open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.10.2009 N 512

Про затвердження Порядку здійснення контролю

за станом охорони об'єктів державних

підприємств та господарчих товариств сфери

управління Міністерства палива

та енергетики України

Відповідно до повноважень, визначених постановою Кабінету
Міністрів України від 02.11.2006 N 1540 ( 1540-2006-п ) "Про
затвердження Положення про Міністерство палива та енергетики
України", щодо організації та контролю за охороною об'єктів
паливно-енергетичного комплексу та з метою упорядкування
здійснення контролю стану охорони об'єктів на підприємствах
Міністерства палива та енергетики України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 листопада 2009 року Порядок
здійснення контролю за станом охорони об'єктів державних
підприємств та господарчих товариств сфери управління Міністерства
палива та енергетики України (далі - Порядок).
2. Керівникам державних підприємств, що належать до сфери
управління Мінпаливенерго та господарських товариств, щодо яких
Мінпаливенерго здійснює управління корпоративними правами держави
(далі - підприємства):
2.1. Узяти до відома, що з 1 січня 2010 року контроль за
станом охорони об'єктів буде здійснюватись відповідно до Порядку.
2.2. Забезпечити вивчення основних вимог Порядку працівниками
охорони.
3. Директору Департаменту фізичного захисту, пожежної безпеки
та безпеки життєдіяльності (Іванову П.А.) надати керівникам
зазначених підприємств методичну допомогу у здійсненні перевірок
стану охорони об'єктів відповідно до Порядку.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шумкову Н.Ю.
Міністр Ю.Продан

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства палива

та енергетики України

07.10.2009 N 512

ПОРЯДОК

здійснення контролю за станом охорони об'єктів

державних підприємств та господарських товариств

сфери управління Міністерства палива

та енергетики України

Відповідно до повноважень, визначених постановою Кабінету
Міністрів України від 02.11.2006 N 1540 ( 1540-2006-п ) "Про
затвердження Положення про Міністерство палива та енергетики
України", Мінпаливенерго організовує та контролює охорону об'єктів
паливно-енергетичного комплексу України. Реалізацію повноважень Мінпаливенерго, визначених
законодавством України щодо організації та контролю охорони
об'єктів паливно-енергетичного комплексу, здійснює Департамент
фізичного захисту, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності
(далі - Департамент), до компетенції якого належить методичне
керівництво, координація та контроль за діяльністю підприємств з
питань безпеки життєдіяльності. Контроль здійснюється за принципами: пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я людини,
функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і
життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у
сфері господарської діяльності; рівності прав і законних інтересів державних підприємств, що
належать до сфери управління Мінпаливенерго, та господарських
товариств, щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління
корпоративними правами держави (далі - підприємства); об'єктивності та неупередженості здійснення контролю; наявності підстав для здійснення контролю; відкритості, прозорості, плановості й системності контролю; неприпустимості дублювання повноважень органів контролю; невтручання Департаменту у статутну діяльність підприємств
щодо здійснення заходів з охорони об'єктів, якщо вона здійснюється
в межах чинних нормативно-правових актів України; відповідальності Департаменту та його посадових осіб за
шкоду, заподіяну підприємству внаслідок порушення вимог
законодавства України.
1. Загальні вимоги до здійснення контролю.
1.1. Контроль здійснюється за місцем провадження
господарської діяльності підприємств або їх відокремлених
підрозділів.
1.2. Планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час
підприємств, встановлений правилами внутрішнього трудового
розпорядку.
1.3. Департамент та підприємства мають право фіксувати процес
здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію
засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню
такого заходу.
1.4. Посадові особи Департаменту з метою з'ясування обставин,
які мають значення для повноти проведення заходу, здійснюють у
межах повноважень, передбачених цим Порядком, огляд територій або
приміщень, які використовуються для провадження діяльності з
охорони об'єктів, а також будь-яких документів чи предметів, якщо
це передбачено чинними нормативно-правовими актами України.
1.5. Плановий чи позаплановий захід повинен здійснюватися у
присутності керівника підприємства або уповноваженої ним особи.
1.6. Перед початком здійснення контролю посадова особа
Департаменту вносить запис до відповідного журналу підприємства
щодо виду та термінів проведення перевірки (за його наявності).
1.7. Діяльність Департаменту, пов'язана зі збором інформації,
метою якої є отримання відомостей про масові явища та процеси, що
відбуваються у сфері господарської діяльності, не вважається
заходами контролю.
2. Планові заходи зі здійснення контролю.
2.1. Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів,
які затверджуються наказом Мінпаливенерго до 1 грудня року, що
передує плановому.
2.2. Департамент визначає критерії, за якими оцінюється
ступінь ризику від здійснення діяльності з охорони об'єктів
паливно-енергетичного комплексу України. З урахуванням значення
прийнятного ризику для життєдіяльності всі підприємства, що
підлягають контролю, відносяться до одного з трьох ступенів
ризику: з високим, середнім та незначним. Залежно від ступеня
ризику Департаментом визначається періодичність проведення
планових заходів контролю.
2.3. До критеріїв належать: категорія об'єктів, що охороняються; матеріально-технічна база підприємства; рівень кваліфікації персоналу охорони; стан забезпечення безпеки при здійсненні заходів з охорони; рівень дотримання підприємствами законодавства України у
сфері охоронної діяльності; рівень небезпеки, а також розмір можливих втрат, пов'язаних з
неналежним виконанням заходів охорони; результати аналізу причин, пригод та інших подій з вини
працівників підрозділів охорони; можливість виникнення факторів ризику та негативних наслідків
катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та інших подій під
час виконання працівниками охорони своїх обов'язків.
2.4. До підприємств з високим ступенем ризику від провадження
заходів охорони для безпеки життя і здоров'я населення належать
підприємства, на об'єктах яких здійснюються заходи з охорони: 2.4.1. Відносно: особливо важливих об'єктів права державної власності; підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та
безпеки держави; 2.4.2. Із залученням працівників охорони: на транспортних засобах; зі зброєю та/або спеціальними засобами.
2.5. До підприємств із середнім ступенем ризику для безпеки
життя і здоров'я населення належать підприємства, що застосовують
при здійсненні заходів охорони технічні засоби охоронного
призначення, у тому числі централізованого спостереження за їх
роботою.
2.6. До підприємств з незначним ступенем ризику належать інші
суб'єкти господарювання, не віднесені до підприємств з високим і
середнім ступенем ризику.
2.7. Планові заходи контролю за діяльністю з охорони об'єктів
підприємств проводяться: з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік; із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на
півтора року; з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на два
роки.
3. Щорічно до 1 квітня Департамент готує звіт про виконання
річного плану контролю за попередній рік і готує проект наказу
Мінпаливенерго про його оприлюднення.
4. Департамент здійснює планові заходи з контролю за умови
письмового повідомлення підприємства про проведення планового
заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу. Повідомлення повинно містити: дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу; найменування юридичної особи, щодо діяльності якої
здійснюється захід; найменування Департаменту, який здійснюватиме контроль. Повідомлення надсилається листом чи телефонограмою за рахунок
коштів Мінпаливенерго або вручається особисто керівнику чи
уповноваженій особі підприємства під розписку. Підприємство має право не допускати посадову особу
Департаменту до здійснення планового заходу в разі неодержання
повідомлення про здійснення планового заходу.
5. Строк здійснення планового заходу не може перевищувати
десяти робочих днів. Продовження строку здійснення планового
заходу не допускається.
6. Позапланові заходи зі здійснення контролю.
6.1. Підставами для здійснення позапланових заходів є: подання підприємством письмової заяви до Департаменту про
здійснення заходу контролю за його бажанням; надходження до Мінпаливенерго (Департаменту) в письмовій
формі повідомлення (заяви) про грубі порушення підприємствами
(підрозділами охорони) вимог чинних нормативно-правових актів
України з питань охорони; перевірка виконання підприємствами (підрозділами охорони)
вимог Мінпаливенерго про усунення порушень чинних
нормативно-правових актів України з питань охорони в разі
ненадходження у встановлені терміни відповідної доповіді. Позаплановий захід здійснюється тільки за наявності
розпорядчого документа Мінпаливенерго на його проведення. Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті
питання, необхідність перевірки яких стала підставою для
здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у
завданні на відрядження та плану проведення заходу контролю.
6.2. Проведення позапланових заходів з інших підстав, крім
передбачених, забороняється.
6.3. Керівник підприємства або вповноважена ним особа має
право ознайомитися з підставою проведення позапланового заходу з
наданням йому копії відповідних документів.
6.4. Строк здійснення позапланового заходу не може
перевищувати п'яти робочих днів. Продовження строку здійснення
позапланового заходу не допускається.
7. Документи Мінпаливенерго щодо здійснення контролю.
7.1. Для здійснення планового заходу відповідно до річного
плану, який затверджено наказом Мінпаливенерго, оформляється
завдання на відрядження (направлення на проведення заходу) та план
проведення заходу контролю, які затверджується заступником
Міністра палива та енергетики України, відповідно до розподілу
обов'язків.
7.2. Для здійснення позапланового заходу Мінпаливенерго видає
наказ, який має містити найменування підприємства, щодо якого буде
здійснюватися захід, та предмет перевірки.
7.3. На підставі наказу оформляється завдання на відрядження
(направлення на проведення заходу) та план проведення заходу
контролю, які підписуються заступником Міністра палива та
енергетики України.
7.3. У документах Мінпаливенерго щодо здійснення контролю
зазначається: 7.3.1. У завданні на відрядження (направлення на проведення
заходу): найменування Департаменту, що здійснює захід; найменування підприємства (підрозділу охорони) та/або його
відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється
захід; місцезнаходження підприємства (підрозділу охорони) та/або
його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється
захід; номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід; дата початку та дата закінчення заходу; тип заходу (плановий або позаплановий); вид заходу (перевірка, обстеження, огляд); підстави для здійснення заходу; предмет здійснення заходу; інформація про виконання завдання на відрядження; висновки про виконання завдання. 7.3.2. У плані проведення заходу контролю: питання, що підлягають контролю та терміни їх перевірки.
7.4. Завдання на відрядження (направлення на проведення
заходу) є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку
здійснення заходу.
7.5. Перед початком здійснення заходу посадові особи
Департаменту зобов'язані пред'явити керівнику підприємства або
уповноваженій ним особі завдання на відрядження (направлення на
проведення заходу) та службове посвідчення, що засвідчує посадову
особу Департаменту. Посадова особа Департаменту без завдання на відрядження
(направлення на проведення заходу) та службового посвідчення не
має права здійснювати контроль.
8. Під час проведення заходу контролю перевіряється:
8.1. Організація охорони підприємства (об'єкта): Акт (акти) міжвідомчої (відомчої) комісії з організації
охорони кожного об'єкта; накази керівника: про організацію охорони об'єктів
підприємства; про прийняття об'єкта (об'єктів) під охорону та про
зміни виду охорони, інші керівні матеріали (положення, переліки
тощо); договори (угоди) на охорону об'єктів з підрозділами МВС
України та іншими охоронними структурами; наявність літерної (літерних) справи, порядок її ведення; відповідність розстановки варти, постів встановленій
дислокації; наявність в підрозділі охорони, варті, на постах встановленої
документації, відповідність її вимогам керівних документів; якість проведення інструктажів перед заступанням на службу; забезпеченість підрозділу охорони, варти, постів зброєю,
боєприпасами, спеціальними засобами самооборони, засобами зв'язку
візуального спостереження (у тому числі нічного), приладами для
виявлення несанкціонованого доступу до трубопроводів,
транспортними засобами, форменим, спеціальним, постовим одягом,
засобами пожежегасіння; стан обладнання об'єктів, що охороняються засобами ІТЗО, їх
обслуговування та ремонту; знання працівниками охорони положень чинного законодавства
України щодо порядку застосування зброї, спеціальних засобів
самооборони, проведення особистого огляду, огляду речей,
адміністративного затримання особи. Виконання в складі варти
обов'язків згідно табелю постів та інструкції начальника варти; організація контролю за несенням служби працівниками
підрозділу охорони; організація взаємодії відомчої воєнізованої охорони з
органами (підрозділами) внутрішніх справ України, Служби безпеки
України, Збройних Сил України, МНС України у разі виникнення
надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки, відповідно
постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 N 460
( 460-2004-п ); для підприємств з гідроелектротехнічними спорудами, виконання
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 N 416
( 416-2004-п ) "Про затвердження Порядку встановлення особливого
режиму охорони на території забороненої зони та контрольованої
зони гідроелектротехнічних споруд"; для підприємств магістрального трубопровідного транспорту
виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
16.11.2002 N 1747 ( 1747-2002-п ) "Про затвердження Правил охорони
магістральних трубопроводів".
8.2. Організація та стан внутрішньооб'єктового та пропускного
режимів: наказ керівника про пропускний та внутрішньооб'єктовий
режими; стан пропускного режиму; робота бюро перепусток, стан обліку бланків, порядок видачі
перепусток; стан діловодства в бюро перепусток. Забезпечення надійності
зберігання бланків суворої звітності; обладнання контрольно-пропускних пунктів технічними засобами
огляду, наявність службової документації; виконання працівниками охорони розпорядчих документів щодо
здійснення внутрішньооб'єктового та пропускного режиму; організація та здійснення перевірок внутрішньооб'єктового та
пропускного режиму керівництвом підприємства, адміністрацією
об'єктів, що охороняються та керівництвом підрозділу охорони; стан огорожі об'єктів, що охороняються; реагування керівника підприємства, об'єкти якого охороняються
підрозділом охорони на факти затримання осіб, якими вчинено
протиправні дії.
8.3. Робота з персоналом: стан укомплектованості підрозділу охорони згідно штату та
акту міжвідомчої (відомчої) комісії, відповідність посад Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників (наказ
Міністерства праці та соціальної політики від 29.12.2004 N 336)
( v0336203-04 ); плинність кадрів та її причини. Кількість звільнених, що
відпрацювали менше року; законність проведення прийому та звільнення працівників.
Ведення трудових книжок, книг обліку працівників підрозділу
охорони, службової книги керівника підрозділу охорони; Складається аналітична довідка щодо: складу працівників підрозділу охорони за віком, за статтю,
освітою, стажем роботи; керівного складу підрозділу охорони, відповідності займаній
посаді.
8.4. Організація та проведення службової підготовки: наявність програм, розкладів занять, облік проведених занять; наявність і якість конспектів керівників занять; організація та проведення стрільб з вогнепальної зброї,
оформлення звітних документів. Знання працівниками підрозділу охорони (в залежності від
посади): законів України "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про статус
народного депутата України" ( 2790-12 ), "Про Службу безпеки
України" ( 2229-12 ), Кримінального кодексу України ( 2341-14 ),
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ), Постанови Ради
Міністрів Української РСР від 27.02.91 N 49 ( 49-91-п ) "Про
затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні
громадського порядку", постанову Кабінету Міністрів України від
07.09.93 N 706 ( 706-93-п ) "Про порядок продажу, придбання,
реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії" чинних
нормативно-правових актів України, розпорядчих документів
Мінппаливенерго щодо організації та здійснення заходів охорони; порядку і правил надання першої допомоги при пораненнях
вогнепальною або холодною зброєю, асфіксіях, отруєннях, ураженні
електричним струмом; порядку та правил застосування протипожежних засобів. Організація та проведення початкової підготовки з особами, що
прийняті до підрозділів охорони.
8.5. Стан матеріально-технічного забезпечення: забезпеченість працівників охорони форменим одягом,
своєчасність його отримання; технічний стан службового автотранспорту, його
укомплектованість, відповідність записів про експлуатацію в
службовій документації; стан вартових, службових приміщень, кімнат зберігання зброї; забезпеченість підрозділу ВВО необхідними службово-побутовими
приміщеннями, канцелярським приладдям.
8.6. Діловодство: наявність встановлених книг, журналів, бланків; культура оформлення документів, забезпечення їх зберігання.
8.7. Зброя, боєприпаси та спеціальні засоби самооборони: виконання наказів Мінпаливенерго від 12.05.2004 N 250
( z0760-04 ) та МВС України від 21.08.98 N 622 ( z0637-98 ): наявність у керівника суб'єкта господарювання дозволу на
зберігання відомчої вогнепальної зброї, боєприпасів та пристроїв,
а також наказу про призначення посадові особи підрозділу охорони
відповідальної за облік, зберігання і використання вогнепальної
зброї, боєприпасів до неї та пристроїв; відповідність придбання вогнепальної зброї, бойових припасів
та пристроїв вимогам вищезазначених наказів; відповідність забезпеченості зброєю і боєприпасами
встановленим нормам; відповідність організації перевезення вогнепальної зброї,
боєприпасів та пристроїв встановленому порядку; організація та порядок зберігання вогнепальної зброї, бойових
припасів та пристроїв; ведення обліку відомчої вогнепальної зброї, бойових припасів
та пристроїв; наказ керівника підприємства про створення комісії для
проведення інвентаризації наявності вогнепальної зброї,
боєприпасів та пристроїв, перевірки порядку їх зберігання, обліку
та використання; наявність актів списання боєприпасів, що витрачені на
проведення навчальних стрільб чи застосування зброї; проведення інструктажів перед видачею вогнепальної зброї,
боєприпасів та пристроїв; відповідність встановленим нормам, облік, порядок видачі,
наявність, порядок зберігання спеціальних засобів самооборони.
8.8. Робота з боку керівництва підприємства по охороні
об'єктів: наявність та укомплектованість штату підрозділу, на який
покладено здійснення координації та методичного керівництва
підрозділами охорони, планування роботи, якість планів, ступінь їх
виконання; надання практичної допомоги підрозділам охорони в організації
роботи, її ефективність. Контроль за усуненням виявлених
недоліків; організація контролю виконання нормативно-правових актів
України, розпорядчих документів Мінпаливенерго з охоронної
діяльності; організація навчання керівного складу підрозділів охорони.
Якість проведення зборів, нарад, семінарів з керівним складом.
Щорічні заліки з службової підготовки; організація та проведення підвищення кваліфікації працівників
охорони; організаторська робота керівництва підприємства щодо
керівництва підрозділами охорони (апаратні, службові наради,
питання, що на них розглядаються, ступінь виконання прийнятих
рішень).
9. За результатами заходу контролю складається Акт за формою,
наведеною в додатку 1 до Порядку.
9.1. В Акті зазначається стан виконання вимог чинних
нормативно-правових актів України, розпорядчих документів
Мінпаливенерго з охорони у двох примірниках. В останній день заходу два примірники Акта підписуються
посадовими особами, які здійснювали захід, та керівником
підприємства або уповноваженою ним особою. Якщо керівник
підприємства або уповноважена ним особа не погоджується з Актом,
він/вона підписує акт із зауваженнями. Зауваження керівника підприємства або уповноваженої ним особи
щодо здійснення контролю є невід'ємною частиною Акта. У разі відмови керівника підприємства або уповноваженої ним
особи підписати Акт посадова особа Департаменту вносить до такого
Акта відповідний запис. Один примірник акта вручається керівнику підприємства або
уповноваженій ним особі.
9.2. На підставі Акта, який складено за результатами
здійснення планового заходу, протягом п'яти робочих днів з дня
завершення заходу контролю складається службова записка Директору
Департаменту з метою прийняття рішення з боку Мінпаливенерго про
усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.
9.3. Рішення Мінпаливенерго - обов'язкове для виконання щодо
усунення виявлених порушень у визначені терміни. Рішення Мінпаливенерго щодо усунення порушень, виявлених під
час здійснення заходу, повинен містити такі відомості: дату складення; тип заходу (плановий чи позаплановий); вид заходу (перевірка, обстеження, огляд); терміни усунення порушень; найменування та місцезнаходження підприємства, а також
прізвище, ім'я та по батькові його керівника чи уповноваженої ним
особи, щодо діяльності яких здійснювався захід.
10. Повноваження Департаменту.
10.1. Департамент в межах повноважень, під час здійснення
контролю має право: вимагати від підприємства усунення виявлених порушень вимог
чинних нормативно-правових актів України, розпорядчих документів
Мінпаливенерго з організації охорони; одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали,
відомості з питань, що виникають під час контролю; вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню
контролю.
10.2. Посадові особи Департаменту під час здійснення заходів
контролю зобов'язані: повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати контроль у
межах повноважень; дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із
представниками підприємства; не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської
діяльності під час здійснення заходів контролю, якщо це не
загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки
виникнення техногенних ситуацій і пожеж; забезпечувати дотримання вимог законодавства України у сфері
поводження з інформацією з обмеженим доступом; ознайомити керівника підприємства або уповноважену ним особу
з результатами контролю в визначені терміни; надавати підприємству консультаційну допомогу щодо здійснення
контролю.
10. Відповідальність посадових осіб Департаменту. За невиконання вимог законодавства України, а також завдання
неправомірними діями збитків підприємству, посадові особи
Департаменту несуть відповідальність згідно чинного законодавства
України. Збитки, завдані підприємству неправомірними діями посадових
осіб Департаменту, підлягають відшкодуванню у встановленому
законодавством України порядку.
11. Права підприємства під час здійснення заходу контролю. Підприємство під час здійснення контролю має право: вимагати від посадових осіб Департаменту додержання вимог
законодавства України; при проведенні планового або позапланового заходу перевіряти
наявність у посадових осіб Департаменту службового посвідчення і
одержувати копії завдання на відрядження та плану проведення
заходу контролю; не допускати посадових осіб Департаменту до здійснення
контролю, якщо: він здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності
проведення заходів контролю, передбачених цим Порядком; бути присутнім під час здійснення заходів контролю; вимагати дотримання вимог законодавства України у сфері
поводження з інформацією з обмеженим доступом; одержувати та знайомитися з Актом контролю; надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або
заперечення до Акта; оскаржувати в установленому порядку неправомірні дії
посадових осіб Департаменту.
12. Обов'язки підприємства під час здійснення заходу
контролю. Підприємство під час здійснення контролю зобов'язано: допускати посадових осіб Департаменту до здійснення заходів
контролю за умови дотримання порядку здійснення контролю,
передбаченого цим Порядком; виконувати вимоги щодо усунення виявлених порушень вимог
чинних нормативно-правових актів України, розпорядчих документів
Мінпаливенерго з організації охорони; надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали
з питань, що виникають під час контролю, відповідно до Порядку; одержувати примірник Акта за результатами проведеного
планового чи позапланового заходу.
Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки
та безпеки життєдіяльності
Міністерства палива
та енергетики України П.Іванов

Додаток 1

до Порядку
ЗРАЗОК

АКТ

планової (позапланової) перевірки

охоронної діяльності

від ___ ____________ 200_ року N ____________

Відповідно ______________________________________________________

(номер та дата розпорядчого документа)
комісією в складі _______________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали голови та членів комісії)
за участю представника/ів _______________________________________

(прізвище та ініціали, посада)
з ___ ____________ 200_ року до ___ ____________ 200_ року
у присутності ___________________________________________________

(прізвище та ініціали, посада представника

підприємства, установи, організації)
проведено перевірку щодо додержання вимог чинних
нормативно-правових актів України, розпорядчих документів
Мінпаливенерго з охоронної діяльності ____________________________ _________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації)
Перевіркою встановлено: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(порушення, які виявлені під час перевірки і зафіксовані в акті перевірки, повинні мати посилання на конкретні

пункти, статті, розділи чинних нормативно-правових актів України, розпорядчих документів Мінпаливенерго)
Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну
силу.
Голова комісії _________________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії: _________________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
_________________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
З актом ознайомлений, один примірник отримав:
____________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
(керівник підприємства, установи
організації, або вповноважений
представник, у присутності якого

проведено захід)
Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки
та безпеки життєдіяльності
Міністерства палива
та енергетики України П.Іванов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: