open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Нечинний

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

N 209/72 від 02.07.97 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

18 липня 1997 р.
vd970702 vn209/72 за N 263/2067

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

податкової служби

N 960/495 ( z1387-10 ) від 20.12.2010 )

Про затвердження Порядку відшкодування податку

на додану вартість

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної

податкової адміністрації

N 392/107 ( z0540-97 ) від 31.10.97

N 222/38 ( z0333-98 ) від 06.05.98

N 470/78 ( z0658-98 ) від 08.10.98

Наказом ДПА

N 200/86 ( z0489-01 ) від 21.05.2001 )


У зв'язку з прийняттям Закону України "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ) Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Порядок відшкодування податку на додану
вартість, що (додається).

2. Начальнику Управління оперативної звітності і статистики
Державної податкової адміністрації України Парпализі А.Г. подати
зазначений Порядок до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.

3. Начальнику Управління справами Державної податкової
адміністрації України Коваленку В.В. у десятиденний термін після
державної реєстрації Порядку відшкодування податку на додану
вартість забезпечити його тиражування та надсилання державним
податковим адміністраціям усіх рівнів.

4. Керуючому справами Головного управління Державного
казначейства України Борисейку І.А. у десятиденний термін після
державної реєстрації Порядку відшкодування податку на додану
вартість забезпечити його тиражування та надсилання органам
державного казначейства усіх рівнів.

Голова Державної податкової
адміністрації України М.Азаров

Заступник міністра фінансів -
начальник Головного управління
Державного казначейства України В.Тентюк

Затверджено

Наказ Державної податкової

адміністрації та Державного

казначейства України

02.07.97 N 209/72

(у редакції наказу Державної

податкової адміністрації

України та Державного

казначейства України

від 21.05.2001 N 200/86

( z0489-01 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 червня 2001 р.

за N 489/5680

Порядок

відшкодування податку на додану вартість

1. Визначення термінів

У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1.1. Бюджетне відшкодування - сума, що підлягає поверненню
платнику податку на додану вартість з бюджету у зв'язку з
надмірною сплатою податку у випадках, визначених Законом України
"Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) та Указом
Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні" ( 857/98 ).

1.2. Термін відшкодування - визначений відповідно до чинного
законодавства період, протягом якого з Державного бюджету України
у відповідності до рішення платника перераховується належна йому
сума податку на додану вартість.

1.3. Бюджетна заборгованість з податку на додану вартість -
суми, не відшкодовані платнику протягом визначених законодавством
термінів відшкодування.

1.4. Податковий борг (недоїмка) - податкове зобов'язання (з
урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), узгоджене платником
податків або встановлене судом (арбітражним судом), але не
сплачене в установлений строк, а також пеня, нарахована на суму
такого податкового зобов'язання.

2. Загальні положення

2.1. Якщо за результатами звітного періоду різниця між
загальною сумою податкових зобов'язань, що виникли у зв'язку з
будь-яким продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного
періоду, та сумою податкового кредиту звітного періоду має
від'ємне значення, то така сума підлягає (як надміру сплачена)
відшкодуванню платнику податку з Державного бюджету України.

2.2. Підставою для отримання відшкодування є дані виключно
податкової декларації за звітний період.

2.3. За наявності в платника податкового боргу минулих
звітних періодів із сплати податку на додану вартість (у тому
числі відстроченого та розстроченого) сума, задекларована
платником до відшкодування, зараховується в погашення такої
заборгованості.

У разі, коли платник податку має непогашену заборгованість з
податку на додану вартість минулих податкових періодів або
непогашений податковий вексель, виданий відповідно до пункту 11.5
статті 11 цього Закону ( 168/97-ВР ), сума експортного
відшкодування або її частина направляються на погашення такої
заборгованості або зараховуються у рахунок погашення такого
векселя. За добровільним рішенням платника податку сума
експортного відшкодування може бути повністю або частково
зарахована в рахунок платежів з цього податку або інших податків,
зборів (обов'язкових платежів), які зараховуються до Державного
бюджету України. Про таке рішення платник податку зазначає у
декларації.

2.4. Відшкодування при настанні терміну проводиться згідно з
рішенням платника податку, яке відображене в податковій декларації
(одночасно може бути декілька напрямів відшкодування) шляхом:

перерахування грошових сум з бюджетного рахунку на рахунок
платника податку в установі банку, що його обслуговує;

зарахування суми відшкодування в рахунок платежів з податку
на додану вартість;

зарахування суми відшкодування в рахунок інших податків,
зборів (обов'язкових платежів), які надходять до Державного
бюджету України.

За наявності в платника несплачених реструктуризованих сум
податкової заборгованості за податком на додану вартість
(незалежно від визначеного законом терміну реструктуризації)
належна до відшкодування сума зараховується в погашення такої
заборгованості у випадку, якщо це передбачено Законом України про
Державний бюджет України на відповідний рік. Зменшення податкової
заборгованості здійснюється у порядку, передбаченому Інструкцією
про порядок ведення органами державної податкової служби
оперативного обліку податків, зборів (обов'язкових платежів) до
бюджетів та до державних цільових фондів, затвердженою наказом
Головної державної податкової інспекції України від 12 травня 1994
року N 37 ( z0114-94 ), в редакції наказу Державної податкової
адміністрації України від 2 квітня 1999 року N 174 ( z0304-99 ),
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13 травня 1999 року
за N 304/3597. Залишок суми відшкодовується у загальному порядку.

Податковий орган у 10-денний термін з моменту проведення
зарахування повідомляє платника податків про суми відшкодування,
спрямовані в рахунок погашення податкового боргу (у тому числі
відстроченого та розстроченого) та на погашення несплачених
реструктуризованих сум податкової заборгованості за податком на
додану вартість (форма повідомлення наведена в додатку 1).

2.5. Податковими органами висновки автоматично формуються і
обліковуються в Журналі обліку наданих висновків про суми
відшкодування податку на додану вартість (додаток 3).

2.6. В органах Державного казначейства України зазначені
висновки про відшкодування податку на додану вартість реєструються
в спеціальному журналі (додаток 4) та відображаються на
відповідних рахунках бухгалтерського обліку.

3. Терміни відшкодування

3.1. Термін, протягом якого належна платнику сума податку на
додану вартість підлягає відшкодуванню з Державного бюджету
України, установлюється в залежності від виду операцій, які
здійснюються платником у звітному періоді.

3.2. Платник податку, який здійснює операції з вивезення
(пересилання) товарів (робіт, послуг) за межі митної території
України (експорт) і подає розрахунок експортного відшкодування за
наслідками податкового місяця, має право на отримання експортного
відшкодування протягом 30 календарних днів з дня подання такого
розрахунку.

Якщо платник податку не подає розрахунку експортного
відшкодування у встановлені строки, то експортне відшкодування не
надається, а суми такого відшкодування враховуються у розрахунку
зобов'язань такого платника податку з податку майбутніх податкових
періодів. Розрахунок експортного бюджетного відшкодування
подається разом з декларацією за відповідний звітний період.

3.3. Платник податку, який здійснює операції на митній
території України, що оподатковуються за нульовою ставкою, має
право на отримання бюджетного відшкодування протягом місяця, що
настає після подання декларації за звітний період, у якому були
здійснені такі операції.

3.4. З операцій, що оподатковуються за повною ставкою, сума
належного платнику відшкодування (після погашення податкової
заборгованості минулих звітних періодів) зараховується до
зменшення податкових зобов'язань платника податку протягом трьох
наступних звітних періодів. Залишок непогашеної суми підлягає
відшкодуванню з Державного бюджету України протягом місяця, що
настає після подання декларації за третій звітний період після
виникнення від'ємного значення податку.

3.5. При порушенні платником податку терміну подання
податкової декларації бюджетне відшкодування продовжується на
термін затримання подачі звітності. Якщо останній день терміну
подання податкової звітності припадає на вихідний (святковий)
день, то кінцевим терміном подання податкової звітності вважається
перший після вихідного (святкового) робочий день.

4. Порядок відшкодування

4.1 Відшкодування податку на додану вартість з бюджету
здійснюється органами Державного казначейства України за
висновками податкових органів (форма наведена в додатку 2) або за
рішенням суду.

4.2. Висновки подаються не пізніше ніж за 5 робочих днів до
закінчення терміну відшкодування податку на додану вартість,
установленого чинним законодавством.

Якщо рішення арбітражного суду щодо відшкодування з
державного бюджету суми ПДВ або відсотків за бюджетною
заборгованістю за несвоєчасно відшкодовані суми надходять до
органів Держказначейства, то для забезпечення повноти контролю за
правильністю відшкодування з бюджету сум ПДВ не пізніше наступного
дня після одержання його копія передається до податкового органу
для формування висновку в загальному порядку в п'ятиденний термін
з дати надходження до податкового органу.

4.3. На підставі висновків про відшкодування податку на
додану вартість органи Державного казначейства України протягом
п'яти днів своїми платіжними дорученнями перераховують кошти з
рахунку обліку доходів державного бюджету на рахунок, указаний у
висновку чи рішенні суду.

4.4. Відшкодування здійснюється з аналітичного рахунку з
обліку податку на додану вартість у межах поточних надходжень за
день, а в разі недостатності або відсутності коштів на
відповідному аналітичному рахунку повернення здійснюється за
рахунок поточних надходжень на балансовий рахунок з обліку доходів
загального фонду державного бюджету за день.

4.5. У разі недостатності або відсутності коштів на
аналітичному рахунку з обліку доходів загального фонду в цілому по
області відшкодування здійснюється за рахунок надходжень
загального фонду Державного бюджету України за рішенням (додаток
7) Державного казначейства України (центральний рівень). Підставою
для прийняття рішення є звернення управління Державного
казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві і Севастополі, що подається за визначеною формою
(додаток 8).

Перерахування коштів управлінню Державного казначейства в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі
здійснюється Державним казначейством України з відповідного
рахунку на рахунок територіального управління Держказначейства, з
подальшим зарахуванням на аналітичний рахунок з обліку податку на
додану вартість, з якого здійснюється повернення.

5. Відповідальність платника за достовірність заявлених

до відшкодування сум ПДВ

5.1. Якщо за наслідками перевірки виявляється факт завищення
суми бюджетного відшкодування, заявленого в податковій декларації
з податку на додану вартість, то сума такого завищення вважається
сумою податкового зобов'язання, прихованою від оподаткування. Якщо
внаслідок такого завищення отримано бюджетне відшкодування, то
платник податку визнається таким, що ухиляється від оподаткування,
і до нього застосовуються санкції відповідно до законодавства.

5.2. Якщо на момент перевірки платника податку органом
державної податкової служби суми податку на додану вартість,
попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються
документально не підтвердженими, то платник податку несе
відповідальність у вигляді санкцій, установлених законодавством і
нарахованих на суму податкового кредиту, не підтверджену
документально.

5.3. Якщо платник у майбутніх звітних періодах самостійно
виявляє помилки щодо розміру задекларованої ним суми ПДВ до
відшкодування, то такий платник зобов'язаний подати нову податкову
декларацію, що містить виправлені показники (уточнену декларацію).

6. Умови дотримання термінів відшкодування

6.1. Суми, не відшкодовані платнику податку протягом
визначених у розділі 3 цього Порядку термінів, уважаються
бюджетною заборгованістю.

6.2. Платник податку має право в будь-який момент після
виникнення бюджетної заборгованості звернутися до суду з позовом
про стягнення коштів бюджету та притягнення до відповідальності
посадових осіб, винних у несвоєчасному відшкодуванні надмірно
сплачених податків.

6.3. На суму бюджетної заборгованості податковими органами в
особовому рахунку платника після повного перерахунку коштів з
бюджету нараховуються відсотки на рівні 120 відсотків річних від
облікової ставки Національного банку України, встановленої на
момент її виникнення, протягом строку її дії, включаючи день
погашення.

6.4. Податкові органи повідомляють платника податку про
належні йому суми відсотків за бюджетною заборгованістю (форма
наведена в додатку 5).

6.5. За заявою платника податків (форма наведена в додатку 6)
такі суми можуть бути перераховані на його рахунок, направлені на
погашення податкової заборгованості з податку на додану вартість
або в рахунок інших податків, зборів (обов'язкових платежів), які
надходять до Державного бюджету України.

7. Особливості відшкодування, законодавчо визначені для

відповідних категорій платників ПДВ

7.1. Для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які
беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1
липня 1999 року до 1 січня 2002 року, якщо за результатами
звітного періоду сума податку на додану вартість, визначена як
різниця між загальною сумою податкових зобов'язань та сумою
податкового кредиту за будь-якими операціями з купівлі-продажу
товарів (робіт, послуг), має від'ємне значення, така сума підлягає
відшкодуванню з Державного бюджету України платнику податку
протягом місяця, що настає після подання податкової декларації.
Відшкодування здійснюється шляхом перерахування відповідних
грошових сум з бюджетного рахунку на рахунок платника податку в
установі банку, що його обслуговує.

8. Зміна платником напрямів відшкодування

8.1. Якщо в платника на момент настання терміну відшкодування
суми ПДВ (яка за його бажанням, зазначеним у декларації, має
спрямовуватися на його рахунок) обліковується податковий борг за
іншими платежами, які зараховуються до Державного бюджету України,
то він має право звернутися до податкового органу із заявою про
зміну напряму відшкодування - не на рахунок платника, а на
погашення існуючого податкового боргу. Згідно із заявою податковим
органом уносяться зміни до зазначеного платником напряму
відшкодування, формується висновок у режимі "зміна напрямку
відшкодування при настанні терміну відшкодування" і в загальному
порядку подається до органів Державного казначейства України.

8.2. Якщо в платника протягом трьох звітних періодів після
дати відшкодування суми ПДВ у рахунок платежів з цього податку
відшкодовані суми повністю або частково не були використані
платником в погашення податкових зобов'язань за їх відсутністю, то
він має право звернутися до податкового органу із заявою про
повернення таких сум на поточний рахунок чи зарахування їх у
рахунок інших платежів, які надходять до Державного бюджету
України. Податковим органом на підставі заяви платника висновок
формується в режимі "зміна напряму відшкодування за сумами ПДВ, не
використаними платником на погашення податкових зобов'язань" із
зазначенням реквізитів декларації, за якою проведено відшкодування
і в загальному порядку подається до органів державного
казначейства. Зазначений режим формування висновку передбачає
блокування в особовому рахунку платника нарахування відсотків за
бюджетною заборгованістю.

Заступник начальника
Головного управління В.І.Ніколайченко

Заступник начальника
Управління Державного
казначейства України -
начальник відділу Л.Г.Новицька

Додаток 1

до Порядку відшкодування

податку на додану вартість

Адреса платника _____________________________________________

Повна назва підприємства ____________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ

N ____________ "___" _______________ 200_ р.

Державна податкова адміністрація (інспекція) у ______________
__________________________________________________________________

(район, місто, область)
повідомляє, що сума ПДВ, належна до відшкодування згідно з поданою
Вами декларацією за __________________, зареєстрованою у державній

(звітний період)
податковій адміністрації (інспекції) від "__" _______________ 200_
р. за N ___, згідно з чинним законодавством спрямована:

а) у рахунок погашення податкового боргу з податку на додану
вартість ______ грн., "___" _______________ 200_ р.

б) у тому числі відстроченого ______ грн., "___"
_______________ 200_ р.

розстроченого ______ грн., "___"
_______________ 200_ р.

в) у рахунок погашення несплачених реструктуризованих сум
податкової заборгованості за податком на додану вартість ______
грн., "___" _______________ 200_ р.

Голова Державної
податкової
адміністрації
(інспекції) ______________ __________________

(підпис) (прізвище та

ініціали)

Начальник відділу ______________ __________________
обліку і звітності (підпис) (прізвище та

ініціали)

М. П.

Додаток 2

до Порядку відшкодування

податку на додану вартість

ДПА (І) ______________________________

(назва)

ВИСНОВОК

про суми відшкодування податку на додану вартість

від "___" _______________ 200_ р. N _____

Повідомляємо, що ____________________________________________

(індивідуальний податковий номер,
__________________________________________________________________

ідентифікаційний код та назва платника податку)
за станом на ____________________ за декларацією, зареєстрованою у

(число, місяць, рік)
державній податковій адміністрації (інспекції) "__" ______________
200_ р. N _______ за _________,

(період)

а) підлягає відшкодуванню з бюджету сума ПДВ
_____________________________________________________________ грн.

(загальна сума у гривнях словами та цифрами)
до "___" _______________ 200_ року (з урахуванням терміну подання
декларації);

б) підлягає відшкодуванню з бюджету на рахунок платника сума
процентів за бюджетною заборгованістю
_________________________________________________________________;

(загальна сума у гривнях словами та цифрами)

в) підлягає відшкодуванню з бюджету за рішенням арбітражного
суду (суду) _________________________ від "___" __________________

(назва та місцезнаходження)
200_ року N ___ ____________________________________________ грн.;

(загальна сума у гривнях словами та цифрами)

г) підлягає відшкодуванню з бюджету згідно із заявою платника
сума ПДВ, не використана ним на погашення податкових зобов'язань
за їх відсутністю _______________________________________________.

(загальна сума у гривнях словами та цифрами)

Рахунок платника N _________________________, МФО ___________
__________________________________________________________________

(назва відділення банку)

Бюджетний рахунок N _______________________, МФО ____________
__________________________________________________________________

(назва відділення банку)

Голова Державної податкової
адміністрації (інспекції) ______________ __________________

(підпис) (прізвище та

ініціали)

Начальник відділу
обліку і звітності ______________ __________________

(підпис) (прізвище та

ініціали)

М. П.

Додаток 3

до Порядку відшкодування

податку на додану вартість

Журнал

обліку наданих висновків про суми відшкодування

податку на додану вартість

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер |Назва |Ідентифіка-|Індивідуальний|Документ, на |Підлягає |Дата |Дата |Кінцева |Дата |Дата |
|висновку |платника |ційний код |податковий |підставі якого |відшкоду- |передачі |передачі |дата |виписки |списання |
| |податку | |номер |формується висновок |ванню |висновку |до органів |відшкоду-|платіжного|коштів з |
| | | | | | |на підпис |казначейства |вання, |доручення |бюджетного |
| | | | | | |керівництву|або |зазначена|на |рахунку |
| | | | |--------------------+-----------| |реєстрації |у |відшкоду- | |
| | | | |дата |номер|назва |сума|за | |в органах |висновку |вання | |
| | | | |надход-| | | |період| |казначейства | |коштів | |
| | | | |ження | | | | | | | |платнику | |
| | | | |до ПО | | | | | | | | | |
|---------+---------+-----------+--------------+-------+-----+------+----+------+-----------+-------------+---------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4

до Порядку відшкодування

податку на додану вартість

Журнал

обліку наданих висновків про суми відшкодування податку

на додану вартість

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Платник податку | Сума до відшкодування |Висновок, рішення суду |Рахунок, |Підпис, прізвище |
|з/п | | | |на який |та ініціали |
| | | | |перераховані|відповідальних |
| | | | |кошти | осіб |
| |--------------------------------+----------------------------------------+------------------------------| |-------------------|
| |Назва|Ідентифіка-|Індивідуальний| За |За рішеннями |Проценти, |Номер |Номер |Дата | |Органів |Органів |
| | |ційний код |податковий |декларацією| суду |нараховані |та дата|та дата |списання | |ДПА, що |Держказна-|
| | | |номер | | |на суму |виписки|надходження|коштів з | |передали|чейства |
| | | | | | |бюджетної | |до органів |бюджетного| |висновки| |
| | | | | | |заборгованості| |Держказ- |рахунку | |на вико-| |
| | | | | | | | |начейства | | |нання | |
|----+-----+-----------+--------------+-----------+-------------+--------------+-------+-----------+----------+------------+--------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 5

до Порядку відшкодування

податку на додану вартість

Адреса платника _____________________________________________

Повна назва підприємства ____________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ

N _________ "___" _______________ 199_ р.

Державна податкова адміністрація (інспекція) у ______________
__________________________________________________________________

(район, місто, область)
повідомляє, що через прострочення термінів відшкодування належної
Вам суми ПДВ ________ грн. згідно з поданою Вами декларацією за
звітний період ______________ від __________________ N ________,
Вам належить одержати суму процентів за бюджетною заборгованістю
____________ гривень.

Просимо заявою за формою, що додається, повідомити ДПА щодо
Вашого вибору шляхів відшкодування:

перерахувати зазначену суму на Ваш рахунок;

зарахувати в рахунок платежів за ПДВ;

зарахувати в рахунок інших податків, зборів (обов'язкових
платежів), які надходять до Державного бюджету України.

Повідомлення пропонуємо подати у двотижневий термін від дати
складання повідомлення до _________________ у формі заяви, що
додається.

Голова Державної
податкової
адміністрації
(інспекції) ______________ __________________

(підпис) (прізвище та

ініціали)

Начальник відділу
обліку і звітності ______________ __________________

(підпис) (прізвище та

ініціали)

М. П.

Додаток 6

до Порядку відшкодування

податку на додану вартість

Керівнику ДПА у _____________________________________________

(назва ДПА)

ЗАЯВА

про порядок сплати процентів, які нараховані на користь

платника за бюджетною заборгованістю

Назва підприємства __________________________________________

Ідентифікаційний код ________________________________________

Індивідуальний податковий номер _____________________________

Місцезнаходження підприємства _______________________________

Кошти, що належить одержати з бюджету згідно з повідомленням
ДПА (І) у _____________________________ від ______________________

(район, місто, область)
N ___________, просимо:

перерахувати на наш розрахунковий рахунок N _________________
МФО ______________________________________________________________

(назва відділення банку)
__________________________________________________________, грн.*;

(сума відсотків за бюджетною заборгованістю)

зарахувати в рахунок платежів з ПДВ
__________________________________________________________, грн.*;

(сума відсотків за бюджетною заборгованістю)
__________________________________________________________________

зарахувати в рахунок інших податків, зборів (обов'язкових
платежів), які надходять до Державного бюджету України
__________________________________________________________, грн.*;

(сума відсотків за бюджетною заборгованістю)

бюджетний рахунок N ________________________________________,
МФО ______________________________________________________________

(назва відділення банку)
__________________________________________________________________

Голова Державної
податкової
адміністрації
(інспекції) ______________ __________________

(підпис) (прізвище та

ініціали)

Начальник відділу
обліку і звітності ______________ __________________

(підпис) (прізвище та

ініціали)

М. П.

_____________

* Сума проставляється лише в тому рядку, який відповідає
вибраному шляху відшкодування.

Додаток 7

до Порядку відшкодування

податку на додану вартість

РІШЕННЯ

N ________ від ________________

Про перерахування __________ року з рахунку Державного
казначейства України N _________ в Операційному Управлінні
Державного казначейства України МФО _______________ суми
______________________ грн. (____________________________),
необхідних для відшкодування податку на додану вартість, на
рахунок Управління Державного казначейства в ________________
області N _______________ МФО __________.

Голова (заступник Голови)
Державного казначейства України ________________

Начальник Управління
бухгалтерського обліку операцій
державного бюджету і звітності ________________

Додаток 8

до Порядку відшкодування

податку на додану вартість

Звернення

У зв'язку з відсутністю коштів на рахунку N 3111 за символом
03, необхідних для відшкодування податку на додану вартість
__________________________________________________________________

(платник податку)

у сумі __________________________________________________________,

(сума цифрами та словами)

просимо перерахувати вищезазначену суму з транзитного рахунку
N 3112 Державного казначейства України на рахунок
N __________________ в _____________________, МФО _____________.

Копія висновку податкового органу подається.

Начальник (заступник
начальника) управління
Держказначейства в
_______________ області підпис ______________________

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер підпис ______________________

(прізвище та ініціали)

( Порядок із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 392/107 ( z0540-97 ) від 31.10.97; в
редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 222/38
( z0333-98 ) від 06.05.98; із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 470/78 ( z0658-98 ) від
08.10.98; в редакції Наказу ДПА N 200/86 ( z0489-01 ) від
21.05.2001 )


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу