------------------| | 12 |Учень (учениця) виявляє | | |міцні й глибокі знання з | | |біології; вільно відповідає | | |на ускладнені запитання з | | |використанням міжпредметних | | |зв'язків; самостійно | | |характеризує біологічні | | |явища і процеси, виявляє | | |особисту позицію щодо них; | | |уміє виокремити проблему і | | |визначити шляхи її | | |розв'язання; користується | | |джерелами інформації, | | |рекомендованими вчителем; | | |вільно розв'язує біологічні | | |вправи і задачі різного | | |рівня складності відповідно | | |до навчальної програми; | | |ретельно виконує лабораторні| | |та практичні роботи, | | |оформляє їх, робить | | |самостійні обґрунтовані | | |висновки | -----------------------------------------------------------------

Додаток 14

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії

При оцінювання рівня навчальних досягнень з хімії
враховується:
рівень засвоєння теоретичних знань;
оволодіння хімічною мовою як засобом відображення знань про
речовини і хімічні явища;
сформованість експериментальних умінь, необхідних для
виконання хімічних дослідів, передбачених навчальною програмою;
здатність учнів застосовувати набуті знання на практиці;
уміння розв'язувати розрахункові задачі.
За відмінностями між обсягом і глибиною досягнутих
результатів, ступенем самостійності у виконанні завдань, здатністю
використовувати знання у нових ситуаціях виокремлено рівні
навчальних досягнень учнів, що оцінюються за 12-бальною шкалою.
Колений наступний рівень вбирає в себе вимоги до
попереднього, а також додає нові характеристики.
Визначальними в оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів є
особистісні результати пізнавальної діяльності, в яких
відбиваються загальнопредметні компетентності, набуті учнями в
процесі навчання хімії.
------------------------------------------------------------------ Рівні навчальних досягнень |Бали | Критерії оцінювання | учнів | |навчальних досягнень учнів | -----------------------------+-----+----------------------------| I. Початковий | 1 |Учень (учениця) розпізнає | | |деякі хімічні об'єкти | | |(хімічні символи, формули, | | |явища, посуд тощо) і | | |називає їх (на побутовому | | |рівні); знає правила безпеки| | |під час проведення | | |практичних робіт | |-----+----------------------------| | 2 |Учень (учениця) описує деякі| | |хімічні об'єкти за певними | | |ознаками; знає призначення | | |лабораторного обладнання | |-----+----------------------------| | 3 |Учень (учениця) має | | |фрагментарні уявлення з | | |предмета вивчення і може | | |відтворити окремі його | | |частини; під керівництвом | | |учителя виконує найпростіші | | |хімічні досліди | -----------------------------+-----+----------------------------| II. Середній | 4 |Учень (учениця) знає окремі | | |факти, що стосуються | | |хімічних сполук і явищ; | | |складає прості прилади для | | |проведення дослідів і | | |виконує їх під керівництвом | | |учителя; складає з допомогою| | |вчителя скорочену умову | | |задачі | |-----+----------------------------| | 5 |Учень (учениця) з допомогою | | |вчителя відтворює окремі | | |частини навчального | | |матеріалу, дає визначення | | |основних понять; самостійно | | |виконує деякі хімічні | | |досліди, описує хід їх | | |виконання, дотримується | | |порядку на робочому місці; | | |самостійно складає і записує| | |скорочену умову задачі | |-----+----------------------------| | 6 |Учень (учениця) відтворює | | |навчальний матеріал з | | |допомогою вчителя; описує | | |окремі спостереження за | | |перебігом хімічних дослідів;| | |робить обчислення за готовою| | |формулою | -----------------------------+-----+----------------------------| III. Достатній | 7 |Учень (учениця) самостійно | | |відтворює значну частину | | |навчального матеріалу, з | | |допомогою вчителя порівнює | | |хімічні об'єкти, описує | | |спостереження за перебігом | | |хімічних дослідів; наводить | | |рівняння реакцій за умовою | | |задачі | |-----+----------------------------| | 8 |Учень (учениця) самостійно | | |відтворює фактичний і | | |теоретичний навчальний | | |матеріал, порівнює і | | |класифікує хімічні об'єкти; | | |самостійно виконує всі | | |хімічні досліди згідно з | | |інструкцією; робить | | |обчислення за рівнянням | | |реакції | |-----+----------------------------| | 9 |Учень (учениця) виявляє | | |розуміння основоположних | | |хімічних теорій і фактів, | | |наводить приклади на | | |підтвердження цього; робить | | |окремі висновки з хімічних | | |дослідів; з допомогою | | |вчителя розв'язує задачі | -----------------------------+-----+----------------------------| IV. Високий | 10 |Учень (учениця) володіє | | |навчальним матеріалом і | | |застосовує знання у | | |стандартних ситуаціях, уміє | | |аналізувати, узагальнювати й| | |систематизувати надану | | |інформацію, робити висновки;| | |робить висновки з практичної| | |роботи; самостійно наводить | | |і використовує необхідні | | |формули для розв'язування | | |задач | |-----+----------------------------| | 11 |Учень (учениця) володіє | | |засвоєними знаннями і | | |використовує їх у | | |нестандартних ситуаціях, | | |встановлює зв'язки між | | |явищами; самостійно | | |знаходить і використовує | | |інформацію згідно з | | |поставленим завданням; | | |виконує хімічний | | |експеримент, раціонально | | |використовуючи обладнання і | | |реактиви; самостійно | | |розв'язує задачі, формулює | | |відповіді | |-----+----------------------------| | 12 |Учень (учениця) має системні| | |знання з предмета, | | |аргументовано використовує | | |їх, у тому числі у | | |проблемних ситуаціях; | | |аналізує додаткову | | |інформацію; самостійно | | |оцінює явища, пов'язані з | | |речовинами та їх | | |перетвореннями; робить | | |обґрунтовані висновки з | | |хімічного експерименту; | | |розв'язує експериментальні | | |задачі за власним планом; | | |самостійно аналізує та | | |розв'язує задачі | | |раціональним способом | -----------------------------------------------------------------

Додаток 15

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень

учнів з природознавства

При оцінюванні навчальних досягнень з природознавства
враховується:
засвоєння на рівні вимог навчальної програми знань про
об'єкти і процеси, що відбуваються у природі, сформованість понять
про системи живої і неживої природи;
сформованість елементарних умінь та навичок до спостереження,
опису, експерименту.
------------------------------------------------------------------ Рівні навчальних досягнень |Бали | Критерії оцінювання | учнів | |навчальних досягнень учнів | -----------------------------+-----+----------------------------| I. Початковий | 1 |Учень (учениця) з допомогою | | |вчителя може розпізнати і | | |назвати окремі тіла природи,| | |має уявлення про предмет, | | |який вивчає | |-----+----------------------------| | 2 |Учень (учениця) з допомогою | | |вчителя і користуючись | | |підручником або робочим | | |зошитом може знайти | | |необхідні визначення | | |наукових понять | |-----+----------------------------| | 3 |Учень (учениця) з допомогою | | |вчителя або підручника | | |наводить приклади окремих | | |явищ природи, фрагментарно | | |описує їх; спостерігає за | | |дослідами, що їх виконують | | |інші учні | -----------------------------+-----+----------------------------| II. Середній | 4 |Учень (учениця) з допомогою | | |вчителя, підручника або | | |робочого зошита відтворює | | |незначну частину навчального| | |матеріалу; дає визначення | | |окремих понять, фрагментарно| | |характеризує явища природи; | | |частково здійснює | | |фенологічні спостереження, | | |виконує прості досліди без | | |опису їх результату | |-----+----------------------------| | 5 |Учень (учениця) з допомогою | | |вчителя відтворює значну | | |частину навчального | | |матеріалу на рівні тексту | | |підручника; дає визначення | | |окремих понять, не пояснюючи| | |їх; здійснює фенологічні | | |спостереження, результати | | |окремих із них заносить до | | |щоденника спостережень, з | | |допомогою вчителя проводить | | |прості досліди, намагається | | |їх пояснити | |-----+----------------------------| | 6 |Учень (учениця) самостійно | | |відтворює частину | | |навчального матеріалу на | | |рівні тексту підручника; з | | |допомогою вчителя відповідає| | |на окремі запитання; | | |характеризує явища природи, | | |у відповідях допускає | | |помилки; здійснює | | |фенологічні спостереження, | | |частково робить записи їх | | |результатів в щоденнику | | |спостережень, з допомогою | | |інших учнів виконує досліди,| | |але дати їх пояснення не | | |може | -----------------------------+-----+----------------------------| III. Достатній | 7 |Учень (учениця) самостійно | | |відтворює більшу частину | | |навчального матеріалу; | | |відповідає на окремі | | |запитання; наводить власні | | |приклади, розкриває | | |властивості тіл природи, | | |допускаючи у відповідях | | |неточності; здійснює | | |фенологічні спостереження, | | |робить неповні записи в | | |щоденнику спостережень, з | | |допомогою вчителя проводить | | |досліди, пояснює з окремими | | |неточностями їх суть | |-----+----------------------------| | 8 |Учень (учениця) самостійно | | |відтворює навчальний | | |матеріал; відповідає на | | |поставлені у підручнику чи | | |вчителем на уроці запитання,| | |порівнює явища та тіла | | |живої та неживої природи, | | |встановлює відмінності між | | |ними; здійснює фенологічні | | |спостереження, робить записи| | |в щоденнику спостережень, | | |виконує досліди, пояснює їх | | |суть | |-----+----------------------------| | 9 |Учень (учениця) демонструє | | |достатнє засвоєння | | |навчального матеріалу, | | |відповідає на запитання; | | |розв'язує стандартні | | |пізнавальні вправи; здійснює| | |фенологічні спостереження і | | |робить повні записи в | | |щоденнику спостережень, | | |проводить досліди в школі | | |та вдома, пояснює їх | | |результати | -----------------------------+-----+----------------------------| IV. Високий | 10 |Учень (учениця) вільно, | | |усвідомлено відтворює | | |матеріал, встановлюючи | | |зв'язки з раніше вивченим; | | |вільно відповідає на | | |запитання; аналізує і | | |розкриває суть явищ природи,| | |узагальнює, систематизує | | |знання на основі вивчених | | |закономірностей та понять; | | |регулярно здійснює | | |фенологічні спостереження і | | |робить записи в щоденнику | | |спостережень, проводить | | |досліди, обґрунтовано | | |пояснює їх результати | |-----+----------------------------| | 11 |Учень (учениця) логічно і | | |повно розкриває вивчений | | |програмовий матеріал; | | |аналізує і розкриває | | |взаємозв'язки між живою і | | |неживою природою на основі | | |загальних закономірностей та| | |зображає їх схематично; | | |усвідомлює значення охорони | | |навколишнього середовища; | | |ретельно виконує фенологічні| | |спостереження і робить | | |записи з малюнками, | | |графіками в щоденнику | | |спостережень, проводить | | |досліди, зіставляє їх | | |результати | |-----+----------------------------| | 12 |Учень (учениця) виявляє | | |міцні й системні знання | | |програмового матеріалу; | | |виконує фенологічні | | |спостереження, робить | | |обґрунтовані записи в | | |щоденнику спостережень, | | |проводить досліди, оформляє | | |їх результати | -----------------------------------------------------------------

Додаток 16

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень

учнів з інформатики

До навчальних досягнень учнів з інформатики, які підлягають
оцінюванню, належать:
теоретична база знань: уявлення про інформацію, її
властивості, інформаційні процеси та інформаційні системи,
загальні принципи розв'язування задач за допомогою комп'ютера з
використанням програмного забезпечення загального та
конкретно-предметного призначення, формулювання проблем і
постановка задач, побудова відповідних інформаційних моделей,
основи алгоритмізації і програмування, принципи будови та дії
комп'ютера, уявлення про можливості використання глобальної мережі
Інтернет, пошук потрібних відомостей.
практичні навички: навички роботи з пристроями
введення-виведення даних, прикладним програмним забезпеченням
загального і навчального призначення - програмами технічного
обслуговування апаратної складової, операційними системами,
програмами для архівування файлів, антивірусними програмами,
редакторами текстів, графічними редакторами, засобами підготовки
комп'ютерних презентацій та публікацій, табличними процесорами,
системами управління базами даних, інформаційно-пошуковими
системами, експертними системами, мультимедійними комп'ютерними
енциклопедіями, педагогічними програмними засобами для
комп'ютерної підтримки навчання з різних предметів,
програмами-браузерами для перегляду гіпертекстових сторінок,
програмами для роботи з електронною поштою та телеконференціями,
пошуку потрібних відомостей в глобальній мережі Інтернет,
створення гіпертекстових сторінок тощо; навички складання,
описування та реалізації найпростіших алгоритмів і програм з
використанням різних засобів їх подання, зокрема деякої мови
програмування.
Оцінювання якості підготовки учнів з інформатики здійснюється
в двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями та
здатність до застосування вивченого матеріалу у практичній
діяльності.
Відповідно до ступеня оволодіння зазначеними знаннями і
способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних
досягнень школярів з інформатики, що відображено в таблиці і
побудовано таким чином, що досягнення певного рівня навчальних
досягнень передбачає, що усі вказані для попередніх рівнів знання,
уміння і навички опановані учнем.
------------------------------------------------------------------ Рівні навчальних досягнень |Бали | Критерії оцінювання | учнів | |навчальних досягнень учнів | -----------------------------+-----+----------------------------| I. Початковий | 1 |Учень (учениця) розпізнає | | |окремі об'єкти, явища і | | |факти предметної галузі; | | |знає і виконує правила | | |техніки безпеки під час | | |роботи з комп'ютерною | | |технікою | |-----+----------------------------| | 2 |Учень (учениця) розпізнає | | |окремі об'єкти, явища і | | |факти предметної галузі та | | |може фрагментарно відтворити| | |знання про них | |-----+----------------------------| | 3 |Учень (учениця) має | | |фрагментарні знання при | | |незначному загальному їх | | |обсязі (менше половини | | |навчального матеріалу) при | | |відсутності сформованих | | |умінь та навичок | -----------------------------+-----+----------------------------| II. Середній | 4 |Учень (учениця) має | | |початковий рівень знань, | | |значну (більше половини) | | |частину навчального | | |матеріалу може відтворити | | |репродуктивно; може з | | |допомогою вчителя виконати | | |просте навчальне завдання; | | |має елементарні, нестійкі | | |навички роботи на | | |комп'ютері | |-----+----------------------------| | 5 |Учень (учениця) має рівень | | |знань вищий, ніж початковий;| | |може з допомогою вчителя | | |відтворити значну частину | | |навчального матеріалу з | | |елементами логічних | | |зв'язків; має стійкі навички| | |виконання елементарних дій з| | |опрацювання даних на | | |комп'ютері | |-----+----------------------------| | 6 |Учень (учениця) знайомий з | | |основними поняттями | | |навчального матеріалу; може | | |самостійно відтворити значну| | |частину навчального | | |матеріалу і робити певні | | |узагальнення; вміє за | | |зразком виконати просте | | |навчальне завдання; має | | |стійкі навички виконання | | |основних дій з опрацювання | | |даних на комп'ютері | -----------------------------+-----+----------------------------| III. Достатній | 7 |Учень (учениця) вміє | | |застосовувати вивчений | | |матеріал у стандартних | | |ситуаціях; може пояснити | | |основні процеси, що | | |відбуваються під час роботи | | |інформаційної системи та | | |наводити власні приклади на | | |підтвердження деяких | | |тверджень; вміє виконувати | | |навчальні завдання, | | |передбачені програмою | |-----+----------------------------| | 8 |Учень (учениця) вміє | | |аналізувати навчальний | | |матеріал, в цілому | | |самостійно застосовувати | | |його на практиці; | | |контролювати власну | | |діяльність; самостійно | | |виправляти вказані вчителем | | |помилки; самостійно | | |визначати спосіб | | |розв'язування навчальної | | |задачі; вміє використовувати| | |довідкову систему | |-----+----------------------------| | 9 |Учень (учениця): вільно | | |володіє навчальним | | |матеріалом, застосовує | | |знання на практиці; вміє | | |систематизувати і | | |узагальнювати отримані | | |відомості; самостійно | | |виконує передбачені | | |програмою навчальні | | |завдання; самостійно | | |знаходить і виправляє | | |допущені помилки; може | | |аргументовано обрати | | |раціональний спосіб | | |виконання навчального | | |завдання; вільно володіє | | |клавіатурою | -----------------------------+-----+----------------------------| IV. Високий | 10 |Знання, вміння і навички | | |учня (учениця) повністю | | |відповідають вимогам | | |державної програми. Учень | | |(учениця) володіє міцними | | |знаннями, самостійно | | |визначає проміжні цілі | | |власної навчальної | | |діяльності, оцінює нові | | |факти, явища; вміє | | |самостійно знаходити | | |додаткові відомості та | | |використовує їх для | | |реалізації поставлених перед| | |ним навчальних цілей, | | |судження його (її) логічні | | |і достатньо обґрунтовані; | | |має певні навички управління| | |інформаційною системою | |-----+----------------------------| | 11 |Учень (учениця) володіє | | |узагальненими знаннями з | | |предмета; вміє планувати | | |особисту навчальну | | |діяльність, оцінювати | | |результати власної | | |практичної роботи; вміє | | |самостійно знаходити джерела| | |різноманітних відомостей і | | |використовувати їх | | |відповідно до мети і завдань| | |власної пізнавальної | | |діяльності; використовує | | |набуті знання і вміння у | | |нестандартних ситуаціях; | | |вміє виконувати завдання, не| | |передбачені навчальною | | |програмою; має стійкі | | |навички управління | | |інформаційною системою | |-----+----------------------------| | 12 |Учень (учениця) має стійкі | | |системні знання та | | |продуктивно їх використовує;| | |вміє вільно використовувати | | |нові інформаційні технології| | |для поповнення власних знань| | |та розв'язування задач; має | | |стійкі навички управління | | |інформаційною системою у | | |нестандартних ситуаціях | -----------------------------------------------------------------

Додаток 17

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень учнів

з трудового навчання

Оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання
здійснюється у двох аспектах: оцінюється рівень оволодіння
теоретичними знаннями та якість практичних умінь і навичок, тобто
здатність до застосування вивченого матеріалу під час виконання
практичних робіт. Критерії, за якими здійснюється оцінювання
навчальних досягнень учнів мають комплексний характер. До них
належать: рівень застосування знань та умінь в практичній роботі;
уміння користуватися різними видами конструкторсько-технологічної
документації та іншими джерелами інформації; дотримання технічних
вимог у процесі виконання робіт (якість виробу); уміння
організовувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в
процесі роботи; рівень сформованості трудових прийомів і умінь
виконувати технологічні операції; дотримання правил безпечної
праці та санітарно-гігієнічних вимог; дотримання норм часу на
виготовлення виробу; рівень самостійності у процесі організації і
виконання роботи (планування трудових процесів, самоконтроль і
т.п.), виявлення елементів творчості.
------------------------------------------------------------------ Рівень навчальних досягнень |Бали | Критерії оцінювання | учнів | |навчальних досягнень учнів | -----------------------------+-----+----------------------------| I. Початковий | 1 |Учень (учениця) може | | |розпізнавати деякі об'єкти | | |вивчення (матеріали, моделі,| | |схеми тощо) та називає їх | | |(на побутовому рівні); знає | | |правила безпеки при роботі в| | |навчальних майстернях | |-----+----------------------------| | 2 |Учень (учениця) описує деякі| | |технологічні об'єкти; | | |розпізнає інструменти та | | |обладнання для виконання | | |практичних робіт | |-----+----------------------------| | 3 |Учень (учениця) має | | |фрагментарні уявлення з | | |предмета вивчення (обізнаний| | |з деякими технологічними | | |поняттями); може | | |використовувати за | | |призначенням робочі | | |інструменти та обладнання | -----------------------------+-----+----------------------------| II. Середній | 4 |Учень (учениця) знає окремі | | |факти, що стосуються | | |технологічних об'єктів; | | |виконує елементарні прийоми | | |роботи інструментом | |-----+----------------------------| | 5 |Учень (учениця) відтворює | | |навчальний матеріал з | | |допомогою вчителя; може | | |виконувати окремі операції; | | |дотримується послідовності | | |виготовлення виробу; володіє| | |прийомами роботи | | |інструментом | |-----+----------------------------| | 6 |Учень (учениця) самостійно | | |відтворює значну частину | | |навчального матеріалу; | | |дотримується технології | | |виготовлення виробу; з | | |допомогою учасників проекту | | |і учителя виконує завдання, | | |що стосуються певних етапів | | |проектної діяльності | -----------------------------+-----+----------------------------| III. Достатній | 7 |Учень (учениця) самостійно і| | |логічно відтворює фактичний | | |і теоретичний матеріал; | | |виконує практичну роботу | | |відповідно до інструкцій | | |вчителя; з допомогою | | |учасників проекту і учителя | | |виконує завдання, що | | |стосуються усіх етапів | | |проектної діяльності | |-----+----------------------------| | 8 |Учень (учениця) виявляє | | |розуміння навчального | | |матеріалу, наводить | | |приклади; може самостійно | | |обирати конструктивні | | |елементи виробу; раціонально| | |організовує робоче місце | |-----+----------------------------| | 9 |Учень (учениця) володіє | | |навчальним матеріалом і | | |використовує набуті знання і| | |уміння у стандартних | | |ситуаціях; може самостійно | | |та обґрунтовано обирати | | |конструктивні елементи | | |виробу | -----------------------------+-----+----------------------------| IV. Високий | 10 |Учень (учениця) володіє | | |засвоєними знаннями та | | |уміннями і застосовує їх у | | |нестандартних ситуаціях; з | | |допомогою учасників проекту | | |і учителя проектує та | | |виконує всі види | | |запланованих робіт | |-----+----------------------------| | 11 |Учень (учениця) володіє | | |глибокими знаннями і | | |навичками з предмета, | | |аргументовано використовує | | |їх у нестандартних | | |ситуаціях, знаходить і | | |аналізує додаткову | | |інформацію; самостійно | | |проектує та виконує всі види| | |запланованих робіт, | | |допускаючи при цьому | | |незначні відхилення у | | |технологічних операціях | |-----+----------------------------| | 12 |Учень (учениця) має системні| | |знання та навички з | | |предмета, свідомо | | |використовує їх, у тому | | |числі, у проблемних | | |ситуаціях; самостійно | | |проектує та виконує, | | |використовуючи відповідні | | |технології, всі види | | |запланованих робіт | -----------------------------------------------------------------

Додаток 18

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень з креслення

------------------------------------------------------------------ Рівень навчальних досягнень |Бали | Критерії оцінювання | учнів | |навчальних досягнень учнів | -----------------------------+-----+----------------------------| I. Початковий | 1 |Учень (учениця) розпізнає | | |деякі об'єкти вивчення та | | |називає їх (на побутовому | | |рівні) | |-----+----------------------------| | 2 |Учень (учениця) може | | |описувати деякі об'єкти | | |вивчення; розпізнає | | |інструменти та обладнання | | |для виконання графічних | | |робіт, знає їх призначення; | |-----+----------------------------| | 3 |Учень (учениця) має | | |фрагментарні уявлення з | | |предмета вивчення; виконує | | |елементарні прийоми роботи | | |креслярським інструментом | -----------------------------+-----+----------------------------| II. Середній | 4 |Учень (учениця) знає окремі | | |факти, що стосуються | | |навчального матеріалу; | | |виявляє здатність | | |елементарно висловлювати | | |думку; з допомогою вчителя | | |може виконувати частину | | |практичних завдань | |-----+----------------------------| | 5 |Учень (учениця) відтворює | | |навчальний матеріал з | | |допомогою вчителя; знає | | |послідовність виконання | | |завдання; графічні роботи | | |містять багато суттєвих | | |відхилень від установлених | | |нормативних показників | |-----+----------------------------| | 6 |Учень (учениця) самостійно | | |відтворює значну частину | | |навчального матеріалу; | | |дотримується послідовності | | |виконання графічних робіт, | | |при їх виконанні потребує | | |систематичної допомоги | | |вчителя | -----------------------------+-----+----------------------------| III. Достатній | 7 |Учень (учениця) самостійно і| | |логічно відтворює фактичний | | |і теоретичний матеріал; може| | |виконувати практичну роботу | | |відповідно до інструкцій | | |вчителя; графічна робота має| | |окремі відхилення від | | |нормативних показників | |-----+----------------------------| | 8 |Учень (учениця) виявляє | | |розуміння навчального | | |матеріалу, наводить | | |приклади; користується | | |необхідною конструкторсько- | | |технологічною документацією;| | |графічна робота має окремі | | |відхилення від установлених | | |норм | |-----+----------------------------| | 9 |Учень (учениця) володіє | | |навчальним матеріалом і | | |використовує набуті знання і| | |уміння у стандартних | | |ситуаціях; самостійно | | |виконує практичні завдання; | | |графічна робота має незначні| | |відхилення від нормативних | | |показників | -----------------------------+-----+----------------------------| IV. Високий | 10 |Учень (учениця) володіє | | |засвоєними знаннями та | | |уміннями і застосовує їх у | | |нестандартних ситуаціях; | | |може систематизувати та | | |узагальнювати навчальний | | |матеріал; графічна робота | | |має несуттєві відхилення від| | |установлених норм | |-----+----------------------------| | 11 |Учень (учениця) володіє | | |глибокими знаннями і | | |уміннями з предмета, | | |аргументовано використовує | | |їх у нестандартних | | |ситуаціях, самостійно | | |використовує інформацію | | |відповідно до поставлених | | |завдань; раціонально виконує| | |практичні завдання | |-----+----------------------------| | 12 |Учень (учениця) має системні| | |знання та уміння з предмета,| | |свідомо використовує їх, у | | |тому числі, у проблемних | | |ситуаціях; користується | | |додатковими джерелами | | |інформації; бездоганно | | |виконує та аналізує графічну| | |роботу | -----------------------------------------------------------------

Додаток 19

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень учнів

з фізичної культури

При оцінюванні навчальних досягнень учнів основної групи за
показником навчального нормативу визначають рівень навчальних
досягнень (низький, середній, достатній, високий), а потім за
технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними
знаннями виставляють оцінку в балах (таблиця).
------------------------------------------------------------------ Критерії оцінювання | Показники навчальних |Бали | навчальних досягнень учнів | нормативів | | -----------------------------+----------------------------+-----| Учень (учениця) має |Низький | 1 | фрагментарні уявлення з |----------------------------+-----| предмета; розрізняє та |Середній | 2 | виконує відповідно до вимог |----------------------------+-----| лише елементи фізичних вправ |Достатній | 3 | |----------------------------+-----| |Високий | 4 | -----------------------------+----------------------------+-----| Учень (учениця) виявляє |Низький | 5 | розуміння основних положень |----------------------------+-----| навчального матеріалу, |Середній | 6 | наводить приклади; техніка |----------------------------+-----| виконання фізичних вправ має |Достатній | 7 | незначні відхилення від |----------------------------+-----| встановлених вимог, які |Високий | 8 | аналізуються та виправляються| | | з допомогою вчителя | | | -----------------------------+----------------------------+-----| Учень (учениця) володіє |Низький | 9 | узагальненими, міцними |----------------------------+-----| знаннями з предмета; має |Середній | 10 | достатню тактичну підготовку |----------------------------+-----| для виконання навчальних |Достатній | 11 | завдань; має системні навички|----------------------------+-----| техніки виконання фізичних |Високий | 12 | вправ, що відповідають | | | встановленим вимогам | | | -----------------------------------------------------------------
На сучасному етапі, з метою формування позитивного ставлення
учнів до занять фізичною культурою та підвищення рівня їх рухової
активності, оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури
має здійснюватися в особистісно-зорієнтованому аспекті. В основу
особистісно-зорієнтованого оцінювання покладаються: особисті
досягнення школярів протягом навчального року; активна робота
учнів на уроках фізичної культури; залучення учнів до занять
фізичною культурою в позаурочний час; участь у змаганнях всіх
рівнів. На основі зазначених показників вчителям рекомендується
застосовувати різноманітні системи нарахування "бонусних" балів.
Зазначені системи корекції оцінювання мають погоджуватися
педагогічною радою школи.
Під час оцінювання необхідно:
здійснювати індивідуальний підхід, тобто створювати для учня
умови, які відповідають особливостям його розвитку, рівню фізичної
підготовленості, стану здоров'я;
конкретизувати завдання, визначене змістом даного уроку, за
яке учня буде оцінено;
застосовувати гласність оцінки (своєчасно інформувати учня
про оцінку з коротким аналізом виконання учнем рухової дії).

Додаток 20

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень учнів

із предмета захист Вітчизни

При оцінюванні навчальних досягнень учнів з предмета захист
Вітчизни вчитель оцінює теоретичні знання, уміння їх застосовувати
на практиці; за нормативними показниками - контрольні вправи, що
їх мають виконувати учні (вправи та нормативні показники подано у
навчальних програмах).
------------------------------------------------------------------ Рівень навчальних досягнень |Бали | Критерії оцінювання | учнів | |навчальних досягнень учнів | -----------------------------+-----+----------------------------| I. Початковий | 1 |Учень може розрізняти | | |обпекти вивчення і | | |відтворювати деякі його | | |елементи (на рівні "так - | | |ні") | |-----+----------------------------| | 2 |Учень фрагментарно може | | |відтворити окремі елементи | | |навчального матеріалу; має | | |елементарні навички | | |виконання практичних робіт | |-----+----------------------------| | 3 |Учень кількома простими | | |реченнями передає зміст | | |навчального матеріалу, | | |знаходить відповідь на | | |запитання в тексті | | |підручника; з допомогою | | |вчителя виконує елементарні | | |завдання | -----------------------------+-----+----------------------------| II. Середній | 4 |Учень знає окремі факти, що | | |стосуються навчального | | |матеріалу відповідно до | | |тексту підручника або | | |пояснення вчителя; виявляє | | |здатність елементарно | | |висловлювати думку, з | | |допомогою вчителя може | | |виконувати частину | | |практичних завдань | |-----+----------------------------| | 5 |Учень розуміє основний | | |навчальний матеріал, здатний| | |дати визначення понять, але | | |допускає помилки; з | | |допомогою вчителя може | | |логічно відтворювати значну | | |його частину; його вміння і | | |навички дають змогу | | |виконувати практичні | | |завдання з допомогою | | |вчителя | |-----+----------------------------| | 6 |Учень самостійно відтворює | | |значну частину навчального | | |матеріалу; може дати стислу | | |характеристику об'єктам | | |вивчення; правильно вживає | | |терміни; з допомогою вчителя| | |користується джерелами | | |інформації | -----------------------------+-----+----------------------------| III. Достатній | 7 |Учень виявляє знання і | | |розуміння переважної частини| | |навчального матеріалу; дає | | |визначення понять; здатний | | |застосовувати знання на | | |практиці (за алгоритмом), | | |може частково контролювати | | |власні навчальні дії; | | |самостійно визначає порядок | | |виконання практичних | | |завдань | |-----+----------------------------| | 8 |Учень володіє навчальним | | |матеріалом і використовує | | |набуті знання і уміння у | | |стандартних ситуаціях; може | | |зіставляти, узагальнювати, | | |систематизувати інформацію | | |за допомогою вчителя, | | |самостійно застосовує | | |теоретичні знання для | | |виконання практичних | | |завдань | |-----+----------------------------| | 9 |Учень оперує навчальним | | |матеріалом на рівні теми, | | |розділу, може самостійно | | |його відтворювати; володіє | | |необхідними теоретичними | | |засадами для вироблення | | |власної думки при | | |обговоренні проблемних | | |ситуацій та виконанні | | |практичних завдань | -----------------------------+-----+----------------------------| IV. Високий | 10 |Учень володіє глибокими, | | |міцними знаннями, здатний | | |використовувати їх у | | |нестандартних ситуаціях; | | |виявляє творчі здібності; | | |знаходить джерела інформації| | |та самостійно використовує | | |їх при виконанні поставлених| | |завдань | |-----+----------------------------| | 11 |Учень володіє узагальненими | | |знаннями з предмета, вільно | | |висловлює власні думки; без | | |допомоги викладача знаходить| | |джерела інформації і | | |використовує одержані | | |відомості відповідно до мети| | |та завдань власної | | |пізнавальної діяльності; | | |раціонально виконує | | |практичні завдання | |-----+----------------------------| | 12 |Учень має системні знання, | | |виявляє здатність приймати | | |рішення, вміє самостійно | | |здобувати знання; рівень | | |умінь і навичок дає змогу | | |виконувати практичні | | |завдання на бездоганному | | |рівні | -----------------------------------------------------------------

Додаток 21

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень учнів

з основ здоров'я

При оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з основ
здоров'я враховується знання та дотримання школярами правил
збереження власного життя і здоров'я та оточуючих.
Позитивно оцінюється кожний крок учня, спрямований на:
1) підвищення рівня знань про здоров'я і безпеку
життєдіяльності, здоровий спосіб життя, уміння використовувати
здобуті знання для зміцнення здоров'я;
2) набуття навичок, що сприяють фізичному, соціальному,
духовному та психічному здоров'ю;
3) позитивне ставлення до здорового способу життя. Всі види
оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями,
наведеними в таблиці.
------------------------------------------------------------------ Рівні навчальних досягнень |Бали | Критерії навчальних | учнів | | досягнень учнів | -----------------------------+-----+----------------------------| I. Початковий | 1 |Учень (учениця) за допомогою| | |вчителя може назвати окремі | | |поняття, що стосуються | | |здоров'я та безпеки | | |життєдіяльності | |-----+----------------------------| | 2 |Учень (учениця) має уявлення| | |про елементарні поняття | | |здорового способу життя і | | |безпечної поведінки. За | | |допомогою вчителя або з | | |використанням підручника | | |(робочого зошита) відтворює | | |окремі факти навчального | | |матеріалу | |-----+----------------------------| | 3 |Учень (учениця) за допомогою| | |вчителя або з використанням | | |підручника (робочого зошита)| | |фрагментарно відтворює | | |елементарні поняття щодо | | |здорового способу життя. Під| | |керівництвом і контролем | | |учителя епізодично виконує | | |практичні дії, що формують | | |безпечну поведінку. Повторює| | |оцінні судження інших без | | |достатнього осмислення | -----------------------------+-----+----------------------------| II. Середній | 4 |Учень (учениця) за допомогою| | |вчителя або з використанням | | |підручника (робочого зошита)| | |дає визначення окремих | | |понять; частково | | |характеризує ознаки здоров'я| | |та безпечної поведінки; за | | |допомогою вчителя виконує | | |елементарні практичні дії, | | |пов'язані з формуванням | | |здорового способу життя і | | |безпечної поведінки | |-----+----------------------------| | 5 |Учень (учениця) самостійно | | |дає визначення окремих | | |понять; за допомогою вчителя| | |або з використанням | | |підручника (робочого зошита)| | |відтворює навчальний | | |матеріал, характеризуючи | | |ознаки здоров'я, шляхи і | | |методи його зміцнення та | | |збереження життя. | | | | |-----+----------------------------| | |За допомогою інструкції та | | |консультації вчителя, | | |виконує практичні дії | | |пов'язані з формуванням | | |здорового способу життя і | | |безпечної поведінки. | | |Повторює почуті від інших | | |найпростіші оцінні судження | | |щодо здорового способу життя| | |і безпечної поведінки | |-----+----------------------------| | 6 |Учень (учениця) самостійно, | | |але неповно відтворює | | |навчальний матеріал; за | | |допомогою вчителя розв'язує | | |прості типові навчальні | | |ситуаційні задачі; | | |характеризує окремі ознаки | | |здоров'я, наводить прості | | |приклади дій щодо збереження| | |здоров'я. За допомогою | | |інструкції та консультації | | |вчителя виконує практичні | | |дії, пов'язані з формуванням| | |життєвих навичок щодо | | |здорового способу життя і | | |безпечної поведінки. Пояснює| | |найпростіші оцінні судження | | |щодо здорового способу життя| | |і безпечної поведінки | -----------------------------+-----+----------------------------| III. Достатній | 7 |Учень (учениця) загалом | | |самостійно відтворює | | |навчальний матеріал, | | |розкриває суть понять; | | |розв'язує прості типові | | |ситуаційні задачі. | | |Характеризує ситуації, що | | |містять загрозу і потребують| | |практичних дій. Висловлює | | |окремі оцінні судження про | | |стан здоров'я, поведінку в | | |різних ситуаціях свою та | | |інших, міжособистісні | | |стосунки | |-----+----------------------------| | 8 |Учень (учениця) самостійно | | |відповідає на поставлені | | |запитання; дає порівняльну | | |характеристику явищам і | | |процесам, які характеризують| | |здоров'я. Визначає засоби, | | |які необхідно | | |використовувати у виконанні | | |практичних дій. Обґрунтовує | | |свої оцінні судження щодо | | |здорового способу життя і | | |безпечної поведінки, | | |спираючись на предметні | | |знання та усталені норми | |-----+----------------------------| | 9 |Учень (учениця) відтворює | | |інформацію, відповідає на | | |поставлені запитання; | | |самостійно розв'язує | | |стандартні ситуаційні | | |завдання; пояснює зміст і | | |послідовність операцій, що | | |входять до складу практичних| | |дій; за допомогою вчителя | | |встановлює причинно- | | |наслідкові зв'язки, робить | | |нечітко сформульовані | | |висновки; свідомо приймає | | |рішення; володіє навичками | | |самоконтролю | -----------------------------+-----+----------------------------| IV. Високий | 10 |Учень (учениця) обґрунтовано| | |відповідає на запитання, | | |передбачені навчальною | | |програмою курсу; самостійно | | |аналізує і розкриває суть | | |явищ і процесів, що | | |характеризують здоровий | | |спосіб життя; узагальнює, | | |систематизує, встановлює | | |причинно-наслідкові зв'язки;| | |користується джерелами | | |додаткової інформації. За | | |допомогою вчителя розв'язує | | |нестандартні ситуації; | | |виконує практичні дії щодо | | |здорового способу життя і | | |безпечної поведінки, | | |формулює висновки щодо | | |конкретної оздоровчої | | |діяльності; свідомо | | |користується правилами | | |здорового способу життя і | | |безпечної поведінки. | | |Висловлює оцінні судження | | |про стан здоров'я власного й| | |інших, поведінку свою та | | |інших, міжособистісні | | |стосунки | |-----+----------------------------| | 11 |Учень (учениця) логічно, | | |усвідомлено відтворює | | |навчальний матеріал в межах | | |навчальної програми курсу; | | |самостійно аналізує і | | |розкриває закономірності | | |явищ і процесів, що | | |характеризують здоровий | | |спосіб життя і безпечної | | |поведінки, їх сутність; | | |встановлює і обґрунтовує | | |причинно-наслідкові зв'язки;| | |аргументовано переконує в | | |необхідності виконання дій | | |щодо здорового способу життя| | |і безпечної поведінки; | | |самостійно користується | | |джерелами додаткової | | |інформації. Аналізує та | | |обґрунтовує оцінні судження | | |про стан здоров'я власного й| | |інших, наслідки своїх дій, | | |поведінку свою та інших | |-----+----------------------------| | 12 |Учень (учениця) свідомо | | |відтворює і розуміє | | |навчальну інформацію за | | |програмою курсу; може вести | | |дискусію з конкретного | | |питання щодо здорового | | |способу життя і безпечної | | |поведінки з використанням | | |знань суміжних програм; | | |самостійно оцінює та | | |характеризує різноманітні | | |явища і процеси, які | | |розкривають сутність | | |здорового способу життя і | | |безпечної поведінки; | | |самостійно користується | | |різними джерелами | | |інформації, у тому числі й | | |рекомендованими вчителем; | | |розв'язує проблемні | | |завдання; володіє | | |здоров'язберігаючими | | |життєвими навичками; вибирає| | |безпечний варіант | | |розв'язання нестандартної | | |ситуації; визначає мету | | |своїх дій і знаходить | | |альтернативні, вибирає й | | |обґрунтовує оптимальні шляхи| | |її досягнення; оцінює | | |тимчасові та довгострокові | | |наслідки обраного варіанту; | | |робить обґрунтовані | | |висновки. Виявляє особисту | | |позицію щодо здорового | | |способу життя і безпечної | | |поведінки. Обґрунтовує | | |цінність набутих знань і | | |сформованих розумових і | | |практичних умінь та життєвих| | |навичок для власного | | |здоров'я | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: