open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
26.07.2007 N 996

Про затвердження

Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної

енергії за регульованим тарифом компенсації втрат

від здійснення постачання електричної енергії

міському електричному транспорту за тарифами,

встановленими на рівні, як для населення
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної

комісії регулювання електроенергетики

N 1093 ( v1093227-09 ) від 24.09.2009 }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
26.06.2007 N 881 ( 881-2007-п ) "Про тарифи на електричну енергію
для міського електротранспорту" та згідно з повноваженнями,
наданими Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ),
Указом Президента України від 14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про
заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань
регулювання електроенергетики України", Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок надання ліцензіатам з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від
здійснення постачання електричної енергії міському електричному
транспорту за тарифами, встановленими на рівні, як для населення
(додається).
2. Ця постанова набуває чинності з 1 серпня 2007 року.
В.о. Голови Комісії С.Дунайло
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
В.о. Міністра транспорту
та зв'язку України В.Корнієнко
Голова Антимонопольного
комітету України О.Костусєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

26.07.2007 N 996

ПОРЯДОК

надання ліцензіатам з постачання електричної енергії

за регульованим тарифом компенсації втрат

від здійснення постачання електричної енергії

міському електричному транспорту за тарифами,

встановленими на рівні, як для населення

1. Цей Порядок встановлює порядок компенсації втрат (або
вилучення необґрунтованих прибутків) від здійснення ліцензіатом з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі -
ліцензіат) постачання електричної енергії міському електричному
транспорту за тарифами, встановленими на рівні, як для населення
(далі - компенсація втрат).
2. Компенсація втрат розраховується на розрахунковий місяць
згідно з прогнозованими обсягами відпущеної електричної енергії,
яка використовується для міського електричного транспорту, за
тарифами, встановленими на рівні, як для населення. Сума компенсації втрат ліцензіата по і-тому споживачу
електричної енергії, яка використовується для міського
електричного транспорту за тарифами, встановленими на рівні, як
для населення, визначається за формулою:
пр пр

К = (Т - Т ) * Е , грн.,

і р зm і
де: Т - роздрібний тариф на електричну енергію для споживачів р ідповідного класу напруги, розрахований згідно з Порядком
формування роздрібного тарифу на електроенергію для споживачів
(крім населення і населених пунктів) ліцензіатами з постачання
електроенергії за регульованим тарифом, затверджений постановою
НКРЕ від 22.01.2001 N 47 ( v0047227-01 ), на розрахунковий місяць,
грн/МВт*год; Т - затверджений тариф на електричну енергію, яка зm икористовується для потреб населення, грн/МВт*год;

пр

Е - прогнозований обсяг споживання електричної енергії, яка і икористовується для міського електричного транспорту, за
тарифами, встановленими на рівні, як для населення, спожитої і-тим
споживачем, МВт*год. У зв'язку з відхиленням прогнозованих обсягів споживання
електричної енергії від фактичних сума компенсації втрат має бути
скоригована на величину ДЕЛЬТА К , яка визначається за формулою:

і
пр-3 ф-3

ДЕЛЬТА К = К - К ,

і і і
де: пр-3 К - сума компенсації втрат ліцензіата по і-тому споживачу і лектричної енергії, яка розраховувалась, виходячи з
прогнозованого обсягу споживання електричної енергії у місяці, що
був за два місяці перед розрахунковим, грн; ф-3 К - сума компенсації втрат ліцензіата по і-тому споживачу і лектричної енергії, яка розраховувалась виходячи з фактичного
обсягу споживання електричної енергії у місяці, що був за два
місяці перед розрахунковим, грн.
пр-3 пр-3

К = (Т - Т ) * Е ,

і р-3 зm-3 і
ф-3 ф-3

К = (Т - Т ) * Е ,

і р-3 зm-3 і
де: Т - роздрібний тариф на електричну енергію для споживачів р-3 ідповідного класу напруги, розрахований згідно з Порядком
формування роздрібного тарифу на електроенергію для споживачів
(крім населення і населених пунктів) ліцензіатами з постачання
електроенергії за регульованим тарифом ( v0047227-01 ) на місяць,
що був за два місяці перед розрахунковим, грн/МВт*год; Т - затверджений тариф на електричну енергію, яка зm-3 икористовується для потреб населення на місяць, що був за два
місяці перед розрахунковим, грн/МВт*год; пр-3 Е - прогнозований обсяг споживання електричної енергії, і ка використовується для міського електричного транспорту, за
тарифами, встановленими на рівні, як для населення, спожитої і-тим
споживачем у місяці, що був за два місяці перед розрахунковим; ф-3 Е - фактичний обсяг споживання електричної енергії, яка і икористовується для міського електричного транспорту, за
тарифами, встановленими на рівні, як для населення, спожитої і-тим
споживачем у місяці, що був за два місяці перед розрахунковим,
МВт*год. Загальна сума, на яку ліцензіату надається компенсація втрат,
становить:
пр пр

К = S (К - ДЕЛЬТА К ), грн.

і і
де S - сума.
3. Компенсація втрат здійснюється щомісяця за умови прийняття
відповідного рішення НКРЕ. Ліцензіатом подається заява (додаток 1)
до територіального представництва НКРЕ (далі - ТП НКРЕ) не пізніше
20 числа місяця, що передує розрахунковому. Заява має бути
підписана керівником організації та скріплена печаткою ліцензіата. До заяви додаються: розрахунок суми компенсації фактичних втрат у місяці, що був
за один місяць до розрахункового, який має бути підписаний
керівником організації і головним бухгалтером та скріплений
печаткою ліцензіата (додаток 2); документи, що підтверджують достовірність наданої інформації
по всіх споживачах (акти звірки фактичних обсягів споживання
електроенергії споживачами у місяці, що був за один місяць до
розрахункового).
4. У разі правильності заповнення та повноти даних ТП НКРЕ не
пізніше 10 числа місяця, що передує розрахунковому, надає висновок
щодо доцільності надання компенсації втрат ліцензіату, залишаючи
собі копію. Отриманий висновок, заяву, розрахунки суми компенсації
втрат ліцензіат подає до центрального апарату НКРЕ у п'ятиденний
термін. Якщо подана заява не відповідає типовій формі або
документи не містять усієї інформації, що вимагається, заява на
отримання компенсації втрат відхиляється з можливістю повторного
її подання після належного оформлення в установлений пунктом 3
цього Порядку термін. Відповідальність за достовірність даних несе
ліцензіат. { Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 1093
( v1093227-09 ) від 24.09.2009 } Ліцензіати з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом до 23 числа місяця, що передує розрахунковому, надають до
центрального апарату НКРЕ розрахунок прогнозованої суми
компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за
регульованим тарифом на отримання компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії, яка використовується для міського
електричного транспорту, за тарифами, встановленими на рівні, як
для населення (додаток 3).
5. Якщо за результатами планової або позапланової перевірки
виявлено, що ліцензіатом для отримання компенсації втрат була
надана НКРЕ недостовірна інформація і це призвело до завищення
суми компенсації втрат, то НКРЕ позбавляє ліцензіата суми
компенсації втрат, що отримана ним за місяць, у якому виявлено
надання недостовірної інформації. Пункт 5 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1093 ( v1093227-09 ) від 24.09.2009 }

{ Пункт 6 вилучено на підставі Постанови Національної комісії
регулювання електроенергетики N 1093 ( v1093227-09 ) від
24.09.2009 }

7. Рішення НКРЕ щодо отримання ліцензіатами компенсації втрат
оформлюється постановою та надсилається не пізніше ніж за 2 дні до
початку розрахункового місяця Розпоряднику системи розрахунків
Оптового ринку електричної енергії (далі - ОРЕ), ліцензіатам,
ТП НКРЕ.
8. Розпорядник системи розрахунків ОРЕ враховує розмір
компенсації втрат при визначенні оптової ринкової ціни в
розрахунковому місяці та щоденно зменшує ліцензіатам розмір
платежу за куповану на ОРЕ електроенергію на 1/30 частину
(1/28, 1/29, 1/31 - у залежності від кількості днів у місяці)
розміру компенсації втрат.
Заступник начальника
управління цінової політики
в електроенергетиці - начальник
відділу методології
та розрахунку тарифів Р.Кайдаш

Додаток 1

до Порядку надання

ліцензіатам з постачання

електричної енергії

за регульованим тарифом

компенсації втрат

від здійснення постачання

електричної енергії міському

електричному транспорту

за тарифами, встановленими

на рівні, як для населення

ЗАЯВА

ліцензіата з постачання електричної енергії

за регульованим тарифом на отримання компенсації

втрат від здійснення постачання електричної енергії,

яка використовується для міського електричного

транспорту, за тарифами, встановленими на рівні,

як для населення

_____________________________________________________ просить

(назва ліцензіата з постачання електричної енергії

за регульованим тарифом)
надати компенсацію втрат від здійснення постачання електричної
енергії, яка використовується для міського електричного
транспорту, за тарифами, встановленими на рівні, як для населення,
у ___________ _____ року на загальну суму ___________________ грн. (місяць) (цифрами і прописом)
Фактичні втрати від здійснення постачання електричної
енергії, яка використовується для міського електричного
транспорту, за тарифами, встановленими на рівні, як для населення,
у __________________ (місяць, що був за один місяць до озрахункового)_____ року на загальну суму _______________________ ____________________________________________________________ грн.

(цифрами і прописом)
Зобов'язуємось: вести детальний облік фактичного споживання електричної
енергії, яка використовується для міського електричного
транспорту, за тарифами, встановленими на рівні, як для населення; надавати на вимогу НКРЕ додаткову інформацію і документацію.
Керівник організації ___________________________

(П.І.Б., підпис)
М.П.
"____" ___________ 20___ року

Додаток 2

до Порядку надання

ліцензіатам з постачання

електричної енергії

за регульованим тарифом

компенсації втрат

від здійснення постачання

електричної енергії міському

електричному транспорту

за тарифами, встановленими

на рівні, як для населення

____________________________________
(повна назва ліцензіата з постачання
електричної енергії за регульованим
тарифом)

РОЗРАХУНОК (факт)

компенсації втрат від здійснення постачання

електричної енергії, яка використовується

для міського електричного транспорту, за тарифами,

встановленими на рівні, як для населення,

у _______________________

(місяць, рік)

------------------------------------------------------------------ Найме-|Фактичний |Роздріб-|Затвердже- |Товарна|Фактич-| Сума | нування| обсяг | ний |ний тариф |продук-| на |компен- | спожи-|електрич- | тариф, | на |ція за |товарна| сації | вачів | ної |що діяв |електричну |роз- |продук-| втрат, | елек- | енергії, | у | енергію, |дрібним| ція, | грн | тричної| спожитої |звітному| яка |тари- | грн | | енергії| і-тим |місяці, |використо- |фом, | | | |споживачем|розрахо-| вується |грн | | | |у звітному|ваний за|для потреб | | | | | місяці, | форму- |населення, | | | | | МВт*год | лою, | грн/ | | | | | | грн/ | МВт*год* | | | | | |МВт*год*| | | | | -------+----------+--------+-----------+-------+-------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -------+----------+--------+-----------+-------+-------+--------| Спожи- | | | | | | | вач 1 | | | | | | | -------+----------+--------+-----------+-------+-------+--------| ..... | | | | | | | ..... | | | | | | | -------+----------+--------+-----------+-------+-------+--------| Спожи- | | | | | | | вач n | | | | | | | -------+----------+--------+-----------+-------+-------+--------| | | | | | | | -------+----------+--------+-----------+-------+-------+--------| Усього | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка: * - без урахування ПДВ
___________________ Керівник __________________
(П.І.Б. виконавця, організації (П.І.Б., підпис)
телефон, підпис)
М.П.
___________________ Головний __________________
(П.І.Б. начальника бухгалтер (П.І.Б., підпис)
ТП НКРЕ, телефон,
підпис)

Додаток 3

до Порядку надання

ліцензіатам з постачання

електричної енергії

за регульованим тарифом

компенсації втрат

від здійснення постачання

електричної енергії міському

електричному транспорту

за тарифами, встановленими

на рівні, як для населення

____________________________________
(повна назва ліцензіата з постачання
електричної енергії за регульованим
тарифом)

РОЗРАХУНОК (прогноз)

компенсації втрат від здійснення постачання

електричної енергії, яка використовується

для міського електричного транспорту, за тарифами,

встановленими на рівні, як для населення,

в _______________________

(місяць, рік)

------------------------------------------------------------------ Наймену-|Прогнозо-|Роздрібний|Затвердже-|Товарна|Фактич-| Сума | вання | ваний | тариф, у |ний тариф |продук-| на |компен-| спожива-| обсяг |розрахун- | на | ція за|товарна| сації | чів |електрич-| ковому |електричну| роз- |продук-| втрат,| елект- | ної | місяці, | енергію, |дрібним| ція, | грн | ричної | енергії,| розрахо- | яка | тари- | грн | | енергії | спожитої| ваний за |використо-| фом, | | | | і-тим |формулою, | вується | грн | | | | спожива-| грн/ |для потреб| | | | | чем у | МВт*год* |населення,| | | | |розрахун-| | грн/ | | | | | ковому | | МВт*год* | | | | | місяці, | | | | | | | МВт*год | | | | | | --------+---------+----------+----------+-------+-------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------+---------+----------+----------+-------+-------+-------| Спожи- | | | | | | | вач 1 | | | | | | | --------+---------+----------+----------+-------+-------+-------| ...... | | | | | | | --------+---------+----------+----------+-------+-------+-------| Спожи- | | | | | | | вач n | | | | | | | --------+---------+----------+----------+-------+-------+-------| | | | | | | | --------+---------+----------+----------+-------+-------+-------| Усього | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка. * - без урахування ПДВ
Керівник організації ____________________________

(П.І.Б., підпис)
М.П.
Головний бухгалтер ____________________________

(П.І.Б., підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: