open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
21.06.2005 N 562
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

митної служби

N 1000 ( v1000342-08 ) від 12.09.2008 }
Про затвердження Положення про Управління

митної вартості

З метою оптимізації діяльності Державної митної служби
України, керуючись вимогами пункту 12 Положення про Державну митну
службу України, затвердженого Указом Президента України від
24.08.2000 N 1022/2000 ( 1022/2000 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Управління митної вартості, що
додається.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Пашка П.В.
Голова Служби В.В.Скомаровський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держмитслужби

21.06.2005 N 562

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління митної вартості

Державної митної служби України

1. Загальні положення
1.1. Управління митної вартості (далі - Управління) є
структурним підрозділом Державної митної служби України і
безпосередньо підпорядковується заступнику Голови Служби, який
відповідно до розподілу обов'язків курує Управління.
1.2. У своїй діяльності працівники Управління керуються
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, Митним кодексом
України ( 92-15 ), Указами й розпорядженнями Президента України
постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України,
Положенням про Державну митну службу України ( 1022/2000 ),
рішеннями колегії Державної митної служби України, наказами й
іншими нормативно-правовими актами Державної митної служби
України, цим Положенням.
1.3. Управління здійснює свою діяльність виключно відповідно
до компетенції, установленої цим Положенням.
1.4. Управління очолює начальник. Начальник Управління має дного заступника, який одночасно є начальником відділу.
1.5. У разі відсутності начальника Управління його обов'язки
виконує заступник начальника Управління або інша посадова особа
Управління, яку вповноважено керівництвом Держмитслужби України.
1.6. Структура та штатний розпис Управління затверджуються
Головою Держмитслужби в межах установленої штатної чисельності та
фонду заробітної плати.
1.7. Функціональні обов'язки посадових осіб Управління
визначаються посадовими інструкціями, затвердженими начальником
Управління.
1.8. Забороняється покладати на Управління в цілому, його
структурні підрозділи та на окремих посадових осіб Управління,
зокрема, виконання завдань та функцій, не передбачених цим
Положенням.
2. Основні завдання Управління
2.1. Участь у забезпеченні реалізації державної політики у
сфері митної справи відповідно до компетенції Управління.
2.2. Захист економічних інтересів України.
2.3. Застосування в межах компетенції Управління норм права
для реалізації прав суб'єктів, наданих їм Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України й
Кабінету Міністрів України.
2.4. Сприяння відповідно до компетенції Управління виконанню
зобов'язань за міжнародними договорами України.
2.5. Розвиток міжнародного співробітництва у сфері митної
справи.
2.6. Розроблення та удосконалення механізму визначення митної
вартості товарів та інших предметів, що переміщуються через митний
кордон України.
2.7. Контроль і координація діяльності митних органів України
щодо виконання вимог чинного законодавства України з питань
визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний
кордон України.
2.8. Організація і координація діяльності митних органів щодо
здійснення спільно з іншими вповноваженими органами державної
влади перевірки фінансово-бухгалтерської документації підприємств,
пов'язаної з розрахунками за експортно-імпортними операціями, з
метою забезпечення ефективного контролю за правильністю визначення
митної вартості товарів, що були ввезені на митну територію
України.
3. Функції Управління
Управління відповідно до покладених на нього завдань виконує
регулятивну, нормотворчу, контрольну, організаційну, координуючу,
аналітичну функції. Відповідно до цього в межах компетенції Управління:
3.1. Планує свою діяльність на перспективу з урахуванням
плану роботи Держмитслужби України.
3.2. Збирає, обробляє, систематизує інформацію за напрямами
роботи.
3.3. Забезпечує розроблення та удосконалення нормативної
бази, яка регулює питання визначення митної вартості товарів та
інших предметів, що перетинають митний кордон України.
3.4. Розробляє й подає керівництву Держмитслужби пропозиції
та проекти законодавчих, нормативно-правових актів з питань
визначення митної вартості.
3.5. Опрацьовує та вносить пропозиції керівництву
Держмитслужби щодо погодження законодавчих, нормативно-правових
актів.
3.6. Здійснює аналіз та обробку даних щодо цін світового
ринку, а також щодо ринків товарів, становище на яких є важливим
для зовнішньої економічної діяльності України.
3.7. Здійснює аналіз динаміки цін для визначення митної
вартості за цінами угод щодо ідентичних та подібних товарів з
урахуванням факторів, які найбільшим чином впливають на рівень цін
товарів при укладанні угод купівлі-продажу.
3.8. Збирає, систематизує, узагальнює, аналізує інформацію з
питань митної вартості товарів.
3.9. Накопичує, узагальнює та аналізує документацію
зарубіжних країн щодо практичних заходів забезпечення контролю
митної вартості.
3.10. Координує роботу підрозділів контролю митної вартості
регіональних митниць, митниць.
3.11. Здійснює аналітичну роботу з використанням Єдиної
автоматизованої системи Держмитслужби (далі - ЄАІС) та удосконалює
механізм щодо забезпечення ефективного контролю за правильністю
визначення митної вартості товарів при їх митному оформленні.
3.12. Здійснює контроль та аналіз діяльності митних органів
за напрямом визначення митної вартості.
3.13. Представляє інтереси Держмитслужби в державних та інших
органах, у тому числі в міжнародних установах та організаціях та
митних службах іноземних країн, за дорученням керівництва
Держмитслужби.
3.14. Надає роз'яснення суб'єктам зовнішньоекономічної
діяльності та митним органам за напрямками діяльності, визначеними
цим Положенням.
3.15. Бере участь в проведенні перевірок діяльності митних
органів.
3.16. Ініціює проведення перевірки фінансово-бухгалтерської
документації підприємств, пов'язаної з розрахунками за
експортно-імпортними операціями, з метою забезпечення ефективного
контролю за правильністю визначення митної вартості.
3.17. Упроваджує та удосконалює систему звітності та систему
аналізу показників роботи митних органів за напрямками діяльності,
віднесеними до компетенції Управління.
4. Права Управління
Управління має право: 4.1. Отримувати від структурних підрозділів Держмитслужби,
митних органів, державних органів і установ, підприємств та
організацій, фізичних осіб, що беруть участь у процесі митного
оформлення товарів, необхідну інформацію та документи відповідно
до покладених на Управління завдань і функцій.
4.2. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів
Держмитслужби відповідних фахівців для вирішення покладених на
Держмитслужбу завдань.
4.3. Брати участь у перевірках і самостійно перевіряти стан
дотримання посадовими особами митних органів положень чинних
законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють митну
справу в Україні.
4.4. Координувати роботу підрозділів контролю митної вартості
та інших підрозділів регіональних митниць і митниць з питань,
віднесених до компетенції Управління.
4.5. Брати участь у підготовці та опрацюванні проектів
міжнародних договорів, актів законодавства з питань, що належать
до компетенції Управління.
4.6. Вимагати від керівників митних органів та їх структурних
підрозділів дотримання вимог законодавства.
4.7. Уносити на розгляд керівництва Держмитслужби пропозиції
про застосування заохочень або стягнень стосовно особового складу
митних органів України.
4.8. Робити запити до митних адміністрацій зарубіжних країн з
питань, які стосуються визначення митної вартості.
4.9. Залучати особовий склад митних органів для стажування в
Управлінні.
4.10. Скликати в установленому порядку наради.
4.11. Проводити організаційно-методичну роботу (зокрема,
семінари) з митними органами, спеціалізованими митними установами
та організаціями.
4.12. Представляти в межах своєї компетенції Держмитслужбу у
державних та громадських організаціях.
4.13. Ініціювати одержання в установленому порядку та формі
від структурних підрозділів Держмитслужби, митних органів
необхідних відомостей, документів, довідок, інших матеріалів з
метою виконання покладених на Управління завдань.
4.14. Користуватися в установленому порядку інформацією
різних ступенів таємності. Користуватися всією необхідною
службовою інформацією, що є в розпорядженні Управління та інших
структурних підрозділів Держмитслужби, митних органів, у тому
числі відповідними базами даних Управління інформаційного
забезпечення та митної статистики та відповідними
програмно-інформаційними комплексами, міжнародних інформаційних
мереж і міжнародних каналів зв'язку, створювати та використовувати
власні інформаційні бази даних з метою виконання завдань,
покладених на Управління.
4.15. За розпорядженням керівництва Держмитслужби брати
участь у роботі комісій, делегацій, експертних і робочих груп з
вирішення питань у межах компетенції Управління.
4.16. Використовувати бланки Управління встановленого зразка
для листування із зовнішніми кореспондентами з питань, що належать
до компетенції Управління.
5. Керівництво Управління
5.1. Управління очолює начальник Управління, який
призначається на посаду та звільняється з посади Головою Служби.
5.2. Права, обов'язки та відповідальність інших посадових
осіб Управління визначаються посадовими інструкціями, що
затверджуються начальником Управління.
5.3. Начальник Управління має одного заступника, який
призначається та звільняється з посади Головою Служби за поданням
начальника Управління.
5.4. До складу Управління входять три відділи: - відділ контролю митної вартості; - відділ нормативно-методологічного забезпечення; - відділ підготовки та аналізу цінової інформації.
5.5. Начальник Управління: 5.5.1. Здійснює загальне керівництво роботою Управління,
визначає форми й методи взаємодії відділів. 5.5.2. Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на
Управління завдань, доручень керівництва Служби. 5.5.3. Затверджує положення про відділи Управління та
посадові інструкції особового складу Управління. 5.5.4. Уносить пропозиції керівництву Держмитслужби про
призначення на посади й звільнення з посад працівників Управління,
особового складу митних органів, віднесеного до номенклатури посад
Голови Служби, начальників відділів контролю митної вартості, а
також про заохочення цих працівників і накладення на них стягнень. 5.5.5. Забезпечує взаємодію Управління з іншими підрозділами
Держмитслужби. 5.5.6. Дає доручення, вказівки, направляє запити митним
органам з питань, що належать до компетенції Управління, контролює
їх виконання. 5.5.7. Відповідає на звернення, скарги, запити й пропозиції
громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до
Управління. 5.5.8. Формує плани роботи Управління, організовує й
контролює процес їх виконання. 5.5.9. Контролює виконання особовим складом Управління вимог
Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) та інших
нормативно-правових актів з питань охорони державної таємниці.
5.6. Начальник Управління має право: 5.6.1. Запитувати й одержувати в установленому порядку від
структурних підрозділів Держмитслужби, митних органів, фізичних та
юридичних осіб необхідну інформацію й довідкові матеріали для
виконання завдань, покладених на Управління. 5.6.2. Контролювати дотримання працівниками Управління
чинного законодавства, виконання посадових інструкцій та вказівок
і доручень керівництва. 5.6.3. Діяти в межах компетенції Держмитслужби й представляти
її інтереси в державних та інших органах. 5.6.4. Надавати відповідно до своєї компетенції відомості,
пропозиції, зауваження структурним підрозділам Держмитслужби,
митним органам, іншим державним та недержавним органам. 5.6.5. Для виконання завдань, покладених на Управління,
ініціювати запити й організовувати опрацювання необхідної
аналітичної, оперативної та довідкової інформації, одержаної від
структурних підрозділів Держмитслужби, митних органів, установ,
організацій та громадян. 5.6.6. Самостійно встановлювати організаційні принципи та
схеми роботи Управління й видавати відповідну організаційну
документацію в межах Управління. 5.6.7. Вимагати від митних органів, особового складу
Управління додержання вимог законодавства, своєчасного виконання
доручень керівництва Держмитслужби, Управління. 5.6.8. Підписувати листи Управління, візувати документи та
інші матеріали в межах компетенції Управління.
5.7. Начальник Управління несе відповідальність за: 5.7.1. Незабезпечення виконання покладених на Управління
завдань та функцій, передбачених цим Положенням. 5.7.2. Неналежну організацію діяльності Управління,
недотримання законності в службовій діяльності особовим складом
Управління. 5.7.3 Низький рівень трудової та виконавської дисципліни в
Управлінні. 5.7.4. Негативні наслідки своїх розпоряджень, доручень,
самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов'язків
та за бездіяльність. 5.7.5. Незадовільний стан професійної підготовки та виховної
роботи з особовим складом Управління. 5.7.6. Незабезпечення створення належних умов з охорони
праці. 5.7.7. Недодержання вимог законодавства України щодо
забезпечення охорони державної таємниці, конфіденційної
інформації, що є власністю держави, а також службової інформації
особисто та невжиття заходів щодо виконання вимог
нормативно-правових актів із зазначених питань посадовими особами
Управління.
Начальник Управління
митної вартості І.Г.Ляденко
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: