open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.12.2016  № 516

Про затвердження Положення про Департамент правової та законопроектної роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 8 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", пункту 8, підпункту 18 пункту 10 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, та Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Департамент правової та законопроектної роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07 вересня 2015 року № 342 "Про затвердження Положення про Департамент правової та законопроектної роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України".

3. Директору Департаменту правової та законопроектної роботи у двотижневий строк подати до Департаменту роботи з персоналом положення про структурні підрозділи Департаменту правової та законопроектної роботи та посадові інструкції працівників.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату М. Осійчука.

Міністр

Т. Кутовий


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
05.12.2016  № 516

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент правової та законопроектної роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України

1. Загальні положення:

1.1. Департамент правової та законопроектної роботи (далі - Департамент) є самостійним структурним підрозділом Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство).

1.2. Департамент підпорядкований та підконтрольний безпосередньо Міністру та спрямовується і координується Державним секретарем Міністерства, а до його призначення в установленому законом порядку - особою, що виконує його функції відповідно до вимог чинного законодавства (далі - керівник державної служби).

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про державну службу" та іншими законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Положенням про Міністерство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, наказами Міністерства, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.4. До складу Департаменту входять:

відділ правової роботи;

відділ представництва інтересів Міністерства у судах;

відділ експертизи нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади;

відділ законопроектної роботи та взаємодії з Верховною Радою України.

2. Основними завданнями Департаменту є:

2.1. Участь у формуванні основних напрямів державної політики у сфері вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності Міністерства.

2.2. Участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, проведення юридичної експертизи проектів і редагування нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів та підготовка за дорученням Міністра проектів нормативно-правових актів.

2.3. Організація правової роботи, спрямованої на забезпечення правильного застосування та неухильного дотримання вимог законодавства, інших актів Міністерства, керівниками та працівниками Міністерства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

2.4. Організація захисту і захист інтересів Міністерства у судах.

2.5. Організація взаємодії Міністерства з Верховною Радою України, її комітетами, депутатськими фракціями (групами), народними депутатами України, а також координація заходів, пов'язаних з такою взаємодією.

2.6. Покладання на Департамент обов'язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

3. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у визначених Положенням про Міністерство галузях та сферах, захисті законних прав та інтересів Міністерства у судах.

3.2. Забезпечує правильне застосування законодавства в Міністерстві та сприяє правильному застосуванню законодавства на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, інформує Міністра про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства.

3.3. Розробляє за дорученням Міністра та бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Міністерства.

3.4. Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України, проекти наказів та інших нормативних актів, що подаються на підпис Міністру, візує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, на яких покладено виконання їх обов'язків.

3.5. Проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Міністерства та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Міністерством юстиції України, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

Видання нормативно-правового чи організаційно-розпорядчого акта, а також подання проекту такого акта Міністрові для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з Департаментом не допускається.

3.6. Переглядає разом з іншими структурними підрозділами Міністерства нормативно-правові акти та інші документи, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством.

3.7. Інформує Міністра про необхідність внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.

Пропозиції Департаменту щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів Міністерства, а також актів підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, у відповідність із законодавством є обов'язковими для розгляду. У разі неврахування пропозицій Департаменту або часткового їх врахування Департамент подає Міністру письмовий висновок до проекту акта.

3.8. Вносить Міністрові пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Міністерством юстиції України.

3.9. Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли до Міністерства для погодження, з питань, що належать до компетенції Міністерства, та готує пропозиції до них.

3.10. Разом із заінтересованими структурними підрозділами Міністерства бере участь у заходах щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

3.11. Здійснює юридичне забезпечення роботи, пов'язаної з укладенням договорів (контрактів), бере участь в їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Міністерства, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.

3.12. Здійснює претензійно-позовну роботу, представляє в установленому законодавством порядку інтереси Міністерства у судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

Веде облік судових документів за позовами, пред'явлених до Міністерства, і направляє їх до відповідних структурних підрозділів Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, для виконання, здійснює контроль за їх виконанням.

3.13. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності Міністерством, готує висновки за виявленими фактами правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування завданих ними збитків.

3.14. Сприяє правильному застосуванню законодавства про працю, у разі невиконання або порушення його вимог подає Міністру письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.

3.15. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в Міністерстві, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, перевіряє стан правової роботи та подає на розгляд керівнику державної служби пропозиції щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні їх діяльності, вживає заходів щодо впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Міністерства юстиції України.

3.16. Веде облік актів законодавства України.

3.17. Збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.

3.18. Погоджує кандидатури претендентів на посади керівників

юридичної служби центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

3.19. Організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичних служб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції Міністерства, а також за дорученням Міністра розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України.

3.20. Здійснює облік виданих довіреностей на вчинення правочинів, а також на представництво інтересів Міністерства в судах.

3.21. Організовує підготовку пропозицій Міністерства до проектів планів законопроектної роботи Кабінету Міністрів України, здійснює підготовку відповідних звітів.

3.22. Здійснює взаємодію Міністерства з Верховною Радою України, її комітетами, депутатськими фракціями (групами), народними депутатами України.

3.23. За дорученням Міністра чи керівника державної служби Міністерства виконує інші функції.

4. Департамент має право:

4.1. Перевіряти дотримання законності структурними підрозділами Міністерства, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління.

4.2. Одержувати від посадових осіб Міністерства, його структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, інформацію, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань і функцій.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу Департаменту.

4.3. Залучати, за згодою керівника іншого структурного підрозділу Міністерства, відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру, а також для розроблення і здійснення заходів, які проводяться Департаментом відповідно до покладених на нього завдань.

4.4. Делегувати представника для участі у засіданнях колегії Міністерства, інших дорадчих і колегіальних органів Міністерства в разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства.

4.5. Має інші права відповідно до законодавства.

5. Директор Департаменту:

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби на підставі висновку Міністерства юстиції України.

На посаду директора Департаменту призначається особа, яка вільно володіє державною мовою та здобула ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорії "Б" чи "В" або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

5.2. Директор Департаменту безпосередньо підпорядковується Міністру.

5.3. Директор Департаменту має заступника директора Департаменту - начальника відділу експертизи нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, який призначаються на посаду та звільняється з посади в установленому порядку.

5.4. Директор Департаменту:

5.4.1. Здійснює керівництво роботою Департаменту і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

5.4.2. Проводить роботу, пов'язану з добором та підвищенням кваліфікації працівників Департаменту.

5.4.3. Забезпечує підготовку положень про структурні підрозділи Департаменту та посадові інструкції працівників та подає їх на затвердження керівнику державної служби.

5.4.4. Розподіляє обов'язки між працівниками Департаменту, забезпечує дотримання працівниками трудової дисципліни.

5.4.5. Візує проекти актів законодавства.

5.4.6. Доповідає керівництву Міністерства з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.4.7. Бере в разі потреби участь у нарадах у керівництва Міністерства, а також у засіданнях колегії.

5.4.8. Запитує в установленому порядку у центральних і місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях матеріали та інформацію, необхідні для опрацювання питань, що розглядаються Міністерством.

5.4.9. Залучає в разі потреби працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівництвом) до участі в підготовці матеріалів з питань, що розглядаються Міністерством.

5.4.10. Визначає обов'язки свого заступника, затверджує розпорядчі документи з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.4.11. Здійснює контроль та координує діяльність юридичних служб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

5.4.12. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту вимог законодавства України з питань державної служби, правил етичної поведінки, запобігання і протидії корупції, виконання доручень з недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

5.4.13. Забезпечує проведення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та цивільної оборони.

5.4.14. Надає керівнику державної служби пропозиції щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників Департаменту.

5.4.15. Вносить керівнику державної служби пропозиції щодо встановлення працівникам Департаменту надбавок, доплат та премій у межах їх мінімальних і максимальних розмірів.

5.4.16. Погоджує надання відпустки працівникам Департаменту відповідно до законодавства.

5.4.17. Організовує перевірки дотримання законодавства структурними підрозділами Міністерства, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління.

5.4.18. Вимагає від керівників структурних підрозділів Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, інформацію, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань і функцій.

5.4.19. Інформує Міністра та керівника державної служби в разі покладення на Департамент виконання завдань, що не належать до його компетенції, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не подають документи, інші матеріали, необхідні для виконання поставлених перед Департаментом завдань і покладених на нього функцій.

5.4.20. Видає розпорядчі документи і методичні рекомендації з питань діяльності юридичної служби.

5.4.21. Надає пропозиції та погоджує в установленому порядку призначення на посаду і звільнення з посади керівників юридичних служб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством.

5.4.22. Бере участь у засіданнях колегії Міністерства, інших дорадчих і колегіальних органів Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства.

5.4.23. Скликає та проводить наради, конференції і семінари з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.4.24. Здійснює відповідно до доручень Міністра та керівника державної служби інші повноваження.

5.4.25. Вимоги, завдання та доручення директора Департаменту, надані в межах компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Департаменту.

5.5. Заступник директора Департаменту - начальник відділу експертизи нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади координує роботу відділу законопроектної роботи та взаємодії з Верховною Радою України.

5.6. Посадові обов'язки заступника директора Департаменту - начальника відділу визначаються цим Положенням, а також положенням про відділ.

5.7. У разі відсутності директора Департаменту, функції директора, в тому числі підпис відповідних документів, виконує заступник директора Департаменту - начальник відділу або інша особа, визначена директором або наказом керівника державної служби.

5.8. На посаду заступника директора Департаменту - начальника відділу призначається особа, яка вільно володіє державною мовою та здобула ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорії "Б" чи "В" або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Заступник директора Департаменту - начальник відділу, начальники відділів та інші працівники призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому законодавством порядку.

5.9. Права, обов'язки і відповідальність працівників Департаменту визначаються законодавством про державну службу, Положенням про Міністерство, цим Положенням, посадовими інструкціями і правилами внутрішнього розпорядку.

Заступник директора Департаменту - начальник відділу, начальники відділів здійснюють керівництво відповідними відділами та несуть відповідальність за результатами їх роботи.

6. Працівники Департаменту:

6.1. Проводять в установленому порядку юридичну експертизу, здійснюють редагування та візують проекти нормативно-правових актів та актів законодавства.

6.2. У разі потреби беруть участь в обговоренні питань, що належать до їх компетенції, у нарадах керівництва Міністерства.

6.3. Виконують роботу відповідно до посадових інструкцій.

Директор
Департаменту правової
та законопроектної роботи

А. Пивоваров

{Текст взято з сайту Мінагрополітики України http://www.minagro.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: