open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.09.2005 N 516
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики

N 226 ( v0226555-08 ) від 07.04.2008 }
Про затвердження правил випуску

та обігу товарних деривативів

(торгівлі товарними деривативами)

На виконання Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (підпункт в), пункт 1.5.4 статті 1) та
постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 1999 р. N 1928
( 1928-99-п ) "Про активізацію діяльності біржового ринку
продукції агропромислового комплексу та необхідних для його потреб
матеріально-технічних ресурсів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити, що додаються:
1.1. Правила випуску та обігу товарних деривативів (торгівлі
товарними деривативами) на товарній біржі "Українська ф'ючерсна
біржа".
1.2. Правила випуску та обігу товарних деривативів (торгівлі
товарними деривативами) на товарній біржі "Київська агропромислова
біржа".
2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Демчака І.М.
Міністр О.П.Баранівський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

28.09.2005 N 516

ПРАВИЛА

ВИПУСКУ ТА ОБІГУ ТОВАРНИХ ДЕРИВАТИВІВ

(ТОРГІВЛІ ТОВАРНИМИ ДЕРИВАТИВАМИ)

НА ТОВАРНІЙ БІРЖІ "УКРАЇНСЬКА Ф'ЮЧЕРСНА БІРЖА"

Ці Правила випуску та обігу товарних деривативів (торгівлі
товарними деривативами) на товарній біржі "Українська ф'ючерсна
біржа" (далі - Правила) розроблені відповідно до Цивільного
( 435-15 ) та Господарського кодексів України ( 436-15 ), законів
України "Про товарну біржу" ( 1956-12 ), "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), "Про власність" ( 697-12 ),
"Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ), інших актів
українського законодавства, Статуту, Торгового та
Адміністративного кодексів, а також інших внутрішніх нормативних
документів товарної біржі "Українська ф'ючерсна біржа" (далі -
Біржа).
Ці Правила є невід'ємною складовою частиною Правил біржової
торгівлі товарної біржі "Українська ф'ючерсна біржа".
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці Правила є основним документом, що визначає порядок
проведення торгів щодо взаємопередачі прав і зобов'язань за
деривативами, здійснення біржових операцій, встановлює правила
поведінки учасників біржової торгівлі, обліку і виконання
зобов'язань за укладеними біржовими угодами, а також вирішення
спорів.
1.2. Ці Правила затверджуються загальними зборами членів
Біржі, уповноваженим органом та установлюються органом, на який
покладаються функції регулювання товарного біржового ринку.
1.3. При прийнятті законодавчих актів, спрямованих на
регулювання торгівлі деривативами на ринках України, Біржа в
установленому порядку зобов'язана внести відповідні зміни та/або
доповнення до цих Правил, які є обов'язковими для учасників
торгівлі.
1.4. Зміни і доповнення до цих Правил затверджуються
загальними зборами членів Біржі або уповноваженим органом з
наступним установленням їх органом, на який покладаються функції
регулювання товарного біржового ринку.
1.5. Зміни і доповнення до цих Правил мають силу відносно
поточних зобов'язань за деривативами (строком виконання, що
невичерпаний на момент прийняття вищезазначених змін і доповнень),
якщо інше не передбачене специфікацією такого деривативу.
1.6. Внутрішні нормативні документи, що розроблюються для
запровадження цих Правил, а також зміни і доповнення до таких
документів є невід'ємною частиною цих Правил. Затверджуються такі
внутрішні нормативні документи рішенням Біржового комітету та/або
наказом по Виконавчій дирекції відповідно до її компетенції та
доводяться до членів Біржі не пізніше ніж за 10 (десять) робочих
днів до вступу їх в дію.
1.7. Спори, пов'язані з проведенням біржових операцій,
веденням біржової торгівлі, обліком і виконанням зобов'язань за
укладеними біржовими угодами щодо деривативів підлягають розгляду
в Біржовому арбітражі.
1.8. Ці Правила є невід'ємною частиною при укладенні
цивільно-правових договорів між Біржею, Кліринговою установою та
Біржовим складом, які визначають взаємовідносини в процесі
укладення угод, клірингу та розрахунків за зобов'язаннями по
деривативах.
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
В цих Правилах з урахуванням терміни та поняття вживаються у
такому значенні: Акредитація учасників біржових торгів - процедура, у ході
якої уповноважена особа члена Біржі (брокер) засвідчує компетенцію
щодо здійснення біржових операцій, а також інших професійних дій
та на підставі цього набуває права на участь у торгах деривативами
відповідно до цих Правил. Базис поставки - місце передачі права власності на
товари/базові активи. Базовий актив - предмет деривативу, який визначається
специфікацією такого деривативу та є предметом виконання
зобов'язань за цим деривативом. Біржа - товарна біржа "Українська ф'ючерсна біржа", що є
особливим суб'єктом господарювання у формі організації, яка надає
послуги в укладанні біржових угод, виявленні попиту та пропозиції
на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє
пов'язаним з ним торговим операціям. Біржовий комітет - орган управління Біржі, який обирається
загальними зборами членів Біржі та здійснює управління нею у
період між загальними зборами на підставі Статуту Біржі. Брокери - фізичні особи - уповноважені особи членів Біржі,
які акредитовані на Біржі та обов'язки яких полягають у виконанні
доручень членів Біржі щодо здійснення біржових операцій шляхом
підшукування контрактів і поданні здійснюваних операцій до
реєстрації на Біржі. Брокерська (комісійна) діяльність - здійснення біржових
операцій за дорученням своїх клієнтів (юридичних та фізичних
осіб), які не є членами Біржі, за їх рахунок та в їх інтересах. Виконання заявки - відкриття/закриття позиції на
купівлю/продаж деривативів на підставі заявки і відповідно до її
параметрів. Варіаційна маржа - грошова сума, яка має бути нарахована на
кліринговий рахунок учасника біржової торгівлі або списана з цього
рахунку за підсумками клірингу щодо кожного біржового дня
(торгової сесії). Віддалений електронний термінал - комплекс
програмно-технічних засобів, що забезпечує брокерам (з різних
місць) умови для участі в біржових торгах деривативами (в
реальному часі) в Електронній системі Біржі. Відкрита позиція (позиція) - сукупність прав і обов'язків
учасника торгів, що виникають в результаті укладання біржових угод
щодо деривативів. Позиція може бути довгою (на купівлю) або
короткою (на продаж). Гарантійний фонд за деривативами - особливий вид гарантійного
забезпечення, що формується за рахунок коштів учасників біржової
торгівлі, порядок формування якого визначається внутрішніми
нормативними документами Біржі та є необхідною умовою відкриття
позиції. Границі зміни цін за деривативом - максимально допустиме
відхилення цін заявок, які оприлюднюються на біржових торгах за
деривативами, від котирувальної ціни, встановленої для даного
деривативу за результатами кожного попереднього біржового дня
(торгової сесії). Дериватив з поставкою - дериватив, що виконується шляхом
поставки товару, визначеного його специфікацією як базовий актив. Дериватив розрахунковий - дериватив, при врегулюванні
зобов'язань за яким товар не поставляється, а покупець такого
товару отримує суму грошових коштів, що дорівнює вартості товарів,
які він отримав би за звичайних обставин за ціною, що
розраховується Біржею на дату виконання такого контракту. Дилерська (комерційна) діяльність - здійснення біржових
операцій від свого імені, за свій рахунок та у власних інтересах. Додаткова маржа - грошова сума, яка має бути нарахована на
кліринговий рахунок учасника біржової торгівлі як додаткове
гарантійне забезпечення у разі зміни величини початкової маржі за
ф'ючерсними контрактами. Додатковий торговий час - часовий інтервал, який додатково
визначається Біржею для проведення торгів у випадках, визначених
цими Правилами. Електронна система - програмно-апаратний комплекс, який
забезпечує проведення біржової торгівлі, здійснення біржового
клірингу і розрахунків, а також підтримку, збереження, обробку і
розкриття інформації, необхідної для організації та проведення
електронних торгів деривативами. Закриття позиції - стандартна процедура припинення прав і
обов'язків за деривативом шляхом дій (процедур), передбачених цими
Правилами і специфікацією контракту. Заявка - документ, який містить умови та параметри щодо
пропозиції/попиту за деривативом. Клієнт члена Біржі (клієнт) - юридична або фізична особа -
суб'єкт підприємницької діяльності, що не є членом Біржі або її
співробітником, яка на підставі договору на брокерське
обслуговування з членом Біржі бере опосередковану участь у
біржовій торгівлі шляхом укладання та реєстрації, виконання та
припинення біржових угод та біржових контрактів. Кліринг - процедура, що включає збирання, сортування,
реконсиляцію та проведення взаємозаліку зустрічних вимог учасників
торгівлі деривативами, а також обчислення за кожним із них
сумарного сальдо за визначений період часу між загальними обсягами
вимог та зобов'язань. Клірингова установа - небанківська фінансова установа, яка за
результатами проведеного нею клірингу формує клірингові вимоги,
проводить розрахунки між учасниками торгівлі на підставі ліцензії
Національного банку України на право ведення рахунків учасників
торгівлі та надає інформаційні послуги. Котирувальна (розрахункова) ціна - ціна одиниці базового
активу, яка розраховується за результатами кожного біржового дня
(торговельної сесії) за визначеними Біржею методами. Крок ціни - мінімальний розмір коливання ціни деривативу,
визначений Біржею. Маклер - працівник Біржі, що забезпечує проведення біржових
торгів і контроль за виконанням цих Правил у межах своєї
компетенції. Маркет-мейкерська діяльність - здійснення біржових операцій
від свого імені, за свій рахунок та у власних інтересах з метою
збільшення ліквідності певного біржового товару, здійснювання
подвійного котирування (оцінки) біржових угод відповідно до
законодавства та кодексів Біржі. Метод визначення котирувальної ціни - спосіб обчислення
котирувальної ціни, визначений Біржею. Останній торговий день за деривативом - останній торговий
день, в який можливо укладення угод за деривативами. Оферта - пропозиція одного учасника торгівлі укласти біржову
угоду з іншим учасником торгівлі, зафіксована Біржею. Офсет - процедура взаємозаліку прав і обов'язків учасника
біржової торгівлі за деривативом шляхом укладання протилежної
угоди. Основний торговий час - часовий інтервал, протягом якого
відбуваються біржові торги. Опціон - стандартний документ, який засвідчує право придбати
(продати) товари на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією
ціни на час укладення такого опціону або на час такого придбання
за рішенням сторін контракту. Позиція відкрита - сукупність зареєстрованих на ім'я учасника
біржової торгівлі деривативів, зобов'язання за якими ще не
виконані. Поставка - спосіб розрахунків за деривативом шляхом передачі
прав власності на базовий актив та його фізичне переміщення проти
здійснюваного платежу. Початкова маржа - кошти, які необхідно внести для укладення
ф'ючерсного контракту і забезпечення гарантій виконання
зобов'язань за відкритою позицією. Призупинення торгів - тимчасове припинення біржових торгів у
випадках: передбачених внутрішніми нормативними документами Біржі
щодо торгівлі деривативами. Розрахункова палата Біржі - спеціальний підрозділ Біржі, що
проводить реєстрацію угод і взаємних зобов'язаннях учасників, які
випливають з укладених біржових угод. Специфікація деривативу - внутрішній нормативний документ
Біржі, що визначає основні показники і умови за деривативом на
кожний визначений Біржею базовий актив. Технічний збій - технічне та/або технологічне порушення
функціонування апаратного та/або програмного забезпечення
організації біржової торгівлі. Товарний дериватив (далі - дериватив) - стандартний документ,
що засвідчує право та/або зобов'язання придбати або продати
біржовий товар на визначених ним умовах у майбутньому та випуск і
обіг якого регулюється українським законодавством. Торгова сесія - частина торгового дня, протягом якого
відбувається оприлюднення заявок і здійснення біржових операцій за
деривативами. Торговий день - день, у який на Біржі проводяться торги. Укладання біржової угоди за деривативами - операція
купівлі-продажу, взаємної передачі прав і обов'язків між
учасниками біржової торгівлі деривативами впродовж торгової сесії. Учасник торгів - член Біржі, що акредитував брокера для
торгівлі деривативами як уповноважену особу. Форс-мажор - виникнення надзвичайних і невідворотних
обставин, у тому числі обставин непереборної сили, результатом
яких є невиконання зобов'язань одної із сторін. Форвардний контракт - стандартний документ, який засвідчує
зобов'язання особи придбати (продати) цінні папери, товари або
кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з
фіксацією цін такого продажу під час укладення такого форвардного
контракту. Ф'ючерсний контракт - стандартний документ, який засвідчує
зобов'язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у
визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією
цін на момент виконання зобов'язань сторонами контракту. Ціна виконання - ціна базового активу, за якою під час
виконання зобов'язань за деривативом здійснюються розрахунки. Ціна закриття - ціна, яка фіксується наприкінці торгової
сесії в час та за методом, затвердженими Біржовим комітетом у
залежності від особливостей біржової торгівлі того чи іншого
товарного деривативу.
3. УЧАСНИКИ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ ДЕРИВАТИВАМИ
3.1. Члени Біржі 3.1.1 Члени біржі (власники біржових місць, а також
користувачі біржових місць на підставі цивільно-правового договору
з власником біржових місць про володіння і користування біржовим
місцем), які набули такого статусу відповідно до Статуту Біржі та
у порядку і на умовах, передбачених Положенням про членство в
товарній біржі "Українська ф'ючерсна біржа", можуть реалізовувати
свої членські права шляхом проведення біржових операцій з
деривативами відповідно до цього Положення. 3.1.2. Член Біржі має право: 3.1.2.1. Акредитувати свою уповноважену особу/осіб
(брокера/брокерів, помічника/помічників брокера) для здійснення
біржових операцій з деривативам. 3.1.2.2. Здійснювати біржові операції щодо деривативів. 3.1.2.3. Одержувати всю інформацію щодо біржових операцій за
деривативами на Біржі, а також користуватися іншими правами,
відповідно до укладених з Біржею цивільно-правових договорів. 3.1.3. Член Біржі зобов'язаний: 3.1.3.1. Неухильно дотримуватися цих Правил та інших
внутрішніх нормативних документів Біржі, які визначають порядок
проведення торгів товарними деривативами. 3.1.3.2. Мати зареєстровану брокерську фірму (контору)
відповідно до Положення про брокерські фірми (контори) та
брокерів. 3.1.3.3. Мати в штаті своєї брокерської фірми (контори)
брокера, який отримав кваліфікаційне свідоцтво Першого ступеню. 3.1.3.4. Виконувати умови цивільно-правових договорів,
укладених з Біржею, Кліринговою установою, Біржовим складом. 3.1.3.5. Вести журнал обліку клієнтських заявок, наказів,
укладених біржових угод. 3.1.3.6. Контролювати фінансовий стан клієнтів відносно
обсягу і стану відкритих позицій. 3.1.4. Член Біржі, який уклав цивільно-правовий договір про
володіння та користування біржовим місцем, не може здійснювати
біржові операції з деривативами, строк виконання яких перевищує
строк дії такого договору. 3.1.5. Член Біржі, що має намір припинити/призупинити
проведення біржових операцій з деривативами, подає заяву
відповідно до вимог внутрішніх нормативних документів Біржі. Заява
задовольняється тільки за умови відсутності у члена Біржі
заборгованості щодо виконання зобов'язань за деривативами.
3.2. Уповноважені особи учасника біржових торгів (члена
Біржі) та їх акредитація для торгівлі деривативами. 3.2.1. Уповноваженою особою учасника торгів деривативами є
його представник (брокер), що діє на підставі довіреності та має
повноваження виконувати наступні доручення: 3.2.1.1. Укладати біржові угоди з деривативами від імені
учасника торгів. 3.2.1.2. Вчиняти дії, необхідні для виконання зобов'язань
учасника торгів відповідно до цих Правил. 3.2.1.3. Одержувати оперативну інформацію протягом торгової
сесії. 3.2.1.4. Одержувати звіти про стан торгових рахунків учасника
торгів і його клієнтів. 3.2.1.5. Отримувати ідентифікаційний код для реєстрації в
торговій системі. 3.2.1.6. Вносити зміни до рахунків клієнтів відповідно до
договору на брокерське обслуговування з клієнтами. 3.2.1.7. Представляти інтереси учасника торгів в органах
управління та спеціальних підрозділах Біржі. 3.2.1.8. Вести переговори при виникненні конфліктних
ситуаціях з представниками Біржі. 3.2.2. Брокери можуть здійснювати: 3.2.2.1. Виключно брокерську діяльність. 3.2.2.2. Брокерську та дилерську діяльність, у тому числі
маркет-мейкерську діяльність. 3.2.2.3. Виключно дилерську діяльність, у тому числі
маркет-мейкерську діяльність. 3.2.3. Для отримання дозволу на здійснення біржових операцій
за деривативами необхідно подати заяву відповідно до вимог
внутрішніх нормативних документів Біржі. 3.2.4. Для отримання допуску до торгів деривативами члену
Біржі необхідно: 3.2.4.1. Укласти договір з Біржею про умови участі у біржовій
торгівлі деривативами відповідно до внутрішніх нормативних
документів Біржі. 3.2.4.1. Укласти договір з Кліринговою установою відповідно
до внутрішніх нормативних документів Клірингової установи. 3.2.4.3. Зареєструватися в Електронній системі біржової
торгівлі (для участі в електронних торгах). 3.2.4.4. Вносити необхідні внески до Гарантійного фонду Біржі
відповідно до внутрішніх нормативних документів Бірж. 3.2.5. Акредитувати уповноважену особу (брокера, помічника
брокера) для торгівлі деривативами мають право члени Біржі, які є: 3.2.5.1. Власниками біржових місць. 3.2.5.2. Користувачами біржових місць на підставі
цивільно-правового договору про володіння і користування біржовим
місцем, строк дії якого понад 18 місяців з моменту акредитації. 3.2.6. Припинення/призупинення акредитації уповноваженої
особи/осіб члена Біржі щодо торгівлі деривативами здійснюється на
підставі: 3.2.6.1. Рішення члена Біржі про добровільний вихід зі складу
членів Біржі. 3.2.6.2. Рішення Біржового комітету у разі порушення членом
Біржі цих Правил, інших вимог, передбачених внутрішніми
нормативними документами Біржі.
3.3. Уповноваженою особою учасника торгів деривативами є його
представник (брокер), що діє на підставі довіреності. 3.3.1. Уповноважена особа учасника торгів (брокер) має право: 3.3.1.1. Вчиняти дії, необхідні для виконання зобов'язань
учасника торгів відповідно до цих Правил. 3.3.1.2. Одержувати оперативну інформацію про протягом
торгової сесії. 3.3.1.3. Одержувати звіти про стан рахунків учасника торгів і
його клієнтів. 3.3.1.4. Отримувати ідентифікаційний код для реєстрації в
торговій системі. 3.3.1.5. Вносити зміни до рахунків клієнтів відповідно до
договору на брокерське обслуговування з клієнтами. 3.3.1.6. Представляти інтереси учасника торгів в Комісії з
торгівлі деривативами та Конфліктній комісії. 3.3.1.7. Вести переговори в конфліктних ситуаціях з
представниками Біржі і Комісії з торгівлі деривативами. 3.3.1.8. Укладати біржові угоди з деривативами від імені
учасника торгів. 3.3.1.9. У випадку виникнення спорів звертатися до
Конфліктної комісії або до Біржового арбітражу. 3.3.2. Діяльність представника уповноваженої особи -
брокера (-ів) припиняється після закінчення терміну дії доручення
або при відкликанні такого доручення учасником торгів
деривативами. 3.3.3. Брокер (-й) зобов'язаний (-і) виконувати ці Правила та
дотримуватися вимог інших внутрішніх нормативних документів Біржі.
Позбавлення брокера (-ів) права проведення біржових операцій за
деривативами здійснюється на підставі. 3.3.3.1. Заяви члена Біржі, інтереси якого представляє цей
брокер. 3.3.3.2. Рішення Біржового комітету та/або Біржового
арбітражу. 3.3.4. Уповноваженою особою учасника біржової торгівлі не
може бути працівник Біржі.
3.4. Клієнт 3.4.1. Для реєстрації та обслуговування на Біржі клієнта між
ним та членом Біржі укладаються цивільно-правові договори на
брокерське обслуговування. 3.4.2. Клієнт має право: 3.4.2.1. Одержувати інформацію відповідно до укладених з
членом Біржі договорів. 3.4.2.2. Віддавати накази на здійснення біржових операцій та
розпорядження на переміщення коштів відповідно до договору на
брокерське обслуговування. 3.4.2.3. У випадку виникнення спорів звертатися до Біржового
арбітражу. 3.4.3. Клієнт зобов'язаний: 3.4.3.1. Виконувати всі умови, визначені в укладених
договорах на брокерське обслуговування з членом Біржі. 3.4.4. Грошові кошти клієнта та біржові операції з
деривативами, що здійснюються для нього членом Біржі, підлягають
відокремленому обліку. 3.4.5. Припинення відокремленого обліку коштів і операцій для
клієнта здійснюється на підставі: 3.4.5.1. Заяви члена Біржі про припинення договору на
брокерське обслуговування. 3.4.5.2. Рішення Біржового арбітражу, Біржового комітету, а
також Виконавчої дирекції в межах їх компетенції. 3.4.6. Клієнтами не можуть бути персонал Біржі.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПЕРСОНАЛУ БІРЖІ
4.1. За проведенням та перебігом біржових торгів спостерігає
уповноважена особа Біржі, яка призначається Біржовим комітетом, а
також генеральним директором.
4.2. Уповноважена особа при підготовці та проведенні біржових
торгів має право: 4.2.1. Визнавати торгову сесію такою, що відбулася, або
такою, що не відбулася. 4.2.2. Призупиняти та/або зупиняти торги: 4.2.2.1. За поданням маклера або за власною ініціативою у
випадках порушення маклером чи його помічником порядку проведення
торгів, визначеного цими Правилами, а також внутрішніми
нормативними документами Біржі. 4.2.2.2. При порушеннях брокерами та/або їх помічниками
порядку ведення торгів та цих Правил. 4.2.2.3. У випадку встановлення фактів зговору або
недобросовісної конкуренції. 4.2.2.4. У разі технічних причин, що можуть призвести до
неможливості здійснення біржових операцій.
4.3. Уповноважена особа, а також генеральний директор
правомочні втручатися у хід біржових торгів до їх
призупинення/припинення, а також закриття торгового дня, або
блокування Електронної системи у випадках, визначених цими
Правилами та внутрішніми нормативними документами Біржі.
4.4. Уповноважена особа та генеральний директор несуть
персональну відповідальність за організацію і проведення біржових
торгів деривативами.
4.5. Уповноважена особа та генеральний директор не мають
права на укладання біржових угод та прямий та/або опосередкований
вплив на формування біржових цін.
4.6. Проводить біржові торги персонал Біржі (маклер, помічник
маклера, оператор торгів) в межах своїх функціональних обов'язків
та на підставі відповідних дозволів.
4.7. Відповідальним за проведення біржових торгів є маклер.
4.8. Функціональні обов'язки маклера: 4.8.1. Проведення біржових торгів. 4.8.2. Фіксація протягом торгової сесії усної згоди брокерів
на укладання біржової угоди на визначених умовах. 4.8.3. Призупинення торгів у разі необхідності не більше ніж
на десять хвилин з інформуванням про це уповноваженої особи. 4.8.4. Підписання протоколу торгів від імені Біржі.
4.9. У проведенні торгів маклеру допомагають помічник маклера
та оператор торгів.
4.10. Функціональні обов'язки помічника маклера: 4.10.1. Ведення протоколу торгової сесії. 4.10.2. Обробка поданих брокерами у ході підготовки до торгів
та у ході торгової сесії заявок на купівлю/продаж біржового товару
та внесення їх даних до протоколів.
4.11. Функціональні обов'язки оператора торгів: 4.11.1. Збір та передача помічнику маклера поданих брокерами
під час підготовки до торгів, а також під час торгової сесії
заявок на купівлю/продаж біржового товару. 4.11.2. Технічне обслуговування проведення торгів.
4.12. Біржа не несе відповідальності за збитки, нанесені
клієнтам членом Біржі/ його брокером у разі помилки чи невірного
виконання наказу клієнта.
5. БІРЖОВІ УГОДИ ЗА ДЕРИВАТИВАМИ
5.1. У ході біржових торгів деривативами укладаються біржові
угоди, предметом яких можуть бути: 5.1.1. Форвардні контракти. 5.1.2. Ф'ючерсні контракти. 5.1.3. Опціони.
5.2. За умовами виконання деривативи, що торгуються на Біржі,
можуть бути: 5.2.1. Дериватив з поставкою базового активу. 5.2.2. Дериватив без поставки базового активу (розрахунковий
дериватив).
5.3. Торгівля деривативами здійснюється лотами. Кожний лот
дорівнює одному деривативу.
5.4. Деривативи допускаються до торгів відповідно до цих
Правил та Специфікації. Одночасно на Біржі можуть торгуватися
кілька видів деривативів.
5.5. Істотні умови деривативів визначаються в їх
Специфікаціях, які є невід'ємною частиною цих Правил та
затверджуються рішенням Біржового комітету для кожного базового
активу.
5.6. Істотними умовами в Специфікаціях є наступні параметри:
вид контракту; умови (базис) поставки; позначення контракту;
базовий актив та його характеристики; обсяг контракту; терміни
виконання; одиниця виміру ціни базового активу; базисний пункт
ціни контракту; крок ціни; глибина контракту; останній торговій
день, інші відомості, визначені Біржею.
5.7. Про затвердження Біржовим комітетом Специфікації
деривативу на окремий базовий актив, і допуск його до торгів
доводиться до учасників біржової торгівлі не пізніше ніж за
5 (п'ять) робочих днів до початку торгів цим деривативом.
5.8. Біржові угоди щодо деривативів укладаються на Біржі у
порядку та за процедурою, що встановлюються відповідними
внутрішніми нормативними документами Біржі, які визначають методи
та технологічні способи проведення торгів. Документи
затверджуються Біржовим комітетом для кожного виду деривативів
окремо.
6. ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВ ДЕРИВАТИВАМИ
6.1. Біржа організовує торгівлю деривативами шляхом: 6.1.1. Забезпечення рівних прав та можливостей для всіх
учасників біржової торгівлі та безпосередньо для учасників
біржових торгів деривативами відповідно до цих Правил та інших
внутрішніх нормативних документів Біржі. 6.1.2. Повного інформаційного обслуговування членів Біржі.
6.2. Торгові дні 6.2.1. Проведення торгів деривативами на Біржі відбувається в
дні, визначені внутрішніми нормативними документами Біржі, за
винятком офіційно встановлених в Україні вихідних і святкових
днів. 6.2.2. Торговий день Біржі поділяється на: 6.2.2.1. Передторговий період. 6.2.2.2. Торгові сесії. 6.2.2.1. Післяторговий період. 6.2.3. Передторговий період - частина торгового дня, що
передує торговій сесії. Передторговий період призначений для
здійснення процедур щодо підготовки торгової сесії, а саме: 6.2.3.1. Попереднє формування брокерами заявок на торги. 6.2.3.2. Надання та/або анулювання членами Біржі прав, які
надаються їх брокерам щодо обслуговування тих чи інших клієнтів та
здійснення біржових операцій з тими чи іншими деривативами. 6.2.3.3. Оприлюднення Біржею граничних змін цін та нових
значень початкової маржі. 6.2.3.4. Висунення до членів Біржі вимог щодо до внесення
грошових коштів для підтримки відкритих ними позицій у формі
додаткової маржі. 6.2.3.5. Примусове закриття позицій члена Біржі та його
клієнтів у порядку, передбаченому цими Правилами, іншими
внутрішніми нормативними документами Біржі. 6.2.3.6. Інші дії, які визначені цими Правилами та
внутрішніми нормативними документами Біржі, які визначають
процедуру проведення торгівлі деривативами. 6.2.4. Торгова сесія - частина торгового дня, протягом якого
відбувається оприлюднення заявок і здійснення біржових операцій за
деривативами та протягом якого учасники та організатори біржових
торгів здійснюють наступні дії: 6.2.4.1. Здійснення біржових операцій. 6.2.4.2. Здійснення примусового закриття позицій. 6.2.4.3. Встановлення рівня додаткової маржі. 6.2.5. Післяторговий період - частина торгового дня, протягом
якого здійснюються остаточні розрахунки за укладеними біржовими
угодами та надається інформація брокерам щодо: 6.2.5.1. Ціни закриття за кожний торговий день. 6.2.5.2. Зобов'язань членів Біржі за результатами торгів. 6.2.6. Надання членам Біржі звітів за результатами торгів.
6.3. Місце проведення торгів деривативами 6.3.1. Торги деривативами проводяться в торговому залі Біржі. 6.3.2. Торги деривативами проводяться в Електронній системі.
6.4. Технологічні способи проведення торгів за деривативами. 6.4.1. На Біржі можуть запроваджуватися наступні способи
проведення торгів: 6.4.1.1. Торги з голосу (pit-технології); 6.4.1.2. Торги в Електронній системі з організацією роботи
віддалених електронних терміналів. 6.4.2 Способи проведення торгів деривативами визначаються
загальними зборами членів Біржі або уповноваженим органом та
визначаються внутрішніми нормативними документами, які
затверджуються Біржовим комітетом, а також Виконавчою дирекцією,
відповідно до їх компетенції.
6.5. Торги на Біржі організовуються впродовж основного
торгового часу, а також додаткового торгового часу, умови та
порядок запровадження якого визначається внутрішніми нормативними
документами Біржі.
6.6. Процедура проведення торгів за визначеним способом
здійснюється відповідно до Порядку проведення торгів, який
затверджується рішенням Біржового комітету.
6.7. Умови участі в біржовій торгівлі деривативами. 6.7.1. Фінансові вимоги щодо учасників біржової торгівлі: 6.7.1.1. Наявність на рахунку кожного учасника біржової
торгівлі коштів для гарантійного забезпечення проведення біржових
операцій. 6.7.1.2. Внесення кожним учасником біржової торгівлі коштів
до Гарантійного фонду Біржі. 6.7.2. Вимоги щодо наказів та заявок 6.7.2.1. Брокер, який протягом торгової сесії подає заявки
від імені члена Біржі та за його рахунок (дилерські заявки), а
також від імені члена Біржі та за рахунок клієнта (брокерські
заявки, тобто клієнтські заявки), зобов'язаний, у першу чергу,
подавати брокерські заявки (клієнтські заявки) щодо кожного
базового активу. 6.7.2.2. Клієнтські заявки подаються на підставі наказу
клієнта. 6.7.2.3. Брокер приймає накази клієнта, керуючись укладеними
між ними цивільно-правовими договорами та згідно з цими Правилами. 6.7.2.4. При отриманні членом Біржі/його представником
клієнтського наказу він повинен зареєструвати його із зазначенням
визначеного до хвилин часу та дати подачі наказу клієнтом. 6.7.2.5. Накази клієнтів можуть бути таких типів: - ринковий наказ - наказ, який не обумовлює ціну та
вважається, що купівля/продаж повинна бути виконана при найближчій
можливості за найкращою ціною; - лімітний наказ (наказ з обмеженням ціни) - наказ, яким
клієнт дає брокеру вказівки виконати купівлю/продаж тільки за
визначеною ціною або за більш вигідною ціною. Лімітний наказ на
купівлю виконується за вказаною ціною або за більш низькою ціною,
лімітний наказ на продаж виконується за вказаною або більш високою
ціною. Лімітний наказ не може трансформуватися у ринковий наказ; - наказ купівлі/продажу по досягненні ціни - наказ на
проведення операції за найкращою ціною, якщо укладена хоча б одна
угода за ціною, вказаною в наказі. Наказ на купівлю
трансформується у ринковий наказ на купівлю, якщо угоди
укладаються за ціною на рівні або нижче ціни наказу. Наказ на
продаж трансформується у ринковий наказ на продаж, якщо угоди
укладаються за ціною на рівні або вище ціни наказу; - стоп-наказ - наказ на купівлю або на продаж за ринковою
ціною, якщо укладена хоча б одна угода за ціною, вказаною в
наказі. Стоп-наказ на купівлю може бути наданий клієнтом брокеру
лише при умові, що ціна наказу вище ціни, за якою укладаються
угоди в даний момент. Стоп-наказ на продаж може бути прийнятий
брокером лише при умові, що ціна наказу нижче ціни, за якою
укладаються угоди в даний момент; - стоп-лімітний наказ - містить дві ціни, а саме: стоп-ціну -
ціну при укладенні хоча б однієї угоди, за якою вступає в дію
лімітний наказ, та лімітну ціну - ціну лімітного наказу, який
вступає в дію після досягнення стоп-ціни. Стоп-лімітний наказ на
купівлю стає лімітним наказом на купівлю, якщо укладена хоча б
одна угода за вказаною в наказі стоп-ціною. Стоп-лімітний наказ на
продаж стає лімітним наказом на продаж, якщо укладена хоча б одна
угода за вказаною в наказі стоп-ціною. Лімітна ціна може не
співпадати зі стоп-ціною, вона може бути нижче (стоп-лімітний
наказ на продаж) або вище (стоп-лімітний наказ на купівлю). 6.7.2.6. Клієнт повинен додатково вказати час, протягом якого
його наказ дійсний: - наказ на день; - наказ на частину торгової сесії; - наказ на початок торгової сесії (перші 5 хвилин); - наказ на закриття торгової сесії (останні 15 хвилин); - наказ на деякий визначений час протягом сесії; - наказ діє до відміни; - наказ, який потрібно негайно виконати або відмінити. 6.7.2.7. Наказ може бути обумовленим. Клієнт може вказати
групу наказів, виконання яких взаємопов'язане, що повинне бути
передбачено договором на брокерське обслуговування. 6.7.2.8. Клієнт зобов'язаний вказати в наказі про можливість
часткового виконання наказу брокером. 6.7.2.9. Відміна наказів або зміни до наказів відбуваються в
загальному порядку, визначеному внутрішніми нормативними
документами Біржі. 6.7.2.10. На підставі наказів, отриманих від клієнта згідно з
укладеними між ними договорами на брокерське обслуговування,
брокер формує клієнтські заявки для участі в торгах. 6.7.2.11. Кожна заявка має юридичний статус оферти. 6.7.2.12. Для належної реєстрації заявки вона повинна
відповідати наступним вимогам: - заявка оформлюється згідно з вимогами, визначеними у
внутрішніх нормативних документах Біржі; - виконання заявки не повинно призводити до перевищення
встановлених Біржею лімітів відкритих позицій; - гарантійне забезпечення для виконання заявок є
обов'язковим. 6.7.2.13. У разі порушення хоча б однієї з вищенаведених умов
Клірингова установа відмовляє в реєстрації угоди за такою заявкою,
про що й повідомляє відповідну брокерську фірму (контору).
6.8. Методи організації торгів 6.8.1. Проведення торгів за визначеним методом відбуваються
відповідно до вимог Правил біржової торгівлі на товарній біржі
"Українська ф'ючерсна біржа" (рамкових). 6.8.2. Торгів за деривативами проводяться за методом
відкритих торгів та за методом подвійного безперервного аукціону. 6.8.3. Інші методи можуть використовуватися у разі
неможливості проведення торгів методом безперервного подвійного
аукціону за рішенням Біржового комітету щодо доцільності
використання того чи іншого методу.
6.9. Обмеження ризиків учасників біржової торгівлі, а також
для підтримки добросовісної конкуренції Біржа може запроваджувати
наступні заходи: 6.9.1. Встановлювати ціну відкриття. 6.9.2. Визначати розрахунок котирувальної (розрахункової
ціни). 6.9.3. Встановлювати: - ліміти зміни ціни (визначення граничних цін); - ліміт загального обсягу позиції.
6.10. Примусове закриття позицій за деривативами 6.10.1. Примусове закриття позицій здійснюється Кліринговою
установою у випадках та порядку, встановлених цією установою. 6.10.2. Примусово закриваються позиції, які не мають
необхідного розміру гарантійного забезпечення. Розмір гарантійного
забезпечення встановлюється Кліринговою установою. 6.10.3. Примусове закриття позиції, яка не має необхідного
розміру гарантійного забезпечення, здійснюється наступним чином: 6.10.3.1. Незабезпечена позиція закривається шляхом
задоволення наявного найкращого протилежного замовлення. 6.10.3.2. У випадку відсутності протилежного замовлення воно
буде сформоване Кліринговою установою примусово для своєчасного
закриття незабезпеченої позиції. 6.10.4. Всі учасники торгів, а також їх клієнти повинні бути
попередженні про те, що їх позиції можуть бути примусово закриті
не тільки у випадку їх незабезпеченості, а також у випадку, коли
на ринку виникає така зміна цін, при якій відсутні зустрічні
замовлення, необхідні для закриття незабезпеченнях позицій. У
такому випадку зустрічні замовлення будуть примусово сформовані
Кліринговою установою з метою закриття незабезпечених позицій,
тобто ліквідність ринку буде підтримуватись примусово. 6.10.5. У разі, коли на ринку складається обставини, які
зазначені у підпункті 6.10.3.2 цих Правил, з метою своєчасного
закриття всіх незабезпечених позицій, а також запобігання
неконтрольованим діям учасників торгів, Біржа може призупинити
торги на деякий час, з подальшим їх поновленням. 6.10.6. У кожному випадку часовий період, на який
призупиняться торги, визначається окремо та оголошується учасникам
торгівлі уповноваженою особою.
6.11. Види цін, які застосовуються при організації торгівлі
деривативами 6.11.1. У процесі організації торгівлі деривативами Біржа
застосовує наступні види цін: - ціна відкриття - ціна, що зафіксована протягом
встановленого часового інтервалу на початку торгової сесії, за
відповідною методикою. Визначення часового інтервалу та методики
здійснюється Котирувальною комісією у залежності від інтенсивності
торгівлі деривативом; - ціна закриття - ціна, що зафіксована протягом встановленого
часового інтервалу наприкінці торгової сесії, за відповідною
методикою. Визначення часового інтервалу та методики здійснюється
Котирувальною комісією у залежності від інтенсивності торгівлі
деривативом; - котирувальна (розрахункова) ціна - ціна, яка встановлюється
Котирувальною комісією Біржі на основі діапазону цін, який склався
протягом визначеного Котирувальною комісією часового інтервалу.
Розрахункова ціна застосовується Кліринговою установою для
визначення розмірів необхідного гарантійного забезпечення, а також
для врегулювання зобов'язань за деривативами шляхом поставки. 6.11.2. Біржа не несе відповідальності за адекватність
котирувальної (розрахункової) ціни реальній ситуації на ринку
базового активу в день виконання контракту. 6.11.3. Біржа бере на себе зобов'язання щодо контролю за
дотриманням методики визначення котирувальної (розрахункової)
ціни. 6.11.4. Біржа має право приймати рішення щодо регулювання цін
відкриття та котирувальної (розрахункової) ціни, в тому числі в
разі необхідності встановлювати такі ціни рішеннями Біржового
комітету на основі експертних оцінок.
7. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВ 3 ГОЛОСУ
7.1. Допуск учасників біржової торгівлі у приміщення Біржі. 7.1.1. Протягом Біржового дня в приміщеннях Біржі мають право
знаходитись акредитовані на Біржі уповноважені особи члена Біржі,
працівники Біржі, а також інші особи, що одержали у встановленому
порядку разову перепустку. Порядок допуску учасників біржової
торгівлі у приміщення Біржі визначається внутрішніми нормативними
документами Біржі.
7.2. Допуск учасників біржової торгівлі у торговий зал. 7.2.1. Під час торгової сесії в біржовому залі можуть
знаходитися виключно уповноважені особи члена Біржі (брокери,
помічники брокерів), а також уповноважена особа та працівники
Біржі, які мають для цього відповідну компетенцію. 7.2.2. Порядок та процедура допуску брокерів, помічників
брокера, уповноважених співробітників Біржі і Розрахункової
установи здійснюється відповідно до внутрішніх нормативних
документів Біржі.
7.3. Процедура торгів деривативами з голосу визначається
внутрішніми нормативними документами Біржі.
8. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВ В ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ БІРЖОВОЇ
ТОРГІВЛІ
8.2. Порядок допуску учасників біржової торгівлі до
проведення біржових операцій з деривативами в Електронній системі. 8.2.1. Авторизація (допуск) учасників біржової торгівлі з
віддалених електронних терміналів брокера в Електронній системі
здійснюється на підставі персональних паролів, що привласнюються
кожному брокеру, якого належним чином акредитував член Біржі для
здійснення біржових операцій з деривативами. Персональний пароль
брокера в будь-який момент підлягає заміні за його бажанням. 8.2.2. Біржі заборонено розголошувати персональні паролі
брокерів, а її співробітники несуть персональну відповідальність
за наслідки порушення такої заборони. Брокер несе персональну
відповідальність за наслідки допущеного ним розголошення свого
персонального пароля або його передачі третім особам. 8.2.3. Заявка визнається дійсною і поданою учасником торгів,
якщо вона подана відповідно до вимог захисту інформації в
Електронній системі. 8.2.4. У випадку втрати фізичною особою акредитації брокера
член Біржі, якого представляв даний брокер, зобов'язаний негайно
повідомити про це Біржу. При недотриманні цієї умови член Біржі
несе повну відповідальність за наслідки, що можуть виникнути в
результаті продовження використання даного персонального пароля.
8.3. Процедура торгів деривативами в Електронній системі
визначається внутрішніми нормативними документами Біржі.
8.4. Для обмеження ризиків Біржа здійснює регулювання процесу
біржової торгівлі деривативами, для чого встановлює ціну
відкриття, регламентує розрахунок котирувальної ціни, ліміти зміни
ціни, ліміт загальної кількості позицій, встановлює ліміти на
відкриття короткої та/або довгої позиції, має право призупинити
участь окремих членів Біржі у торгах у разі порушення ними цих
Правил та інших внутрішніх нормативних документів Біржі. Біржа має право призупинити/припинити торги, ввести
додатковий торговий час, відновити торги за всіма чи окремими
деривативами.
8.5. У разі виникнення форс-мажорних обставин, а саме:
обставин непереборної сили, технічних збоїв, недотримання
фінансових вимог одним або декількома учасниками торгівлі, значні
коливання цінових курсів на товарних та/або фінансових ринках
України та інших незалежних від Біржі та учасників біржової
торгівлі подій, що впливають на стабільність біржової торгівлі,
Біржа здійснює заходи, спрямовані на подолання негативних
наслідків та виправлення ситуації.
9. ГАРАНТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ
ДЕРИВАТИВАМИ
9.1. Система гарантування запроваджується для кожного виду
деривативів окремо та включає: 9.1.1. Гарантування за допомогою часткової передплати (тільки
для форвардних контрактів). 9.1.2. Маржинальне гарантування за принципом попереднього
депонування учасниками торгівлі на кліринговому рахунку суми
коштів, необхідної для відкриття та підтримання позицій (тільки
для ф'ючерсних контрактів). 9.1.3. Гарантування за допомогою преміальних внесків (тільки
для опціонів). 9.1.4. Створення Гарантійного фонду для забезпечення гарантій
за деривативами, що укладаються на Біржі (для всіх видів
деривативів).
9.2. Гарантійне (маржинальне) забезпечення визначає
необхідний розмір такого гарантійного забезпечення щодо позицій,
які відкриті учасниками торгівлі за ф'ючерсними контрактами.
9.3. У процесі звірки визначеного Кліринговою установою
необхідного розміру гарантійного забезпечення з фактичним станом
клірингового рахунку учасника торгівлі за результатами клірингу
може виникнути одна з наступних ситуацій: 9.3.1. Учаснику торгівлі через несприятливий рух цін
ф'ючерсних контрактів, за якими він має відкриту позицію для
подальшого утримання цієї позиції, необхідно збільшити розмір
маржинального гарантійного забезпечення. 9.3.2. Учасник торгівлі завдяки сприятливому руху цін
ф'ючерсних контрактів, за якими він має відкриту позицію, може
зменшити розмір маржинального гарантійного забезпечення. 9.3.3. Розмір маржинального гарантійного забезпечення,
внесеного учасником торгів, залишається незмінним.
9.4. Для реалізації маржинального гарантування Клірингова
установа вводить наступні види обов'язкових маржинальних внесків: - початкова маржа - кошти, які необхідно внести для укладення
ф'ючерсного контракту для забезпечення гарантій виконання
зобов'язань по відкритій позиції учасника біржової торгівлі; - варіаційна маржа - грошова сума, яка має бути нарахована на
кліринговий рахунок учасника біржової торгівлі або списана з цього
рахунка за підсумками клірингу; - додаткова маржа - додаткове гарантійне забезпечення, яке
вноситься на кліринговий рахунок учасником торгівлі у випадку
зміни норм початкової маржі за ф'ючерсними контрактами.
9.5. Порядок розрахунку величин кожного з видів маржинальних
внесків, зазначених у пункті 9.4 цих Правил, визначається
Кліринговою установою.
10. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДЕРИВАТИВАМИ
10.1. Виконання зобов'язань здійснюється за відкритими
позиціями, які не були закриті шляхом офсетної угоди до дня,
визначеного в Специфікації деривативу.
10.2. Виконання зобов'язань здійснюється за процедурою, яка
визначена Специфікацією такого деривативу.
10.3. Виконання зобов'язань за деривативами можуть
здійснюватися наступними шляхами: 10.3.1. Здійснення поставки товару, що є базовим активом для
даного деривативу, через біржовий склад у порядку, що визначається
внутрішніми нормативними документами Біржі та Клірингової
установи. 10.3.2. Здійснення грошових розрахунків, при яких покупець
отримує суму, що дорівнює ціні виконання за деривативом. Ціна
виконання має дорівнювати вартості товару, який би отримав
покупець у випадку виконання зобов'язань шляхом поставки.
11. СИСТЕМА КЛІРИНГУ ТА РОЗРАХУНКІВ ЗА ДЕРИВАТИВАМИ
11.1. Реєстрація та облік біржових угод, а також всі операції
по внесенню, поповненню або поверненню коштів на рахунках
учасників торгівлі, як і будь які інші встановлені операції на цих
рахунках, проводяться у відповідності з вимогами внутрішніх
нормативних документів Біржі, Клірингової установи та при
необхідності уповноважених розрахункових банків.
11.2. Розрахункова палата Біржі здійснює реєстрацію та облік
біржових угод відповідно до Положення про порядок реєстрації
біржових угод за деривативами, яке затверджується Біржовим
комітетом.
11.3. Взаємовідносини між Розрахунковою палатою Біржі та
Кліринговою установою регламентуються та здійснюються на підставі
укладеного цивільно-правового договору між Біржею та Кліринговою
установою.
11.4. Учасники біржової торгівлі виконують операції по
внесенню, поповненню або поверненню коштів на рахунки так само, як
і будь-які інші встановлені операції по цих рахунках, через
Клірингову установу (в межах ліцензії Національного банку України)
та/або через уповноважені розрахункові банки.
12. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
12.1. У процесі діяльності на Біржі можуть виникати
надзвичайні ситуації, що порушують нормальні умови для
обслуговування обіг деривативів та вплив яких на поточну
діяльність Біржі не в змозі упередити, а саме: форс-мажорні
обставини, у тому числі обставини непереборної сили (технічний
збій, настання неспроможності одного або декількох членів Біржі,
значні коливання цін на ринках базових активів, зміни в
законодавстві та запровадження окремих державних нормативних
актів, які унеможливлюють функціонування ринку деривативів та/або
базових активів тощо).
12.2. Форс-мажорні обставини, у тому числі обставини
непереборної сили - це обставини, які не можуть бути передбачені
сторонами при укладанні контракту і проти виникнення яких вони не
можуть вжити відповідних заходів.
12.3. До обставин непереборної сили відносяться: стихійні
лиха (бурі, циклони, повені, землетруси і т.ін.); війна і воєнні
дії, заколот, блокада, безчинства, безпорядки та інші протиправні
дії; зруйнування внаслідок дії вибухових пристроїв, які
знаходились у землі; радіаційна, хімічна зараженість, ударні
хвилі, що виникають при польоті літаків або інших літальних
апаратів зі звуковими та надзвуковими швидкостями, інші подібні
обставини.
12.4. Ці та інші випадки надзвичайних ситуацій, у тому числі
обставини непереборної сили, можуть додатково визначатися в
Специфікаціях за деривативами і вважатися форс-мажорними виключно
для конкретного виду деривативу та його базового активу.
12.5. За умови настання обставин непереборної сили, які
внутрішніми заходами Біржі не врегульовуються, Біржовий комітет та
Клірингова установа можуть приймати рішення про
призупинення/припинення обслуговування деривативів в цих умовах, а
також проведення повного закриття позицій всіх членів Біржі за
ціною закриття попереднього торгового дня, внесення у разі
необхідності змін до Специфікації за деривативами.
12.6. У випадках надзвичайних ситуацій, які не передбачені
цими Правилами, Біржовий комітет та Клірингова установа, виходячи
з конкретних обставин, можуть затверджувати окремі рішення про
діяльність в таких умовах та вимагати від членів Біржі їх
виконання.
13. СИСТЕМА САМОРЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ БІРЖОВОЇ
ТОРГІВЛІ ДЕРИВАТИВАМИ
13.1. Елементами системи саморегулювання діяльності учасників
біржової торгівлі деривативами є Біржовий комітет. Біржовий
арбітраж, Комісія з питань торгівлі деривативами, Котирувальна
комісія щодо товарних деривативів, а також інші елементи системи
відповідно до вимог торгівлі деривативами, які будуть
запроваджуватися на Біржі.
13.2. У складі Біржового комітету, на підставі п. 6.14
Положення про Біржовий комітет, створюється Комісія з питань
торгівлі деривативами (далі - Комісія). 13.2.1. Комісію очолює президент Біржі (голова Біржового
комітету). 13.2.2. Персональний склад Комісії формується з членів
Біржового комітету та становить не менше 3 (трьох) осіб. 13.2.3. Основні функції Комісії: 13.2.3.1. Внесення пропозицій щодо розробки змін та доповнень
до цих Правил та інших внутрішніх нормативних документів Біржі, що
визначають торгівлю деривативами, а саме: моніторинг діяльності
учасників біржової торгівлі щодо торгівлі деривативами, роботи
Електронної системи біржової торгівлі деривативами, розрахунків і
гарантій виконання біржових угод за деривативами та поставки за
деривативами. - моніторинг за дотриманням умов акредитації брокерів для
роботи з деривативами та порядок анулювання такої акредитації,
розробка пропозицій з вдосконалення зазначених умов; - надання рекомендацій щодо специфікацій деривативів,
розробка пропозицій з введення в обіг нових типів та видів
товарних деривативів перед зверненням до Біржового комітету; - внесення пропозицій щодо призупинення торгів; - прийняття рішень щодо припинення або відновлення
призупинених торгів; - нагляд за дотриманням етичних норм здійснення торгівлі за
деривативами; - виконання інших функцій та розгляд інших питань, покладених
на Комісію рішенням Біржового комітету та передбачених внутрішніми
нормативними документами Біржі. 13.1.1.4. Біржовий комітет приймає рішення за питаннями,
віднесеними до основних функцій Комісії. 13.1.1.5. Інші функції Комісії з питань торгівлі
деривативами, порядок роботи, права та обов'язки Комісії
визначаються у Положенні про Біржовий комітет. 13.1.2. Котирувальна комісія щодо товарних деривативів: 13.1.2.1. Котирувальна комісія щодо товарних деривативів
створюється у складі Котирувальної комісії та є спеціальним
підрозділом Біржі, яка здійснює свою діяльність на принципах
колегіальності та очолюється президентом Біржі. 13.1.2.2. Склад Комісії затверджується Біржовим комітетом. 13.1.2.3. Основною функцією Котирувальної комісії є
здійснення розрахунків і котировок відповідно до методик
котирування та розрахунків, що затверджуються Біржовим комітетом
та які є обов'язковими для всіх учасників біржової торгівлі
деривативами, а також структурних підрозділів Біржі та установ, що
здійснюють розрахунково-клірингове обслуговування учасників ринку. 13.1.2.4. Інші функції Комісії, а також порядок її формування
та вимоги до членів Комісії, порядок проведення засідань та
прийняття рішень визначаються у Положенні про Котирувальну комісію
щодо товарних деривативів, яке затверджується Біржовим комітетом. 13.1.3. Постійно діючий третейський суд або Біржовий
арбітраж. 13.1.3.1. Конфліктні ситуації, що не знайшли врегулювання у
Комісії з питань торгівлі деривативами, підлягають розгляду
постійно діючим третейським судом чи Біржовим арбітражем. 13.1.3.2. Правила постійно діючого третейського суду та
Біржового арбітражу приймаються загальними зборами членів Біржі.
13.2. Конфліктні ситуації та спори, що не були врегульовані
системою саморегулювання діяльності учасників біржової торгівлі на
ринку деривативів, можуть бути вирішені у судовому порядку.
14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
14.1. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться відповідно
до змін у законодавстві України та рішень загальних зборів членів
Біржі.
14.2. У випадку, якщо окремі норми, встановлені цими
Правилами, визнані недійсними, то це не тягне за собою визнання
недійсними інших норм та Правил в цілому.
14.3. Ці Правила набувають чинності після їх затвердження на
загальних зборах членів Біржі.
Начальник Департаменту формування
та функціонування аграрного ринку А.В.Розгон

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

України

28.09.2005 N 516

ПРАВИЛА

ВИПУСКУ ТА ОБІГУ ТОВАРНИХ ДЕРИВАТИВІВ

(ТОРГІВЛІ ТОВАРНИМИ ДЕРИВАТИВАМИ)

НА ТОВАРНІЙ БІРЖІ "КИЇВСЬКА

АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА"

Ці Правила випуску та обігу товарних деривативів (торгівлі
товарними деривативами) на товарній біржі "Київська агропромислова
біржа" (далі - Правила) розроблені згідно з чинний законодавством,
зокрема Цивільним ( 435-15 ) та Господарським кодексами України
( 436-15 ), законами України "Про товарну біржу" ( 1956-12 ), "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), "Про власність"
( 697-12 ), "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ),
іншими законодавчими та нормативними документами
нормативно-правової бази України, Статутом товарної біржі
"Київська агропромислова біржа" (далі - Біржа) та іншими
внутрішніми документами Біржі.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці Правила є документом, в якому визначені права й
обов'язки учасників торгів, обов'язкові для виконання ними в ході
біржових торгів.
1.2. Ці Правила затверджуються загальними зборами членів
Біржі або уповноваженим ними органом та установлюються органом, на
який покладаються функції регулювання товарного біржового ринку.
1.3. При прийнятті законодавчих актів, спрямованих на
регулювання торгівлі деривативами на ринках України, Біржа в
установленому порядку зобов'язана внести відповідні зміни та/або
доповнення до цих Правил, які є обов'язковими для учасників
торгівлі.
1.4. Реєстрація учасника торгів є підтвердженням його
зобов'язання виконувати дані Правила.
1.5. Зміни та доповнення до цих Правил затверджуються
відповідно до Статуту Біржі.
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ
В цих Правилах терміни та поняття вживаються у наступному
значенні: Базовий актив - товари, що є предметом виконання зобов'язань
за деривативом. Біржа - товарна біржа "Київська агропромислова біржа",
особливий суб'єкт господарювання, створений відповідно до Закону
України "Про товарну біржу" ( 1956-12 ). Біржовий комітет - орган управління Біржі, який здійснює
управління нею у період між загальними зборами на підставі Статуту
Біржі. Біржовий склад - суб'єкт господарювання, предметом діяльності
якого є надання складських послуг, який здійснює свою діяльність
відповідно до законодавства та обслуговує зберігання біржових
товарів згідно з укладеним цивільно-правовим договором з Біржею. Брокери - фізичні особи - уповноважені особи членів Біржі, що
діють на підставі довіреностей, обов'язки яких полягають у
виконанні доручень членів Біржі та/або їх клієнтів щодо здійснення
біржових операцій. Брокерська (комісійна) діяльність - здійснення біржових
операцій за дорученням своїх клієнтів (юридичних та фізичних
осіб), які не є членами Біржі, за рахунок таких клієнтів та в їх
інтересах. Варіаційна маржа - грошова сума, яка нараховується на
кліринговий рахунок учасника біржової торгівлі або списана з цього
рахунку за підсумками клірингу та підсумками кожного біржового дня
(торгової сесії). Виконання заявки - відкриття/закриття позиції на
купівлю/продаж деривативів на підставі та відповідно до заявки
члена Біржі або його клієнта. Віддалений електронний термінал - комплекс
програмно-технічних засобів, що забезпечує брокерам доступ до
участі в біржових торгах деривативами (в реальному часі) в
Електронній системі Біржі поза межами торгівельного залу Біржі. Відкрита позиція (позиція) - повна сукупність укладених
біржових угод щодо деривативів. Позиція може бути довгою (на
купівлю) або короткою (на продаж). Дериватив розрахунковий - дериватив, який може бути виконаний
шляхом проведення відповідних грошових розрахунків між його
контрагентами. Розрахунки здійснюються на підставі поточних
ринкових цін на базовий актив такого деривативу на момент
виконання зобов'язань за деривативом. Дериватив з поставкою - дериватив, що виконується шляхом
поставки товару, який є його базовим активом. Дилерська (комерційна) діяльність - здійснення біржових
операцій від свого імені, за свій рахунок та у власних інтересах. Додаткова маржа - грошова сума, яка перераховується учасником
біржової торгівлі на його кліринговий рахунок як додаткове
гарантійне забезпечення у разі зміни величини початкової маржі за
ф'ючерсними контрактами. Закриття позиції - стандартна процедура припинення прав і
обов'язків за деривативом відповідно до Правил. Заявка - документ, який містить кількісні, цінові та інші
умови та параметри щодо пропозиції/попиту за деривативом. Клієнт - юридична або фізична особа - суб'єкт підприємницької
діяльності, в інтересах та за рахунок якого здійснюються біржові
операції. Кліринг - процедура, що включає збирання, сортування,
реконсиляцію та проведення взаємозаліку зустрічних вимог учасників
торгівлі деривативами, а також обчислення за кожним із них
сумарного сальдо за визначений період часу між загальними обсягами
вимог та зобов'язань. Клірингова установа - небанківська фінансова установа, яка за
результатами проведеного нею клірингу формує клірингові вимоги,
проводить розрахунки між учасниками торгівлі на підставі ліцензії
Національного банку України на право ведення рахунків учасників
торгівлі та надає інформаційні послуги. Коридор цін за деривативом - максимально допустимі мінімальна
та максимальна ціни, які можуть бути заявлені та оприлюднені в
ході біржових торгів за деривативами, які визначаються від
котирувальної ціни, зафіксованої для кожного окремого виду
деривативу за результатами попереднього біржового дня (торгової
сесії). Котирувальна (розрахункова) ціна - ціна одиниці базового
активу, яка розраховується котирувальною комісією Біржі за
результатами кожного біржового дня . Крок ціни - мінімальна міра зміни ціни деривативу. Маклер - працівник Біржі, який проводить біржові торги та
контролює дії учасників біржових торгів щодо дотримання ними
Правил. Маркет-мейкерська діяльність - здійснення членом Біржі
біржових операцій від свого імені, за свій рахунок та у власних
інтересах з метою збільшення ліквідності певного біржового товару
відповідно до домовленостей з Біржею. Метод визначення котирувальної ціни - спосіб обчислення
котирувальної ціни, визначений Біржею. Опціон - стандартний документ, який засвідчує право придбати
(продати) товари на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією
ціни на час укладення такого опціону або на час такого придбання
за рішенням сторін контракту. Останній торговий день за деривативом - останній торговий
день, в який можливо укладення угод за деривативами; Офсет - процедура припинення прав та обов'язків за
деривативом шляхом укладання протилежної угоди. Позиція відкрита - сукупність укладених учасником біржової
торгівлі деривативів, зобов'язання за якими ще не виконані. Поставка - спосіб виконання зобов'язань за деривативом шляхом
передачі прав власності на базовий актив та його фізичне
переміщення проти здійснюваного платежу. Початкова маржа - грошові кошти, які необхідно внести для
укладення ф'ючерсного контракту і забезпечення гарантій виконання
зобов'язань за відкритою позицією. Призупинення торгів - тимчасове припинення біржових торгів у
випадках, передбачених внутрішніми нормативними документами Біржі
щодо торгів деривативами. Реєстрація брокерів для участі у біржових торгах - процедура
засвідчення повноважень та компетенції брокера, наданих йому
членом Біржі та/або клієнтом члена Біржі для участі у біржових
торгах для здійснення ним біржових операцій. Розрахункова палата Біржі - спеціальний підрозділ Біржі, що
проводить реєстрацію укладених біржових угод і взаємних
зобов'язань учасників, які випливають з укладених біржових угод. Специфікація деривативу - документ, що розроблюється та
затверджується Біржею, в якому визначаються основні умови та
параметри деривативу. Технічний збій - технічне та/або технологічне порушення
функціонування апаратного та/або програмного забезпечення
організації біржової торгівлі. Товарний дериватив (далі - дериватив) - стандартний документ,
що засвідчує право та/або зобов'язання придбати або продати,
біржовий товар на визначених ним умовах у майбутньому та випуск і
обіг якого регулюється українським законодавством. Торгова сесія - частина торгового дня, впродовж якого
учасники торгів оприлюднюють заявки і здійснюють біржові операції
за деривативами. Торговий день - день, у який на Біржі проводяться торги. Торговий час - часовий інтервал, протягом якого відбуваються
біржові торги. Укладання біржової угоди за деривативами - операція
купівлі-продажу, взаємної передачі прав і обов'язків між
учасниками біржової торгівлі деривативами впродовж торгової сесії. Учасник торгів - член Біржі, від імені та за дорученням якого
діє брокер, який зареєструвався для участі у торгах. Форвардний контракт - стандартний документ, який засвідчує
зобов'язання особи придбати (продати) цінні папери, товари або
кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з
фіксацією цін такого продажу під час укладення такого форвардного
контракту. Форс-мажор - виникнення надзвичайних і невідворотних
обставин, у тому числі обставин непереборної сили, результатом
яких є невиконання зобов'язань одної із сторін. Ф'ючерсний контракт - стандартний документ, який засвідчує
зобов'язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у
визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією
цін на момент виконання зобов'язань сторонами контракту. Ціна виконання - ціна базового активу, за якою під час
виконання зобов'язань за деривативом здійснюються розрахунки. Ціна закриття - ціна, яка фіксується наприкінці торгової
сесії в час та за методом, затвердженими Біржовим комітетом у
залежності від особливостей біржової торгівлі того чи іншого
товарного деривативу.
3. УЧАСНИК БІРЖОВИХ ТОРГІВ ДЕРИВАТИВАМ
3.1. Учасниками торгів є брокери членів Біржі, зареєстровані
в установленому порядку для участі у торгах.
3.2. Учасники торгів зобов'язані виконувати дані Правила.
3.3. Права й обов'язки учасників торгів, а також процедура їх
реєстрації для участі у торгах визначаються цими Правилами.
3.4. Брокер як уповноважена особа члена Біржі діє на підставі
довіреності та має повноваження виконувати наступні доручення: - укладати біржові угоди з деривативами; - вчиняти дії, необхідні для виконання зобов'язань відповідно
до цих Правил; - одержувати оперативну інформацію протягом торгової сесії; - одержувати звіти про стан торгових рахунків учасника торгів
і його клієнтів; - отримувати ідентифікаційний код для реєстрації в торговій
системі; - укладати договори доручення та/або договори комісії з
клієнтами від імені члена Біржі; - вносити зміни до рахунків клієнтів відповідно до
відповідних договорів з клієнтами; - представляти інтереси члена Біржі та клієнтів в органах
управління та спеціальних підрозділах Біржі; - вести переговори при виникненні конфліктних ситуацій з
представниками Біржі.
3.5. Брокери можуть здійснювати окремо брокерську або
дилерську діяльність чи здійснювати одночасно на підставі
відповідних довіреностей від члена Біржі чи на підставі
відповідних договорів комісії або договорів доручення з клієнтами.
3.6. У ході торгів брокер має право: - вчиняти дії, необхідні для виконання зобов'язань члена
Біржі та/або клієнта, відповідно до цих Правил; - одержувати оперативну інформацію протягом торгової сесії; - одержувати звіти про стан рахунків учасника торгів і його
клієнтів; - отримувати ідентифікаційний код для реєстрації в торговій
системі; - вносити зміни до рахунків клієнтів відповідно до договору
на брокерське обслуговування з клієнтами; - представляти інтереси учасника торгів у Комісії з торгівлі
деривативами та Конфліктній комісії; - вести переговори в конфліктних ситуаціях з представниками
Біржі і Комісії з торгівлі деривативами; - укладати біржові угоди з деривативами від імені учасника
торгів; - у випадку виникнення спорів звертатися до Конфліктної
комісії або до Біржового арбітражу.
3.7. Діяльність брокера припиняється після закінчення терміну
дії довіреності або при відкликанні такої довіреності членом
Біржі.
3.8. Брокери зобов'язані виконувати ці Правила та
дотримуватися вимог інших внутрішніх нормативних документів Біржі.
Позбавлення брокерів права проведення біржових операцій за
деривативами здійснюється на підставі: - заяви члена Біржі, інтереси якого представляє цей брокер; - рішення Біржового комітету та/або Біржового арбітражу.
3.9. Уповноваженою особою учасника біржової торгівлі не може
бути працівник Біржі.
4. КЛІЄНТ
4.1. Клієнт - фізична або юридична особа, інтереси якої в
ході біржових торгів представляє член Біржі в особі своєї
уповноваженої особи - брокера.
4.2. Грошові кошти клієнта та операції, які здійснюються
брокером в його інтересах, підлягають відособленому обліку від
грошових коштів та операцій члена Біржі в процесі здійснення
біржових операцій та їх обслуговування.
4.3. Для реєстрації клієнта необхідно укласти договір на
брокерське обслуговування з членом Біржі.
4.4. Клієнт має право: - одержувати інформацію відповідно до договорів; - видавати накази на здійснення біржових операцій на Біржі
відповідно до договору на брокерське обслуговування; - видавати розпорядження на рух коштів відповідно до договору
на брокерське обслуговування; - у випадку виникнення спорів звертатися до Біржового
арбітражу.
4.5. Клієнт зобов'язаний виконувати умови укладених
договорів.
4.6. Припинення відособленого обліку коштів і операцій
клієнта здійснюється на підставі: - заяви члена Біржі про припинення договору на брокерське
обслуговування; - рішення Біржового арбітражу.
4.7. Клієнтом не може бути службовець Біржі. - рішення Біржового арбітражу.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПЕРСОНАЛУ БІРЖІ
5.1. За проведенням та перебігом біржових торгів спостерігає
уповноважена особа Біржі.
5.2. Уповноважена особа при підготовці та проведенні біржових
торгів має право визнавати торгову сесію такою, що відбулася або
не відбулася, а також призупиняти та/або зупиняти торги.
5.3. Призупинення або зупинення торгів може відбуватися: - за поданням маклера або за власною ініціативою у випадках
порушення маклером або його помічником порядку проведення торгів,
визначеного цими Правилами, а також внутрішніми нормативними
документами Біржі; - при порушеннях брокерами та/або їх помічниками порядку
ведення торгів та цих Правил; - у випадку встановлення фактів зговору або недобросовісної
конкуренції; - за технічних причин, що можуть призвести до неможливості
здійснення біржових операцій.
5.4. Уповноважена особа, а також керівна особа Біржі можуть
втручатися у хід біржових торгів до їх призупинення/припинення, а
також закриття торгового дня або блокування Електронної системи у
випадках, які визначені цими Правилами та внутрішніми нормативними
документами Біржі.
5.5. Уповноважена особа та керівна особа Біржі несуть
персональну відповідальність за організацію і проведення біржових
торгів деривативами.
5.6. Уповноважена особа та керівна особа Біржі не мають права
на укладання біржових угод та прямий та/або опосередкований вплив
на формування біржових цін.
5.7. Проводить біржові торги персонал Біржі в межах своїх
функціональних обов'язків та на підставі відповідних дозволів.
5.8. Відповідальним за проведення біржових торгів є маклер.
5.9. Функціональні обов'язки маклера: - проведення біржових торгів; - фіксація протягом торгової сесії усної згоди брокерів на
укладання біржової угоди на визначених умовах; - призупинення торгів у разі необхідності не більше ніж на
десять хвилин з інформуванням про це уповноваженої особи; - підписання протоколу торгів від імені Біржі.
5.10. У проведенні торгів маклеру допомагають помічник
маклера та оператор торгів.
5.11. Функціональні обов'язки помічника маклера: - ведення протоколу торгової сесії; - обробка поданих брокерами в ході підготовки до торгів та в
ході торгової сесії заявок на купівлю/продаж біржового товару та
внесення їх даних до протоколів.
5.12. Функціональні обов'язки оператора торгів: - збір та передача помічнику маклера поданих брокерами під
час підготовки до торгів, а також під час торгової сесії заявок на
купівлю/продаж біржового товару; - технічне обслуговування проведення торгів.
5.13. Біржа не несе відповідальності за збитки, нанесені
клієнтам членом Біржі його брокером у разі помилки чи невірного
виконання наказу клієнта.
6. ВИДИ ДЕРИВАТИВІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБЕРТАТИСЯ НА БІРЖІ
6.1. У ході біржових торгів деривативами укладаються біржові
угоди, предметом яких можуть бути: - форвардні контракти; - ф'ючерсні контракти; - опціони.
6.2. За умовами виконання деривативи, що торгуються на Біржі,
можуть бути з поставкою базового активу та без поставки базового
активу (розрахунковий дериватив).
6.3. Торгівля деривативами здійснюється лотами. Кожний лот
дорівнює одному деривативу.
6.4. Деривативи допускаються до торгів відповідно до цих
Правил та Специфікації. Одночасно на Біржі можуть торгуватися
кілька видів деривативів.
6.5. Істотні умови деривативів визначаються в їх
Специфікаціях, які є невід'ємною частиною цих Правил та
затверджуються рішенням Біржового комітету для кожного базового
активу.
6.6. Істотними умовами у Специфікаціях є наступні параметри:
вид контракту; умови (базис) поставки; позначення контракту;
базовий актив та його характеристики; обсяг контракту; терміни
виконання; одиниця виміру ціни базового активу; крок ціни; глибина
контракту; останній торговій день, інші відомості, визначені
Біржею.
6.7. Про затвердження Біржовим комітетом Специфікації
деривативу на окремий базовий актив і допуск його до торгів
доводиться до учасників біржової торгівлі не пізніше ніж за
5 (п'ять) робочих днів до початку торгів цим деривативом.
6.8. Біржові угоди щодо деривативів укладаються на Біржі у
порядку та за процедурою, встановленими відповідними внутрішніми
нормативними документами Біржі, які визначають методи та
технологічні способи проведення
7. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВ ДЕРИВАТИВАМИ
7.1. Біржа організовує торгівлю деривативами шляхом: - забезпечення рівних прав та можливостей для всіх учасників
біржових торгів деривативами відповідно до цих Правил; - повного інформаційного обслуговування членів Біржі.
7.2. Торгові дні Проведення торгів деривативами на Біржі відбувається в дні,
визначені внутрішніми нормативними документами Біржі, за винятком
офіційно встановлених в Україні вихідних і святкових днів. Торговий день Біржі поділяється на передторговий період,
торгову сесію та післяторговий період. Передторговий період - частина торгового дня, що передує
торговій сесії. Передторговий період призначений для здійснення
процедур щодо підготовки торгової сесії, а саме: - попереднє формування брокерами заявок на торги; - надання та/або анулювання членами Біржі прав, які надаються
їх брокерам щодо обслуговування тих чи інших клієнтів та
здійснення біржових операцій з тими чи іншими деривативами; - оприлюднення Біржею граничних змін цін та нових значень
початкової маржі; - висунення до членів Біржі вимог щодо до внесення грошових
коштів для підтримки відкритих ними позицій у формі додаткової
маржі; - примусове закриття позицій члена Біржі та його клієнтів у
порядку, передбаченому цими Правилами, іншими внутрішніми
нормативними документами Біржі; - інші дії, визначені цими Правилами та внутрішніми
нормативними документами Біржі, які визначають процедуру
проведення торгівлі деривативами. Торгова сесія - частина торгового дня, протягом якого
відбувається оприлюднення заявок і здійснення біржових операцій за
деривативами та протягом якого учасники та організатори біржових
торгів здійснюють наступні дії: - здійснення біржових операцій; - здійснення примусового закриття позицій; - встановлення рівня додаткової маржі. Післяторговий період - частина торгового дня, протягом якого
здійснюються остаточні розрахунки за укладеними біржовими угодами
та надається інформація брокерам щодо: - ціни закриття за кожний торговий день; - зобов'язань членів Біржі за результатами торгів; - надання членам Біржі звітів за результатами торгів.
7.3. Місце проведення торгів деривативами: - торги деривативами проводяться в торговельному залі Біржі; - торги деривативами проводяться в Електронній системі.
7.4. Технологічні способи проведення торгів за деривативами. На Біржі можуть запроваджуватися наступні способи проведення
торгів: - торги з голосу (pit-технології); - торги в електронній системі з організацією роботи
віддалених електронних терміналів.
7.5. Торги на Біржі організовуються впродовж торгового часу,
який визначається Біржею .
7.6. Процедура проведення торгів за визначеним способом
здійснюється відповідно до Порядку проведення торгів, який
затверджується рішенням Біржового комітету.
7.7. Умови участі в біржових торгах деривативами Фінансові
вимоги щодо учасників біржової торгівлі: - наявність на рахунку кожного учасника біржової торгівлі
коштів для гарантійного забезпечення проведення біржових операцій; - внесення кожним учасником біржової торгівлі коштів до
Гарантійного та Страхового фондів Біржі. Вимоги щодо наказів та заявок: - брокер, який протягом торгової сесії подає заявки від імені
члена Біржі та за його рахунок (дилерські заявки), а також від
імені члена Біржі та за рахунок клієнта (брокерські
заявки-клієнтські заявки), зобов'язаний, у першу чергу, подавати
брокерські заявки (клієнтські заявки) щодо кожного базового
активу; - клієнтські заявки подаються на підставі наказу клієнта; - брокер приймає накази клієнта, керуючись укладеними між
ними договором на брокерське обслуговування, договорами доручення
чи комісії та згідно з цими Правилами; - при отриманні брокером клієнтського наказу він повинен
зареєструвати його із зазначенням визначеного до хвилин часу та
дати подачі наказу клієнтом.
7.8. Види клієнтських наказів: ринковий наказ - наказ, який не обумовлює ціну та в якому
вважається, що купівля/продаж повинна бути виконана при найближчій
можливості за найкращою ціною; лімітний наказ (наказ з обмеженням ціни) - наказ, яким клієнт
дає брокеру вказівки виконати купівлю/продаж тільки за визначеною
ціною або за більш вигідною ціною. Лімітний наказ на купівлю
виконується за вказаною ціною або за більш низькою ціною, лімітний
наказ на продаж виконується за вказаною або більш високою ціною.
Лімітний наказ не може трансформуватися у ринковий наказ; наказ купівлі/продажу по досягненні ціни - наказ провести
операцію за найкращою ціною, якщо укладена хоча б одна угода за
ціною, вказаною в наказі. Наказ на купівлю трансформується у
ринковий наказ на купівлю якщо угоди укладаються за ціною на рівні
або нижче ціни наказу. Наказ на продаж трансформується у ринковий
наказ на продаж, якщо угоди укладаються за ціною на рівні або вище
ціни наказу; стоп-наказ - наказ купівлі/продажу за ринковою ціною, якщо
укладена хоча б одна угода за ціною, вказаною в наказі. Стоп-наказ
на купівлю може бути наданий клієнтом брокеру лише при умові, що
ціна наказу вище ціни, за якою укладаються угоди в даний момент.
Стоп-наказ на продаж може бути прийнятий брокером лише при умові,
що ціна наказу нижче ціни, за якою укладаються угоди в даний
момент; стоп-лімітний наказ - містить дві ціни, а саме: стоп-ціну -
ціну при укладенні хоча б однієї угоди, за якою вступає в дію
лімітний наказ, та лімітну ціну - ціну лімітного наказу, який
вступає в дію після досягнення стоп-ціни. Стоп-лімітний наказ на
купівлю стає лімітним наказом на купівлю, якщо укладена хоча б
одна угода за вказаною в наказі стоп-ціною. Стоп-лімітний наказ на
продаж стає лімітним наказом на продаж, якщо укладена хоча б одна
угода за вказаною в наказі стоп-ціною. Лімітна ціна може не
співпадати зі стоп-ціною, вона може бути нижче (стоп-лімітний
наказ на продаж) або вище (стоп-лімітний наказ на купівлю).
7.9. Обов'язковим реквізитом клієнтського наказу є час,
протягом якого наказ дійсний та який визначається клієнтом: - наказ на день; - наказ на частину торгової сесії; - наказ на початок торгової сесії (перші 5 хвилин); - наказ на закриття торгової сесії (останні 15 хвилин); - наказ на деякий визначений час протягом сесії; - наказ діє до відміни; - наказ який потрібно негайно виконати або відмінити.
7.10. Наказ може бути обумовленим. Клієнт може вказати групу
наказів, виконання яких взаємопов'язане і повинне бути передбачено
договором на брокерське обслуговування.
7.11. Клієнт зобов'язаний вказати в наказі про можливість
часткового виконання наказу брокером.
7.12. Скасування наказів або зміни до наказів відбуваються в
загальному порядку, визначеному Біржею.
7.13. На підставі наказів, отриманих від клієнта згідно з
укладеними між ними договорами на брокерське обслуговування,
брокер формує клієнтські заявки для участі в торгах.
7.14. Кожна заявка є офертою (юридичне зафіксованою
пропозицією).
7.15. Для належної реєстрації заявки, вона повинна
відповідати наступним вимогам: - заявка оформлюється згідно з вимогами, визначеними у
внутрішніх нормативних документах Біржі; - виконання заявки не повинно призводити до перевищення
встановлених Біржею лімітів відкритих позицій; - гарантійне забезпечення для виконання заявок є
обов'язковим.
7.16. У разі порушення хоча б однієї з вищенаведених умов
Клірингова установа відмовляє в реєстрації угоди за такою заявкою,
про що й повідомляє відповідного брокера.
8. МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВ
8.1. Торги за деривативами проводяться за методом відкритих
торгів та за методом подвійного безперервного аукціону.
8.2. Інші методи можуть використовуватися у разі неможливості
проведення торгів методом безперервного подвійного аукціону за
рішенням Біржового комітету щодо доцільності використання того чи
іншого методу.
9. ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА БІРЖІ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВ
9.1. Заходи, які має право вживати Біржа для обмеження
ризиків учасників біржової торгівлі, а також для підтримки
добросовісної конкуренції: - встановлювати ціну відкриття; - визначати розрахунок котирувальної (розрахункової ціни); - встановлювати ліміти зміни ціни (визначення коридору цін)
та ліміт загального обсягу позиції.
9.2. Примусове закриття позицій за деривативами Примусове
закриття позицій здійснюється Кліринговою установою у випадках та
в порядку, встановлених цією установою. Примусово закриваються позиції, які не мають необхідного
розміру гарантійного забезпечення. Розмір гарантійного
забезпечення встановлюється Кліринговою установою.
9.3. Примусове закриття позиції, яка не має необхідного
розміру гарантійного забезпечення, здійснюється наступним чином: - незабезпечена позиція закривається шляхом задоволення
наявного найкращого протилежного замовлення; - у випадку відсутності протилежного замовлення воно буде
сформоване Кліринговою установою примусово для своєчасного
закриття незабезпеченої позиції.
9.4. Порядок примусового закриття позицій: - всі учасники торгів, а також їх клієнти повинні бути
попередженні про те, що їх позиції можуть бути примусово закриті
не тільки у випадку їх, незабезпеченості, а також і у випадку,
коли на ринку виникає така зміна цін, при якій відсутні зустрічні
замовлення, необхідні для закриття незабезпечених позицій. У
такому випадку зустрічні замовлення будуть примусово сформовані
Кліринговою установою з метою закриття незабезпечених позицій,
тобто ліквідність ринку буде підтримуватись примусово; - з метою своєчасного закриття всіх незабезпечених позицій, а
також запобігання неконтрольованим діям учасників торгів Біржа
може призупинити торги на деякий час з подальшим їх поновленням; - у кожному випадку часовий період, на який призупиняються
торги, визначається окремо та оголошується учасникам торгівлі
уповноваженою особою.
10. ВИДИ ЦІН, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ТОРГІВЛІ ДЕРИВАТИВАМИ
10.1. У процесі організації торгівлі деривативами Біржа
застосовує наступні види цін: - ціна відкриття - ціна, що зафіксована протягом
встановленого часового інтервалу на початку торгової сесії за
відповідною методикою. Визначення часового інтервалу та методики
здійснюється Котирувальною комісією у залежності від інтенсивності
торгівлі деривативом; - ціна закриття - ціна, що зафіксована протягом встановленого
часового інтервалу наприкінці торгової сесії за відповідною
методикою. Визначення часового інтервалу та методики здійснюється
Котирувальною комісією у залежності від інтенсивності торгівлі
деривативом; - котирувальна (розрахункова) ціна - ціна, яка встановлюється
Котирувальною комісією Біржі на основі діапазону цін, який склався
протягом визначеного Котирувальною комісією часового інтервалу.
Розрахункова ціна застосовується Кліринговою установою для
визначення розмірів необхідного гарантійного забезпечення, а також
для врегулювання зобов'язань за деривативами шляхом поставки.
10.2. Біржа не несе відповідальності за адекватність
котирувальної (розрахункової) ціни реальній ситуації на ринку
базового активу в день виконання контракту.
10.3. Біржа бере на себе зобов'язання щодо контролю за
дотриманням методики визначення котирувальної (розрахункової)
ціни.
10.4. Біржа має право приймати рішення щодо регулювання цін
відкриття та котирувальної (розрахункової) ціни, в тому числі в
разі необхідності встановлювати такі ціни рішеннями Біржового
комітету на основі експертних оцінок.
10.5. Для обмеження ризиків Біржа здійснює регулювання
процесу біржової торгівлі деривативами, для чого встановлює ціну
відкриття, регламентує розрахунок котирувальної ціни, ліміти зміни
ціни, встановлює ліміт загальної кількості позицій, встановлює
ліміти на відкриття короткої та/або довгої позиції, має право
призупинити участь окремих членів Біржі у торгах у разі порушення
ними цих Правил та інших внутрішніх нормативних документів Біржі.
Біржа має право призупинити/припинити торги, увести додатковий
торговий час, відновити торги за всіма чи окремими деривативами.
10.6. У разі виникнення форс-мажорних обставин, а саме:
обставин непереборної сили, технічних збоїв, недотримання
фінансових вимог одним або декількома учасниками торгівлі, значні
коливання цінових курсів на товарних та/або фінансових ринках
України та інших незалежних від Біржі та учасників біржової
торгівлі подій, що впливають на стабільність біржової торгівлі,
Біржа здійснює заходи, спрямовані на подолання негативних
наслідків та виправлення ситуації.
11. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВ 3 ГОЛОСУ
11.1. Допуск учасників біржової торгівлі у приміщення Біржі. Протягом біржового дня у приміщеннях Біржі мають право
знаходитись зареєстровані для участі в торгах брокери, працівники
Біржі, а також інші особи, що одержали в установленому порядку
разову перепустку. Порядок допуску учасників біржових торгів у
приміщення Біржі визначається внутрішніми нормативними документами
Біржі.
11.2. Допуск учасників біржової торгівлі у торговий зал. Під час торгової сесії в біржовому залі можуть знаходитися
виключно уповноважені особи члена Біржі (брокери, помічники
брокерів), а також уповноважена особа та працівники Біржі, які
мають для цього відповідну компетенцію. Порядок та процедура допуску брокерів, помічників брокера,
уповноважених співробітників Біржі і Розрахункової установи
здійснюється відповідно до внутрішніх нормативних документів
Біржі.
11.3. Процедура торгів деривативами з голосу визначається
внутрішніми нормативними документами Біржі.
12. ОСОБЛИВОСТІ ПОРЯДКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВ В ЕЛЕКТРОННІЙ
СИСТЕМІ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ
12.1. Порядок допуску учасників біржової торгівлі до
проведення біржових операцій з деривативами в Електронній системі Біржі для здійснення біржових операцій з деривативами.
Персональний пароль брокера у будь-який момент підлягає заміні за
його бажанням. Біржі заборонено розголошувати персональні паролі брокерів, а
її співробітники несуть персональну відповідальність за наслідки
порушення такої заборони. Брокер несе персональну відповідальність
за наслідки допущеного ним розголошення свого персонального пароля
або його передачі третім особам. Заявка визнається дійсною і поданою учасником торгів, якщо
вона подана відповідно до вимог захисту інформації в Електронній
системі. У випадку втрати фізичною особою статусу брокера член Біржі,
якого представляв даний брокер, зобов'язаний негайно повідомити
про це Біржу. При недотриманні цієї умови член Біржі несе повну
відповідальність за наслідки, що можуть виникнути в результаті
продовження використання даного персонального пароля.
12.2. Процедура торгів деривативами в Електронній системі
визначається окремими документами Біржі.
13. ГАРАНТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ
ДЕРИВАТИВАМИ
13.1. Система гарантування запроваджується для кожного виду
деривативів окремо та включає: - гарантування за допомогою часткової передплати (тільки для
форвардних контрактів); - маржинальне гарантування за принципом попереднього
депонування учасниками торгівлі на кліринговому рахунку суми
коштів, необхідної для відкриття та підтримання позицій (тільки
для ф'ючерсних контрактів); - гарантування за допомогою преміальних внесків (тільки для
опціонів); - створення Гарантійного фонду для забезпечення гарантій за
деривативами, що укладаються на Біржі (для всіх видів
деривативів).
13.2. Гарантійне (маржинальне) забезпечення визначає
необхідний розмір такого гарантійного забезпечення щодо позицій,
які відкриті учасниками торгівлі за ф'ючерсними контрактами.
13.3. У процесі звірки визначеного Кліринговою установою
необхідного розміру гарантійного забезпечення з фактичним станом
клірингового рахунку учасника торгівлі, за результатами клірингу,
може виникнути одна з наступних ситуацій: - учаснику торгівлі через несприятливий рух цін ф'ючерсних
контрактів, за якими він має відкриту позицію для подальшого
утримання цієї позиції, необхідно збільшити розмір маржинального
гарантійного забезпечення; - учасник торгівлі завдяки сприятливому руху цін ф'ючерсних
контрактів, за якими він має відкриту позицію, може зменшити
розмір маржинального гарантійного забезпечення, - розмір маржинального гарантійного забезпечення, внесеного
учасником торгів, залишається незмінним.
13.4. Для реалізації маржинального гарантування Клірингова
установа вводить наступні види обов'язкових маржинальних внесків: - початкова маржа - кошти, які необхідно внести для укладення
ф'ючерсного контракту для забезпечення гарантій виконання
зобов'язань по відкритій позиції учасника біржової торгівлі; - варіаційна маржа - грошова сума, яка має бути нарахована на
кліринговий рахунок учасника біржової торгівлі або списана з цього
рахунка за підсумками клірингу; - додаткова маржа - додаткове гарантійне забезпечення, яке
вноситься на кліринговий рахунок учасником торгівлі у випадку
зміни норм початкової маржі за ф'ючерсними контрактами.
13.5. Порядок розрахунку величин кожного з видів маржинальних
внесків, зазначених у пункті 13.4 цих Правил, визначається
Кліринговою установою.
13.6. Гарантійний фонд для гарантування біржових операцій за
деривативами (далі - Гарантійний фонд): - Гарантійний фонд створюється Біржею на принципі
поворотності та відновлення обсягів коштів відповідно до порядку
створення гарантійних фондів на Біржі; - кошти Гарантійного фонду використаються для завершення
розрахунків за біржовими угодами щодо товарних деривативів на
Біржі у випадку невиконання одним або декількома учасниками
торгівлі своїх зобов'язань за укладеними біржовими угодами; - Гарантійний фонд формується з цільових внесків учасників
торгівлі. В якості внеску в Гарантійний фонд приймаються такі види
активів, які визначаються Біржовим комітетом; - розмір внесків до Гарантійного фонду визначається Біржовим
комітетом; - внески до Гарантійного фонду обліковуються на поточних
рахунках Біржі; - у випадку цільового використання коштів Гарантійного фонду
його учасники зобов'язані поповнювати Гарантійний фонд в розрізі
своїх внесків до визначеного Біржею рівня; - внесок до Гарантійного фонду повертається учаснику торгівлі
в розмірі його залишку на день припинення членства у Біржі та/або
припинення акредитацій всіх його брокерів; - використання Гарантійного фонду можливе лише у випадку
невиконання одним або декількома учасниками торгівлі своїх
зобов'язань за результатами торгів, після завершення процедури
примусового закриття позицій. При цьому для завершення розрахунків
за зобов'язаннями даного учасника торгів, в першу чергу,
використовується його власний внесок до Гарантійного фонду; - якщо розміру його внеску не вистачає для завершення
розрахунків, використовуються внески до Гарантійного фонду інших
учасників торгівлі у частинах, пропорційних їх внескам. Завершення
розрахунків з використанням коштів Гарантійного фонду не звільняє
учасників торгівлі від обов'язків внесення коштів гарантійного
забезпечення; - звіт про використання внесків до Гарантійного фонду
надається учасникам торгівлі одночасно зі звітом про результати
щоденного клірингу; - у випадках збільшення розмірів внеску до Гарантійного фонду
учасник торгівлі зобов'язаний протягом одного робочого дня
додатково внести необхідні кошти; - у випадку зниження розміру необхідних внесків до
Гарантійного фонду різниця зараховується на розрахунковий рахунок
учасника торгівлі протягом 5-ти робочих днів.
14. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДЕРИВАТИВАМИ
14.1. Виконання зобов'язань здійснюється за відкритими
позиціями, які не були закриті шляхом офсетної угоди до дня,
визначеного в Специфікації деривативів.
14.2. Виконання зобов'язань здійснюється за процедурою, яка
визначена Специфікацією таких деривативів.
14.3. Виконання зобов'язань за деривативами можуть
здійснюватися наступними шляхами: - здійснення поставки товару, що є базовим активом для даного
деривативу, через біржовий склад у порядку, що визначається
внутрішніми 'нормативними документами Біржі та Клірингової
установи; - здійснення грошових розрахунків, при яких покупець отримує
суму, що дорівнює ціні виконання за деривативом. Ціна виконання
має дорівнювати вартості товару, який би отримав покупець у
випадку виконання зобов'язань шляхом поставки.
15. СИСТЕМА КЛІРИНГУ ТА РОЗРАХУНКІВ ЗА ДЕРИВАТИВАМИ
15.1. Реєстрація та облік біржових угод, а також всі операції
по внесенню, поповненню або поверненню коштів на рахунках
учасників торгівлі, як і будь-які інші встановлені операції на цих
рахунках, проводяться у відповідності з вимогами внутрішніх
нормативних документів Біржі, Клірингової установи та при
необхідності уповноважених розрахункових банків.
15.2. Розрахункова палата Біржі здійснює реєстрацію та облік
біржових угод відповідно до Положення про порядок реєстрації
біржових угод за деривативами, яке затверджується Біржовим
комітетом.
15.3. Взаємовідносини між Розрахунковою палатою Біржі та
Кліринговою установою регламентуються та здійснюються на підставі
укладеного цивільно-правового договору між Біржею та Кліринговою
установою.
15.4. Учасники біржової торгівлі виконують операції по
внесенню, поповненню або поверненню коштів на рахунки так само, як
і будь-які інші встановлені операції на цих рахунках, через
Клірингову установу (в межах ліцензії Національного банку України)
та/або через уповноважені розрахункові банки.
16. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
16.1. У процесі діяльності на Біржі можуть виникати
надзвичайні ситуації, що порушують нормальні умови для
обслуговування обігу деривативів та вплив яких на поточну
діяльність Біржі не в змозі упередити, а саме: форс-мажорні
обставини, у тому числі обставини непереборної сили (технічний
збій, настання неспроможності одного або декількох членів Біржі,
значні коливання цін на ринках базових активів, зміни в
законодавстві та запровадження окремих державних нормативних
актів, які унеможливлюють функціонування ринку деривативів та/або
базових активів тощо).
16.2. Форс-мажорні обставини, у тому числі обставини
непереборної сили, - це обставини, які не можуть бути передбачені
сторонами при укладанні контракту і проти виникнення яких вони не
можуть вжити відповідних заходів.
16.3. До обставин непереборної сили відносяться: стихійні
лиха (бурі, циклони, повені, землетруси і т.ін.); війна і воєнні
дії, заколот, блокада, безчинства, безпорядки та інші протиправні
дії; зруйнування внаслідок дії вибухових пристроїв, які
знаходились у землі; радіаційна, хімічна зараженість, ударні
хвилі, що виникають при польоті літаків або інших літальних
апаратів зі звуковими та надзвуковими швидкостями, інші подібні
обставини.
16.4. Ці та інші випадки надзвичайних ситуацій, у тому числі
обставини непереборної сили, можуть додатково визначатися в
Специфікаціях за деривативами і вважатися форс-мажорними виключно
для конкретного виду деривативу та його базового активу.
16.5. За умови настання обставин непереборної сили, які
внутрішніми заходами Біржі не врегульовуються, Біржовий комітет та
Клірингова установа можуть приймати рішення про
призупинення/припинення обслуговування деривативів в цих умовах, а
також проведення повного закриття позицій всіх членів Біржі за
ціною закриття попереднього торгового дня, внесення у разі
необхідності змін до Специфікації за деривативами.
16.6. У випадках надзвичайних ситуацій, які не передбачені
цими Правилами, Біржовий комітет та Клірингова установа, виходячи
з конкретних обставин, можуть затверджувати окремі рішення про
діяльність в таких умовах та вимагати від членів Біржі їх
виконання.
17. СИСТЕМА САМОРЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ БІРЖОВОЇ
ТОРГІВЛІ ДЕРИВАТИВАМИ
17.1. Елементами системи саморегулювання діяльності учасників
біржової торгівлі деривативами є Біржовий комітет, Біржовий
арбітраж, Комісія з питань торгівлі деривативами, Котирувальна
комісія щодо товарних деривативів, а також інші елементи системи
відповідно до вимог торгівлі деривативами, які будуть
запроваджуватися на Біржі.
17.2. Конфліктні ситуації та спори, що не були врегульовані
системою саморегулювання діяльності учасників біржової торгівлі на
ринку деривативів, можуть бути вирішені у судовому порядку.
18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПРАВИЛ
18.1. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться відповідно
до змін у законодавстві України та рішень загальних зборів членів
Біржі.
18.2. У випадку, якщо окремі норми, встановлені цими
Правилами, визнані недійсними, то це не тягне за собою визнання
недійсними інших норм та Правил в цілому.
18.3. Ці Правила набувають чинності після їх затвердження на
загальних зборах членів Біржі.
Начальник Департаменту формування
та функціонування аграрного ринку А.В.Розгон

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: