open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
04.06.2010 N 461

Про затвердження Комплексного плану розширення

доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції,

діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

в II-IV кварталі 2010 року - I кварталі 2011 року

З метою ефективного впровадження заходів Загальнодержавної
програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на
2009-2013 роки, затвердженої Законом України від 19 лютого
2009 року N 1026-VI ( 1026-17 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Комплексний план розширення доступу населення
до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та
підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в II-IV кварталі
2010 року - I кварталі 2011 року (далі - Комплексний план), що
додається.
2. Голові Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та
іншим соціально небезпечним хворобам, директорам Департаменту
материнства, дитинства та санаторного забезпечення
МОЗ, Українського центру профілактики та боротьби зі
СНІДом МОЗ, Центру "Клініка для лікування дітей, хворих на
ВІЛ-інфекцію/СНІД" Національної дитячої спеціалізованої лікарні
"ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В.Громашевського НАМН України" (за згодою):
2.1. Забезпечити виконання Комплексного плану.
2.2. Сприяти залученню представників неурядових організацій
до виконання Комплексного плану.
3. Директорам Департаменту материнства, дитинства та
санаторного забезпечення МОЗ, Українського центру профілактики та
боротьби зі СНІДом МОЗ, Центру "Клініка для лікування дітей,
хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД" Національної дитячої спеціалізованої
лікарні "ОХМАТДИТ", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних
хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України" (за згодою) подавати
інформацію щодо виконання Комплексного плану до Комітету з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним
хворобам згідно термінів, зазначених у Комплексному плані.
4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій:
4.1. Забезпечити виконання Комплексного плану.
4.2. Розробити відповідні регіональні Комплексні плани.
4.3. Сприяти залученню представників неурядових організацій
до виконання відповідних регіональних Комплексних планів.
4.4. Подавати інформацію щодо виконання Комплексного плану до
Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним хворобам згідно термінів, зазначених у Комплексному
плані.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Бідного В.Г.
Міністр З.М.Митник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я

України

04.06.2010 N 461

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН

розширення доступу населення

до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики,

лікування, догляду та підтримки хворих на

ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

в 2-4 кварталі 2010 р. - 1 кварталі 2011 р.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- N п/п| Заходи |Термін виконання| Виконавці | ------+---------------------------+------------------------------------------------------------------| 1. |Заходи щодо проведення | | |добровільного | | |консультування і тестування| | |на ВІЛ-інфекцію (далі - | | |ДКТ): | | ------+---------------------------+------------------------------------------------------------------| 1.1.|Організувати здійснення | Постійно |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |заходів супервізії, | |(головні управління) охорони здоров'я обласних, | |моніторингу та оцінки | |Київської та Севастопольської міських державних | |якості надання послуг ДКТ | |адміністрацій (далі - Міністерство охорони | |на регіональному рівні | |здоров'я АР Крим, управління охорони здоров'я | |шляхом проведення | |обласних, Київської та Севастопольської міських | |моніторингових візитів, | |державних адміністрацій) | |міжвідомчих нарад та | | | |семінарів з питань ДКТ із | | | |залученням фахівців | | | |закладів охорони здоров'я | | | |(зокрема, акушерсько- | | | |гінекологічних, | | | |протитуберкульозних, | | | |дерматовенерологічних | | | |наркологічних), служби | | | |планування сім'ї та | | | |репродукції людини, служби | | | |крові, кабінетів та клінік | | | |дружніх для молоді, | | | |закладів Державної | | | |соціальної служби для | | | |сім'ї, дітей та молоді (за | | | |згодою), неурядових | | | |організацій (за згодою). | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 1.2.|Забезпечити впровадження | Постійно |Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та | |форм звітності про надання | |іншим соціально небезпечним хворобам, Український| |послуг добровільного | |центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ | |консультування та | |України (далі - Укрцентр СНІДу), Міністерство | |тестування (далі - ДКТ) | |охорони здоров'я АР Крим, управління охорони | |після їх затвердження МОЗ | |здоров'я обласних, Київської та Севастопольської | |України. | |міських державних адміністрацій | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 1.3.|Підготувати інформаційний | 1 квартал |Укрцентр СНІДу | |лист щодо проведення | 2011 р. | | |підтверджувальних | | | |досліджень на наявність | | | |антитіл до ВІЛ 1/2 та | | | |антигену р24 ВІЛ-1 на | | | |2011 рік. | | | ------+---------------------------+------------------------------------------------------------------| 2. |Заходи щодо проведення | | |антиретровірусної терапії | | |(далі - АРТ): | | ------+---------------------------+------------------------------------------------------------------| 2.1.|Забезпечити АРТ не менш ніж| Протягом |Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та | |21477 хворих на ВІЛ- | 2010 р. |іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ, | |інфекцію/СНІД в 2010 році, | |Департамент материнства, дитинства та | |згідно з додатком 1 до | |санаторного забезпечення МОЗ, Національна дитяча | |Комплексного плану | |спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ, | | | |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, | | | |управління охорони здоров'я обласних, Київської | | | |та Севастопольської міських державних | | | |адміністрацій, ДУ "Інститут епідеміології та | | | |інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН | | | |України" (за згодою) | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 2.2.|Підготувати та подати до | До 1 червня |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |Українського центру | 2010 р. |охорони здоров'я обласних, Київської та | |профілактики і боротьби зі | та у випадку |Севастопольської міських державних адміністрацій,| |СНІДом інформацію про | внесення |Національна дитяча спеціалізована лікарня | |заклади охорони здоров'я, | змін |"ОХМАТДИТ" МОЗ | |які проводять або | | | |плануються до проведення | | | |АРТ на регіональному рівні,| | | |та кадрове забезпечення | | | |проведення АРТ хворих на | | | |ВІЛ-інфекцію/СНІД згідно з | | | |додатком 2 до Комплексного | | | |плану | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 2.3.|Забезпечити проведення АРТ | Постійно |Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та | |хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД| |іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України,| |у визначених закладах | |Департамент материнства, дитинства та | |охорони здоров'я в усіх | |санаторного забезпечення МОЗ, Укрцентр СНІДу, | |регіонах України, Центрі | |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |"Клініка для лікування | |охорони здоров'я обласних, Київської та | |дітей, хворих на ВІЛ- | |Севастопольської міських державних адміністрацій,| |інфекцію/СНІД" Національної| |Національна дитяча спеціалізована лікарня | |дитячої спеціалізованої | |"ОХМАТДИТ" МОЗ, ДУ "Інститут епідеміології та | |лікарні "ОХМАТДИТ" та ДУ | |інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН | |"Інститут епідеміології та | |України" (за згодою) | |інфекційних хвороб | | | |ім. Л.В.Громашевського | | | |АМН України" (за згодою) | | | |згідно з вимогами керівних | | | |документів | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 2.4.|Забезпечити подальшу | Постійно |Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та | |децентралізацію надання АРТ| |іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ, | |ВІЛ-інфікованим та хворим | |Укрцентр СНІДу, Міністерство охорони здоров'я | |на СНІД особам в Україні | |АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, | |на районному рівні. | |Київської та Севастопольської міських державних | | | |адміністрацій | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 2.4.1.|Забезпечити оцінку | Протягом |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |готовності та подальше | 2010 р. |охорони здоров'я обласних, Київської та | |розширення АРТ на заклади | |Севастопольської міських державних адміністрацій | |охорони здоров'я, які | | | |плануються до проведення | | | |АРТ на регіональному рівні.| | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 2.4.2.|Провести пілотне | Протягом |Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та | |відпрацювання розширення | 2010 р. |іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України,| |АРТ на базі 16 кабінетів | |Укрцентр СНІДу, Міністерство охорони здоров'я | |"Довіра" в АР Крим, | |АР Крим, управління охорони здоров'я Вінницької, | |Вінницькій, Луганській та | |Луганської та Миколаївської обласних державних | |Миколаївській областях. | |адміністрацій | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 2.5.|Розробити та затвердити | До 1 червня |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |наказ УОЗ, яким визначити | 2010 р. |охорони здоров'я обласних, Київської та | |(або переглянути вже | |Севастопольської міських державних адміністрацій | |визначений при | | | |необхідності) перелік | | | |закладів охорони здоров'я, | | | |які будуть забезпечувати | | | |стаціонарний, амбулаторний | | | |етапи лікування, | | | |лабораторне обстеження | | | |(окрім імунологічних і | | | |вірусологічних досліджень, | | | |які будуть проводитися у | | | |міжрегіональних | | | |лабораторіях) хворих на | | | |ВІЛ-інфекцію/СНІД. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 2.6.|Забезпечити умови для | Постійно |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |амбулаторного та | |охорони здоров'я обласних, Київської та | |стаціонарного лікування | |Севастопольської міських державних адміністрацій,| |хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД| |Національна дитяча спеціалізована лікарня | |АРВ-препаратами цільового | |"ОХМАТДИТ" МОЗ, ДУ "Інститут епідеміології та | |призначення та видачу | |інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН | |препаратів хворому з | |України" (за згодою) | |розрахунку на 4 тижні | | | |лікування, а при отриманні | | | |АРТ пацієнтом не менш ніж | | | |6 місяців та високій | | | |прихильності до АРТ - з | | | |розрахунку на 12 тижнів | | | |лікування. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 2.7.|Визначити та затвердити | До 1 червня |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |наказом УОЗ на | 2010 р. |охорони здоров'я обласних, Київської та | |регіональному і місцевому | |Севастопольської міських державних адміністрацій.| |рівнях відповідальних осіб,| | | |які будуть здійснювати | | | |координацію та моніторинг | | | |впровадження (розширення) | | | |АРТ хворих на | | | |ВІЛ-інфекцію/СНІД. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 2.8.|Розробити та затвердити | 2 квартал |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |регіональні плани введення | 2010 р. |охорони здоров'я обласних, Київської та | |в АРТ в 2010 р. | |Севастопольської міських державних адміністрацій,| |(покваратальний та | |Національна дитяча спеціалізована лікарня | |узагальнений регіональний | |"ОХМАТДИТ" МОЗ, ДУ "Інститут епідеміології та | |план згідно з додатком 3 до| |інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН | |Комплексного плану). | |України" (за згодою) | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 2.9.|Забезпечити безперервність | Постійно |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |АРТ хворим на | |охорони здоров'я обласних, Київської та | |ВІЛ-інфекцію/СНІД при зміні| |Севастопольської міських державних адміністрацій,| |місця диспансерного нагляду| |Національна дитяча спеціалізована лікарня | |шляхом: | |"ОХМАТДИТ" МОЗ, ДУ "Інститут епідеміології та | |- інформування закладів | |інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН | |охорони здоров'я, в який | |України" (за згодою) | |переводиться пацієнт, про | | | |його схему АРТ з метою | | | |продовження терапії; | | | |- видачі АРВ-препаратів | | | |пацієнту з розрахунку | | | |забезпечення АРТ на | | | |3 місяці | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 2.10.|Організувати та забезпечити| Постійно |Департамент материнства, дитинства та санаторного| |направлення з регіонів до | |забезпечення МОЗ, Укрцентр СНІДу, Національна | |Центру "Клініка для | |дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ, | |лікування дітей, хворих на | |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, | |ВІЛ-інфекцію/СНІД" | |управління охорони здоров'я обласних, Київської | |Національної дитячої | |та Севастопольської міських державних | |спеціалізованої лікарні | |адміністрацій | |"ОХМАТДИТ" МОЗ дітей, | | | |хворих на ВІЛ-інфекцію/ | | | |СНІД, із складним | | | |перебігом ВІЛ-інфекції з | | | |метою консультування та | | | |призначення АРТ (при | | | |необхідності). | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 2.11.|Забезпечити визначення та | Постійно |Укрцентр СНІДу, Міністерство охорони здоров'я | |аналіз на регіональному | |АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, | |рівні потреб у навчанні | |Київської та Севастопольської міських державних | |мультидисциплінарних команд| |адміністрацій, Національна дитяча спеціалізована | |та фахівців закладів | |лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ, ДУ "Інститут | |охорони здоров'я з питань | |епідеміології та інфекційних хвороб | |надання інтегрованої | |ім. Л.В.Громашевського АМН України" (за згодою) | |допомоги хворим на ВІЛ- | | | |інфекцію/СНІД. Забезпечити | | | |участь фахівців у навчанні | | | |з цих питань. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 2.12.|Підготувати регіональний | Протягом |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |план заходів (семінарів, | 2010 р. |охорони здоров'я обласних, Київської та | |нарад, тренінгів тощо) з | |Севастопольської міських державних адміністрацій.| |питань ВІЛ-інфекції та АРТ | | | |хворих на ВІЛ-інфекцію/ | | | |СНІД, в тому числі | | | |з питань здійснення нагляду| | | |за побічними реакціями | | | |лікарських засобів, для | | | |медичних працівників | | | |лікувально-профілактичних | | | |закладів регіону на | | | |2010 рік і забезпечити його| | | |виконання. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 2.13.|Забезпечити проведення та | Постійно |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |координацію інформаційно- | |охорони здоров'я обласних, Київської та | |просвітницьких та | |Севастопольської міських державних адміністрацій,| |навчальних заходів з питань| |Національна дитяча спеціалізована лікарня | |догляду та підтримки хворих| |"ОХМАТДИТ" МОЗ, ДУ "Інститут епідеміології та | |на ВІЛ-інфекцію/СНІД, | |інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН | |соціально-психологічного | |України" (за згодою) | |супроводу та формування | | | |прихильності до АРТ, | | | |утримання пацієнтів на | | | |лікуванні із залученням | | | |представників неурядових | | | |організацій, включаючи | | | |Всеукраїнську мережу людей,| | | |які живуть з ВІЛ/СНІДом | | | |(за згодою), та фахівців | | | |закладів Державної | | | |соціальної служби для | | | |сім'ї, дітей та молоді | | | |(за згодою). | | | ------+---------------------------+------------------------------------------------------------------| 3. |Заходи щодо забезпечення | | |профілактики, діагностики | | |та лікування | | |опортуністичних інфекцій, | | |супутніх захворювань у | | |хворих на ВІЛ-інфекцію/ | | |СНІД: | | ------+---------------------------+------------------------------------------------------------------| 3.1.|Забезпечити профілактику, | Постійно |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |діагностику та лікування | |охорони здоров'я обласних, Київської та | |опортуністичних інфекцій у | |Севастопольської міських державних адміністрацій,| |хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД| |Національна дитяча спеціалізована лікарня | |за рахунок препаратів, | |"ОХМАТДИТ" МОЗ, ДУ "Інститут епідеміології та | |закуплених за кошти | |інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН | |державного бюджету, кредиту| |України" (за згодою) | |Світового банку та | | | |місцевого бюджету. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 3.2.|Розробити та подати на | 3 квартал |Укрцентр СНІДу | |затвердження в МОЗ України | 2010 р. | | |проект наказу "Порядок | | | |перенаправлення та надання | | | |послуг з діагностики, | | | |лікування і супроводу | | | |пацієнтів при супутній | | | |патології: ВІЛ-інфекція/ | | | |СНІД-туберкульоз- | | | |вірусні гепатити". | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 3.3.|Забезпечити співпрацю між | Постійно |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |центрами профілактики і | |охорони здоров'я обласних, Київської та | |боротьби зі СНІДом та | |Севастопольської міських державних адміністрацій,| |закладами охорони здоров'я | |Національна дитяча спеціалізована лікарня | |(зокрема, акушерсько- | |"ОХМАТДИТ" МОЗ, ДУ "Інститут епідеміології та | |гінекологічними, | |інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН | |протитуберкульозними, | |України" (за згодою) | |дерматовенерологічними і | | | |наркологічними), службою | | | |планування сім'ї та | | | |репродукції людини, | | | |кабінетами та клініками | | | |дружніми для молоді, НДІ | | | |педіатрії, акушерства та | | | |гінекології з питань | | | |консультування, | | | |діагностування та | | | |лікування супутніх | | | |захворювань у хворих на | | | |ВІЛ-інфекцію/СНІД). | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 3.4.|Забезпечити диспансерний | Постійно |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |нагляд за ВІЛ-інфікованими | |охорони здоров'я обласних, Київської та | |та хворими на СНІД | |Севастопольської міських державних адміністрацій,| |відповідно до вимог | |Національна дитяча спеціалізована лікарня | |клінічного протоколу АРТ | |"ОХМАТДИТ" МОЗ, ДУ "Інститут епідеміології та | |щодо діагностики | |інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН | |туберкульозу (за принципом | |України" (за згодою) | |ведення випадку): | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 3.4.1.|Забезпечити проведення | Протягом |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |діагностики туберкульозу у | 2010 р. |охорони здоров'я обласних, Київської та | |хворих на ВІЛ-інфекцію/ | |Севастопольської міських державних адміністрацій,| |СНІД, в тому числі | |ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб | |розширити доступ до | |ім. Л.В.Громашевського АМН України" (за згодою) | |мікробіологічної | | | |діагностики з використанням| | | |сучасних методів, в тому | | | |числі за рахунок виробів | | | |медичного призначення, | | | |закуплених за кошти | | | |Глобального фонду для | | | |боротьби зі СНІДом, | | | |туберкульозом і малярією і | | | |розподілених наказом МОЗ | | | |України від 12.03.2010 | | | |N 220 ( v0220282-10 ). | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 3.4.2.|Забезпечити збір, | до 10 січня |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |узагальнення, аналіз та | 2011 р. |охорони здоров'я обласних, Київської та | |подання до Укрцентру СНІДу | |Севастопольської міських державних адміністрацій,| |інформації про проведення | |Національна дитяча спеціалізована лікарня | |профілактики та лікування | |"ОХМАТДИТ" МОЗ, ДУ "Інститут епідеміології та | |туберкульозу у хворих на | |інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН | |ВІЛ-інфекцію/СНІД за | |України" (за згодою) | |2010 рік, згідно | | | |з додатком 4 до | | | |Комплексного плану. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 3.5.|Забезпечити збір | до 10 січня |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |узагальнення, аналіз та | 2011 р. |охорони здоров'я обласних, Київської та | |подання до Укрцентру СНІДу | |Севастопольської міських державних адміністрацій,| |інформації про кількість | |Національна дитяча спеціалізована лікарня | |хворих на ВІЛ- | |"ОХМАТДИТ" МОЗ, ДУ "Інститут епідеміології та | |інфекцію/СНІД, інфікованих | |інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН | |вірусними гепатитами, | |України" (за згодою) | |станом на 01.01.2011 | | | |згідно з додатком 5 до | | | |Комплексного плану. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 3.6.|Забезпечити збір, | Щоквартально |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |узагальнення та подання до | (до 10 числа |охорони здоров'я обласних, Київської та | |Укрцентру СНІДу інформації| наступного |Севастопольської міських державних адміністрацій,| |про проведення профілактики| за звітним |Національна дитяча спеціалізована лікарня | |та лікування | місяця) |"ОХМАТДИТ" МОЗ, ДУ "Інститут епідеміології та | |опортуністичних інфекцій, | |інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН | |вірусного гепатиту С | |України" (за згодою) | |(окремо за джерелами | | | |фінансування) щоквартально | | | |згідно з додатком 6 до | | | |Комплексного плану. | | | ------+---------------------------+------------------------------------------------------------------| 4. |Заходи, спрямовані на | | |впровадження замісної | | |підтримувальної терапії для| | |хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД| | |споживачів ін'єкційних | | |наркотиків: | | ------+---------------------------+------------------------------------------------------------------| 4.1.|Забезпечити продовження | Постійно |Головні управління охорони здоров'я | |проведення замісної | |Дніпропетровської, Івано-Франківської та | |підтримувальної терапії | |Харківської, Управління охорони здоров'я | |хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД| |Запорізької обласних державних адміністрацій, | |споживачам ін'єкційних | |Головне управління охорони здоров'я та медичного | |наркотиків на базі Івано- | |забезпечення Київської міської державної | |Франківського, | |адміністрації | |Запорізького, Харківського | | | |обласних та Київського, | | | |Дніпропетровського і | | | |Тернівського міських | | | |центрів профілактики і | | | |боротьби зі СНІДом. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 4.2.|Забезпечити впровадження | Протягом |Головні управління охорони здоров'я Донецької, | |замісної підтримувальної | 2010 р. - |Львівської, Полтавської, Тернопільської, | |терапії хворим на ВІЛ- | 1 півріччя |Управління охорони здоров'я Волинської, | |інфекцію/СНІД споживачам | 2011 р. |Управління охорони здоров'я та медицини | |ін'єкційних наркотиків на | |катастроф Одеської, Управління охорони здоров'я | |базі Вінницького, | |та курортів Вінницької обласних державних | |Волинського, Донецького, | |адміністрацій, Управління охорони здоров'я | |Львівського, Одеського, | |Севастопольської міської державної адміністрації | |Полтавського, | | | |Тернопільського обласних | | | |та Севастопольського | | | |міського центрів | | | |профілактики і боротьби зі | | | |СНІДом. | | | ------+---------------------------+------------------------------------------------------------------| 5. |Заходи щодо проведення | | |моніторингу профілактики та| | |лікування | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу: | | ------+---------------------------+------------------------------------------------------------------| 5.1.|Забезпечити удосконалення | Протягом |Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та | |обліково-звітних форм | 2010 р. |іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ, | |моніторингу лікування ВІЛ- | |Укрцентр СНІДу | |інфекції/СНІДу, | | | |затверджених наказом МОЗ | | | |України від 07.04.2008 | | | |N 187 ( v0187282-08 ) | | | |"Про затвердження | | | |тимчасових форм обліку та | | | |звітності з питань | | | |моніторингу лікування | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та | | | |інструкцій щодо їх | | | |заповнення". | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 5.2.|Підготувати та подати до | До 1 червня |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |Укрцентру СНІДу інформацію| 2010 р. |охорони здоров'я обласних, Київської та | |про фахівців, | та у випадку |Севастопольської міських державних адміністрацій,| |відповідальних за подання | внесення |Національна дитяча спеціалізована лікарня | |звітів про кількість осіб, | змін |"ОХМАТДИТ" МОЗ, ДУ "Інститут епідеміології та | |які отримали лікування або | |інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН | |профілактику ВІЛ- | |України" (за згодою) | |інфекції/СНІДу лікарськими | | | |засобами, що надані шляхом | | | |централізованого | | | |постачання, із зазначенням | | | |П.І.Б., посади, контактного| | | |телефону, номера факсу та | | | |адреси електронної пошти. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 5.3.|Забезпечити підготовку та | Щомісячно |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, | |подання до Укрцентру СНІДу | (до 10 числа |управління охорони здоров'я обласних, Київської | |оперативної інформації щодо| наступного |та Севастопольської міських державних | |кількості осіб на АРТ, з | за звітним |адміністрацій, Національна дитяча спеціалізована | |розбивкою за віком та | місяця) |лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ, ДУ "Інститут | |джерелами фінансування. | |епідеміології та інфекційних хвороб | | | |ім. Л.В.Громашевського АМН України" (за згодою) | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 5.4.|Забезпечити збір, | до 10 січня |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |узагальнення та подання до | 2011 р. |охорони здоров'я обласних, Київської та | |Департаменту материнства, | |Севастопольської міських державних адміністрацій.| |дитинства та санаторного | | | |забезпечення МОЗ та | | | |Укрцентру СНІДу інформації | | | |про проведення профілактики| | | |вертикальної трансмісії | | | |ВІЛ-інфекції (ПВТ) | | | |антиретровірусними | | | |препаратами за 2010 рік, | | | |згідно з додатком 7 до | | | |Комплексного плану | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 5.5.|Забезпечити збір, | до 10 січня |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |узагальнення та подання до | 2011 р. |охорони здоров'я обласних, Київської та | |Укрцентру СНІДу інформації| |Севастопольської міських державних адміністрацій,| |про проведення | |Національна дитяча спеціалізована лікарня | |медикаментозної | |"ОХМАТДИТ" МОЗ, ДУ "Інститут епідеміології та | |постконтактної профілактики| |інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН | |ВІЛ-інфекції (окремо за | |України" (за згодою) | |джерелами фінансування) за | | | |2010 рік, згідно з додатком| | | |8 до Комплексного плану | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 5.6.|Забезпечити створення | Постійно |Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та | |системи моніторингу | |іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ, | |сигналів раннього | |Укрцентр СНІДу | |попередження | | | |медикаментозної | | | |резистентності в Україні | | | |(клінічний компонент) | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 5.6.1.|Розробити та подати на | До |Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та | |затвердження в МОЗ наказ |31.12.2010 року |іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ, | |щодо проведення моніторингу| |Укрцентр СНІДу | |сигналів раннього | | | |попередження | | | |медикаментозної | | | |резистентності на | | | |регіональному рівні | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 6. |Заходи щодо забезпечення | | | |цільового використання та | | | |предметно-кількісного | | | |обліку лікарських засобів, | | | |виробів медичного | | | |призначення (тест-систем, | | | |реагентів, витратних | | | |матеріалів, тощо), наданих | | | |шляхом централізованого | | | |постачання: | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 6.1.|Підготувати та подати до | До 1 червня |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |Укрцентру СНІДу інформацію| 2010 р. |охорони здоров'я обласних, Київської та | |про осіб, відповідальних за| та у випадку |Севастопольської міських державних адміністрацій,| |предметно-кількісний облік | внесення |Національна дитяча спеціалізована лікарня | |та подання звітності про | змін |"ОХМАТДИТ" МОЗ, ДУ "Інститут епідеміології та | |використання лікарських | |інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН | |засобів, виробів медичного | |України" (за згодою) | |призначення, закуплених за | | | |кошти держбюджету, | | | |Глобального фонду для | | | |боротьби зі СНІД, | | | |туберкульозом та малярією | | | |або інших джерел | | | |фінансування для лікування | | | |хворих на | | | |ВІЛ-інфекцію/СНІД, із | | | |зазначенням П.І.Б., посади,| | | |контактного телефону, | | | |номера факсу та адреси | | | |електронної пошти. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 6.2.|Забезпечити збір, | Щомісячно |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |узагальнення та подання до | (до 10 числа |охорони здоров'я обласних, Київської та | |Укрцентру СНІДу та | наступного |Севастопольської міських державних адміністрацій,| |Державного підприємства для| за звітним |Національна дитяча спеціалізована лікарня | |постачання медичних установ| місяця) |"ОХМАТДИТ" МОЗ, ДУ "Інститут епідеміології та | |"Укрмедпостач" МОЗ України,| |інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН | |інформації про отримання, | |України" (за згодою) | |використання та залишки | | | |лікарських засобів, виробів| | | |медичного призначення, | | | |закуплених за кошти | | | |Глобального фонду для | | | |боротьби зі СНІД, | | | |туберкульозом та малярією | | | |для лікування хворих на | | | |ВІЛ-інфекцію/СНІД, за | | | |формою, затвердженою | | | |наказом МОЗ України від | | | |08.10.2009 N 729 | | | |( v0729282-09 ) "Про | | | |передачу ВБО "Всеукраїнська| | | |мережа людей, які живуть з | | | |ВІЛ/СНІД" гуманітарної | | | |допомоги у вигляді | | | |лікарських засобів та | | | |виробів медичного | | | |призначення". | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 6.3.|Забезпечити проведення | Щоквартально |Укрцентр СНІДу, Міністерство охорони здоров'я | |інвентаризації та звірки | (до 10 числа |АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, | |залишків АРВ-препаратів, | наступного |Київської та Севастопольської міських державних | |закуплених за кошти | за звітним |адміністрацій, Національна дитяча спеціалізована | |Глобального фонду для | місяця) |лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ, ДУ "Інститут | |боротьби зі СНІД, | |епідеміології та інфекційних хвороб | |туберкульозом та малярією | |ім. Л.В.Громашевського АМН України" (за згодою), | |для лікування хворих на | |ДП "Укрмедпостач" МОЗ. | |ВІЛ-інфекцію/СНІД з | | | |Державним підприємством для| | | |постачання медичних установ| | | |"Укрмедпостач" МОЗ та | | | |Укрцентру СНІДу, згідно з | | | |додатком 9 до Комплексного | | | |плану. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 6.4.|Розробити та впровадити | 2010-2011 р.р. |Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та | |систему моніторингу АРВ- | |іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ, | |препаратів, що | |Укрцентр СНІДу | |закуповуються за кошти | | | |Державного бюджету України | | | |( 2154-17 ): | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 6.4.1.|Створити електронну форму | I половина |Укрцентр СНІДу | |ведення моніторингу АРВ- | 2010 р. | | |препаратів та звітності. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 6.4.2.|Провести семінар-тренінг з | 3 квартал |Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та | |питань впровадження системи| 2010 р. |іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України,| |моніторингу АРВ-препаратів,| |Укрцентр СНІДу | |що закуповуються за кошти | | | |Державного бюджету України | | | |( 2154-17 ). | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 6.4.3.|Забезпечити збір, | Щомісячно |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |узагальнення та подання до | (до 10 числа |охорони здоров'я обласних, Київської та | |Укрцентру СНІДу інформації| наступного |Севастопольської міських державних адміністрацій,| |про отримання, використання| за звітним |Національна дитяча спеціалізована лікарня | |та залишки АРВ-препаратів, | місяця) |"ОХМАТДИТ" МОЗ | |закуплених за кошти | | | |Державного бюджету | | | |( 2154-17 ) для лікування | | | |хворих на | | | |ВІЛ-інфекцію/СНІД, згідно з| | | |додатком 10 до Комплексного| | | |плану. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 6.4.4.|Забезпечити проведення | Щоквартально |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |інвентаризації залишків | (до 10 числа |охорони здоров'я обласних, Київської та | |АРВ-препаратів, що надані | наступного |Севастопольської міських державних адміністрацій,| |шляхом централізованого | за звітним |Національна дитяча спеціалізована лікарня | |постачання за рахунок | місяця) |"ОХМАТДИТ" МОЗ | |коштів державного бюджету | | | |України, та подання актів | | | |інвентаризації із | | | |зазначенням кількості | | | |кожної серії препарату і | | | |терміну його придатності, | | | |до Укрцентру СНІДу згідно | | | |з додатком 11 до | | | |Комплексного плану. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 6.4.5.|Забезпечити підготовку та | Щоквартально |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |подання до Укрцентру СНІДу | (до 10 числа |охорони здоров'я обласних, Київської та | |інформації про кількість | наступного |Севастопольської міських державних адміністрацій,| |дітей, які отримують АРТ з | за звітним |Національна дитяча спеціалізована лікарня | |використанням різних форм | місяця) |"ОХМАТДИТ" МОЗ | |випуску АРВ-препаратів, | | | |згідно з додатком 12 до | | | |Комплексного плану. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 6.4.6.|Забезпечити інформування | Щоквартально |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |Укрцентру СНІДу про | |охорони здоров'я обласних, Київської та | |кількість лікарських | |Севастопольської міських державних адміністрацій | |засобів, виробів медичного | |Національна дитяча спеціалізована лікарня | |призначення, наданих шляхом| |"ОХМАТДИТ" МОЗ, ДУ "Інститут епідеміології та | |централізованого постачання| |інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського | |та в якості гуманітарної | |АМН України" (за згодою), ДП "Укрвакцина", | |допомоги, які не зможуть | |ДП "Укрмедпостач" МОЗ України | |бути повністю використані | | | |до закінчення граничного | | | |терміну придатності, не | | | |пізніше ніж за 3 місяці до | | | |його закінчення. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 6.5.|Забезпечити раціональний | Постійно |Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та | |розподіл та використання | |іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ, | |АРВ-препаратів з метою | |Укрцентр СНІДу, Національна дитяча | |здійснення безперервного | |спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ, | |лікування до моменту | |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, | |наступної поставки | |управління охорони здоров'я обласних, Київської | |відповідно до потреби | |та Севастопольської міських державних | |регіонів. | |адміністрацій, ДУ "Інститут епідеміології та | | | |інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського | | | |АМН України" (за згодою) | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 6.6.|Забезпечити запас (від 3 до| Протягом |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |12 місяців, в залежності | 2010 р. |охорони здоров'я обласних, Київської та | |від дати чергової поставки)| |Севастопольської міських державних адміністрацій,| |повних схем АРВ-препаратів | |Національна дитяча спеціалізована лікарня | |з розрахунку кількості | |"ОХМАТДИТ" МОЗ, ДУ "Інститут епідеміології та | |хворих, які отримують АРТ, | |інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського | |і заплановані на введення | |АМН України" (за згодою) | |в терапію до моменту | | | |наступної поставки. | | | |Забезпечити збереження | | | |окремих АРВ-препаратів до | | | |моменту можливості | | | |формування повних схем АРТ.| | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 6.7.|Забезпечити збір, | Щоквартально |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |узагальнення та подання до | (до 10 числа |охорони здоров'я обласних, Київської та | |Укрцентру СНІДу інформації| наступного |Севастопольської міських державних адміністрацій,| |про отримання, використання| за звітним |Національна дитяча спеціалізована лікарня | |та залишки лікарських | кварталом) |"ОХМАТДИТ" МОЗ, ДУ "Інститут епідеміології та | |засобів, виробів медичного | |інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського | |призначення, закуплених за | |АМН України" (за згодою) | |кошти кредиту Світового | | | |банку, згідно з додатком 13| | | |до Комплексного плану. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 6.8.|Передбачити створення | Протягом |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |резерву лікарських засобів | 2010 р. |охорони здоров'я обласних, Київської та | |центрів профілактики і | |Севастопольської міських державних адміністрацій,| |боротьби зі СНІДом на | |Національна дитяча спеціалізована лікарня | |випадок оперативного | |"ОХМАТДИТ" МОЗ | |забезпечення позапланових | | | |обґрунтованих потреб. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 6.9.|Передбачити створення | Протягом |Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та | |Укрцентром СНІДу резерву | 2010 р |іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ, | |лікарських засобів, які | |Укрцентр СНІДу | |будуть надаватися регіонам | | | |у випадку необхідності | | | |оперативного забезпечення | | | |позапланових обґрунтованих | | | |потреб регіонів. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 6.10.|Забезпечити оперативну | Постійно |Укрцентр СНІДу | |видачу лікарських засобів з| | | |резерву Укрцентру СНІДу | | | |згідно з обґрунтованими | | | |запитами. | | | ------+---------------------------+------------------------------------------------------------------| 7. |Заходи щодо розширення | | |доступу до паліативної | | |допомоги хворим на | | |ВІЛ-інфекцію/СНІД: | | ------+---------------------------+------------------------------------------------------------------| 7.1.|Вивчити потреби та | 2 квартал |Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та | |можливості посилення | 2010 р. |іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ, | |матеріально-технічної бази | |Укрцентр СНІДу, Міністерство охорони здоров'я | |для надання паліативної та | |АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, | |хоспісної допомоги хворим | |Київської та Севастопольської міських державних | |на ВІЛ-інфекцію/СНІД на | |адміністрацій | |базі стаціонарних відділень| | | |центрів профілактики і | | | |боротьби зі СНІДом та з | | | |використанням моделі | | | |мобільних бригад для | | | |надання хоспісної допомоги.| | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 7.2.|Організувати залучення | Постійно |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |фахівців закладів охорони | |охорони здоров'я обласних, Київської та | |здоров'я регіону, які | |Севастопольської міських державних адміністрацій.| |надають медичну допомогу | | | |хворим на ВІЛ- | | | |інфекцію/СНІД, до | | | |післядипломного навчання на| | | |курсах з питань надання | | | |паліативної допомоги хворим| | | |на ВІЛ-інфекцію/СНІД на | | | |базі кафедри паліативної та| | | |хоспісної медицини НМАПО | | | |імені П.Л.Шупика. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 7.3.|Забезпечити збір даних та | Щоквартально |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |подання до Укрцентру СНІДу | (до 10 числа |охорони здоров'я обласних, Київської та | |інформації про кількість | наступного |Севастопольської міських державних адміністрацій,| |ВІЛ-інфікованих та хворих | за звітним |Національна дитяча спеціалізована лікарня | |на СНІД осіб, які отримали | місяця) |"ОХМАТДИТ" МОЗ, ДУ "Інститут епідеміології та | |паліативну та хоспісну | |інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського | |допомогу в лікувально- | |АМН України" (за згодою) | |профілактичних закладах | | | |регіону згідно | | | |з додатком 14 | | | |до Комплексного плану. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 8. |Провести спільну нараду | 4 квартал |Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та | |головних лікарів центрів | 2010 р. |іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ, | |профілактики і боротьби зі | |Укрцентр СНІДу | |СНІДом з патологоанатомами | | | |щодо визначення критеріїв | | | |постановки посмертного | | | |діагнозу ВІЛ-інфікованим | | | |особам. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 9. |Заходи щодо проведення | | | |лабораторного моніторингу | | | |перебігу ВІЛ-інфекції та | | | |ефективності АРТ: | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 9.1.|Забезпечити функціонування | Протягом |Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та | |мережі лабораторій центрів | 2010 р. |іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ, | |профілактики і боротьби зі | |Укрцентр СНІДу, Міністерство охорони здоров'я | |СНІДом з метою проведення | |АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, | |діагностики ВІЛ-інфекції, | |Київської та Севастопольської міських державних | |лабораторного моніторингу | |адміністрацій | |перебігу ВІЛ-інфекції/СНІДу| | | |та лабораторного супроводу | | | |АРТ | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 9.1.1.|Провести інвентаризацію та | 2 квартал |Укрцентр СНІДу, Міністерство охорони здоров'я | |створити реєстр наявного | 2010 р. |АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, | |лабораторного обладнання | |Київської та Севастопольської міських державних | |центрів профілактики і | |адміністрацій | |боротьби зі СНІДом. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 9.1.2.|Визначити потреби у | 2-3 квартал |Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та | |лабораторному обладнанні, | 2010 р. |іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ, | |реактивах, реагентах, | |Укрцентр СНІДу, Міністерство охорони здоров'я | |витратних матеріалах та | |АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, | |кадровому забезпеченні | |Київської та Севастопольської міських державних | |лабораторій центрів | |адміністрацій | |профілактики і боротьби зі | | | |СНІДом на 2011 рік. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 9.1.3.|Забезпечити проведення | 2 квартал |Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та | |наради завідуючих | 2010 р. |іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ, | |лабораторій з метою | |Укрцентр СНІДу, Міністерство охорони здоров'я | |визначення існуючих проблем| |АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, | |та перспектив розвитку | |Київської та Севастопольської міських державних | |лабораторної служби центрів| |адміністрацій | |профілактики і боротьби зі | | | |СНІДом. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 9.1.4.|Визначити потребу та | 3-4 квартал |Укрцентр СНІДу, Міністерство охорони здоров'я | |посилити контроль за | 2010 р. |АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, | |підготовкою фахівців | |Київської та Севастопольської міських державних | |лабораторної служби центрів| |адміністрацій | |профілактики і боротьби зі | | | |СНІДом. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 9.1.5.|Підготувати та подати на | 4 квартал |Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та | |затвердження проект наказу | 2010 р. - |іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ, | |МОЗ щодо програми | 1 квартал |Укрцентр СНІДу, Міністерство охорони здоров'я | |забезпечення зовнішнього | 2011 р. |АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, | |контролю якості досліджень | |Київської та Севастопольської міських державних | |з визначення серологічних | |адміністрацій | |маркерів ВІЛ-інфекції. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 9.1.6.|Поновити реєстр | До 1 червня |Укрцентр СНІДу, Міністерство охорони здоров'я | |лабораторій, що проводять | 2010 р. |АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, | |скринінг на ВІЛ в Україні. | |Київської та Севастопольської міських державних | | | |адміністрацій | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 9.1.7.|Забезпечити атестацію | 3-4 квартал |Головне управління охорони здоров'я Чернівецької | |лабораторії Чернівецького | 2010 р. |ОДА | |обласного центру СНІДу | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 9.2.|Забезпечити проведення | Протягом |Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та | |лабораторного супроводу | 2010 р. |іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ, | |хворих на ВІЛ- | |Укрцентр СНІДу, Національна дитяча | |інфекцію/СНІД, включаючи | |спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України, | |пацієнтів Державного | |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, | |департаменту України з | |управління охорони здоров'я обласних, Київської | |питань виконання покарань, | |та Севастопольської міських державних | |які отримують АРТ в рамках | |адміністрацій, ДУ "Інститут епідеміології та | |програми 6-го раунду | |інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського | |Глобального фонду для | |АМН України" (за згодою) | |боротьби зі СНІД, | | | |туберкульозом та малярією, | | | |відповідно до затверджених | | | |нормативних документів МОЗ | | | |України. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 9.3.|Забезпечити 100% охоплення | 2-4 квартал |Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та | |ранньою діагностикою | 2010 р. - |іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ, | |ВІЛ-інфекції у дітей, | 1 квартал |Департамент материнства, дитинства та | |народжених ВІЛ-інфікованими| 2011 р. |санаторного забезпечення МОЗ, Укрцентр СНІДу, | |матерями, для | |Національна дитяча спеціалізована лікарня | |встановлення їх | |"ОХМАТДИТ" МОЗ, Міністерство охорони здоров'я | |інфекційного статусу, | |АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, | |згідно з наказом МОЗ | |Київської та Севастопольської міських державних | |України від 25.12.2007 | |адміністрацій. | |N 740, проводити моніторинг| | | |охоплення дітей ранньою | | | |діагностикою ВІЛ-інфекції | | | |(визначення провірусної ДНК| | | |ВІЛ1) на рівні регіонів та | | | |подавати відповідну | | | |інформацію до Українського | | | |центру профілактики і | | | |боротьби зі СНІДом за | | | |вимогою. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 9.4.|Забезпечити збір, | Щоквартально |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |узагальнення та подання до | (до 10 числа |охорони здоров'я обласних, Київської та | |Укрцентру СНІДу звіту про | наступного |Севастопольської міських державних адміністрацій | |кількість проведених | за звітним | | |досліджень (вірусне | місяця) | | |навантаження ВІЛ-1, CD4, | | | |біохімічні, гематологічні, | | | |виявлення провірусної ДНК | | | |ВІЛ у дітей, народжених | | | |ВІЛ-інфікованими матерями) | | | |згідно з додатком 15 до | | | |Комплексного плану або за | | | |вимогою | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 9.5.|Забезпечити подання до | Щомісяця |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |Укрцентру СНІДу інформації| ( до 10 числа |охорони здоров'я обласних, Київської та | |про отримання, використання| наступного |Севастопольської міських державних адміністрацій | |та залишки тест-систем, | за звітним | | |реактивів, реагентів, | місяця) | | |виробів медичного | | | |призначення для визначення | | | |рівня ВН та кількості СД4, | | | |закуплених за кошти | | | |Глобального фонду для | | | |боротьби зі СНІД, | | | |туберкульозом та малярією | | | |згідно з додатком 16 до | | | |Комплексного плану або за | | | |вимогою. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 9.6.|Організувати та забезпечити| Протягом |Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та | |роботу щодо вивчення | 2010 р. |іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ, | |поширеності та оцінки | |Укрцентр СНІДу, Головне управління охорони | |частоти виникнення мутацій | |здоров'я Донецької, Управління охорони здоров'я | |резистентності ВІЛ серед | |та медицини катастроф Одеської, Управління | |нещодавно інфікованих | |охорони здоров'я Херсонської обласних державних | |пацієнтів в Донецькій, | |адміністрацій, Головне управління охорони | |Херсонській, Одеській | |здоров'я та медичного забезпечення Київської | |областях та м. Києві. | |міської державної адміністрації | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 9.7.|Організувати та забезпечити| Протягом |Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та | |роботу щодо вивчення | 2010 р. |іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ, | |мутацій резистентності ВІЛ | |Укрцентр СНІДу, Міністерство охорони здоров'я | |до антиретровірусних | |АР Крим, головні управління охорони здоров'я | |препаратів у ВІЛ- | |Донецької, Дніпропетровської, Управління охорони | |інфікованих пацієнтів, які | |здоров'я та медицини катастроф Одеської, | |отримують схеми АРТ | |Управління охорони здоров'я Миколаївської | |першого ряду | |обласних державних адміністрацій, Головне | |протягом 12 місяців в | |управління охорони здоров'я та медичного | |АР Крим, Донецькій, | |забезпечення Київської міської державної | |Дніпропетровській, | |адміністрацій | |Миколаївській, Одеській | | | |областях та м. Києві. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 10. |Заходи щодо забезпечення | | | |доступу уразливих груп | | | |населення до діагностики та| | | |лікування ІПСШ: | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 10.1. |Забезпечити збір, | Щомісячно |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, | |узагальнення та подання | (до 10 числа |управління охорони здоров'я обласних, | |до Укрцентру СНІДу | наступного |Київської та Севастопольської міських | |інформації про отримання, | за звітним |державних адміністрацій, лікувально- | |використання та залишки | місяця) |профілактичні заклади, які співпрацюють з | |лікарських засобів, | |неурядовими організаціями по забезпеченню | |виробів медичного | |доступу уразливих груп населення до лікування | |призначення, закуплених | |інфекцій, що передаються статевим шляхом | |за кошти Глобального | | | |фонду для боротьби зі | | | |СНІД, туберкульозом та | | | |малярією, для проведення | | | |лікування ІПСШ у | | | |представників уразливих | | | |груп населення за формою, | | | |затвердженою наказом МОЗ | | | |України від 10.08.2009 | | | |N 581 ( v0581282-09 ) "Про | | | |розподіл препаратів для | | | |лікування інфекцій, що | | | |передаються статевим | | | |шляхом, у групах ризику, | | | |закуплених за кошти | | | |гранту Глобального фонду | | | |для боротьби зі СНІДом, | | | |туберкульозом і | | | |малярією". | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 10.2. |Забезпечити збір, | Щомісячно |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, | |узагальнення та подання | (до 10 числа |управління охорони здоров'я обласних, | |до Укрцентру СНІДу | наступного |Київської та Севастопольської міських | |інформації про проведення | за звітним |державних адміністрацій, лікувально- | |лікування інфекцій, що | місяця) |профілактичні заклади, які співпрацюють з | |передаються статевим | |неурядовими організаціями по забезпеченню | |шляхом, у представників | |доступу уразливих груп населення до лікування | |уразливих груп населення | |інфекцій, що передаються статевим шляхом | |за формою, затвердженою | | | |наказом МОЗ України від | | | |10.08.2009 N 581 | | | |( v0581282-09 ) "Про | | | |розподіл препаратів для | | | |лікування інфекцій, що | | | |передаються статевим | | | |шляхом, у групах ризику, | | | |закуплених за кошти | | | |гранту Глобального фонду | | | |для боротьби зі СНІДом, | | | |туберкульозом і | | | |малярією". | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 10.3. |Забезпечити інформування | Постійно |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, | |Укрцентру СНІДу про | |управління охорони здоров'я обласних, | |кількість лікарських | |Київської та Севастопольської міських | |засобів, виробів | |державних адміністрацій, лікувально- | |медичного призначення, | |профілактичні заклади, які співпрацюють з | |для профілактики та | |неурядовими організаціями по забезпеченню | |лікування ІПСШ, в якості | |доступу уразливих груп населення до лікування | |гуманітарної допомоги, | |інфекцій, що передаються статевим шляхом | |які не зможуть бути | | | |повністю використані до | | | |закінчення граничного | | | |терміну придатності, не | | | |пізніше ніж за три місяці | | | |до його закінчення. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 10.4. |Забезпечити | Протягом |Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу | |функціонування резерву | 2010 р. |та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ, | |лікарських засобів для | |Укрцентр СНІДу | |лікування ІПСШ, у | | | |представників уразливих | | | |груп населення в | | | |Українському центрі | | | |профілактики і боротьби | | | |зі СНІДом на випадок | | | |оперативного забезпечення | | | |позапланових | | | |обґрунтованих потреб | | | |лікувально-профілактичних | | | |закладів, які | | | |співпрацюють з | | | |неурядовими організаціями | | | |по забезпеченню доступу | | | |уразливих груп населення | | | |до лікування ІПСШ. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 10.5. |Забезпечити оперативну | Протягом |Укрцентр СНІДу | |видачу препаратів з | 2010 р. | | |резерву Українського | | | |центру профілактики і | | | |боротьби зі СНІДом МОЗ | | | |України згідно з | | | |обґрунтованими запитами | | | |лікувально-профілактичних | | | |закладів, які | | | |співпрацюють з | | | |неурядовими організаціями | | | |по забезпеченню доступу | | | |уразливих груп населення | | | |до лікування інфекцій, що | | | |передаються статевим | | | |шляхом. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 11. |Заходи щодо створення | | | |єдиної системи моніторингу | | | |і оцінки ефективності | | | |заходів, що здійснюються на| | | |національному та | | | |регіональному рівнях, і | | | |відповідних фінансових | | | |витрат | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 11.1.|Забезпечити створення та | До |Головні управління охорони здоров'я Київської, | |функціонування регіональних|30.06 2010 року |Луганської, Львівської, Полтавської, | |центрів моніторингу та | |Тернопільської, Харківської, Чернівецької, | |оцінки з питань поширення | |Управління охорони здоров'я та курортів | |ВІЛ-інфекції/СНІДу в складі| |Вінницької, управління охорони здоров'я | |обласних центрів з | |Волинської, Житомирської, Запорізької, | |профілактики та боротьби зі| |Кіровоградської, Рівненської, Сумської, | |СНІДом. | |Хмельницької, Чернігівської обласних державних | | | |адміністрацій. | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 11.2.|Підготувати та подати на | 2-3 квартал |Укрцентр СНІДу | |затвердження проект наказу | 2010 р. | | |МОЗ "Про уніфіковані | | | |показники моніторингу та | | | |оцінки медичних програм в | | | |контексті створення єдиної | | | |системи моніторингу | | | |протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу| | | |та оцінки ефективності | | | |заходів, здійснених на | | | |національному та | | | |регіональному рівнях" | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 11.3.|Забезпечити розробку | 2-3 квартал |Укрцентр СНІДу | |проекту Національного плану| 2010 р. | | |моніторингу і оцінки для | | | |подання його на розгляд | | | |міжвідомчою робочою групою | | | |з питань моніторингу та | | | |оцінки ефективності | | | |виконання програмних | | | |заходів з протидії ВІЛ- | | | |інфекції/СНІДу МОЗ України | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 11.4.|Зібрати дані та обчислити | 3-4 квартал |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |значення регіональних | 2010 р. |охорони здоров'я обласних, Київської та | |показників моніторингу і | |Севастопольської міських державних адміністрацій | |оцінки згідно з переліком, | | | |затвердженим обласними | | | |координаційними радами з | | | |питань протидії | | | |туберкульозу та | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 11.5.|Підготувати і подати до | 4 квартал |Міністерство охорони здоров'я АР Крим, управління| |Укрцентру СНІДу для | 2010 р. |охорони здоров'я обласних, Київської та | |узагальнення звіт за | |Севастопольської міських державних адміністрацій | |результатами визначення | | | |регіональних показників | | | |моніторингу і оцінки. | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 11.6.|Забезпечити підготовку та | 2 рази |Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та | |видання інформаційного | на рік |іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ, | |бюлетеню "ВІЛ-інфекція в | |Укрцентр СНІДу, | |Україні". | | | ------+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------| 12. |Забезпечити проведення | Протягом |Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та | |перевірки стану виконання | 2010 р. |іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ, | |Загальнодержавної програми | |Укрцентр СНІДу, Міністерство охорони здоров'я | |забезпечення профілактики | |АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, | |ВІЛ-інфекції, лікування, | |Київської та Севастопольської міських державних | |догляду та підтримки ВІЛ- | |адміністрацій | |інфікованих і хворих на | | | |СНІД на 2009-2013 роки та | | | |програми 6-го раунду | | | |Глобального фонду для | | | |боротьби зі СНІД, | | | |туберкульозом та малярією | | | |"Підтримка з метою | | | |запобігання ВІЛ/СНІД, | | | |лікування і догляд для | | | |найуразливіших верств | | | |населення в Україні" у | | | |2010 році не менше ніж у | | | |15 регіонах. | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько

Додаток 1

до п. 2, п.п. 2.1

Комплексного плану

ПЛАН

введення в АРТ хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД в 2010 році

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | За кошти Глобального фонду (6-ий раунд) | За кошти Державного бюджету | Загальний план введення в АРТ на 2010 рік | |--------------------------------------------+---------------------------------------------+--------------------------------------------| | Станом | Станом | Станом | Станом | Станом | Станом | Станом | Станом | Станом | Станом | Станом | Станом | Станом | Станом | Станом | | на | на | на | на | на | на | на | на | на | на | на | на | на | на | на | |01.01.10|01.04.10|01.07.10|01.10.10|01.01.11|01.01.10|01.04.10|01.07.10|01.10.10|01.01.11 |01.01.10|01.04.10|01.07.10|01.10.10|01.01.11| ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| Україна | 1402 | 1650 | 2200 | 2700 | 3000 | 14468 | 15469 | 16541 | 17522 | 18477 | 15870 | 17119 | 18741 | 20222 | 21477 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| АР Крим | 82 | 113 | 180 | 241 | 278 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1247 | 1278 | 1345 | 1406 | 1443 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| Вінницька | 55 | 62 | 79 | 95 | 105 | 247 | 252 | 257 | 262 | 267 | 302 | 314 | 336 | 357 | 372 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| Волинська | 32 | 35 | 42 | 48 | 52 | 140 | 160 | 196 | 232 | 252 | 172 | 195 | 238 | 280 | 304 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| Дніпропетровська| 182 | 205 | 258 | 305 | 332 | 1805 | 2015 | 2225 | 2435 | 2645 | 1987 | 2220 | 2483 | 2740 | 2977 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| Донецька | 177 | 223 | 327 | 422 | 477 | 2751 | 2890 | 3029 | 3168 | 3307 | 2928 | 3113 | 3356 | 3590 | 3784 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| Житомирська | 9 | 12 | 19 | 25 | 29 | 126 | 141 | 149 | 156 | 162 | 135 | 153 | 168 | 181 | 191 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| Закарпатська | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| Запорізька | 33 | 44 | 68 | 91 | 103 | 347 | 387 | 434 | 472 | 497 | 380 | 431 | 502 | 563 | 600 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| Івано- | 14 | 17 | 24 | 30 | 34 | 108 | 125 | 143 | 160 | 178 | 122 | 142 | 167 | 190 | 212 | Франківська | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| Київська | 45 | 48 | 55 | 61 | 65 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 346 | 349 | 356 | 362 | 366 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| Кіровоградська | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 118 | 146 | 174 | 202 | 92 | 118 | 146 | 174 | 202 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| Луганська | 53 | 56 | 62 | 69 | 73 | 434 | 519 | 604 | 649 | 684 | 487 | 575 | 666 | 718 | 757 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| Львівська | 10 | 13 | 20 | 26 | 30 | 131 | 152 | 181 | 205 | 225 | 141 | 165 | 201 | 231 | 255 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| Миколаївська | 115 | 146 | 216 | 279 | 315 | 1095 | 1120 | 1185 | 1250 | 1320 | 1210 | 1266 | 1401 | 1529 | 1635 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| Одеська | 48 | 61 | 89 | 113 | 128 | 1631 | 1690 | 1749 | 1808 | 1867 | 1679 | 1751 | 1838 | 1921 | 1995 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| Полтавська | 29 | 34 | 44 | 53 | 59 | 267 | 284 | 303 | 318 | 347 | 296 | 318 | 347 | 371 | 406 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| Рівненська | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 60 | 86 | 112 | 138 | 164 | 77 | 104 | 131 | 158 | 185 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| Сумська | 16 | 19 | 26 | 32 | 36 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 121 | 128 | 139 | 149 | 157 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| Тернопільська | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 43 | 49 | 56 | 63 | 69 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| Харківська | 25 | 38 | 65 | 90 | 105 | 291 | 307 | 323 | 339 | 355 | 316 | 345 | 388 | 429 | 460 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| Херсонська | 31 | 33 | 36 | 39 | 41 | 323 | 365 | 415 | 465 | 508 | 354 | 398 | 451 | 504 | 549 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| Хмельницька | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 175 | 215 | 255 | 275 | 310 | 200 | 242 | 285 | 308 | 345 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| Черкаська | 28 | 30 | 35 | 40 | 43 | 162 | 188 | 214 | 234 | 239 | 190 | 218 | 249 | 274 | 282 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| Чернівецька | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 90 | 105 | 121 | 138 | 155 | 95 | 112 | 131 | 151 | 170 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| Чернігівська | 16 | 18 | 23 | 28 | 31 | 162 | 198 | 234 | 270 | 306 | 178 | 216 | 257 | 298 | 337 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| м. Київ | 142 | 150 | 167 | 182 | 192 | 1171 | 1226 | 1281 | 1336 | 1391 | 1313 | 1376 | 1448 | 1518 | 1583 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| м. Севастополь | 50 | 56 | 69 | 81 | 90 | 281 | 295 | 309 | 323 | 337 | 331 | 351 | 378 | 404 | 427 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| НДСЛ Охматдит | 10 | 13 | 20 | 26 | 30 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 107 | 110 | 117 | 123 | 127 | ----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| ІЕІХ АМН | 147 | 166 | 208 | 246 | 267 | 859 | 900 | 935 | 965 | 1000 | 1006 | 1066 | 1143 | 1211 | 1267 | України | | | | | | | | | | | | | | | | (за згодою) | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько

Додаток 2

до п. 2, п.п. 2.2

Комплексного плану

ІНФОРМАЦІЯ

про установи та організації,

які проводять АРТ та будуть залучені

до проведення АРТ хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД у 2010 році

---------------------------------------------------------------------- N |Населений| Заклад |Лікар|Медична|Соціальний|Зберігання| НУО - | п/п | пункт |охорони | |сестра |працівник |препаратів|партнер | | |здоров'я| | | | | (якщо | | | | | | | |такий є)| ----+---------+--------+-----+-------+----------+----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----+---------------------------------------------------------------| 1. |Проводять АРТ | ----+---------------------------------------------------------------| 1.1.| | | | | | | | ----+---------------------------------------------------------------| 2. |Плануються для проведення АРТ | ----+---------------------------------------------------------------| 2.1.| | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
1. У графі 2 вказати регіон, населений пункт, в якому
проводиться або планується проведення АРТ.
2. У графі 3 вказати заклад охорони здоров'я регіонального та
місцевого рівнів, в яких проводиться або планується проведення
АРТ. Для кожного закладу вказати його адресу, П.І.Б. керівника
закладу, контактну інформацію (телефон, факс, адреса електронної
пошти), П.І.Б. керівника структурного підрозділу, в якому
проводиться або планується організувати проведення АРТ, контактну
інформацію.
3. У графі 4 для кожного закладу вказати П.І.Б. лікаря(ів),
який(і) безпосередньо проводять або проводитимуть АРТ, контактну
інформацію (телефон, факс, адреса електронної пошти).
4. У графі 5 для кожного закладу вказати
П.І.Б. медсестри(ер), яка(і) бере або братиме участь у проведенні
АРТ, контактну інформацію.
5. У графі 6 для кожного закладу вказати П.І.Б. соціального
працівника(ів), який(і) забезпечує або забезпечуватиме супровід
АРТ, місце роботи, контактну інформацію (телефон, факс, адреса
електронної пошти)
6. У графі 7 вказати назву закладу, у якому проводиться або
планується зберігання препаратів, адресу закладу, П.І.Б. особи,
яка відповідає за збереження, облік та видачу препаратів
АРТ, контактну інформацію. Зазначену інформацію вказати для
кожного закладу охорони здоров'я, зазначеного у графі 3.
7. У графі 8 вказати назву неурядової організації (далі -
НУО), з якою співпрацює заклад охорони здоров'я, його адресу,
П.І.Б. керівника, контактну інформацію, функції НУО щодо
проведення АРТ (соціальний супровід, формування прихильності до
АРТ, інформування з питань ВІЛ/СНІДу, тощо). Зазначену інформацію
вказати для кожного закладу охорони здоров'я, зазначеного у
графі 3.
Голова Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько

Додаток 3

до п. 2, п.п. 2.8.

Комплексного плану

УЗАГАЛЬНЕНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН

введення в АРТ на 2010 рік
___________________________________

(за кошти Державного бюджету,

за кошти Глобального фонду

для боротьби зі СНІД, туберкульозом

і малярією (VI раунд))

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Населений| Заклад | Кількість | Кількість пацієнтів на АРТ | п/п| пункт | охорони| осіб на |-------------------------------------------------------------------| | |здоров'я|АРТ станом | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | | | на |----------------+----------------+----------------+----------------| | | |01.01.10 р.| Абс. | Станом | Абс. | Станом | Абс. | Станом | Абс. | Станом | | | | |приріст| на |приріст| на |приріст| на |приріст| на | | | | | за |01.04.10| за |01.07.10| за |01.10.10| за |01.01.11| | | | |квартал| |квартал| |квартал| |квартал| | ---+---------+--------+-----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ---+---------+--------+-----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| | | | | | | | | | | | | ---+---------+--------+-----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| | | | | | | | | | | | | ---+---------+--------+-----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| | | | | | | | | | | | | ---+------------------+-----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| |Всього в регіоні | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
В регіоні складаються окремі плани помісячного введення
хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в АРТ в розрізі джерел постачання
АРВ-препаратів, а саме за кошти: Державного бюджету, Глобального
фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом і малярією (VI раунд),
на підставі яких складається узагальнений регіональний план
введення в АРТ на 2010 рік. У графах 2 та 3 вказати назви населених пунктів та закладів
охорони здоров'я згідно з графами 2 та 3 додатку 2 "Інформація про
установи та організації, які проводять АРТ та будуть залучені до
проведення АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД". Кількість нових
пацієнтів на АРТ станом на 1 число наступного кварталу визначена
для кожного регіону в Плані введення в АРТ хворих на
ВІЛ-інфекцію/СНІД в 2010 році (додаток 1).
Голова Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько

Додаток 4

до п. 3, п.п. 3.4.2

Комплексного плану

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення профілактики

та лікування туберкульозу у хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД за 2010 рік
_____________________________________________________ (назва адміністративної території, установи, закладу)

------------------------------------------------------------------ Кількість осіб,|Кількість осіб,|Кількість осіб,| Кількість | які отримують | які | які завершили | хворих, які | або отримали | продовжують | повний курс | протягом | профілактику | отримувати | лікування | звітного року | туберкульозу | лікування | туберкульозу | розпочали | протягом | туберкульозу | протягом | лікування | звітного року | станом на | звітного року | туберкульозу | (код Т8) | 31.12.2010 | (код Т6) |серед тих, хто | | (код Т5) | |отримував АРТ у| | | | звітному році | | | |(коди Т5 та Т6)| ----------------+---------------+---------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
Інформацію по п.п. 1-3 надавати на основі колонок 10-11
"Журналу реєстрації ВІЛ-інфікованих, що перебувають під
диспансерним наглядом у лікувальному закладі" та колонок 13-14
"Журналу реєстрації хворих, які перебувають на АРТ у лікувальному
закладі". Інформацію по п. 4 надавати на основі колонки 14 "Журналу
реєстрації хворих, які перебувають на АРТ у лікувальному закладі". Коди вказані відповідно до "Пояснення до кодів" вказаних
журналів.
Керівник закладу ______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, телефон)
Виконавець ______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, телефон)
Голова Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько

Додаток 5

до п. 3, п.п. 3.5.

Комплексного плану

ІНФОРМАЦІЯ

про кількість хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД, інфікованих вірусними

гепатитами, станом на 01.01.2011
___________________________________

(назва адміністративної території)

--------------------------------------------------------------------------- Кількість | Кількість | Кількість | Кількість | Кількість | Кількість | осіб, | осіб з | осіб, | осіб з | осіб, які | осіб, які | інфікованих| активним |інфікованих| активним | отримують | отримують | вірусом |гепатитом С,| вірусом |гепатитом В,| АРТ з | АРТ з | гепатиту С | які |гепатиту В | які |препаратами|препаратами| (код Г3) | потребують | (код Г6) | потребують |TDF/FTC та |TDF/3TC та | | лікування | | лікування |інфіковані |інфіковані | | (код Г4) | | (код Г7) | вірусним | вірусним | | | | |гепатитом В|гепатитом В| | | | | (коди Г6, | (коди Г6, | | | | | Г7, Г8) | Г7, Г8) | -----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
Інформацію по пп. 1-4 надавати на основі колонки 13 "Журналу
реєстрації ВІЛ-інфікованих, що перебувають під диспансерним
наглядом у лікувальному закладі" та колонки 16 "Журналу реєстрації
хворих, які перебувають на АРТ у лікувальному закладі". Коди
вказані відповідно до "Пояснення до кодів" вказаних журналів. Інформацію по п. 5-6 надавати на основі колонок 16-22
"Журналу реєстрації хворих, які перебувають на АРТ у лікувальному
закладі". Коди вказані відповідно до "Пояснення до кодів" вказаних
журналів.
Керівник закладу ______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, телефон)
Виконавець ______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, телефон)
Голова Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько

Додаток 6

до п. 3, п.п. 3.6.

Комплексного плану

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення профілактики

та лікування опортуністичних інфекцій,

вірусного гепатиту С у хворих

на ВІЛ-інфекцію/СНІД

за ______ квартал 20 __ року
_____________________________________________________ (назва адміністративної території, установи, закладу)

Загальна кількість осіб, ------------------------ які отримали лікування | | опортуністичної інфекції ------------------------ або супутнього захворювання (вказати кількість осіб)
Загальна кількість осіб, ------------------------ які отримали профілактику | | сульфаметоксазолом/триметопримом ------------------------ (вказати кількість осіб)
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ Назва | Назва | Кількість випадків |Разом| лікарського |опортуністичної| профілактики/лікування за | | засобу, | інфекції або | джерелами фінансування | | форма випуску| супутнього |----------------------------| | | захворювання | Державний | Світовий | | | | бюджет | банк | | | |(централізована| | | | | поставка) | | | -------------+---------------+---------------+------------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------------+---------------+---------------+------------+-----| | | | | | -------------+---------------+---------------+------------+-----| | | | | | -------------+---------------+---------------+------------+-----| Всього | | | | | -----------------------------------------------------------------
Даний звіт подається 1 раз в квартал, до 10 числа наступного
за звітним місяця. До звіту слід включати інформацію по проведенню
профілактики\лікування опортуністичних інфекцій або супутніх
захворювань (далі ОІ) тільки за звітний квартал та здійснену
лікарськими засобами, що поставлені централізовано за кошти
державного бюджету, Глобального фонду чи Світового банку. У
пункті 1 вказується загальна кількість осіб, які завершили
отримувати лікування ОІ протягом звітного кварталу незалежно від
джерела фінансування. У пункті 2 вказується загальна кількість
осіб, які завершили профілактику сульфаметоксазолом\триметопримом
протягом звітного кварталу незалежно від джерела фінансування. В
таблиці 1 графі 1 вказується торгова назва препарату і форма
випуску. У графі 2 вказується назва опортуністичної інфекції або
супутнього захворювання для лікування якого призначався лікарський
засіб. Відповідно до джерела фінансування у графах 3, 4 вказується
кількість випадків завершення профілактики/лікування ОІ лікарським
засобом. У графі 5 підсумовуються значення 3 та 4 граф.
Таблиця 2 Лікування вірусного гепатиту С за ______ квартал
20__ року
------------------------------------------------------------------ Кількість | Завершено | Перервано лікування по причині: | осіб, які |лікування, під |-------------------------------------| отримують |спостереженням | Виражені|Відсутність|Вибув| Смерть | лікування | | побічні| відповіді | | хворого | на кінець | | ефекти |на терапію | | | звітного | | | | | | періоду | | | | | | ----------+---------------+---------+-----------+-----+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----------+---------------+---------+-----------+-----+---------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Даний звіт подається 1 раз в квартал, до 10 числа наступного
за звітним місяця. До звіту слід включати інформацію по проведенню
лікування вірусного гепатиту С, графи 2-6 - кумулятивно з моменту
отримання препаратів.
Керівник закладу ______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, телефон)
Виконавець ______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, телефон)
Голова Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько

Додаток 7

до п. 5, п.п. 5.4.

Комплексного плану

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення профілактики вертикальної

трансмісії ВІЛ-інфекції (ПВТ)

антиретровірусними препаратами за 2010 рік
_____________________________________________________ (назва адміністративної території, установи, закладу)

Таблиця 1. Профілактичні схеми для жінок
---------------------------------------------------------------------------------------- Профілактичні схеми| В звітному періоді | Всього на кінець | | (з першого до останнього дня | звітного періоду, | | звітного року) | кумулятивні дані з | | | початку звітного року| |-------------------------------------------+----------------------| | Кількість вагітних,| Кількість вагітних, | Кількість вагітних, | | які продовжують | які отримали | які отримали | | отримувати курс ПВТ | курс ПВТ | курс ПВТ | |---------------------+---------------------+----------------------| |початок|початок|Разом|початок|початок|Разом|початок| початок|Разом| | з | після | | з | після | | з | після | | | 24-26 | 24-26 | | 24-26 | 24-26 | | 24-26 | 24-26 | | | тижня | тижня | | тижня | тижня | | тижня | тижня | | -------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+--------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+--------+-----| Зидовудин, капс | | | | | | | | | | -------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+--------+-----| Зидовудин+Невірапін| | | | | | | | | | -------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+--------+-----| Схема АРТ (вказати)| | | | | | | | | | -------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+--------+-----| Невірапін, табл.(*)| Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | | -------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+--------+-----| Всього | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2. Профілактичні схеми для дітей
------------------------------------------------------------------------------------------------- Профілактичні схеми | В звітному періоді (з першого до останнього дня | Всього на кінець | | звітного року) | звітного періоду, | | | кумулятивні дані з | | | початку звітного року | |-------------------------------------------------+------------------------| | Кількість дітей, які | Кількість дітей, які | Кількість дітей, які | | продовжують отримувати | отримали курс ПВТ | отримали курс ПВТ | | ПВТ | | | |------------------------+------------------------+------------------------| |28 денний|7 денний|Разом|28 денний|7 денний|Разом|28 денний|7 денний|Разом| | курс | курс | | курс | курс | | курс | курс | | --------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-----+---------+--------+-----| 1 | | | | | | | | | | --------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-----+---------+--------+-----| Зидовудин, сусп. | | | | | | | | | | --------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-----+---------+--------+-----| Зидовудин+Ламівудин+| | | | | | | | | | Невірапін | | | | | | | | | | --------------------+---------+--------+-----+---------+--------+-----+---------+--------+-----| Всього | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник закладу _____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, телефон)
Виконавець ______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, телефон)
Голова Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько

Додаток 8

до п. 5, п.п. 5.5.

Комплексного плану

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення медикаментозної постконтактної

профілактики ВІЛ-інфекції за 2010 рік
_____________________________________________________ (назва адміністративної території, установи, закладу)

----------------------------------------------------------------------- Категорія | Кількість | Кіль кість осіб, які мали |Кількість| | осіб, які | показання до ПКП |осіб, які| | мали |---------------------------------| не мали | | контакт з | Отримали| Отримали |Відмовились|показань | | ризиком | повний | неповний | від ПКП | до ПКП | |інфікування| курс |курс (менше| | | | ВІЛ |(28 днів)| 28 днів) | | | -------------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| Медичні | | | | | | працівники | | | | | | -------------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| Інші особи, | | | | | | -------------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| з них діти | | | | | | 0-14 років | | | | | | включно | | | | | | -------------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| Всього, | | | | | | -------------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| в т.ч. за | | | | | | схемами: | | | | | | AZT/3TC/LPV/r| Х | | | Х | Х | -------------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| TDF/FTC/LPV/r| Х | | | Х | Х | -------------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| інші схеми | Х | | | Х | Х | (вказати) | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
Даний звіт подається один раз на рік, до 10 січня наступного
за звітним року. У графі 2 вказується кількість осіб (дорослі та
діти), які мали контакт з ризиком інфікування ВІЛ та звернулись до
ЗОЗ для отримання курсу постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції
(далі - ПКП). У графі 3 вказується кількість осіб, які завершили
повний курс ПКП 28 днів (якщо на момент подачі звіту особа
продовжує отримувати ПКП, дані про неї вносяться в наступний
звіт). У графі 4 вказується кількість осіб, які отримали неповний
курс ПКП (менше 28 днів) по причині переривання чи відмови після
її початку. В графі 5 вказується кількість осіб, які мали
показання до ПКП але самостійно відмовились від здійснення
профілактики. В графі 6 вказується кількість осіб, які не мали
показань до ПКП на момент звернення. До категорії медичні
працівники відносяться всі працівники ЗОЗ, які мали небезпечні
контакти або отримали травми з ризиком інфікування ВІЛ на робочому
місці. Дані за кожним рядком графи 2 мають дорівнювати сумі даних
граф 3, 4, 5, 6 за кожним рядком.
Керівник закладу ______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, телефон)
Виконавець ______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, телефон)
Голова Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько

Додаток 9

до п. 6, п.п. 6.3.

Комплексного плану

АКТ

інвентаризації АРВ-препаратів,

закуплених за кошти Глобального фонду

для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією,
станом на 01. ____.20 ___р.
_________________________________________________

(назва регіону)

------------------------------------------------------------------------------------ Міжнародна | Торгова | Форма | Серія |Кількість|Упаковки|Таблетки,| Термін | назва препарату| назва |випуску| | упаковок| |неповної |придатності| |препарату| | | | |упаковки | | ---------------+---------+-------+-------+---------+--------+---------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------+---------+-------+-------+---------+--------+---------+-----------| | | | | | | | | |---------| |-------+---------+--------+---------+-----------| | | | | | | | | |---------| |-------+---------+--------+---------+-----------| | | | | | | | | ---------------------------------+-------+---------+--------+---------+-----------| Всього|I-й | | | | | |раунд | | | | | ---------------------------------+-------+---------+--------+---------+-----------| Всього|(*)VI-й| | | | | |раунд | | | | | ---------------------------------+-------+---------+--------+---------+-----------| | | | | | | | | |---------| |-------+---------+--------+---------+-----------| | | | | | | | | |---------| |-------+---------+--------+---------+-----------| | | | | | | | | ---------------------------------+-------+---------+--------+---------+-----------| Всього|I-й | | | | | |раунд | | | | | ---------------------------------+-------+---------+--------+---------+-----------| Всього|(*)VI-й| | | | | |раунд | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------
В даний "Акт інвентаризації" вноситься узагальнена інформація
про фактичну наявність АРВ-препаратів у всіх закладах охорони
здоров'я регіону, в яких вони знаходяться на обліку.
Керівник закладу ______________________________________

(вказати підпис та прізвище повністю
Головний бухгалтер _____________________________________

(вказати підпис та прізвище повністю
М.П
Виконавець ______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, телефон)
Голова Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько

Додаток 10

до п. 6, п.п. 6.4.3.

Комплексного плану

ІНФОРМАЦІЯ

про отримання, використання та залишки

антиретровірусних препаратів, отриманих

за рахунок коштів Державного бюджету
за _______ місяць 20 __ року,
станом на _________ 20 ___ року

(вказати період, місяць, рік)
__________________________________________

(назва закладу отримувача)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування| Форма |серія| Наказ |Отримано |Одиниці|Залишок на |Отримано за| Передано/ |Фактично використано| Залишок на| Термін |Термін дії | (повна |випуску| | МОЗ, | по |виміру | початок | звітній |списано за | за звітній період | кінець | придат- |реєстрацій-| торгова | | |лист про|накладній|(табл.,| звітного | період | звітній | (кількість) | звітного | ності | ного | назва) | | |розподіл| | капс.,| періоду |(кількість)| період |--------------------| періоду |препарату|посвідчення| | | |--------+---------| фл) |(кількість)| |(кількість)|Всього*|в т.ч. АРВ- |(кількість)| | | | | | N |дата| N | дата| | | | | |препартів | | | | | | | | | | | | | | | |------------| | | | | | | | | | | | | | | |АРТ|ППМД|ПКП| | | | ------------+-------+-----+---+----+---+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-------+---+----+---+-----------+---------+-----------| 1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |13 | 14 |15 | 16 | 17 | 18 | ------------+-------+-----+---+----+---+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-------+---+----+---+-----------+---------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------+-------+-----+---+----+---+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-------+---+----+---+-----------+---------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------+-------+-----+---+----+---+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-------+---+----+---+-----------+---------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
У графі 12 Фактично використано за звітній період (кількість)
Керівник закладу _____________________________________

(вказати підпис та прізвище повністю
Головний бухгалтер _____________________________________

(вказати підпис та прізвище повністю
М.П
Виконавець ______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, телефон)
щодо заповнення форми звітної документації

"Інформація про отримання, використання

та залишки атиретровірусних препаратів,

отриманих за кошти Державного бюджету"

згідно Наказу МОЗ України від _____________.
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітної
документації "Інформація про отримання, використання та залишки
антиретровірусних препаратів, отриманих за кошти Державного
бюджету" згідно Наказу МОЗ України від __________________________
(далі - Звіт).
1. Загальна частина
1.1. Звіт заповнюється всіма відділеннями і кабінетами
лікувально-профілактичних закладів (далі - ЛПЗ), які отримують
антиретровірусні препарати за кошти Державного бюджету для надання
медичної допомоги ВІЛ-інфікованими і хворим на СНІД (далі -
Пацієнт).
1.2. Звіт заповнюється та подається до Українського центру
профілактики і боротьби зі СНІДом (далі Український центр СНІДу)
щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним.
1.3. Звіт заповнюється матеріально-відповідальною особою, що
відповідає за зберігання та видачу лікарських засобів у
відділеннях і кабінетах ЛПЗ.
1.4. Звіт заповнюється на основі даних первинної облікової
документації про зберігання, переміщення та використання
лікарських засобів, затверджених наказом МОЗ України від
07.04.2008 р. N 187 ( v0187282-08 ), відповідно до джерела
фінансування.
1.4. У звіті обов'язково зазначається місяць та рік, за який
подається звіт.
1.5. В адресній частині чітко і без скорочень вказуються
найменування та тип закладу, його фактичне місцезнаходження та
цифровим способом зазначається дата, на яку складений звіт (тобто
перше число місяця, наступного за звітним).
1.6. Звіт підписується керівником закладу, головним
бухгалтером, а також особою, яка безпосередньо склала звіт. Підпис
керівника закладу має бути завірений печаткою.
1.7. В кінці звіту обов'язково мають бути зазначені прізвище,
ім'я, по-батькові та контактний телефон особи, яка заповнила звіт.
1.8. Звіт надсилається до Українського центру СНІДу поштою в
оригіналі за адресою: 03038 м. Київ, вул. Амосова, 5 та для
оперативного опрацювання даних - факсом за номером (044) 287-89-45
та електронною поштою на e-mail: ukraids@ukrpost.ua.
2. Заповнення основної частини звіту
2.1. У графі 1 зазначається повна торгова назва лікарського
засобу.
2.2. У графі 2 вказується форма випуску лікарського засобу у
відповідності до прибуткового документу, а саме видаткової
накладної, згідно з якою отриманий препарат (далі - видаткової
накладної).
2.3. У графі 3 вказується серія лікарського засобу відповідно
до видаткової накладної.
2.4. У графах 4, 5 вказується номер та дата наказу
МОЗ України або листа про розподіл, відповідно до яких отриманий
лікарський засіб.
2.5. У графах 6, 7 вказується номер та дата видаткової
накладної, відповідно до якої отриманий лікарський засіб.
2.6. У графі 8 вказується одиниця виміру лікарського засобу,
тобто флакон, капсула, таблетка тощо.
2.7. У графі 9 цифровим способом вказується кількість
лікарського засобу, яка залишилась на початок звітного періоду
(тобто на перше число місяця, наступного за звітним) в одиницях,
зазначених у графі 8. Контроль: значення має дорівнювати значенню графи 16 звіту за
попередній звітній період (тобто за попередній місяць).
2.8. У графі 10 цифровим способом вказується кількість
лікарського засобу, яка була отримана за звітній період (тобто за
звітній місяць) з іншого лікувального закладу або від
ДП "Укрвакцина" в одиницях, вказаних у графі 8.
2.9. У графі 11 цифровим способом вказується кількість
лікарського засобу, яка була передана до іншого лікувального
закладу або списана в одиницях, вказаних у графі 8. До цієї графи
не вноситься інформація про кількість лікарського засобу, яка була
витрачена на лікування пацієнтів.
2.10. У графі 12 цифровим способом вказується загальна
кількість лікарського засобу, яка була фактично використана за
звітній період (тобто за звітній місяць) на лікування пацієнтів в
одиницях, вказаних у графі 8. Контроль: Значення у графі 12 має дорівнювати сумі значень
граф 13, 14 та 15.
2.11. У графі 13 цифровим способом вказується кількість
лікарського засобу, яка була фактично використана за звітній
період (тобто за звітній місяць) для забезпечення лікування
ВІЛ-інфікованих, які отримують антиретровірусну терапію в
одиницях, вказаних у графі 8.
2.12. У графі 14 цифровим способом вказується кількість
лікарського засобу, яка була фактично використана за звітній
період (тобто за завітній місяць) для забезпечення профілактики
передачі ВІЛ від матері до дитини в одиницях, вказаних у графі 8.
2.13. У графі 15 цифровим способом вказується кількість
лікарського засобу, яка була фактично використана для забезпечення
постконтактної профілактики ВІЛ за звітній період (тобто за
звітній місяць) в одиницях, вказаних у графі 8.
2.14. У графі 16 цифровим способом вказується кількісний
залишок лікарського засобу, який є в наявності у лікувальній
установі на кінець звітного періоду (тобто на останнє число
звітного місяця) в одиницях, вказаних у графі 8.
2.15. У графі 17 цифровим способом вказується кінцева дата
придатності лікарського засобу, зазначена виробником, у
відповідності до серії.
2.16. У графі 18 цифровим способом вказується кінцева дата
дії реєстраційного посвідчення, виданого на лікарський засіб.
Голова Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько

Додаток 11

до п. 6, п.п.п. 6.4.4.

Комплексного плану

АКТ

інвентаризації АРВ-препаратів, що надані

шляхом централізованого постачання за рахунок

коштів державного бюджету України,

станом на 01. ____. 20 ___р
_____________________________________________

(назва регіону)

-------------------------------------------------------------------------------------- Міжнародна | Торгова | Форма | Серія |Кількість|Упаковки|Таблетки,| Термін | назва препарату| назва |випуску| | упаковок| |неповної |придатності| |препарату| | | | |упаковки | | ---------------+---------+-------+---------+---------+--------+---------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------+---------+-------+---------+---------+--------+---------+-----------| | | | | | | | | |---------| |---------+---------+--------+---------+-----------| | | | | | | | | ---------------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------| Всього|лікування| | | | | ---------------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------| Всього|(*)ППМД | | | | | ---------------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------| Всього|(**)ПКП | | | | | ---------------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------| | | | | | | | | |---------| |---------+---------+--------+---------+-----------| | | | | | | | | ---------------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------| Всього|лікування| | | | | ---------------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------| Всього|(*)ППМД | | | | | ---------------------------------+---------+---------+--------+---------+-----------| Всього|(**)ПКП | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
В даний "Акт інвентаризації" вноситься узагальнена інформація
про фактичну наявність АРВ-препаратів у всіх закладах охорони
здоров'я регіону, в яких вони знаходяться на обліку.
Керівник закладу _____________________________________

(вказати підпис та прізвище повністю
Головний бухгалтер _____________________________________

(вказати підпис та прізвище повністю
М.П
Виконавець ______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, телефон)
Голова Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько

Додаток 12

до п. 6, п.п.п. 6.4.5.

Комплексного плану

ІНФОРМАЦІЯ

щодо кількості дітей,

які знаходяться на АРВ-терапії,

станом на ________ 2010 року

------------------------------------------------------------------ N з/п | Міжнародна |Форма випуску | Кількість дітей, які | | назва | | отримують АРВ-препарат | | препарату | |---------------------------| | | | від 0 до | від 4 до | | | | 3 років | 10 років | ------+--------------+--------------+-------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------+--------------+--------------+-------------+-------------| | | | | | ------+--------------+--------------+-------------+-------------| | | | | | ------+--------------+--------------+-------------+-------------| | | | | | ------+--------------+--------------+-------------+-------------| | | | | | ------+--------------+--------------+-------------+-------------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
Даний звіт подається щоквартально, до 10 числа наступного за
звітним місяця. У пункті 2 вказується міжнародна назва
антиретровірусного препарату, який отримують діти. У пункті 3
вказується форма випуску даного препарату (в одному рядку тільки
одна форма випуску). В п. 4 та 5 вказується, яка кількість дітей
віком від 0 до 3 років та від 4 до 10 років отримують дану форму
випуску даного препарату.
Керівник закладу ______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, телефон)
Виконавець ______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, телефон)
Голова Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько

Додаток 13

до п. 6, п.п. 6.7.

Комплексного плану

ІНФОРМАЦІЯ

про отримання, використання, та залишки

лікарських засобів для профілактики та лікування

опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань

у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД,

закуплених за кошти кредиту Світового банку

за _______________ квартал 20 __ року
_____________________________________________________ (назва адміністративної території, установи, закладу)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування|Серія| Термін | Наказ |Отримано | Од. | Ціна | Залишок | Отримано за | Фактично | Залишок на | (повна | |придатності| МОЗ, | по |виміру|вказана в | на | звітний період | використано за |кінець звітного | торгова | | |лист про |накладній| |накладній,| початок | | звітний період | періоду | назва), | | | розподіл| | | грн. |звітного | | | | форма | | |---------+---------| | | періоду | | | | випуску | | | N |Дата | N | Дата| | |---------+----------------+----------------+----------------| | | | | | | | | |Кількість|Кількість| Сума,|Кількість| Сума,|Кількість| Сума,| | | | | | | | | | | | грн. | | грн. | | грн.| ------------+-----+-----------+---+-----+---+-----+------+----------+---------+---------+------+---------+------+---------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | ------------+-----+-----------+---+-----+---+-----+------+----------+---------+---------+------+---------+------+---------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | ------------+-----+-----------+---+-----+---+-----+------+----------+---------+---------+------+---------+------+---------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | ------------+-----+-----------+---+-----+---+-----+------+----------+---------+---------+------+---------+------+---------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | ------------+-----+-----------+---+-----+---+-----+------+----------+---------+---------+------+---------+------+---------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | ------------+-----+-----------+---+-----+---+-----+------+----------+---------+---------+------+---------+------+---------+------| | | | | | | | | | | |Всього| |Всього| |Всього| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник закладу _____________________________________

(вказати підпис та прізвище повністю
Головний бухгалтер _____________________________________

(вказати підпис та прізвище повністю
М.П.
Виконавець ______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, телефон)
Заповнення та подання "Інформації про отримання, використання
та залишки лікарських засобів, виробів медичного призначення,
закуплених за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД,
туберкульозом та малярією" (далі - Інформація) поширюється на всі
лікувально-профілактичні заклади (далі - ЛПЗ), які отримують
лікарські засоби (далі - ЛЗ), для надання медичної допомоги
ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД. Інформація складається з урахуванням цілей використання
лікарських засобів. Для надання: антиретровірусної терапії (АРТ),
профілактики передачі від матері до дитини (ППМД), післяконтактної
профілактики (ПКП), лікування та профілактики опортуністичних
інфекцій (ОІ), молочні суміші тощо. Цілі використання прописуються
в рядках. Кількість рядків визначається переліком найменувань ЛЗ,
який відповідає цілям використання. Звітним періодом є місяць, рік (календарний або програмний).
Інформація заповнюється станом на перше число місяця наступного за
звітним. У графі 1 вказується найменування (повна торгова назва)
лікарського засобу, форма випуску. У графі 2 прописується серія лікарського засобу. У графах 3-4 вказується N та дата наказу МОЗ,
листа-погодження про розподіл лікарського засобу тощо. У графах 5-6 зазначається N та дата прибуткового документу
(накладна тощо) відповідно до якого отримано лікарський засіб. У графі 7 прописується одиниця виміру лікарського засобу,
відповідно до прибуткового документу (упаковка - уп., флакон -
фл., таблетка - таб., капсула - кап. тощо). У графі 8 ставиться
цифровим способом ціна лікарського засобу відповідно до
прибуткового документу. У графі 9 вказується цифровим способом кількість лікарського
засобу, що є у залишку на початок звітного періоду. У графах 10-11 вказується інформація про отримання
лікарського засобу за звітний період: кількість, сума. У графах 12-13 прописується інформація про фактичне
використання лікарського засобу за звітний період: кількість,
сума. У графах 14-15 прописується інформація про залишок
лікарського засобу на кінець звітного періоду. У випадку повного використання лікарського засобу, коли
залишок на кінець звітного періоду дорівнює 0, у Інформації, якщо
звітним періодом є місяць, в наступному звітному місяці цей
лікарський засіб не зазначається.
Голова Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько

Додаток 14

до п. 7, п.п. 7.3.

Комплексного плану

ІНФОРМАЦІЯ

щодо кількості ВІЛ-інфікованих осіб,

яким було надано паліативну та хоспісну

допомогу у кабінетах, відділеннях, міських

та регіональних центрах профілактики

і боротьби зі СНІДом, хоспісах та інших

лікувально-профілактичних закладах регіону,

в т.ч. протитуберкульозних (далі - ЛПЗ)

(за звітний квартал)
________________________________________

(Назва регіонального центру профілактики

і боротьби зі СНІДом)
за 2010 р., __ квартал

------------------------------------------------------------------ N п/п| Інформація про | На базі центрів |На базі інших ЛПЗ| |надання паліативної| СНІДу | | | та хоспісної | | | | допомоги | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| 1. |Кількість хворих на| | | |ВІЛ-інфекцію/СНІД, | | | |які отримали | | | |паліативну(*) | | | |допомогу, всього, | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |в т.ч. в | | | |амбулаторних | | | |відділеннях | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |в т.ч. у | | | |стаціонарних | | | |відділеннях | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| 2. |Кількість хворих на| | | |ВІЛ-інфекцію/СНІД, | | | |які отримали | | | |хоспісну допомогу, | | | |всього, | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |в т.ч. у | | | |стаціонарних | | | |відділеннях | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |в т.ч. | | | |хоспісну виїзну | | | |(патронажну) | | | |допомогу на дому | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

(*) Кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які отримали
паліативну допомогу включає кількість хворих, які отримали
хоспісну допомогу
Дата ___________________ 20 ____

(цифровим способом)
М.П.
Керівник закладу ______________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Виконавець __________________________________________

(прізвище, номер телефону виконавця)
Голова Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько

Додаток 15

до п. 9, п.п. 9.4.

Комплексного плану

ЗВІТ

про проведення досліджень
у ______________________________

(назва закладу та лабораторії)

за ___ квартал 2010 р.

Таблиця 1. Визначення рівня вірусного навантаження
(РНК ВІЛ-1)
------------------------------------------------------------------ Назва | Всього | Кількість обстежених осіб | регіону | проведено |----------------------------------------| |досліджень |Всього | У тому числі: | | | |--------------------------------| | | | Вагітні |Особи, які|Особи, які| | | | без АРТ |готуються |отримують | | | | | до АРТ | АРТ | -----------+-----------+-------+----------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -----------+-----------+-------+----------+----------+----------| | | | | | | -----------+-----------+-------+----------+----------+----------| | | | | | | -----------+-----------+-------+----------+----------+----------| Всього | | | | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Назва | Кількість обстежених осіб, які отримують АРТ | регіону | не менше 6 міс. | |----------------------------------------------------| | Всього |У тому числі з рівнем ВН (РНК копій/мл) | | |----------------------------------------| | | < 40 | 40-1000 | > 1000 | -----------+-----------+-------+----------+---------------------| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | -----------+-----------+-------+----------+---------------------| | | | | | -----------+-----------+-------+----------+---------------------| | | | | | -----------+-----------+-------+----------+---------------------| Всього | | | | | -----------------------------------------------------------------
Дата ___________________ 20 ____

(цифровим способом)
М.П.
Керівник закладу ______________ _________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Виконавець __________________________________________

(прізвище, номер телефону виконавця)
Таблиця 2. Імунологічні, біохімічні, гематологічні
дослідження
--------------------------------------------------------------------------------------------------- Назва |Кількість| Проведено досліджень | Обстежено осіб на СД4 | регіону| зразків |------------------------+------------------------------------------------------| | що | CD |Біохі-|Гемато-|Всього| У тому числі: | |надійшла,|лімфоцити|мічні |логічні| |-----------------------------------------------| | всього | | | | | Дорослі | Діти |Вагітні| | | | | | |-------------------+-------------------| | | | | | | |Отримують| Не |Отримують| Не | | | | | | | | АРТ |отримують| АРТ |отримують| | | | | | | | | АРТ | | АРТ | | -------+---------+---------+------+-------+------+---------+---------+---------+---------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -------+---------+---------+------+-------+------+---------+---------+---------+---------+-------| | | | | | | | | | | | -------+---------+---------+------+-------+------+---------+---------+---------+---------+-------| | | | | | | | | | | | -------+---------+---------+------+-------+------+---------+---------+---------+---------+-------| Всього | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
Дата ___________________ 20 ____

(цифровим способом)
М.П.
Керівник закладу ______________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Виконавець __________________________________________

(прізвище, номер телефону виконавця)
Таблиця 3. Виявлення провірусної ДНК ВІЛ у дітей, народжених
ВІЛ-інфікованими матерями
------------------------------------------------------------------ Назва | Кількість| Всього | Всього | У тому числі: | регіону |зразків що| проведено |обстежено |-------------------| | надійшла,| досліджень| дітей |Обстежено|Обстежено| | всього | | | двічі | тричі | ----------+----------+-----------+----------+---------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----------+----------+-----------+----------+---------+---------| | | | | | | ----------+----------+-----------+----------+---------+---------| | | | | | | ----------+----------+-----------+----------+---------+---------| Всього | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Дата ___________________ 20 ____

(цифровим способом)
М.П.
Керівник закладу ______________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Виконавець __________________________________________

(прізвище, номер телефону виконавця)
Голова Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько

Додаток 16

до п. 9, п.п. 9.5.

Комплексного плану

ІНФОРМАЦІЯ

про отримання, використання та залишки

тест-систем, реактивів, реагентів,

виробів медичного призначення, тощо
для проведення ___________________ ВІЛ-інфікованим

(назва дослідження)

та хворих на СНІД що отримано
за рахунок ________________________

(джерело фінансування)
за ______________________________ 20 __ року

(вказати період: місяць, рік )
станом на ____ 20 __ р.
___________________________________________

(назва закладу-отримувача)

------------------------------------------------------------------------------- Найменування| Наказ |Одиниця|Отримано|Ціна за | Використано |Залишок станом| товару | МОЗ, |виміру | всього |одиницю,|за ___ 20 _ р.|на ___ 20 _ р.| |лист про| | | грн. | | | |розподіл| | | | | | |--------| | | | | | | N |Дата| | | | | | ------------+---+----+-------+--------+--------+--------------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | ------------+---+----+-------+--------+--------+--------------+--------------| | | | | | | | | ------------+---+----+-------+--------+--------+--------------+--------------| | | | | | | | | ------------+---+----+-------+--------+--------+--------------+--------------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Керівник закладу _____________________________________

(вказати підпис та прізвище повністю)
Головний бухгалтер _____________________________________

(вказати підпис та прізвище повністю)
М.П.
Виконавець _________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, телефон)
Голова Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: