open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
08.07.2010 N 545

Про внесення змін до Навчального плану

підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"

кваліфікації "інженер-технолог" у вищих

навчальних закладах IV рівня акредитації

за спеціальністю "технологія фармацевтичних

препаратів", затвердженого наказом

МОЗ від 07.12.2009 N 933

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
09.07.2009 N 642 ( v0642290-09 ) "Про організацію вивчення
гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента", із змінами,
внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від
29.03.2010 N 259 ( v0259290-10 ), та з метою оптимізації
фінансових витрат вищих медичних (фармацевтичного) навчальних
закладів при організації державної атестації Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Навчального плану підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації
"інженер-технолог" у вищих навчальних закладах IV рівня
акредитації за спеціальністю "технологія фармацевтичних
препаратів", затвердженого наказом МОЗ від 07.12.2009 N 933
( v0933282-09 ), виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Ректорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних
закладів IV рівня акредитації організовувати навчальний процес
згідно з навчальним планом, затвердженим п. 1 цього наказу.
3. Наказ набуває чинності з 1 вересня 2010 року.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на
першого заступника Міністра Лазоришинця В.В.
Міністр З.М.Митник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

07.12.2009 N 933

( v0933282-09 )

(у редакції наказу

Міністерства охорони

здоров'я України

08.07.2010 N 545)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного

рівня "спеціаліст" кваліфікації

"інженер-технолог" у вищих навчальних закладах

IV рівнів акредитації за спеціальністю

"технологія фармацевтичних препаратів"

( v0933282-09 )

I. Пояснювальна записка
1. Вступ
Набуття ступеневої освіти за напрямом "Медицина" та
"Фармація" має особливості, які нормативно визначені Законом
України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 р. N 2984-III
( 2984-14 ), постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня
1998 р. N 65 ( 65-98-п ) (зі змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів від 23.04.99 р. N 677 ( 677-99-п )
та від 13.08.99 р. N 1482) ( 1482-99-п ) та Положенням про
особливості ступеневої освіти медичного та фармацевтичного
спрямування, затвердженим наказом МОЗ України від 24.02.2000 р.
N 35 ( v0035282-00 ). На етапі додипломної підготовки навчання здійснюється за
освітньо-професійною програмою (ОПП) фармацевтичної підготовки
фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за
спеціальністю "Технологія фармацевтичних препаратів" 7.110204.
Після засвоєння ОПП фахівцю присвоюється кваліфікація -
інженер-технолог. Навчальний план додипломної підготовки фахівців за
спеціальністю "Технологія фармацевтичних препаратів" у вищих
фармацевтичному та медичних навчальних закладах III-IV рівня
акредитації створено на основі галузевих стандартів вищої освіти
(ГСВО) України, які впроваджуються відповідно до Закону України
"Про вищу освіту" від 17.01.2002 р. N 2984-III ( 2984-14 ),
постанов Кабінету Міністрів України від 20.01.98 р. N 65
( 65-98-п ) "Про ступеневу освіту" та від 07.08.98 р. N 1247
( 1247-98-п ) "Про державні стандарти вищої освіти", наказу
МОН України від 31.06.98 р. N 285 "Про вимоги до державних
стандартів", наказу МОЗ України від 24.02.2000 р. N 35
( v0035282-00 ) "Про особливості ступеневої освіти медичного та
фармацевтичного спрямування". При розробці навчального плану
враховано вимоги наказу МОН України від 09.07.2009 р. N 642
( v0642290-09 ) "Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін
за вільним вибором студента". Даний навчальний план є навчальним планом 2009 року у новій
редакції, яка зроблена на виконання наказу МОН України від
29.03.2010 N 259 ( v0259290-10 ) "Про внесення змін до наказів
МОН від 09.07.2009 N 642 та від 21.12.2009 N 1150".
2. Основні принципи побудови навчального плану

та організації навчального процесу
2.1. Перелік та назви дисциплін навчального плану базується
на ОПП підготовки фахівця за спеціальністю 7.110204 "Технологія
фармацевтичних препаратів" напряму 1102 "Фармація".
2.2. Навчальний план структурований у кредитах (1 кредит -
36 навчальних годин, тижневе навантаження - 1,5 кредита).
2.3. Структура навчального плану є предметноінтегрованою і
зорієнтована на дотримання логічної послідовності викладання
дисциплін, які складають відповідні цикли підготовки: гуманітарної
та соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та
практичної підготовки.
2.4. З 2010-2011 н.р. вводиться кредитно-модульна система
організації навчального процесу, яка включає: - вивчення дисциплін, структурованих на модулі, як
задокументовану логічно завершену частину навчальної програми
навчальної дисципліни, практики, що реалізуються відповідними
формами організації навчального процесу і закінчуються підсумковим
модульним контролем, в тому числі з нормативних дисциплін
гуманітарного блоку, включно з дисципліною українська мова (за
професійним спрямуванням). Оцінка з дисципліни визначається як середня арифметична
оцінок модулів дисципліни. Оцінка за модуль визначається з
урахуванням оцінок поточного контролю та оцінки підсумкового
модульного контролю, яка виставляється при оцінюванні теоретичних
знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених
програмою дисципліни. - впровадження залікових кредитів ECTS як одиниці виміру
навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння
навчальної дисципліни; Кредит (Credit) включає усі види робіт студента, передбачених
у затвердженому індивідуальному плані: аудиторну, самостійну,
виробничу практику, виконання курсових робіт, підготовку до
державної атестації, складання практично-орієнтованого державного
іспиту тощо. - відсутність у графіку навчального процесу екзаменаційних
сесій, так як контроль засвоєння студентом кожного модулю
навчальної дисципліни здійснюється після вивчення цього модулю
(виключення - дисципліни "Безпека життєдіяльності, основи охорони
праці", "Основи екології", "Основи біоетики та біобезпеки",
"Фізичне виховання", "Цивільний захист", "Фармацевтичне
правознавство", "Охорона праці в галузі", "Курси за вибором",
вивчення яких здійснюється відповідно до кредитно-модульної
системи організації навчального процесу, а формою підсумкового
контролю знань є залік); - паралельне застосування для оцінювання студентів абсолютної
шкали оцінювання та шкали оцінювання ECTS, яка є рейтинговою.
2.6. Студенти обирають курси за вибором відповідно до
навчального плану. Вивчення щонайменше одного курсу щорічно є
обов'язковим.
2.7. Студенти виконують курсові роботи з наступних дисциплін:
"Прикладна механіка", "Процеси та апарати хіміко-фармацевтичних
виробництв", "Автоматизація хіміко-технологічних процесів",
"Промислова технологія фармацевтичних препаратів", "Економіка,
планування та організація хіміко-фармацевтичних виробництв".
Порядок затвердження тематики курсових робіт і їх виконання
визначається вищим навчальним закладом.
3. Основні положення
3.1. Навчальний план складено з розрахунку 5 років навчання
або 300 кредитів. Один навчальний рік триває 40 тижнів і включає
60 кредитів (1 тиждень - 1,5 кредити), 1 кредит становить
36 академічних годин. Навчальний рік має 2160 академічних годин.
Загальне навчальне навантаження включає час на проведення лекцій,
практичних, семінарських та лабораторних занять, консультацій і
контрольних заходів, виконання курсових робіт, самостійної та
індивідуальної роботи, проходження навчальної та виробничої
практики і спеціалізації. Тижневе аудиторне навантаження студента становить в
середньому приблизно 30 навчальних годин. Обсяг самостійної роботи
становить приблизно 50% від загального.
3.2. Графік навчального процесу передбачає додатковий термін
для завершення вивчення окремих модулів з дисциплін (їх
перескладання, підвищення рейтингу тощо) - 1-2 тижні після
закінчення семестру на 1-4 курсах. Десятий семестр на 5 курсі
передбачає, крім навчання студента, підготовку до державної
атестації та її проведення.
3.3. Назви та обсяги вивчення нормативних гуманітарних та
соціально-економічних дисциплін регламентовані МОН України. При
викладанні української (російської) мови іноземним студентам
необхідно враховувати наказ МОН України від 04.04.2006 р. N 260
"Про вивчення української (російської) мови іноземним студентам та
аспірантам".
3.5. Державна атестація випускників включає захист дипломного
проекту. Дипломний проект виконується студентом за темами, визначеними
випускаючими кафедрами та затвердженими цикловою або предметними
комісіями та Вченою радою. Захист дипломного проекту проводиться
на відкритому засідання ДЕК за участі не менше половини її складу
при обов'язковій присутності Голови державної екзаменаційної
комісії.
3.7. Вчена рада вищого навчального закладу може вносити зміни
до розподілу годин між дисциплінами в межах 15% загальної
кількості годин, але з будь-якої окремої навчальної дисципліни
кількість годин не може бути зменшена більш, як на 10% відносно
тієї, яка передбачена на відповідну дисципліну даним навчальним
планом. При цьому повинно бути забезпечене засвоєння всіх
навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому програмами цих
дисциплін, затвердженими МОЗ України.

II. Навчальний план

підготовки спеціалістів за спеціальністю:

7.110204 "технологія фармацевтичних препаратів"
2.1. За роками навчання
1-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------------------- | |Назва навчальної| Кількість годин | % | | | дисципліни |-----------------------------------------------------|СРС| | | |Кредит|Всього| Ауд |Лекції|Семінари|Практичні| СРС | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |1 |Українська мова | 3,0 | 108 | 40 | 0 | | 40 | 68 | | | |(за професійним | | | | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |2 |Історія України | 3,0 | 108 | 40 | 10 | 30 | | 68 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |3 |Історія | 2,0 | 72 | 40 | 14 | 26 | | 32 | | | |української | | | | | | | | | | |культури | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |4 |Загальна | 1,5 | 54 | 30 | 10 | | 20 | 24 | | | |біологія | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |5 |Латинська мова | 2,5 | 90 | 40 | 0 | | 40 | 50 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |6 |Фізика та | 8 | 288 | 160 | 40 | | 120 | 128 | | | |фізичні методи | | | | | | | | | | |аналізу | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |7 |Загальна та | 8,0 | 288 | 160 | 40 | | 120 | 128 | | | |неорганічна | | | | | | | | | | |хімія | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |8 |Вища математика | 9 | 324 | 170 | 50 | | 120 | 154 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |9 |Іноземна мова | 5,0 | 180 | 80 | 0 | | 80 | 100 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |10|Вступ до фаху | 1,5 | 54 | 30 | 20 | | 10 | 24 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |11|Інформаційні | 3,0 | 108 | 60 | 20 | | 40 | 48 | | | |технології | | | | | | | | | | |керування та | | | | | | | | | | |проектування | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |12|Інженерна та | 2,5 | 90 | 50 | 10 | | 40 | 40 | | | |комп'ютерна | | | | | | | | | | |графіка в | | | | | | | | | | |проектуванні | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |12|Основи екології | 1,5 | 54 | 20 | 10 | | 10 | 34 | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |14|Безпека | 9 | 72 | 30 | 10 | | 20 | 42 | | | |життєдіяльності;| | | | | | | | | | |основи охорони | | | | | | | | | | |праці | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |15|Ознайомча | 3 | 108 | 72 | | | 20 | 36 | | | |технологічна | | | | | | | | | | |практика | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |16|Курси за | 4 | 144 | 60 | | | | 84 | | | |вибором | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |17|Підготовка до | 0,5 | 18 | 0 | | | | 18 | | | |підсумкових | | | | | | | | | | |модульних | | | | | | | | | | |контролів | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |18|Фізичне | | 160 | 120 | | | | 40 | | | |виховання | | | | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| | |Всього за | 60,0 |2320,0|1202,0| | | |1118,0|48%| | |1-й рік | | | | | | | | | |--+------------------------------+------+------+--------+---------+------+---| | |Середня кількість академічних | 30,1 | | | | 28,0 | | | |годин на тиждень | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Краєзнавство. | |2. Психологія спілкування. | |3. Сучасна цивілізація та культура. | |4. Проблеми інтелігенції та інтелігентності. | |5. Сучасні проблеми молекулярної біології. | |6. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності. | |7. Фізичне виховання та здоров'я. | |8. Валеологія. | |9. Правознавство. | |10. Релігієзнавство. | |11. Етика. | |12. Естетика. | |13. Історія промислової фармації. | -------------------------------------------------------------------------------
2-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------------------- | | Назва | Кількість годин | % | | | навчальної |-----------------------------------------------------|СРС| | | дисципліни |Кредит|Всього| Ауд |Лекції|Семінари|Практичні| СРС | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |1 |Іноземна мова | 2,5 | 90 | 40 | | | 40 | 50 | | | |(за професійним| | | | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |2 |Філософія | 3,0 | 108 | 50 | 20 | 30 | | 58 | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |3 |Вища | 3,0 | 108 | 50 | 20 | | 30 | 58 | | | |математика | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |4 |Фізіологія з | 2,5 | 90 | 50 | 20 | | 30 | 40 | | | |основами | | | | | | | | | | |анатомії | | | | | | | | | | |людини | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |5 |Аналітична | 9,0 | 324 | 160 | 40 | | 120 | 164 | | | |хімія та | | | | | | | | | | |інструментальні| | | | | | | | | | |методи аналізу | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |6 |Органічна | 9,0 | 324 | 160 | 40 | | 120 | 164 | | | |хімія | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |7 |Фізична та | 5,5 | 198 | 90 | 20 | | 70 | 108 | | | |колоїдна хімія | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |8 |Перша | 2,0 | 72 | 36 | 10 | | 26 | 36 | | | |долікарська | | | | | | | | | | |допомога | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |9 |Процеси та | 3,0 | 108 | 60 | 20 | | 40 | 48 | | | |апарати хіміко-| | | | | | | | | | |фармацевтичних | | | | | | | | | | |виробництв | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |10 |Інформаційні | 4,0 | 144 | 80 | 30 | | 50 | 64 | | | |технології | | | | | | | | | | |керування та | | | | | | | | | | |проектування | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |11 |Прикладна | 4,0 | 144 | 80 | 20 | | 60 | 64 | | | |механіка | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |12 |Електротехніка | 4,0 | 144 | 60 | 10 | | 50 | 84 | | | |та основи | | | | | | | | | | |електроніки | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |13 |Фармацевтична | 3,0 | 108 | 50 | 20 | | 30 | 58 | | | |ботаніка | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |14 |Польова | 1,5 | 54 | 36 | | | | 18 | | | |практика з | | | | | | | | | | |фармацевтичної | | | | | | | | | | |ботаніки | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |15 |Курси за | 4,0 | 144 | 60 | | | | 84 | | | |вибором | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |16 |Фізичне | | 160 | 120 | | | | 40 | | | |виховання | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| | |Всього за | 60,0 |2320,0|1182,0| | | |1138,0|49%| | |2-й рік | | | | | | | | | |---+-----------------------------+------+------+--------+---------+------+---| | |Середня кількість академічних|29,55 | | | |28,45 | | | |годин на тиждень | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Логіка, формальна логіка. | |2. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності. | |3. Основи системного аналізу. | |4. Фізичне виховання та здоров'я | |5. Основи педагогіки. | |6. Іноземна мова (друга). | |7. Основи хімічної метрології. | |8. Сучасні аспекти створення лікарських засобів. | -------------------------------------------------------------------------------
3-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------------------- | | Назва |Кредит | Кількість годин | % | | | навчальної | |---------------------------------------------|СРС| | | дисципліни | |Всього| Ауд |Лекції|Семінари|Практичні| СРС | | |---+---------------+-------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |1 |Прикладна | 1,5 | 54 | 40 | 10 | | 30 | 14 | | | |механіка | | | | | | | | | |---+---------------+-------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |2 |Автоматизація | 2,5 | 90 | 50 | 20 | | 30 | 40 | | | |хіміко- | | | | | | | | | | |технологічних | | | | | | | | | | |процесів | | | | | | | | | |---+---------------+-------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |3 |Екстремальна | 1,5 | 54 | 20 | 0 | | 20 | 34 | | | |медицина | | | | | | | | | |---+---------------+-------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |4 |Фізика та | 2,0 | 72 | 60 | 10 | | 50 | 12 | | | |фізичні методи | | | | | | | | | | |аналізу | | | | | | | | | |---+---------------+-------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |5 |Хімічна | 5,5 | 198 | 110 | 30 | | 80 | 88 | | | |мікробіологія | | | | | | | | | |---+---------------+-------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |6 |Фізична та | 3,5 | 126 | 80 | 20 | | 60 | 46 | | | |колоїдна хімія | | | | | | | | | |---+---------------+-------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |7 |Загальна | 5,5 | 198 | 110 | 30 | | 80 | 88 | | | |біохімія та | | | | | | | | | | |молекулярна | | | | | | | | | | |біологія | | | | | | | | | |---+---------------+-------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |8 |Процеси та | 9,0 | 324 | 150 | 40 | | 110 | 174 | | | |апарати хіміко-| | | | | | | | | | |фармацевтичних | | | | | | | | | | |виробництв | | | | | | | | | |---+---------------+-------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |9 |Фармакогнозія з| 5,0 | 180 | 100 | 30 | | 70 | 80 | | | |основами | | | | | | | | | | |біохімії | | | | | | | | | | |лікарських | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | |---+---------------+-------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |10 |Загальна | 5,5 | 198 | 110 | 50 | | 60 | 88 | | | |хімічна | | | | | | | | | | |технологія | | | | | | | | | |---+---------------+-------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |11 |Теоретичні | 6,5 | 234 | 150 | 50 | | 100 | 84 | | | |основи | | | | | | | | | | |фармацевтичних | | | | | | | | | | |технології | | | | | | | | | |---+---------------+-------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |12 |Інженерна та | 1,5 | 54 | 30 | 10 | | 20 | 24 | | | |комп'ютерна | | | | | | | | | | |графіка в | | | | | | | | | | |проектуванні | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | |---+---------------+-------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |13 |Гігієна та | 2,5 | 90 | 50 | 20 | | 30 | 40 | | | |промсанітарія | | | | | | | | | | |фармацевтичного| | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | |---+---------------+-------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |14 |Основи біоетики| 1,5 | 54 | 30 | 10 | | 20 | 24 | | | |та біобезпеки | | | | | | | | | |---+---------------+-------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |15 |Фармацевтичне | 2,5 | 90 | 50 | 20 | | 30 | 40 | | | |правознавство | | | | | | | | | |---+---------------+-------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |16 |Курс за | 4,0 | 144 | 60 | | | | 84 | | | |вибором | | | | | | | | | |---+---------------+-------+------+------+------+--------+---------+-----+---| | |Всього за | 60,0 |2160,0|1200,0| | | |960,0|44%| | |3-й рік | | | | | | | | | |---+------------------------------+------+------+--------+---------+-----+---| | |Середня кількість академічних | 30,0| | | | 24,0| | | |годин на тиждень | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Теорія пізнання та фармація. | |2. Основи соціальної психології. | |3. Фізичне виховання та здоров'я. | |4. Екологічна біохімія. | |5. Економічна теорія. | |6. Іноземна мова (друга). | |7. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). | |8. Основи християнської етики та моралі. | |9. Психологія. | |10. Фармацевтична розробка і лікарських засобів. | |11. Сорбенти медичного призначення. | -------------------------------------------------------------------------------
4-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------------------- | | Назва навчальної|Кредит| Кількість годин | % | | | дисципліни | |---------------------------------------------|СРС| | | | |Всього| Ауд |Лекції|Семінари|Практичні| СРС | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |1 |Процеси та | 1,5 | 54 | 30 | 10 | | 20 | 24 | | | |апарати хіміко- | | | | | | | | | | |фармацевтичних | | | | | | | | | | |виробництв | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |2 |Фармакологія | 4,0 | 144 | 90 | 40 | | 50 | 54 | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |3 |Цивільний захист | 0,5 | 18 | 15 | 10 | | 5 | 3 | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |4 |Автоматизація | 5,0 | 180 | 80 | 30 | | 50 | 100 | | | |хіміко- | | | | | | | | | | |технологічних | | | | | | | | | | |процесів | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |5 |Економіка, | 6,5 | 234 | 110 | 40 | | 70 | 124 | | | |планування та | | | | | | | | | | |організація | | | | | | | | | | |хіміко- | | | | | | | | | | |фармацевтичних | | | | | | | | | | |виробництв | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |6 |Промислова | 2,5 | 90 | 50 | 20 | | 30 | 40 | | | |екологія | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |7 |Обладнання та | 3,5 | 126 | 80 | 30 | | 50 | 46 | | | |проектування | | | | | | | | | | |хіміко- | | | | | | | | | | |фармацевтичних | | | | | | | | | | |виробництв | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |8 |Основи | 1,5 | 54 | 30 | 10 | | 20 | 24 | | | |матеріалознав- | | | | | | | | | | |ства, тара та | | | | | | | | | | |упаковка | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |9 |Промислова | 9,0 | 324 | 190 | 40 | | 150 | 134 | | | |технологія | | | | | | | | | | |фармацевтичних | | | | | | | | | | |препаратів | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |10|Промислова | 2,0 | 72 | 40 | 10 | | 30 | 32 | | | |біотехнологія | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |11|Фармацевтична | 5,0 | 180 | 90 | 30 | | 60 | 90 | | | |хімія | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |12|Основи | 2,5 | 90 | 40 | 20 | | 20 | 50 | | | |токсикології | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |13|Основи | 2,5 | 90 | 50 | 20 | | 30 | 40 | | | |механізації | | | | | | | | | | |та роботизації | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |14|Фармакогнозія з | 2,0 | 72 | 40 | 10 | | 30 | 32 | | | |основами біохімії| | | | | | | | | | |лікарських | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |15|Належні | 2,0 | 72 | 40 | 20 | | 20 | 32 | | | |фармацевтичні | | | | | | | | | | |практики | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |16|Маркетингу | 1,5 | 54 | 30 | 14 | | 16 | 24 | | | |промисловій сфері| | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |17|Виробнича | 4,5 | 162 | 108 | | | | 54 | | | |технологічна | | | | | | | | | | |практика | | | | | | | | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| |18|Курс за вибором | 4,0 | 144 | 60 | | | | 84 | | |--+-----------------+------+------+------+------+--------+---------+-----+---| | |Всього за 4-й рік| 60,0 |2160,0|1173,0| | | |987,0|46%| |--+-------------------------------+------+------+--------+---------+-----+---| | |Середня кількість академічних | 29,3 | | | |24,7 | | | |годин на тиждень | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Тренінг спілкування. | |2. Фізичне виховання та здоров'я. | |3. Особливості зовнішньоекономічної діяльності | |підприємств фармацевтичної галузі. | |4. Актуальні проблеми профілактики тютюнопаління, алкоголізму, | |токсикоманії та наркоманії. | |5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). | |6. Соціологія. | |7. Політологія. | |8. Основи християнської етики та моралі. | |9. Оптимізація виробництва та контролю якості ГЛЗ | |10. Побічна дія ліків. | |11. Основи наукових досліджень та планування експерименту. | |12. Теоретичні основи синтезу та зв'язок між структурою та дією | |лікарських засобів. | |13. Математичне моделювання та застосування ЕОМ. | -------------------------------------------------------------------------------
5-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------------------- | | Назва |Кредит| Кількість годин | % | | | навчальної | |----------------------------------------------|СРС| | | дисципліни | |Всього| Ауд |Лекції|Семінари|Практичні| СРС | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |1 |Інформаційні | 2,0 | 72 | 40 | 10 | 30 | 32 | | | | |технології | | | | | | | | | | |керування та | | | | | | | | | | |проектування | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |2 |Патентознавство| 1,5 | 54 | 24 | 18 | | 6 | 30 | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |3 |Валідація | 3,0 | 108 | 80 | 30 | | 50 | 28 | | | |технологічного | | | | | | | | | | |процесу та | | | | | | | | | | |аналітичних | | | | | | | | | | |методик | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |4 |Охорона праці в| 1,5 | 54 | 24 | 16 | | 8 | 30 | | | |галузі | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |5 |Промислова | 2,5 | 90 | 60 | 20 | | 40 | 30 | | | |біотехнологія | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |6 |Промислова | 2,5 | 90 | 50 | 20 | | 30 | 40 | | | |технологія | | | | | | | | | | |синтетичних | | | | | | | | | | |субстанцій | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |7 |Фармацевтична | 3,5 | 126 | 80 | 20 | | 60 | 46 | | | |хімія | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |8 |Промислова | 4,0 | 144 | 100 | 20 | | 80 | 44 | | | |технологія | | | | | | | | | | |фармацевтичних | | | | | | | | | | |препаратів | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |9 |Промислова | 3,0 | 108 | 60 | 20 | | 40 | 48 | | | |технологія | | | | | | | | | | |парфюмерно- | | | | | | | | | | |косметичних | | | | | | | | | | |засобів | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |10 |Управління | 2,5 | 90 | 50 | 20 | | 30 | 40 | | | |хіміко- | | | | | | | | | | |фармацевтичним | | | | | | | | | | |виробництвом | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |11 |Обладнання та | 4,0 | 144 | 80 | 20 | | 60 | 64 | | | |проектування | | | | | | | | | | |хіміко- | | | | | | | | | | |фармацевтичних | | | | | | | | | | |виробництв | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |12 |Виробнича | 11,5 | 414 | 288 | | | | 126 | | | |переддипломна | | | | | | | | | | |практика | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |13 |Підготовка | 11,5 | 414 | 40 | | | | 374 | | | |дипломного | | | | | | | | | | |проекту | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |14 |Курси за | 4,0 | 144 | 60 | | | | 84 | | | |вибором | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| |15 |Державна | 3,0 | 108 | 0 | | | | 108 | | | |атестація | | | | | | | | | |---+---------------+------+------+------+------+--------+---------+------+---| | |Всього за | 60,0 |2160,0|1036,0| | | |1124,0|52%| | |5-й рік | | | | | | | | | |---+-----------------------------+------+------+--------+---------+------+---| | |Середня кількість академічних| 25,90| | | | 28,10| | | |годин на тиждень | | | | | | | |---+-------------------------------------------------------------------------| | |Державна атестація: дипломний проект | |-----------------------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Міжнародний маркетинг в фармації. | |2. Основи християнської етики та моралі. | |3. Фізичне виховання та здоров'я. | |4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). | |5. Організація та регулювання діяльності підприємств галузі. | |6. Підприємництво у галузі. | |7. Фармацевтичні аспекти біоетики та біобезпеки. | |8. Фальсифікація лікарських засобів. | |9. Нанотехнології. | |10. Система управління та обробка баз даних. | |11. Інноватика та захист інтелектуальної власності. | |12. Організація безпечної технології виробництва. | -------------------------------------------------------------------------------
2.2. За циклами підготовки

Начальник Управління
освіти та науки О.П.Волосовець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: