open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ

Н А К А З

N 52 від 02.07.93

м. Київ

Про затвердження Правил оцінки

фізичного зносу жилих будинків

Для поліпшення організації і упорядкування робіт з технічної
інвентаризації, планування та проектування ремонту і реконструкції
будівель та приведення нормативних актів, що регулюють діяльність
житлово-комунального господарства, у відповідність до чинного
законодавства Н А К А З У Ю:

Затвердити Правила оцінки фізичного зносу жилих будинків
(додаються).

Голова Комітету А.Дронь

ЗМІСТ

1. Загальні положення
2. Оцінка фізичного зносу
3. Таблиця фізичного зносу конструкцій і елементів житлових
будівель

Фундаменти, табл. 2-6

Стіни, табл. 7-17

Колони (стояки, стовпи), табл. 18-20

Перегородки, табл. 21-26

Порекриття, табл. 27-35

Сходи, табл. 31-36

Лоджії, балкони, козирки, табл. 37-38

Дахи, табл. 39-41

Покрівлі, табл. 42-48

Підлоги, табл. 49-55

Вікна, двері, табл. 56-59

Оздоблювальні покриття, табл. 60-65
4. Таблиці фізичного зносу внутрішніх систем інженерного
устаткування, табл. 66-72
5. Приблизна питома вага складових частин конструктивних елементів
6. Приблизна питома вага окремих елементів в системах технічного
обладнання
7. Приклали визначення і величини фізичного зносу елементів і
будівлі в цілому

Додаток

до наказу

Держжитлокомунгоспу України

від 02.07.93 N 52

ПРАВИЛА

оцінки фізичного зносу жилих будинків

КДП-2041-12 Україна 226-93

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила оцінки фізичного зносу жилих будинків*
призначені для оцінки фізичного зносу будівель при технічній
інвентаризації, плануванні та проектуванні ремонту і реконструкції
будівель.
___________________
* Далі - Правила

1.2. Використання цих Правил при визначенні фізичного зносу
будівель є обов'язковим для усіх підприємств, організацій і
установ, незалежно від форм їхньої власності та відомчого
підпорядкування.

Правила не поширюються на оцінювання фізичного зносу
будівель, що постраждали від стихійного лиха.

1.3. Під фізичним зносом конструкцій, технічних пристроїв і
будівлі в цілому мається на увазі втрата ними
техніко-експлуатаційних показників (міцності, стійкості,
надійності і т.ін.) внаслідок дії природно-кліматичних,
технологічних факторів та життєдіяльності людини.

1.4. Величина фізичного зносу на момент його оцінювання
характеризує ступінь погіршення технічних і пов'язаних з ними
експлуатаційних показників будівлі (конструкцій, технічних
пристроїв) порівняно з первісними і виражається співвідношенням
вартості об'єктивно необхідних робіт з ремонту до їх відновної
вартості.

2. ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО ЗНОСУ БУДІВЕЛЬ

2.1. Величина фізичного зносу елементів будівлі визначається
візуальним обстеженням з використанням найпростіших приладів
(висок, рівень, лінійка, молоток, бурав та ін.).

У виняткових випадках допускається можливість розкриття
окремих конструктивних елементів силами організації, що експлуатує
будинок.

2.2. Величина фізичного зносу окремих конструкцій, технічного
обладнання або їх ділянок визначається за табл. 2-72 шляхом
порівняння наведених в них ознак фізичного зносу з виявленими під
час обстеження.*
_____________________
* До приблизного обсягу робіт з усунення фізичного зносу,
наведених в таблицях, не увійшли супутні і опоряджувальні
роботи, які виконуються під час ремонту даної конструкції,
технічного обладнання або їх ділянки.

2.3. Конкретний відсоток величини фізичного зносу в межах
наведеного в таблицях інтервалу визначають виходячи із таких
міркувань:

- якщо елемент мав всі ознаки фізичного зносу, що
відповідають даному інтервалові, то величина зносу приймається
рівною верхній межі інтервалу;

- якщо в елементі виявлень тільки одна з кількох ознак зносу,
то величина фізичного зносу приймається рівною нижній межі
інтервалу;

- якщо оцінку величини фізичного зносу треба визначити тільки
за однією ознакою (або за неповним набором ознак, наведених в
таблиці даного інтервалу), то її обчисляють шляхом інтерполяції в
залежності від розміру або характеру існуючих несправностей.

2.4. Для нижченаведених елементів будівлі величина фізичного
зносу визначається за таблицями, але не менше розрахункової,
виведеної у відсотках в залежності від тривалості експлуатації цих
елементів у роках (Т):

фундаменти стрічкові бутові на

вапняному розчині і цегляні 0,4

стільці дерев'яні 3,0

перекриття міжповерхові по

дерев'яних балках, оштукатурені і

неоштукатурені 0,5

перекриття горищні по дерев'яних

балках оштукатурені 0,6

трубопроводи холодної води 1,0

трубопроводи гарячої води 1,2

трубопроводи центрального опалення 1,0

сміттєпроводи 1,0

2.5. Якщо у наведених таблицях відсутні якісь елементи, слід
користуватися таблицями аналогічних конструкцій технічного
обладнання або приблизною шкалою оцінки фізичного зносу. (табл.1).

Таблиця 1

Приблизна шкала оцінки зносу елементів будівлі

------------------------------------------------------------------
|Фізичний |Оцінка технічного | Загальна характеристика |
|знос, % | стану | технічного стану |
|----------+--------------------+--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------+--------------------+--------------------------------|
| 0-20 | Добрий |Пошкоджень і деформацій немає. |
| | |Є окремі несправності, що не|
| | |впливають на експлуатацію|
| | |елемента і усуваються під час|
| | |ремонту |
|----------+--------------------+--------------------------------|
| 21-40 | Задовільний |Елементи будівлі в цілому|
| | |придатні для експлуатації, але|
| | |потребують ремонту, який|
| | |найдоцільніший на цій стадії |
|----------+--------------------+--------------------------------|
| 41-60 | Незадовільний |Експлуатація елементів будівлі|
| | |можлива лише при умові|
| | |проведення їх ремонту |
|----------+--------------------+--------------------------------|
| 61-80 | Ветхий |Стан несучих конструктивних|
| | |елементів аварійний, а ненесучих|
| | |дуже ветхий. Обмежене виконання|
| | |елементами будівлі своїх функцій|
| | |можливе при проведенні охоронних|
| | |заходів або повній заміні цих|
| | |елементів |
|----------+--------------------+--------------------------------|
| 81-00 | Непридатний |Елементи будівлі знаходяться у|
| | |зруйнованому стані. |
| | |При 100%-ному зносі залишки|
| | |елемента повністю ліквідовані |
------------------------------------------------------------------

2.6. Для елементів будівлі, що мають на окремих ділянках
різну ступінь зносу або складаються з декількох частин, величина
фізичного зносу визначається за формулою:

i=n Рi

Фе = E Фi ---- , (1)

i=1 Рe

де Фе - величина фізичного зносу елемента будівлі, %

Фi - величина фізичного зносу окремої ділянки (частини)
елемента, визначена за таблицями додатка 1, %

Рi - розмір (питома вага, вартість цієї ділянки (частини)
елемента, м, кв.м, куб.м, %, крб.;

Рe - розмір (вартість усього елемента) м, кв.м, куб.м, %,
крб.;

n - кількість ділянок (частин), на які поділено елемент;

E - сума.

Розмір окремих ділянок (частин) елемента визначають за
допомогою замірів або за кошторисною вартістю.

Приблизна питома вага у відновній вартості складових частин
окремих елементів будівель наведена в додатку 1.

Питома вага у відновній вартості окремих елементів в системах
санітарно-технічного та електротехнічного обладнання наведена в
додатку 2.

Приклади визначення величини фізичного зносу елементів, що
мають різну ступінь зносу на окремих ділянках, а також включають
декілька складових частин, наведено в додатку 3.

2.7. Величина фізичного зносу будівлі визначаться за
формулою:

i=n li

Фб = E Фei ---- , (2)

i=1 100

де Фб - величина фізичного зносу будівлі, %;

Фei - величина фізичного зносу окремої конструкції,
технічного пристрою, %;

li - питома вага елементів у відновній вартості будівлі,
%;

n - число окремих елементів в будівлі.

Питома вага елементів у відновній вартості будівлі
приймається згідно з укрупненими показниками відновної вартості
будівель різного призначення, затвердженими в законному порядку, а
для елементів, що не мають затверджених показників, - за
кошторисною вартістю.

Приклад визначення величини фізичного зносу будівлі наведено
у додатку 3.

2.8. Числові значення величин фізичного зносу елементів, їх
частин та будівель треба округлювати до цілого числа.

2.9. Фізичний знос газового та ліфтового обладнання повинен
визначатися згідно зі спеціальними нормативними документами.

3. ТАБЛИЦІ ФІЗИЧНОГО ЗНОСУ КОНСТРУКЦІЙ І

ЕЛЕМЕНТІВ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ

Фундаменти

Таблиця 2

Фундаменти стовпчасті дерев'яні з забиркою
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+------------+--------+-------------------|
|Руйнування оздоблювального| - | 0-20 |Укріплення врубок, |
|шару цоколя, ослаблення | | |відновлення |
|врубок | | |оздоблення |
|--------------------------+------------+--------+-------------------|
|Викривлення горизонтальних|Пошкодження |21-40 |Перебирання |
|ліній цоколя, жолоблення |на площі | |дощок забирки |
|та пошкодження окремих |до 25%* | | |
|дощок | | | |
|--------------------------+------------+--------+-------------------|
|Пошкодження забирки |Пошкодження |41-60 |Повна заміна |
|гнилизною, обростання |на площі | |забирки, ремонт |
|мохом нижньої частини |до 50% | |оголовків стовпів |
|цоколя і відставання | | | |
|дощок. Незначні | | | |
|пошкодження верхньої | | | |
|частини стовпів | | | |
|--------------------------+------------+--------+-------------------|
|Викривлення горизонтальних| |61-80 |Заміна стовпів |
|ліній стін, осідання | | |і забирки з |
|окремих ділянок будівлі. | | |вивішенням стін |
|Пошкодження гнилизною, | | | |
|жучком, часткове | | | |
|руйнування забирки і | | | |
|стовпів | | | |
----------------------------------------------------------------------

______________________
* Пошкодження визначаються у відсотках від усієї оглянутої площі.

Таблиця 3

Фундаменти стовпчасті кам'яні з цегляним цоколем
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Незначні пошкодження |Пошкодження | |Розшивка тріщин, |
|цокольної частини: |на площі 5% | 0-20 |шпарування вибоїн |
|тріщини, окремі вибоїни | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини, відколи, |Те ж, до | 21-40 |Замазування тріщин, |
|випадання окремих цеглин |25% | |ремонт кладки цоколя|
|надземної частини | | |та надземної частини|
|цоколя та фундаментних | | |фундаментних стовпів|
|стовпів | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Перекоси, здимання |Ширина тріщин| 41-60 |Заміна цоколя, |
|цоколя, тріщини в цоколі, |до 5 мм. | |ремонт верхньої |
|тріщини, відколи та |Здимання | |частини |
|випадання цеглин надземної|цоколя до 1/3| |фундаментних стовпів|
|частини стовпів |його товщини | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 4

Фундаменти стрічкові кам'яні
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Дрібні тріщини в цоколі |Ширина тріщин| 0-20 |Розшивка тріщин |
|та під вікнами першого |до 2 мм | | |
|поверху | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Окремі глибокі тріщини, |Те ж, до | 21-40 |Укріплення кладки. |
|сліди вогкості на поверхні|5 мм | |Ремонт горизонталь- |
|цоколя і стін, здимання | | |ної ізоляції |
|окремих ділянок стін | | | |
|підвалу, нерівномірне | | | |
|осідання фундаменту | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Здимання та помітне |Нерівномірне | 41-60 |Зміцнення та заміна |
|викривлення цоколя, що |осідання з | |окремих ділянок |
|поширюється на всю висоту |загальним | |кладки, поновлення |
|будівлі, здимання підлог |прогином сті-| |горизонтальної та |
|та стін підвалу |ни до 0,02 її| |вертикальної гідро- |
| |довжини | |ізоляцій, кріплення |
| | | |горизонтальними |
| | | |поясами жорсткості |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Масові прогресуючі |Прогин стіни | 61-80 |Повна заміна |
|наскрізні тріщини на всю |понад 0,02 | |фундаментів |
|висоту будівлі, значне |її довжини | | |
|випинання грунту та | | | |
|руйнування стін підвалу | | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 5

Фундаменти стрічкові великоблочні
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Дрібні тріщини в цоколі, |Ширина тріщин| 0-20 |Шпарування тріщин |
|окремі порушення |до 1,5 мм | | |
|штукатурного шару цоколя | | | |
|та стін | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини у швах між |Те ж, до | 21-40 |Заповнення швів між |
|блоками, висоли та сліди |2 мм | |блоками. Ремонт |
|вогкості на поверхні | | |штукатурки стін |
|стін підвалу | | |підвалу. Ремонт |
| | | |вертикальної та |
| | | |горизонтальної |
| | | |ізоляцій |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини, часткове |Ширина тріщин| 41-60 |Зарівнювання швів |
|руйнування блоків (до |понад 2 мм; | |зруйнованих блоків, |
|арматури), вивітрювання |глибина понад| |відновлення |
|розчину зі швів між |10 мм | |гідроізоляції, |
|блоками, сліди вогкості на| | |вибіркове укріплення|
|поверхні цоколя і стін | | |фундаментів |
|підвалу | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Масові пошкодження і | - | 61-80 |Повна заміна |
|зруйнування блоків, | | |фундаментів |
|прогресуючі наскрізні | | | |
|тріщини на всю висоту | | | |
|будівлі, випинання грунту | | | |
|у підвалі | | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 6

Фундаменти з паль, стовпчасті цегляні,

бетонні та залізобетонні
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини у цокольній |Ширина роз- | 0-20 |Шпарування тріщин |
|частині будівлі |криття тріщин| | |
| |до 1,5 мм | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Викривлення горизонтальних|Нерівномірне | 21-40 |Шпарування тріщин, |
|ліній цоколя без ознак |осідання з | |усунення пошкоджень |
|збільшення деформацій |прогином стін| |оздоблювального шару|
|осідання |до 0,01 від | |цоколя |
| |довжини стіни| | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Наскрізні тріщини в |Ширина роз- | 41-60 |Укріплення |
|цоколі, поширення |криття тріщин| |фундаментів стін |
|тріщин на всю висоту |до 10 мм. | | |
|висоту будівлі. Викривлен-|Нерівномірне | | |
|ня та значне осідання |осідання з | | |
|окремих ділянок стін. |прогином стін| | |
|Розвиток осідання не |понад 0,01 | | |
|спостерігається |від довжини | | |
| |стіни | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Прогресуючі наскрізні | - | 61-80 |Повна заміна |
|тріщини у стінах будівлі, | | |фундаментів |
|руйнування цоколя, | | | |
|розвиток деформації | | | |
|фундаментів | | | |
------------------------------------------------------------------------

Стіни

Таблиця 7

Стіни дерев'яні, збірно-щитові
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Незначні |Пошкодження | 0-10 |Укріплення окремих |
|пошкодження зовнішньої |на площі до | |дощок чи рейок |
|обшивки щитів |10% | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Ураження гнилизною |Те ж, до 30% | 11-20 |Заміна відливних |
|відливних дощок, | | |дощок, обшиття |
|обшивки кутків та стиків | | |кутків та стиків |
|внутрішніх стін | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Незначний перекіс стін, |Пошкодження | 21-30 |Вибірковий ремонт |
|ураження гнилизною |на площі до | |нижньої обв'язки і |
|нижньої частини щитів та |25% | |щитів, конопачення |
|обв'язки, щілини у стиках | | |стиків між щитами |
|щитів | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Помітний порекіс стін, |Те ж, до 30% | 31-40 |Вибіркова заміна |
|щілини у вертикальних | | |нижньої обв'язки |
|стиках між щитами, | | |щитів, укріплення |
|нерівномірне осідання | | |зв'язок між щитами |
|щитів, ураження деревини | | | |
|гнилизною | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Значний перекіс стін, |Те ж, | 41-50 |Ремонт частини |
|випинання, відхилення від |понад 30% | |щитів, заміна |
|вертикалі, ураження | | |обв'язки і обшивки |
|деревини гнилизною, | | | |
|підвищена вологість у | | | |
|приміщеннях | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Перекіс віконних та | - | 51-60 |Заміна чи переби- |
|дверних отворів, | | |рання окремих щитів |
|деформація стін, | | |з використанням |
|ураження деревини | | |до 50% старого |
|гнилизною, вогкість | | |матеріалу |
|деревини | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Деформація стін, | - | 61-70 |Повна заміна щитів |
|ураження деревини | | | |
|гнилизною, підвищена | | | |
|вологість у приміщеннях, | | | |
|наявність тимчасових | | | |
|кріплень та підпорок | | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 8

Стіни дерев'яні каркасні
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Незначне пошкодження | - | 0-10 |Затирання тріщин чи |
|обшивки чи штукатурки | | |вибірковий ремонт |
| | | |обшивки |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Продування та сліди |Пошкодження | 11-20 |Добавляння утеплю- |
|промерзання стін, |на площі до | |ючої засипки, |
|пошкодження обшивки чи |10% | |ремонт наріжного |
|відпадання штукатурки | | |обшиття |
|наріжних ділянок | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Штукатурка місцями |Те ж, до 20% | 21-30 |Заміна окремих |
|викришилась, окремі | | |дощок, ремонт обшив-|
|дошки пожолоблені та | | |ки та штукатурки |
|пошкоджені, нижні - | | | |
|уражені гнилизною | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Обшивка пожолобилась, |Те ж, до 40% | 31-40 |Ремонт штукатурки чи|
|розтріскалась і | | |перебирання обшивки |
|місцями відстала, | | |з використанням |
|штукатурка відпала | | |нового матеріалу, |
| | | |заміна відливних |
| | | |дощок та обшивки |
| | | |кутків |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Масове відпадання |Те ж, | 41-50 |Заміна обшивки стін |
|штукатурки або |понад 50% | |та штукатурки |
|гнилизна деревини і | | | |
|відставання обшивки | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Перекіс стін, луток і |Пошкодження | 51-60 |Заміна верхньої і |
|одвірків |на площі | |нижньої обв'язок |
|Здимання зовнішньої |понад 50% | |кінців стояків та |
|обшивки і штукатурки, | | |підкосів |
|відставання дощок | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Значне пошкодження | - | 61-70 |Повна заміна стін |
|каркасів: враження | | | |
|гнилизною, повне | | | |
|руйнування обшивки | | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 9

Стіни рублені з колод і брущаті
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Незначне пошкодження | - | 0-10 |Ремонт обшивки, |
|зовнішньої обшивки чи | | |вибіркове |
|конопатки | | |конопачення швів |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини в зовнішній |Пошкодження | 11-20 |Перебирання |
|обшивці стін чи |на площі | |зовнішньої обшивки з|
|штукатурці, порушення |до 10% | |використанням нового|
|конопатки, | | |матеріалу. |
|розтріскування деревини | | |Заміна відливних |
|вінців | | |дощок та обшивка |
| | | |кутків, вибіркове |
| | | |конопачення стін |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Викривлення горизонтальних|Пошкодження | 21-30 |Заміна окладного |
|ліній фасаду, сліди |на площі до | |вінця та місцями |
|вогкості і гнилизни на |20% | |окремих вінців біля |
|рівні нижнього окладного | | |карниза та під |
|вінця, біля карнизу, | | |віконними отворами, |
|під віконними отворами. | | |ремонт обшивки чи |
|Порушення зовнішньої | | |штукатурки |
|обшивки чи тріщини в | | | |
|штукатурці | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Продування і промерзання | - | 31-40 |Конопачення стін |
|стін, глибокі тріщини у | | |(пазів і тріщин) з |
|вінцях та часткове | | |частковою заміною |
|ураження гнилизною | | |обшивки |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Здимання, прогинання, |Вихід з | 41-50 |Часткове перебирання|
|нерівномірне осідання |площини до | |стін з використанням|
|стін, перекіс одвірків та |1/2 товщини | |нового матеріалу |
|луток, пошкодження |стін | | |
|гнилизною, осідання кутків| | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Деформування стін, |Пошкодження | 51-60 |Повне перебирання |
|пошкодження вінців |на площі до | |стін з |
|гнилизною і тріщинами |40% | |використанням |
| | | |старих матеріалів |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Повне порушення | - | 61-70 |Повна заміна стін |
|жорсткості зрубу, | | | |
|тріщини, ураження | | | |
|гнилизною | | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 10

Стіни дерев'яні рублені, каркасні та брущаті,

зовні облицьовані цеглою
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Окремі тріщини та вибоїни |Пошкодження | 0-10 |Замазування |
| |на площі до | |тріщин та вибоїн |
| |10% | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини у швах кладки |Ширина тріщин| 11-20 |Замазування тріщин |
| |до 2 мм на | | |
| |площі до 15% | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Часткове здимання |Ширина тріщин| 21-30 |Ремонт і заміна |
|облицювання, |до 2 мм на | |облицювання |
|вивітрювання розчину зі |площі до 20% | | |
|швів, тріщини в | | | |
|цегляній кладці | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Масове здимання з |Те ж, до 50% | 31-40 |Заміна цегляного |
|відпаданням штукатурки | | |облицювання та |
|або вивітрювання розчину | | |вінців |
|зі швів, випадання окремих| | | |
|цеглин, часткове ураження | | | |
|гнилизною вінців, вогкість| | | |
|деревини | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Нерівномірне осідання, | - | 41-50 |Заміна цегляного |
|перекіс луток та одвірків,| | |облицювання, |
|часткове руйнування | | |окладних та |
|цегляної кладки | | |вищерозташованих |
|облицювання, ураження | | |вінців |
|гнилизною деревини, | | | |
|одвірків і місцями | | | |
|вищерозташованих вінців | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Випадання цегли з кладки, | - | 51-60 |Заміна цегляного |
|нерівномірне осідання, | | |облицювання і стін |
|ураження деревини | | |з частковим |
|гнилизною | | |використанням |
| | | |старого матеріалу |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Руйнування облицювання, | - | 61-70 |Повна заміна стін |
|ураження деревини | | | |
|гнилизною | | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 11

Стіни цегляні
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Окремі тріщини та вибоїни |Ширина тріщин| 0-10 |Замазування тріщин |
| |до 1 мм | |та вибоїн |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Глибокі тріщини і |Ширина тріщин| 11-20 |Ремонт штукатурки |
|відпадання штукатурки, |до 2 мм, | |чи розшивання |
|місцями вивітрювання |глибина - до | |швів, очищення |
|розчину до зі швів |1/3 товщини | |фасадів |
| |стіни, | | |
| |руйнування | | |
| |швів на | | |
| |глибину до | | |
| |1 см на площі| | |
| |до 10% | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Відшарування і відпадання |Глибина руй- | 21-30 |Ремонт штукатурки |
|штукатурки стін, карнизів |нування швів | |та цегляної кладки, |
|і перемичок, вивітрювання |до 2 см на | |підмазування швів, |
|розчину зі швів; |площі до 30%.| |очищення фасаду, |
|послаблення цегляної |Ширина тріщин| |ремонт карнизу та |
|кладки випадання окремих |понад 2 мм | |перемичок |
|цеглин, тріщини в карнизах| | | |
|і перемичках, сліди | | | |
|вогкості на поверхні стін | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Наскрізні тріщини в |Відхилення | 41-50 |Кріплення стін |
|перемичках і під віконними|від вертикалі| |поясами, |
|отворами, випадання цегли,|у межах | |рандбалками і т.п., |
|незначне відхилення від |приміщення не| |зміцнення простінків|
|вертикалі здимання |більше 1/200 | | |
| |висоти, | | |
| |прогин стіни | | |
| |до 1/200 | | |
| |довжини | | |
| |ділянки, що | | |
| |деформується | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Масові прогресуючі |Здимання з | 51-60 |Перекладання до |
|наскрізні тріщини, |прогином | |50% об'єму стін, |
|послаблення і часткове |понад | |зміцнення та |
|руйнування кладки, |1/200 довжини| |кріплення решти |
|помітне викривлення стін |ділянки, що | |ділянок стін |
| |деформується | |стін |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Часткове руйнування | - | 61-70 |Повне перекладання |
|кладки | | |стін |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 12

Стіни цегляні з облицюванням керамічними блоками

та плитками
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Дрібні поодинокі тріщини і|Ширина тріщин| 0-10 |Замазування тріщин |
|окремі вибоїни в кераміці |до 1 мм. | |і вибоїн |
| |Пошкодження | | |
| |на площі до | | |
| |10% | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини в одвірках та |Тріщини | 11-20 |Кріплення облицю- |
|лутках, відшарування |шириною понад| |вання ін'єкцією |
|облицювання і випадання |1 мм | |цементного молока і |
|окремих блоків або | | |заміна плиток, що |
|плиток на фасаді | | |випали |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Відшарування облицювання |Тріщини у | 21-30 |Заміна плиток і |
|від кладки, тріщини |швах шириною | |кріплення |
|в швах, сліди вогкості на |до 2 мм. | |облицювання, |
|поверхні кладки у місцях |Випадання | |замазування |
|відсутності облицювання |плитки на | |тріщин з ремонтом |
| |площі до 20% | |цегляної кладки |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Відпадання облицювання, |Відпадання | 31-40 |Заміна облицювання, |
|тріщини в кладці, |облицювання | |що відпало, замазу- |
|вивітрювання розчину зі |на площі | |вання тріщин з |
|швів, висоли та сліди |понад 20%. | |ремонтом поверхні |
|вогкості на поверхні |Тріщини в | |кладки, перекладання|
|кладки у місцях |кладці | |простінків об'ємом |
|відсутності облицювання, |шириною | |до 5 кв.м |
|тріщини в окремих |понад 2 мм | | |
|перемичках | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини в цегляній |Глибина трі- | 41-50 |Замазування тріщин |
|кладці та в перемичках, |щин у кладці-| |у цеглянтй кладці, |
|часткове випадання цегли |0,5 товщини | |перекладання |
|з карнизів, масове |стіни, | |карнизів; укріплення|
|відпадання облицювання, |тріщини в | |стін металевими |
|сліди вогкості на |перемичках | |зав'язками; заміна |
|поверхні стін |шириною | |облицювання, що |
| |понад 2 мм | |випало |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Повне відпадання |Відхилення | 51-60 |Зміцнення і |
|облицювання, тріщини, |стіни від | |укріплення стін, |
|що прогресують у |вертикалі у | |заміна перемичок |
|кладці та перемичках, |межах | |і облицювання |
|випадання цегли з |приміщення | | |
|кладки, помітне |понад 1/200 | | |
|викривлення стін, |його висоти | | |
|послаблення з'єднань | | | |
|між окремими ділянками | | | |
|стін | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Масове руйнування | - | 61-70 |Повна перекладка |
|кладки | | |стін |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 13

Стіни з дрібних блоків, штучного і природного каменю
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Окремі тріщини і вибоїни |Пошкодження | 0-10 |Замазування |
| |на площі | |тріщин і вибоїн |
| |до 5% | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Вивітрювання розчину зі |Те ж, до 10% | 11-20 |Розшивання швів або |
|швів, окремі тріщини | | |тріщин штукатурки; |
|в штукатурці, корозія | | |ремонт оздоблення |
|металевого оздоблення | | |частин, що |
|частин, що виступають | | |виступають |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Вивітрювання розчину зі |Ширина тріщин| 21-30 |Підмазування швів, |
|швів між окремими |до 5 мм | |ремонт штукатурки |
|каменями, тріщини у | | |карниза |
|швах, часткове | | | |
|відпадання штукатурки, | | | |
|відколи країв каменів, | | | |
|глибокі тріщини в | | | |
|карнизі | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Глибокі тріщини, часткове |Глибина | 31-40 |Перекладання |
|випадання цегли з |вивітрення | |карнизів, зміцнення |
|карниза, масове |швів до 2 см.| |кладки, ремонт |
|вивітрювання розчину зі |Площа | |штукатурки |
|швів кам'яної кладки, |пошкодження | | |
|відпадання штукатурки |до 20% | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Наскрізні тріщини і |Відхилення | 41-50 |Зміцнення окремих |
|випадання каменів в |від вертикалі| |ділянок стін, |
|перемичках, карнизах |до 1/200 | |заміна перемичок |
|і розі будівлі, незначне |висоти | |і карнизів |
|відхилення від вертикалі |приміщень, | | |
|і здимання окремих |випинання до | | |
|ділянок стін |1/200 довжини| | |
| |ділянки, що | | |
| |деформується | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Вертикальні тріщини у | - | 51-60 |Зміцнення простінків|
|простінках, часткове | | |і перекладання |
|руйнування і розшарування | | |окремих ділянок стін|
|кладки стін, послаблення | | | |
|з'єднань між окремими | | | |
|ділянками кладки | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Масове руйнування | - | 61-70 |Повне перекладання |
|кладки, наявність | | |стін |
|тимчасових кріплень | | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 14

Стіни з великорозмірних блоків і одношарових

несучих панелей
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Порушення покриття частин |На площі | 0-10 |Замазування вибоїн |
|фасаду, що виступають, |до 5% | |і тріщин |
|окремі дрібні вибоїни і | | | |
|тріщини | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Окремі вибоїни у |На площі | 11-20 |Замазування |
|фактурному шарі, іржаві |до 30% | |вибоїн, підмазування|
|потьоки, забруднення | | |фактурного шару |
|і вицвітання зовнішнього | | | |
|оздоблення | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Вивітрювання розчину |Протікання в | 21-30 |Герметизація стиків,|
|зі швів, сліди протікання |5% приміщень.| |замазування тріщин |
|через стики всередині |Ширина тріщин| | |
|будівлі, тріщин |до 2 мм | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Глибоко розкриті усадкові |Ширина тріщин| 31-40 |Розкривання |
|тріщини, вивітрювання |до 3 мм. | |зачекаканення, |
|розчину зі стиків, сліди |Пошкодження | |герметизація стиків |
|постійного протікання, |на площі до | | |
|промерзання і продування |20%. | | |
|через стики |Протікання і | | |
| |промерзання | | |
| |в 20% | | |
| |приміщень | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Діагональні тріщини |Ширина | 41-50 |Зміцнення простінків|
|по кутках простінків, |розкриття | |і перемичок |
|вертикальні тріщини в |тріщин до | | |
|перемичках, в місцях |3 мм | | |
|кріплення балконних плит | | | |
|або козирків | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Помітне викривлення |Здимання стін| 61-70 |Заміна стін |
|горизонтальних і |понад 1/200 | | |
|вертикальних ліній |довжини | | |
|стін, масове руйнування |деформованої | | |
|блоків і панелей |ділянки; | | |
| |відхилення | | |
| |від вертикалі| | |
| |понад 1/100 | | |
| |висоти стіни | | |
| |у межах | | |
| |приміщення | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 15

Стіни із шарових залізобетонних панелей
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Незначне пошкодження |Пошкодження | 0-10 |Замазування |
|оздоблення панелей, |на площі до | |тріщин і вибоїн |
|усадкові тріщини, вибоїни |10%. | | |
| |Ширина тріщин| | |
| |до 0,3 мм | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Вибоїни у фактурному |Пошкодження | 11-20 |Замазування вибоїн, |
|шарі, іржаві потьоки |на площі до | |ремонт фактурного |
| |15% | |шару |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Вивітрювання розчину |Ширина тріщин| 21-30 |Герметизація швів, |
|зі стиків, тріщини на |до 1 мм. | |замазування тріщин |
|зовнішній поверхні, |Протікання | |з відновленням |
|сліди протікання у |на площі | |оздоблювального |
|приміщеннях |до 10% | |покриття |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини, вибоїни, |Ширина тріщин| 31-40 |Відновлення |
|відшарування захисного |до 2 мм. | |захисного шару, |
|шару бетону, сліди |Пошкодження | |герметизація швів, |
|протікання і промерзання |на площі до | |замазування тріщин, |
|через стики |20% | |утеплення частини |
| | | |стиків |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Горизонтальні тріщини в |Ширина тріщин| 41-50 |Зміцнення окремих |
|простінках і вертикальні |до 3 мм. | |простінків і пере- |
|в перемичках, здимання |Здимання до | |мичок, замазування |
|бетонних шарів, |1/200 відста-| |тріщин, герметизація|
|протікання і промерзання |ні між ділян-| |швів, утеплення |
|панелей |ками панелей | |частини стін |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини в простінках і |Ширина тріщин| 51-60 |Заміна утеплювача, |
|перемичках, руйнування |понад 3 мм | |зміцнення перемичок |
|(деструкція) утеплювача, | | |і простінків, |
|протікання і промерзання | | |герметизація швів |
|панелей | | |і замазування тріщин|
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Масові тріщини і | - | 61-70 |Заміна панелей |
|деформація, руйнування і | | | |
|осідання утеплювача, | | | |
|протікання і промерзання | | | |
|панелей | | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 16

Стіни з несучих панелей
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Пошкодження облицювання |Пошкодження | 0-10 |Замазування |
|частин фасаду, що |на площі | |вибоїн |
|виступають, окремі дрібні |до 5% | | |
|вибоїни | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини, вивітрювання |Те ж, до | 11-20 |Ремонт облицювання |
|розчину зі стиків, |10 % | |та затирання |
|незначне пошкодження | | |стиків |
|облицювання або | | | |
|фактурного шару, сліди | | | |
|протікання через стики | | | |
|всередині будівлі | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Масове вивітрювання |Пошкодження | 21-30 |Ремонт облицювання |
|розчину зі стиків; |на площі | |або фактурного |
|пошкодження |до 20% | |шару, герметизація |
|облицювання або | | |стиків |
|фактурного шару панелей; | | | |
|сліди протікання | | | |
|всередині будівлі | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Промерзання стін, |Промерзання в| 31-40 |Ремонт і |
|руйнування стиків |приміщенні | |герметизація |
| | | |стиків, утеплення |
| | | |стін |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Сліди протікання у |Пошкодження | 41-50 |Заміна облицювання, |
|приміщенні, висоли |в 10% | |вибірковий ремонт |
| |прміщень, | |панелей |
| |зовнішні | | |
| |пошкодження | | |
| |на площі до | | |
| |30% | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Здимання або зміщення |Прогин | 51-60 |Вирівнювання і |
|панелей, руйнування |панелей до | |укріплення панелей, |
|вузлів кріплення панелей |1/200 її | |улаштування |
| |довжини | |додаткових зв'язків |
| | | |з несучими |
| | | |конструкціями |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Деформація стін, зміщення |Прогин | 61-70 |Повна заміна панелей|
|панелей, тріщини в |панелей | |і зміцнення каркасу |
|панелях, руйнування вузлів|понад 1/200 | | |
|кріплення панелей |її довжини | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 17

Антисейсмічні пояси
------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Доповнення до фізичного |
| |зносу стін (табл.11-16),|
| | % |
|---------------------------------------+------------------------|
|Дрібні тріщини шириною до 1 мм у вузлах| 10 |
|спряження. Окремі порушення фактурного | |
|шару на площі до 20% усієї оглянутої | |
|поверхні | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Те ж, на площі понад 20% | 15 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Тріщини шириною до 2 мм у вузлах | 20 |
|спряження і на поверхні поясів. | |
|Відколи бетону глибиною до 10 мм. | |
|Часткове відшарування захисного шару | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Відшарування захисного шару і | 30 |
|тріщини на площі до 50% усієї оглянутої| |
|поверхні. Деформація окремих ділянок | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Тріщини шириною понад 2 мм, відшаруван-| 40 |
|ня захисного шару, оголення арматури, | |
|місцями наліт корозії, розриви | |
|окремих стержнів | |
------------------------------------------------------------------

Примітка. При визначенні фізичного зносу стін з антисейсмічними

поясами до значень фізичного стану стін, визначеним за

табл. 11-16, додається значення фізичного зносу, що

відповідає зазначеним в таблиці ознакам.

Колони (стояки, стовпи)

Таблиця 18

Стояки дерев'яні
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Невеликий поздовжній |Прогин до | 0-40 |Усунення пошкоджень,|
|прогин, часткове |1/400 висоти | |зміцнення окремих |
|пошкодження деревини |колони | |ділянок |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Враження гнилизною |Враження | 41-60 |Очищення від |
|зовнішніх шарів деревини, |гнилизною до | |гнилизни, відновлен-|
|значні розриви і часткове |10% площі | |ня початкової площі |
|пошкодження деревини |перерізу. | |поперечного перерізу|
| |Прогин до | | |
| |1/100 висоти | | |
| |колони. | | |
| |Пошкодження | | |
| |деревини на | | |
| |10% площі | | |
| |перерізу | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Сильне пошкодження |Прогин понад | 61-80 |Заміна стояка |
|гнилизною, тріщини, |1/100 висоти | | |
|розшарування деревини, |колони | | |
|прогини, розрив волокон | | | |
|деревини | | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 19

Стовпи цегляні
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини в кладці та |Ширина тріщин| 0-40 |Вибірковий ремонт |
|штукатурці, вивітрювання |до 1 мм. | |кладки і штукатурки |
|розчину зі швів, окремі |Руйнування | | |
|відколи, незначне розшару-|швів на | | |
|вання окремих цеглин |глибину до | | |
| |10 мм на | | |
| |площі до 10%.| | |
| |Відколи | | |
| |глибиною | | |
| |до 40 мм | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Здимання і відхилення |Здимання до | 41-60 |Зміцнення колони |
|стовпів від вертикалі, |1/500 висоти | |обоймами |
|наскрізні тріщини різних |приміщення. | | |
|напрямків, вивітрювання |Відхилення | | |
|розчину зі швів, |від вертикалі| | |
|послаблення цегляної |до 3 см. | | |
|кладки, зминання цегли |Вивітрювання | | |
|під опорними подушками, |розчину зі | | |
|відколювання цегли |швів на | | |
| |глибину до | | |
| |40 мм на | | |
| |площі до 50%.| | |
| |Відколи | | |
| |глибиною 0,5 | | |
| |цеглини | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Відхилення стовпів від |Відхилення | 61-80 |Заміна колони |
|вертикалі, випинання |від | | |
|кладки, скісні наскрізні |вертикалі | | |
|тріщини і зсуви верхньої |понад 3 см. | | |
|частими стовпів, |Здимання | | |
|вивітрення розчину зі швів|понад 1/150 | | |
|на всій площі, випадання |висоти | | |
|цегли |приміщення. | | |
| |Вивітрювання | | |
| |розчину зі | | |
| |швів на | | |
| |глибину | | |
| |понад 40 мм | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 20

Колони залізобетонні (збірні і монолітні)
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини в розтягнутій зоні|Ширина тріщин| 0-40 |Замазування тріщин, |
|по всій висоті колони, |до 0,5 мм. | |відколів і вибоїн |
|краях консолі і колони; |Вибоїни | | |
|відколи і вибоїни |глибиною до | | |
| |5 мм - не | | |
| |більше трьох | | |
| |на 1 кв.м | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини в розтягнутій і |Ширина тріщин| 41-60 |Замазування тріщин |
|стисненій зонах, по |до 2 мм. | |ін'єкцією розчину |
|периметру фундаменту на |Викривлення | |у тріщини або |
|рівні консолі, |колони до | |улаштування уздовж |
|відшарування захисного |1/200 її | |тріщин канавок з |
|шару бетону. Оголення |висоти | |наступним карбуван- |
|арматури і порушення її | | |ням їх цементним |
|зчеплення з бетоном, | | |розчином, улаштуван-|
|глибокі відколи бетону в | | |ня обойм колон |
|основі колони, викривлення| | | |
|колони | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини по усій висоті |Ширина тріщин| 61-80 |Заміна пошкодженого |
|колони в розтягнутій зоні,|понад 2 мм | |бетону: армування і |
|наскрізні тріщини в | | |бетонування |
|основі колони, на рівні | | |зруйнованих ділянок.|
|верху консолі, відшаруван-| | |Улаштування |
|ня захисного шару бетону в| | |розрахункових обойм |
|розтягнутій зоні по усій | | |чи заміна колон |
|висоті колони, корозія в | | | |
|місцях розриву арматури, | | | |
|викривлення колони | | | |
------------------------------------------------------------------------

Перегородки

Таблиця 21

Перегородки несучі панельного типу
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини у місцях |Ширина тріщин| 0-20 |Замазування тріщин |
|примикання до плит |до 2 мм | | |
|перекриття і заповнення | | | |
|дверних отворів | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Глибокі тріщини і |Те ж, до | 21-40 |Зарівнювання стиків,|
|викришення розчину у |5 мм | |закріплення панелей |
|місцях примикання до | | | |
|суміжних конструкцій | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Великі відколи і наскрізні|Те ж, до | 41-60 |Замазування і |
|тріщини в панелях у |3 мм | |розшивання тріщин, |
|місцях примикання до плит | | |зміцнення |
|перекриття, вибоїни, | | |послаблених місць |
|руйнування захисного шару | | |перегородок |
|панелей, тріщини по всій | | | |
|панелі | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Помітне випинання, |Прогин | 61-80 |Зміцнення |
|горизонтальні тріщини на |панелі до | |перегородок |
|поверхні, оголення |1/100 її | |або повна їх заміна |
|арматури |довжини | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 22

Перегородки цегляні
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини в місцях |Тріщини | 0-20 |Замазування стиків |
|примикання перегородок до |шириною до | |і відколів |
|стелі, поодинокі відколи |2 мм. | | |
| |Пошкодження | | |
| |площі до | | |
| |10% | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини на поверхні, |Ширина | 21-40 |Розчищення поверхні |
|глибокі тріщини в місцях |тріщин на | |та розшивка тріщин |
|примикання до суміжних |поверхні до | | |
|конструкцій |2 мм, у | | |
| |примиканні - | | |
| |до 10 мм | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Здимання і помітне |Здимання | 61-80 |Повна заміна |
|відхилення від вертикалі, |більше 1/100 | |перегородок |
|наскрізні тріщини, |довжини | | |
|випадання цегли |деформованої | | |
| |ділянки. | | |
| |Відхилення | | |
| |від вертикалі| | |
| |до | | |
| |1/100 висоти | | |
| |приміщення | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 23

Перегородки дерев'яні необштукатурені
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Незначні пошкодження і |Пошкодження | 0-20 |Замазування тріщин |
|тріщини |на площі | |і пошкоджень |
| |до 5% | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Хиткість, відхилення від |Пошкодження | 21-40 |Вирівнювання пере- |
|вертикалі, щілини і зазори|на площі | |городок і зміц- |
|в місцях примикання до |до 25% | |нення їх зв'язків |
|суміжних конструкцій | | |з конструкціями |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Зволоження деревини |Те ж, до | 41-60 |Вивішування і |
|перегородок, ураження |50% | |вирівнювання |
|гнилизною. Випинання | | |перегородок, заміна |
|перегородок у | | |обв'язки, що згнила,|
|вертикальній площині | | |і окремих дощок |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Значне ураження гнилизною,| - | 61-80 |Повна заміна |
|жучком, перекоси і | | |перегородок |
|здимання, наскрізні | | | |
|тріщини | | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 24

Перегородки дерев'яні обштукатурені
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Дрібні тріщини і часткове |Пошкодження | 0-20 |Ремонт штукатурки |
|відшарування штукатурки |на площі | | |
| |до 10% | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Відчутна хиткість, |Відхилення | 21-40 |Вирівнювання |
|відхилення від вертикалі, |від | |перегородок у |
|тріщини в місцях |вертикалі | |вертикальній |
|примикання до суміжних |до 1/100 | |площині та |
|конструкцій |висоти | |зміцнення їх |
| |приміщення | |зв'язків з |
| | | |суміжними |
| | | |конструкціями |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Глибокі тріщини і зазори |Випинання | 41-60 |Вивішування і |
|у місцях примикання до |до 1/100 | |вирівнювання |
|суміжних конструкцій, |довжини | |перегородок |
|діагональні тріщини у |деформованої | |заміна підкладок |
|шарі штукатурки, |ділянки | |і нижньої обв'язки |
|випинання у вертикальній | | | |
|площині | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Наскрізні повздовжні та | - | 61-80 |Повна заміна |
|діагональні тріщини по | | |перегородок |
|всій поверхні, випинання, | | | |
|жолоблення і випирання | | | |
|дощок, сліди вогкості, | | | |
|ураження деревини | | | |
|гнилизною, жучком | | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 25

Перегородки гіпсобетонні та шлакобетонні
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Дрібні тріщини у місцях |Ширина тріщин| 0-20 |Ущільнення і |
|примикання перегородок до |до 2 мм. | |замазування місць |
|перекриття, поодинокі |Площа | |примикання |
|відколи |пошкоджень | | |
| |до 10% | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Глибокі або наскрізні |Ширина тріщин| 21-40 |Розчистка поверхні, |
|тріщини у місцях |до 10 мм | |замазування |
|примикання до суміжних | | |і розшивання тріщин |
|конструкцій | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Вибоїни і відколи, |Площа | 41-60 |Замазування вибоїн |
|порушення зв'язків |пошкоджень | |і відколів, |
|між окремими плитами |до 50% | |зміцнення окремих |
|перегородок. | | |плит і місць |
|Деформація каркаса | | |примикання до |
| | | |зовнішніх стін. |
| | | |Ремонт каркаса |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Масові тріщини в |Відхилення | 61-80 |Повна заміна |
|плитах перегородок, |від | |перегородок |
|великі здимання і помітні |вертикалі | | |
|відхилення від вертикалі |понад | | |
| |1/100 | | |
| |висоти | | |
| |приміщення | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 26

Перегородки фібролітові
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Дрібні тріщини і поодинокі|Площа | 0-20 |Замазування тріщин |
|відколи |пошкоджень | |і відколів |
| |до 10% | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Відчутна хиткість | - | 21-40 |Зміцнення плит |
|перегородок, тріщини між | | |перегородок |
|плитами і в місцях | | | |
|спряження плит зі | | | |
|стояками каркасу | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Здимання і випадання |Відхилення | 41-60 |Перебирання |
|окремих плит, помітні |від | |перегородок з |
|відхилення від вертикалі |вертикалі | |використанням нових |
|наскрізні тріщини у |до 1/100 | |матеріалів |
|місцях спряження з |висоти | | |
|суміжними конструкціями; |приміщення | | |
|пошкодження гнилизною | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Руйнування плит, горизон- | - | 61-80 |Повна заміна |
|тальні і вертикальні | | |перегородок |
|деформації перегородок, | | | |
|відхилення від вертикалі, | | | |
|ураження гнилизною, | | | |
|деформації і часткове | | | |
|руйнування каркаса | | | |
|перегородок | | | |
------------------------------------------------------------------------

Перекриття

Таблиця 27

Перекриття дерев'яні необштукатурені
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Зазори і щілини між |Прогин балок | 0-40 |Затирання щілин |
|дошками настилу, прогин |настилів до | |і зазорів, |
|балок і настилів |1/150 | |вибіркове |
| |прольоту | |зміцнення балок |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Ураження верхніх шарів |Ураження | 41-60 |Зміцнення балок, |
|деревини грибком, |гнилизною на | |розбирання і ремонт |
|невеличкі тріщини, |площі до 10%.| |частини перекриття |
|часткові відколи у вузлах |Прогин балок | | |
|з'єднання балок з |і прогонів | | |
|настилом, прогин балок і |до 1/100 | | |
|прогонів |прольоту | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Сильне ураження деревини |Прогин балок | 61-80 |Повна заміна |
|гнилизною, поздовжні і |і прогонів | |перекриття |
|поперечні тріщини, |до 1/50 | | |
|розшарування деревини, |прольоту | | |
|численні сколи у вузлах | | | |
|з'єднання балок, прогин | | | |
|балок і прогонів | | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 28

Перекриття дерев'яні обштукатурені
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Усадкові тріщини в |Ширина тріщин| 0-10 |Затирання тріщин і |
|штукатурному шарі, |до 0,5 мм. | |відновлення |
|часткове відшарування |Сумарна | |штукатурного шару |
|штукатурки |довжина | | |
| |тріщин на | | |
| |1 кв.м до | | |
| |0,5 м | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Усадкові тріщини, |Ширина тріщин| 11-20 |Відновлення |
|відпадання і відшарування |до 1 мм. | |штукатурки, дрібний |
|штукатурки, глухий звук |Сумарна | |ремонт настилу |
|при простукуванні |довжина | | |
| |тріщин на | | |
| |1 кв.м до | | |
| |1 м | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Сліди протікання на |Пошкодження | 21-30 |Заміна непридатної |
|стелі, перенасичення |на площі | |обмазки і засипки, |
|засипки, окремі ділянки |до 20% | |очищення і |
|якої злежались, вологість | | |антисептування |
|обмазки, часткове | | |деревини |
|руйнування | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Відчутна хиткість, | - | 31-40 |Зміцнення балок, |
|діагональні тріщини | | |часткова заміна |
|на стелі | | |настилу |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Глибокі тріщини в місцях | - | 41-50 |Розкривання частини |
|спряження балок з несучими| | |перекриття, |
|стінами, сліди вогкості | | |зміцнення кінців |
| | | |балок і часткова |
| | | |заміна настилу |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Глибокі тріщини в | - | 51-60 |Зміцнення і часткова|
|перекритті, наявність | | |заміна балок |
|тимчасового кріплення в | | | |
|окремих місцях | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Діагональні поздовжні та |Прогин стелі | 61-70 |Повна заміна |
|поперечні тріщини в |до 1/100 | |перекриття |
|перекритті, помітний |прольоту | | |
|прогин, наявність | | | |
|кріплення, тимчасового | | | |
|оголення деревини балок; | | | |
|пошкодження гнилизною і | | | |
|жучком на межі | | | |
|руйнування, яке місцями | | | |
|вже почалось | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Конструкція на стадії | - | 71-80 | |
|руйнування, яке місцями | | | |
|вже почалось | | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 29

Перекриття з цегляного склепіння по

стальних балках
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Незначні тріщини, | - | 0-20 |Замазування і |
|перпендикулярні до балок | | |розшивання тріщин, |
| | | |вибіркове кріплення |
| | | |склепіння |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини в середній |Ширина тріщин| 21-40 |Розшивання тріщин, |
|частині склепіння вздовж |до 1 мм | |кріплення окремих |
|балок | | |цеглин |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Глибокі тріщини в середній|Те ж, до | 41-60 |Кріплення склепіння,|
|частині склепіння вздовж |2 мм. | |заміна окремих |
|балок, розшивання окремих |Зменшення | |цеглин. Зміцнення |
|цеглин, вивітрювання |перерізу | |склепіння з |
|розчину зі швів, випадання|балок на | |перебиранням окремих|
|окремих цеглин, корозія |10% | |ділянок кладки, |
|балок | | |зміцнення балок |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Ослаблення цегляної |Прогин | 61-80 |Повна заміна |
|кладки, масове випадання |металевих | |перекриття |
|цегли, наявність |балок до | | |
|тимчасового кріплення, |1/150 | | |
|корозія і помітний прогин |прольоту. | | |
|балок |Зменшення | | |
| |перерізу | | |
| |балок | | |
| |понад 10% | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 30

Перекриття з двохшкаралупних залізобетонних

прокатних панелей
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Незначне відшарування і |Пошкодження | 0-10 |Замазування тріщин, |
|дрібні тріщини у |на площі до | |частковий ремонт |
|фактурному шарі |1% | |фактурного шару |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Часткове відпадання |Пошкодження | 11-20 |Відновлення |
|фактурного шару |на площі до | |фактурного шару |
| |20% | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Усадкові тріщини в |Ширина тріщин| 21-30 |Замазування тріщин |
|нижніх плитах |до 1 мм. | |в плитах |
| |Сумарна | | |
| |довжина | | |
| |тріщини на | | |
| |1 кв.м до | | |
| |0,5 м | | |
| | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Окремі глибокі тріщини в |Ширина тріщин| 31-40 |Вибіркове зміцнення |
|нижніх плитах і в місцях |до 2 мм. | |нижніх плит, |
|опирання плит, прогини |Прогиби до | |замазування тріщин |
| |1/120 | | |
| |прольоту | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Поздовжні і поперечні |Ширина | 41-50 |Вибіркове зміцнення |
|глибокі тріщини на нижніх |тріщини до | |нижніх плит, |
|плитах, прогин нижніх |3 мм. | |замазування тріщин |
|плит, продавлення |Сумарна | | |
|верхніх плит під меблями |довжина | | |
| |тріщин на | | |
| |1 кв.м до | | |
| |1 м. | | |
| |Прогиб до | | |
| |1/100 | | |
| |прольоту | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Масові наскрізні |Прогиб | 61-80 |Повна заміна |
|поздовжні тріщини на |1/50 | |перекриття |
|нижніх плитах, відпадання |прольоту | | |
|захисного шару нижніх | | | |
|плит, оголення арматури, | | | |
|злом і прорив плит | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Частковий прогин, |Прогин | 61-80 |Повна заміна |
|відпадання бетону нижніх |1/50 | |перекриття |
|плит, відшарування бетону,|прольоту | | |
|оголення ребер верхніх | | | |
|плит | | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 31

Перекриття зі збірного залізобетонного настилу
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини у швах між плитами|Ширина тріщин| 0-10 |Розшивання швів |
| |до 2 мм | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Незначне зміщення плит |Зміщення плит| 1-20 |Вирівнювання |
|одна відносно іншої по |до 1,5 см. | |поверхні стелі |
|висоті внаслідок |Пошкодження | | |
|деформації, відшарування |на площі до | | |
|вирівнювального шару в |10% | | |
|швах | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Значне зміщення плит |Зміщення | 21-30 |Вирівнювання |
|перекриття одна відносно |плит по | |поверхні стелі з |
|іншої по висоті, сліди |висоті | |використанням |
|протікання у місцях |до 3 см. | |арматурних сіток, |
|опирання плит на зовнішні |Пошкодження | |улаштування |
|стіни |на площі до | |цементнопіщаних |
| |20% | |пробок в |
| | | |порожнинах настилу |
| | | |на частині опори |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Поперечні тріщини в |Ширина тріщин| 41-50 |Зміцнення плит, |
|плитах без оголення |до 2 мм. | |замазування тріщин |
|арматури, прогин плит |Прогин до | | |
| |1/100 | | |
| |прольоту | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Глибокі поперечні |Ширина тріщин| 51-60 |Зміцнення плит і |
|тріщини, оголення |понад 2 мм. | |місць опирання, |
|арматури, прогин плит |Прогин до | |замазування тріщин |
| |1/80 | | |
| |прольоту | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Численні глибокі тріщини |Прогин понад | 61-80 |Повна заміна плит |
|в плитах, зміщення плит з |1/90 | | |
|площини, помітний прогин |прольоту | | |
|плит | | | |
------------------------------------------------------------------------

Примітка. При наявності збірного перекриття з дрібнорозмірних плит

по балках, фізичний знос плит визначається за табл. 31,

стальних балок - за табл. 28, залізобетонних - за табл.

32.

Таблиця 32

Перекриття зі збірних монолітних суцільних плит
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини в місцях |Ширина тріщин| 0-10 |Замазування тріщин |
|примикання до стін |до 0,5 мм | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини в плитах |Ширина тріщин| 11-20 |Замазування |
|(усадкові або вздовж |до 2 мм. | |поодиноких або |
|робочого прольоту) |Сумарна | |усадкових тріщин |
| |довжина | | |
| |усадкових | | |
| |тріщин на | | |
| |1 кв.м до | | |
| |0,8 м | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини в плитах упоперек |Ширина | 21-30 |Те ж, з |
|робочого прольоту або |розкриття | |відновленням |
|численні усадкові |тріщин до | |захисного шару |
| |2 мм. | |бетону |
| |Сумарна | | |
| |довжина | | |
| |усадкових | | |
| |тріщин на | | |
| |1 кв.м до | | |
| |1,5 м | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини, прогини, сліди |Тріщини | 31-40 |Замазування тріщин, |
|протікання або промерзання|шириною | |усунення причин |
|в місцях примикання до |понад | |зволожування плит |
|зовнішніх стін |2 мм. | | |
| |Прогин | | |
| |до 1/150 | | |
| |прольоту | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини, що розвиваються |Прогин до | 41-50 |Зміцнення опорних |
|біля опорних ділянок плит,|1/100 | |ділянок плит. |
|прогини |прольоту | |Замазування тріщин |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Збільшення тріщин і |Прогини до | 51-80 |Зміцнення плит, або |
|прогинів у часі |1/100 | |їх заміна |
| |прольоту. | | |
| |Тріщини | | |
| |шириною | | |
| |до 3 мм | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 33

Монолітні і збірні залізобетонні балки

покриття і перекриття
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Окремі тріщини в |Ширина тріщин| 0-40 |Ін'єкція цементного |
|розтягнутій зоні, незначне|до 1 мм, | |розчину в тріщини, |
|зволоження, поверхневі |відколи | |нанесення цементної |
|відколи в розтягнутій |глибиною до | |штукатурки з |
|зоні, прогини |3 мм - | |попередньою обробкою|
| |не більше | |поверхні старого |
| |трьох на | |бетону |
| |1 кв.м | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини в різних |Ширина тріщин| 41-50 |Зміцнення балок |
|напрямках, сліди |до 2 мм. | |перекриття і |
|зволоження бетону |Корозія | |покриття |
|атмосферними і агресивними|арматури до | | |
|водами, відшарування |10% перетину.| | |
|захисного шару бетону в |Прогин до | | |
|розтягнутій зоні, оголення|1/150 | | |
|і корозія арматури, |прольоту | | |
|механічні пошкодження і | | | |
|глибокі відколи бетону | | | |
|на великій площі балки, | | | |
|прогини | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини по всій довжині і |Ширина тріщин| 61-80 |Заміна балок |
|висоті балки в середині |понад 2 мм. | |перекриття і |
|прольоту і в розтягнутій |Корозія | |покриття |
|зоні, сліди постійного |арматури | | |
|зволоження бетону |понад 10% | | |
|атмосферними агресивними |перетину. | | |
|водами, оголення і сильна |Прогин понад | | |
|корозія арматури, місцями |1/150 | | |
|розриви арматури, великі |перетину | | |
|вибоїни і відколи бетону | | | |
|в стисненій зоні | | | |
------------------------------------------------------------------------

Сходи

Таблиця 34

Сходи дерев'яні
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Дрібні тріщини і незначне |Пошкодження | 0-20 |Замазування тріщин, |
|жолоблення сходів |на площі | |ремонт сходів |
| |до 10% | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини і відколи у |Пошкодження | 21-40 |Заміна сходів, |
|сходах пошкодження |20% сходів | |ремонт поручнів |
|поручнів |і поручнів | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Сходи стерті, тріщини |Пошкодження | 41-60 |Заміна настилу |
|вздовж волокон в дошках |20% сходів | |площадок, сходів, |
|на сходовій площадці |і поручнів | |зміцнення поручнів |
|і на сходах, поручні | | | |
|розхитані | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Руйнування врубок в | - | 61-80 |Повна заміна всіх |
|конструкції сходів, | | |кінструкцій сходів |
|гнилизна і прогин в | | | |
|тятиві, хиткість під час | | | |
|ходіння | | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 35

Сходи по сталевих косоурах
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Дрібні вибоїни і тріщини у| - | 0-20 |Замазування тріщин |
|сходах, окремі пошкодження| | |і вибоїн, ремонт |
|поручнів | | |поручнів |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Вибоїни і відбиті місця з |Пошкодження | 21-40 |Перекладання сходів |
|наскрізними тріщинами в |на площі до | |з доданням нових, |
|окремих сходах, поверхня |20% | |закладання вибоїн, |
|сходів стерта, поручні | | |заміна поручнів |
|місцями відсутні | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Сходи стерті і місцями |Те ж, до | 41-60 |Перекладання сходів |
|розбиті, наскрізні |50% | |з доданням нових, |
|тріщини в площадках, | | |улаштування |
|огороджуюча решітка | | |цементної підлоги з |
|розхитана | | |металевою сіткою на |
| | | |площадці, |
| | | |торкретування |
| | | |площадок знизу, |
| | | |ремонт огороджуючої |
| | | |решітки |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Сходи і площадки стерті, |Те ж, | 61-80 |Повна заміна сходів |
|частина сходів і |понад 50%. | | |
|огороджуючої решітки |Прогин | | |
|відсутня. Косоури місцями |косоурів | | |
|прогнулись, зв'язок |понад | | |
|косоурів з площадками |1/150 | | |
|послаблено. Користування |прольоту | | |
|сходами небезпечне | | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 36

Сходи залізобетонні
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Окремі тріщини сходів, |Ширина | 0-20 |Затирання тріщин, |
|незначні пошкодження |тріщин до | |ремонт поручнів |
|поручнів |1 мм | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Окремі вибоїни і відколи |Те ж, до | 21-40 |Закладання відбитих |
|у сходах, пошкодження |2 мм | |місць, ремонт |
|поручнів, тріщини сходових| | |поручнів. Зміцнення |
|площадок упоперек робочого| | |сходових площадок |
|прольоту | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Глибокі тріщини в |Ширина тріщин| 41-60 |Зміцнення |
|підсхідцях, окремі |2 мм. | |підсхідців, |
|проступи, відколи,тріщини |Прогини | |закладання |
|косоурів, оголення |косоурів | |зруйнованих місць і |
|арматури, прогини косоурів|до 1/200 | |часткова заміна |
| |прольоту | |проступів, |
| | | |зміцнення косоурів |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Прогин і часткове |Прогини | 61-80 |Повна заміна сходів |
|руйнування маршів і |косоурів | | |
|площадок, тріщини у |до 1/150 | | |
|місцях примикання |прольоту | | |
|косоурів до несучих | | | |
|конструкцій, огороджуючі | | | |
|решітки розхитані і | | | |
|місцями відсутні, | | | |
|користуватися сходами | | | |
|небезпечно | | | |
------------------------------------------------------------------------

Лоджії, балкони, козирки

Таблиця 37

Збірні залізобетонні деталі лоджій
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Незначні пошкодження |Пошкодження | 0-20 |Ремонт металевого |
|металевого оздоблення |на площі до | |оздоблення, огорожі,|
|і огорожі, усадкові |10%. Сумарна | |затирання тріщин |
|тріщини на стінах лоджій |довжина | | |
| |усадкових | | |
| |тріщин на | | |
| |1 кв.м до | | |
| |1 м | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Пошкодження підлоги і |Пошкодження | 21-40 |Заміна гідроізоляції|
|гідроізоляції, сліди |на площі | |з улаштуванням |
|протікання на стінах, |до 20%. Ухил | |цементної підлоги, |
|тріщини на нижній |підлоги не | |замазування тріщин |
|поверхні плити і на |менше 1%. | | |
|стінах |Ширина | | |
| |розкриття | | |
| |тріщин до | | |
| |1 мм | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Відколювання бетону |Ширина | 41-60 |Зміцнення опірних |
|стін у місцях опирання |розкриття | |ділянок стін. |
|плит, тріщини в стінах |тріщин до | |Місцеве зміцнення |
|і плитах, прогини плит |2 мм. | |плит |
| |Прогин плит | | |
| |до 1/100 | | |
| |прольоту | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Прогресуючий прогин |Прогин плит | 61-60 |Заміна конструкцій |
|плит, руйнування |понад 1/100 | |лоджій |
|опірних ділянок стін, |прольоту. | | |
|деформація стін, |Тріщини | | |
|руйнування огорожі |шириною | | |
| |понад 2 мм. | | |
| |Здимання стін| | |
| |понад 1/150 | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 38

Балкони, козирки
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Незначні пошкодження | - | 0-20 |Ремонт металевого |
|металевого оздоблення | | |оздоблення і |
|і огорож | | |огорож |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Сліди зволоження на |Пошкодження | 21-40 |Заміна гідроізоляції|
|нижній площині плити і |на площі | |з улаштуванням |
|на ділянках стіни, |до 30%. Ухил | |цементної підлоги. |
|що примикають до балкона |плити не | |Ремонт зливів |
|(козирка). Цементна |менше 1%. | | |
|підлога і гідроізоляція |Ширина тріщин| | |
|місцями пошкоджені. На |до 1 мм | | |
|нижній поверхні іржаві | | | |
|плями, сліди протікання. | | | |
|Тріщини | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Протікання, руйнування |Ширина тріщин| 41-60 |Зміцнення плит і |
|захисного шару, |до 2 мм. | |консолей, заміна |
|оголення арматури. |Пошкодження | |гідроізоляції |
|Корозія металевих |на площі до | | |
|несучих конструкцій |50% | | |
|(консолей, кронштейнів, | | | |
|підвісок). | | | |
|Тріщини в плиті | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Прогини плити, великі |Прогини плити| 61-80 |Розбирання |
|тріщини, руйнування |понад 1/100 | |конструкцій |
|огорожі |прольоту. | |балконів, заміна |
| |Тріщини | |козирків |
| |шириною до | | |
| |2 мм | | |
------------------------------------------------------------------------

Дахи

Таблиця 39

Дахи дерев'яні
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Послаблення кріплення: | - | 0-20 |Ремонт кріплень і |
|болтів, хомутів, скоб; | | |деталей, слухових |
|пошкодження деталей | | |вікон |
|слухових вікон | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Ураження гнилизною |Пошкодження | 21-40 |Заміна мауерлату і |
|деревини мауерлату |на площі | |зміцнення ніг |
|і кінців ніг крокви, |до 20% | |крокви, виправлення |
|послаблення врубок і | | |конструкцій, |
|з'єднань | | |кріплення врубок |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Ураження гнилизною |Те ж, до | 41-60 |Заміна мауерлату, |
|деревини мауерлату, |50% | |частини ніг крокви, |
|крокви, обрешітки; | | |суцільна обрешітка |
|наявність додаткових | | |під настінним |
|тимчасових кріплень ніг | | |жолобом, часткова |
|крокви; зволоження | | |заміна обрешітки |
|деревини | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Прогини ніг крокви, | - | 61-80 |Повна заміна |
|ураження гнилизною і | | |дерев'яної |
|жучком деревини деталей | | |конструкції даху |
|даху | | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 40

Дахи залізобетонні збірні (горищні)
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Незначні пошкодження | - | 0-20 |Усунення дрібних |
|дерев'яних деталей, | | |пошкоджень |
|цегляних стовпчиків | | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини в цегляних |Пошкодження | 21-40 |Зміцнення цегляних |
|стовпчиках або ділянках |на площі | |стовпчиків або |
|опору, дрібні пробоїни в |до 20% | |ділянок опору |
|плитах перекриття, | | |залізобетонних |
|гнилизна дерев'яних | | |панелей, закладання |
|деталей | | |пробоїн, заміна |
| | | |пошкоджених |
| | | |дерев'яних деталей |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Неглибокі тріщини в |Ширина | 41-60 |Зміцнення |
|залізобетонних |розкриття | |залізобетонних |
|кроквяних балках, |тріщин до | |кроквяних балок |
|протікання даху |2 мм | |і плит. |
| | | |Замазування тріщин |
| | | |і вибоїн |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Наскрізні тріщини в |Ширина | 61-80 |Повна заміна |
|кроквяних балках, |розкриття | |конструкцій даху |
|плитах; прогини |тріщин | | |
|плит покриття; |понад 2 мм. | | |
|руйнування цегляних |Прогини | | |
|стовпчиків і ділянок |панелей | | |
|опору залізобетонних |понад 1/100 | | |
|панелей стін; оголення |прольоту. | | |
|арматури |Пошкодження | | |
| |на площі | | |
| |понад 20% | | |
------------------------------------------------------------------------

Таблиця 41

Дахи суміщені зі збірних залізобетонних

шаруватих панелей
------------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Кількісна |Фізичний|Приблизний обсяг |
| | оцінка |знос, % |робіт |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Дрібні вибоїни на |Пошкодження | 0-20 |Закладання вибоїн |
|поверхні плит |на площі | | |
| |до 15% | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Тріщини в панелях, |Ширина тріщин| 21-40 |Замазування тріщин |
|пробоїни, сліди |до 1 мм. | |і вибоїн. |
|протікання. Осідання |Протікання | |Ремонт покрівлі |
|утеплювача, його висока |на площі до | | |
|вологість |10%. | | |
| |Відносна | | |
| |вологість | | |
| |утеплювача | | |
| |понад 20% | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Числені тріщини в |Ширина тріщин| 41-60 |Розкриття панелей і |
|панелях, сліди протікання |до 2 мм. | |заміна утеплювача, |
|і промерзання, прогини |Протікання і | |замазування тріщин, |
|панелей |промерзання | |зміцнення окремих |
| |на площі до | |плит. Ремонт |
| |25%. Прогини | |покрівлі |
| |панелей | | |
| |до 1/80 | | |
| |прольоту | | |
|--------------------------+-------------+--------+--------------------|
|Часткове руйнування | - | 61-80 |Заміна панелей даху |
|панелей, деструкція | | | |
|утеплювача, сліди | | | |
|протікання і промерзання | | | |
------------------------------------------------------------------------

Покрівлі

Таблиця 42

Покрівлі рулонні
------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг |
| |знос, % |робіт |
|-----------------------------+--------+-------------------------|
|Поодинокі дрібні пошкодження | 0-20 |Частковий ремонт |
|і пробоїни в покрівлі та | |покрівлі, жолобів |
|покрівлі та місцях примикання| | |
|до вертикальної поверхні; | | |
|прогин настінних жолобів | | |
|-----------------------------+--------+-------------------------|
|Здуття поверхні, тріщини, | 21-40 |Заміна верхнього шару |
|розриви (місцями) верхнього | |руберойду з розрізанням |
|шару покрівлі, що вимагає | |в місцях здуття і |
|заміни до 10% покрівлі; | |дадатковим покриттям ще |
|іржавіння і значні | |одним шаром; ремонт |
|пошкодження настінних жолобів| |жолобів, решіток і |
|та огороджуючої решітки; | |водоприймальних пристроїв|
|проникнення вологи в місцях | | |
|примикання до вертикальної | | |
|поверхні; пошкодження | | |
|деталей водоприймального | | |
|пристрою (в плоских дахах) | | |
|-----------------------------+--------+-------------------------|
|Руйнування верхнього і | 41-60 |Ремонт покрівлі з |
|частково нижнього шару | |покриттям двома шарами |
|покриття; здуття, що | |руберойду; заміна |
|потребує заміни 10 до 25% | |жолобів, звису і |
|покриття покрівлі; | |компенсаторів, покриття |
|іржавіння і руйнування | |парапетів і т.п.; |
|настінних жолобів або | |ремонт огороджуючої |
|водоприймальних пристроїв, | |решітки |
|звисів і компенсаторів, | | |
|протікання покрівлі місцями; | | |
|масове пошкодження | | |
|огороджуючої решітки | | |
|-----------------------------+--------+-------------------------|
|Масове протікання, | 61-80 |Повна заміна покрівлі |
|відшарування покриття від | | |
|основи, відсутність частин | | |
|покриття, огороджуюча | | |
|решітка зруйнована | | |
------------------------------------------------------------------

Таблиця 43

Покрівлі мастичні
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Поодинокі незначні пошкодження | 0-20 |Частковий ремонт покрівлі |
|і пробоїни в покрівельному | |з відновленням верхнього |
|покритті, водовідні пристрої | |шару. Ремонт водовідвідних|
|і покриття з оцинкованої сталі | |пристроїв і покриття |
|прогнуті, верхній захисний шар | |з оцинкованої сталі |
|і захисно-оздоблююче покриття | | |
|покрівлі відсутнє на площі до | | |
|10% | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Здуття і пошкодження | 21-40 |Заміна мастичного покриття|
|мастичного покриття | |з улаштуванням |
|(тріщини і відшарування в | |нового двошарового |
|в місцях примикання до | |покриття, зміцнення місць |
|вертикальних конструкцій), що | |примикання до вертикальної|
|вимагають заміни до 10% | |поверхні з обклеюванням |
|покрівлі; іржавіння і значне | |склотканиною, ремонт |
|пошкодження настінних жолобів | |жолобів, огороджуючої |
|і огороджуючої решітки; | |решітки і водоприймальних|
|пошкодження деталей пристрою | |пристроїв |
|водоприймання (в плоских | | |
|дахах) | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Розриви мастичного покриття; |41-60 |Ремонт гідроізоляційного |
|здуття покриття, що потребує | |покриття зі зміцненням |
|заміни від 10 до 20% площі | |деформаційних швів, |
|покрівлі; руйнування | |улаштування покрівельного |
|покрівельного покриття у місцях | |покриття у місцях |
|примикання до вертикальної | |примикання до вертикальної|
|поверхні; протікання місцями; | |поверхні, заміні |
|значне пошкодження огороджуючої | |водовідводних пристроїв і |
|решітки | |покриття з оцинкованої |
| | |сталі |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Пошкодження і просідання | 61-80 |Повна заміна покрівлі |
|основи покрівлі; тріщини в | |з ремонтом основи |
|стиках панелей, масове | | | |
|протікання, руйнування вузлів | | |
|примикання і огороджувальної | | |
|решітки | | |
----------------------------------------------------------------------

Таблиця 44

Покрівлі стальні
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Послаблення кріплення окремих | 0-20 |Латання і замазування |
|листів до обрешітки, окремі | |свищів у місцях |
|протікання | |пошкоджень, кріплення |
| | |клямерами |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Нещільності фальців, окремі | 21-40 |Латання, заміна окремих |
|пробоїни і порушення у місцях | |листів на площі покрівлі |
|примикань до виступаючих | |до 10%; промазування і |
|частин; просвіти, пошкодження | |обтискання фальців, |
|настінних жолобів | |замазування свищів, |
| | |ремонт настінних жолобів |
| | |і розжолобків |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Іржа на поверхні покрівлі, | 41-60 |Заміна настінних жолобів, |
|свищі, пробоїни, викривлення і | |розжолобків і рядового |
|порушення кріплення | |покриття на площі |
|огороджуючої решітки, велика | |покрівлі від 10 до |
|кількість протікань | |25%; ремонт огороджуючої |
| | |решітки |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Масове протікання, сильна іржа | 61-80 |Повна заміна покрівлі |
|на внутрішній поверхні покрівлі,| | |
|руйнування фальців, велика | | |
|кількість латок на покрівлі, | | |
|руйнування огороджуючої решітки | | |
----------------------------------------------------------------------

Таблиця 45

Покрівлі з азбестоцементних листів
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Часткове викривлення металевих | 0-20 |Ремонт жолобів з заміною |
|жолобів, послаблення кріплення | |пошкоднених деталей, |
|окремих азбестоцементних листів | |закріплення окремих |
|до обрешітки | |листів |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Протікання і просвіти в окремих | 21-40 |Часткова заміна рядового |
|місцях, відставання і тріщини | |покриття і гребеневих |
|гребеневих плит, відрив листів | |плит |
|на площі покрівлі до 10% | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Відсутність окремих листів, | 41-60 |Заміна рядового покриття |
|відколи і тріщини, протікання, | |з використанням до 25% |
|ослаблення кріплення листів до | |старого матеріалу |
|обрешітки | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Масове руйнування покрівлі, | 61-80 |Повна заміна покрівлі |
|відсутність частини настінних | | |
|жолобів і оздоблення звисів, | | |
|велика кількість латок із | | |
|рулонних матеріалів | | |
----------------------------------------------------------------------

Таблиця 46

Покрівлі черепичні
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Поодинокі щілини і нещільне | 0-20 |Поновлення промазки між |
|примикання черепиці, часткове | |окремими черепицями і |
|порушення промазки між | |на гребенях, вибіркова |
|черепицями | |перекладка до 10% |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Пошкодження окремих черепиць | 21-40 |Перекладка з заміною |
|(не більше 1 черепиці на | |окремих черепиць; ремонт |
|1 кв.м), пробоїни та іржа в | |підвісних жолобів |
|підвісних жолобах, масове | | |
|руйнування промазки швів | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Пошкодження і розкол окремих | 41-60 |Перекладка черепиці на |
|черепиць (2-4 черепиці на | |покрівлі з використанням |
|1 кв.м), протікання, | |25% нової черепиці; заміна|
|проникання води і снігу | |підвісних жолобів і |
|через щілини | |металевих елементів |
| | |покрівлі |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Масове протікання покрівлі, | 61-80 |Повна заміна покрівлі |
|відставання і пошкодження | | |
|великої кількості черепиці, | | |
|велика кількість латок, | | |
|відсутність частини | | |
|оздоблення і підвісних | | |
|жолобів | | |
----------------------------------------------------------------------

Таблиця 47

Покрівлі дранкові
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Забрудненість покрівлі, | 0-20 |Очищення покрівлі з |
|пошкодження окремих дранок на | |заміною пошкоджених дранок|
|площі до 5% | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Випадання окремих дранок | 21-40 |Вибіркова заміна дранки |
|на площі покрівлі до 10%, іржа | |і металевої облямівки |
|на металевій облямівці | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Гнилизна або випадання дранок | 41-60 |Заміна дранок і металевої |
|на площі покрівлі до 40%; | |облямівки з використанням |
|лишайники на поверхні покрівлі | |нових матеріалів |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Масове пошкодження гнилизною | 61-80 |Повна заміна покрівлі |
|і випадання дранок | | |
----------------------------------------------------------------------

Таблиця 48

Покрівлі тесові
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Незначні пошкодження дощок, | 0-20 |Очищення покрівлі. |
|забрудненість покрівлі | |Перестилання верхнього |
| | |ряду покрівлі з |
| | |використанням нового тесу |
| | |на площі покриття до 5% |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Тріщини в дошках верхнього | 21-40 |Перестилання верхнього |
|і нижнього шарів, іржа в | |шару покрівлі з |
|металевих жолобах, протікання | |використанням нового тесу |
|в окремих місцях | |на площі покриття до 20% з|
| | |простругуванням доріжок, |
| | |ремонт жолоба |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Враження гнилизною дощок | 41-60 |Перестилання тесу |
|верхнього шару, тріщини в | |верхнього шару з |
|дошках, масове протікання | |використанням нового тесу |
|покрівлі | |на площі покриття до 50% |
| | |з очищенням і ремонтом |
| | |нижнього шару |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Масове враження гнилизною | 61-60 |Повна заміна покрівлі |
|і жучком дощок, відпадання | |і підвісного жолоба |
|дощок верхнього і нижнього | | |
|шарів, руйнування підвісних | | |
|жолобів | | |
----------------------------------------------------------------------

Підлоги

Таблиця 49

Підлоги цементно-піщані, бетонні, мозаїчні
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Окремі дрібні вибоїни і волосяні| 0-20 |Затирання тріщин і |
|тріщини, незначне пошкодження | |вибоїн, ремонт плінтусів |
|плінтусів | |з використанням нових |
| | |до 20% |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Стирання поверхні в місцях | 21-40 |Закладання вибоїн |
|ходіння, вибоїни до 0,5 кв.м | | |
|на площі до 25% | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Масові глибокі вибоїни і | 41-60 |Заміна покриття в місцях |
|відставання покриття від основи | |ходіння, частковий ремонт |
|місцями до 5 кв.м на площі | |основи |
|до 50% | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Масове руйнування покриття | 61-80 |Повна заміна покриття |
|і основи | |і основи |
----------------------------------------------------------------------

Примітка. Знос ксилолітових, асфальтових та інших підлог та

в'яжучих матеріалів з дрібними заповнювачами

визначається аналогічно за цією таблицею.

Таблиця 50

Підлога з керамічних плиток
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Дрібні відколи і тріщини | 0-20 |Заміна окремих плиток |
|окремих плиток на площі до 20% | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Відсутність окремих плиток, | 21-40 |Часткова заміна покриття |
|здуття і відставання на площі | |з використанням нових |
|від 20 до 50% | |плиток |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Часткова відсутність плиток, | 41-60 |Заміна плиток на площі |
|вибоїни в основі на площі | |підлоги понад 50%, ремонт |
|понад 50%, в санвузлах можливе | |основи |
|протікання через міжповерхове | | |
|перекриття | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Повне руйнування покриття і | 61-80 |Повна заміна основи |
|основи, масове протікання в | |та покриття |
|санвузлах через міжповерхове | | |
|перекриття | | |
----------------------------------------------------------------------

Таблиця 51

Підлоги паркетні
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Дрібні пошкодження і незначна | 0-20 |Циклювання окремих |
|усушка паркетних клепок, щілини | |ділянок, укріплення |
|між клепками до 3 мм, жолоблення| |плінтуса |
|окремих клепок | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Відставання окремих клепок | 21-40 |Заміна клепок і |
|від основи; відколи, стертість, | |замазування тріщин, |
|тріщини і сильне жолоблення | |циклювання підлоги. |
|місцями; відсутність клепок | |Часткове перестилання |
|групами по 5-10 шт. в окремих | |паркету на площі підлоги |
|місцях; невелике пошкодження | |до 10% |
|основи | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Відставання клепок від основи | 41-60 |Перестилання паркету з |
|на значній площі (помітне | |використанням старих |
|здуття, скрип і глухий шум під | |матеріалів на площі |
|час ходіння); відсутність | |підлоги до 50% і ремонт |
|клепок місцями на площі до | |основи |
|0,5 кв.м, сильна стертість, | | |
|масове жолоблення, просідання | | |
|місцями і пошкодження основи | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Повне порушення суцільності | 61-80 |Повна заміна паркету |
|паркетного покриття, масова | |та основи |
|відсутність клепок, значне | | |
|просідання та пошкодження | | |
|основи | | |
----------------------------------------------------------------------

Таблиця 52

Підлоги дощані
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Поодинокі дрібні відколи, щілини| 0-20 |Ущільнювання підлог, |
|поміж дошками і провисання | |усунення провисання дощок |
|дощок | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Стирання дощок в місцях ходіння,| 21-40 |Заміна окремих дощок на |
|відколи дощок місцями, | |площі до 5% |
|пошкодження окремих дощок | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Прогини і просідання, місцями | 41-60 |Перестилання підлог з |
|зломи (у чвертях) окремих дощок | |використанням нового |
| | |матеріалу на площі |
| | |підлоги до 25%, часткова |
| | |заміна лаг |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Враження дощок гнилизною та | 61-80 |Заміна підлог і лаг |
|жучком, прогини, просідання, | | |
|руйнування підлоги | | |
----------------------------------------------------------------------

Таблиця 53
Підлоги з деревинно-стружкових (деревинно-волокнистих) плит
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Поодинокі дрібні відколи країв | 0-20 |Ущільнення і усунення |
|плит, щілини між плитами місцями| |провисання плит |
|шириною понад 1 мм, провисання | | |
|плит | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Стирання і відколи окремих | 21-40 |Заміна окремих плит |
|плит в місцях ходіння і на | |підлоги на площі до 10% |
|стиках, пошкодження окремих | | |
|плит | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Прогини і просідання покриття, | 41-60 |Перестилання підлоги і |
|сильне зношення плит, місцями | |заміна лаг з використанням|
|гнилизна | |до 25% нових матеріалів |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Враження гнилизною і жучком, | 61-80 |Повна заміна підлоги |
|руйнування лаг | | |
----------------------------------------------------------------------

Таблиця 54

Підлоги з рулонних матеріалів
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Відставання матеріалу на стиках,| 0-20 |Підклеювання матеріалу, |
|здуття місцями, дрібне | |ремонт плінтусів з |
|пошкодження плінтусів | |використанням нового |
| | |матеріалу до 20% |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Стертість матеріалу біля дверей | 21-40 |Латання стертих місць |
|і в місцях ходіння | |і заміна стертих полотен |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Матеріал підлоги стертий, | 41-60 |Повна заміна покриття |
|пробитий, розірваний по всій | |підлоги з використанням |
|площі, просідання основи | |частини старого матеріалу |
|місцями до 10% площі підлоги | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Основа підлоги просіла і | 61-80 |Ремонт основи і повна його|
|зруйнована на площі понад 10% | |заміна, улаштування |
| | |чистого покриття підлоги |
----------------------------------------------------------------------

Таблиця 55

Підлоги із синтетичних плиток
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Відставання плиток по краях або | 0-20 |Підклеювання плиток, |
|повністю на площі до 10% площі | |ремонт плінтуса з |
|підлоги, дрібні пошкодження | |використанням до 20% |
|плінтуса | |нового матеріалу |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Стертість і пошкодження | 21-40 |Заміна стертих і |
|окремих плиток на площі підлоги | |пошкоджених плиток |
|від 10 до 25% | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Плитки стерті і прогини на | 41-60 |Ремонт основи, |
|площі підлоги від 25 до | |улаштування покриття з |
|40%, основа підлоги місцями | |заміною пошкоджених |
|просіла | |плиток |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Масове просідання і руйнування | 61-80 |Повна заміна основи |
|основи підлоги | |і покриття |
----------------------------------------------------------------------

Вікна, двері

Таблиця 56

Віконні блоки дерев'яні
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Дрібні тріщини в місцях | 0-20 |Конопачення місць |
|примикання коробок до стін, | |примикання коробок до |
|стертість або щілини у стулках. | |стін. Відновлення |
|Замазка місцями відстала, | |штапиків, замазки, скла, |
|часткова відсутність штапиків, | |відливів з використанням |
|тріщини скла, дрібні пошкодження| |до 15% нового матеріалу |
|відливів | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Віконні рами розсохлись, | 21-40 |Ремонт рам, укріплення |
|пожолобились і розхитались у | |з'єднань накладками, |
|кутках, частина приборів | |скління з використанням |
|пошкоджена або відсутня, | |до 30% нового матеріалу |
|відсутність скла, відливів | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Нижній брус віконної рами, | 41-60 |Ремонт рам, коробки і |
|підвіконна дошка уражені | |підвіконної дошки з |
|гнилизною, деревина | |використанням нового |
|розшаровується, рами розхитані | |матеріалу |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Віконні рами, коробка і | 61-80 |Повна заміна віконних |
|підвіконна дошка повністю | |блоків |
|уражені гнилизною і жучком, | | |
|стулки не відкриваються або | | |
|випадають; всі примикання | | |
|порушені | | |
----------------------------------------------------------------------

Таблиця 57

Віконні блоки металеві
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Ущільнювальні прокладки зношені | 0-20 |Відновлення ущільнювальних|
|або відсутні, тріщини у склі | |прокладок, скління з |
|або відсутність скла місцями, | |використанням до 15% |
|незначні тріщини в місцях | |нового матеріалу |
|примикання коробок до стін | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Порушення герметизації | 21-40 |Ремонт рам, зміцнення |
|віконних коробок, прибори | |з'єднань, заміна 50% |
|частково загублені або | |приборів |
|несправні, пошкодження | | |
|віконних відливів, деформація | | |
|віконних рам | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Корозія елементів коробки | 41-60 |Ремонт рам і коробок із |
|і рам, деформація коробки і рам | |заміною до 50% |
| | |непридатних частин |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Масова корозія віконних | 61-80 |Повна заміна віконних |
|коробок і рам, повне руйнування | |блоків |
|рам і коробок | | |
----------------------------------------------------------------------

Таблиця 58

Двері дерев'яні
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Дрібні поверхневі тріщини у | 0-20 |Ущільнення місць |
|місцях примикання коробок | |примикання, ремонт з |
|(колод) до стін і перегородок, | |використанням дошкових |
|стертість дверних полотен або | |накладок |
|щілини в притулах | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Дверні полотна осіли або | 21-40 |Ремонт дверних полотен і |
|мають нещільний притул по | |коробок з заміною до 50% |
|периметру коробки, прибори | |приборів |
|частково втрачені або несправні,| | |
|дверні коробки (колодки) | | |
|перекошені, наличники | | |
|пошкоджені | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Коробки місцями пошкоджені | 41-60 |Ремонт дверних коробок |
|або уражені гнилизною, | |і полотен, заміна |
|наличники місцями відсутні, | |зруйнованої частини |
|обв'язка, полотен пошкоджена | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Повне розхитування дверних | 61-80 |Повна заміна заповнення |
|полотен і коробок (колод), | |отворів |
|масове пошкоджений гнилизною | | |
|і жучком | | |
----------------------------------------------------------------------

Таблиця 59

Двері металеві
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Ущільнювальні прокладки | 0-20 |Відновлення ущільнювальних|
|зношені або відсутні, тріщини у | |прокладок, заміна |
|склі або відсутність скла, | |декоративних деталей, з |
|тріщини в місцях примикання | |використанням нового |
|коробок до стін, пошкодження | |матеріалу |
|декоративних деталей дверей | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Прибори частково втрачені | 21-40 |Ремонт дверних полотен |
|або несправні, пошкодження | |та коробок з заміною до |
|наличників, пошкодження і | |50% приборів |
|перекоси обв'язок, імпостів, | | |
|коробок | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Часткова корозія деталей | 41-60 |Ремонт дверних коробок |
|дверних полотен і коробки, | |з заміною пошкоджених |
|пошкодження заповнення | |деталей, ремонт або |
|дверей | |заміна дверних полотен |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Масова корозія дверних | 61-80 |Повна заміна заповнення |
|коробок і полотен, часткове | |отворів |
|руйнування дверних полотен і | | |
|коробок | | |
----------------------------------------------------------------------

Оздоблювальні покриття

Таблиця 60

Фарбування водяними сумішами
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Поодинокі пошкодження шару | 0-20 | - |
|фарби, волосяні тріщини в | | |
|рустах, в місцях примикання | | |
|стелі і стін | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Шар фарби потемнів і | 21-40 |Промивання поверхні і |
|забруднився, в окремих місцях | |фарбування за один раз |
|пошкоджений | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Шар фарби розтріскався, | 41-60 |Промивання поверхні, |
|потемнів і забруднився, | |шпаклювання окремих |
|місцями відшарувався і здувся | |місць на площі до 10% |
| | |фарбування за два рази |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Сліди протікання, іржаві | 61-80 |Повне перефарбування з |
|плями, відшарування, здуття і | |підготовкою поверхні |
|відпадання шару фарби зі | | |
|шпаклівкою, на поверхні | | |
|глибокі тріщини, подряпини, | | |
|вибоїни | | |
----------------------------------------------------------------------

Таблиця 61

Пофарбування масляне
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Поодинокі пошкодження шару | 0-20 | - |
|фарби, подряпини | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Потемніння і забруднення шару | 21-40 |Промивка і пофарбування |
|фарби, матові плями і потьоки | |за один раз |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Сирі плями, відшарування | 41-60 |Пофарбування місцями за |
|здуття, місцями відпадання | |два рази і повністю за |
|фарби зі шпаклівкою на площі | |один раз з підготовкою |
|поверхні до 10% | |поверхні місцями до 20% |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Масові плями, відшарування, | 61-60 |Повне перефарбування з |
|здуття і відпадання шару фарби | |підготовою поверхні |
|зі шпаклівкою | | |
----------------------------------------------------------------------

Таблиця 62

Обклеювання шпалерами
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Відставання і пошкодження | 0-20 |Підклеювання окремих |
|крайок місцями | |крайок |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Тріщини, забруднення і обриви | 21-40 |Обклеювання окремих |
|в кутках, місцях встановлення | |місць |
|електричних пристроїв, біля | | |
|отворів дверей, знебарвлення | | |
|малюнка місцями | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Знебарвлення малюнка, | 41-60 |Обклеювання стін |
|забруднення на площі до 50%, | |шпалерами без |
|відставання від основи | |підготовки основи |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Знебарвлення малюнка, | 61-80 |Обклеювання стін |
|відставання шпалер і паперової | |шпалерами з підготовкою |
|основи, тріщини і розриви на | |основи |
|всій площі | | |
----------------------------------------------------------------------

Таблиця 63

Облицювання керамічною плиткою
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Дрібні тріщини і відколи в | 0-20 |Затирання окремих |
|плитах | |відколів |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Часткове випадання або нещільне | 21-40 |Часткова заміна |
|прилягання плиток на площі до | |глазурованих плиток |
|50% облицювання | |понад 10 шт. в одному |
| | |місці |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Відсутність плитки на площі | 41-60 |Заміна облицювання з |
|до 50%, нещільне прилягання | |використанням до 25% |
|плитки на площі понад 50% | |старої плитки |
|облицювання | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Масова відсутність плитки; | 61-80 |Повна заміна облицювання |
|плитки, що збереглися, легко | |без використання старої |
|знімаються на площі понад | |плитки, відновлення |
|50% облицювання | |основи |
----------------------------------------------------------------------

Таблиця 64

Штукатурка
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Окремі волосяні тріщини і | 0-10 |Часткове затирання |
|відколи | |зі шпаклюванням |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Глибокі тріщини, дрібні | 11-20 |Часткове затирання |
|пробоїни, відшарування | |штукатурки |
|накривного шару місцями | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Відставання або відколки | 21-30 |Ремонт штукатурки |
|площею до 1 кв.м на поверхні | |місцями до 1 кв.м на |
|до 5% | |площі до 5% |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Здимання або відпадання | 31-40 |Ремонт штукатурки з |
|штукатурки і листів місцями до | |підготовкою поверхні |
|10 кв.м на площі до 25% | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Здимання та відпадання | 41-50 |Ремонт штукатурки з |
|штукатурки та листів місцями | |підготовкою поверхні |
|понад 10 кв.м на площі до 50% | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Відпадання штукатурки і листів | 51-60 |Повна і зміна |
|великими масивами на площі | |штукатурки без |
|понад 50%; | |підготовки поверхні |
|при простукуванні штукатурка | | |
|легко відстає або розбирається | | |
|руками | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Масове відпадання шару | 61-70 |Повна заміна штукатурки |
|штукатурки і листів, | |з підготовкою поверхні |
|пошкодження основи | | |
----------------------------------------------------------------------
Примітка. Розповсюджується на поверхні а окремих листів сухої

штукатурки

Таблиця 65

Чиста обшивка рублених стін
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Дрібні тріщини і відколи | 0-20 |Кріплення окремих |
| | |дощок |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Відставання обшивки від стін | 21-40 |Часткове перебирання |
|у кутках і в нижній частині, | |обшивки на площі до |
|наскрізні тріщини в дошках | |50% без використання |
| | |нових матеріалів |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Гнилизна, відставання від стін, | 41-60 |Заміна обшивки з |
|тріщини місцями, відсутність | |використанням до 50% |
|окремих дощок | |нових матеріалів |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Масове відставання і відсутність| 61-80 |Повна заміна обшивки |
|дощок, гнилизна на поверхні і на| | |
|брусках основи | | |
----------------------------------------------------------------------

4. ТАБЛИЦІ ФІЗИЧНОГО ЗНОСУ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ

ІНЖЕНЕРНОГО УСТАТКУВАННЯ

Таблиця 66

Система гарячого водопостачання
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Послаблення сальникових | 0-20 |Набивання сальників, |
|набивок, прокладок і запірної | |заміна прокладок, |
|арматури, окремі порушення | |улаштування |
|теплоізоляції магістралей і | |трубопроводів (місцями) |
|стояків | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Крапельні течі у місцях | 21-40 |Часткова заміна запірної |
|різьбових з'єднань | |арматури і окремих |
|трубопроводів і врізки запірної | |рушникосушилок, вибіркова |
|арматури; порушення роботи | |заміна трубопроводів |
|окремих рушникосушилок (течі, | |магістралей, відновлення |
|порушення пофарбування, сліди | |теплоізоляції |
|ремонту); порушення | | |
|теплоізоляції магістралей і | | |
|стояків; часткове пошкодження | | |
|корозією магістралей | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Несправність змішувачів і | 41-60|Заміна запірної арматури, |
|запірної арматури; сліди ремонту| |змішувачів, |
|трубопроводів магістралей | |рушникосушилок; |
|(хомути, латки, заміна окремих | |часткова заміна |
|ділянок); незадовільна робота | |трубопроводів магістралей |
|рушникосушилок; значна корозія | |і стояків |
|трубопроводів | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Несправність системи: | 61-80 |Повна заміна системи |
|вихід з ладу запірної арматури, | | |
|змішувачів, рушникосушилок, | | |
|сліди значних ремонтів системи | | |
|у вигляді хомутів, часткової | | |
|заміни, заварювань; корозія | | |
|елементів системи | | |
----------------------------------------------------------------------

Таблиця 67

Система центрального опалення
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Послаблення прокладок і набивки | 0-20 |Заміна прокладок, |
|запірної арматури, порушення | |набивання сальників, |
|пофарбування приладів опалення і| |часткове відновлення |
|стояків, часткове порушення | |теплоізоляційних труб |
|магістралей | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Крапельні течі в місцях врізки | 21-40 |Часткова заміна запірної |
|запірної арматури, приладів | |арматури, окремих |
|і в секціях приладів опалення; | |приладів опалення, |
|окремі хомути на стояках і | |заміна стояків і |
|магістралях; значні порушення | |окремих ділянок |
|теплоізоляції магістралей; | |магістралей; відновлення |
|сліди ремонту калориферів | |теплоізоляції, ремонт і |
| | |налагодження калориферів |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Крапельні течі в приладах | 41-60 |Заміна магістралей, |
|опалення і місцях їх врізки; | |часткова заміна стояків, |
|сліди протікання в приладах | |приладів опалення, |
|опалення, сліди їх відновлення; | |відновлення теплоізоляції,|
|велика кількість хомутів на | |заміна калориферів |
|стояках і магістралях, сліди їх | | |
|часткового ремонту з вибірковою | | |
|заміною; корозія трубопроводів | | |
|магістралей; незадовільна | | |
|робота калориферів | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Масове пошкодження трубопроводів| 61-80 |Повна заміна системи |
|(стояків, магістралей), сильне | | |
|пошкодження іржею, сліди | | |
|часткового ремонту (хомути, | | |
|заварка), незадовільна робота | | |
|приладів опалення і запірної | | |
|арматури; значне порушення | | |
|теплоізоляції трубопроводів | | |
----------------------------------------------------------------------

Таблиця 68

Система холодного водопостачання
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Послаблення сальникових набивок | 0-20 |Набивання сальників, |
|і прокладок кранів та запірної | |заміна прокладок |
|арматури, витікання води в | |запірної арматури, ремонт |
|деяких змивних бачках, часткове | |і регулювання змивних |
|пошкодження пофарбування | |бачків |
|трубопроводів | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Крапельна теча у місцях врізки | 21-40 |Часткова заміна кранів і |
|кранів і запірної арматури; | |запірної арматури, ремонт |
|окремі пошкодження трубопроводів| |окремих ділянок |
|(свищі, теча); пошкодження | |трубопроводів, відновлення|
|корозією окремих ділянок | |пофарбування трубопроводів|
|трубопроводів; витікання води | | |
|у 20% приладів змивних бачків | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Розладнання арматури і змивних | 41-60 |Заміна запірної арматури, |
|бачків (до 40%); сліди ремонту | |часткова заміна змивних |
|трубопроводу (хомути, | |бачків, заміна окремих |
|заварювання, заміна окремих | |ділянок трубопроводів, |
|ділянок); значна корозія | |пофарбування трубопроводів|
|трубопроводів; пошкодження до | | |
|10% змивних бачків (тріщини, | | |
|втрата кришок, рукояток) | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Повне розладнання системи, | 61-80 |Повна заміна системи |
|вихід з ладу запірної арматури, | | |
|велика кількість хомутів, | | |
|сліди часткової заміни | | |
|трубопроводів, валика корозія | | |
|елементів системи, пошкодження | | |
|до 30% змивних бачків | | |
----------------------------------------------------------------------

Таблиця 69

Система каналізації і водостоків
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Послаблення місць приєднання | 0-20 |Ущільнення з'єднань, |
|приладів; пошкодження | |частковий ремонт труб |
|емальованого покриття мийок, | | |
|раковин, умивальників, ванн на | | |
|площі до 10% їх поверхні; | | |
|тріщини в трубопроводах з | | |
|полімерних матеріалів | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Теча у місцях приєднання | 21-40 |Зарівнювання місць |
|приладів до 10% усієї кількості;| |приєднання приладів і |
|пошкодження емальованого | |ремонт в окремих місцях, |
|покриття мийок, раковин, | |часткова заміна |
|умивальників, ванн до 20% їх | |перхлорвінілових (ПХВ) |
|поверхні; пошкодження керамічних| |трубопроводів, |
|умивальників та унітазів | |заміна окремих приладів |
|(відколи, тріщини, вибоїни) до | | |
|10% їх кількості; часткове | | |
|пошкодження чавунних | | |
|трубопроводів; значне | | |
|пошкодження трубопроводів з | | |
|полімерних матеріалів | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Масова теча у місцях приєднання | 41-60 |Часткова заміна |
|приладів; пошкодження | |трубопроводів і приладів, |
|емальованого покриття мийок, | |заміна ПХВ трубопроводів |
|раковин, ванн, умивальників до | | |
|30% їх поверхні; пошкодження | | |
|керамічних умивальників і | | |
|унітазів до 20% їх кількості; | | |
|пошкодження чавунних | | |
|трубопроводів; масове | | |
|пошкодження трубопроводів з | | |
|полімерних труб | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Несправність системи; повсюдне | 61-80 |Повна заміна системи |
|пошкодження приладів; сліди | | |
|ремонтів (хомути, зарівнювання | | |
|і заміна окремих ділянок) | | |
----------------------------------------------------------------------

Таблиця 70

Система електрообладнання
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Несправність, послаблення | 0-20 |Встановлення відсутніх |
|кріплень і відсутність окремих | |приладів, кріплення |
|приладів (розеток, штепселів, | |приладів, ремонт шаф |
|патронів і т.д.); сліди корозії | | |
|на поверхні металевих шаф і | | |
|часткове пошкодження дерев'яних | | |
|кришок | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Часткове пошкодження ізоляції | 21-40 |Заміна окремих ділянок |
|магістральних і | |мережі і приладів; |
|внутрішньоквартирних мереж, | |ремонт ВРП |
|втрата еластичності ізоляції | | |
|дротів, відкрита проводка | | |
|покрита значним шаром фарби, | | |
|відсутність частини приладів і | | |
|кришок до них, сліди ремонту | | |
|ввідно-розподільних пристроїв | | |
|(ВРП) | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Повна втрата еластичності | 41-60 |Заміна окремих ділянок |
|ізоляції дротів, значне | |мережі, приладів, ВРП |
|пошкодження магістральних і | |відкритої проводки |
|внутрішньоквартирних мереж та | | |
|приладів, сліди ремонту системи | | |
|з частковою заміною мережі і | | |
|приладів, наявність тимчасових | | |
|прокладок, несправність ВРП | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Несправність системи проводки | 61-80 |Повна заміна системи |
|щитків, приладів ВРП; | | |
|відсутність частини приладів; | | |
|оголення дротів, сліди значних | | |
|ремонтів (провисання дротів), | | |
|пошкодження шаф, щитків, | | |
----------------------------------------------------------------------

Таблиця 71

Печі
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Дрібні тріщини в штукатурці | 0-20 |Замазування тріщин |
|печі, вертикальних розділках | | |
|або у швах між кахлями | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Глибокі тріщини і зсув цегли у | 21-40 |Перекладання склепіння і |
|паливнику, прилади розхитані, | |футерування паливника, |
|димлення печі через завали у | |зміцнення і заміна |
|каналах | |зруйнованих цеглин, |
| | |усунення завалів у каналах|
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Сильний загальний перегрів, | 41-60 |Часткове перекладання |
|димлення через каглянку | |печі з використанням |
|(затулку), здимання стінок | |нової цегли |
|місцями; прилади пошкоджені | | |
|місцями і випадають | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Сильне здимання і відхилення | 61-80 |Повне перекладання печі |
|стінок від вертикалі, глибокі | |з використанням нової |
|тріщини у зовнішній кладці, | |цегли, ремонт основи |
|зсув і випадання окремих цеглин,| | |
|вертикальні і горизонтальні | | |
|розділки місцями зруйновані, | | |
|паливник зруйнований, прилади | | |
|місцями відсутні | | |
----------------------------------------------------------------------

Таблиця 72

Сміттєпроводи
----------------------------------------------------------------------
| Ознаки зносу |Фізичний|Приблизний обсяг робіт |
| |знос, % | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Незначні пошкодження у стволі, | 0-20 |Усунення незначних |
|застрявання завантажувальних | |пошкоджень |
|клапанів | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Несправність завантажувальних | 21-40 |Ремонт завантажувальних |
|клапанів, нещільність у | |клапанів, зачеканення |
|розтрубних з'єднаннях, окремі | |розтрубів, улаштування |
|пробоїни у стволі сміттєпроводу,| |бандажів в місцях пробоїн |
|корозія металевих частин | |у стволі |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Відсутність або поломка | 41-60 |Ремонт ствола з |
|металевих деталей | |обладнанням окремих |
|завантажувальних люків, великі | |ділянок і заміною |
|пробоїни і розхитування | |завантажувальних |
|з'єднань ділянок ствола, поломка| |пристроїв, перекладання |
|бункера з тиберами, несправність| |вентиляційної камери |
|у стінках вентиляційної камери | |сміттєпроводу |
|сміттєпроводу | | |
|--------------------------------+--------+--------------------------|
|Повне розхитування ствола | 61-80 |Повна заміна ствола і |
|сміттєпроводу, відсутність | |вентиляційної камери, |
|або поломка завантажувальних | |ремонт камери |
|пристроїв, руйнування | |сміттєзбтрника |
|вентиляційної камери і | | |
|несправність в камері | | |
|сміттєзбірника | | |
----------------------------------------------------------------------

Додаток 1

Приблизна питома вага складових частин

конструктивних елементів

------------------------------------------------------------------
| Елементи |Складові | Питома вага складової частини, |
| |частини |(група будівель за капітальністю)|
| | |---------------------------------|
| | | I | II | III | IV | V |
|-----------------+------------+--------+------+------+-----+----|
|1. |Стіни і |Стіни | 73 | 86 | 80 | 76 | 61 |
| |перегородки |Перегородки | 27 | 14 | 20 | 24 | 39 |
| |(100%) | | | | | | |
|2. |Дахи |Конструкція | | | | | |
| |(100%) |даху | 75 | 40 | 40 | 40 | 47 |
| | |Покрівля | 25 | 60 | 60 | 60 | 53 |
|3. |Отвори |Вікна | 48 | 56 | 56 | 67 | 67 |
| | |Двері | 52 | 44 | 44 | 33 | 33 |
|----------------------------------------------------------------|
| Будівлі |
| (I і II групи) |
|----------------------------------------------------------------|
| |До 5 по-|Понад | | | |
| |верхів |5 по- | | | |
| | |верхів| | | |
|------------------------------+--------+------+------+-----+----|
|4. |Інше |Балкони* | 33 | 31 | - | - | - |
| |(100%) |Сходи | 25 | 24 | 40 | 25 | |
| | |Решта | 42 | 45 | 60 | 75 |100 |
------------------------------------------------------------------
___________________
* При відсутності балконів питома вага сходів і решти елементів
збільшується на половину питомої ваги балконів.

Додаток 2

Приблизна питома вага окремих елементів в системах

технічного обладнання

--------------------------------------------------------------------
| Технічне обладнання | Елементи | Питома вага елементів для|
| | |будівель, що мають поверхи|
| | |--------------------------|
| | | 1-3 | 4-6 | 9-12 |понад |
| | | | | | 12 |
|---------------------+-----------------+-----+------+------+------|
|Внутрішнє гаряче |Магістралі | 40 | 30 | 25 | 20 |
|водопостачання |Стояки | 30 | 40 | 45 | 55 |
| |Сушилки | 10 | 13 | 15 | 15 |
| |Змішувачі | 10 | 10 | 10 | 7 |
| |Запірна арматура | 10 | 7 | 5 | 3 |
|---------------------+-----------------+-----+------+------+------|
|Центральне опалення |Магістралі | 35 | 25 | 20 | 15 |
| |Стояки | 26 | 27 | 29 | 31 |
| |Прилади | 30 | 40 | 45 | 50 |
| |Запірна арматура | 9 | 7 | 5 | 3 |
| |Калорифери | - | 1 | 1 | 1 |
|---------------------+-----------------+-----+------+------+------|
|Внутрішній водопровід|Трубопроводи | 45 | 42 | 38 | 35 |
| |Крани і запірна | | | | |
| |арматура | 30 | 32 | 34 | 35 |
| |Змивні бачки | 25 | 26 | 28 | 30 |
|---------------------+-----------------+-----+------+------+------|
|Внутрішня каналізація|Раковини, | | | | |
| |умивальники, | | | | |
| |мийки | 25 | 25 | 20 | 20 |
| |Ванни | 30 | 30 | 35 | 35 |
| |Унітази | 20 | 20 | 25 | 25 |
| |Трубопроводи | 25 | 25 | 20 | 20 |
|---------------------+-----------------+-----+------+------+------|
|Внутрішнє |Магістралі | 20 | 20 | 25 | 25 |
|електробладнання |Внутрішньо- | | | | |
| |квартирні мережі | 25 | 25 | 22 | 22 |
| |Електроприлади | 30 | 32 | 33 | 35 |
| |ВРП | 25 | 23 | 20 | 18 |
--------------------------------------------------------------------

Додаток 3

Приклади

визначення величини фізичного зносу

елементів і будівлі в цілому

Приклад 1. Визначення величини фізичного зносу елемента, що
має ділянки з різним фізичним зносом.

Треба визначити фізичний знос стін багатоповерхового будинку
(загальна площа стін - 2000 кв.м). При обстеженні було з'ясовано,
що частина стіни (200 кв.м) має 40% фізичного зносу. Для іншої
частини стіни (1800 кв.м) величина фізичного зносу становить 10%.

Згідно з формулою (1) обчислюємо величину фізичного зносу
стін будівлі:

200 1800

Фе = 40 ----- + 10 ---- = 4 + 9 = 13%.

2000 2000

Приклад 2. Визначення величини фізичного зносу елементу, що
складається з декількох частин.

Треба визначити фізичний знос даху будівлі II групи
капітальності. Дані обстеження дозволяють оцінити фізичний знос
конструкцій даху в 20%, а знос покрівлі - в 50%. Згідно з питомою
вагою окремих складових частин елементів будівлі (див.додаток 2)
конструкція даху має питому вагу 40%, а покрівля - 60%.

Згідно з формулою (1) обчислюємо величину фізичного зносу
даху будівлі:

40 60

Фе = --- + 50 --- = 8 + 30 = 38%.

100 100

Приклад 3. Визначення величини фізичного зносу підлоги в
будівлі, що має три типи підлоги: паркетна, дощана, з метлахської
плитки.

Питома вага окремих ділянок визначається за їхньою
кошторисною вартістю (паркетна підлога - 70% загальної кошторисної
вартості, дощана - 20%, з метлахської плитки - 10%. Величина
фізичного зносу паркетної підлоги - 30%, дощаної - 40%, з
метлахської плитки - 20%.

Згідно з формулою (1) обчислюємо величину фізичного зносу
підлоги будівлі:

70 20 10

Фе = 30 --- + 40 --- + 20 --- = 21 + 8 + 2 = 31%.

100 100 100

Приклад 4. Визначення величини фізичного зносу системи
внутрішньої каналізації.

Треба визначити фізичний знос системи центрального опалення в
5-поверховій будівлі. За даними обстеження величина фізичного
зносу окремих елементів становить: раковини, умивальники - 30%,
ванни - 20%, унітази - 40%, трубопроводи - 40%. Згідно з питомою
вагою окремих елементів систем технічного обладнання (див. додаток
2) ці елементи мають відповідно таку питому вагу: 25%, 50%, 20%,
25%.

Згідно з формулою (1) обчислюємо величину фізичного зносу
системи внутрішньої каналізації:

25 30 20 25

Фе = 30 --- + 20 --- + 40 --- + 40 --- = 7,5 + 6 + 8 + 10 =

100 100 100 100

= 31,5%.

Величину фізичного зносу Фе приймаємо за 32%.

Приклад 5. Визначення величини фізичного зносу будівлі в
цілому.

При обстеженні великопанельної 5-поверхової житлової будівлі
були одержані дані про величину фізичного зносу її окремих
елементів.

Питома вага цих елементів прийнята відповідно до "Укрупнених
показників відновної вартості житлових, громадських, комунальних
будівель і будівель побутовго обслуговування для переоцінки
основних фондів підприємств і організацій, що перебувають на
державному бюджеті" (Збірник N 4. М., "Стройиздат", 1972).

Результати обчислення величини фізичного зносу будівлі
зведені в таблицю.

------------------------------------------------------------------
| | | | li |
| Елементи булівлі |Питома вага|Фізичний знос| Феi * ---- |
| | li (%) | Фli (%) | 100 |
|-------------------------+-----------+-------------+------------|
| 1. Фундамент | 4 | 10 | 0,40 |
|-------------------------+-----------+-------------+------------|
| 2. Стіни | 20 | 13 | 2,60 |
|-------------------------+-----------+-------------+------------|
| 3. Перегородки | 7 | 15 | 1,05 |
|-------------------------+-----------+-------------+------------|
| 4. Перекриття | 11 | 10 | 1,10 |
|-------------------------+-----------+-------------+------------|
| 5. Дах | 5 | 36 | 1,90 |
|-------------------------+-----------+-------------+------------|
| 6. Підлога | 12 | 31 | 3,72 |
|-------------------------+-----------+-------------+------------|
| 7. Сходи | 4 | 15 | 0,60 |
|-------------------------+-----------+-------------+------------|
| 8. Вікна і двері | 12 | 25 | 3,00 |
|-------------------------+-----------+-------------+------------|
| 9. Опорядження | 8 | 30 | 2,40 |
| внутрішнє | | | |
|-------------------------+-----------+-------------+------------|
|10. Інше | 8 | 25 | 2,00 |
|-------------------------+-----------+-------------+------------|
|11. Санітарно-технічне | | | |
| обладнання | 6,7 | | |
| у тому числі: | | | |
| центральне опалення | 1,6 | 30 | 0,48 |
| водопровід | 0,5 | 40 | 0,20 |
| гаряче водопостачання| 1,4 | 45 | 0,63 |
| каналізація | 3,2 | 32 | 1,02 |
|-------------------------+-----------+-------------+------------|
| Всього: | 100 | | 21,44 |
------------------------------------------------------------------

Величину фізичного зносу будинку Фб приймаємо за 21%.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу