open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

02.07.2012  № 1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2012 р.
за № 1273/21585

Про затвердження Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
№ 35 від 29.12.2012}

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12, пункту 13 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 січня 2002 року № 1 «Про затвердження Положення про порядок нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2002 року за № 118/6406 (із змінами).

3. Бухгалтерії разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з 01 жовтня 2012 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор - розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
02.07.2012  № 1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2012 р.
за № 1273/21585

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон) і визначає порядок розрахунку, нарахування і сплати банками зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти;

вкладник - фізична особа (крім фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката;

перехідний банк - банк, який створено у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку, номінальним власником і управителем акцій якого є Фонд до дня продажу цього банку інвестору;

учасник Фонду - банк, який отримав банківську ліцензію, на підставі якої банк має право здійснювати банківську діяльність шляхом надання банківських послуг.

3. Це Положення встановлює порядок визначення бази нарахування зборів та їх суми, розрахункового періоду їх сплати.

4. Дія цього Положення поширюється на всіх учасників Фонду, які відповідно до статті 17 Закону зобов’язані сплачувати збори до Фонду.

{Пункт 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 35 від 29.12.2012}

ІІ. Порядок розрахунку, нарахування та сплати початкового збору

1. Розмір початкового збору становить 1 відсоток від статутного капіталу банку, крім випадків, передбачених законом.

2. Протягом десяти календарних днів з дня одержання банківської ліцензії учасник Фонду надає розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - розрахунок початкового збору), за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.

Розрахована сума початкового збору округлюється з точністю до копійок за арифметичними правилами.

Розрахунок початкового збору подається в паперовому вигляді і завіряється  підписами керівника і головного бухгалтера банку та скріплюється відбитком печатки банку.

Якщо останній день строку подання розрахунку початкового збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання розрахунку вважається перший після нього робочий день.

{Пункт 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 35 від 29.12.2012}

3. Початковий збір сплачується протягом тридцяти календарних днів з дня одержання банківської ліцензії.

Якщо останній день строку сплати початкового збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем сплати вважається перший після нього робочий день.

{Пункт 3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 35 від 29.12.2012}

4. Учасник Фонду, створений в результаті реорганізації, звільняється від сплати початкового збору в разі сплати початкового збору до Фонду банками, які реорганізувалися, та набуває усіх прав і обов'язків щодо участі у Фонді.

5. Перехідний банк звільняється від сплати початкового збору до Фонду.

ІІІ. Порядок розрахунку, нарахування та сплати регулярного збору за базовою річною ставкою

1. Розрахунок та нарахування регулярного збору здійснюються учасниками Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного кварталу за базовою річною ставкою, яка становить 0,5 відсотка бази нарахування за вкладами в національній валюті та 0,8 відсотка бази нарахування за вкладами в іноземній валюті.

2. База нарахування для розрахунку регулярного збору (далі - база нарахування) визначається як середньоарифметична за розрахунковий період сума щоденних балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними.

{Пункт 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 35 від 29.12.2012}

3. Розрахунковим періодом для визначення бази нарахування є звітний квартал поточного року.

4. База нарахування обчислюється окремо за вкладами в національній валюті та вкладами в іноземній валюті.

4.1. База нарахування за вкладами в національній валюті обчислюється за такою формулою:

,

де

Бг

-

база нарахування за вкладами в національній валюті за розрахунковий період;


Si

-

сума щоденних балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті станом на кінець i-ого дня у розрахунковому періоді;


i

-

день у розрахунковому періоді;


n

-

кількість календарних днів у розрахунковому періоді.

Розрахована база нарахування за вкладами в національній валюті округлюється з точністю до копійок за арифметичними правилами.

{Підпункт 4.1 пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 35 від 29.12.2012}

4.2. База нарахування за вкладами в іноземній валюті обчислюється за такою формулою:

,


де

Бв

-

база нарахування за вкладами в іноземній валюті за розрахунковий період;


Li

-

сума щоденних балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті станом на кінець i-ого дня у розрахунковому періоді;


i

-

день у розрахунковому періоді;


n

-

кількість календарних днів у розрахунковому періоді.

Щоденні балансові залишки на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті визначаються в національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день такого визначення.

Розрахована база нарахування за вкладами в іноземній валюті округлюється з точністю до копійок за арифметичними правилами.

{Підпункт 4.2 пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 35 від 29.12.2012}

5. Регулярний збір за звітний квартал обчислюється за такою формулою:

,

де

РЗ

-

сума регулярного збору за звітний квартал;


Бг

-

база нарахування за вкладами в національній валюті за розрахунковий період;


Бв

-

база нарахування за вкладами в іноземній валюті за розрахунковий період;


С1

-

базова річна ставка регулярного збору за вкладами в національній валюті у відсотках;


С2

-

базова ставка регулярного збору за вкладами в іноземній валюті у відсотках;


n

-

кількість календарних днів у звітному кварталі;


К

-

кількість календарних днів у поточному році.

Розрахована сума регулярного збору округлюється з точністю до копійок за арифметичними правилами.

6. У строк до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, учасник Фонду надає розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - розрахунок регулярного збору), за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення.

Якщо останній день строку подання розрахунку регулярного збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання розрахунку вважається перший після нього робочий день.

Розрахунок регулярного збору подається в електронному вигляді відповідно до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581.

7. Сплата регулярного збору до Фонду здійснюється щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

{Абзац перший пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 35 від 29.12.2012}

{Абзац другий пункту 7 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 35 від 29.12.2012}

Якщо останній день строку сплати регулярного збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем сплати вважається перший після нього робочий день.

8. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку такий банк зобов’язаний у день прийняття зазначеного рішення здійснити розрахунок та нарахування регулярного збору.

У цьому випадку розрахунковим періодом для визначення бази нарахування та розрахунку регулярного збору є період з дня, наступного за днем закінчення останнього розрахункового періоду, до дня, що передує прийняттю такого рішення.

Банк зобов’язаний протягом 15 календарних днів після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку надати розрахунок регулярного збору за розрахунковий період та сплатити збір.

9. Для новостворених банків першим розрахунковим періодом для визначення бази нарахування та розрахунку регулярного збору є період з дня одержання банківської ліцензії до дня закінчення звітного календарного кварталу, в якому така ліцензія була отримана.

У разі відсутності у новоствореного банку залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними розрахунок регулярного збору подається відповідно до пункту 6 цього розділу.

10. При реорганізації учасників Фонду шляхом злиття, приєднання або перетворення правонаступник набуває всіх прав і обов’язків учасника, що реорганізувався. Правонаступник - учасник Фонду повинен здійснити розрахунок та нарахування регулярного збору.

При обчисленні бази нарахування за розрахунковий період правонаступник повинен врахувати щоденні балансові залишки на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними учасника Фонду, що реорганізувався.

11. Перехідний банк звільняється від сплати регулярного збору. Після продажу перехідного банку інвестору цей банк сплачує регулярні збори на загальних підставах.

IV. Порядок розрахунку, нарахування та сплати спеціального збору

1. Фонд має право прийняти рішення про встановлення спеціального збору до Фонду у разі, якщо:

поточні доходи Фонду є недостатніми для виконання ним у повному обсязі своїх зобов’язань щодо виплати відшкодування за вкладами та/або щодо обслуговування та погашення залучених кредитів;

недостатність поточних доходів Фонду - обсяг коштів Фонду є нижчим за 2,5 відсотка від суми гарантованих Фондом коштів вкладників у межах суми відшкодування з урахуванням суми зборів з учасників Фонду, які мають надійти протягом наступного кварталу.

2. Запровадження спеціального збору, його розмір та строк сплати встановлюються рішенням виконавчої дирекції Фонду і затверджуються адміністративною радою Фонду.

Затверджене рішення протягом трьох робочих днів доводиться до відома учасників Фонду.

3. Учасник Фонду зобов’язаний здійснити сплату спеціального збору протягом строку, встановленого у рішенні виконавчої дирекції Фонду.

4. Загальний розмір спеціального збору, сплаченого учасником Фонду протягом року, не повинен перевищувати розміру регулярного збору з такого учасника Фонду, сплаченого ним за попередній рік.

V. Контроль за розрахунком та сплатою зборів учасниками Фонду

1. Контроль за розрахунком та сплатою зборів учасниками Фонду здійснюється дистанційно та шляхом проведення перевірок виконання учасниками Фонду зобов’язань у зв’язку з участю в системі гарантування вкладів фізичних осіб.

Дистанційний контроль полягає в перевірці повноти та своєчасності сплати зборів шляхом звіряння сум зборів, що надійшли на рахунок Фонду, з даними звітів, наданих учасниками відповідно до цього Положення.

2. У разі несвоєчасної або неповної сплати зборів учасниками Фонду Фонд виставляє учаснику Фонду вимогу про сплату зборів та пені.

3. У випадку несплати учасником Фонду зборів та пені Фонд має право звернутися до суду з позовом про стягнення з учасника Фонду своєчасно не сплачених сум зборів до Фонду та нарахованої пені.

У випадку несплати учасником Фонду зборів та пені протягом одного місяця з дня сплати, встановленого Законом, Фонд має право звернутися до Національного банку України з вимогою про безспірне списання своєчасно несплачених сум зборів до Фонду та нарахованої пені.

Заступник
головного бухгалтераЮ.О. Малахова
Додаток 1
до Положення про порядок розрахунку,
нарахування і сплати зборів до Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб

Найменування банку


Код за ЄДРПОУ


Дата подання розрахунку
РОЗРАХУНОК
суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Дата отримання та номер ліцензії

Сума зареєстрованого статутного капіталу банку, грн

Сума початкового збору, грн

1

2

3
Керівник банку

___________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ініціали)

м.п.


Додаток 2
до Положення про порядок розрахунку,
нарахування і сплати зборів до Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб

Найменування банку


Код за ЄДРПОУ


Дата подання розрахунку
РОЗРАХУНОК
суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
за _________ квартал _________ року

База нарахування*, грн

Річна базова ставка збору, %

Кількість календарних днів у звітному кварталі

Кількість календарних днів у поточному році

Сума регулярного збору, грн

за вкладами в національній валюті

за вкладами в іноземній валюті

за вкладами в національній валюті

за вкладами в іноземній валюті

1

2

3

4

5

6

7
__________
* База нарахування визначається на підставі даних таблиці щоденних залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними.

Таблиця
щоденних залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними

Дата в розрахунковому періоді

Сума залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними, грн

національна валюта

іноземна валюта

Всього за розрахунковий період:Керівник банку

___________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ініціали)

м.п.{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 35 від 29.12.2012}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: