open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Нечинний

    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

N 386 від 25.12.2001 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

16 квітня 2002 р.

за N 370/6658

Про затвердження Положення про порядок отримання

інвесторами доходів від володіння корпоративними

правами в акціонерних товариствах

На виконання Указу Президента України від 26 березня 2001
року N 198/2001 ( 198/2001 ) "Про додаткові заходи щодо розвитку
фондового ринку України" та постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2001 року N 1046 ( 1046-2001-п ) "Про затвердження
Заходів щодо реалізації Основних напрямів розвитку фондового ринку
на 2001 - 2005 роки", на підставі статті 7 Закону України "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР )
та Законів України "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ),
"Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ), "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) Державна комісія
з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про порядок отримання інвесторами
доходів від володіння корпоративними правами в акціонерних
товариствах (додається).

2. Скасувати роз'яснення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 3 квітня 2000 року N 4 ( va004312-00 ) "Про
порядок застосування статті 9 Закону України "Про цінні папери і
фондову біржу" та статей 10 і 41 Закону України "Про господарські
товариства" у частині регулювання порядку нарахування та виплати
дивідендів за акціями".

3. Управлінню корпоративних фінансів (Н.Хохлова) забезпечити
державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.

4. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Н.Піскун)
опублікувати це рішення відповідно до чинного законодавства.

5. Рішення набирає чинності відповідно до чинного
законодавства.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії - заступника Голови С.Бірюка.

Голова Комісії О.Мозговий

Протокол засідання Комісії

від 25 грудня 2001 р. N 53

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії з

цінних паперів та фондового

ринку

від 25.12.2001 р. N 386

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 квітня 2002 р.

за N 370/6658

Положення

про порядок отримання інвесторами доходів від володіння

корпоративними правами в акціонерних товариствах

Положення про порядок отримання інвесторами доходів від
володіння корпоративними правами в акціонерних товариствах (далі -
Положення) розроблено відповідно до Законів України "Про цінні
папери і фондову біржу" ( 1201-12 ), "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ), "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), "Про Національну депозитарну
систему та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні" ( 710/97-ВР ), "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ), "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) та інших нормативно-правових
актів України.

1. Загальні положення

1.1. Поняття "дивіденди", "корпоративні права" вживаються у
цьому Положенні згідно з визначеннями Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).

1.2. Поняття "бездокументарна форма цінного папера", "випуск
цінних паперів", "депозитарій цінних паперів", "документарна форма
цінного папера", "зберігач", "реєстратор" уживаються у цьому
Положенні згідно з визначеннями Закону України "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" ( 710/97-ВР ).

1.3. Дія даного Положення поширюється на емітентів акцій
(далі - акціонерні товариства) та інвесторів, які володіють
акціями цих товариств (далі - акціонери).

1.4. Акціонер реалізує право на отримання доходів від
володіння корпоративними правами шляхом отримання частини прибутку
акціонерного товариства (далі - АТ) у вигляді дивідендів.

1.5. Право на отримання частки прибутку (дивідендів)
акціонерного товариства пропорційно частці кожного з учасників
мають акціонери, які є учасниками товариства на початок строку
виплати дивідендів.

1.6. Право на отримання дивідендів мають власники простих і
привілейованих акцій.

1.7. На кожну просту акцію акціонерного товариства
нараховується однаковий розмір дивідендів.

1.8. Дивіденди за простими акціями можуть виплачуватись
тільки у тому разі, якщо акціонерне товариство за підсумками
діяльності за рік, за який мають сплачуватись дивіденди, отримало
прибуток.

1.9. Виплата дивідендів за привілейованими акціями
провадиться у розмірі, встановленому відповідно до умов їх випуску
та зазначеному в акції (сертифікаті акції), незалежно від розміру
одержаного товариством прибутку у відповідному році. У тому разі,
коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів
за привілейованими акціями провадиться за рахунок резервного
фонду.

1.10. Якщо розмір дивідендів, що сплачуються акціонерам, за
простими акціями перевищує розмір дивідендів за привілейованими
акціями, власникам останніх може провадитися доплата до розміру
дивідендів, виплачених іншим акціонерам.

1.11. Розподіл та використання прибутку акціонерного
товариства здійснюється у порядку, передбаченому законодавством,
що регулює діяльність акціонерних товариств та оподаткування, та
статутом товариства. Пропозиції щодо розподілу прибутку готуються
уповноваженим органом управління товариства та підлягають
затвердженню вищим органом акціонерного товариства.

Уповноважений орган управління товариства - орган
акціонерного товариства, до компетенції якого вищим органом
акціонерного товариства передано питання стосовно надання
пропозицій щодо розподілу прибутку товариства.

2. Правила виплати дивідендів

2.1. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку і
порядку виплати частини прибутку (дивідендів), питання про
затвердження розміру дивідендів належить до виключної компетенції
вищого органу акціонерного товариства.

2.2. Виплата нарахованих дивідендів відповідно до прийнятого
рішення є обов'язком виконавчого органу акціонерного товариства
перед його акціонерами.

2.3. Дивіденди за акціями сплачуються один раз на рік за
підсумками календарного року. Не здійснюються нарахування та
виплата проміжних дивідендів за підсумками кварталу чи півріччя.
Виплата дивідендів акціонерам може проводитись одноразово в
повному обсязі в строк, установлений вищим органом АТ та статутом
товариства.

2.4. Рішення про виплату дивідендів не може прийматися у разі
введення процедури розпорядження майном боржника та призначення
розпорядника майна в ході провадження у справах про банкрутство
АТ.

2.5. Рішення про виплату дивідендів може прийматись лише у
випадках, якщо вищим органом акціонерного товариства прийнято
рішення про затвердження річних результатів діяльності АТ.

2.6. Рішення про виплату дивідендів оформляється протоколом,
який може містити дані про:

розмір дивідендів, що припадає на одну акцію;

дату початку та закінчення виплати дивідендів (у разі виплати
дивідендів грошима) або термін початку та закінчення приймання
заяв від акціонерів у разі їх згоди на направлення нарахованої
кожному з них суми дивідендів на збільшення розміру статутного
фонду (у разі виплати дивідендів акціями);

спосіб виплати дивідендів;

порядок виплати дивідендів.

2.7. З метою визначення переліку інвесторів (акціонерів), які
мають право на отримання дивідендів, акціонерне товариство на
початок терміну виплати дивідендів повинно забезпечити складання:

при документарній формі випуску іменних акцій - реєстру
власників іменних акцій, складеному реєстроутримувачем на дату
початку виплати дивідендів;

при бездокументарній формі випуску акцій - зведеного
облікового реєстру рахунків власників цінних паперів, складеного
депозитарієм на дату початку виплати дивідендів.

2.8. Виплата дивідендів за акціями на пред'явника
здійснюється емітентом за умови пред'явлення акціонером акцій
(сертифіката акцій).

2.9. Виплата дивідендів за іменними акціями та за акціями,
випущеними в бездокументарній формі, здійснюється відповідно до
реєстру власників цінних паперів, передбаченого пунктом 2.7 даного
Положення. Акціонер, включений до зазначеного реєстру, має право
отримати дивіденди незалежно від терміну, протягом якого він був
власником акцій.

2.10. Дивіденди не нараховуються та не виплачуються:

за акціями, які не оплачено повністю;

за акціями власного випуску, які викупило товариство в
акціонерів та які перебувають на балансі товариства, з урахуванням
статті 32 Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ).

2.11. У разі випуску привілейованих акцій у статуті
акціонерного товариства обов'язково повинно бути визначено порядок
здійснення їх власниками переважного права на одержання
дивідендів.

2.12. При виплаті дивідендів за простими акціями
забороняється встановлювати черговість виплат за ознаками
акціонерів (виду особи, розміру пакета акцій тощо).

Начальник управління
корпоративних фінансів О.Петрашко


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу