open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.07.2014  № 517

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 244 від 20.04.2015}

Про розподіл повноважень між Міністром енергетики та вугільної промисловості, першим заступником та заступниками Міністра

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства енергетики та вугільної промисловості
№ 768 від 03.11.2014}

Відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", з метою підвищення рівня організації роботи і персональної відповідальності за виконання завдань, передбачених Положенням про Міністерство енергетики та вугільної промисловості, НАКАЗУЮ:

1. Розподілити повноваження між Міністром енергетики та вугільної промисловості (далі - Міністр), першим заступником, заступником Міністра - керівником апарату та заступниками Міністра згідно з додатком 1.

2. Установити, що: у разі відсутності Міністра його повноваження здійснює один із заступників Міністра, визначений окремим наказом, крім:

визначення політичних пріоритетів і стратегічних напрямів роботи Міністерства;

участь у прийнятті рішень на засіданнях Кабінету Міністрів України.

У разі відсутності першого заступника, заступника Міністра - керівника апарату та заступників Міністра повноваження здійснюють посадові особи згідно з додатком 2.

3. Установити порядок, за яким перший заступник, заступник Міністра - керівник апарату та заступники Міністра можуть підписувати листи на адресу Адміністрації Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України лише інформаційного характеру.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міненерговугілля від 17.02.2014 р. № 162 "Про розподіл функціональних повноважень між Міністром та його заступниками".

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Ю. Продан
Додаток 1
до наказу Міністерства енергетики
та вугільної промисловості України
17.07.2014 № 517

РОЗПОДІЛ
повноважень між Міністром енергетики та вугільної промисловості, першим заступником Міністра та заступниками Міністра

1. Міністр - ПРОДАН Юрій Васильович:

1) очолює Міністерство, здійснює керівництво його діяльністю;

2) визначає пріоритети роботи Міністерства, Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки (далі - Держгірпромнагляд), шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани їх роботи, затверджує звіти про виконання планів роботи Міністерства;

3) організовує та контролює виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України в апараті Міністерства, а також на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, та господарських товариствах, управління корпоративними правами держави яких здійснює Міністерство (далі - підприємств);

4) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міністерство чи Держгірпромнагляд;

5) погоджує проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України, з питань, що належать до сфери діяльності Міністерства, Держгірпромнагляду;

6) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Міністерство, Держгірпромнагляд, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Міністерства, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

7) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного таких засідань;

8) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

9) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;

10) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Міністерства;

11) призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності;

12) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держгірпромнагляду та його територіальних органів;

13) підписує накази Міністерства;

14) призначає на посади за погодженням з головами місцевих державних адміністрацій та звільняє з посад керівників підприємств, крім випадків, установлених законом;

15) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств;

16) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців апарату Міністерства та працівників підприємств до відзначення державними та урядовими нагородами України;

17) представляє Міністерство у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

18) веде переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень;

19) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство;

20) організовує та контролює роботу з оперативного усунення наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах паливно-енергетичного комплексу (далі - ПЕК);

21) визначає основні напрямки діяльності з питань охорони праці і техніки безпеки підприємств ПЕК;

22) організовує та контролює роботу з питань боротьби з тероризмом, створення системи захисту, готовності та аварійного реагування на випадок терористичних актів та інших екстремістських проявів на об'єктах, які належать до сфери управління Міністерства;

23) забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи щодо мобілізаційної підготовки у межах повноважень, передбачених законодавством, стосовно підприємств, що належать до сфери управління Міністерства;

24) координує питання діяльності відомчої воєнізованої охорони, здійснює загальне керівництво та контроль за діяльністю підрозділів відомчої воєнізованої охорони Міністерства;

25) приймає рішення про утворення чи ліквідацію колегії Міністерства, головує на її засіданнях;

26) дає обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Міністерства доручення;

27) здійснює інші повноваження відповідно до законів, актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України.

28) Забезпечує реалізацію державної політики з питань державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Міністерства.

{Розділ 1 доповнено пунктом 28 згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 768 від 03.11.2014}

Безпосередньо керує діяльністю:

• Сектору з питань запобігання та виявлення корупції;

• Відділу режимно-секретної та мобілізаційної роботи;

• Управління забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба);

• Управління по роботі з персоналом;

• Юридичного департаменту;

• Департаменту внутрішнього аудиту підприємств ПЕК.

2. Перший заступник Міністра - ЗЮКОВ Юрій Євгенійович:

1) забезпечує виконання апаратом Міністерства Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України у межах повноважень;

2) координує діяльність Міністерства з питань реалізації державної політики у вугільно-промисловому комплексі;

3) організовує формування прогнозного балансу вугілля й вугільної продукції;

4) забезпечує організацію діяльності Міністерства з фінансово-економічних питань у вугільно-промисловому комплексі;

5) контролює організацію та реалізацію заходів з нагляду за дотриманням якості вугільної продукції;

6) координує діяльність із затвердження проектів ліквідації та консервації вугледобувних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства;

7) здійснює контроль за станом погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах ПЕК;

8) забезпечує реалізацію державної політики з питань трудових і соціальних відносин та оплати праці у ПЕК;

9) контролює проведення державної політики у сфері охорони довкілля щодо діяльності підприємств ПЕК;

10) координує роботу з питань охорони праці і протипожежної безпеки та здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств з цих питань;

11) координує питання щодо запобігання надзвичайним ситуаціям у ПЕК, координує та контролює діяльність, пов'язану з реалізацією запобіжно-профілактичних антитерористичних заходів на об'єктах ПЕК;

12) координує питання організації та забезпечення охорони об'єктів ПЕК;

13) організовує зв'язок і координує роботу з галузевими профспілками на засадах соціального партнерства, а також з громадськими організаціями у вугільно-промисловому комплексі;

14) здійснює контроль за виконанням заходів з поліпшення нормування праці на підприємствах;

15) організовує роботу щодо забезпечення фізичного захисту на підприємствах;

16) забезпечує формування пропозицій та реалізацію заходів щодо ліквідації наслідків аварій на підприємствах, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт інших підприємств, установ та організацій, а також населення;

17) організовує та контролює роботу із реалізації основних принципів державної політики з питань альтернативних та відновлювальних видів палива у вугільно-промисловому комплексі;

18) координує роботу з питань розвитку та впровадження нетрадиційних та альтернативних видів палива на об'єктах ПЕК;

19) здійснює координацію робіт, пов'язаних з виробництвом (видобутком), постачанням, транспортуванням, зберіганням, передачею та споживанням альтернативних видів палива, вироблених з альтернативних джерел, у ПЕК;

20) готує пропозиції стосовно розподілу бюджетних коштів за відповідними програмами, затверджує договірну та звітну документацію щодо створення науково-технічної продукції за бюджетні кошти у вугільно-промисловому комплексі, головним розпорядником яких є Міністерство;

21) готує пропозиції щодо утворення, реорганізації і ліквідації підприємств вугільно-промислового комплексу, що належать до сфери управління Міністерства, та ефективного використання їх майна та майнових прав;

22) організовує роботу з реалізації функцій з управління майном і майновими правами стосовно підприємств;

23) в межах компетенції організовує та координує взаємодію Міністерства з Держгірпромнаглядом та його територіальними органами;

24) забезпечує взаємодію Міністерства з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань діяльності підприємств та організацій вугільно-промислового комплексу;

25) організує виконання інших заходів, пов'язаних із забезпеченням діяльності Міністерства, та окремих доручень Міністра.

Безпосередньо керує та контролює діяльність:

• Департаменту з питань функціонування та реформування вугільної промисловості;

• Департаменту фізичного захисту, промислової безпеки та охорони праці;

• Департаменту майнових відносин та реформування власності;

• Управління трудової та соціальної політики.

За напрямками діяльності координує:

Фінансово-економічний департамент.

3. Заступник Міністра - керівник апарату

1) забезпечує виконання апаратом Міністерства Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України;

2) готує та подає на затвердження Міністрові програми і плани роботи Міністерства, організовує їх виконання, звітує про їх виконання перед Міністром;

3) організовує роботу та вживає заходів для забезпечення ефективного функціонування системи державної служби в апараті Міністерства;

{Пункт 4 розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 768 від 03.11.2014}

4) за погодженням з Міністерством фінансів затверджує штатний розпис та кошторис Міністерства;

5) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Міністерства (крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад Міністр), присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

6) забезпечує формування у встановленому порядку кадрового резерву Міністерства, організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців Міністерства, а також осіб, включених до кадрового резерву;

7) вносить пропозиції Міністрові щодо представлення державних службовців Міністерства до відзначення державними та урядовими нагородами;

8) здійснює керівництво діяльністю апарату Міністерства;

9) організовує і координує господарське та матеріально-технічне забезпечення діяльності Міністерства;

10) забезпечує взаємодію Міністерства з Верховною Радою України та її органами;

11) координує законопроекту роботу в апараті Міністерства;

12) організовує роботу з розгляду запитів і звернень народних депутатів України, звернень депутатських фракцій, звернень і рекомендацій комітетів Верховної Ради України;

13) організовує взаємодію з Громадською радою при Міністерстві;

14) організовує і забезпечує роботу з гендерних питань у центральному апараті Міністерства;

15) організовує експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення діяльності Міністерства;

16) організовує роботу з узагальнення показників діяльності та розвитку ПЕК, інформаційних матеріалів і моніторингу виконання завдань Міністерства за основними напрямками діяльності;

17) координує виконання роботи щодо підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів для подання Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та центральних органів виконавчої влади, надання аналітичних матеріалів стосовно функціонування ПЕК для проведення засідань Уряду;

18) організовує роботу та контролює питання здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за кошти державного бюджету для підприємств ПЕК, що належать до сфери управління Міністерства;

19) координує виставкову діяльність;

20) організовує разом з об'єднаннями (асоціаціями, союзами, спілками) виробників і суб'єктами господарювання постійне дослідження розвитку національних ринків товарів;

21) координує роботу із здійснення комунікацій із засобами масової інформації;

22) організовує та контролює роботу з питань звернень громадян та особистого їх прийому керівництвом Міністерства;

23) організовує проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави у Міністерстві;

24) організовує виконання інших заходів, пов'язаних із забезпеченням діяльності Міністерства, та окремих доручень Міністра.

Безпосередньо керує та контролює діяльність:

• Департаменту бухгалтерського обліку та звітності;

• Департаменту адміністративно-господарського забезпечення та документообігу;

• Управління інформаційно-аналітичного забезпечення;

• Сектор з питань конкурсних процедур.

За напрямками діяльності координує:

Управління по роботі з персоналом;

Юридичний департамент;

Відділ взаємодії із засобами масової інформації

4. Заступник Міністра УЛИДА Вадим Юрійович:

1) забезпечує виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України у межах повноважень;

2) координує діяльність Міністерства з питань реалізації державної політики в електроенергетичному та ядерно-енергетичному комплексах;

3) забезпечує розроблення і здійснення заходів з реалізації програм розвитку електроенергетичної галузі, ядерної енергетики та атомної промисловості;

4) координує роботу з реформування електроенергетичного сектору, вдосконалення ринку електричної енергії;

5) координує роботу з впровадження та реалізації державної політики з питань трудових і соціальних відносин та оплати праці в електроенергетичному та ядерно-енергетичному комплексах та взаємодію з галузевими профспілками;

6) забезпечує взаємодію Міністерства з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо діяльності підприємств електроенергетичного та ядерно-енергетичного комплексів;

7) затверджує договірну та звітну документацію щодо створення науково-технічної продукції за бюджетні кошти в електроенергетичному та ядерному секторах, головним розпорядником яких є Міністерство;

8) забезпечує взаємодію з державним підприємством "Енергоринок" і Радою Енергоринку, Національною комісією регулювання електроенергетики України;

9) контролює реалізацію державної політики у сфері охорони довкілля підприємствами електроенергетичного та ядерно-енергетичного комплексів;

10) координує питання диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України;

11) забезпечує контроль діяльності підприємств з реалізації заходів інтеграції об'єднаної енергетичної системи України до об'єднаної енергетичної системи країн ЄС;

12) забезпечує представництво Міністерства в Електроенергетичній раді СНД;

13) забезпечує організацію здійснення функцій державного енергетичного нагляду за додержанням режимів споживання електричної та теплової енергії, а також вимог технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання об'єктів електроенергетики та альтернативної енергетики, підключених до об'єднаної енергетичної системи України;

14) координує роботу з питань безпечної експлуатації та модернізації об'єктів електроенергетичного комплексу України;

15) організовує роботу з оперативного усунення наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах електроенергетики;

16) готує пропозиції щодо утворення, реорганізації і ліквідації підприємств електроенергетичного та ядерно-енергетичного комплексів, що належать до сфери управління Міністерства, та ефективного використання їх майна та майнових прав, координує і контролює діяльність та вживає заходів щодо забезпечення ефективності їх роботи;

17) забезпечує організацію діяльності з питань ядерної енергетики та промисловості, у тому числі:

продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків АЕС;

освоєння виробництва обладнання, систем автоматизації та вимірювання для атомно-промислового комплексу;

18) координує роботу з питань безпечної експлуатації та модернізації АЕС, будівництва та введення в експлуатацію нових енергоблоків АЕС;

19) координує роботу з реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу, а також роботу, пов'язану з розробленням та виконанням програм поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, тимчасового і довгострокового зберігання радіоактивних відходів, зняття з експлуатації реакторних установок та інших об'єктів атомно-промислового комплексу;

20) організовує роботу з функціонування державної системи обліку радіоактивних відходів, сховищ таких відходів та безпечне поводження з ними на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, до передачі радіоактивних відходів на захоронення;

21) забезпечує реалізацію державної науково-технічної та інвестиційної політики у сфері використання ядерної енергії;

22) забезпечує розробку і реалізацію програм якості робіт у сфері використання ядерної енергії;

23) координує систему підготовки кадрів у сфері використання ядерної енергії;

24) координує питання енергозбереження, енергоефективності, екології, метрології, стандартизації, розроблення нормативно-технічної документації тощо;

25) організовує розроблення планів концепцій, стратегій розвитку ПЕК, а також окремих галузей, структурних і регіональних напрямків ПЕК;

26) координує роботу із середньо- та довгострокового прогнозування розвитку галузей ПЕК;

27) координує здійснення аналізу та узагальнення фінансово-економічних показників розвитку підприємств ПЕК на рівні галузей і комплексу у цілому, встановлення взаємозв'язку динаміки цих показників;

28) координує питання щодо формування фінансових показників зведеного енергетичного балансу ПЕК і контролює його виконання;

29) забезпечує діяльність Міністерства з питань фінансово-економічної політики в ПЕК;

30) координує розробку, укладання та реалізацію договорів з міжнародними фінансовими організаціями;

31) організовує роботу з розподілу бюджетних коштів за відповідними програмами, головним розпорядником яких є Міністерство, забезпечує та контролює виконання рішень Міністра з розподілу цих коштів;

32) координує питання дотримання фінансової дисципліни, забезпечує взаємодію Міністерства з відповідними центральними органами виконавчої влади за цими напрямками;

33) організовує роботу з удосконалення економічного механізму, ціноутворення, тарифного регулювання й оподаткування у сфері діяльності Міністерства;

34) контролює питання щодо фінансування, кредитування, грошового і валютного обігів у сфері діяльності Міністерства;

35) координує питання відновлення платоспроможності боржників - підприємств і організацій ПЕК або визнання їх банкрутами;

36) організовує здійснення єдиної науково-технічної політики та використання науково-технічних досягнень, розробку та реалізацію пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки в ПЕК;

37) координує роботу з реалізації інвестиційно-інноваційних проектів (програм) розвитку у сфері альтернативних джерел енергії;

38) координує роботу наукових і проектних установ;

39) організовує роботу науково-технічної ради Міністерства;

40) організовує і контролює реалізацію програм науково-технічного та перспективного розвитку ПЕК;

41) організовує та контролює роботу з реалізації основних принципів державної політики під час здійснення державного управління, регулювання та нагляду у сфері альтернативних джерел енергії;

42) координує роботи, пов'язані з виробництвом (видобутком), постачанням, транспортуванням, зберіганням, передачею та споживанням альтернативних видів енергії, виробленої з альтернативних джерел, у паливно-енергетичному комплексі;

43) безпосередньо організовує роботу з керівниками підприємств, установ і організацій, що є у державній власності та належать до сфери управління Міністерства, особами, зарахованими до кадрового резерву на посади керівників;

44) організовує виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням діяльності Міненерговугілля України, та окремих доручень Міністра.

Безпосередньо керує та контролює діяльність:

• Департаменту з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектору;

• Департаменту з питань ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу;

• Фінансово-економічного департаменту;

• Департаменту стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики.

За напрямками діяльності координує:

Департамент фізичного захисту, промислової безпеки та охорони праці;

Департамент бухгалтерського обліку та звітності;

Управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва;

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення;

Департамент майнових відносин та реформування власності;

Управління трудової та соціальної політики.

5. Заступник Міністра - ДІДЕНКО Ігор Миколайович

1) забезпечує виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України у межах функціональних повноважень;

2) координує діяльність Міністерства з питань реалізації державної політики у нафтогазовому комплексі;

3) координує роботу з реформування нафтогазового сектору, вдосконалення ринку природного газу, вуглеводневих матеріалів та продуктів;

4) забезпечує діяльність Міністерства з питань фінансово-економічної політики у нафтогазовому комплексі;

5) координує роботу з впровадження та реалізації державної політики з питань трудових і соціальних відносин та оплати праці у нафтогазовому комплексі та взаємодію з галузевими профспілками;

6) організовує і контролює реалізацію програм науково-технічного та перспективного розвитку підприємств нафтогазового комплексу;

7) координує роботу з питань охорони праці і протипожежної безпеки та здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств нафтогазового комплексу з цих питань;

8) організовує роботу з оперативного усунення наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах нафтогазового комплексу;

9) готує пропозиції щодо утворення, реорганізації і ліквідації підприємств, установ та організацій нафтогазового комплексу, що належать до сфери управління Міністерства, та ефективного використання їх майна та майнових прав;

10) координує і контролює діяльність підприємств нафтогазового комплексу, що належать до сфери управління Міністерства, вживає заходів щодо забезпечення ефективності їх роботи;

11) безпосередньо організує роботу з керівниками підприємств, установ і організацій нафтогазового комплексу, що належать до сфери управління Міністерства, особами, зарахованими до кадрового резерву на посади керівників;

12) забезпечує взаємодію Міністерства з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо діяльності підприємств у нафтогазовому комплексі;

13) готує пропозиції стосовно розподілу бюджетних коштів за відповідними програмами, затверджує договірну та звітну документацію щодо створення науково-технічної продукції за бюджетні кошти у нафтогазовому комплексі, головним розпорядником яких є Міністерство;

14) організовує виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням діяльності Міненерговугілля України, та окремих доручень Міністра.

Безпосередньо керує та контролює діяльність:

• Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору.

За напрямками діяльності координує:

Департамент фізичного захисту, промислової безпеки та охорони праці;

Департамент бухгалтерського обліку та звітності;

Управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва;

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення;

Управління трудової та соціальної політики.

6. Заступник Міністра з питань європейської інтеграції

1) забезпечує виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України в межах функціональних повноважень;

2) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Міністерства;

3) організовує роботу із розробки та реалізації експортно-імпортної політики, реалізації та розвитку експортного потенціалу в паливно-енергетичному комплексі;

4) координує роботу щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

5) організовує експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення діяльності Міністерства;

6) координує заходи щодо набуття членства України в міжнародних енергетичних організаціях, забезпечує взаємодію з Міжнародним енергетичним агентством (МЕА), іншими міжнародними організаціями;

7) організовує роботу щодо представництва Міністерства у міжнародних організаціях, зокрема в Енергетичному Співтоваристві;

8) координує розробку та реалізацію програм і проектів в галузі міжнародного співробітництва та з питань європейської інтеграції;

9) координує розробку, укладання та реалізацію міжнародних договорів України в паливно-енергетичній сфері за винятком договорів з міжнародними фінансовими організаціями;

10) координує розробку та реалізацію програм і проектів в галузі міжнародного співробітництва;

11) координує роботу з питань реалізації Угоди про Асоціацію з ЄС;

12) координує програми та проекти міжнародної технічної допомоги, за якими Міненерговугілля визначено бенефіціаром;

13) організовує виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням діяльності Міненерговугілля, та окремих доручень Міністра.

Безпосередньо керує та контролює діяльність:

• Управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва.

За напрямками діяльності координує:

Юридичний департамент.

Заступник начальника
Управління по роботі
з персоналом -
начальник відділуІ. Єлєтіна
Додаток 2
до наказу Міненерговугілля
17.07.2014 № 517

ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
Міністра енергетики та вугільної промисловості, першого заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, та заступників Міністра у разі їх відсутності


Міністр
Продан Ю.В.

-

один із заступників згідно з наказом Міненерговугілля


Заступник Міністра - керівник апарату

-

Заступник Міністра
Улида В.Ю.


Заступник Міністра
Улида В.Ю.

-

Заступник Міністра - керівник апарату


Перший заступник Міністра
Зюков Ю.Є.

-

Заступник Міністра
Діденко І.М.


Заступник Міністра
Діденко І.М.

-

Перший заступник Міністра
Зюков Ю.Є.


Заступник Міністра з питань європейської інтеграції

-

Заступник Міністра - керівник апарату

Заступник начальника
Управління по роботі
з персоналом -
начальник відділуІ. Єлєтіна

{Текст взято з сайту Міненерговугілля України http://mpe.kmu.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: