open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ

ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2013 N 1002

Про затвердження Порядку розроблення,

затвердження стратегічних планів розвитку

державних підприємств, установ, організацій

та об'єднань, що належать до сфери управління

Міненерговугілля України, та господарських

товариств, щодо яких Міненерговугілля України

здійснює управління корпоративними

правами держави, та контролю за їх виконанням

Відповідно до статті 5-1 Закону України "Про управління
об'єктами державної власності" ( 185-16 ), наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України від 14.08.2013 N 971
( v0971731-13 ) "Про затвердження Методичних рекомендацій з питань
методологічного забезпечення складання середньо- та довгострокових
стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних
акціонерних товариств та господарських структур" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок розроблення, затвердження стратегічних
планів розвитку (далі - План) державних підприємств, установ,
організацій та об'єднань, що належать до сфери управління
Міненерговугілля України, та господарських товариств, щодо яких
Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними
правами держави (далі - Підприємства), та контролю за їх
виконанням (додається).
2. Установити, що: розроблення Плану є обов'язковим для Підприємства; План Підприємства затверджуються до 1 листопада року, що
передує плановому періоду, у Міністра або заступника Міністра
енергетики та вугільної промисловості України, за розподілом
повноважень; План Підприємства не розробляється для малих підприємств
(визначені Господарським кодексом України) ( 436-15 ), суб'єктів
господарювання, що перебувають у процедурі банкрутства, а також
стосовно яких ухвалено рішення про ліквідацію чи передання у
комунальну власність; керівник Підприємства несе відповідальність за неподання
Плану у визначені терміни за встановленою формою або невиконання
його показників без поважних причин, порушення термінів
інформування про стан виконання Плану.
3. Визначити Департамент стратегічної політики та
перспективного розвитку відповідальним за організацію та
координацію роботи з розроблення, затвердження та контролю за
виконанням Планів.
4. Керівникам самостійних структурних підрозділів
Міненерговугілля, які координують діяльність Підприємств, протягом
5 робочих днів забезпечити розгляд та погодження Планів.
5. Внести зміни до наказу Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України від 19.07.2011 N 307
( v0307732-11 ) "Про затвердження Порядку складання,
затвердження/погодження фінансових планів державних підприємств,
господарських товариств, у статутному фонді яких більше
50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та інших
суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
Міненерговугілля, та контролю за їх виконанням" (далі - Порядок):
5.1. У тексті наказу та Порядку слова "Департамент
фінансово-економічної політики" замінити словами "Департамент
економіки і фінансів";
5.2. У абзаці 9 підпункту 1.5. Порядку слова "стратегію
розвитку" замінити словами "стратегічний план розвитку";
5.3. Пункт 4 Порядку викласти у такій редакції: "Департамент стратегічної політики та перспективного
розвитку, Департамент економіки і фінансів, Департамент ядерної
енергетики та атомної промисловості, Департамент з питань
виробництва традиційних та альтернативних видів палива,
Департамент реструктуризації вугільної промисловості, Департамент
промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного
захисту, трудової та соціальної політики".
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Е.Ставицький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міненерговугілля України

24.12.2013 N 1002

ПОРЯДОК

розроблення, затвердження стратегічних планів

розвитку державних підприємств, установ,

організацій та об'єднань, що належать до сфери

управління Міненерговугілля України,

та господарських товариств,

щодо яких Міненерговугілля України здійснює

управління корпоративними правами держави,

та контролю за їх виконанням

Цей Порядок визначає процедуру розроблення, затвердження
стратегічного плану розвитку (далі - План) державних підприємств,
установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління
Міненерговугілля України, та господарських товариств, щодо яких
Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними
правами держави (далі - Підприємства), та контролю за їх
виконанням.
1. Підприємство:
1.1. Розробляє План строком на п'ять років. Під час розроблення Плану: - керується наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 14.08.2013 N 971 ( v0971731-13 ) "Про
затвердження Методичних рекомендацій з питань методологічного
забезпечення складання середньо- та довгострокових стратегічних
планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних
товариств та господарських структур"; - враховує документи стратегічного планування, державні та
регіональні програми розвитку, дані статистичної та фінансової
звітності.
1.2. Подає до 1 травня року, що передує плановому періоду, на
розгляд Міністерству енергетики та вугільної промисловості України
проект Плану відповідно до структури (додаток 1) та має містити
інформацію за формами, згідно з додатками 2 - 8, у двох
примірниках на паперових носіях з пронумерованими, прошнурованими,
скріпленими печаткою сторінками, а також на електронних носіях. У разі, якщо проект Плану не відповідає вимогам цього Порядку
та установленій формі, він вважається неподаним і повертається на
доопрацювання.
1.3. У разі наявності зауважень та пропозицій до Плану -
доопрацьовує його та надає на повторний розгляд до
Міненерговугілля не пізніше 1 серпня.
1.4. Щороку подає до Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України звіт про виконання Плану у терміни та за
формою, доведені в установленому порядку.
1.5. У разі необхідності за підсумками минулого календарного
року не пізніше 15 квітня року, що настає за звітним, готує та
подає Міністерству енергетики та вугільної промисловості України
пропозиції щодо коригування Плану разом з відповідними
обґрунтуваннями та порівняльною таблицею. Зміни до Плану не можуть уноситися у періоди, за якими строк
звітування минув.
2. Підприємства, державні пакети акцій яких передано до
статутного фонду НАК "Енергетична компанія України", та
підприємства - учасники Державного концерну "Ядерне паливо"
подають у встановленому порядку проект Плану, погоджений
Національною акціонерною компанією "Енергетична компанія України"
та Державним концерном "Ядерне паливо", та попередньо розглянутий
звіт про виконання Плану у терміни, визначені цим наказом. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі -
Компанія) забезпечує: погодження та подання у встановленому порядку проекту Плану
підприємств, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій
(часток, паїв) належать Компанії, у термін до 1 травня року, що
передує плановому; розгляд та подання до Міненерговугілля звіту про виконання
Плану за відповідний рік, підприємств, у статутному фонді яких
більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать Компанії.
3. План та подання про внесення змін розглядаються
Міністерством енергетики та вугільної промисловості України
протягом місяця з дати їх надходження.
4. Департамент стратегічної політики та перспективного
розвитку:
4.1. Координує розгляд, погодження Плану структурними
підрозділами Міненерговугілля та внесення змін до нього.
4.2. За результатами розгляду проекту Плану приймає рішення
та надає Міністру або заступнику Міністра за розподілом
повноважень на затвердження або повертає на доопрацювання проект
Плану та у письмовій формі повідомляє Підприємство про прийняте
рішення.
4.3. Координує роботу Підприємства щодо доопрацювання Плану з
урахуванням зауважень із дотриманням ним термінів доопрацювання.
4.4. Реєструє затверджений План в журналі реєстрації
затверджених стратегічних планів розвитку підприємств. Один примірник оригіналу Плану надається Підприємству, а
другий зберігається у Департаменті стратегічної політики та
перспективного розвитку.
4.5. Здійснює контроль за своєчасним розробленням Плану, а
також за його виконанням.
4.6. Подає керівництву Міністерства та Міністерству
економічного розвитку і торгівлі України інформацію про стан
виконання Планів за доведеною ним формою.
5. Департамент економіки і фінансів, Департамент
електроенергетики, Департамент з питань виробництва традиційних та
альтернативних видів палива, Департамент реструктуризації
вугільної промисловості, Департамент ядерної енергетики та атомної
промисловості, Департамент промислової безпеки, охорони праці,
цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики
та Департамент бухгалтерського обліку відповідно до функціональних
обов'язків забезпечують протягом 5 робочих днів розгляд,
погодження проектів Планів Підприємств та подання щодо внесення
змін до Планів.
Директор Департаменту
стратегічної політики
та перспективного розвитку В.Коваленко

Додаток 1

до Порядку

СТРУКТУРА

стратегічного плану розвитку

1. Загальна інформація.
2. Аналіз поточного стану діяльності.
3. Місія.
4. Стратегічні напрями та цілі.
5. Завдання та заходи.
6. Результати.
7. Додатки.

Додаток 2

до Порядку
ЗАТВЕРДЖУЮ

М.П. ____________________________

(дата) (посада)
____________________________

(прізвище та ініціали

уповноваженої посадової

особи суб'єкта управління)

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ
_______________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)
на _________________________________ роки

Додаток 3

до Порядку

Динаміка основних

показників наявності та використання

економічного потенціалу
_______________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)

у 20__ - 20__ роках

------------------------------------------------------------------------------------ |N| Напрям | Найменування | Одиниця | Роки |Відхилення| | | діяльності | показника | виміру |-----------------------------|за період,| | | | | |t - 3 |t - 2 |t - 1 |поточний| %; +, - | | | | | |(звіт)|(звіт)|(звіт)|(t) рік | | | | | | | | | |(оцінка)| | |-+------------+----------------+---------+------+------+------+--------+----------| |1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-+------------+----------------+---------+------+------+------+--------+----------| |1|Фінансова |1.1. Чистий | тис. | | | | | | | |діяльність |дохід від | гривень | | | | | | | | |реалізації | | | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | |(товарів, робіт,| | | | | | | | | |послуг) | | | | | | | | | |----------------+---------+------+------+------+--------+----------| | | |1.2. Фінансовий | - " - | | | | | | | | |результат від | | | | | | | | | |операційної | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | |----------------+---------+------+------+------+--------+----------| | | |1.3. Чистий | - " - | | | | | | | | |фінансовий | | | | | | | | | |результат: | | | | | | | | | |прибуток | | | | | | | | | |(збиток) | | | | | | | | | |----------------+---------+------+------+------+--------+----------| | | |1.4. Рентабель- |відсотків| | | | | | | | |ність | | | | | | | | | |операційної | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | |----------------+---------+------+------+------+--------+----------| | | |1.5. Рентабель- | - " - | | | | | | | | |ність | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | |-+------------+----------------+---------+------+------+------+--------+----------| |2|Маркетингова|2.1. Питома вага| - " - | | | | | | | |діяльність |обсягу | | | | | | | | | |реалізованої | | | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | |(робіт, послуг) | | | | | | | | | |підприємства на | | | | | | | | | |відповідному | | | | | | | | | |ринку | | | | | | | | | |----------------+---------+------+------+------+--------+----------| | | |2.2. Питома вага| - " - | | | | | | | | |продукції, що | | | | | | | | | |реалізована за | | | | | | | | | |межами держави | | | | | | | | | |(експорт) | | | | | | | |-+------------+----------------+---------+------+------+------+--------+----------| |3|Виробнича |3.1. Обсяг | тис. | | | | | | | |діяльність |реалізованої | гривень | | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | |(робіт, послуг) | | | | | | | | | |----------------+---------+------+------+------+--------+----------| | | |3.2. Обсяг | - " - | | | | | | | | |продукції, | | | | | | | | | |виробленої на | | | | | | | | | |підприємстві | | | | | | | | | |(робіт, послуг),| | | | | | | | | |усього, у тому | | | | | | | | | |числі за видами | | | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | |----------------+---------+------+------+------+--------+----------| | | |3.3. Виробничі | у натур.| | | | | | | | |потужності |одиницях,| | | | | | | | |підприємства, | тис. | | | | | | | | |усього, у тому | гривень | | | | | | | | |числі за | | | | | | | | | |окремими видами | | | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | |----------------+---------+------+------+------+--------+----------| | | |3.4. Рівень |відсотків| | | | | | | | |використання | | | | | | | | | |виробничих | | | | | | | | | |потужностей | | | | | | | | | |----------------+---------+------+------+------+--------+----------| | | |3.5. Питома вага| - " - | | | | | | | | |витрат на | | | | | | | | | |енергоресурси у | | | | | | | | | |складі | | | | | | | | | |операційних | | | | | | | | | |витрат | | | | | | | |-+------------+----------------+---------+------+------+------+--------+----------| |4|Інвестиційна|4.1. Капітальні | тис. | | | | | | | |та |інвестиції, | гривень | | | | | | | |інноваційна |усього, | | | | | | | | |діяльність |у тому числі за | | | | | | | | | |джерелами | | | | | | | | | |фінансування | | | | | | | | | |----------------+---------+------+------+------+--------+----------| | | |4.1.1. Кошти | - " - | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | | |----------------+---------+------+------+------+--------+----------| | | |4.1.2. Власні | - " - | | | | | | | | |кошти | | | | | | | | | |підприємства | | | | | | | | | |----------------+---------+------+------+------+--------+----------| | | |4.1.3. Інші | - " - | | | | | | | | |джерела | | | | | | | | | |фінансування | | | | | | | | | |----------------+---------+------+------+------+--------+----------| | | |4.2. Загальна | - " - | | | | | | | | |сума витрат на | | | | | | | | | |інновації | | | | | | | | | |----------------+---------+------+------+------+--------+----------| | | |4.3. Обсяг | - " - | | | | | | | | |реалізованої | | | | | | | | | |інноваційної | | | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | |----------------+---------+------+------+------+--------+----------| | | |4.4. Питома вага|відсотків| | | | | | | | |інноваційної | | | | | | | | | |продукції в | | | | | | | | | |загальному | | | | | | | | | |обсязі | | | | | | | | | |реалізованої | | | | | | | | | |продукції | | | | | | | |-+------------+----------------+---------+------+------+------+--------+----------| |5|Розвиток |5.1. Середньо- | осіб | | | | | | | |трудового |облікова | | | | | | | | |потенціалу |чисельність | | | | | | | | |підприємства|штатних | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | |----------------+---------+------+------+------+--------+----------| | | |5.2. Середньо- | гривень | | | | | | | | |місячна | | | | | | | | | |заробітна плата | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | |----------------+---------+------+------+------+--------+----------| | | |5.3. Продуктив- | тис. | | | | | | | | |ність праці | гривень/| | | | | | | | | | особу | | | | | | | | |----------------+---------+------+------+------+--------+----------| | | |5.4. Питома вага|відсотків| | | | | | | | |працівників, які| | | | | | | | | |здійснюють | | | | | | | | | |науково-технічну| | | | | | | | | |діяльність | | | | | | | |-+------------+----------------+---------+------+------+------+--------+----------| |6|Стан та |6.1. Вартість | тис. | | | | | | | |використання|активів, усього | гривень | | | | | | | |активів |----------------+---------+------+------+------+--------+----------| | | |6.2. Оборотні | - " - | | | | | | | | |активи | | | | | | | | | |----------------+---------+------+------+------+--------+----------| | | |6.3. Основні | - " - | | | | | | | | |засоби (первісна| | | | | | | | | |вартість) | | | | | | | | | |----------------+---------+------+------+------+--------+----------| | | |6.4. Ступінь |відсотків| | | | | | | | |зносу основних | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | |----------------+---------+------+------+------+--------+----------| | | |6.5. Рентабель- | - " - | | | | | | | | |ність активів | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4

до Порядку

SWOT-аналіз

____________________________

(найменування суб'єкта

господарювання)
станом на __________________

(дата)
------------------------------------------------------------------ | СИЛЬНІ СТОРОНИ | МОЖЛИВОСТІ | |----------------------------------+-----------------------------| |1. |1. | |2. |2. | |3. |3. | |4. |4. | |5. |5. | |6. |6. | |7. |7. | |8. |8. | |9. |9. | |----------------------------------+-----------------------------| | СЛАБКІ СТОРОНИ | ЗАГРОЗИ | |----------------------------------+-----------------------------| |1. |1. | |2. |2. | |3. |3. | |4. |4. | |5. |5. | |6. |6. | |7. |7. | |8. |8. | |9. |9. | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5

до Порядку

Стратегічні напрями, цілі, завдання

та показники результатів їх виконання
______________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)

протягом 20__ - 20__ років

------------------------------------------------------------------------------ | N |Найменування|Одиниця| Джерело | Базовий період | Плановий період | | з/п | завдання/ | виміру|інформації| | (прогноз) | | | показника | | |-----------------+-------------------| | | результату | | | 1-й | 2-й |1-й|2-й|3-й|4-й|5-й| | | | | | рік |(поточний)|рік|рік|рік|рік|рік| | | | | |(звіт)| рік | | | | | | | | | | | | (оцінка) | | | | | | |------+------------+-------+----------+------+----------+---+---+---+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | |------+------------+-------+----------+------+----------+---+---+---+---+---| | 1 |Стратегічний| Х | Х | | | | | | | | | |напрям 1 | | | | | | | | | | |------+------------+-------+----------+------+----------+---+---+---+---+---| | 1.1 |Стратегічна | Х | Х | | | | | | | | | |ціль 1.1 | | | | | | | | | | |------+------------+-------+----------+------+----------+---+---+---+---+---| |1.1.1 |Завдання | Х | Х | | | | | | | | | |1.1.1 | | | | | | | | | | |------+------------+-------+----------+------+----------+---+---+---+---+---| |1.1.2 |Завдання | Х | Х | | | | | | | | | |1.1.2 | | | | | | | | | | |------+------------+-------+----------+------+----------+---+---+---+---+---| |1.1.1)|Ключові | | | | | | | | | | | |показники | | | | | | | | | | | |цілі 1.1 | | | | | | | | | | |------+------------+-------+----------+------+----------+---+---+---+---+---| | |............| | | | | | | | | | |------+------------+-------+----------+------+----------+---+---+---+---+---| | | | | | | | | | | | | |------+------------+-------+----------+------+----------+---+---+---+---+---| | 1.2 |Стратегічна | | | | | | | | | | | |ціль 1.2 | | | | | | | | | | |------+------------+-------+----------+------+----------+---+---+---+---+---| |1.2.1 |Завдання | Х | Х | | | | | | | | | |1.2.1 | | | | | | | | | | |------+------------+-------+----------+------+----------+---+---+---+---+---| |1.2.2 |Завдання | Х | Х | | | | | | | | | |1.2.2 | | | | | | | | | | |------+------------+-------+----------+------+----------+---+---+---+---+---| | |............| | | | | | | | | | |------+------------+-------+----------+------+----------+---+---+---+---+---| |1.2.1)|Ключові | | | | | | | | | | | |показники | | | | | | | | | | | |цілі 1.2 | | | | | | | | | | |------+------------+-------+----------+------+----------+---+---+---+---+---| | |............| | | | | | | | | | |------+------------+-------+----------+------+----------+---+---+---+---+---| | 2. |Стратегічний| Х | Х | | | | | | | | | |напрям 2 | | | | | | | | | | |------+------------+-------+----------+------+----------+---+---+---+---+---| | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------

Додаток 6

до Порядку

Заходи щодо виконання завдань

стратегічного плану розвитку
______________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)

у 20__ - 20__ роках

------------------------------------------------------------------ |N | Захід | Строк |Відповідальний| Форма |Примітка| | | | виконання | виконавець | завершення | | | | | | | заходу | | |--+-------+--------------+--------------+--------------+--------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------------------------------------------------------| |1-й рік планового періоду | |----------------------------------------------------------------| | |Стратегічна ціль 1 | |--+-------------------------------------------------------------| | |Завдання 1.1 | |--+-------------------------------------------------------------| | |захід | | | | | |--+-------+--------------+--------------+--------------+--------| | |...... | | | | | |--+-------------------------------------------------------------| | |Завдання 1.2 | |--+-------------------------------------------------------------| | |захід | | | | | |--+-------+--------------+--------------+--------------+--------| | |...... | | | | | |--+-------------------------------------------------------------| | |Стратегічна ціль 2 | |--+-------------------------------------------------------------| | |Завдання 2.1 | |--+-------------------------------------------------------------| | |захід | | | | | |--+-------+--------------+--------------+--------------+--------| | |...... | | | | | |----------------------------------------------------------------| |2-й рік планового періоду | |----------------------------------------------------------------| | |...... | | | | | |----------------------------------------------------------------| |3-й рік планового періоду | |----------------------------------------------------------------| | |...... | | | | | |----------+--------------+--------------+--------------+--------| |5-й рік | | | | | |планового | | | | | |періоду | | | | | |----------+--------------+--------------+--------------+--------| | |...... | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 7

до Порядку

Динаміка основних показників наявності

та використання економічного потенціалу
______________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)

у 20__ - 20__ роках

-------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Напрям | Найменування | Одиниця | Базовий період | Плановий період |Відхилення| | | діяльності | показника | виміру | | (прогноз) | (до | | | | | |-----------------+-------------------|поточного | | | | | | 1-й | 2-й |1-й|2-й|3-й|4-й|5-й| року), %,| | | | | | рік |(поточний)|рік|рік|рік|рік|рік| + - | | | | | |(звіт)| рік | | | | | | | | | | | | | (оцінка) | | | | | | | |-+------------+----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| |1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | 12 | |-+------------+----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| |1|Фінансова |1.1. Чистий | тис. | | | | | | | | | | |діяльність |дохід від | гривень | | | | | | | | | | | |реалізації | | | | | | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | | |(товарів, робіт,| | | | | | | | | | | | |послуг) | | | | | | | | | | | | |----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| | | |1.2. Фінансовий | - " - | | | | | | | | | | | |результат від | | | | | | | | | | | | |операційної | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | |----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| | | |1.3. Чистий | - " - | | | | | | | | | | | |фінансовий | | | | | | | | | | | | |результат | | | | | | | | | | | | |(прибуток/ | | | | | | | | | | | | |збиток) | | | | | | | | | | | | |----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| | | |1.4. Рентабель- |відсотків| | | | | | | | | | | |ність | | | | | | | | | | | | |операційної | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | |----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| | | |1.5. Рентабель- | - " - | | | | | | | | | | | |ність | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | |-+------------+----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| |2|Маркетингова|2.1. Питома вага| - " - | | | | | | | | | | |діяльність |обсягу | | | | | | | | | | | | |реалізованої | | | | | | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | | |(робіт, послуг) | | | | | | | | | | | | |підприємства на | | | | | | | | | | | | |відповідному | | | | | | | | | | | | |ринку | | | | | | | | | | | | |----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| | | |2.2. Питома вага| - " - | | | | | | | | | | | |продукції, що | | | | | | | | | | | | |реалізована за | | | | | | | | | | | | |межами держави | | | | | | | | | | | | |(експорт) | | | | | | | | | | |-+------------+----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| |3|Виробнича |3.1. Обсяг | тис. | | | | | | | | | | |діяльність |реалізованої | гривень | | | | | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | | |(робіт, послуг) | | | | | | | | | | | | |----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| | | |3.2. Обсяг | - " - | | | | | | | | | | | |продукції, | | | | | | | | | | | | |виробленої на | | | | | | | | | | | | |підприємстві | | | | | | | | | | | | |(робіт, послуг),| | | | | | | | | | | | |усього, у тому | | | | | | | | | | | | |числі за видами | | | | | | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | | |----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| | | |3.3. Виробничі | у натур.| | | | | | | | | | | |потужності |одиницях,| | | | | | | | | | | |підприємства, | тис. | | | | | | | | | | | |усього, у тому | гривень | | | | | | | | | | | |числі за видами | | | | | | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | | |----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| | | |3.4. Рівень |відсотків| | | | | | | | | | | |використання | | | | | | | | | | | | |виробничих | | | | | | | | | | | | |потужностей | | | | | | | | | | | | |----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| | | |3.5. Питома вага| - " - | | | | | | | | | | | |витрат на | | | | | | | | | | | | |енергоресурси у | | | | | | | | | | | | |складі | | | | | | | | | | | | |операційних | | | | | | | | | | | | |витрат | | | | | | | | | | |-+------------+----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| |4|Інвестиційна|4.1. Капітальні | тис. | | | | | | | | | | |та |інвестиції, | гривень | | | | | | | | | | |інноваційна |усього, у тому | | | | | | | | | | | |діяльність |числі за | | | | | | | | | | | | |джерелами | | | | | | | | | | | | |фінансування | | | | | | | | | | | | |----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| | | |4.1.1. Кошти | - " - | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | | | | | |----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| | | |4.1.2. Власні | - " - | | | | | | | | | | | |кошти | | | | | | | | | | | | |підприємства | | | | | | | | | | | | |----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| | | |4.1.3. Інші | - " - | | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | | | | | | |фінансування | | | | | | | | | | | | |----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| | | |4.2. Загальна | - " - | | | | | | | | | | | |сума витрат на | | | | | | | | | | | | |інновації | | | | | | | | | | | | |----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| | | |4.3. Обсяг | - " - | | | | | | | | | | | |реалізованої | | | | | | | | | | | | |інноваційної | | | | | | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | | |----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| | | |4.4. Питома вага|відсотків| | | | | | | | | | | |інноваційної | | | | | | | | | | | | |продукції в | | | | | | | | | | | | |загальному | | | | | | | | | | | | |обсязі | | | | | | | | | | | | |реалізованої | | | | | | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | |-+------------+----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| |5|Розвиток |5.1. Середньо- | осіб | | | | | | | | | | |трудового |облікова | | | | | | | | | | | |потенціалу |чисельність | | | | | | | | | | | |підприємства|штатних | | | | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | | | | |----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| | | |5.2. Середньо- | гривень | | | | | | | | | | | |місячна | | | | | | | | | | | | |заробітна плата | | | | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | | | | |----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| | | |5.3. Продуктив- | тис. | | | | | | | | | | | |ність праці | гривень/| | | | | | | | | | | | | особу | | | | | | | | | | | |----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| | | |5.4. Питома вага|відсотків| | | | | | | | | | | |працівників, які| | | | | | | | | | | | |здійснюють | | | | | | | | | | | | |науково-технічну| | | | | | | | | | | | |діяльність | | | | | | | | | | |-+------------+----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| |6|Стан та |6.1. Вартість | тис. | | | | | | | | | | |використання|активів, усього | гривень | | | | | | | | | | |активів |----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| | | |6.2. Оборотні | - " - | | | | | | | | | | | |активи | | | | | | | | | | | | |----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| | | |6.3. Основні | - " - | | | | | | | | | | | |засоби (первісна| | | | | | | | | | | | |вартість) | | | | | | | | | | | | |----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| | | |6.4. Ступінь |відсотків| | | | | | | | | | | |зносу основних | | | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | | | | |----------------+---------+------+----------+---+---+---+---+---+----------| | | |6.6. Рентабель- | - " - | | | | | | | | | | | |ність активів | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 8

до Порядку

Взаємозв'язок стратегічних цілей
_____________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)
та стратегічних цілей і пріоритетів розвитку країни

(галузі, суб'єкта управління, регіону)

у 20__ - 20__ роках

------------------------------------------------------------------ |N| Стратегічні цілі |Стратегічні цілі та | Назва нормативно- | | | суб'єкта |пріоритети розвитку | правового акта, | | | господарювання | країни (галузі, | стратегічного, | | | | суб'єкта | програмного | | | | управління, | документа | | | | регіону), на | | | | | реалізацію яких | | | | | спрямована | | | | |діяльність суб'єкта | | | | | господарювання | | |-+--------------------+--------------------+--------------------| |1| 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 9

до Порядку

Характеристика цільових значень

ключових показників за основними напрямами

діяльності стратегічного плану розвитку
______________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)
протягом 20__ - 20__ років

------------------------------------------------------------------ |N| Основні | Основні |Ключовий | Цільові значення | | | напрями | цілі |показник,|-----------------------------| | | діяльності | | одиниця | за роками | | | | | виміру |-----------------------------| | | | | | 1-й | 1-й | 5-й | | | | | | базовий |плановий |плановий | | | | | | рік | рік | рік | | | | | | (звіт) |(прогноз)|(прогноз)| |-+------------+---------+---------+---------+---------+---------| |1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-+------------+---------+---------+---------+---------+---------| |1|Фінансова | | | | | | | |діяльність | | | | | | |-+------------+---------+---------+---------+---------+---------| |2|Маркетингова| | | | | | | |діяльність | | | | | | |-+------------+---------+---------+---------+---------+---------| |3|Виробнича | | | | | | | |(операційна)| | | | | | | |діяльність | | | | | | |-+------------+---------+---------+---------+---------+---------| |4|Інвестиційна| | | | | | | |та | | | | | | | |інноваційна | | | | | | | |діяльність | | | | | | |-+------------+---------+---------+---------+---------+---------| |5|Розвиток | | | | | | | |трудового | | | | | | | |потенціалу | | | | | | ------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: