open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.08.2003 N 513

Про створення постійно діючого тендерного комітету

Міністерства фінансів з питань закупівлі послуг,

пов'язаних із здійсненням державних зовнішніх

запозичень, обслуговуванням і погашенням

державного боргу
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства фінансів

N 208 ( v0208201-04 ) від 19.03.2004 )

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від
30.05.03 N 384 ( z0421-03 ) "Про порядок закупівлі послуг,
пов'язаних із здійсненням державних зовнішніх запозичень,
обслуговуванням і погашенням державного боргу", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 02.06.03 за N 421/7742 Н А К А З У Ю:
1. Створити постійно діючий тендерний комітет Міністерства
фінансів з питань закупівлі послуг, пов'язаних із здійсненням
державних зовнішніх запозичень, обслуговуванням і погашенням
державного боргу у складі: Ярошенко Федір Олексійович, перший заступник Міністра
фінансів, голова тендерного комітету; Копилов Вадим Анатолійович, заступник Міністра фінансів,
заступник голови тендерного комітету; Шаповалов Анатолій Васильович, заступник Міністра фінансів; Гриценко Олександр Вікторович, начальник Управління роботи з
комерційними борговими зобов'язаннями Департаменту управління
державним боргом, секретар тендерного комітету; Адаменко Вадим Григорович, начальник Управління роботи з
некомерційними борговими зобов'язаннями Департаменту управління
державним боргом; Башинська Ольга Миколаївна, начальник Управління планування
та аналізу боргової політики Департаменту управління державним
боргом; Колосова Вікторія Павлівна, начальник Управління
співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями
Департаменту управління державним боргом; Пахачук Галина Данилівна, директор Департаменту управління
державним боргом; Притула Єгор Михайлович, заступник директора Департаменту
організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра; Чалий Володимир Дмитрович, начальник
Адміністративно-господарського управління. Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 208
( v0208201-04 ) від 19.03.2004 )
2. Затвердити Положення про постійно діючий тендерний комітет
з питань закупівлі послуг, пов'язаних із здійсненням державних
зовнішніх запозичень, обслуговуванням і погашенням державного
боргу (додається).
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший віце-прем'єр-міністр
України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров

Додаток

до наказу Міністерства

фінансів України

21.08.2003 N 513

ПОЛОЖЕННЯ

про постійно діючий тендерний комітет

Міністерства фінансів України з питань

закупівлі послуг, пов'язаних із здійсненням

державних зовнішніх запозичень, обслуговуванням

і погашенням державного боргу

1. Загальні положення
1.1. Положення про постійно діючий тендерний комітет
Міністерства фінансів України з питань закупівлі послуг,
пов'язаних із здійсненням державних зовнішніх запозичень,
обслуговуванням і погашенням державного боргу (далі - Положення)
розроблено з метою проведення закупівель специфічних послуг
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.03
N 385 ( 385-2003-п ) "Про закупівлю послуг, пов'язаних із
здійсненням державних зовнішніх запозичень, обслуговуванням і
погашенням державного боргу" та наказу Міністерства фінансів
України від 30.05.03 N 384 ( z0421-03 ) "Про порядок закупівлі
послуг, пов'язаних із здійсненням державних зовнішніх запозичень,
обслуговуванням і погашенням державного боргу".
1.2. Положення визначає порядок створення, загальні
організаційні та процедурні засади діяльності постійно діючого
тендерного комітету Міністерства фінансів України з питань
закупівлі послуг, пов'язаних із здійсненням державних зовнішніх
запозичень, обслуговуванням і погашенням державного боргу
(далі - ТК), а також права, обов'язки та відповідальність його
членів.
1.3. ТК у своїй діяльності керується чинним законодавством,
нормативно-правовими актами Міністерства фінансів, цим Положенням,
тендерною документацією та рішеннями, які приймаються самим ТК.
1.4. Основними завданнями ТК є визначення процедури
здійснення закупівель специфічних послуг, затвердження критеріїв
оцінки пропозицій, а також оцінка та зіставлення тендерних
пропозицій учасників і визначення переможця торгів відповідно до
передбаченої тендерними документами методики.
1.5. ТК зобов'язаний забезпечувати збереження
конфіденційності інформації, що стосується предмету його
діяльності.
2. Склад та порядок створення тендерного комітету
2.1. Постійно діючий ТК формується чисельністю не менше
5 осіб.
2.2. До складу ТК входять: голова тендерного комітету,
заступник голови, секретар тендерного комітету та члени тендерного
комітету.
2.3. Головою ТК призначається один із керівників Мінфіну
України, який рекомендується Міністром.
2.4. Членами ТК можуть бути керівництво Міністерства, а також
керівники структурних підрозділів Міністерства фінансів України.
2.5. Склад ТК затверджується наказом Міністерства фінансів
України.
2.6. Голова ТК здійснює керівництво тендерним комітетом,
організовує його роботу та несе персональну відповідальність за
виконання покладених на ТК завдань.
2.7. Голова ТК: - веде засідання ТК; - вирішує питання стосовно забезпечення діяльності ТК; - звітує Міністру фінансів про стан робіт, що виконуються ТК; - пропонує персональний склад ТК; - пропонує порядок денний засідань ТК.
2.8. Заступник голови ТК допомагає голові ТК організовувати
роботу тендерного комітету та за дорученням голови ТК може
тимчасово виконувати його обов'язки.
2.9. Секретар ТК веде та оформлює протоколи засідань
тендерного комітету, забезпечує оперативне інформування членів
тендерного комітету стосовно організаційних питань його
діяльності, за дорученням голови ТК виконує іншу організаційну
роботу.
2.10. Голова ТК в разі відсутності секретаря ТК на засіданні
тендерного комітету доручає тимчасово виконувати його функції
іншому члену тендерного комітету.
2.11. Члени ТК на засіданнях тендерного комітету беруть
участь в обговоренні та приймають рішення вибору процедури
закупівлі специфічних послуг; оцінки та зіставлення тендерних
пропозицій; визначення переможця торгів (тендеру).
2.12. Члени ТК зобов'язані: додержуватись норм чинного
законодавства в сфері державних закупівель, відповідних актів
Мінфіну України, цього Положення, тендерних документів, об'єктивно
та неупереджено розглядати тендерні пропозиції учасників,
забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що
стосується предмету діяльності ТК.
2.13. Члени ТК мають право: брати участь в усіх засіданнях
тендерного комітету та формуванні його рішень, знайомитися з усіма
матеріалами, що стосуються оцінки та зіставлення тендерних
пропозицій учасників, виносити питання на розгляд ТК, а також на
занесення своєї окремої думки до протоколу ТК.
3. Організація діяльності тендерного комітету
3.1. Формою роботи ТК є закриті засідання. Дата засідань
визначається головою ТК.
3.2. Засідання тендерного комітету проводить голова ТК або,
за його дорученням, заступник.
3.3. На засідання ТК в разі необхідності запрошуються
представники Робочої групи ТК.
3.4. До ознайомлення з тендерними пропозиціями учасників
допускаються виключно члени ТК, а також, за рішенням ТК, члени
Робочої групи.
3.5. Рішення ТК приймаються на закритих засіданнях у
присутності не менше двох третин його складу відкритим
голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу
голосів голос голови ТК є вирішальним.
3.6. Рішення ТК оформлюються протоколами, які підписуються
всіма членами ТК, що брали участь у голосуванні.
4. Робоча група тендерного комітету
4.1. Робоча група ТК (далі - Робоча група) може створюватися
в разі необхідності з метою підготовки необхідних даних (зведень)
по тендерних пропозиціях учасників та проектів відповідних рішень
для засідань ТК.
4.2. Порядок роботи Робочої групи визначається керівником
Робочої групи, який призначається з членів ТК.
4.3. До складу Робочої групи можуть входити працівники
Мінфіну України, які мають необхідний досвід роботи, що збігається
з напрямом закупівель.
4.4. Кількісний та персональний склад Робочої групи
визначається головою ТК або його заступником на підставі завдань,
які перед нею ставляться.
4.5. Члени Робочої групи зобов'язані якісно та своєчасно
готувати необхідні матеріали (зведення) щодо аналізу тендерних
пропозицій учасників до засідань ТК, зберігати конфіденційність
інформації, що стосується предмету їх діяльності в Робочій групі.
5. Відповідальність членів тендерного комітету
5.1. Голова ТК, його заступник, секретар ТК та інші члени ТК,
а також члени Робочої групи у відповідності зі своїми
повноваженнями несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством за порушення регламенту проведення торгів
(тендерів) та тендерних процедур, правильність та об'єктивність
прийнятих рішень, недотримання вимог збереження конфіденційності
інформації, недоліки у веденні звітності.
5.2. При отриманні скарг від учасників, що беруть або брали
участь в процедурах закупівлі, голова ТК готує відповідні письмові
роз'яснення керівникові Міністерства фінансів України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: