open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

22.10.2010  № 12

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Ради суддів
№ 59 від 05.12.2013
№ 25 від 05.09.2014
№ 50 від 04.06.2015
№ 102 від 02.10.2015}

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Державної судової адміністрації України Кирилюка Р.І. про затвердження Положення про Державну судову адміністрацію України, відповідно до статті 113, частини 5 статті 127, частини 6 статті 145 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим заїздом суддів України від 16 вересня 2010 року, Рада суддів України ВИРІШИЛ А:

1. Затвердити Положення про Державну судову адміністрацію України;

2. Державній судовій адміністрації України в термін до 20 грудня 2010 року подати до Ради суддів України пропозиції щодо приведення окремих пунктів Положення про Державну судову адміністрацію України у відповідність до тих норм Закону України "Про судоустрій і статус суддів", які вводяться в дію з 1 січня 2011 року.

Голова
Ради суддів УкраїниЯ.М. Романюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради суддів України
22.10.2010  № 12
(у редакції рішення
Ради суддів України
04.06.2015  № 50)

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну судову адміністрацію України

1. Державна судова адміністрація України (ДСА України) є органом у системі судової влади, діяльність якого підзвітна з'їзду суддів України, а в період між з'їздами суддів - Раді суддів України в межах, визначених законом.

ДСА України здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади з метою створення належних умов функціонування судів і діяльності суддів, представляє суди у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування в межах повноважень, установлених законом.

Організаційне забезпечення становлять заходи матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, організаційно-технічного характеру, ведення судової статистики, діловодства та архіву суду.

Територіальними органами ДСА України є територіальні управління ДСА України, які утворюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

2. ДСА України у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями з'їзду суддів України та Ради суддів України, цим Положенням.

3. Основними завданнями ДСА України є:

організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади в межах повноважень, визначених законом;

забезпечення належних умов діяльності судів загальної юрисдикції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та органів суддівського самоврядування в межах повноважень, визначених законом;

участь в утворенні та ліквідації судів загальної юрисдикції в межах повноважень, визначених законом.

4. ДСА України відповідно до покладених на неї завдань:

1) представляє суди у відносинах із Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік у межах повноважень, визначених законом;

2) забезпечує належні умови діяльності судів загальної юрисдикції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та органів суддівського самоврядування в межах повноважень, визначених законом;

3) вивчає практику організації діяльності судів, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення;

4) вивчає кадрові питання апарату судів, прогнозує потребу у спеціалістах, здійснює замовлення на підготовку відповідних спеціалістів;

5) забезпечує необхідні умови для підвищення кваліфікації працівників апарату судів, створює систему підвищення кваліфікації;

6) організовує роботу з ведення судової статистики, діловодства та архіву; контролює стан діловодства в судах загальної юрисдикції;

7) готує матеріали для формування пропозицій щодо бюджету судів;

8) організовує комп'ютеризацію судів для здійснення судочинства, діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності та забезпечення функціонування автоматизованої системи документообігу в судах; забезпечує суди необхідними технічними засобами фіксування судового процесу в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на фінансове забезпечення відповідних судів;

9) забезпечує впровадження електронного суду; здійснює заходи щодо організації обміну електронними документами між судами та іншими державними органами та установами;

10) забезпечує функціонування автоматизованої системи визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

11) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень та Реєстру електронних адрес органів державної влади, їх посадових та службових осіб, забезпечує функціонування системи відеоконференц-зв'язку для участі осіб у засіданні суду в режимі відеоконференції;

12) взаємодіє з відповідними органами та установами, у тому числі інших держав, з метою вдосконалення організаційного забезпечення діяльності судів;

13) розробляє та затверджує за погодженням із Радою суддів України Типове положення про апарат суду;

14) організовує діяльність служби судових розпорядників;

15) затверджує положення про бібліотеку суду;

16) здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції (крім Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів), Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, органів суддівського самоврядування, Національної школи суддів України, ДСА України та її територіальних управлінь;

17) погоджує Положення про автоматизовану систему документообігу в судах загальної юрисдикції, Положення про порядок доступу суду до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

18) надає Президентові України пропозиції про утворення, у тому числі шляхом реорганізації, та ліквідацію судів загальної юрисдикції;

19) у разі настання надзвичайних обставин надає Президентові України пропозиції про зміну місцезнаходження суду;

20) визначає кількість суддів у суді загальної юрисдикції за погодженням з Радою суддів України з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату праці суддів;

21) затверджує за погодженням із головою апеляційного суду структуру і штатну чисельність (штатний розпис) апарату апеляційного суду в межах видатків на утримання відповідного суду;

22) забезпечує ведення офіційного веб-порталу судової влади;

23) здійснює в межах повноважень, визначених законом та цим Положенням, організаційне забезпечення роботи працівників апарату судів та ДСА України;

24) здійснює в межах повноважень, визначених законом та цим Положенням, організаційне забезпечення та контроль за діяльністю територіальних управлінь ДСА України;

25) засновує в установленому порядку засоби масової інформації;

26) здійснює управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління ДСА України;

27) здійснює заходи щодо організаційного забезпечення будівництва, ремонту будинків і приміщень судів та їх технічне оснащення;

28) організовує планово-фінансову роботу, ведення бухгалтерського обліку в судах, територіальних управліннях ДСА України;

29) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління ДСА України, затверджує їх статути (положення), здійснює контроль за їх дотриманням;

{Підпункт 29 пункту 4 в редакції Рішення Ради суддів № 102 від 02.10.2015}

30) здійснює внутрішній контроль за використанням бюджетних коштів і матеріальних ресурсів у судах, територіальних управліннях, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління ДСА України, аналізує ефективність використання бюджетних коштів їх розпорядниками нижчого рівня та одержувачами на основі поданих ними звітів в установленому законодавством порядку;

{Підпдункт 30 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів № 102 від 02.10.2015}

31) здійснює в межах повноважень, визначених законом та цим Положенням, організаційне забезпечення медичного обслуговування та санаторно-курортного лікування суддів, у тому числі суддів у відставці, працівників апарату судів;

32) здійснює організаційне забезпечення роботи з'їзду суддів України, спільних зборів суддів місцевих загальних судів, діяльності Ради суддів України в межах та відповідно до вимог, визначених законом;

33) здійснює видатки на проведення заходів із поховання та увічнення пам'яті суддів, у тому числі суддів у відставці, у межах затверджених планових показників, передбачених на забезпечення діяльності судів;

34) забезпечує суди та суддів символами судової влади (Державний Прапор України, зображення Державного Герба України), мантіями та суддівськими нагрудними знаками;

35) затверджує зразки бланків і печаток судів, а також забезпечує виготовлення посвідчень судді, голови суду та його заступника, судді у відставці, народного засідателя, присяжного;

36) забезпечує у межах повноважень, визначених законом, незалежність, недоторканність та безпеку суддів у взаємодії з органами суддівського самоврядування, судами, правоохоронними органами;

361) розробляє та затверджує за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України положення про відомчу воєнізовану охорону та здійснює контроль за діяльністю її підрозділів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 361 згідно з Рішенням Ради суддів № 102 від 02.10.2015}

37) забезпечує в межах повноважень, визначених законом та цим Положенням, реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці в ДСА України; забезпечує здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;

38) розглядає звернення громадян з питань, що належать до повноважень ДСА України, вживає заходів щодо усунення причин та умов, які породжують такі звернення;

39) забезпечує в межах повноважень, визначених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контролю за їх здійсненням в ДСА України, територіальних управліннях ДСА України, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери її управління;

{Підпдункт 39 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів № 102 від 02.10.2015}

40) проводить конференції та семінари з питань, що належать до повноважень ДСА України;

41) здійснює в межах повноважень ДСА України співробітництво з міжнародними організаціями, з органами судової влади інших держав щодо вивчення досвіду роботи з організації їх діяльності та готує пропозиції щодо впровадження такого досвіду в Україні;

42) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. ДСА України має право:

1) одержувати від судів загальної юрисдикції, органів суддівського самоврядування, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи, матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати вчених, спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до її повноважень, визначених законом та цим Положенням.

3) скасовувати в межах повноважень, визначених законом та цим Положенням, акти територіальних управлінь у разі їх невідповідності актам законодавства та рішенням ДСА України;

4) утворювати в разі потреби за погодженням із керівниками центральних та місцевих органів виконавчої влади комісії, робочі та експертні групи, залучати в межах своїх повноважень спеціалістів та скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її повноважень, визначених законом та цим Положенням.

6. ДСА України очолює Голова, який обирається на посаду і звільняється з посади Радою суддів України.

Голова ДСА України не має права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової і творчої діяльності в позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради господарської організації, що має на меті одержання прибутку. На Голову ДСА України поширюються й інші обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".

Голова ДСА України має першого заступника та заступників, які обираються на посаду та звільняються з посади Радою суддів України за поданням Голови ДСА України.

7. Голова ДСА України:

1) здійснює керівництво її діяльністю та несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

2) організовує роботу ДСА України;

3) визначає функції першого заступника та заступників Голови ДСА України, розподіляє повноваження між першим заступником та заступниками Голови ДСА України;

4) вносить на розгляд Ради суддів України подання щодо визначення граничної чисельності працівників ДСА України, у тому числі її територіальних управлінь;

5) призначає на посади та звільняє з посад працівників ДСА України; призначає за поданням голів відповідних судів керівників апаратів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду України, їх заступників та звільняє їх з посад у порядку, визначеному законодавством про державну службу;

6) призначає члена кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у порядку, визначеному законодавством;

7) застосовує до керівників апаратів апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду України, їх заступників заохочення або накладає дисциплінарні стягнення за поданням голови відповідного суду;

8) присвоює керівникам апаратів апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду України, їх заступникам ранги державного службовця відповідно до законодавства про державну службу;

9) затверджує типове положення про територіальне управління ДСА України та положення про структурні підрозділи ДСА України;

10) встановлює посадові оклади працівників ДСА України, присвоює їм ранги державного службовця, застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до закону;

11) звітує про діяльність ДСА України перед з'їздом суддів України, інформує про діяльність ДСА України Раду суддів України;

12) забезпечує виконання ДСА України законодавчих актів, рішень з'їзду суддів України та Ради суддів України в межах повноважень, визначених законом та цим Положенням;

13) бере участь у підготовці пропозицій до проекту Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення судової влади на всіх стадіях бюджетного процесу;

14) затверджує структуру і штатний розпис територіальних управлінь ДСА України;

15) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є ДСА України;

16) представляє в установленому порядку працівників ДСА України та її територіальних управлінь, працівників апарату судів, суддів у відставці до відзначення державними нагородами;

17) затверджує за погодженням із Радою суддів України положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників, зразки форменого одягу судових розпорядників;

18) призначає на посади та звільняє з посад начальників територіальних управлінь ДСА України, їх заступників, застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до закону;

19) призначає керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління ДСА України;

{Підпункт 19 пункту 7 в редакції Рішення Ради суддів № 102 від 02.10.2015}

20) затверджує річний план роботи ДСА України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань, у тому числі щодо організаційного та фінансового забезпечення діяльності органів судової влади;

21) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників ДСА України і коштів, передбачених на утримання ДСА України, ліквідує, реорганізовує територіальні управління ДСА України;

22) здійснює інші передбачені законом повноваження.

8. Голова ДСА України з питань, що належать до його повноважень, видає накази.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень ДСА України, та обговорення основних напрямів її діяльності в ДСА України може утворюватися колегія.

До складу колегії входять Голова ДСА України (голова колегії), його перший заступник та заступники, керівники структурних підрозділів ДСА України і територіальних управлінь, а також керівники апаратів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду України, яких визначає Голова ДСА України. До складу колегії в установленому порядку можуть входити й інші особи.

Склад колегії та положення про колегію затверджуються наказом ДСА України.

Рішення колегії вводяться в дію наказами ДСА України.

10. З метою забезпечення здійснення ДСА України її повноважень щодо організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів Головою ДСА України на постійній або тимчасовій основі можуть утворюватися допоміжні органи.

Рішення про утворення допоміжного органу приймається Головою ДСА України у формі наказу, яким затверджується положення про такий орган, його склад, керівник та заступник (заступники) керівника.

У разі недоцільності подальшого функціонування допоміжного органу або виникнення потреби в достроковому припиненні його діяльності Голова ДСА України приймає за пропозицією членів відповідного органу або з власної ініціативи рішення про його ліквідацію.

Допоміжний орган, утворений на визначений у наказі строк, вважається таким, що ліквідований, з дня закінчення зазначеного строку.

11. Структура і штатний розпис ДСА України затверджуються її Головою.

Гранична чисельність працівників ДСА України, у тому числі її територіальних управлінь, визначається Радою суддів України за поданням Голови ДСА України.

12. ДСА України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

{Положення в редакції Рішення Ради суддів № 50 від 04.06.2015}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: