open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДІ
Л И С Т
N 01/27 від 18.01.2001
Директорам республіканського АР

Крим, обласних, Київського та

Севастопольського міських центрів

соціальних служб для молоді

Згідно з ст. 7 Закону України "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) центри
соціальних служб для молоді повинні надавати учням, студентам та
аспірантам денної форми навчання допомогу в працевлаштуванні в
позанавчальний час. Враховуючи те, що неможливо здійснювати цю роботу без
залучання молоді, молодіжних громадських організацій Український
державний центр соціальних служб для молоді підтримав ініціативу
учасників трудових об'єднань молоді щодо створення Всеукраїнської
молодіжної громадської організації, яка сприяла б
соціально-економічній та соціально-психологічній адаптації
учнівської та студентської молоді через працевлаштування в
позанавчальний час. 24 грудня 1999 року було створено молодіжну
громадську організацію "Асоціація трудових об'єднань молоді
України". 28 серпня 2000 року вона зареєстрована в Міністерстві
юстиції України за N 1489. З метою підведення підсумків діяльності трудових об'єднань
молоді в 2000 році, визначення основних завдань центрів соціальних
служб для молоді, Асоціації ТОМ України щодо працевлаштування
учнівської та студентської молоді у складі тимчасових трудових
об'єднань 22 - 23 листопада 2000 року в м. Луганську з ініціативи
Українського державного центру ССМ та Асоціації трудових об'єднань
молоді України були проведені I Всеукраїнські збори трудових
об'єднань молоді України, в яких прийняло участь понад 150
делегатів з 25 регіонів України. Найближчим часом на засідання колегії Міністерства освіти та
науки України буде розглянуто питання щодо створення умов для
ефективної діяльності трудових об'єднань в трудовому семестрі
цього року та надання допомоги Асоціації ТОМ України в поширенні
її діяльності в навчальних закладах. Проведені переговори з Міністерством транспорту України та
досягнуто домовленість про пільговий проїзд учасників трудових
об'єднань молоді, які будуть працювати під егідою АТОМу на
будівельних, сільськогосподарських та інших роботах. Ведуться
переговори з Укравтодором, Міністерством аграрної політики
України, Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової
політики України, провідними фірмами і сільськогосподарськими
підприємствами з метою забезпечення учнів та студентів обсягом
робіт під час літніх канікул. Крім цього, керівництво Асоціації ТОМ України веде переговори
з керівництвом регіонів Російської Федерації, в які традиційно
від'їжджали студентські будівельні загони з України. Ведуться
переговори з фірмами Угорщини, Польщі, Югославії, Чехії,
Словаччини з метою пошуку фронту робіт для трудових об'єднань
молоді України. В зв'язку з вищевикладеним звертаємося до Вас з проханням
сприяти створенню та легалізації регіональних, міських, районних,
первинних осередків Асоціацій трудових об'єднань молоді України в
регіоні згідно ст. 17 Закону України "Про об'єднання громадян"
( 2460-12 ). Типове положення про осередок АТОМ України та копія
статуту Асоціації трудових об'єднань молоді України додаються. Повідомляємо також, що в 2001 року на базі Міжрегіональної
академії управління персоналом діє секретаріат Асоціації ТОМ
України, який очолює Овсяннікова Марина Володимирівна. По всім
питанням, що стосуються діяльності Асоціації, звертайтеся за
телефоном 250-95-72 (внутрішній тел. 3-84, Овсяннікова).
Директор УДЦССМ С.В.Толстоухова
Президент Асоціації Д.І.Ткач
Зареєстровано в Міністерстві Затверджено Установчою конференцією
юстиції України Асоціації трудових об'єднань молоді
"___" ______________ 200_ р. України 24 грудня 1999 року
Свідоцтво N ________________
Статут

Асоціації трудових об'єднань молоді України
I. Загальні положення
1.1. Асоціація трудових об'єднань молоді України (далі -
Асоціація) є всеукраїнською добровільною молодіжною громадською
організацією, яка на підставі спільності інтересів об'єднує
громадян України для реалізації мети і завдань, передбачених
статутом. 1.2. Діяльність Асоціації поширюється на всю територію
України. 1.3. Асоціація у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), чинним законодавством України "Про
об'єднання громадян" ( 2460-12 ), "Про молодіжні та дитячі
громадські організації" ( 281-14 ), нормами міжнародного права,
статутом Асоціації. 1.4. Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту
державної реєстрації у Міністерстві юстиції України, має рахунки в
установах банків (у тому числі валютні), печатку, штампи, бланки,
символіку та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються президією
ради Асоціації. Символіка реєструється у встановленому
законодавством порядку.
II. Мета та завдання Асоціації
2.1. Основною метою діяльності Асоціації є задоволення і
захист соціальних, економічних, наукових, освітніх,
національно-культурних та інших інтересів своїх членів. 2.2. Головними завданнями Асоціації є: сприяння розробці механізмів гнучкого державного
програмно-цільового управління соціально-економічною та
соціально-психологічною адаптацією молоді України; сприяння формуванню інфраструктурного та правового
забезпечення соціально-економічної та соціально-психологічної
адаптації молоді; сприяння розробці методів соціально-психологічної адаптації
молоді в умовах трансформації суспільних, політичних, економічних
та соціальних відносин; сприяння створенню всеукраїнської інформаційної комп'ютерної
мережі "Молодіжні трудові ресурси"; сприяння створенню мережі штабів студентських загонів,
молодіжних бізнес-центрів, молодіжних центрів праці тощо; організація руху добровільних трудових об'єднань молоді
(студентських трудових, наукових, соціальних загонів, трудових
об'єднань старшокласників, табори праці та відпочинку тощо); сприяння соціальній підтримці безробітної молоді (створення
молодіжних клубів безробітних, залучення їх до громадських робіт,
сприяння підготовці та підвищенню їх кваліфікації, створення
постійних робочих місць, сприяння розвитку "своєї справи" тощо); сприяння організації програмно-цільового фінансування та
кредитування молоді з метою вирішення проблеми їх працевлаштування
після закінчення навчання, в тому числі для створення
підприємницьких структур, розробки інноваційних наукових проектів
тощо; організація оздоровлення учасників трудових об'єднань молоді; здійснення соціологічних досліджень щодо
соціально-економічного становища молоді в сфері її
працевлаштування та вторинної зайнятості; розробка нормативно-правової бази діяльності тимчасових
добровільних трудових об'єднань молоді. 2.3. Для здійснення своїх завдань Асоціація у порядку,
встановленому чинним законодавством: може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну
діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і
організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в
порядку, встановленому законодавством; приймає участь у проведенні інформаційно-пропагандистської,
рекламної, видавничої діяльності; приймає участь у проведенні конференцій, конгресів,
симпозіумів, зборів, семінарів, навчальних програм, лекцій; бере участь у роботі міжнародних організацій і рухів.
III. Права і обов'язки Асоціації
3.1. Асоціація зобов'язана: здійснювати свою діяльність, дотримуючись принципів
гуманізму, існуючих законів і статуту Асоціації; в установленому порядку представляти державну статистичну та
бухгалтерську звітність. 3.2. Для реалізації своїх цілей і завдань Асоціація має
право: виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати
майнові і немайнові права; представляти і захищати свої законні інтереси та законні
інтереси своїх членів (учасників державних та громадських
органів); брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи
(збори, мітинги, демонстрації тощо); ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші
об'єднання громадян, надавати допомогу в створенні; створювати установи та організації; одержувати від органів державної влади і управління та
органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для
реалізації своїх цілей і завдань; вносити пропозиції до органів влади і управління; розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі; засновувати засоби масової інформації; ідейно організовувати та матеріально підтримувати інші
об'єднання громадян, надавати допомогу в створенні.
IV. Членство в Асоціації
4.1. Асоціація має індивідуальне членство. 4.2. Членами Асоціації можуть бути громадяни України, а також
іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на
законних підставах. Членами Асоціації можуть бути молодь віком від 14 до 28
років, які визнають статут Асоціації, беруть участь у її
діяльності і входять до складу одного із первинних осередків. Особи старшого віку можуть бути членами Асоціації за умови,
якщо їх кількість в Асоціації не перевищує третину загальної
кількості членів Асоціації; у складі виборних органів Асоціації
кількість осіб старшого віку не може перевищувати третину членів
виборних органів Асоціації. 4.3. Прийом в члени Асоціації здійснюють рада Асоціації та
керівні органи місцевих та первинних осередків за поданням особою
письмової заяви. 4.4. Члени Асоціації мають право: вносити на розгляд керівних органів Асоціації будь-які
питання, що стосуються її діяльності, брати участь в обговоренні
цих питань, мати інформацію про діяльність Асоціації; брати участь в усіх програмах (проектах) і заходах Асоціації; обирати і бути обраними в органи управління Асоціації; безпосередньо сприяти вирішенню завдань, які стоять перед
Асоціацією; вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Асоціації; на захист особистих прав і інтересів; на користування матеріально-технічною, соціальною
інфраструктурою, науково-технічними та методичними розробками
Асоціації; на вільний вихід з Асоціації. 4.6. Члени Асоціації зобов'язані: брати участь у роботі первинного, місцевого осередків; дотримуватись вимог цього статуту, виконувати рішення
керівних органів Асоціації, її первинних та місцевих осередків; в установлені строки сплачувати членські внески; активно сприяти виконанню завдань Асоціації; раціонально використовувати надані Асоціацією ресурси і
своєчасно звітуватись в цьому перед керівними органами Асоціації. 4.7. Припинення або призупинення членства в Асоціації
здійснюється в разі письмової заяви у відповідні керівні органи
Асоціації. 4.8. Член Асоціації може бути виключений з неї за дії, що не
сумісні з вимогами статуту Асоціації. Рішення про виключення з членів Асоціації приймає
конференція, рада Асоціації, керівний орган місцевого, первинного
осередку.
V. Організаційна структура і управління Асоціацією
5.1. Структуру Асоціації складають її первинні осередки, які
створюються за територіальним принципом по місцю навчання роботи
чи проживання, а також в тимчасових трудових об'єднаннях молоді
при наявності не менше 3 членів. Первинні осередки об'єднуються у місцеві (республіканські,
обласні, міські, районні) осередки. Первинні та місцеві осередки
беруться на облік радою Асоціації. 5.2. Місцеві осередки Асоціації діють на підставі Типового
положення, яке приймається на їх загальних зборах та
затверджується радою Асоціації. Для набуття прав юридичної особи місцеві осередки повинні
зареєструвати в установленому законом порядку. Осередки без прав
юридичної особи зобов'язані легалізувати свою діяльність шляхом
письмового повідомлення про своє заснування у відповідні органи
державної виконавчої влади. 5.3. Первинні осередки не набувають статусу юридичної особи і
мають легалізуватись в місцевих органах виконавчої влади шляхом
повідомлення. 5.4. Первинний осередок: - бере безпосередню участь у реалізації завдань Асоціації,
рішень конференції, ради; - бере участь у виробленні й реалізації політики осередків
Асоціації вищого рівня; - висуває і обирає делегатів на районні та міські
конференції, пропонує своїх активістів до складу керівних органів,
а також місцевих осередків Асоціації. 5.5. Первинні осередки утворюються на установчих зборах. До
складу первинного осередку входить щонайменше три члени. Члени
первинного осередку самостійно визначають свою структуру, напрямки
та методи діяльності, керуючись цим статутом. 5.6. Керівними органами первинного осередку є загальні збори
та рада, якщо в складі осередку налічується понад двадцять осіб.
Керівною особою осередку є її голова. 5.7. Вищим керівним органом первинного осередку є його
загальні збори, які скликаються радою, а за її відсутністю -
головою осередку не менше одного разу на півроку. Збори
правомочні, якщо в них беруть участь не менше половини членів
осередку. 5.8. Загальні збори: - обирають раду та голову осередку; - обговорюють звіт голови осередку та оцінюють його; - приймають нових членів осередку. Усі рішення зборів приймаються більшістю голосів від числа їх
учасників. 5.9. Вищим органом управління Асоціації є конференція
Асоціації, яка збирається один раз на 2 роки згідно рішення ради
Асоціації. Позачергова конференція Асоціації скликається на вимогу не
менш ніж 2/3 місцевих (республіканського АР Крим, обласних,
Київського та Севастопольського міських) осередків Асоціації. 5.10. Конференція правомочна при наявності не менш 2/3
делегатів, обраних у місцевих осередках Асоціації. Квоту делегатів
на конференцію встановлює рада Асоціації. Рішення про прийняття статуту Асоціації ухвалюється 2/3
голосів присутніх на конференції делегатів. Інші рішення
приймаються більшістю голосів делегатів. 5.11. Конференція Асоціації: затверджує статут, вносить зміни і доповнення до нього; встановлює кількісний склад членів ради; обирає президента Асоціації, склад ради, ревізійну комісію; встановлює розмір вступного та членських внесків; заслуховує звіт про виконання бюджету Асоціації; реалізує право власності на майно та кошти Асоціації; приймає рішення про припинення діяльності Асоціації; вирішує інші будь-які питання, прийняті до розгляду
конференцією. 5.12. Керівним органом Асоціації між конференціями є рада
Асоціації, яка збирається не рідше 1 разу на рік. Рада Асоціації
правомочна при наявності не менш 2/3 її складу. Її рішення
приймаються більшістю голосів присутніх членів. 5.13. Рада Асоціації: обирається терміном на 2 роки; здійснює оперативне керівництво діяльністю Асоціації; скликає конференцію Асоціації та визначає порядок
представництва на неї; здійснює заходи щодо втілення в життя рішень конференції,
готує для відповідних органів державної влади пропозиції щодо
подальшого вдосконалення роботи по працевлаштуванню та вторинній
зайнятості молоді; розробляє основні напрямки діяльності Асоціації, координує
роботу місцевих осередків; за поданням президента Асоціації обирає віце-президентів
Асоціації, затверджує виконавчого директора Асоціації, дає згоду
на його звільнення з посади, затверджує структуру і штатний розпис
дирекції та кошторис на утримання; забезпечує фінансово-господарську діяльність Асоціації; заслуховує звіти виконавчого директора; затверджує Типове положення про місцеві осередки Асоціації; приймає рішення щодо створення в Асоціації нових місцевих
осередків; приймає рішення про створення (реорганізацію, ліквідацію)
підприємств, госпрозрахункових установ та організацій із статусом
юридичної особи, затверджує статути та положення про їх
діяльність; затверджує зразки печатки, штампів, атрибутику та символіку
Асоціації; вирішує інші питання, що не входять до виключної компетенції
конференції Асоціації. 5.14. Для організаційного забезпечення діяльності Асоціації
рада створює виконавчу дирекцію - штатний апарат, який очолює
директор. Діяльність виконавчої дирекції регулюється положенням,
затвердженим радою Асоціації. 5.15. Дирекція Асоціації: забезпечує практичне виконання рішень конференції Асоціації,
ради та її президії; готує проекти документів для обговорення їх президією ради; реалізує всеукраїнські програми (проекти) та заходи
Асоціації; веде облік місцевих, первинних осередків Асоціації; забезпечує функціонування керівних органів Асоціації; веде та зберігає документації Асоціації; виконує інші повноваження за дорученнями президії ради
Асоціації. 5.16. Президент Асоціації: обирається терміном на 2 роки; очолює Асоціацію; спрямовує роботу ради та дирекції Асоціації; без доручення діє від імені Асоціації і представляє її у
стосунках з іншими підприємствами, установами та організаціями; має право від імені Асоціації укладати угоди з іншими
юридичними та фізичними особами. 5.17. Ревізійна комісія Асоціації обирається конференцією на
чотири роки і підзвітна тільки їй. Діяльність ревізійної комісії регулюється положенням, яке
затверджується радою Асоціації.
VI. Кошти та майно Асоціації
6.1. Асоціація набуває право власності на кошти і майно,
передане їй членами або державою, у встановленому чинним
законодавством порядку, набуте від вступних та членських внесків,
пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та
організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних
коштів. 6.2. Асоціація відповідно до чинного законодавства також має
право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та
іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових
установ та організацій, заснованих підприємств. 6.3. Кошти та майно Асоціації створюються за рахунок: вступних і членських внесків членів Асоціації; безповоротної фінансової допомоги, благодійних надходжень та
добровільних внесків у вигляді грошових коштів, матеріальних
цінностей, нерухомого майна, робіт, послуг; надходжень від створених Асоціацією госпрозрахункових
підприємств, організацій, господарських товариств із статутом
юридичної особи; дарунків; гуманітарної допомоги. 6.4. Кошти та майно, створені за рахунок діяльності
Асоціації, є її власністю. 6.5. Кошти Асоціації використовуються для досягнення мети та
вирішення завдань згідно статуту Асоціації, зокрема на: фінансування заходів, направлених на виконання завдань
Асоціації; фінансування соціально-економічних проектів та програм
Асоціації у відповідності із метою та завданнями Асоціації; фінансування благодійних заходів; створення та розвиток власної науково-методичної бази; організаційно-господарську діяльність по забезпеченню роботи
органів управління Асоціації. 6.6. Порядок та умови фінансування Асоціації, використання
коштів та майна визначається радою Асоціації. 6.7. Бюджет Асоціації щорічно затверджує рада. Поточними
фінансовими справами відає виконавчий директор, який здійснює
відповідні фінансові операції та відповідає за майно Асоціації. 6.8. Асоціація, створені нею установи та організації
зобов'язані вести оперативній та бухгалтерський облік, статистичну
звітність, зареєструватись в органах державної податкової
інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах,
передбачених законодавством.
VII. Зміна статуту, реорганізація та ліквідація Асоціації
7.1. Внесення змін і доповнень до статуту здійснюється за
рішенням конференції, не менш ніж 2/3 голосів делегатів
конференції Асоціації з подальшим повідомленням Міністерства
юстиції України у п'ятиденний термін. 7.2. Асоціація може бути реорганізована або ліквідована за
рішенням конференції, не менш ніж 2/3 голосів її делегатів. 7.3. Асоціація може бути ліквідована згідно рішення суду в
установленому діючим законодавством порядку. 7.4. При прийнятті рішення про ліквідацію Асоціації
створюється ліквідаційна комісія, яка затверджується конференцією
або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Асоціації. Кошти та
майно Асоціації у разі ліквідації не можуть перерозподілятися між
її членами, а передаються до інших організацій відповідного типу
або перераховуються до державного бюджету.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: