open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2013  № 436

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 613 від 01.09.2014}

Про утворення комітету з конкурсних торгів Міністерства енергетики та вугільної промисловості

Відповідно до статті 11 Закону України "Про здійснення державних закупівель", Типового положення про комітет з конкурсних торгів, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 916, з метою регламентації порядку створення та організації діяльності комітету з конкурсних торгів, визначення його головних функцій, прав та обов'язків, забезпечення належної роботи комітету та упорядкування його кількісного складу НАКАЗУЮ:

1. Утворити комітет з конкурсних торгів Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

2. Затвердити:

2.1. Положення про комітет з конкурсних торгів Міністерства енергетики та вугільної промисловості, що додається.

2.2. Склад комітету з конкурсних торгів Міністерства енергетики та вугільної промисловості, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 19.05.2011 № 135 "Про створення комітету з конкурсних торгів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України" (зі змінами) та наказ Міністерства вугільної промисловості від 07.10.2010 № 393 "Про створення комітету з конкурсних торгів Міністерства вугільної промисловості України".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Е. СтавицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості
03.07.2013 № 436

ПОЛОЖЕННЯ
про комітет з конкурсних торгів Міністерства енергетики та вугільної промисловості

I. Загальні положення

1.1 Це Положення розроблено відповідно до ст. 11 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Типового положення про комітет з конкурсних торгів, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 916.

1.2 Комітет з конкурсних торгів (далі - комітет) - службові (посадові) особи Міненерговугілля, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

1.3 Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

1.4 Комітет у своїй діяльності керується цим Положенням, Законом та іншими нормативно-правовими актами.

II. Порядок створення та організація діяльності комітету

2.1 Склад комітету та положення про нього затверджуються наказом Міненерговугілля. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад.

Зміни до складу членів комітету затверджуються наказом Міненерговугілля.

2.2 До складу комітету входить не менше п'яти осіб.

Членство в комітеті не має створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.3 Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається наказом Міненерговугілля та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.

Голова комітету організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

2.4 Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, відповідального секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов'язки голови комітету на період своєї відсутності).

За рішенням комітету можуть залучатись службові (посадові) та інші особи структурних підрозділів Міненерговугілля для надання консультацій з технічних питань, що зазначені в документації конкурсних торгів.

З метою організації проведення процедур закупівлі за окремими програмами бюджетного фінансування або за напрямками закупівельної діяльності Міненерговугілля за рішенням комітету створюються робочі групи (далі - Групи), до складу яких входять спеціалісти (фахівці) відповідної галузі галузевих департаментів Міненерговугілля.

Порядок роботи робочої групи визначається її головою, який призначається рішенням комітету. Голова робочої групи організовує роботу Групи і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Групу завдань.

Кількісний та персональний склад Групи визначається на підставі завдань, які перед нею ставляться. Рішення щодо створення Групи, а також її кількісний та персональний склад фіксується в протоколі засідання комітету.

Члени Групи зобов'язані зберігати конфіденційність інформації, що стосується їх діяльності в складі Групи, кожен член Групи несе персональну відповідальність за прийняті ним рішення відповідно до законів України.

2.5 Формою роботи комітету є засідання, які скликаються головою комітету.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до членів комітету не пізніше ніж за два дні до засідання, за винятком питань, пов'язаних з проведенням закупівлі товарів, робіт і послуг, що мають терміновий характер.

2.6 На засіданнях комітету підлягають розгляду такі питання:

- планування здійснення процедур закупівель;

- складення та затвердження річного плану державних закупівель;

- вибір процедури закупівлі;

- інші питання відповідно до Закону та цього Положення.

2.7 Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету.

За умови рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

2.8 Рішення комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

III. Головні функції комітету

Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);

складення та затвердження річного плану державних закупівель;

складання та затвердження додатка до річного плану закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі;

проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивного та чесного вибору переможця;

надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;

організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);

проведення переговорів з учасниками при проведенні процедури закупівлі в одного учасника;

оформлення документів, необхідних для підтвердження застосування процедури закупівлі в одного учасника у встановленому законодавством порядку;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом;

оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону;

ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;

вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;

забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;

сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

здійснення інших дій, передбачених Законом.

IV. Права та обов'язки членів комітету

4.1 Члени комітету мають право:

- виносити питання на розгляд комітету;

- ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;

- одержувати від структурних підрозділів Міненерговугілля інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

- заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

- здійснювати інші дії, передбачені Законом;

- пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом (Мінекономрозвитку).

4.2 Члени комітету зобов'язані:

- організовувати та проводити процедури закупівель;

- брати участь в усіх його засіданнях особисто;

- забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об'єктивний вибір переможця;

- в установленому порядку визначати переможців процедур закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) яких за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та акцептовані;

- сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

- вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель.

Члени комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур закупівель, здійсненні інших дій, передбачених Законом.

Члени комітету зобов'язані дотримуватися вимог положення про комітет з конкурсних торгів, Закону та інших нормативно-правових актів, об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності комітету, та інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Міністерству економічного розвитку і торгівлі, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

4.3 Голова комітету:

- повинен пройти навчання та/або підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом (Мінекономрозвитку);

- організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;

- приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

- визначає дату і місце проведення засідань комітету;

- пропонує порядок денний засідань комітету;

- веде засідання комітету;

- призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету із числа членів комітету;

- визначає функції кожного члена комітету;

- виносить на розгляд керівника Міненерговугілля пропозиції щодо змін у складі комітету;

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

4.4 Секретар комітету призначається головою комітету у встановленому цим Положенням порядку, який забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань комітету, оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4.5 Секретар комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов'язки голови) і скріплені печаткою замовника.

4.6 Секретар комітету відповідає за своєчасне надання Уповноваженому органу (Мінекономрозвитку) та Державній казначейській службі України затверджений річний план та зміни до нього, ведення та узагальнення іншої необхідної інформації, звітності щодо діяльності комітету, передбаченої чинним законодавством.

4.7 Секретар комітету відповідає за збереження документів щодо проведення процедур закупівлі, які передаються йому на зберігання робочими групами створені Комітетом.

4.8 Секретар комітету повинен пройти навчання та/або підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом (Мінекономрозвитку).

4.9 За відсутності секретаря комітету його обов'язки виконує інший член комітету, визначений головою комітету.

V. Відповідальність

5.1 Члени комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України.

5.2 Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі з питань закупівель.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості
03.07.2013 № 436

СКЛАД
комітету з конкурсних торгів Міністерства енергетики та вугільної промисловості


ТОВСТЕНКО
Олександр Васильович

-

начальник Відділу конкурсних процедур, голова комітету


Члени комітету:
ГОРЛАТИХ
Антон Анатолійович

-

радник Міністра енергетики та вугільної промисловості


ПЕРЖИНСЬКА
Світлана Леонідівна

-

директор Департаменту бухгалтерського обліку


МЕЛЬНИК
Євген Павлович

-

заступник директора Юридичного департаменту


ДЯЧУК
Григорій Іванович

-

начальник Адміністративно-господарського управління


ДАНИЛЕНКО
Олена Орестівна

-

заступник начальника Відділу конкурсних процедур


ГОРОВЕНКО
Євгеній Вікторович

-

головний спеціаліст Відділу конкурсних процедур


ЄСІПОВА
Яна Василівна

-

головний спеціаліст Відділу конкурсних процедур


ТОДОСІЄНКО
Олексій Іванович

-

головний спеціаліст Відділу конкурсних процедур.

{Текст взято з сайту Міненерговугілля України http://mpe.kmu.gov.ua/}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: