open
Про систему
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
09.12.2010 N 1084

Про затвердження Плану діяльності

Міністерства охорони здоров'я України

з підготовки проектів регуляторних

актів на 2011 рік

На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План діяльності Міністерства охорони здоров'я
України з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік
(далі - План), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів МОЗ, підпорядкованих
організацій, установ, підприємств, урядового органу державного
управління, що діє у складі МОЗ, Голові Державної інспекції з
контролю якості лікарських засобів МОЗ України:
2.1. Здійснювати підготовку проектів регуляторних актів у
сфері господарської діяльності відповідно до Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 );
2.2. При підготовці регуляторного акта, який не внесено до
Плану, не пізніше десяти робочих днів з дня одержання відповідного
доручення надавати інформацію Юридичному управлінню для внесення
до Плану змін;
2.3. Щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним,
подавати вичерпну інформацію Юридичному управлінню про хід
виконання Плану.
3. Управлінню стратегічного планування та аналітичного
забезпечення забезпечити оприлюднення Плану на веб-сайті МОЗ.
4. Управлінню справами довести цей наказ до відома керівників
структурних підрозділів МОЗ, підпорядкованих підприємств, установ,
організацій, урядового органу державного управління, що діє у
складі МОЗ, Голови Державної інспекції з контролю якості
лікарських засобів МОЗ України.
5. Юридичному управлінню забезпечити подання Плану до
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра В.П.Лисака.
Міністр З.М.Митник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

09.12.2010 N 1084

ПЛАН

діяльності Міністерства охорони

здоров'я України з підготовки проектів

регуляторних актів на 2011 рік

----------------------------------------------------------------------- | N | Вид та назва | Обґрунтування | Строк | Найменування | |п/п| проекту | необхідності |підготовки | підрозділу, | | | регуляторного |прийняття проекту | |відповідального| | | акта | акта | |за розроблення | | | | | | проекту | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| | 1.|Проект постанови |Відповідно до |Протягом |Департамент | | |Кабінету Міністрів|законів України |року |материнства, | | |України "Про |"Про курорти" | |дитинства та | | |затвердження |( 2026-14 ) | |санаторного | | |режиму округу і |і "Про оголошення | |забезпечення | | |зон санітарної |природних | | | | |охорони курорту |територій міста | | | | |Бердянськ" |Бердянська | | | | | |Запорізької | | | | | |області курортом | | | | | |державного | | | | | |значення" | | | | | |( 2305-15 ). | | | | | |Прийняття | | | | | |постанови Кабінету| | | | | |Міністрів України | | | | | |"Про затвердження | | | | | |режиму округу і | | | | | |зон санітарної | | | | | |охорони курорту | | | | | |Бердянськ" | | | | | |забезпечить | | | | | |збереження | | | | | |унікальних | | | | | |природних | | | | | |лікувальних | | | | | |ресурсів та | | | | | |територій | | | | | |курортно- | | | | | |оздоровчого і | | | | | |рекреаційного | | | | | |призначення, | | | | | |здійснення | | | | | |ефективної | | | | | |державної політики| | | | | |в курортній сфері | | | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| | 2.|Проект постанови |Відповідно до |Протягом |Департамент | | |Кабінету Міністрів|Закону України |року |материнства, | | |України "Про |"Про курорти" | |дитинства та | | |затвердження |( 2026-14 ). | |санаторного | | |режиму округу і |Прийняття | |забезпечення | | |зон санітарної |постанови Кабінету| | | | |охорони курорту |Міністрів України | | | | |Саки" |"Про затвердження | | | | | |режиму округу і | | | | | |зон санітарної | | | | | |охорони курорту | | | | | |Саки" забезпечить | | | | | |збереження | | | | | |унікальних | | | | | |природних | | | | | |лікувальних | | | | | |ресурсів та | | | | | |територій | | | | | |курортно- | | | | | |оздоровчого і | | | | | |рекреаційного | | | | | |призначення, | | | | | |здійснення | | | | | |ефективної | | | | | |державної політики| | | | | |в курортній сфері | | | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| | 3.|Проект постанови |На виконання |IV квартал |Департамент | | |Кабінету Міністрів|статті 11 Закону |2011 року |материнства, | | |України "Про |України "Про | |дитинства та | | |затвердження |державні соціальні| |санаторного | | |нормативів |стандарти та | |забезпечення | | |харчування у |державні соціальні| | | | |дитячих санаторно-|гарантії" від | | | | |курортних закладах|5 жовтня 2000 року| | | | |різного профілю |N 2017-III | | | | |(крім |( 2017-14 ) щодо | | | | |туберкульозних)" |розроблення та | | | | | |запровадження | | | | | |державних | | | | | |соціальних | | | | | |нормативів у сфері| | | | | |охорони здоров'я | | | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| | 4.|Проект наказу МОЗ |Необхідність |травень |Відділ | | |України "Про |забезпечення |2011 |інвестицій, | | |підготовку |об'єктів установ, | |будівництва та | | |установ, закладів |закладів та | |майнових | | |та підприємств |підприємств | |відносин | | |системи охорони |системи охорони | | | | |здоров'я до роботи|здоров'я до роботи| | | | |в осінньо-зимовий |в осінньо-зимовий | | | | |період |період | | | | |2011/2012 року" |2011/2012 року | | | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| | 5.|Проект наказу МОЗ |На виконання |II-III |Департамент | | |України "Про |пункту 7 протоколу|квартал |регуляторної | | |затвердження |наради Прем'єр- |2011 року |політики у | | |Порядку проведення|міністра України | |сфері обігу | | |підтвердження |М.Я.Азарова від | |лікарських | | |заявлених |16.06.2010 "Про | |засобів та | | |особливих |забезпечення | |продукції у | | |характеристик |доступності для | |системі охорони| | |спеціального |населення якісних | |здоров'я | | |харчового |лікарських | | | | |продукту, його |засобів, медичних | | | | |безпечності, |виробів і | | | | |якості, |медичного | | | | |ефективності |обладнання" та | | | | |матеріалами, що |пункт 22 доручення| | | | |додаються до заяви|Президента | | | | |про віднесення |України, за | | | | |харчового продукту|результатами | | | | |до категорії |наради з питань | | | | |спеціального з |вжиття | | | | |метою його |першочергових | | | | |державної |заходів щодо | | | | |реєстрації" |боротьби зі | | | | | |злочинністю та | | | | | |протидії | | | | | |наркоманії від | | | | | |01.07.2010 року, | | | | | |стосовно розробки | | | | | |заходів щодо | | | | | |впровадження | | | | | |системи контролю | | | | | |за обігом | | | | | |біологічно | | | | | |активних добавок | | | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| | 6.|Проект наказу МОЗ |З метою приведення|II квартал |Департамент | | |України "Про |у відповідність до|2011 року |регуляторної | | |затвердження |чинного | |політики у | | |Порядку проведення|законодавства | |сфері обігу | | |реєстрації | | |лікарських | | |(перереєстрації) | | |засобів та | | |лікарських засобів| | |продукції у | | |та внесення змін | | |системі охорони| | |до реєстраційних | | |здоров'я | | |матеріалів | | | | | |протягом дії | | | | | |реєстраційного | | | | | |посвідчення" | | | | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| | 7.|Проект постанови |У зв'язку із |Протягом |Департамент | | |Кабінету Міністрів|зверненнями |року |регуляторної | | |України "Про |суб'єктів | |політики у | | |внесення змін у |господарювання | |сфері обігу | | |додаток до | | |лікарських | | |постанови Кабінету| | |засобів та | | |Міністрів України | | |продукції в | | |від 5 березня | | |системі охорони| | |2009 р. N 242" | | |здоров'я | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| | 8.|Проект постанови |Постановою |IV квартал |Департамент | | |Кабінету Міністрів|Кабінету Міністрів|2011 року |регуляторної | | |України щодо |України від | |політики у | | |затвердження на |05.03.2009 р. | |сфері обігу | | |2012-2015 роки |N 242 | |лікарських | | |розміру квот на |( 242-2009-п ) | |засобів та | | |відвантаження |"Деякі питання | |продукції у | | |суб'єктами |використання | |системі охорони| | |підприємницької |спирту етилового | |здоров'я | | |діяльності спирту |для виробництва | | | | |етилового, що |лікарських | | | | |використовується |засобів" квоти на | | | | |для виробництва |відвантаження | | | | |лікарських засобів|спирту етилового | | | | |(у тому числі |суб'єктам | | | | |компонентів крові |підприємницької | | | | |та виготовлених з |діяльності | | | | |них препаратів), |затверджені лише | | | | |крім лікарських |до кінця | | | | |засобів у вигляді |2011 року | | | | |бальзамів і | | | | | |еліксирів, за | | | | | |ставкою акцизного | | | | | |збору в розмірі | | | | | |0 гривень за | | | | | |1 літр | | | | | |100-відсоткового | | | | | |спирту етилового | | | | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| | 9.|Проект наказу МОЗ |З метою |Протягом |Департамент | | |України "Про |удосконалення |року |регуляторної | | |внесення змін до |системи обігу | |політики у | | |наказу МОЗ України|лікарських | |сфері обігу | | |від |засобів | |лікарських | | |19.07.2005 N 360" | | |засобів та | | | | | |продукції в | | | | | |системі охорони| | | | | |здоров'я | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| |10.|Проект наказу МОЗ |З метою покращення|Протягом |Департамент | | |України "Про |забезпечення |року |регуляторної | | |затвердження Змін |населення | |політики у | | |та доповнень до |лікарськими | |сфері обігу | | |Переліку |засобами | |лікарських | | |лікарських засобів| | |засобів та | | |вітчизняного та | | |продукції в | | |іноземного | | |системі охорони| | |виробництва, які | | |здоров'я | | |можуть | | | | | |закуповувати | | | | | |заклади й установи| | | | | |охорони здоров'я, | | | | | |що повністю або | | | | | |частково | | | | | |фінансуються з | | | | | |державного та | | | | | |місцевих | | | | | |бюджетів" | | | | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| |11.|Проект наказу МОЗ |Удосконалення |I квартал |Департамент | | |України "Про |організації, | |регуляторної | | |внесення змін до |проведення та | |політики у | | |наказів МОЗ" |контролю клінічних| |сфері обігу | | | |випробувань | |лікарських | | | |лікарських засобів| |засобів та | | | |(в тому числі - | |продукції в | | | |медичних | |системі охорони| | | |імунобіологічних | |здоров'я | | | |препаратів) | | | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| |12.|Проект наказу МОЗ |Упорядкування |I квартал |Департамент | | |України "Про |ввезення/вивезення| |регуляторної | | |ввезення/вивезення|на/з територію(ї) | |політики у | | |на/з територію(ї) |України, обліку, | |сфері обігу | | |України, облік, |зберігання, | |лікарських | | |зберігання, |використання та | |засобів та | | |використання та |знищення | |продукції в | | |знищення |досліджуваних | |системі охорони| | |досліджуваних |лікарських | |здоров'я | | |лікарських |засобів | | | | |засобів, | | | | | |біологічних | | | | | |зразків для | | | | | |лабораторних | | | | | |аналізів та | | | | | |супутніх | | | | | |матеріалів, | | | | | |призначених для | | | | | |проведення | | | | | |клінічних | | | | | |випробувань | | | | | |лікарських | | | | | |засобів" | | | | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| |13.|Проект наказу МОЗ |Упорядкування |I квартал |Департамент | | |України "Про |договірних | |регуляторної | | |упорядкування |відносин між | |політики у | | |договірних |юридичними та | |сфері обігу | | |відносин між |фізичними особами | |лікарських | | |окремими | | |засобів та | | |суб'єктами при | | |продукції в | | |проведенні | | |системі охорони| | |клінічних | | |здоров'я | | |випробувань" | | | | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| |14.|Проект наказу МОЗ |Удосконалення |III квартал|Департамент | | |України "Про |створеної | |регуляторної | | |внесення змін до |формулярної | |політики у | | |наказу МОЗ від |системи та | |сфері обігу | | |22.07.2009 N 529" |забезпечення умов | |лікарських | | | |для раціональної | |засобів та | | | |фармакотерапевтиї | |продукції в | | | | | |системі охорони| | | | | |здоров'я | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| |15.|Проект наказу МОЗ |Для забезпечення |IV квартал |Департамент | | |України "Про |максимальної | |регуляторної | | |створення |прозорості | |політики у | | |Державного Реєстру|проведення | |сфері обігу | | |клінічних |клінічних | |лікарських | | |випробувань |випробувань та у | |засобів та | | |лікарських |відповідності до | |продукції в | | |засобів" |чинної міжнародної| |системі охорони| | | |нормативної бази | |здоров'я | | | |щодо проведення | | | | | |клінічних | | | | | |випробувань | | | | | |лікарських засобів| | | | | |(Директива | | | | | |2001/20/ЄС, | | | | | |Гельсінська | | | | | |Декларація | | | | | |( 990_005 ) | | | | | |зі змінами та | | | | | |доповненнями | | | | | |2008 р.). | | | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| |16.|Проект наказу МОЗ |На виконання |I квартал |Департамент | | |України "Внесення |Концепції розвитку| |регуляторної | | |змін до наказу МОЗ|фармацевтичного | |політики у | | |України від |сектору галузі | |сфері обігу | | |26.08.2005 р. |охорони здоров'я | |лікарських | | |N 426" |України на | |засобів та | | | |2011-2020 роки | |продукції в | | | |( v0769282-10 ) з | |системі охорони| | | |урахуванням | |здоров'я | | | |основних напрямків| | | | | |її реалізації, | | | | | |зокрема, | | | | | |гармонізації | | | | | |процедури | | | | | |реєстрації | | | | | |імунологічних та | | | | | |біотехнологічних | | | | | |препаратів з | | | | | |європейською | | | | | |системою | | | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| |17.|Проект змін до |На відміну від | I квартал |Департамент | | |Податкового |лікарських | |регуляторної | | |кодексу України |засобів, що | |політики у | | |( 2755-17 ) в |зареєстровані | |сфері обігу | | |частині ввезення в|(ввозяться на | |лікарських | | |Україну лікарських|територію України | |засобів та | | |засобів, |без НДС), | |продукції в | | |призначених для |незареєстровані | |системі охорони| | |проведення |лікарські засоби, | |здоров'я | | |клінічних |призначені для | | | | |випробувань |проведення КВ (не | | | | | |призначені для | | | | | |продажу) | | | | | |обкладаються ПДВ, | | | | | |оскільки | | | | | |відповідна норма | | | | | |щодо звільнення | | | | | |від ПДВ таких | | | | | |лікарських засобів| | | | | |не врахована в | | | | | |податковому | | | | | |законодавстві. При| | | | | |цьому існуючі | | | | | |методики | | | | | |обчислення ПДВ на | | | | | |такі лікарські | | | | | |засоби призводять | | | | | |до неадекватно | | | | | |високих зборів, що| | | | | |відштовхує від | | | | | |України спонсорів | | | | | |клінічних | | | | | |випробувань та не | | | | | |відповідає кращій | | | | | |міжнародній | | | | | |практиці. Слід | | | | | |зауважити, що | | | | | |потенційні | | | | | |інвестування в | | | | | |клінічні | | | | | |випробування в | | | | | |Україні йдуть, в | | | | | |тому числі, на | | | | | |зміцнення | | | | | |матеріально- | | | | | |технічної бази | | | | | |лікувально- | | | | | |профілактичних | | | | | |закладів та | | | | | |незмірно | | | | | |перевищують суми, | | | | | |які може | | | | | |отримувати держава| | | | | |від обкладання | | | | | |лікарських засобів| | | | | |податком | | | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| |18.|Проект Закону |Формування та |I квартал |Департамент | | |України "Про |удосконалення | |регуляторної | | |лікарські засоби" |нормативно- | |політики у | | |(нова редакція) |правового поля у | |сфері обігу | | | |сфері обігу | |лікарських | | | |лікарських засобів| |засобів та | | | |з врахуванням | |продукції в | | | |сучасного стану | |системі охорони| | | |розвитку системи | |здоров'я | | | |обігу лікарських | | | | | |засобів та | | | | | |горманізації | | | | | |законодавства | | | | | |України до норм | | | | | |Європейського | | | | | |законодавства | | | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| |19.|Проект постанови |На виконання |III квартал|Департамент | | |Кабінету міністрів|частини 6 пункту 7| |регуляторної | | |України "Про |Протоколу наради | |політики у | | |внесення змін до |під головуванням | |сфері обігу | | |постанови Кабінету|Прем'єр-міністра | |лікарських | | |міністрів України |України | |засобів та | | |від 26.05.2010 |Азарова М.Я. | |продукції в | | |N 376" |від 16.06.2010 | |системі охорони| | | |"Про забезпечення | |здоров'я | | | |доступності для | | | | | |населення якісних | | | | | |лікарських | | | | | |засобів, медичних | | | | | |виробів і | | | | | |медичного | | | | | |обладнання" та | | | | | |відповідно до | | | | | |наказу | | | | | |Міністерства | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |України N 188-о | | | | | |від | | | | | |07.10.2010 з метою| | | | | |удосконалення | | | | | |процедури | | | | | |державної | | | | | |реєстрації | | | | | |лікарських | | | | | |засобів, зокрема | | | | | |медичних | | | | | |імунобіологічних | | | | | |препаратів та | | | | | |забезпечення | | | | | |поетапного | | | | | |впровадження в | | | | | |Україні світових | | | | | |вимог щодо | | | | | |проведення | | | | | |експертизи | | | | | |матеріалів на | | | | | |лікарські засоби, | | | | | |що подаються на | | | | | |державну | | | | | |реєстрацію | | | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| |20.|Проект постанови |Удосконалення |III квартал|Департамент | | |Кабінету міністрів|процедури контролю| |регуляторної | | |України "Про |за відповідністю | |політики у | | |внесення змін до |імунобіологічних | |сфері обігу | | |постанови Кабінету|препаратів, що | |лікарських | | |міністрів України |застосовуються в | |засобів та | | |від |медичній практиці | |продукції в | | |15.01.96 N 73" | | |системі охорони| | | | | |здоров'я | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| |21.|Проект наказу МОЗ |Відповідно до | |Відділ | | |"Про проведення |положень Концепції| |організації | | |медичного |медичного | |медичного | | |сортування на |забезпечення під | |забезпечення | | |догоспітальному |час підготовки та | |ЄВРО-2012 | | |етапі та у |проведення в | | | | |лікувально- |Україні фінальної | | | | |профілактичних |частини чемпіонату| | | | |закладах" |Європи 2012 року з| | | | | |футболу, схваленої| | | | | |розпорядженням | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | |України від | | | | | |27.05.2009 N 563-р| | | | | |( 563-2009-р ), | | | | | |наказу | | | | | |Міністерства | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |України від | | | | | |01.06.2009 N 370 | | | | | |( z0863-09 ) | | | | | |"Про єдину систему| | | | | |надання екстреної | | | | | |медичної | | | | | |допомоги", | | | | | |зареєстрованого в | | | | | |Міністерстві | | | | | |юстиції України | | | | | |14.09.2009 за | | | | | |N 863/16879, з | | | | | |метою забезпечення| | | | | |своєчасного | | | | | |надання медичної | | | | | |допомоги | | | | | |постраждалим і | | | | | |хворим в | | | | | |оптимальному | | | | | |обсязі, її | | | | | |наступності на | | | | | |догоспітальному | | | | | |етапі, в | | | | | |лікувально- | | | | | |профілактичних | | | | | |закладах, в тому | | | | | |числі при наданні | | | | | |медичної допомоги | | | | | |постраждалим і | | | | | |хворим внаслідок | | | | | |надзвичайної | | | | | |ситуації | | | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| |22.|Проект наказу МОЗ | |I квартал |Департамент | | |"Про затвердження | |2011 року |управління та | | |Порядку контролю | | |контролю якості| | |за додержанням | | |медичних | | |Ліцензійних умов | | |послуг | | |провадження певних| | | | | |видів | | | | | |господарської | | | | | |діяльності в | | | | | |галузі охорони | | | | | |здоров'я, що | | | | | |ліцензуються" | | | | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| |23.|Проект наказу МОЗ |З метою виконання |II квартал |Департамент | | |"Доповнення до |розпорядження КМУ |2011 року |управління та | | |наказу МОЗ України|від | |контролю якості| | |від 23.11.2010 |27.01.2010 року | |медичних | | |N 1033 |N 153-р | |послуг | | |"Про затвердження |( 153-2010-р ) | | | | |уніфікованих форм |та відповідно до | | | | |актів, які |вимог законів | | | | |складаються за |України "Про | | | | |результатами |ліцензування | | | | |планових перевірок|певних видів | | | | |додержання |господарської | | | | |суб'єктом |діяльності", "Про | | | | |господарювання |основні засади | | | | |ліцензійних умов |державного нагляду| | | | |провадження певних|(контролю) у сфері| | | | |видів |господарської | | | | |господарської |діяльності", | | | | |діяльності в |постанов Кабінету | | | | |галузі охорони |Міністрів України | | | | |здоров'я, що |від | | | | |ліцензуються" |14.11.2000 N 1698 | | | | | |( 1698-2000-п ) | | | | | |"Про затвердження | | | | | |переліку органів | | | | | |ліцензування", від| | | | | |10.09.2008 N 843 | | | | | |( 843-2008-п ) | | | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| |24.|Проект наказу МОЗ |Закон України від |II квартал |Департамент | | |"Про затвердження |19.10.2010 |2011 року |управління та | | |Ліцензійних умов |N 2608-VI | |контролю якості| | |провадження |( 2608-17 ) | |медичних | | |господарської |"Про внесення змін| |послуг | | |діяльності, яка |до деяких | | | | |пов'язана з |законодавчих актів| | | | |діяльністю банків |України щодо | | | | |пуповинної крові, |обмеження | | | | |інших тканин і |державного | | | | |клітин людини" |регулювання | | | | | |господарської | | | | | |діяльності" | | | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| |25.|Проект наказу МОЗ | |I квартал |Департамент | | |"Про затвердження | |2011 року |управління та | | |Ліцензійних умов | | |контролю якості| | |провадження | | |медичних | | |господарської | | |послуг | | |діяльності з | | | | | |медичної | | | | | |практики" | | | | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| |26.|Проект наказу МОЗ |Закон України від |I квартал |Департамент | | |"Про затвердження |19.10.2010 |2011 року |управління та | | |Ліцензійних умов |N 2608-VI | |контролю якості| | |провадження |( 2608-17 ) | |медичних | | |господарської |"Про внесення змін| |послуг | | |діяльності з |до деяких | | | | |переробки |законодавчих актів| | | | |донорської крові |України щодо | | | | |та її компонентів,|обмеження | | | | |виготовлення з |державного | | | | |них препаратів, |регулювання | | | | |крім діяльності |господарської | | | | |банків пуповинної |діяльності" | | | | |крові, інших | | | | | |тканин і клітин | | | | | |людини" | | | | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| |27.|Проект наказу | |I квартал |Департамент | | |Державного | |2011 року |управління та | | |комітету України з| | |контролю якості| | |питань | | |медичних | | |регуляторної | | |послуг | | |політики та | | | | | |підприємництва та | | | | | |Міністерства | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |України "Про | | | | | |втрату чинності | | | | | |наказу Державного | | | | | |комітету України з| | | | | |питань | | | | | |регуляторної | | | | | |політики та | | | | | |підприємництва та | | | | | |Міністерства | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |України від | | | | | |16.02.2001 N 38/63| | | | | |"Про затвердження | | | | | |Ліцензійних умов | | | | | |провадження | | | | | |господарської | | | | | |діяльності | | | | | |з переробки | | | | | |донорської крові | | | | | |та її компонентів,| | | | | |виготовлення з | | | | | |них препаратів, | | | | | |господарської | | | | | |діяльності з | | | | | |медичної практики | | | | | |та проведення | | | | | |дезінфекційних, | | | | | |дезінсекційних, | | | | | |дератизаційних | | | | | |робіт (крім робіт| | | | | |на об'єктах | | | | | |ветеринарного | | | | | |контролю)" | | | | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| |28.|Проект наказу |З метою приведення|I квартал |Департамент | | |Державного |у відповідність до|2011 року |управління та | | |комітету України з|чинного | |контролю якості| | |питань |законодавства | |медичних | | |регуляторної | | |послуг | | |політики та | | | | | |підприємництва та | | | | | |Міністерства | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |України "Про | | | | | |втрату чинності | | | | | |наказу Державного | | | | | |комітету України з| | | | | |питань | | | | | |регуляторної | | | | | |політики та | | | | | |підприємництва та | | | | | |Міністерства | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |України від | | | | | |18.09.2002 | | | | | |N 103/346 "Про | | | | | |затвердження | | | | | |Порядку контролю | | | | | |за додержанням | | | | | |Ліцензійних умов | | | | | |провадження певних| | | | | |видів | | | | | |господарської | | | | | |діяльності в | | | | | |галузі охорони | | | | | |здоров'я, що | | | | | |ліцензуються" | | | | |---+------------------+------------------+-----------+---------------| |29.|Проект змін до |На відміну від |I квартал |Департамент | | |Податкового |лікарських | |регуляторної | | |кодексу України |засобів, що | |політики у | | |( 2755-17 ) |зареєстровані | |сфері обігу | | |в частині |(ввозяться на | |лікарських | | |ввезення в Україну|територію України | |засобів та | | |лікарських |без НДС), | |продукції в | | |засобів, |незареєстровані | |системі охорони| | |призначених для |лікарські засоби, | |здоров'я | | |проведення |призначені для | | | | |клінічних |проведення КВ (не | | | | |випробувань |призначені для | | | | | |продажу) | | | | | |обкладаються ПДВ, | | | | | |оскільки | | | | | |відповідна норма | | | | | |щодо звільнення | | | | | |від ПДВ таких | | | | | |лікарських засобів| | | | | |не врахована в | | | | | |податковому | | | | | |законодавстві. При| | | | | |цьому існуючі | | | | | |методики | | | | | |обчислення ПДВ на | | | | | |такі лікарські | | | | | |засоби призводять | | | | | |до неадекватно | | | | | |високих зборів, що| | | | | |відштовхує від | | | | | |України спонсорів | | | | | |клінічних | | | | | |випробувань та не | | | | | |відповідає кращій | | | | | |міжнародній | | | | | |практиці. Слід | | | | | |зауважити, що | | | | | |потенційні | | | | | |інвестування в | | | | | |клінічні | | | | | |випробування в | | | | | |Україні йдуть, в | | | | | |тому числі, на | | | | | |зміцнення | | | | | |матеріально- | | | | | |технічної бази | | | | | |лікувально- | | | | | |профілактичних | | | | | |закладів та | | | | | |незмірно | | | | | |перевищують суми, | | | | | |які може | | | | | |отримувати держава| | | | | |від обкладання | | | | | |лікарських засобів| | | | | |податком | | | -----------------------------------------------------------------------

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: