open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
15.08.2011 N 514

Про затвердження Примірного статуту

Перинатального центру зі стаціонаром

та Примірного положення про Перинатальний

центр у складі закладу охорони здоров'я
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

охорони здоров'я

N 160 ( v0160282-12 ) від 12.03.2012 }

З метою удосконалення медичної допомоги матерям та дітям,
впровадження в практику охорони здоров'я високоефективних
перинатальних технологій на принципах доказової медицини та за
рекомендаціями ВООЗ, підвищення доступності та якості надання
перинатальної допомоги Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Примірний статут Перинатального центру зі стаціонаром,
що додається;
1.2. Примірне положення про Перинатальний центр у складі
закладу охорони здоров'я, що додається.
1.3. Примірні штатні нормативи перинатального центру, що
додаються. Пункт 1 доповнено підпунктом 1.3 згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 160 ( v0160282-12 ) від 12.03.2012 }
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій забезпечити впровадження цього наказу.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Моісеєнко Р.О.
Міністр О.В.Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

15.08.2011 N 514

ПРИМІРНИЙ СТАТУТ

Перинатального центру зі стаціонаром

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Перинатальний центр зі стаціонаром (далі - Центр) є
комунальним закладом охорони здоров'я, в якому передбачається
надання високоспеціалізованої медичної допомоги в амбулаторних та
стаціонарних умовах матерям та новонародженим групи високого
ризику, а також жінкам з порушенням репродуктивної функції, що
потребують високої інтенсивності лікування та реабілітації на
основі використання сучасних перинатальних технологій з доведеною
ефективністю, який обслуговує (вказати
адміністративно-територіальні одиниці, які входять до сфери
обслуговування Центру, далі - населення).
1.2. Центр створюються (вказати вид розпорядчого акта, яким
створений Центр, вказати орган, який його видав, дату видання і
номер) в АР Крим, кожній області, в містах Києві та Севастополі. Ліжкова потужність Центру та адміністративна територія, що
ним обслуговується, визначається органом охорони здоров'я, якому
підпорядковується Центр.
1.3. Центр може бути заснований на базі відокремленої частини
комунальної власності (вказати територіальну громаду, у власності
якої перебуває частка майна, переданого Центр), далі - власник.
Представником власника є (вказати назву органу, до сфери
управління якого належить Центр), далі - уповноважений орган
управління.
1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
а також актами уповноваженого органу управління та іншими
нормативно-правовими актами і цим Статутом.
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Найменування: повне українською мовою: Комунальний заклад "______________";
скорочене українською мовою: КЗ "__________________________";
у разі необхідності:
повне російською мовою: Комунальное учреждение "___________";
скорочене російською мовою: КУ "___________________________";
повне англійською мовою: Communal institution "____________";
скорочене англійською мовою: CI "__________________________".
2.2. Місцезнаходження: _____________________________________.
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Центр створений з метою реалізація державної політики у
сфері охорони здоров'я жінок та дітей, що передбачає проведення на
території обслуговування Центру заходів, спрямованих на
забезпечення: - вагітних, роділь, породіль та новонароджених доступною,
своєчасною та якісною спеціалізованою медичною допомогою; - керованості та безперервності, доступності, своєчасності та
якості медичної допомоги; - наступності лікувально-діагностичного процесу.
3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності
Центру є:
1. Організаційно-методична робота: - Підготовка пропозицій для територіальних органів охорони
здоров'я щодо регіональної програми Центру та регламенту взаємодії
з іншими структурними підрозділами органу охорони здоров'я, які
надають медичну допомогу населенню. - Впровадження системи контролю за якістю надання допомоги
матерям та новонародженим з використанням телекомунікаційної
інформаційно-аналітичної системи. - Адаптація і впровадження існуючих стандартів надання
медичної допомоги МОЗ України жінкам та новонародженим у ПЦ та
ЛПЗ у районі діяльності. - Організація та проведення перинатальної диспансеризації -
заходів, спрямованих на антенатальну охорону плода, профілактику
перинатальних та інтранатальних ушкоджень, організацію
комплексності, етапності у роботі лікувальних закладів різних
профілів та рівнів акредитації з виявлення та обліку патологічних
станів у вагітної жінки та плода, випадків, що потребують
медичного втручання у плода, програмованого розродження і
подальшого адекватного лікування новонародженого у постнатальному
періоді. - Організація системи безперервного навчання регіональних
семінарів та занять з актуальних питань перинатології з фахівцями
Центру та працівниками органу охорони здоров'я, причетними до
надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та
немовлятам, з метою надання їм всебічної інформаційної підтримки
та реалізації концепції постійно-діючого професійного навчання
лікарів. - Забезпечення роботи цілодобової акушерської бригади швидкої
допомоги в межах територіальної одиниці. - Організація системи загрозометричного контролю за
ускладненими випадками вагітності та пологів, надання допомоги
жінкам та новонародженим в ЛПЗ регіону, консультування їх в
телефонному, телемедичному та, за необхідності, за направленням
відповідних спеціалістів. - Забезпечення організації перинатального транспортування "in
uterus" та оптимізація транспортування новонароджених в
спеціалізовані ЛПЗ. - Організація роботи за принципом взаємодії з органами
охорони здоров'я всіх рівнів, науково-дослідними установами та
вищими медичними закладами освіти III-IV рівнів акредитації, з
професійними асоціаціями, благодійними та громадськими
організаціями.
2. Лікувально-діагностична робота: - Здійснення преконцепційного обстеження та, у разі
необхідності, лікування подружніх пар з метою підготовки їх до
подальшої вагітності, прогнозування, своєчасного визначення та
попередження можливих акушерських і перинатальних ускладнень. - Організація медико-генетичного обстеження подружніх пар та
моніторинг вагітних із підвищеним ризиком спадкових захворювань,
хромосомних аномалій та вроджених вад розвитку плода та
новонародженого. - Забезпечення застосування сучасних методів пренатальної
діагностики та оцінки стану плода (неінвазивних та інвазивних) з
подальшою інтерпретацією отриманих результатів. - Виконання повного об'єму гінекологічних діагностичних та
оперативних втручань (малоінвазивних, органозберігаючих та
реконструктивно-пластичних) з метою відновлення репродуктивної
функції жінок, що бажають мати дитину. - Використання повного обсягу допоміжних репродуктивних
технологій з метою лікування неплідності у жінок та подружніх пар,
що мають бажання мати власну дитину з можливістю подальшого
спостереження за такими вагітними, перинатальною охороною плодів
та неонатальним доглядом за новонародженими. - Спостереження, перинатальне супроводження та розродження
вагітних із високим ступенем акушерського та перинатального
ризику, не виношуванням, багатопліддям, аутоімунними розладами,
важкими формами супутньої патології (зокрема, екстрагенітальними
захворюваннями). - Використання високотехнологічних методів лікування
акушерської, перинатальної та неонатальної патології
(малоінвазивна хірургія в акушерстві та неонатології, фетальна
хірургія, імунокоррекція, екстракорпоральні методи гемокорекції та
детоксикації та ін.). - Попередження передчасних пологів та надання повного обсягу
кваліфікованої медичної допомоги передчасно народженим немовлятам
або новонародженим із важкими формами перинатальної патології
незалежно від терміну гестації. - Своєчасна діагностика, виявлення та лікування усіх форм
неонатальної патології, обстеження та моніторинг новонароджених
від матерів із обтяженим репродуктивним та спадковим анамнезом,
ускладненим перебігом гестації, високим ступенем перинатального
ризику, застосуванням ДРТ. - Забезпечення організації кваліфікованої невідкладної
хірургічної допомоги новонародженим із вродженими вадами розвитку. - Пролонгована реабілітація новонароджених з малою та
надзвичайно малою вагою під час народження, вродженими вадами
розвитку, перинатальними ураженнями середнього та важкого ступеню. - Катамнестичне спостереження та розробка індивідуальних
програм реабілітації дітей, що народжені передчасно, а також з
патологією, терміном до 2-х років (за показаннями).
3. Консультативна робота: - Надання кваліфікованими фахівцями (гінекологом, терапевтом,
андрологом, медичним генетиком, сексопатологом, эндокринологом
психологом, тощо) консультативної допомоги жінкам та подружнім
парам, що бажають мати дітей. - Вирішення питання щодо тактики обстеження та лікування не
виношування вагітності, обрання методу запліднення у подружніх пар
із неплідністю та неефективним лікуванням на попередніх етапах
надання спеціалізованої медичної допомоги. - Вирішення питання щодо можливості запліднення, виношування
вагітності та розродження у жінок із важкими формами спадкової
та/або екстрагенітальної патології. - Вирішення питання щодо доцільності та термінів переривання
вагітності у жінок із важкими формами соматичної та/або спадкової
патології, обтяженим медико-соціальним анамнезом, діагностованими
вродженими вадами розвитку плода. - Виробка тактики ведення вагітності та пологів у жінок із
високим ступенем акушерського та перинатального ризику. - Консультативна допомога (як безпосередньо, так і в
інтерактивному режимі) ЛПЗ нижчих рівнів та/або скерування
пацієнток для обстеження та лікування в спеціалізовані заклади. - Психологічний супровід та підтримка вагітних із обтяженим
репродуктивним анамнезом (безплідність, не виношування,
перинатальні втрати під час попередніх вагітностей, вроджені вади
розвитку дітей, пологові травми, застосування ДРТ) та
перинатальними ускладненнями на тлі даної вагітності
(багатопліддя, ЗВУР, аутоімунні порушення, внутрішньоутробне
інфікування та ін.), а також психологічна допомога породіллям із
важкими формами патології новонароджених. - Консультативний огляд новонароджених із вродженими вадами
розвитку та іншими формами неонатальної патології з метою
визначення ступеню ураження та встановлення доцільності скерування
їх на більш високий рівень спеціалізованої медичної допомоги. - Забезпечення етапності в здійсненні неонатального догляду
та тривалої реабілітації дітей, народжених передчасно, а також із
різними формами перинатальної патології, внутрішньоутробним
інфікуванням та пологовими травмами. - Пропаганда здорового способу життя, позитивного ставлення
до вагітності, природного перебігу пологів, раннього прикладання
до грудей і грудного вигодовування, а також відношення до ще не
народженої дитини як до особистості, що має певні права.
4. Наукова робота: - Здійснення у співпраці з кафедрами (акушерства та
гінекології, перинатології, репродуктології, неонатології,
педіатрії, медичної генетики, дитячої анестезіології, дитячої
хірургії, медичної психології та ін.) вищих медичних навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації, фаховими відділами ДУ МОЗ та
НАМН України наукового пошуку з метою оптимізації преконцепційної
та пренатальної діагностики вроджених вад розвитку, прогнозування
та своєчасного лікування акушерсько-гінекологічних, перинатальних
та неонатальних ускладнень. - Налагодження та підтримка міжнародної наукової співпраці
(стажування, спільні дослідницькі проекти, науково-практичні
конференції, зокрема - інтерактивні) з провідними
університетськими клініками та перинатальними центрами інших країн
з метою наближення наявних клінічних підходів та
лікувально-діагностичних можливостей в Україні до сучасних
світових стандартів. - Започаткування моніторингу та створення електронних баз
даних щодо реєстрації та всебічного аналізу складних вад розвитку,
важких форм перинатальної патології, повторних репродуктивних
невдач, аутоімунних розладів у вагітних, плодів та немовлят, а
також новонароджених, що народились від багатоплідних вагітностей
та вагітностей внаслідок застосування ДРТ. - Апробація та поширення нових сучасних методик діагностики
та лікування акушерсько-гінекологічної, перинатальної та
неонатальної патології, що дасть можливість суттєво знизити
захворюваність та смертність антенатальну, немовлят, так і їх
матерів.
4. Адміністративно-господарська робота-ресурсне забезпечення
статутної діяльності та виконання державних і регіональних програм
шляхом: - юридично-правового забезпечення (ліцензування, акредитація,
правова та нормативна база, взаємодія з контролюючими органами); - комунікативно-інформаційного забезпечення (аналіз
інформації директивних органів та підготовка розпорядчих
документів для роботи Центру та інших закладів охорони здоров'я з
питань перинатальної допомоги, координація роботи та система
взаємозв'язку з закладами охорони здоров'я всіх рівнів); - матеріально-технічного та фінансового забезпечення; - забезпеченості кадрами (підготовка, поповнення та
підвищення професійної кваліфікації, безперервна підготовка
кадрів); - впровадження сучасних управлінських та медичних технологій; - проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення; - реалізації гуманітарних програм (професійні об'єднання,
гуманітарна допомога, участь у благодійних програмах тощо).
4. ПРАВОВИЙ СТАТУС
4.1. Центр є юридичною особою.
4.2. Центр є неприбутковим закладом.
4.3. Центр здійснює господарську діяльність.
4.4. Збитки, завдані Центром внаслідок виконання рішень
органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які
було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають
відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням
суду.
4.5. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і
використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види
ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.6. Центр має самостійний баланс, рахунки в Державному
казначействі України, установах банків, у тому числі (в іноземній
валюті), круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також
бланки з власними реквізитами.
4.7. Держава та уповноважений орган управління не
відповідають за зобов'язаннями Центру, а Центр не відповідає за
зобов'язаннями держави та уповноваженого органу управління, окрім
випадків, передбачених законодавством.
4.8. Центр має право укладати угоди, набувати майнові та
особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере
участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та
третейських судах.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
5.1. Центр має право: 5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій
незалежно від форм власності та підпорядкування для отримання
інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на
Центр завдань. 5.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами,
установами, організаціями незалежно від форм власності та
підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до
законодавства. 5.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями
відповідно до законодавства. 5.1.4. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію,
капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному
законодавством порядку. 5.1.5. Залучати підприємства, установи та організації для
реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством
порядку. 5.1.6. Співпрацювати з іншими центрами та
лікувально-профілактичними закладами вторинного та третинного
рівнів, науковими установами. 5.1.7. Надавати консультативну допомогу з питань, що входять
до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров'я
за їх запитом. 5.1.8. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному
законодавству.
5.2. Центр: 5.2.1. Здійснює оперативну діяльність по
матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи; 5.2.2. Придбає матеріальні ресурси у підприємств, організацій
та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб; 5.2.3. Створює належні умови для високопродуктивної праці,
забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм
охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування; 5.2.4. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та
статистичну звітність згідно з законодавством.
6. УПРАВЛІННЯ
6.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього
Статуту на основі поєднання прав уповноваженого органу управління
щодо господарського використання комунального майна і участі в
управлінні трудового колективу.
6.2. Поточне керівництво діяльності Центру здійснює головний
лікар (директор), який призначається на посаду уповноваженим
органом управління на умовах контракту. Строк найму, права,
обов'язки і відповідальність головного лікаря, умови його
матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються
контрактом.
6.3. Головного лікаря (директора) Центру може бути звільнено
достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до
законодавства.
6.4. Головний лікар (директор) Центру: 6.4.1. Безпосередньо підпорядковується уповноваженому органу
управління та несе персональну відповідальність за виконання
покладених на Центр завдань і здійснення ним своїх функцій. 6.4.2. Діє без довіреності від імені Центру, представляє його
інтереси в органах державної влади і органах місцевого
самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними
особами та громадянами, формує адміністрацію Центру і вирішує
питання діяльності Центру у межах та у визначеному законодавством
та статутом порядку. 6.4.3. Розпоряджається коштами та майном відповідно до
законодавства та цього Статуту. 6.4.4. Укладає договори (у тому числі щодо надання первинної
медико-санітарної допомоги), видає довіреності, відкриває рахунки
в органах Держказначейства, в установах банків в установленому
порядку. 6.4.5. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі
акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та
працівників Центру. 6.4.6. Підписує та подає на затвердження до уповноваженого
органу управління проект Статуту, подає зміни до Статуту. 6.4.7. Призначає своїх заступників та розподіляє обов'язки
між ними. 6.4.8. Визначає організаційну структуру Центру, граничну
чисельність працівників, штатний розпис та подає їх на
затвердження до уповноваженого органу управління. 6.4.9. Затверджує положення про структурні підрозділи Центру
за поданням керівників цих підрозділів. 6.4.10. Призначає на посади та звільняє керівників
структурних підрозділів, інших працівників. 6.4.11. Встановлює працівникам розміри премій, винагород,
надбавок і доплат на передбачених колективним договором та
законодавством умовах. 6.4.12. Укладає колективний договір з працівниками від імені
уповноваженого органу управління. 6.4.13. Вирішує інші питання діяльності Центру у
відповідності із законодавством.
6.5. Головний лікар Центру, його заступники та керівники
підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють оперативне
керівництво Центром та його підрозділами.
6.7. Головний лікар Центру та головний бухгалтер несуть
персональну відповідальність за додержання порядку ведення і
достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому
законодавством порядку.
7. СТРУКТУРА
7.1. Приймальне відділення.
7.2. Консультативно-діагностичне відділення (поліклініка): - реєстратура; - денний стаціонар з ліжками для обстеження; - відділення по лікуванню безпліддя з ліжками для ДРТ; - кабінет планування сім'ї (при можливості цент планування
сім'ї); - кабінети лікарів-акушерів-гінекологів; - кабінет лікаря-генетика (при можливості генетичний центр); - кабінет лікаря-терапевта; - кабінет лікаря-стоматолога; - кабінети лікарів-консультантів (за необхідністю: кардіолог,
інфекціоніст, імунолог, алерголог та інші); - кабінет лікаря-уролога, сексопатолога з цистоскопічною
апаратурою; - кабінет психолога; - кабінет фізіотерапії з ЛФК; - кабінет катамнестичного спостереження за недоношеними
новонародженими; - кабінети лікарів-педіатрів; - кабінет лікаря невролога дитячого; - кабінет лікаря офтальмолога дитячого; - кабінет лікарів-консультантів (хірурга,
ортопеда-травматолога дитячих; уролога дитячого, тощо) - процедурний кабінет.
7.3. Стаціонарні відділення: 7.3.1 приймальне відділення; 7.3.2 акушерський стаціонар: - відділення медицини плода та патології раннього терміну
вагітності; - відділення патології вагітності та екстрагенітальної
патології (з ліжками для не виношування); - пологове відділення з індивідуальними та сімейними
пологовими залами і операційними; - відділення сумісного перебування матері та дитини; - відділення анестезіології та інтенсивної терапії з методами
еферентної терапії; - операційна; 7.3.3. гінекологічний стаціонар: - відділення гінекології з малоінвазивними технологіями;
7.3.4. неонатологічний та педіатричний стаціонар: - відділення інтенсивної терапії новонароджених; - Відділення постінтенсивного догляду та виходжування
виходжування; - Відділення постиатальної реабілітації. 7.3.5. відділення трансфузіології; 7.3.6. дистанційний консультативно-діагностичний центр з
телемедичними технологіями: - санітарна авіація; - учбово-методичний центр з телемедичними технологіями,
7.4. Лабораторний та діагностичний блоки: 7.4.1. лабораторний блок: - клініко-біохімічна лабораторія, включаючи ургентну службу; - бактеріологічна та вірусологічна лабораторії; - радіо-імунологічна, генетична лабораторії; - ембріологічна лабораторія (за наявності ДРТ); - цитологічна, гістологічна лабораторії; - експрес-лабораторія. 7.4.2. діагностичний блок: - кабінет ЕКГ - кабінети пренатальної діагностики (УЗД, кардіографія); - кабінети променевої діагностики та магніторезонансної
терапії (рентген, мамографія, можливо МРТ, КТ).
7.5. Адміністративно-господарський блок: - адміністрація; - організаційно-методичний; - статистичний відділ; - харчоблок; - бухгалтерія, економісти, відділ кадрів; - відділ постачання; - технічні служби; - аптека; - пральна; - централізована стерилізаційна; - гараж; - централізований пункт подачі кисню; - архів; - епідеміологічний контроль.
8. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ
8.1. Майно Центру становлять необоротні та оборотні активи,
основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість
яких відображається у самостійному балансі Центру.
8.2. Майно Центру є комунальною власністю і закріплюється за
ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право
оперативного управління, Центр користується та розпоряджається
майном відповідно до законодавства. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну
ділянку, що знаходиться на балансі Центру або її відчуження,
вирішуються виключно Уповноваженим органом управління.
8.3. Джерелами формування майна Центру є: 8.3.1. Кошти обласного (місцевого) бюджету. 8.3.2. Власні надходження Центру: від господарської та/або виробничої діяльності; за оренду майна; від реалізації майна; 8.3.3. Інші власні надходження Центру. 8.3.4. Надходження коштів на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. 8.3.5. Інші джерела, не заборонені законодавством.
8.4. Центр має право: передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між
своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та
відділеннями, а також здавати в оренду юридичним та фізичним
особам закріплене за ним майно згідно із законодавством та за
погодженням з уповноваженим органом управління; за погодженням з уповноваженим органом управління реалізувати
застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти
від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної
бази Центру у визначеному законодавством порядку.
8.5. Структура, штатний розпис та кошторис Центру
затверджуються уповноваженим органом управління за поданням
керівника Закладу.
8.6. Фінансування Центру: фінансування діяльності Центру здійснюється у встановленому
порядку за рахунок місцевого бюджету, а також інших джерел, не
заборонених законодавством України; перевірка та ревізія порядку використання майна,
господарської та фінансової діяльності Центру здійснюється
відповідним органом та уповноваженим органом у визначеному
законодавством порядку.
8.7. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський
облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і
подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за
відповідними напрямами діяльності Центру визначеному
законодавством порядку. Керівництво Центр несе відповідальність перед уповноваженим
органом управління та перед іншими органами за достовірність та
своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.
9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
9.1. Працівники Центру мають право брати участь в управлінні
Центром через загальні збори (конференції), ради трудових
колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі,
інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво,
вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань
соціально-культурного і побутового обслуговування. Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх
відсутності-вільно обрані працівниками представники, представляють
інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до
законодавства. Центр зобов'язаний створювати умови, які б забезпечували
участь працівників в його управлінні.
9.2. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян,
які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі
трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють
трудові відносини працівника з Закладом.
9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує
своє право на участь в управлінні Центром, не може обиратися
головний лікар Центру. Повноваження цих органів визначаються
законодавством.
9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового
колективу з адміністрацією Центру регулюються колективним
договором.
9.5. Право укладання колективного договору від імені
уповноваженого органу управління надається головному лікарю
Центру, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним
органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах
колективу не менш ніж один раз на рік.
9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я,
гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Центру та
їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються
трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та
колективного договору.
9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є
кошти обласного (місцевого) бюджету. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні
ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри
надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних,
компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному
договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених
законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою
від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної
плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення головного
лікаря Центру визначаються контрактом, укладеним із уповноваженим
органом управління.
9.8. Оплата праці працівників Центру здійснюється у
першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром
після виконання зобов'язань щодо оплати праці.
9.9. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно
до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з
законодавством.
10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
10.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або
ліквідації - за рішенням Уповноваженого органу управління, а у
випадках, передбачених законом України, - за рішенням суду.
10.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та
обов'язків переходить до його правонаступників.
10.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією,
яка утворюється уповноваженим органом управління або за рішенням
суду.
10.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк
для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж
два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються
органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру.
10.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах
масової інформації, в яких публікуються відомості про державну
реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про
припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення
кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів
повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством
строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів
зі стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення
кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію
Центру.
10.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї
переходять повноваження з управління Центру. Ліквідаційна комісія
оцінює наявне майно Центру і розраховується з кредиторами, складає
ліквідаційний баланс та подає його уповноваженому органу
управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію.
Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути
перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру, що
ліквідується.
10.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів
визначаються відповідно до законодавства.
10.8. Працівникам Центру, які звільняються у зв'язку з його
реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та
інтересів відповідно до законодавства про працю.
10.9. Центр є таким, що припинився, з дати внесення до
Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію
припинення юридичної особи.
В.о. директора Департаменту
охорони материнства,
дитинства та санаторного
забезпечення А.В.Терещенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

15.08.2011 N 514

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про Перинатальний центр у складі

закладу охорони здоров'я

1. Загальні положення
1.1. Перинатальний центр (далі - ПЦ) є структурним
підрозділом закладу охорони здоров'я, в якому передбачається
надання високоспеціалізованої медичної допомоги в умовах
цілодобового стаціонару, денного стаціонару або амбулаторних
умовах переважно найбільш важкому контингенту вагітних, роділь,
породіль, новонароджених дітей, а також жінкам з порушенням
репродуктивної функції, що потребують високої інтенсивності
лікування та догляду на основі використання новітніх тз доведеною
ефективністю.
1.2. ПЦ створюється у складі закладу охорони здоров'я
республіканського, обласного або міського рівня, який
організовується в АР Крим, кожному обласному центрі, містах Києві
та Севастополі. Ліжкова потужність ПЦ та адміністративна територія, що ним
обслуговується, визначається головним лікарем закладу охорони
здоров'я, якому підпорядковується ПЦ.
2. Основні завдання ПЦ
2.1. Основним завданням ПЦ є реалізація державної політики у
сфері охорони здоров'я жінок та дітей, що передбачає проведення на
території обслуговування Центру заходів, спрямованих на
забезпечення: - вагітних, роділь, породіль та новонароджених доступною,
своєчасною та якісною спеціалізованою медичною допомогою; - керованості та безперервності, доступності, своєчасності та
якості медичної допомоги; - наступності лікувально-діагностичного процесу; - координації роботи на території обслуговування з питань
репродуктивного здоров'я населення.
3. Функції ПЦ
Відповідно до завдань основними функціями ПЦ є:
1. Лікувально-діагностична: - Здійснення преконцепційного обстеження та, у разі
необхідності, лікування подружніх пар з метою підготовки їх до
подальшої вагітності, прогнозування, своєчасного визначення та
попередження можливих акушерських і перинатальных ускладнень. - Організація медико-генетичного обстеження подружніх пар та
моніторинг вагітних із підвищеним ризиком спадкових захворювань,
хромосомних аномалій та вроджених вад розвитку плода та
новонародженого. - Забезпечення застосування сучасних методів пренатальної
діагностики та оцінки стану плода (неінвазивних та інвазивних) з
подальшою інтерпретацією отриманих результатів. - Виконання повного об'єму гінекологічних діагностичних та
оперативних втручань (малоінвазивних, органо-зберігаючих та
реконструктивно-пластичних) з метою відновлення репродуктивної
функції жінок, що бажають мати дитину. - Використання повного обсягу допоміжних репродуктивних
технологій з метою лікування неплідності у жінок та подружніх пар,
що мають бажання мати власну дитину з можливістю подальшого
спостереження за такими вагітними, перинатальною охороною плодів
та неонатальним доглядом за новонародженими. - Спостереження, перинатальне супроводження та розродження
вагітних із високим ступенем акушерського та перинатального
ризику, не виношуванням, багатопліддям, аутоімунними розладами,
важкими формами супутньої патології (зокрема, екстрагенітальними
захворюваннями). - Використання високотехнологічних методів лікування
акушерської, перинатальної та неонатальної патології
(малоінвазивна хірургія в акушерстві та неонатології, фетальна
хірургія, іммунокоррекція, екстракорпоральні методи гемокорекції
та детоксикації та ін.). - Попередження передчасних пологів та надання повного обсягу
кваліфікованої медичної допомоги передчасно народженим немовлятам
або новонародженим із важкими формами перинатальної патології
незалежно від терміну гестації. - Своєчасна діагностика, виявлення та лікування усіх форм
неонатальної патології, обстеження та моніторинг новонароджених
від матерів із обтяженим репродуктивним та спадковим анамнезом,
ускладненим перебігом гестації, високим ступенем перинатального
ризику, застосуванням ДРТ. - Забезпечення організації кваліфікованої невідкладної
хірургічної допомоги новонародженим із вродженими вадами розвитку. - Пролонгована реабілітація новонароджених з малою та
надзвичайно малою вагою під час народження, вродженими вадами
розвитку, перинатальними ураженнями середнього та важкого ступеню. - Катамнестичне спостереження та розробка індивідуальних
програм реабілітації дітей, що народжені передчасно, а також з
патологією, терміном до 2-х років (за показаннями).
2. Консультативна та організаційно-методична робота: - Надання кваліфікованими фахівцями (гінекологом, терапевтом,
андрологом, медичним генетиком, сексопатологом, ендокринологом
психологом, тощо) консультативної допомоги жінкам та подружнім
парам, що бажають мати дітей. - Вирішення питання, щодо тактики обстеження та лікування не
виношування вагітності, обрання методу запліднення у подружніх пар
із неплідністю та неефективним лікуванням на попередніх етапах
надання спеціалізованої медичної допомоги. - Вирішення питання щодо можливості запліднення, виношування
вагітності та розродження у жінок із важкими формами спадкової
та/або екстрагенітальної патології. - Вирішення питання щодо доцільності та термінів переривання
вагітності у жінок із важкими формами соматичної та/або спадкової
патології, обтяженим медико-соціальним анамнезом, діагностованими
вродженими вадами розвитку плода. - Виробка тактики ведення вагітності та пологів у жінок із
високим ступенем акушерського та перинатального ризику. - Консультативна допомога (як безпосередньо, так і в
інтерактивному режимі) закладів охорони здоров'я нижчих рівнів
та/або скерування пацієнток для обстеження та лікування в
спеціалізовані заклади. - Психологічний супровід та підтримка вагітних із обтяженим
репродуктивним анамнезом (безплідність, не виношування,
перинатальні втрати під час попередніх вагітностей, вроджені вади
розвитку дітей, пологові травми, застосування ДРТ) та
перинатальними ускладненнями на тлі даної вагітності
(багатопліддя, ЗВУР, аутоімунні порушення, внутрішньоутробне
інфікування та ін.), а також психологічна допомога породіллям із
важкими формами патології новонароджених. - Консультативний огляд новонароджених із вродженими вадами
розвитку та іншими формами неонатальної патології з метою
визначення ступеню ураження та встановлення доцільності скерування
їх на більш високий рівень спеціалізованої медичної допомоги. - Забезпечення етапності в здійсненні неонатального догляду
та тривалої реабілітації дітей, народжених передчасно, а також із
різними формами перинатальної патології, внутрішньоутробним
інфікуванням та пологовими травмами. - Пропаганда здорового способу життя, позитивного ставлення
до вагітності, природного перебігу пологів, раннього прикладання
до грудей і грудного вигодовування, а також відношення до ще не
народженої дитини як до особистості, що має певні права. - Підготовка пропозицій через головного лікаря до
територіальних органів охорони здоров'я щодо регіональної програми
ПЦ та регламенту взаємодії з іншими структурними підрозділами
закладу охорони здоров'я, які надають медичну допомогу населенню. - Впровадження системи контролю за якістю надання допомоги
матерям та новонародженим з використанням телекомунікаційної
інформаційно-аналітичної системи. - Адаптація і впровадження існуючих стандартів надання
медичної допомоги МОЗ України жінкам та новонародженим у ПІД та
закладах охорони здоров'я адміністративно-територіальної одиниці. - Забезпечення організації та проведення перинатальної
диспансеризації - заходів, спрямованих на антенатальну охорону
плода, профілактику перинатальних та інтранатальних ушкоджень,
організацію комплексності, етапності у роботі лікувальних закладів
різних профілів та рівнів акредитації з виявлення та обліку
патологічних станів у вагітної жінки та плода, випадків, що
потребують медичного втручання у плода, програмованого розродження
і подальшого адекватного лікування новонародженого у
постнатальному періоді. - Забезпечення організації системи безперервного навчання
регіональних семінарів та занять з актуальних питань перинатології
з фахівцями ПІД та працівниками закладів охорони здоров'я,
причетних до надання медичної допомоги вагітним, роділлям,
породіллям та немовлятам, з метою надання їм всебічної
інформаційної підтримки та реалізації концепції постійно-діючого
професійного навчання лікарів. - Складання електронного списку вагітних з метою їх
своєчасної диспансеризації та забезпечення медичного спостереження
на рівні відповідно до стану здоров'я та ризиків вагітних. - Забезпечення роботи цілодобової акушерської бригади швидкої
допомоги в межах територіальної одиниці. - Забезпечення організації системи загрозометричного контролю
за ускладненими випадками вагітності та пологів, надання допомоги
жінкам та новонародженим в закладах охорони здоров'я регіону,
консультування їх в телефонному, телемедичному та, за
необхідності, за направленням відповідних спеціалістів. - Забезпечення організації перинатального транспортування "in
uterus" та оптимізація транспортування новонароджених в
спеціалізовані ЛПЗ. - Забезпечення організації роботи за принципом взаємодії з
органами охорони здоров'я всіх рівнів, науково-дослідними
установами та вищими медичними закладами освіти III-IV рівнів
акредитації, з професійними асоціаціями, благодійними та
громадськими організаціями.
4. Наукова робота: - Здійснення у співпраці з кафедрами (акушерства та
гінекології, перинатології, репродуктології, неонатології,
педіатрії, медичної генетики, дитячої анестезіології, дитячої
хірургії, медичної психології та ін.) вищих медичних навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації, фаховими відділами НДУ МОЗ та
НАМН України наукового пошуку з метою оптимізації преконцепційної
та пренатальної діагностики вроджених вад розвитку, прогнозування
та своєчасного лікування акушерсько-гінекологічних, перинатальних
та неонатальних ускладнень. - Налагодження та підтримка міжнародної наукової співпраці
(стажування, спільні дослідницькі проекти, науково-практичні
конференції, зокрема - інтерактивні) з провідними
університетськими клініками та перинатальними центрами інших країн
з метою наближення наявних клінічних підходів та
лікувально-діагностичних можливостей в Україні до сучасних
світових стандартів. - Започаткування моніторингу та створення електронних баз
даних щодо реєстрації та всебічного аналізу складних вад розвитку,
важких форм перинатальної патології, повторних репродуктивних
невдач, аутоімунних розладів у вагітних, плодів та немовлят, а
також новонароджених, що народились від багатоплідних вагітностей
та вагітностей внаслідок застосування ДРТ. - Апробація та поширення нових сучасних методик діагностики
та лікування акушерсько-гінекологічної, перинатальної та
неонатальної патології, що дасть можливість суттєво знизити
захворюваність та смертність антенатальну, немовлят, так і їх
матерів.
4. Права та обов'язки ПЦ
4.1. ПЦ має право вносити пропозиції головному лікарю закладу
охорони здоров'я щодо подальшого розвитку ПЦ;
4.2. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством,
через головного лікаря закладу охорони здоров'я до місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а
також підприємств і організацій незалежно від форм власності та
підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів,
необхідних для виконання покладених на ПЦ завдань;
4.3. Співпрацювати з іншими центрами та
лікувально-профілактичними закладами, науковими установами.
4.4. Надавати консультативну допомогу з питань, що входять до
його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров'я за
їх запитом.
4.5. Створювати належні умови для високопродуктивної праці,
забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм
охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
5. Відповідальність ПЦ
5.1. ПЦ несе відповідальність за: виконання покладених на нього завдань і функцій; дотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх
організаційно-нормативних документів при здійсненні завдань та
функцій, покладених на ПЦ; достовірність відомостей та інформації, що належить до
компетенції ПЦ; достовірність та своєчасність подання статистичної та іншої
звітності.
6. Керівництво ПЦ
6.1. Загальне керівництво ПІД здійснює керівник, який
призначається та звільняється наказом головного лікаря ЛПЗ за
погодженням з органом охорони здоров'я.
6.2. Керівник ПЦ: несе персональну відповідальність за виконання, покладених на
ПЦ завдань і функцій; вносить пропозиції головному лікарю з питання діяльності ПЦ у
межах та у визначеному законодавством порядку; вносить пропозиції до організаційної структури ПЦ, граничної
чисельності працівників, штатного розпису; погоджує положення про структурні підрозділи ПЦ за поданням
керівників цих підрозділів; подає головному лікарю закладу охорони здоров'я подання на
призначення на посади та звільнення співробітників ПЦ; подає головному лікарю ЛПЗ подання на преміювання,
винагороди, надбавки і доплати на передбачених колективним
договором та законодавством умовах; вирішує інші питання діяльності ПЦ у відповідності із
законодавством.
6.3. Керівник ПЦ є офіційним представником ЛПЗ, діє в межах
своїх повноважень та представляє інтереси ПЦ за дорученням
головного лікаря ЛПЗ в органах виконавчої влади та органах
місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у
взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому
числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.
6.4. Штатний розпис ПЦ, функціональна взаємодія між ПЦ і
підрозділами ЛПЗ визначаються головним лікарем ЛПЗ залежно від
конкретних умов і потреб забезпечення діяльності ПЦ.
7. Структура
Структура ПЦ в складі закладу охорони здоров'я:
7.1. консультативно-поліклінічне відділення: 7.1.1. Жіноча консультація: - реєстратура; - денний стаціонар з ліжками для обстеження (на 3-4 ліжка); - кабінет по лікуванню безпліддя; - кабінет планування сім'ї (при можливості центр планування
сім'ї); - кабінети лікарів-акушерів-гінекологів; - кабінет лікаря-генетика (при можливості генетичний центр); - кабінети лікарів-педіатрів; - кабінет катамнестичного спостереження за недоношеними
новонародженими; - кабінети психолога; - кабінети лікарів-консультантів з педіатричних
спеціальностей (за необхідністю: невролог дитячий, офтальмолог
дитячий та інші); - процедурний кабінет. Консультативні прийоми лікарів суміжних спеціальностей
передбачені лікарями закладу охорони здоров'я, до складу якого
входить ПЦ.
7.2. Стаціонарні відділення: 7.2.1. акушерський блок: - Приймальне відділення; - Відділення медицини плода та патології раннього терміну
вагітності; - Відділення патології вагітності та екстрагенітальної
патології (з ліжками для невиношування вагітності); - пологове відділення з індивідуальними та сімейними
пологовими залами і операційними; - відділення сумісного перебування матері та дитини; - відділення анестезіології та інтенсивної терапії з методами
еферентної терапії; 7.2.2. гінекологічний блок (залежно від розташування може
входити як до складу ПЦ, так і перебувати у підпорядкуванні ЛПЗ): - приймальне відділення (в разі перебування з акушерським
блоком в одній будівлі); - відділення гінекології з малоінвазивними технологіями; - палати інтенсивної терапії; 7.2.3. неонатологічний та педіатричний блок: - відділення реанімації та інтенсивної терапії
новонароджених; - відділення другого етапу виходжування недоношених дітей; - Відділення постнатального догляду та пролонгованої
реабілітації (за потребою).
7.3. лабораторно-діагностичний блок: лабораторний блок: - клініко-біохімічна лабораторія, включаючи ургентну службу; - експрес-лабораторія; діагностичний блок: - кабінет ЕКГ - кабінети пренатальної діагностики (УЗД, кардіографія);
7.4. адміністративно-господарський блок: - адміністрація; - статистичний відділ; - відділ інфекційного контролю; - архів.
2. Такі відділення, як відділення трансфузіології,
дистанційний консультативно-діагностичний центр з телемедичними
технологіями, лабораторний та діагностичний блоки,
адміністративно-господарський блок та інші, входять до складу
закладу охорони здоров'я.
В.о. директора Департаменту
охорони материнства,
дитинства та санаторного
забезпечення А.В.Терещенко

ПРИМІРНІ НОРМАТИВИ

перинатального центру III рівня

Тимчасові штатні нормативи адміністративно-управлінського та
господарського - обслуговувального персоналу перинатальних центрів
розраховуються згідно Додатка 46 наказу МОЗ від 23.02.2000 року
N 33 ( v0033282-00 ) "Про штатні нормативи та типові штати
закладів охорони здоров'я". Тимчасові штатні нормативи персоналу централізованих
бухгалтерій розраховуються згідно Додатка 45 наказу МОЗ від
23.02.2000 року N 33 ( v0033282-00 ) "Про штатні нормативи та
типові штати закладів охорони здоров'я".
Лікарський персонал
1. Посади лікарів акушер-гінекологів/педіатрів-неонатологів
вводяться з розрахунку:
Для забезпечення надання допомоги в стаціонарі -одна посада
на:
1.1. 15 ліжок у післяпологовому відділенні з ліжками
спільного перебування матері та дитини, гінекологічному відділенні
з ліжками дитячої та підліткової гінекології.
1.2. 10 ліжок у відділенні патології вагітних і
екстрагенітальної патології, відділення медицини плода та раннього
терміну вагітності, відділенні оперативної гінекології з
малоінвазивними операціями. 1.2.1. Для надання цілодобової екстреної
акушерсько-гінекологічної допомоги у пологовому відділенні з
індивідуальними та сімейними пологовими залами вводиться
1 цілодобовий пост лікаря-акушера-гінеколога на: 1.2.1. на 3 індивідуальні або сімейні пологові зали; 1.2.2 на 10 індивідуальних або сімейних пологових зали
(лікарів-педіатрів-неонатологів); 1.2.3. для надання цілодобової екстреної
акушерсько-гінекологічної допомоги у всіх відділеннях, крім
пологового, вводиться цілодобовий пост лікаря акушера-гінеколога
на 100 ліжок, 2 цілодобових поста у закладі понад 200 ліжок.
2. Посади лікарів ендоскопічних відділень вводяться за
штатними нормативами підрозділів (додаток 26 до наказу N 33)
( v0033282-00 ).
3. На виїзні бригади невідкладної акушерсько-гінекологічної
та неонатологічної допомоги створюються окремі цілодобові пости
лікарів акушерів-гінекологів, лікарів-педіатрів-неонатологів
(дитячих анестезіологів) та лікарів анестезіологів.
4. Посади лікарів-педіатрів-неонатологів вводяться з
розрахункуодна посада на:
4.1. 25 ліжок для новонароджених, які знаходяться на
сумісному перебуванні з матерями;
4.2. 10 ліжок для новонароджених, які мають відхилення в
стані здоров'я;
4.3. 10 ліжок для виходжування новонароджених дітей з низькою
і дуже низькою масою тіла при народженні. За наявності у перинатальному центрі 50 і більше ліжок для
немовлят додатково вводиться 1 цілодобовий пост
лікарів-педіатрів-неонатологів.
4.4. Для надання інтенсивної терапії новонародженим у
перинатальних центрах розгортається відділення інтенсивної терапії
новонароджених з розрахунку 3 ліжка на 1000 пологів у
перинатальному центрі.
4.5. Посади лікарів-педіатрів-неонатологів відділень
інтенсивної терапії новонароджених перинатальних центрів
встановлюється з розрахунку 1 цілодобовий пост на 3 ліжка.
5. Посади лікарів-терапевтів установлюються з розрахунку: 1 посада на 100 стаціонарних акушерсько-гінекологічних ліжок
і додатково 1 посада на 50 ліжок відділення екстрагенітальної
патології.
6. Посади лікарів відділень анестезіології та інтенсивної
терапії з методами еферентної терапії встановлюються за штатними
нормативами зазначених підрозділів (додаток 26 до наказу МОЗ N 33)
( v0033282-00 ). Крім вищезазначених посад відділень анестезіології та
інтенсивної терапії додатково встановлюється один цілодобовий пост
лікарів-анестезіологів для забезпечення виконання ургентних
оперативних втручань і анестезіологічного забезпечення ускладнених
пологів.
7. Посади лікарів-трансфузіологів з розрахунку 1 посада при
виконанні понад 200 компонентів, препаратів крові та препаратів
для парентерального харчування на рік, 0,5 посади при виконанні до
200 на рік.
8. У перинатальних центрах вводиться 1 посада
лікаря-епідеміолога.
Консультативний блок:
9. Для надання амбулаторної консультативної та
лікувально-діагностичної допомоги жінкам фертильного віку
вводяться посади:
9.1. лікарів акушер-гінекологів з розрахунку: 1 посада на
100000 населення відповідної територіальної одиниці 9.1.1. для денного стаціонару - 1 посада на 20 ліжок;
9.2. лікарів-терапевтів - з розрахунку 1 посада - на
перинатальний центр для госпіталізації вагітних з
екстрагенітальною патологією;
9.3. лікарів-фізіотерапевтів - з розрахунку 1 посада на
200 ліжок перинатального центру або 1 посада на 30 посад фахівців,
які здійснюють амбулаторний прийом;
9.4. лікарів-рентгенологів - у перинатальних центрах з
розрахунку 1 посада на 150 ліжок та за наявності відповідного
обладнання і апаратури;
9.5. лікарів-стоматологів для надання допомоги пацієнтам
перинатального центру - з розрахунку 1 посада на 200 жінок та за
наявності відповідного обладнання.
9.6. Посади лікарів з ультразвукової діагностики - в
перинатальних центрах з розрахунку: 1 посада на 50 ліжок, а для
надання амбулаторної консультативної та лікувально-діагностичної -
1 посада на 5 лікарів амбулаторного прийому (за наявності
відповідного обладнання).
9.7. Посади лікарів функціональної діагностики -
встановлюються з розрахунку 1 посада: на 200 ліжок, а для надання
амбулаторної консультативної та лікувально-діагностичної
допомоги - на 30 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом,
але не менше однієї посади.
9.8. Посада лікаря уролога, сексопатолога - з розрахунку
0,05 посади на 100 тис. дорослого населення відповідної
територіальної одиниці, але не менше ніж одна посада.
9.9. Посади лікарів відділу ДРТ - на 1000000 населення
відповідної територіальної одиниці: 1 посада завідувача відділом; 2 посади лікарів-акушер-гінекологів; 1 посади лікаря-лаборанта-імунолога; 2 посади лікаря-лаборанта-генетика; 1 посада лікаря з ультразвукової діагностики.
9.10. Для надання консультативно-діагностичної допомоги
новонародженим в перинатальних центрах вводяться посади лікарів
окремих найменувань: a. Лікар-невролог дитячий - по 0,5 посади на відділення
інтенсивної терапії новонароджених, 1 посада на відділення
виходжування новонароджених з низькою та дуже низькою масою тіла,
для консультативного блоку - з розрахунку 0,4 на 100 тис. дитячого
населення, але не менш ніж 1 посада на консультативний блок
перинатального центру. b. Лікар-педіатр з розрахунку - 0,4 на 100 тис. дитячого
населення, але не менш ніж 1 посада на перинатальний центр. c. Лікар-офтальмолог дитячий з розрахунку 0,4 на
100 тис. дитячого населення, але не менш ніж 1 посада на
перинатальний центр. d. Лікар-ортопед-травматолог дитячий, лікар-уролог дитячий по
0,5 посади, а лікар-хірург дитячий з розрахунку 1,5 посади на
100 тис. дитячого населення. e. Посади лікарів інших спеціальностей для надання
консультативно-діагностичної допомоги та новонароджених вводяться
в межах штатного розпису в залежності від обсягу цієї роботи.
10. Посади лікарів-лаборантів вводяться з розрахунку:
1 посада на 150 ліжок стаціонару; посади лікарів-лаборантів - за
штатними нормативами відповідних лабораторій (додаток 26 до наказу
МОЗ N 33) ( v0033282-00 ).
11. Посади лікарів рентгенорадіологічного відділення,
променевої діагностики, лікаря психолога вводяться за штатними
нормативами відповідних підрозділів (додаток 26 до наказу
МОЗ N 33) ( v0033282-00 ).
12. Посади лікарів-статистиків вводяться з розрахунку: 1 посада на 150 ліжок; 1 посада на 25 посад лікарів жіночої консультації
перинатального центру.
13. Посада лікаря дієтолога вводиться з розрахунку: 1 посада
на 400 ліжок.
14. Посада лікаря з лікувальної фізкультури вводиться з
розрахунку 1 посада: на 300 ліжок стаціонару; на 50 лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.
15. Посади лікарів інших спеціальностей: інфекціоніста,
дерматовенеролога, ендокринолога, нарколога, кардіолога та інших
вводяться (за необхідністю та спеціалізації) в залежності від
об'єму надання медичної допомоги.
16. Посади завідувачів відділеннями встановлюються:
------------------------------------------------------------------ Найменування |Мінімальна кількість | Примітки | відділення | ліжок, за якій | | |встановлюється посада| | | завідуючого | | ---------------------+---------------------+--------------------| а) акушерське | 25 |У відділенні до | післяпологове | |30 ліжок посада | відділення спільного | |завідувача вводиться| перебування матері та| |замість 0,5 посади | новонародженого | |лікаря. Два | | |відділення з | | |установленням посад | | |завідувачів | | |організується за | | |наявності не менш | | |60 ліжок | | |відповідного | | |профілю. | ---------------------+---------------------+--------------------| б) відділення | 20 |У відділенні до | патології вагітності,| |30 ліжок посада | екстрагенітальної | |завідувача вводиться| патології, відділення| |замість 0,5 посади | медицини плода та | |лікаря. Два | раннього терміну | |відділення з | вагітності | |установленням посад | | |завідувачів | | |організується за | | |наявності не менш | | |60 ліжок | | |відповідного | | |профілю. | ---------------------+---------------------+--------------------| в) відділення | 40 |У відділенні до | гінекологічне з | |50 ліжок посада | ліжками дитячої та | |завідувача | підліткової | |встановлюється | гінекології | |замість 0,5 посади | | |лікаря. Два | | |відділення | | |гінекології з | | |установленням посад | | |завідувачів | | |організується за | | |наявності не менш | | |80 ліжок | | |відповідного | | |профілю. | ---------------------+---------------------+--------------------| г) відділення | 20 |У відділенні до | оперативної | |30 ліжок посада | гінекології з | |завідувача вводиться| малоінвазивними | |замість 0,5 посади | операціями | |лікаря. Два | | |відділення з | | |установленням посад | | |завідувачів | | |організується за | | |наявності не менш | | |60 ліжок | | |відповідного | | |профілю. | ---------------------+---------------------+--------------------| ґ) пологове | 100 |У кількість ліжок, | відділення з | |які враховуються | індивідуальними та | |для встановлення | сімейними пологовими | |посади завідуючого, | залами | |включаються усі | | |акушерські ліжка. | ---------------------+---------------------+--------------------| д) для | 25 |У відділенні до | новонароджених, які | |30 ліжок посада | перебувають на | |завідувача вводиться| спільному перебуванні| |замість 0,5 посади | з матерями | |лікаря. Два | (неонатолог) | |відділення з | | |установленням посад | | |завідувачів | | |організується за | | |наявності не менш | | |60 ліжок | | |відповідного | | |профілю. | ---------------------+---------------------+--------------------| е) відділення | 20 |У відділенні з | виходжування дітей з | |числом ліжок менше | низькою та дуже | |30 посада | низькою масою тіла | |завідуючого | при народженні, | |встановлюється | відділення для | |замість 0,5 посади | новонароджених, які | |лікаря. Два | мають відхилення в | |відділення з | стані здоров'я | |установленням посад | постнатального | |завідувачів | виходжування | |організується за | новонароджених | |наявності 60 і | | |більше ліжок | | |відповідного | | |профілю. | ---------------------+---------------------+--------------------| ж) відділення | 6 |У відділеннях з | інтенсивної терапії | |кількістю ліжок | новонароджених | |менше 6 посада | | |завідувача | | |встановлюється | | |замість 0,5 посади | | |лікаря. | ---------------------+---------------------+--------------------| Відділення інших | За штатними | | найменувань (згідно |нормативами медичного| | наказу МОЗ від |персоналу відповідних| | 15.08.2011 N 514 | відділень | | ( v0514282-11 ) "Про | | | затвердження | | | Примірного статуту | | | Перинатального центру| | | зі стаціонаром та | | | Примірного положення | | | про Перинатальний | | | центр у складі | | | закладу охорони | | | здоров'я" | | | -----------------------------------------------------------------
17. Посади завідувача консультативним блоком (на правах
завідувача відділенням) вводяться при наявності 20 посад лікарів
передбачених у п. п. 9.1, 9.2, 9.3, 3, 9.5, 9.8, 9.9. У разі
наявності менше 20 посад посада завідувача консультативним блоком
встановлюється замість 0,5 посади лікаря.
18. Посада завідувача лабораторією - лікаря-лаборанта
вводиться в кожному перинатальному центрі.
19. Посада завідувача кабінету обліку і медичної статистики -
лікаря-статистика вводиться у кожному перинатальному центрі.
20. Посада завідувача відділенням інтенсивної терапії з
анестезіологією вводиться за штатними нормативами зазначених
підрозділів (додаток 26 до наказу МОЗ N 33) ( v0033282-00 ).
21. Посада завідувача приймальним відділенням -
лікаря-акушера-гінеколога вводиться у кожному перинатальному
центрі.
22. Посади адміністративно-управлінського та
господарсько-обслуговуючого персоналу перинатальних центрів
вводяться відповідно до штатів адміністративно-управлінського та
господарсько-обслуговуючого персоналу закладів охорони здоров'я
(крім аптечних), зазначених у додатку 46 до наказу МОЗ N 33
( v0033282-00 ).
23. Посада завідувача організаційно-методичним відділом -
1 посада на перинатальний центр.
24. Посада лікаря-методиста - 1 посада на перинатальний
центр.
Середній медичний персонал
26. Посади "акушерок відділень перинатального центру
вводяться:
26.1. В приймально-оглядових кабінетах приймального
відділення, на виїзну бригаду невідкладної
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги - по
1 цілодобовому посту.
26.2. У пологовому відділені (індивідуальні і сімейні
пологові зали та палати) - з розрахунку 1 цілодобовий пост на
2 пологових зали (палати).
26.3. В акушерських післяпологових відділеннях з сумісним
перебуванням матері та дитини з розрахунку - 1 цілодобовий пост на
20 ліжок.
26.4. У відділеннях патології вагітності та екстрагенітальної
патології, відділення медицини плода та раннього терміну
вагітності, відділеннях гінекології з розрахунку - цілодобовий
пост на 25 ліжок.
27. Посади сестер медичних вводяться:
27.1. Для обслуговування новонароджених дітей акушерських
післяпологових відділень з ліжками для сумісного перебування
матері та дитини - з розрахунку 1 цілодобовий пост на 6 ліжок.
27.2. Для обслуговування новонароджених дітей у відділеннях
виходжування дітей з низькою та дуже низькою масою тіла при
народженні, у відділенні для новонароджених, які мають відхилення
в стані здоров'я, - з розрахунку 1 цілодобовий пост на 4 ліжка.
27.3. Для обслуговування новонароджених у відділенні
інтенсивної терапії - з розрахунку 1 цілодобовий пост на 4 ліжка.
28. Посади операційних сестер медичних вводяться з розрахунку
1 посада на 30 ліжок хірургічного профілю, а для екстреної
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги вводяться
посади середнього медичного персоналу відповідно до посад
лікарів-акушер-гінекологів, введених відповідно до п. 1.3.
29. Посади сестер медичних перев'язувальної вводяться з
розрахунку 1 посада на 20 ліжок хворих, яким здійснюється
хірургічне втручання.
30. Посада лаборантів вводяться з розрахунку:
30.1. у стаціонарі - 1 посада на 60 ліжок, для відділень
інтенсивної терапії - 1 цілодобовий пост на 6 ліжок;
30.2. для надання амбулаторної допомоги - 1 посада на 5 посад
лікарів амбулаторного прийому;
30.3. для відділу ДРТ - 2 посади лаборанта-генетика, 1 посада
лаборанта-іммунолога.
31. Посади рентген-лаборантів вводяться відповідно до посад
лікарів-рентгенологів.
32. Посади сестер медичних з фізіотерапії вводяться з
розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць
на рік, які відпускаються жінкам та новонародженим у
перинатальному центрі.
33. Посади середнього медичного персоналу відділень
анестезіології та інтенсивної терапії з методами еферентної
терапії, трансфузіології, центральної стерилізаційної,
діагностичного блоку вводяться за штатними нормативами зазначених
підрозділів (додаток 26).
34. Посади медичних статистиків вводяться за наявності 100 і
більше ліжок - 1 посада на 100 ліжок.
35. Посади сестер медичних процедурного кабінету вводяться:
35.1. у відділеннях - 1 посада на 40 ліжок;
35.2. у жіночій консультації - 1 посада на 20 посад лікарів,
які ведуть амбулаторний прийом.
36. Посади сестер медичних лікарських кабінетів у жіночій
консультації - встановлюються 1 посада на кожну посаду лікаря
(неонатологів, педіатрів), що ведуть амбулаторний прийом.
37. Посади акушерок у жіночій консультації - вводиться
1 посада на кожну посаду лікаря акушера-гінеколога, що ведуть
амбулаторний прийом.
38. Посади акушерок денного стаціонару - вводяться 1 посада
на 20 ліжок.
39. Посада операційної медичної сестри денного стаціонару -
вводяться 1 посада на 20 ліжок.
40. Посада акушерки процедурного кабінету денного
стаціонару - з розрахунку 1 посада в зміну.
41. Посади сестер медичних відділу ДРТ з розрахунку
1000000 населення відповідної територіальної одиниці: 1 посада старшої сестри медичної; 1 посада операційної сестри медичної; 4 посади сестер медичних.
42. Посада сестри медичної організаційно-методичного
відділу - 1 посада на перинатальний центр.
43. Посади медичних реєстраторів вводяться: 1 посада до 100 ліжок, 2 посади на 100 ліжок і більше; 1 посада на 7 лікарів жіночої консультації блоку; 1 посада у медичному архіві 500 ліжок
44. Посада головної сестри медичної у консультативній жіночої
консультації вводиться у кожному перинатальному центрі.
45. Посади старших акушерок, старших сестер медичних
відділень вводяться відповідно до посад завідувачів відділеннями.
46. Посада старшої операційної сестри медичної вводиться у
перинатальному центрі за наявності не менше 3 посад операційних
сестер медичних і сестер медичних перев'язувальних.
47. Посада завідуючих реєстратури встановлюється у
консультативній жіночої консультації з числом посад медичних
реєстраторів не менше 10.
48. Посади молодших сестер медичних або молодших сестер
медичних для догляду за хворими вводяться: а) для обслуговування гінекологічних відділень, відділень
медицини плода та раннього терміну вагітності, відділень патології
вагітності та екстрагенітальної патології, відділення сумісного
перебування матері та дитини, відділення виходжування
новонароджених з низькою та дуже низькою масою тіла при
народженні, відділення для новонароджених, які мають відхилення в
стані здоров'я, на виїзну бригаду невідкладної
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги, у
приймальному відділенні - 1 цілодобовий пост на кожний цілодобовий
пост акушерок, сестер медичних цих відділень; б) для обслуговування індивідуальних та сімейних пологових
залів (палат) - 1 посада на кожні 4 індивідуальні чи сімейні
пологові зали (палати). Додатково - 1 посада молодшої сестри медичної вводиться для
обслуговування приймально-оглядових кабінетів відділень.
49. Посади молодших сестер медичних вводяться: а) в операційних і перев'язувальних - відповідно до посад
сестер медичних зазначених кабінетів, включаючи посаду старшої
операційної сестри медичної; б) для обслуговування кімнати для відвідувачів у
перинатальних центрах до 100 ліжок - 1 посада, до 200 ліжок -
2 посади; понад 200 ліжок - 3 посади; в) у жіночій консультації - з розрахунку 1 посада на 3 посади
лікарів, які ведуть амбулаторний прийом; г) у лабораторії - 1 посада на 4 посади лікарів-лаборантів,
фельдшерів-лаборантів і лаборантів; ґ) в рентгенівському кабінеті - відповідно до посад
лікарів-рентгенологів, у фізіотерапевтичному кабінеті - 1 посада
на 2 посади сестер медичних з фізіотерапії, а за наявності водо-,
грязе-, озокерито-, парафінолікування - на кожну посаду сестри
медичної, яка надає вказані процедури.
50. Посади молодших сестер-буфетниць медичних вводяться з
розрахунку 1 посада в зміну на кожне акушерське і гінекологічне
відділення.
51. Посади молодших сестер-прибиральниць медичних вводяться з
розрахунку 1 посада на кожне акушерське і гінекологічне
відділення, а за наявності у відділенні понад 80 ліжок (або площі
відділень понад 600 кв.м) - 2 посади на відділення.
52. Посади молодших сестер медичних відділу безпліддя з
ліжками ДРТ розраховуються на 1000000 населення відповідної
територіальної одиниці: 4 посади палатних молодших сестер медичних; 1 посада молодшої сестри-буфетниці медичної; 1 посада сестри-прибиральниці молодшої.
53. Посади молодшого медичного персоналу відділень
анестезіології та інтенсивної терапії з методами еферентної
терапії, трансфузіології, центральної стерилізаційної,
діагностичного блоку встановлюється за штатними нормативами
зазначених підрозділів (додаток 26).
54. Посади сестер-господинь вводяться: 1 посада на кожне відділення стаціонару; 1 посада за наявності не менше 8 посад лікарів у
консультативній жіночої консультації
55. Посади дезінфекторів вводяться з розрахунку 1 посада в
зміну роботи стаціонарної дезінфекційної установки.
56. Персонал аптек:
56.1. Посада завідувача-провізора встановлюється в
перинатальному центрі на 100 і більше ліжок.
56.2. Посади провізорів-технологів або фармацевтів
установлюються у пологовому будинку до 300 ліжок - 1 посада, понад
300 ліжок - 2 посади.
56.3. Посади провізора-аналітика вводяться з розрахунку
0,5 посади у перинатальному центрі на 100 і більше ліжок.
5.7. Посада молодшої сестри-мийниці встановлюється в кожному
перинатальному центрі на 100 і більше ліжок.
57. На виїзні бригади невідкладної акушерсько-гінекологічної
та неонатологічної допомоги перинатального центру створюються
окремі цілодобові пости водіїв.
58. Штатні нормативи персоналу медико-генетичного центру у
складі перинатального центру:
------------------------------------------------------------------ Найменування посади |Штати медико-генетичного центру| | у складі перинатального | --------------------------------+-------------------------------| Завідувач - лікар-генетик | 1 | --------------------------------+-------------------------------| Лікар-генетик | 3 | --------------------------------+-------------------------------| Лікар-акушер-гінеколог | 2 | --------------------------------+-------------------------------| Лікар з ультразвукової | 2 | діагностики | | --------------------------------+-------------------------------| Лікар-лаборант генетик | 4 | --------------------------------+-------------------------------| Інженер-електронік | 1 | --------------------------------+-------------------------------| Інженер-програміст | 1 | --------------------------------+-------------------------------| Фельдшер-лаборант (лаборант) | 4 | --------------------------------+-------------------------------| сестра медична | 9 | --------------------------------+-------------------------------| реєстратор медичний | 2 | --------------------------------+-------------------------------| Молодша медична сестра | 5 | -----------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Штати медико-генетичних центрів вводяться за умови роботи
центру в дві зміни, виходячи з норм навантаження на одну посаду: - лікаря-генетика, лікаря-акушера-гінеколога - з розрахунку
прийому в середньому 1200 сімей на рік (5 сімей у зміну роботи - з
розрахунку 1 година 30 хвилин на консультацію при первинному
зверненні); - лікаря з ультразвукової діагностики - з розрахунку 1800
вагітних на рік; - лікаря-лаборанта генетика та фельдшера-лаборанта
(лаборанта) - на 200 досліджень на рік при візуальному аналізі
хромосом; при автоматизованому аналізі хромосом кількість
досліджень збільшується в 1,3 рази; - лікаря-лаборанта генетика та фельдшера-лаборанта - на
100 клітинних культур амніотичної рідини чи 200 біоптатів на рік;
при автоматизованому аналізі хромосом кількість досліджень
збільшується в 1,3 рази; - лікаря-лаборанта генетика та фельдшера-лаборанта - з
розрахунку 450 біохімічних та молекулярно-генетичних досліджень на
рік.
2. На посаді лікаря-невролога дитячого, лікаря-ендокринолога,
лікаря-акушера-гінеколога, лікаря з ультразвукової діагностики
можуть працювати лікарі, які крім основної спеціалізації, пройшли
підготовку з медичної генетики.
3. Посади лікарів-лаборантів генетиків можуть бути замінені
за відомістю заміни на посади біологів генетичної лабораторії. На
посаді біолога генетичної лабораторії можуть працювати біологи, що
пройшли спеціалізацію з лабораторної генетики.
4. Посада сестри медичної (процедурної) вводиться в кожному
центрі.
5. Медико-генетичний кабінет організовується в перинатальних
центрах III рівня за штатними нормативами: лікар-генетик -
1 посада, сестра медична - 1 посада.
Кількість посад лікарів спеціалістів та посад середнього і
молодшого медичного персоналу за кожною окремою спеціальністю
визначається з урахуванням потреби та наявності можливості
укомплектування кадрами, без збільшення загальної чисельності
галузі охорони здоров'я та витрат бюджетів всіх рівнів на їх
утримання, а саме за рахунок реформування галузі охорони здоров'я.
{ Наказ доповнено Примірними штатними нормативами згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 160 ( v0160282-12 ) від
12.03.2012 }


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: