open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.12.2011 N 550

Про затвердження Положення про природний

заповідник "Древлянський"

На виконання Указу Президента України від 11.12.2009 N 1038
( 1038/2009 ) "Про створення природного заповідника
"Древлянський", відповідно до статей 5, 12, 15 Закону України "Про
природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Створити природоохоронну, науково-дослідну установу
природний заповідник "Древлянський".
2. Затвердити Положення про природний заповідник
"Древлянський", що додається.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Вільдмана І.Л.
Перший заступник Міністра М.І.Романов

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ

про природний заповідник "Древлянський"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Природний заповідник "Древлянський" (далі - Заповідник)
створений відповідно до Указу Президента України від
11 грудня 2009 року N 1038 ( 1038/2009 ) "Про створення природного
заповідника "Древлянський", є об'єктом природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення. Заповідник розташований на території Народницького району
Житомирської області.
1.2. Заповідник є бюджетною, природоохоронною,
науково-дослідною установою і входить до складу
природно-заповідного фонду України, охороняється як національне
надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони,
відтворення та використання.
1.3. Заповідник є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки у відділенні Казначейства і утримується за рахунок коштів
державного бюджету. Заповідник має печатку із зображенням
Державного герба України та своїм найменуванням, бланки, штампи та
офіційну емблему, що реєструються в установленому порядку.
1.4. Заповідник підпорядкований Міністерству екології та
природних ресурсів України (далі - Мінприроди).
1.5. Заповідник у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про
природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), іншими законами України
та нормативно-правовими актами, Проектом організації території
природного заповідника "Древлянський" та охорони природних
комплексів (далі - Проект організації території), а також цим
Положенням. Завдання, науковий профіль, особливості природоохоронного
режиму та характер функціонування Заповідника визначаються у цьому
Положенні.
1.6. Загальна площа Заповідника становить 30872,84 гектара
земель державної і комунальної власності, які надаються (в тому
числі із вилученням у землекористувачів) Заповіднику в постійне
користування.
1.7. Ділянки землі та водного простору з усіма природними
ресурсами та об'єктами вилучаються з господарського використання і
надаються Заповіднику в постійне користування у порядку,
встановленому законодавством.
1.8. Право Заповідника на постійне користування земельною
ділянкою оформлюється державним актом на право постійного
користування земельною ділянкою.
1.9. Межі Заповідника встановлюються в натурі, оформляються
відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на
відповідні планово-картографічні матеріали органів
Держземагентства на місцях та землекористувачів, відображаються у
відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку
земель (форма N 6-зем) ( z0788-98, za788-98 ) та землевпорядній
документації, обов'язково враховуються при реконструкції та
розвитку прилеглих територій.
1.10. На території Заповідника у визначених місцях
встановлюються необхідні державні інформаційні та охоронні знаки
затвердженого зразка.
1.11. Юридична адреса Заповідника: вул. Леніна, 301-а,
смт Народичі, Житомирська область.
2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Заповідник створений з метою збереження типових та
унікальних лісових і водно-болотних природних комплексів
Українського Полісся, що мають важливе наукове, природоохоронне та
естетичне значення.
2.2. Основними завданнями Заповідника є: збереження природних комплексів та об'єктів на його
території; забезпечення охорони території з усіма природними комплексами
та об'єктами; проведення наукових досліджень і спостережень щодо збереження
структури природних комплексів, що охороняються, вивчення їх
динаміки під впливом природних і антропогенних факторів; виконання відновлювальних робіт на землях із порушеними
корінними природними комплексами, реконструкція, а також
здійснення природоохоронних заходів щодо формування корінних
деревостанів тощо; охорона умов відтворення, відновлення чисельності, збереження
генофонду рідкісних та типових рослин і тварин; підтримання загального екологічного балансу в регіоні; організація протипожежної охорони природних комплексів; збереження генофонду рідкісних, занесених до Червоної книги
України та типових рослин і тварин та таких, що перебувають під
загрозою зникнення; вивчення змін екосистем під дією природних і антропогенних
факторів; проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.
3. УПРАВЛІННЯ ЗАПОВІДНИКОМ
3.1. Управління Заповідником здійснюється відповідно до вимог
законодавства спеціальною адміністрацією (далі - адміністрація).
3.2. Адміністрацію очолює директор, який в установленому
порядку призначається на посаду на контрактній основі та
звільняється з посади Міністром екології та природних ресурсів.
3.3. Адміністрація Заповідника розробляє: структуру, штатний розпис, кошторис доходів та видатків і
подає їх на затвердження в установленому порядку до Мінприроди; плани природоохоронних заходів із збереження
природно-заповідного фонду і подає їх на затвердження до
Мінприроди.
3.4. Для забезпечення виконання основних завдань та
проведення природоохоронних заходів, науково-дослідних,
господарських та інших робіт на території Заповідника
адміністрація має право в установленому порядку: створювати основні підрозділи (відділи, лабораторії,
природознавчий музей, природоохоронні науково-дослідні дільниці,
лісництва тощо) і допоміжні підрозділи; здійснювати будівництво адміністративних, лабораторних,
житлових і господарських споруд, доріг, ліній електропередач,
прокладання телефонного та радіозв'язку, інших інженерних мереж; надавати платні послуги згідно з законодавством; здійснювати інші види діяльності, дозволені законодавством. Адміністрація Заповідника також має право публікувати
результати своїх наукових досліджень або оприлюднювати їх іншим
способом. До затвердження Проекту організації території проведення
зазначених заходів здійснюється відповідно до Проекту створення
Заповідника та цього Положення.
3.5. Директор несе персональну відповідальність за виконання
покладених на Заповідник завдань, в тому числі за організацію та
проведення природоохоронних заходів, науково-дослідних,
господарських та інших робіт, збереження закріпленого за
Заповідником державного майна і забезпечення протипожежної безпеки
його об'єктів, за створення належних соціально-побутових і
виробничих умов для працівників Заповідника тощо.
3.6. Повноваження директора Заповідника: здійснює керівництво роботою адміністрації Заповідника та
несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань; забезпечує виконання завдань, визначених у пункті 2.2
Положення; представляє Заповідник в органах державної влади, органах
місцевого самоврядування, судових органах, на підприємствах, в
установах, організаціях усіх форм власності та у відносинах з
трудовим колективом; розпоряджається за погодженням із Мінприроди коштами та
майном Заповідника у порядку, встановленому законодавством; видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження; визначає функціональні обов'язки працівників Заповідника; здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
3.7. Директор призначає на посаду та звільняє в установленому
порядку з посади заступників директора за погодженням із
Мінприроди. Головного бухгалтера директор призначає на посаду та
звільняє з посади в установленому порядку за погодженням із
Мінприроди та органами Казначейства. Керівника юридичної
служби - за погодженням з керівником юридичної служби Мінприроди.
3.8. У разі відсутності директора з поважних причин
(відрядження, відпустка, хвороба тощо), його обов'язки виконує
заступник директора.
3.9. Кадри наукових працівників Заповідника комплектуються на
конкурсній основі, а інженерно-технічних та інших штатних
працівників - згідно вимог законодавства. Не рідше чим один раз у
п'ять років проводиться атестація інженерно-технічних працівників
та інших працівників.
3.10. Для розв'язання наукових або науково-технічних проблем
у Заповіднику створюється науково-технічна рада (далі - НТР).
Положення про НТР, її склад, та напрями діяльності затверджуються
Мінприроди в установленому порядку.
3.11. Заповідник використовує працю громадян, приймаючи їх на
роботу за контрактом або укладаючи з ними трудові договори. Для
виконання окремих робіт (надання послуг) Заповідник може залучати
громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів
науково-дослідних, наукових і вищих навчальних закладів, укладаючи
з ними договори цивільно-правового характеру (договори підряду,
доручення та інші) з оплатою на договірних засадах.
3.12. Заповідник створює умови для підвищення професійного
рівня і кваліфікації найманих працівників.
3.13. З метою регулювання виробничих, трудових,
соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників
і адміністрації Заповідника між ними у відповідності до
законодавства укладається колективний договір, який підписується
уповноваженими представниками сторін. Повноваження трудового колективу реалізуються його загальними
зборами і виборним органом.
3.14. Місцеві органи влади із залученням громадськості в
межах компетенції беруть участь в управлінні територією
Заповідника, сприяють діяльності адміністрації в збереженні та
охороні природних комплексів та виконанні поставлених перед нею
завдань.
4. СТРУКТУРА ТА РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ЗАПОВІДНИКА
4.1. Територія Заповідника враховується в усіх видах
землевпорядної, проектно-планувальної та проектної документації. На території Заповідника забороняється будь-яка господарська
та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню
Заповідника, порушує природний розвиток процесів та явищ або
створює загрозу шкідливого впливу на його природні комплекси та
об'єкти, а саме: будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів
транспорту і зв'язку, не пов'язаних з діяльністю Заповідника,
розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка
транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін
свійських тварин, пересування механічних транспортних засобів, за
винятком шляхів загального користування, лісосплав, проліт літаків
та вертольотів нижче 2000 метрів над землею, подолання літаками
звукового бар'єру над територією Заповідника та інші види штучного
шумового впливу, що перевищують установлені нормативи; геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин,
порушення ґрунтового покриву та гідрологічного і гідрохімічного
режимів, руйнування геологічних відслонень, застосування хімічних
засобів, усі види лісокористування, а також заготівля кормових
трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерету,
випасання худоби, вилов і знищення диких тварин, порушення умов їх
оселення, гніздування, інші види користування рослинним і
тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів; мисливство, рибальство, туризм, інтродукція нових видів
тварин і рослин, проведення заходів з метою збільшення чисельності
окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємкість
угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком
матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень. Для збереження і відтворення корінних природних комплексів,
проведення науково-дослідних робіт та виконання інших завдань у
Заповіднику відповідно до проекту організації його території та
охорони природних комплексів дозволяється: виконання відновлюваних робіт на землях з порушеними
корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо
запобігання змінам природних комплексів Заповідника внаслідок
антропогенного впливу - відновлення гідрологічного режиму,
збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично
склалися, видів рослин і тварин, які зникають, тощо; здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не
порушують режиму Заповідника; спорудження у встановленому порядку будівель та інших
об'єктів, необхідних для виконання поставлених перед Заповідником
завдань; збір колекційних та інших матеріалів, виконання робіт,
передбачених планами довгострокових стаціонарних наукових
досліджень, проведення екологічної освітньо-виховної роботи. Проектом організації території Заповідника та охорони його
природних комплексів може бути передбачено виділення земельних
ділянок для задоволення господарських потреб Заповідника та його
працівників у сінокосах, випасах, городах та паливі відповідно до
встановлених нормативів. У разі термінової необхідності за клопотанням НТР Заповідника
з дозволу Мінприроди на території Заповідника можуть проводитися
заходи, спрямовані на охорону природних комплексів, ліквідацію
наслідків аварій, стихійного лиха та в інших цілях, не передбачені
Проектом організації території Заповідника та охорони його
природних комплексів. Для ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, в
результаті яких виникає пряма загроза життю людей чи знищення
заповідних природних комплексів, особливо термінові заходи
здійснюються за рішенням адміністрації Заповідника.
5. ОХОРОНА ЗАПОВІДНИКА
5.1. Охорона території Заповідника покладається на службу
його охорони, що входить до складу служби державної охорони
природно-заповідного фонду України.
5.2. Службу державної охорони Заповідника (далі - служба
держохорони) очолює директор Заповідника, який несе повну
відповідальність за організацію її діяльності та забезпечення
додержання режиму території, а також збереження, відтворення та
раціональне використання природних комплексів і ресурсів у межах
його території.
5.3. Координацію та управління діяльністю служби держохорони
здійснює Мінприроди.
5.4. Основними завданнями служби держохорони є: забезпечення додержання режиму охорони території та природних
об'єктів; попередження та припинення порушень природоохоронного
законодавства.
5.5. Повноваження служби держохорони визначаються
законодавством.
5.6. Працівники служби держохорони Заповідника зобов'язані
здавати у встановленому порядку кваліфікаційні іспити на знання
правил, постанов, інструкцій щодо порядку охорони територій та
об'єктів, у т.ч. тваринного та рослинного світу, забезпечення
режиму території Заповідника, порядку використання табельної зброї
та спеціальних засобів самозахисту тощо. Особи, які не здали
кваліфікаційні іспити, до виконання обов'язків не допускаються.
5.7. Підприємства, організації та установи, розташовані на
території Заповідника та в суміжній зоні, провадять господарську
та іншу діяльність з додержанням вимог природоохоронного
законодавства і несуть відповідальність за порушення режиму
території Заповідника.
5.8. Відповідальність за порушення природоохоронного
законодавства на території Заповідника несуть особи, винні в: нецільовому її використанні, порушенні вимог Проекту
організації території Заповідника та цього Положення; здійсненні забороненої господарської діяльності, у тому числі
здійсненні господарської діяльності у заборонений законодавством
спосіб чи з використанням заборонених засобів; пошкодженні чи знищенні його об'єктів і природних комплексів,
у тому числі на земельних ділянках, зарезервованих для розширення
його території; самовільній зміні меж території Заповідника для інших потреб; перевищенні допустимих хімічних, фізичних та інших впливів і
антропогенного навантаження, порушенні вимог наданих дозволів на
використання території та об'єктів природно-заповідного фонду; використанні природних ресурсів на території Заповідника з
порушенням установленого порядку; в інших випадках, установлених законодавством.
5.9. Порушення вимог природоохоронного законодавства на
території Заповідника тягне за собою дисциплінарну,
адміністративну, цивільну та/або кримінальну відповідальність.
5.10. Розміри шкоди, заподіяної внаслідок порушення
природоохоронного законодавства на території Заповідника,
визначаються в установленому порядку.
5.11. Державний контроль за додержанням режиму Заповідника
здійснюється Державною екологічною інспекцією України.
5.12. Громадський контроль за додержанням режиму території
Заповідника здійснюється громадськими інспекторами з охорони
довкілля.
6. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
6.1. Науково-дослідна робота на території Заповідника
проводиться з метою вивчення природних процесів, забезпечення
постійного спостереження за змінами екосистем, екологічного
прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення і
використання природних ресурсів та особливо цінних об'єктів
Заповідника, відповідно до законів України "Про
природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), "Про наукову і
науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ), "Про науково-технічну
інформацію" ( 3322-12 ), Положення про організацію наукових
досліджень у заповідниках і національних природних парках України,
затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України від 10.11.98
N 163 ( z0852-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
31.12.98 за N 852/3292, та Положення про наукову діяльність
заповідників та національних природних парків України,
затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів
України від 09.08.2000 N 103 ( z0548-00 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27.08.2000 за N 548/4769, та інших
вимог законодавства.
6.2. Основні напрями наукових досліджень на території
Заповідника визначаються з урахуванням програм і планів
науково-дослідних робіт, що затверджуються НАН України та
Мінприроди.
6.3. Заповідник відповідно до покладених на нього завдань
проводить наукові дослідження за напрямами: інвентаризація флори, фауни, а також усіх природних
комплексів і окремих природних об'єктів на території Заповідника; виявлення природних комплексів, найбільш характерних для
Заповідника; вивчення екосистемних зв'язків, структури і закономірностей
функціонування природних комплексів, діяльності окремих видів і
груп організмів, впливу на них різних екологічних факторів; з питань збереження унікальної та типової флори і фауни
Українського Полісся; навчання спеціалістів; науково-освітня діяльність у сферах біології, екології,
охорони навколишнього природного середовища тощо; розробка наукових проектів з питань охорони природи,
збереження біорізноманіття, екології тощо. Науково-дослідна діяльність включає: проведення наукових досліджень; формування фондів наукових матеріалів (поповнення гербарних і
колекційних матеріалів, фонотек, ценотек тощо).
6.4. Основною формою узагальнення результатів наукових
досліджень та спостережень за станом і змінами природних
комплексів на території Заповідника є його Літопис природи, який
ведеться в установленому порядку за Програмою Літопису природи для
заповідників та національних природних парків.
6.5. Заповідник має право: брати участь в екологічних, регіональних, галузевих,
державних, загальнодержавних, міжнародних програмах, а також
конференціях, симпозіумах тощо; здійснювати наукову та науково-дослідну діяльність на
замовлення та у відповідності до договорів з іншими
заінтересованими організаціями та установами з природоохоронних та
інших питань, віднесених до компетенції адміністрації Заповідника; формувати наукові колекції об'єктів рослинного та тваринного
світу, обмінюватися експонатами у встановленому порядку тощо.
6.6. Наукові дослідження на території Заповідника можуть
здійснюватись іншими науково-дослідними установами та
організаціями на основі єдиних програм і планів науково-дослідних
робіт чи спеціальних угод між цими установами та організаціями і
адміністрацією Заповідника.
6.7. Координацію проведення наукових досліджень на території
Заповідника здійснює відповідно до природоохоронного законодавства
НАН України разом з Мінприроди.
6.8. Заповідник має право на видання наукових праць.
6.9. Наукові підрозділи ведуть у встановленому порядку
первинний облік кадастрових відомостей на території Заповідника.
7. ЕКОЛОГО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
7.1. Заповідник забезпечує організацію екологічної,
освітньо-виховної діяльності, цілеспрямованого впливу на
світогляд, поведінку і діяльність населення з метою формування
екологічної свідомості та залучення його до збереження природної
спадщини відповідно до Положення про еколого-освітню діяльність
заповідників і національних природних парків України,
затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України від 21.09.98
N 140 ( z0630-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.10.98 за N 630/3070, та інших вимог законодавства.
7.2. Заповідник є регіональним центром поширення екологічних
знань, освіти і виховання населення, служить модельним об'єктом
сталого розвитку.
7.3. Основні завдання еколого-освітньої роботи Заповідника
визначаються з урахуванням програм і планів, які затверджуються
Заповідником. Для їх реалізації створюється підрозділ з
екологічної освіти, який організовує здійснення еколого-освітньої
діяльності, інформування та налагодження зв'язків з громадськістю.
7.4. Заповідник сприяє розвитку природоохоронного та
екологічного руху, екологічного виховання шкільної та студентської
молоді, поширює нові методики екологічного виховання, розробляє
рекомендації з формування екологічної етики й естетики тощо.
7.5. Еколого-освітня робота здійснюється шляхом: популяризації екологічних знань; впровадження нових форм і методів екологічної освіти та
виховання; прогнозування віддалених наслідків втручання людини в
природу; організації проведення екологічних акцій, конкурсів,
семінарів тощо; формування фото-, слайдо-, кіно-, відеотек тощо; здійснення іншої діяльності, що не заборонена законодавством.
7.6. Підвищення рівня екологічної культури, екологічної
інформованості населення здійснюється Заповідником через засоби
масової інформації, шляхом випуску друкованої поліграфічної
продукції тощо.
8. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
8.1. Фінансування заходів, пов'язаних із функціонуванням
Заповідника, здійснюється відповідно до законодавства за рахунок
коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету
України. Для цієї мети можуть також залучатися кошти місцевих
бюджетів, благодійних фондів, кошти підприємств, установ,
організацій, громадян (у тому числі валюта) та інших джерел
фінансування, не заборонених законодавством.
8.2. Кошти, отримані в результаті надання платних послуг
згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 28.12.2000 N 1913 ( 1913-2000-п ) "Про затвердження
переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними
установами природно-заповідного фонду", є спеціальними коштами
Заповідника і вилученню не підлягають. Ці кошти використовуються
для здійснення заходів щодо охорони території та об'єктів
Заповідника і провадження діяльності, передбаченої цим Положенням,
та відповідно до кошторису, затвердженого Мінприроди в
установленому порядку.
8.3. Заповідник звільняється від земельного податку
відповідно до законодавства, йому встановлюються пільги щодо
оподаткування.
8.4. Матеріально-технічне забезпечення Заповідника
здійснюється в установленому порядку.
8.5. Адміністрація Заповідника може встановлювати плату за
відвідування території в установленому порядку. Заповідник
самостійно отримує ліцензії на ті види діяльності, які підлягають
ліцензуванню відповідно до законодавства.
8.6. Збереження природних комплексів та провадження іншої
діяльності здійснюється згідно з планом природоохоронних заходів,
що затверджується Мінприроди.
8.7. Для забезпечення виконання окремих природоохоронних
заходів Заповідник може подавати запити про виділення коштів з
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.
9. МАЙНО
9.1. Майно Заповідника складають основні фонди, а також інші
матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному
балансі Заповідника.
9.2. Майно Заповідника є державною власністю і закріплюється
за ним на праві оперативного управління. Заповідник володіє,
користується і розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо
нього дії, що не суперечать вимогам законодавства і цьому
Положенню.
9.3. Земля, основні фонди, інше державне майно не можуть бути
предметом застави.
9.4. Списання державного майна з балансу може здійснюватись
Заповідником тільки в порядку, передбаченому законодавством.
9.5. Збитки, заподіяні Заповіднику внаслідок порушення його
майнових прав юридичними і фізичними особами, відшкодовуються в
установленому порядку, в тому числі за рішеннями суду.
10. ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ
10.1. Мінприроди здійснює контроль за діяльністю Заповідника
у порядку, визначеному законодавством.
10.2. Заповідник звітує про свою діяльність перед Мінприроди
та відповідними органами державної виконавчої влади в порядку і
строки, визначені законодавством.
10.3. Заповідник веде бухгалтерський, оперативний облік,
складає періодичну, річну та статистичну звітність і подає її в
установленому порядку.
10.4. Директор та головний бухгалтер Заповідника несуть
відповідальність за організацію та ведення бухгалтерського обліку,
його достовірність, ведення статистичної та іншої звітності, а
також за збереження відповідної документації.
11. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
11.1. Заповідник бере участь у міжнародному співробітництві в
галузі охорони і збереження природного різноманіття ландшафтів,
генофонду рослинного і тваринного світу, підтримання загального
екологічного балансу та забезпечення проведення фонового
моніторингу навколишнього природного середовища, в тому числі у: розробці та реалізації міжнародних наукових,
науково-технічних та інших програм і проектів; забезпеченні обміну науковою інформацією, організації
спільної підготовки науковців і фахівців; еколого-виховній та видавничій діяльності; здійсненні відповідно до законодавства іншої діяльності.
11.2. Заповідник може входити до міжнародних природоохоронних
асоціацій, об'єднань, організацій тощо.
12. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ

СТАТУСУ ЗАПОВІДНИКА
12.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу території
Заповідника проводиться відповідно до законодавства.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: