open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.06.2011 N 513

Про завершення

дослідно-експериментальної роботи

на базі Авторського навчально-виховного

комплексу м. Ужгорода

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України
від 17.10.2002 N 588 "Про проведення дослідно-експериментальної
роботи на базі Авторського навчально-виховного комплексу
м. Ужгорода" проводилась дослідно-експериментальна робота за темою
"Реалізація культуротворчої моделі загальноосвітнього навчального
закладу". За результатами дослідно-експериментальної роботи створено
культуротворчу модель, основоположною ідеєю якої стало
забезпечення високого рівня загальноосвітньої підготовки учнів,
формування художньо-естетичної освіченості, мовної, екологічної
культури, громадянськості, розвитку індивідуальних здібностей і
талантів учнів. У зв'язку з вищезазначеним Н А К А З У Ю:
1. Дослідно-експериментальну роботу за темою "Реалізація
культуротворчої моделі загальноосвітнього навчального закладу" на
базі Авторського навчально-виховного комплексу м. Ужгорода вважати
завершеною.
2. Зняти статус експериментального загальноосвітнього
навчального закладу всеукраїнського рівня з Авторського
навчально-виховного комплексу м. Ужгорода.
3. Затвердити Положення про "Малу мистецьку академію"
Авторського навчально-виховного комплексу Ужгородської міської
ради Закарпатської області, що додається.
4. Розмістити наказ на офіційному веб-сайті Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України (www.mon.gov.ua).
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра Б.М.Жебровський

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління освіти

Ужгородської міської ради ____________ П.Я.Кіндюх

27.12.2010

ПОЛОЖЕННЯ

про "Малу мистецьку академію"

Авторського навчально-виховного комплексу

Ужгородської міської ради Закарпатської області

Загальна частина
1. "Мала мистецька академія" (далі "ММА") - це структурний
підрозділ Авторського навчально-виховного комплексу м. Ужгорода,
який забезпечує права громадян на естетичну та художню освіту.
2. Це Положення розроблено на основі Статуту Авторського
навчально-виховного комплексу м. Ужгорода (далі - АНВК).
3. "ММА" у своїй діяльності керується цим Положенням та
статутом АНВК.
4. Головним завданням "ММА" є: - реалізація державної політики в галузі естетичного навчання
та виховання; - запровадження виховної системи у художньо-естетичному
напрямі; - розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань; - органічне поєднання навчання і виховання з метою передачі
молодому поколінню багатства духовної культури народу; підвищення
художньо-естетичної культури, розвитку індивідуальних здібностей
та талантів учнів. - створення умов для передачі вихованцям мистецьких
цінностей, які виробила світова цивілізація; - запровадження системи варіативного навчання та виховання
відповідно до особистісних потреб і здібностей дошкільнят та
учнів, широкого застосування народної педагогіки, інноваційних
педагогічних технологій навчання та виховання.
5. Діяльність "ММА" будується на принципах: доступності,
гуманізму, особистісного підходу викладачів до дітей,
педагогічного захисту і підтримки, педагогічної культури
викладачів, демократизації, культуровідповідності та альтруїзму;
взаємозв'язку естетичного та мистецького виховання; органічного
зв'язку з національною історією, культурою, традиціями.
6. "ММА" має свою емблему, вимпел, гімн.
7. Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до
авторських, варіативних програм навчання і виховання дітей
дошкільного, шкільного віку.
Порядок утворення

"Малої мистецької академії"
8. "ММА" є добровільним об'єднанням в структурі АНВК.
9. "ММА" є юридичною особою, знаходиться на балансі АНВК
м. Ужгорода.
10. "ММА" діє на підставі статуту АНВК та на основі цього
Положення. Статут затверджується педагогічною радою АНВК.
11. До складу "ММА" входять такі гуртки та секції: - музична (вокально-хорова, гра на окремих музичних
інструментах, музичний фольклор, гра на сопілці тощо); - хореографічна (народні, класичні та модерні танці, танці
народів світу та Закарпаття, постановка балетів); - образотворчого.мистецтва (живопис, рисунок, графіка); - народних промислів (кераміка, гончарство, писанкарство,
художня обробка дерева); - театральної діяльності (опера, музично-драматичний жанр,
постановка казок, ляльковий театр різних видів тощо). "ММА" може мати клуби, секції, об'єднання
художньо-естетичного навчання та виховання тощо.
12. Реорганізація "ММА" проводиться у разі заміни його типу
або форми власності. Реорганізація та ліквідація "ММА" проводиться у порядку,
встановленому цим Положенням.
Організація навчально-виховного процесу "ММА"
13. Навчально-виховний процес у "ММА" здійснюється відповідно
до робочого навчального плану, складеного керівництвом "ММА" за
вимогами навчально-виховного процесу у позаурочний час. План-схема
додається.
14. "ММА" працює за авторськими програмами, навчальними
посібниками, затвердженими у встановленому порядку, й реалізує
навчально-виховні завдання відповідно до вікових особливостей та
природних здібностей і талантів дітей.
15. "ММА" обирає власні форми, засоби і методи навчання та
виховання у межах, визначених Статутом АНВК.
16. Варіативність навчально-виховного процесу "ММА"
забезпечується наявністю у її змісті таких компонентів: - шкільного, який визначається адміністрацією, педагогічним
колективом АНВК, із урахуванням інтересів і побажань учнів, їх
батьків, реалізації державної політики в галузі естетичного
навчання та виховання; - визначених Міністерством освіти і науки для дошкільників
загальної кількості виховних занять з музики, образотворчого
мистецтва, хореографії, театру та народних промислів.
17. Мережа секцій, гуртків у "ММА" формується на підставі
нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв
та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного
процесу.
18. Територія обслуговування для "ММА" не встановлюється.
Учні зараховуються до навчально-виховного закладу незалежно від
місця проживання.
19. Прийом учнів до "ММА" здійснюється на конкурсній основі
відповідно до талантів та здібностей дітей. За наявністю вакантних
місць у навчально-виховному закладі можливий додатковий набір.
20. Зарахування учнів здійснюється, як правило, до початку
навчального року за наказом керівника "ММА" (директора АНВК), що
видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви
батьків або осіб, які їх замінюють), свідоцтва про народження
(копії), медичної довідки встановленого зразка, угоди між батьками
(або особами, що їх заміняють) та директором АНВК "ММА".
21. Зарахування дітей у дошкільні виховні групи "ММА"
проводиться після пред'явлення документів, передбачених Статутом
АНВК.
22. Навчально-виховний процес здійснюється за різними
формами: у вигляді уроків, лекцій та практичних занять.
23. "ММА" може реалізовувати освітні програми і надавати
платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим
Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг розроблено згідно з Постановою
Кабінету Міністрів України N 38 ( 38-97-п ) від 20.01.97 р.,
погодженої з Міністерством фінансів України, затвердженої
Міністерством економіки України від 27.10.97 р. N 383/239/131, зі
змінами та доповненнями.
24. Навчальний рік у "ММА" починається 1 вересня і
закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Тривалість
навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм, але
не може бути менше 175 робочих для учнів молодшого шкільного віку,
190 робочих днів - для учнів середнього та старшого шкільного
віку, для дітей дошкільного віку - 190 робочих днів. Структура навчального року та режим роботи "ММА", а також
тижневе навантаження учнів встановлюються в межах часу, що
передбачений робочим навчальним планом АНВК. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види
діяльності забороняється (крім випадків, передбачених
законодавством України). Тривалість канікул протягом навчального року не повинна
становити менш як 30 календарних днів.
25. Тривалість занять у "ММА" становить: для дошкільників -
25-30 хвилин; для учнів молодого шкільного віку - 35-40 хвилин;
для учнів середнього та старшого шкільного віку - 45 хвилин. Зміна
тривалості занять допускається за погодженням з відділом освіти та
державною районною санітарно-епідеміологічною станцією.
26. Тривалість між заняттями встановлюється з урахуванням
потреб в організації відпочинку і харчування учнів, але не менш як
10 хвилин.
27. Щоденна кількість та послідовність навчальних занять,
спрямованих на розвиток творчих здібностей, нахилів і обдарувань
учнів, визначається розкладом, що складається на весь навчальний
рік відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог,
погоджується з Координаційною радою і затверджується керівником
"ММА".
28. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються
викладачем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних
вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
29. Учням, які закінчили "ММА", видається свідоцтво
(сертифікат) про позашкільну освіту.
30. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми
морального і матеріального заохочення: нагородження похвальним
листом, похвальною грамотою, цінними подарунками або преміями за
рахунок позабюджетних коштів згідно Положення про преміювання.
31. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам "ММА"
свідоцтв (сертифікатів), похвальних листів та грамот здійснюється
Координаційною радою та керівником "ММА", відповідними місцевими
органами управління освіти.
Учасники навчально-виховного процесу
32. Учасниками навчально-виховного процесу в "ММА" є: - діти дошкільного віку; - діти молодшого, середнього та старшого шкільного віку; - адміністрація; - педагогічні працівники; - інженерно-технічні працівники та допоміжний персонал; - батьки або особи, які їх замінюють.
33. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права
і обов'язки визначаються цим Положенням, Статутом АНВК, правилами
внутрішнього розпорядку "ММА".
34. Учні "ММА" мають право: - на вибір гуртків, секцій, клубів з художньо-естетичного
напряму відповідно до своїх здібностей та талантів; - на користування матеріально-технічною базою
навчально-виховного закладу; - брати участь у різних конкурсах, фестивалях, концертах
тощо; - на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і
фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь,
гідність; - на безпечні і нешкідливі умови навчання; - на моральне та матеріальне заохочення за перемогу в
творчих, художньо-естетичних змаганнях, конкурсах, фестивалях,
концертах.
35. Учні зобов'язані: - наполегливо оволодівати основами наук творчого спрямування,
практичними навичками; постійно працювати над самовдосконаленням; - берегти та примножувати кращі традиції "ММА"; - дотримуватися вимог статуту АНВК, правил внутрішнього
розпорядку "ММА"; - бережливо ставитись до державного майна; - дотримуватися правил особистої гігієни;
36. Педагогічні працівники мають право на: - захист професійної честі, гідності; - самостійний вибір форм, методів, засобів навчально-виховної
роботи, не шкідливих для здоров'я учнів; - участь в обговоренні та вирішенні питань організації
навчально-виховного процесу "ММА"; - виявлення педагогічної ініціативи; - позачергову атестацію з метою отримання відповідної
категорії, педагогічного звання; - підвищення кваліфікації, перепідготовку; - на моральне і матеріальне заохочення за досягнення високих
результатів у навчанні і вихованні учнів: нагородження подякою,
грамотами, преміями, присвоєння педагогічних звань; - отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в
порядку, визначеному законодавством України; - на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення
відповідно до чинного законодавства. Відволікання педагогічних працівників від виконання
професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків,
передбачених законодавством України.
37. Педагогічні працівники зобов'язані: - забезпечувати належний рівень викладання навчальних
дисциплін "ММА" відповідно до навчальних програм (до робочого
плану, складеного керівництвом "ММА" за вимогами
навчально-виховного процесу у позаурочний час); - сприяти розвитку інтересів, талантів та здібностей учнів; - сприяти зростанню іміджу "ММА"; - виховувати в учнів повагу до народних традицій та звичаїв,
духовних та культурних надбань народу України; - постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну
майстерність; виконувати Статут АНВК, правила внутрішнього
розпорядку "ММА"; - виконувати накази і розпорядження керівника "ММА".
38. Обсяг навчального навантаження визначається на підставі
законодавства керівником "ММА" і затверджується наказом АНВК або
відповідним органом управління освіти. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної
ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного
працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального
року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих
занять, що передбачається робочим навчальним планом "ММА", або за
письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням
законодавства про працю.
39. Керівник "ММА" призначає керівників гуртків та секцій, їх
права і обов'язки визначаються цим Положенням, правилами
внутрішнього розпорядку "ММА" та Статутом АНВК.
40. У навчально-виховному закладі "ММА" обов'язково
проводиться атестація педагогічних працівників відповідно до
порядку, встановленого Міністерством освіти і науки.
41. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних
та інших працівників "ММА", інші трудові відносини регулюються
законодавством України про працю та іншими законодавчими актами.
42. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут
АНВК, правила внутрішнього розпорядку "ММА", не виконують
посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або
за результатами атестації не відповідають займаній посаді,
звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
43. Права і обов'язки інженерно-технічних працівників та
допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством,
Статутом та правилами внутрішнього розпорядку "ММА".
44. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: - обирати і бути обраними до батьківських комітетів; - звертатись до керівника "ММА" з питань навчання і виховання
дітей та учнів; - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення
організації навчально-виховного процесу та зміцненні
матеріально-технічної бази "ММА"; - надавати грошову допомогу "ММА".
45. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть
відповідальність за здобуття дітьми позашкільної освіти і
зобов'язані: - забезпечувати умови для здобуття дитиною освіти в галузі
художньо-естетичного напряму; - створювати належні умови для розвитку природних здібностей
та талантів дітей; - поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, повагу
до національної культури; - відшкодувати збитки, що нанесли їх діти майну навчального
закладу.
46. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють,
обов'язків, передбачених Статутом АНВК та цим Положенням, "ММА"
може порушити клопотання про відповідальність таких осіб.
Управління "ММА"
47. Управління "ММА" здійснюється її керівником за наказом
директора АНВК і погоджується з управлінням освіти і науки
м. Ужгорода.
48. Вищим органом керівництва "ММА" є координаційна рада, до
складу якої входять директор АНВК, керівник "ММА", завідувачка
дошкільним навчальним закладом, представник батьківської
громадськості. Координаційну раду очолює керівник "ММА". Координаційна рада "ММА" діє на підставі угод про
співробітництво, збирається двічі на рік. Безпосередньо
керівництво навчально-виховним процесом у "ММА" здійснюється через
функціональну службу: заступників директорів АНВК, "ММА",
методиста дошкільного навчального закладу, які працюють за планами
спільної діяльності.
49. До Координаційної ради обираються пропорційно
представники від педагогічного колективу, учнів середнього та
старшого шкільного віку, батьків і громадськості. Координаційна рада "ММА": - організовує виконання власних рішень; - спільно з адміністрацією АНВК розглядає і затверджує план
роботи "ММА" та здійснює контроль за його виконанням; - разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням
Статуту АНВК; - затверджує режим роботи "ММА"; - запрошує до співробітництва діячів культури, членів творчих
спілок, працівників підприємств, установ, організацій; - приймає рішення про нагородження учнів, педагогічних
працівників; - разом із Координаційною радою визначає доцільність вибору
навчальних програм художньо-естетичного профілю, робочих
навчальних планів, враховуючи можливості та здібності учнів; - погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік; - заслуховує звіт голови ради, інформацію керівника та його
заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської
діяльності; - виносить на розгляд пропозиції щодо поліпшення організації
позашкільної роботи з учнями; - виступає ініціатором проведення добродійних акцій; - вносить на розгляд до відповідного органу управління
освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення
учасників навчально-виховного процесу "ММА"; - розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з
питань роботи "ММА".
50. При "ММА" за рішенням Координаційної ради можуть
створюватися і діяти батьківський комітет, асоціації тощо.
51. Безпосереднє керівництво "ММА" здійснює його керівник.
Керівником може бути тільки громадянин України, який має вищу
педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж
педагогічної роботи не менш як 3 роки.
52. Керівник "ММА" та його заступники призначаються і
звільняються з посади директором АНВК за погодженням з управлінням
освіти і науки м. Ужгорода.
53. Керівник "ММА": - здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує
раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови
для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; - організовує позашкільний навчально-виховний процес; - забезпечує контроль за виконанням навчальних планів
(робочого плану) програм, авторських програм, рівнем досягнень
учнів; - відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного
колективу; - створює необхідні умови для участі учнів у конкурсах,
фестивалях, концертах тощо; - забезпечує дотримання вимог охорони дитинства,
санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та
виховання, заохочення творчих пошуків; - призначає керівників гуртків та секцій; - здійснює контроль за проходженням працівниками у
встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це
відповідальність; - розпоряджається в установленому порядку майном "ММА" і
коштами; - видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження та
контролює їх виконання; - за погодженням із профспілковим комітетом затверджує
правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників
"ММА"; - створює умови для творчого зростання педагогічних
працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів
навчання та виховання; - несе відповідальність за свою діяльність перед учнями,
батьками, педагогічними працівниками та Координаційною радою.
54. Керівник "ММА" є головою Координаційної ради - постійно
діючого вищого органу громадського самоврядування "ММА".
55. Координаційна рада розглядає питання: - удосконалення навчально-виховного процесу, планування та
режиму роботи "ММА"; - випуску учнів, видачі свідоцтв (сертифікатів) про
відповідний рівень позашкільної освіти, нагородження за досягнення
у навчанні; - підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку
їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний
процес досягнень у сфері художньо-естетичного профілю; - морального та матеріального заохочення учнів і працівників
"ММА" згідно Положення про преміювання.
56. Робота координаційної ради планується в довільній формі
відповідно до потреб "ММА". Кількість засідань координаційної ради
визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів
на рік. Члени координаційної ради мають право виносити на її розгляд
актуальні питання навчально-виховного процесу "ММА".
57. Для організації науково-методичної роботи з предметів
художньо-естетичного профілю у "ММА" створюються предметні
кафедри, які організовують роботу з підвищення рівня професійної
майстерності керівників гуртків та секцій художньо-естетичного
напряму, забезпечують обмін досвідом кращих викладачів,
розробляють авторські програми. Очолює кафедру завідувач.
58. Методична рада створюється із кола досвідчених і
кваліфікованих викладачів, завідуючих кафедрами. Методичну раду очолює керівник "ММА" або його заступник з
методичної роботи. Методична рада займається розробкою концепції
"ММА", навчальних планів, розглядає авторські навчальні програми,
які представлені предметними кафедрами художньо-естетичного
напряму; організовує роботу зі створення навчальних і методичних
посібників.
Матеріально-технічна база
59. Матеріально-технічна база "ММА" включає будівлі, споруди,
землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності,
вартість яких відображено у балансі АНВК.
60. Майно "ММА" належить на правах оперативного управління
відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і
Статуту АНВК та укладених ним угод.
61. "ММА" відповідно до чинного законодавства користується
землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за
дотримання вимог та норм їх охорони.
62. Вилучення основних фондів, необоротних активів та іншого
майна "ММА" проводиться лише у випадках, передбачених чинним
законодавством. Збитки, завдані "ММА" внаслідок порушення його
майнових прав іншими юридичними та фізичними особами,
відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
63. Для забезпечення навчально-виховного процесу база "ММА"
складається: із навчальних кабінетів з образотворчого мистецтва
(живопису, рисунка, графіки); майстерень народних промислів
(кераміки, гончарства, писанкарства, художньої обробки дерева);
театральної студії; хореографічної зали, хорового класу, актового
залу, науково-методичного кабінету, музею історії хору
"Едельвейс"; їдальні, приміщення для інженерно-технічного та
допоміжного персоналу тощо.
Фінансово-господарська діяльність
64. Фінансування "ММА" здійснюється його засновником
відповідно до встановленого законодавством порядку за рахунок
коштів місцевого бюджету.
65. Фінансово-господарська діяльність "ММА" здійснюється на
основі його кошторису. Джерелами формування кошторису "ММА" є: - кошти місцевого бюджету; - кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому
нормативами фінансування дошкільної та позашкільної освіти для
забезпечення художньо-естетичного навчання та виховання; - кошти, отримані за надання платних послуг; - доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання (за
згодою); - благодійні внески юридичних та фізичних осіб.
66. У "ММА" створюється фонд, який формується з урахуванням
матеріально-побутових потреб дітей дошкільного віку, учнів
середнього та старшого шкільного віку за рахунок коштів
засновників та бюджету в розмірі не менше одного відсотка витрат
на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з
інших джерел. Кошти фонду зберігаються відповідно до кошторису, що
затверджується керівником "ММА". Невикористані за звітний період
кошти цього фонду вилученню не підлягають і використовуються за
призначенням у наступному році. Облік і використання коштів фонду здійснюється "ММА" згідно з
наказом керівника, що видається на підставі рішення Координаційної
ради "ММА", відповідно до порядку, передбаченого статутом АНВК. Контроль за правильним використанням коштів фонду здійснює
Координаційна рада "ММА".
67. "ММА" має право на придбання та оренду необхідного
обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами
будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи,
фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють
поліпшенню соціально-побутових умов колективу. 68. Для, досягнення високого рівня художньо-естетичної
освіти, забезпечення виконання Робочого навчального плану "ММА",
вводять додаткові ставки для організації студій, гуртків, секцій
та інших об'єднань учнів, а також кошти для оплати окремих лекцій,
курсів за вибором, з розрахунку 1500 годин на рік.
69. У "ММА" для забезпечення мистецько-творчої роботи,
впровадження авторських програм за рахунок коштів місцевого
бюджету вводяться додаткові штатні одиниці: - керівник "ММА" - 1 ставка; - зразкові та народні колективи - 3 ставки.
70. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку в "ММА"
визначається законодавством та нормативно-правовими актами
Міністерства освіти і науки та інших центральних органів
виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. "ММА" самостійно веде бухгалтерський облік.
71. Звітність про діяльність "ММА" встановлюється відповідно
до законодавства у встановленому порядку.
Міжнародне співробітництво
72. "ММА" за наявності належної матеріально-технічної та
соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити
міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх
програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі
зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
73. "ММА" має право відповідно до чинного законодавства
укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами,
науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими
об'єднаннями інших країн.
74. Міжнародна діяльність розглядається як обов'язкова
частина навчально-виховного процесу "ММА".
Контроль за діяльністю "ММА"
75. Контроль за діяльністю "ММА" здійснюється з метою
забезпечення реалізації державної політики в галузі естетичного
навчання та виховання.
76. Контроль здійснює адміністрація АНВК, управління освіти
та науки м. Ужгорода.
77. Основною формою державного контролю за діяльністю "ММА" є
атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у
порядку, встановленому Міністерством освіти і науки.
78. У період між атестацією проводяться перевірки
(інспектування) "ММА" з питань, пов'язаних з його
навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих
перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної
роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не
пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його
засновником (власником) відповідно до законодавства.
Керівник З.З.Жофчак

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: