open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
17.05.2004 N 512
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної

комісії регулювання електроенергетики
N 1082 ( v1082227-04 ) від 09.11.2004 )
Про затвердження Тимчасового порядку

розрахунку цінових заявок

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335
( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України", враховуючи рішення Ради Оптового ринку
електричної енергії України від 20.02.2004 (протокол N 29)
Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Тимчасовий порядок розрахунку цінових заявок
(додається).
2. Визнати постанову НКРЕ від 18.12.2003 N 1381
( v1381227-03 ) "Про нарахування платежів блокам, які невиправдано
занижують рівень цінових заявок" такою, що втратила чинність.
3. Ця постанова набуває чинності з 19.05.2004.
В.о. Голови Комісії В.Котко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

17.05.2004 N 512

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК

розрахунку цінових заявок

1. Загальні положення
1.1. Тимчасовий порядок розрахунку цінових заявок (далі -
Порядок) розроблений відповідно до Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та Правил Оптового ринку
електричної енергії України ( v0921227-03 ).
1.2. Порядок розроблений з метою встановлення механізму
складання цінових заявок та протидії невиправданому заниженню
цінових пропозицій виробниками електроенергії, які працюють за
ціновими заявками.
1.3. Порядок є обов'язковим для виконання виробниками
електроенергії, які працюють за ціновими заявками (далі -
виробники).
1.4. Порядок передбачає формування цінових заявок на основі
затверджених центральним органом виконавчої влади, що здійснює
управління в електроенергетиці, енергетичних характеристик
обладнання блоків, які експлуатуються виробниками.
1.5. Умовні позначення та визначення, що використовуються в
Порядку, наведені в додатку 1.
1.6. Виробники надають НКРЕ результати розрахунку цінових
заявок окремо для однокорпусних та двокорпусних блоків згідно з
формами, наведеними у додатках 2 та 3. Приклади розрахунку цінових заявок для однокорпусних та
двокорпусних блоків наведені в додатках 4 та 5.
2. Розрахунок середньозваженої ціни умовного палива
2.1. Середньозважена ціна умовного палива на виробництво

упе лектричної енергії Ц розраховується за формулою:

б
нп е

Ц х 7000 r

упе бі бі

Ц = S (------------ х -----), грн./т.у.п., б i нп 100

Q

бі
де:

S - знак суми;
нп Ц - ціна i-го виду натурального палива (вугілля, газ, бі
мазут), грн./т, грн./тис. куб. м;
нп Q - тепломісткість натурального палива, ккал/кг; бі
е r - відсоток використання натурального палива на бі иробництво електроенергії, %.
2.2. Середньозважена ціна умовного палива на пуск блоку
розраховується за формулою:
нп п

Ц х 7000 r

упп бі бі

Ц = S (------------ х -----), грн./т.у.п., б i нп 100

Q

бі
п е r - відсоток використання натурального палива на пуск

бі
блоку, %.
3. Розрахунок вартості пуску блоку
3.1. Для однокорпусних блоків розраховуються чотири вартості

п усків блоку Ц із відповідних теплових станів блоку - гарячого

бк
(до 15 годин простою), двох напівпрохолодних (15-30 годин та 30-60
годин простою) та холодного (більше 60 годин простою) за формулою:
п упп п

Ц = Ц х В , грн.,

бк б бк

п е В - витрати умовного палива на пуск однокорпусного блоку з

бк
к-того теплового стану, т.у.п.
3.2. Для двокорпусних блоків розраховуються: а) чотири вартості пусків першого корпусу котла з

п1 урбоагрегатом із відповідних теплових станів Ц за формулою:

бк
п1 упп п1

Ц = Ц х В , грн.,

бк б бк

п1 е В - витрати умовного палива на пуск першого корпусу котла

бк
з турбоагрегатом з к-того теплового стану, т.у.п.;

б) вартість пуску (підключення) другого корпусу котла з

п2 урбоагрегатом Ц за формулою:

б
п2 упп п2

Ц = Ц х В , грн.,

б б б
п2 е В - витрати умовного палива на пуск (підключення) другого

б
корпусу котла з турбоагрегатом, т.у.п.
3.3. Витрати умовного палива на пуск однокорпусного блоку
п , витрати умовного палива на пуск першого корпусу котла з
бк

п1 урбоагрегатом В та витрати умовного палива на пуск

бк

п2
(підключення) другого корпусу котла з турбоагрегатом В

б
визначаються виробниками згідно із затвердженими центральним
органом виконавчої влади, що здійснює управління в
електроенергетиці, енергетичними характеристиками обладнання
блоків, які експлуатуються виробниками.
4. Розрахунок прирощених цін на відпущену електроенергію
4.1. Виробник здійснює вибір не менше двох та не більше
чотирьох опорних точок потужностей блоку (корпусу) Р за умови,

бх
рmin рmin о в усіх розрахункових періодах доби Р б1 бр бр
мінімальна заявлена робоча потужність блока.
4.2. Витрати умовного палива за годину роботи блоку (корпусу)
на відповідних опорних точках потужності В розраховуються

бх а формулою:
п

В = Р х b , кг/год.,

бх бх бх

п е b - прогнозовані питомі витрати умовного палива на

бх
відпущену електроенергію, г/кВт.год.
4.3. Прогнозовані питомі витрати умовного палива на відпущену

п лектроенергію b визначаються за такими правилами:

бх
сум п вн сум

а) якщо дельта b > 0, то b = b + дельта b ,

бх бх бх бх
сум п вн

б) якщо дельта b бх бх бх
де:

вн

b - вихідні нормативні питомі витрати умовного палива на бх
відпущену електроенергію, що визначаються за кривою графіка
вихідних нормативних питомих витрат умовного палива відповідного
типу блоку (корпусу), затвердженою центральним органом виконавчої
влади, що здійснює управління в електроенергетиці, г/кВт.год;

сум дельта b - сумарна поправка до вихідних нормативних

бх
питомих витрат умовного палива на відпущену електроенергію,
г/кВт.год.
4.4. Сумарна поправка до вихідних нормативних питомих витрат

сум
умовного палива на відпущену електроенергію дельта b

бх
визначається за формулою:
сум

дельта b = S дельта b ,

бх j бхj

де:

S - знак суми;
дельта b - j-та поправка до вихідних нормативних питомих

бхj
витрат умовного палива на відпущену електроенергію щодо
прогнозованих на наступну розрахункову добу умов роботи блока
(корпуса), що відрізняються від умов, згідно з якими побудована
крива графіку вихідних нормативних питомих витрат умовного палива
відповідного типу блоку (корпусу), г/кВт.год. В формі розрахунку цінової заявки (додатки 2 та 3) виробник
вказує повний перелік поправок до вихідних нормативних питомих
витрат умовного палива на відпущену електроенергію, що передбачені
енергетичними характеристиками обладнання блоків та фактично
застосовуються. Також виробник надає інформацію щодо теплового
навантаження блоку Q , максимальної потужності блоку в

б

м оточному місяці Р , корисного відпуску блоку в поточному

б

о ісяці Р .

б
4.5. Прирости витрат умовного палива на зміну потужності
блоку (корпусу) дельта В розраховуються за формулою:

бх а) для першої опорної точки потужності Р :

б1

хх

В - В

б1 б

дельта В = -----------, кг/МВт.год., б1 Р

б1

хх е В - витрати умовного палива за годину роботи блоку на

б
холостому ході, що визначається для однокорпусних блоків згідно з
пунктом 5.1.2 та для двокорпусних блоків згідно з підпунктом "а"
пункту 5.2.2, грн/год. б) для інших опорних точок потужностей блоку (корпусу) Р :

бх
В - В

бх бх-1

дельта В = ------------- бх Р - Р

бх бх-1
4.6. Якщо в результаті розрахунку не виконується умова
монотонного зростання приростів витрат умовного палива на зміну
потужності, виробник вибирає інші опорні точки потужності блоку
(корпусу), для яких здійснює перерахунок приростів витрат умовного
палива на зміну потужності. Для двокорпусних блоків умова монотонного зростання приростів
витрат умовного палива між другою та третьою опорними точками
потужності може не виконуватись у випадку, коли перша і друга
опорні точки потужності відповідають роботі двокорпусного блоку в
однокорпусному режимі, а третя і четверта опорні точки потужності
- роботі блоку в двокорпусному режимі. Цей розрив має відповідати
нормативним характеристикам конкретного тепломеханічного
обладнання.
4.7. Для вибраних опорних точок потужності, для яких
виконується умова монотонного зростання приростів витрат умовного
палива на зміну потужності, розраховуються прирощені ціни блоку

з корпусу) Ц за формулою:

бх
з упе

Ц = Ц х дельта В / 1000, грн./МВт.год.

бх б бх

5. Розрахунок ціни холостого ходу блоку
5.1. Розрахунок ціни холостого ходу для однокорпусних блоків

хх 5.1.1. Ціна холостого ходу для однокорпусних блоків Ц

б
розраховується за формулою:
хх упе хх

Ц = Ц х В / 1000, грн./год.

б б бх
5.1.2. Витрати умовного палива за годину роботи
однокорпусного блоку на холостому ході визначаються за такими
правилами: а) якщо в розрахункові періоди, що знаходяться в інтервалі
End рmax рmin

(Р - Р )

бр бр нmin min --------------- >= 0,5 та Р > Р > 0, то рmax б б

Р

бр

min min

(В - В )

хх min б(+дельта) б min хх

В = В - -------------------- х Р х К , б б дельта Р б

б
де:

нmin

Р - технічний мінімум навантаження однокорпусного блоку, б
МВт;
рmax Р - максимальна заявлена робоча потужність блока, МВт; бр
min Р - мінімальна робоча потужність, що визначається як б
мінімальна із мінімальних заявлених робочих потужностей блоку
рmin в розрахункових періодах, що знаходяться в інтервалі
бр
End min рmin

Р = min (Р );

б бр
min Р - опорна точка потужності, наступна після б(+дельта)
мінімальної робочої потужності однокорпусного блока визначається
за формулою:
min min

Р = Р + дельта Р ;

б(+дельта) б б

дельта Р - приріст потужності, МВт;

б
min В - витрати умовного палива за годину роботи однокорпусного б

min локу на мінімальній робочій потужності Р , кг/год;

б
min В - витрати умовного палива за годину роботи б(+дельта)
однокорпусного блоку на опорній точці потужності, наступній після
min інімальної робочої потужності Р , кг/год.;

б(+дельта) хх хх К - коригуючий коефіцієнт холостого ходу, К = 0,9;
б) в інших випадках:
нmin нmin

(В - В )

хх нmin б(+дельта) б нmin хх

В = В - -------------------- х Р х К , б б дельта Р б

б
де: нmin

Р - опорна точка потужності, наступна після б(+дельта)
технічного мінімуму однокорпусного блоку, визначається за
формулою:
нmin нmin

Р = Р + дельта Р ;

б(+дельта) б б
нmin В - витрати умовного палива за годину роботи б

нmin
однокорпусного блоку на технічному мінімумі навантаження Р ,

б г/год.;
нmin В - витрати умовного палива за годину роботи б(+дельта)
однокорпусного блоку на опорній точці потужності, наступній після
нmin ехнічного мінімуму навантаження Р , кг/год.

б(+дельта)
5.2. Розрахунок ціни холостого ходу для двокорпусних блоків 5.2.1. Ціна холостого ходу для двокорпусних блоків
розраховується за формулою: а) для однокорпусного режиму роботи блоку:
хх1 упе хх1

Ц = Ц х В / 1000,

б б б
хх1 е В - витрати умовного палива за годину роботи блоку на

б
холостому ході в однокорпусному режимі, кг/год.;

б) для двокорпусного режиму роботи блоку:
хх2 упе хх2

Ц = Ц х В / 1000,

б б б
хх2 е В - витрати умовного палива за годину роботи блоку на

б
холостому ході в двокорпусному режимі, кг/год.

5.2.2. Витрати умовного палива за годину роботи двокорпусного
блоку на холостому ході розраховуються за формулою: а) для однокорпусного режиму роботи блоку:
нmin1 нmin1

(В - В )

хх1 нmin1 б(+дельта) б нmin1 хх

В = В - ---------------------- х Р х К , б б дельта Р б

б
де:

нmin1

Р - технічний мінімум навантаження першого корпусу, МВт; б
нmin1 Р - опорна точка потужності, наступна після б(+дельта)
технічного мінімуму навантаження першого корпусу, визначається за
формулою:
нmin1 нmin1

Р = Р + дельта Р ;

б(+дельта) б б
нmin1 В - витрати умовного палива за годину роботи блоку на б

нmin1 ехнічному мінімумі навантаження першого корпусу Р , кг/год.;

б нmin1 В - витрати умовного палива за годину роботи блоку б(+дельта)
на опорній точці потужності, наступній після технічного мінімуму
нmin1 авантаження першого корпусу Р , кг/год.

б(+дельта)
б) для двокорпусного режиму роботи блоку:
нmin2 нmin2

(В - В )

хх2 нmin2 б(+дельта) б нmin2 хх

В = В - ---------------------- х Р х К , б б дельта Р б

б

де:

нmin2

Р - технічний мінімум навантаження двокорпусного блоку, б Вт;
нmin2 Р - опорна точка потужності, наступна після б(+дельта)
технічного мінімуму навантаження двокорпусного блоку, визначається
за формулою:
нmin2 нmin2

Р = Р + дельта Р ;

б(+дельта) б б
нmin2 В - витрати умовного палива за годину роботи блоку б

нmin2
на технічному мінімумі навантаження двокорпусного блоку Р ,

б г/год.;
нmin2 В - витрати умовного палива за годину роботи блоку б(+дельта)
на опорній точці потужності, наступній після технічного мінімуму

нmin2 авантаження двокорпусного блоку Р , кг/год.

б(+дельта)
5.3. Визначення приросту потужності Приріст потужності дельта Р визначається за такими

б равилами:

у якщо Р б б

у якщо 210 < Р б днокорпусного режиму роботи блоку дельта Р = 5 МВт, для

б
двокорпусного режиму роботи блоку дельта Р = 10 МВт;

б

у якщо 325 < Р б днокорпусного режиму роботи блоку дельта Р = 15 МВт, для

б вокорпусного режиму роботи блоку дельта Р = 20 МВт,

б

у де Р - встановлена потужність блоку, МВт.

б
5.4. Встановлення технічного мінімуму навантаження блоку
(корпусу)

нmin Технічний мінімум навантаження однокорпусного блоку Р ,

нmin2 б вокорпусного блоку Р та першого корпусу двокорпусного

б

нmin1 локу Р встановлюється згідно з узгодженим рішенням технічних

б ерівників виробника на підставі даних заводів-виробників
устаткування, умов і режимів роботи, зазначених в інструкції з
експлуатації, та доведений до відома диспетчерської служби ЕЕС.
Начальник управління енергоринку С.Вишинський

Додаток 1

до Тимчасового порядку

розрахунку цінових заявок

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

------------------------------------------------------------------------ Умовні | Одиниця | Визначення | позначення | виміру | | --------------+-------------+-----------------------------------------| вн | |вихідні нормативні питомі витрати | b | г/кВт.год. |умовного палива на відпущену | бх | |електроенергію | --------------+-------------+-----------------------------------------| п | |прогнозовані питомі витрати умовного | b | г/кВт.год. |палива на відпущену електроенергію | бх | | | --------------+-------------+-----------------------------------------| сум | |сумарна поправка до вихідних нормативних | дельта b | г/кВт.год. |питомих витрат умовного палива на | бх | |відпущену електроенергію | --------------+-------------+-----------------------------------------| | |поправка до вихідних нормативних питомих | дельта b | г/кВт.год. |витрат умовного палива на відпущену | бхj | |електроенергію щодо прогнозованих на | | |наступну розрахункову добу умов роботи | | |блока (корпуса) | --------------+-------------+-----------------------------------------| | |витрати умовного палива за годину роботи | В | кг/год. |блоку (корпусу) на відповідній опорній | бх | |точці потужності | --------------+-------------+-----------------------------------------| min | |витрати умовного палива за годину роботи | В | кг/год. |блоку на мінімальній робочій потужності | б | | | --------------+-------------+-----------------------------------------| нmin | |витрати умовного палива за годину роботи | В | кг/год. |однокорпусного блоку на технічному | б | |мінімумі навантаження | --------------+-------------+-----------------------------------------| нmin1 | |витрати умовного палива за годину роботи | В | кг/год. |блоку на технічному мінімумі навантаження| б | |першого корпусу | --------------+-------------+-----------------------------------------| нmin2 | |витрати умовного палива за годину роботи | В | кг/год. |блоку на технічному мінімумі навантаження| б | |двокорпусного блоку | --------------+-------------+-----------------------------------------| min | |витрати умовного палива за годину роботи | В | кг/год. |блока на опорній точці потужності, | б(+дельта) | |наступній після мінімальної робочої | | |потужності | --------------+-------------+-----------------------------------------| нmin | |витрати умовного палива за годину роботи | В | кг/год. |однокорпусного блоку на опорній точці | б(+дельта) | |потужності, наступній після технічного | | |мінімуму навантаження | --------------+-------------+-----------------------------------------| нmin1 | |витрати умовного палива за годину роботи | В | кг/год. |блоку на опорній точці потужності, | б(+дельта) | |наступній після технічного мінімуму | | |навантаження першого корпусу | --------------+-------------+-----------------------------------------| нmin2 | |витрати умовного палива за годину роботи | В | кг/год. |блоку на опорній точці потужності, | б(+дельта) | |наступній після технічного мінімуму | | |навантаження двокорпусного блоку | --------------+-------------+-----------------------------------------| хх | |витрати умовного палива за годину роботи | В | кг/год. |однокорпусного блоку на холостому ході | б | | | --------------+-------------+-----------------------------------------| хх1 | |витрати умовного палива за годину роботи | В | кг/год. |блоку на холостому ході в однокорпусному | б | |режимі | --------------+-------------+-----------------------------------------| хх2 | |витрати умовного палива за годину роботи | В | кг/год. |блоку на холостому ході в двокорпусному | б | |режимі | --------------+-------------+-----------------------------------------| п | |витрати умовного палива на пуск | В | т.у.п. |однокорпусного блоку з відповідного | бк | |теплового стану | --------------+-------------+-----------------------------------------| п1 | |витрати умовного палива на пуск першого | В | т.у.п. |корпусу котла з відповідного теплового | бк | |стану | --------------+-------------+-----------------------------------------| п2 | |витрати умовного палива на пуск | В | т.у.п. |(підключення) другого корпусу котла з | бк | |турбоагрегатом | --------------+-------------+-----------------------------------------| | |приріст витрат умовного палива на зміну | дельта В | кг/МВт.год. |потужності блоку (корпусу) для опорних | бх | |точок потужності, на які розраховуються | | |прирощені ціни на електроенергію | --------------+-------------+-----------------------------------------| | |опорна точка потужності блоку (корпусу), | Р | МВт |на яку розраховується прирощена ціна на | бх | |електроенергію | --------------+-------------+-----------------------------------------| рmax | |максимальна заявлена робоча потужність | Р | МВт |блока | бр | | | --------------+-------------+-----------------------------------------| рmin | |мінімальна заявлена робоча потужність | Р | МВт |блока | бр | | | --------------+-------------+-----------------------------------------| min | |мінімальна робоча потужність блока | Р | МВт | | б | | | --------------+-------------+-----------------------------------------| нmin | |технічний мінімум навантаження | Р | МВт |однокорпусного блоку | б | | | --------------+-------------+-----------------------------------------| нmin1 | |технічний мінімум навантаження першого | Р | МВт |корпусу | б | | | --------------+-------------+-----------------------------------------| нmin2 | |технічний мінімум навантаження | Р | МВт |двокорпусного блоку | б | | | --------------+-------------+-----------------------------------------| min | |опорна точка потужності, наступна після | Р | МВт |мінімальної робочої потужності | б(+дельта) | |однокорпусного блока | --------------+-------------+-----------------------------------------| нmin | |опорна точка потужності, наступна після | Р | МВт |технічного мінімуму однокорпусного блоку | б(+дельта) | | | --------------+-------------+-----------------------------------------| нmin1 | |опорна точка потужності, наступна після | Р | МВт |технічного мінімуму навантаження першого | б(+дельта) | |корпусу | --------------+-------------+-----------------------------------------| нmin2 | |опорна точка потужності, наступна після | Р | МВт |технічного мінімуму навантаження | б(+дельта) | |двокорпусного блоку | --------------+-------------+-----------------------------------------| дельта Р | МВт |приріст потужності | б | | | --------------+-------------+-----------------------------------------| у | |встановлена потужність блоку | Р | МВт | | б | | | --------------+-------------+-----------------------------------------| м | |максимальна потужність блоку в поточному | Р | МВт |місяці | б | | | --------------+-------------+-----------------------------------------| о | |корисний відпуск блоку в поточному місяці| Р | % | | б | | | --------------+-------------+-----------------------------------------| з | |прирощена ціна на електроенергію для | Ц |грн./МВт.год.|відповідної опорної точки потужності | бх | |блоку (корпуса) | --------------+-------------+-----------------------------------------| хх | |ціна холостого ходу для однокорпусного | Ц | грн./год. |блоку | б | | | --------------+-------------+-----------------------------------------| хх1 | |ціна холостого ходу для однокорпусного | Ц | грн./год. |режиму роботи блоку | б | | | --------------+-------------+-----------------------------------------| хх2 | |ціна холостого ходу для двокорпусного | Ц | грн./год. |режиму роботи блоку | б | | | --------------+-------------+-----------------------------------------| п | |вартість пуску однокорпусного блоку з | Ц | грн./год. |відповідного теплового стану | бк | | | --------------+-------------+-----------------------------------------| п1 | |вартість пуску першого корпусу котла з | Ц | грн./год. |турбоагрегатом з відповідного теплового | бк | |стану | --------------+-------------+-----------------------------------------| п2 | |вартість пуску (підключення) другого | Ц | грн./год. |корпусу котла з турбоагрегатом | б | | | --------------+-------------+-----------------------------------------| нп | грн./т, |ціна натурального палива | Ц | грн./тис. | | бі | куб. м | | --------------+-------------+-----------------------------------------| упе | |середньозважена ціна умовного палива на | Ц | грн./т.у.п. |виробництво електроенергії | б | | | --------------+-------------+-----------------------------------------| упп | |середньозважена ціна умовного палива на | Ц | грн./т.у.п. |пуск блоку | б | | | --------------+-------------+-----------------------------------------| | |теплове навантаження блоку | Q | Гкал/год. | | б | | | --------------+-------------+-----------------------------------------| нп | |тепломісткість натурального палива | Q | ккал/кг | | бі | | | --------------+-------------+-----------------------------------------| е | |відсоток використання натурального палива| r | % |на виробництво електроенергії | бі | | | --------------+-------------+-----------------------------------------| п | |відсоток використання натурального палива| r | % |на пуск блоку | бі | | | -----------------------------------------------------------------------
Примітка. В умовних позначеннях застосовуються такі
підрядкові індекси: б - блок; і - вид натурального палива; к - тепловий стан блоку (першого корпусу котла); р - розрахунковий період; j - поправка до вихідних нормативних питомих витрат умовного
палива на відпущену електроенергію; х - опорні точки потужності блоку.

Додаток 2

до Тимчасового порядку

розрахунку цінових заявок

ФОРМА

розрахунку цінової заявки для однокорпусного блоку
_________________________________________________________ (N блоку, назва виробника, що працює за ціновими заявками _________________________________________________________

(назва ТЕС, назва генеруючої компанії) ___________

(дата)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНОЇ ЦІНИ УМОВНОГО ПАЛИВА | РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПУСКІВ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------| Тип палива |Ціна натурального|Тепломісткість| Відсоток |Середньозва- | Відсоток |Середньозва-|Час простою| Витрати |Вартість| | палива | палива |використання | жена ціна |використання| жена ціна | | умовного | пуску | | | | палива на | умовного | палива на | умовного | |палива на | блока | | | |виробництво | палива на | пуск блоку | палива на | |пуск блоку| | | | | електро- | виробництво | | пуск блоку | | | | | | | енергії |електроенергії| | | | | | |-----------------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+-----------+----------+--------| | грн./т | ккал/кг | % | грн./т.у.п. | % | грн./т.у.п.| год. | т.у.п. | грн. | |грн./тис.м куб. | | | | | | | | | -----------------+-----------------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+-----------+----------+--------| Вугілля | | | | | | | | | | -----------------+-----------------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+-----------+----------+--------| Газ | | | | | | | | | | -----------------+-----------------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+-----------+----------+--------| Мазут | | | | | | | | | | --------------------------------------------------+-------------+--------------+------------+------------+-----------+----------+--------| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------- РОЗРАХУНОК ЦІНИ ХОЛОСТОГО ХОДУ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Питомі витрати| Витрати |Ціна холостого| Години в | Мінімальна |Максимальна| Діапазон | | | умовного | умовного | ходу | період | заявлена | заявлена | регулю- | | | палива з | палива за | | End-Start | робоча | робоча | вання | | | поправками | годину | | | потужність | потужність| | |-----------------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+-----------+----------| | МВт | г/кВт.год. | кг/год. | грн./год. | | МВт | МВт | | -----------------+-----------------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+-----------+----------| Нормативний | | | | | | | 70 | | технічний мінімум|-----------------+--------------+-------------| |------------+------------+-----------+----------| навантаження | | | | | | | | | блоку |-----------------+--------------+-------------| |------------+------------+-----------+----------| | | | | | | | | | -----------------+-----------------+--------------+-------------| |------------+------------+-----------+----------| Мінімальна робоча| | | | | | | | | потужність |-----------------+--------------+-------------| |------------+------------+-----------+----------| | | | | | | | | | |-----------------+--------------+-------------| |------------+------------+-----------+----------| | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+-----------+----------| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------- РОЗРАХУНОК ПРИРОЩЕНИХ ЦІН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Опорні | Питомі витрати | Витрати | Приріст |Прирощені ціни| Теплове |Максимальна | Корисний | точки потужності |умовного палива з| умовного | витрат | |навантаження| потужність | відпуск в | | поправками | палива за | умовного | | |в поточному | поточному | | | годину | палива | | | місяці | місяці | | | |на 1 МВт.год.| | | | | -----------------+-----------------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+-----------| МВт | г/кВт.год. | кг/год. | кг/МВт.год. | грн./МВт.год.| Гкал/год. | МВт | % | -----------------+-----------------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+-----------| | | | | | | | | -----------------+-----------------+--------------+-------------+--------------+-------------------------------------- | | | | | -----------------+-----------------+--------------+-------------+--------------| | | | | | -----------------+-----------------+--------------+-------------+--------------| | | | | | -----------------+-----------------+--------------+-------------+--------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ РОЗРАХУНОК ПОПРАВОК ДО ВИХІДНИХ НОРМАТИВНИХ УМОВНИХ ВИТРАТ УМОВНОГО ПАЛИВА | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Мінімальна робоча | Нормативний технічний | Опорні точки потужності | | потужність | мінімум навантаження | | -----------------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------------------------| МВт| | | | | | | | | -----------------------------------+-------------+-------------+--------------+------------+------------+-----------+----------+---------| Вихідні нормативні питомі витрати | | | | | | | | | умовного палива, грам/кВт.год. | | | | | | | | | -----------------------------------+-------------+-------------+--------------+------------+------------+-----------+----------+---------| Питомі витрати умовного палива з | | | | | | | | | поправками, грам/кВт.год. | | | | | | | | | -----------------------------------+-------------+-------------+--------------+------------+------------+-----------+----------+---------| Сумарна поправка, грам/кВт.год. | | | | | | | | | -----------------------------------+-------------+-------------+--------------+------------+------------+-----------+----------+---------| Поправка 1, г/кВт.год. | | | | | | | | | -----------------------------------+-------------+-------------+--------------+------------+------------+-----------+----------+---------| Поправка 2, г/кВт.год. | | | | | | | | | -----------------------------------+-------------+-------------+--------------+------------+------------+-----------+----------+---------| ... | | | | | | | | | -----------------------------------+-------------+-------------+--------------+------------+------------+-----------+----------+---------| Поправка j, г/кВт.год. | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ____________ ____________________

(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 3

до Тимчасового порядку

розрахунку цінових заявок

ФОРМА

розрахунку цінової заявки для двокорпусного блоку
_________________________________________________________ (N блоку, назва виробника, що працює за ціновими заявками _________________________________________________________

(назва ТЕС, назва генеруючої компанії) __________

(дата)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНОЇ ЦІНИ УМОВНОГО ПАЛИВА | РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПУСКІВ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------| Тип палива | Ціна натурального | Тепломіст- | Відсоток |Середньозважена | Відсоток |Середньо- | Час | Витрати |Вартість | | палива |кість палива|використання| ціна |використання| зважена | простою |умовного | пуску | | | | палива на | умовного палива| палива на | ціна | |палива на| корпусу | | | |виробництво | на виробництво |пуск блоку | умовного | | пуск | | | | | електро- | електоененргії | | палива на | | корпусу | | | | | енергії | | |пуск блоку | | | | |---------------------+------------+------------+----------------+------------+-----------+---------+---------+---------| |грн./т грн./тис.м.куб| ккал/кг | % | грн./т.у.п. | % |грн./т.у.п.| год. | т.у.п. | грн. | ------------------+---------------------+------------+------------+----------------+------------+-----------+---------+---------+---------| Вугілля | | | | | | | | | | ------------------+---------------------+------------+------------+----------------+------------+-----------+---------+---------+---------| Газ | | | | | | | | | | ------------------+---------------------+------------+------------+----------------+------------+-----------+---------+---------+---------| Мазут | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------+------------+----------------+------------+-----------+---------+---------+---------| | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------+---------+---------| РОЗРАХУНОК ЦІНИ ХОЛОСТОГО ХОДУ | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------- | | Питомі | Витрати | Ціна холостого | | | витрати | умовного | ходу | | | умовного | палива | | | | палива з | за годину | | | | поправками | | | |---------------------+------------+------------+----------------| | МВт | г/кВт.год. | кг/год. | грн./год. | ------------------+---------------------+------------+------------+----------------| Нормативний | | | | | технічний мінімум |---------------------+------------+------------| | навантаження | | | | | 1 корпусу |---------------------+------------+------------| | | | | | | ------------------+---------------------+------------+------------+----------------| Нормативний | | | | | технічний мінімум |---------------------+------------+------------| | навантаження | | | | | блоку |---------------------+------------+------------| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- РОЗРАХУНОК ПРИРОЩЕНИХ ЦІН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Опорні | Питомі витрати | Витрати | Приріст | Прирощені ціни | Теплове |Максимальна|Корисний | точки потужності | умовного палива з | умовного | витрат | |навантаження| потужність|відпуск | | поправками | палива за | умовного | | | блоку в |блоку в | | | годину | палива на | | | поточному |поточному| | | | 1 МВт.год. | | | місяці | місяці | ------------------+---------------------+------------+------------+----------------+------------+-----------+---------| МВт | г/кВт.год. | кг/год. | кг/МВт.год.| грн./МВт.год. | Гкал/год. | МВт | % | ------------------+---------------------+------------+------------+----------------+------------+-----------+---------| | | | | | | | | ------------------+---------------------+------------+------------+----------------+----------------------------------- | | | | | ------------------+---------------------+------------+------------+----------------| | | | | | ------------------+---------------------+------------+------------+----------------| | | | | | ------------------+---------------------+------------+------------+----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- РОЗРАХУНОК ПОПРАВОК ДО ВИХІДНИХ НОРМАТИВНИХ УМОВНИХ ВИТРАТ УМОВНОГО ПАЛИВА | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Нормативний технічний | Нормативний технічний | Опорні точки потужності | | мінімум навантаження 1 | мінімум навантаження блоку | | | корпусу | | | ----------------------------------------+-------------------------+-----------------------------+-----------------------------------------| МВт | | | | | | | | | ----------------------------------------+------------+------------+----------------+------------+-----------+---------+---------+---------| Вихідні нормативні питомі витрати | | | | | | | | | умовного палива, г/кВт.год. | | | | | | | | | ----------------------------------------+------------+------------+----------------+------------+-----------+---------+---------+---------| Питомі витрати умовного палива з | | | | | | | | | поправками, г/кВт.год. | | | | | | | | | ----------------------------------------+------------+------------+----------------+------------+-----------+---------+---------+---------| Сумарна поправка, г/кВт.год. | | | | | | | | | ----------------------------------------+------------+------------+----------------+------------+-----------+---------+---------+---------| Поправка 1, г/кВт.год. | | | | | | | | | ----------------------------------------+------------+------------+----------------+------------+-----------+---------+---------+---------| Поправка 2, г/кВт.год. | | | | | | | | | ----------------------------------------+------------+------------+----------------+------------+-----------+---------+---------+---------| ... | | | | | | | | | ----------------------------------------+------------+------------+----------------+------------+-----------+---------+---------+---------| Поправка j, г/кВт.год. | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ____________ ____________________

(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 4

до Тимчасового порядку

розрахунку цінових заявок

ПРИКЛАД

розрахунку цінової заявки двокорпусного блоку

із встановленою потужністю 175 МВт

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНОЇ ЦІНИ УМОВНОГО ПАЛИВА | РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПУСКІВ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------| Тип палива | Ціна натурального |Тепломіст-| Відсоток |Середньозва- | Відсоток |Середньозва- |Час простою| Витрати |Вартість | | палива | кість | викорис- | жена ціна | викорис- | жена ціна | | умовного | пуску | | | палива | тання | умовного | тання | умовного | | палива на | блоку | | | | палива на | палива на |палива на | палива на | | пуск блоку | | | | |виробництво| виробництво |пуск блоку| пуск блоку | | | | | | | електро- | електро- | | | | | | | | | енергії | енергії | | | | | | |----------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| |грн./т грн./тис.м куб.| ккал/кг | % | грн./т.у.п. | % | грн./т.у.п. | год. | т.у.п. | грн. | ------------------+----------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| Вугілля | 146,4 | 4 919 | 85,0 | 177,1 | 0,0 | 0,0 | до 15 | 86,1 | 25 126 | ------------------+----------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| Газ | 328,3 | 7 875 | 15,0 | 43,8 | 100,0 | 291,8 | 15-30 | 91,8 | 26 789 | ------------------+----------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| Мазут | 662,5 | 8 902 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30-60 | 102,5 | 29 912 | ----------------------------------------------------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| | 100,0 | 220,9 | 100,0 | 291,8 | більше 60 | 104,1 | 30 379 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------- РОЗРАХУНОК ЦІНИ ХОЛОСТОГО ХОДУ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Питомі | Витрати | Ціна | Години в | Мінімальна |Максимальна| Діапазон | | | витрати | умовного | холостого | період | заявлена | заявлена |регулювання | | | умовного | палива за | ходу | End-Start| робоча | робоча | | | | палива з | годину | | | потужність | потужність| | | |поправками| | | | | | | |----------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------| | МВт |г/кВт.год.| кг/год | грн./год. | | МВт | МВт | | ------------------+----------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------| Технічний мінімум | 0 | | 14 678,0| | 24 | 120 | 170 | 0,3 | навантаження блоку|----------------------+----------+-----------| |----------+-------------+-----------+------------| | 130 | 407,4 | 52 958,1| | 1 | 120 | 165 | 0,3 | |----------------------+----------+-----------| |----------+-------------+-----------+------------| | 135 | 404,4 | 54 594,0| 3 241,9 | 2 | 120 | 165 | 0,3 | ------------------+----------------------+----------+-----------| |----------+-------------+-----------+------------| Мінімальна робоча | 0 | | 14 664,6| | 3 | 120 | 165 | 0,3 | потужність |----------------------+----------+-----------| |----------+-------------+-----------+------------| | 120 | 422,2 | 50 660,9| | 4 | 120 | 165 | 0,3 | |----------------------+----------+-----------| |----------+-------------+-----------+------------| | 125 | 418,6 | 52 327,4| | 5 | 120 | 165 | 0,3 | ------------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-----------+------------| | 6 | 120 | 170 | 0,3 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------- РОЗРАХУНОК ПРИРОЩЕНИХ ЦІН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Опорні | Питомі витрати | Витрати | Приріст | Прирощені | Теплове | Максимальна | Корисний | точки потужності | умовного палива з | умовного | витрат | ціни | наванта- | потужність | відпуск в | | поправками | палива за| умовного | | таження | в поточному | поточному | | | годину | палива на | | | місяці | місяці | | | |1 МВт.год. | | | | | ------------------+----------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------| МВт | г/кВт.год. | кг/год. |кг/МВт.год.|грн./МВт.год.| Гкал/год.| МВт | % | ------------------+----------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------| 0 | | 14 678,0| | | 0 | 170 | 88,3 | ------------------+----------------------+----------+-----------+-------------+------------------------------------- 125 | 418,6 | 52 327,4| 301,2 | 66,52 | ------------------+----------------------+----------+-----------+-------------| 145 | 407,2 | 59 044,3| 335,8 | 74,18 | ------------------+----------------------+----------+-----------+-------------| 160 | 401,0 | 64 154,2| 340,7 | 75,24 | ------------------+----------------------+----------+-----------+-------------| 170 | 397,6 | 67 599,8| 344,6 | 76,10 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- РОЗРАХУНОК ПОПРАВОК ДО ВИХІДНИХ НОРМАТИВНИХ УМОВНИХ ВИТРАТ УМОВНОГО ПАЛИВА | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Мінімальна робоча | Технічний | Опорні точки потужності | | потужність | мінімум навантаження | | -----------------------------------------+----------------------+------------------------+------------------------------------------------| МВт | 120 | 125 | 130 | 135 | 125 | 145 | 160 | 170 | -----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| Вихідні нормативні питомі витрати | 422,2 | 418,6 | 415,4 | 412,4 | 418,6 | 407,2 | 401,0 | 397,6 | умовного палива, г/кВт.год. | | | | | | | | | -----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| Питомі витрати умовного палива з | 422,2 | 418,6 | 415,4 | 412,4 | 418,6 | 407,2 | 401,0 | 397,6 | поправками, г/кВт.год. | | | | | | | | | -----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| Сумарна поправка, г/кВт.год. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| Тепломісткість палива, г/кВт.год. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| Зольність твердого палива, г/кВт.год. | -5,13 | -5,01 | -4,03 | -4,00 | -4,07 | -3,95 | -3,89 | -3,86 | -----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| Вологість твердого палива, г/кВт.год. | -1,14 | -1,11 | -0,90 | -0,89 | -0,90 | -0,88 | -0,86 | -0,86 | -----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| Небаланс електроенергії, г/кВт.год. | -0,57 | -0,56 | -0,45 | -0,44 | -0,45 | -0,44 | -0,43 | -0,43 | -----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| Втрати у трансформаторах, г/кВт.год. | 2,85 | 2,78 | 2,24 | 2,22 | 2,26 | 2,20 | 2,16 | 2,14 | -----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| Витрати електроенергії при знаходженні | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | блоків у середньому та капітальному | | | | | | | | | ремонті, г/кВт.год. | | | | | | | | | -----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| Зміна тиску циркнасосів, г/кВт.год. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| Температура циркуляційної води, | -3,99 | -3,89 | -3,14 | -3,11 | -3,16 | -3,07 | -3,03 | -3,00 | г/кВт.год. | | | | | | | | | -----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| Відпуск тепла з відборів турбіни, | -10,83 | -10,57 | -8,51 | -8,45 | -8,58 | -8,34 | -8,21 | -8,14 | г/кВт.год. | | | | | | | | | -----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| Простоювання ПВТ, г/кВт.год. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| Упорскування в проміжний | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | перегрів живільної води, г/кВт.год. | | | | | | | | | -----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| Тиск в конденсаторі (вакуум), г/кВт.год. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| Температура холодного повітря, | -2,28 | -2,23 | -1,79 | -1,78 | -1,81 | -1,76 | -1,73 | -1,71 | г/кВт.год. | | | | | | | | | -----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| Температура повітря на вході в РПП, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | г/кВт.год. | | | | | | | | | -----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| Присмокти, г/кВт.год. | -7,41 | -7,23 | -5,83 | -5,78 | -5,87 | -5,71 | -5,62 | -5,57 | -----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| Частка газа спільного спалювання, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | г/кВт.год. | | | | | | | | | -----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| Витрати тепла на власні потреби | -2,28 | -2,23 | -1,79 | -1,78 | -1,81 | -1,76 | -1,73 | -1,71 | котлоагрегата, г/кВт.год. | | | | | | | | | -----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+-----------+------------+---------| Ресурс устаткування, г/кВт.год. | 2,28 | 2,23 | 1,79 | 1,78 | 1,81 | 1,76 | 1,73 | 1,71 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ____________ ____________________

(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 5

до Тимчасового порядку

розрахунку цінових заявок

ПРИКЛАД

розрахунку цінової заявки двокорпусного блоку

із встановленою потужністю 300 МВт

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНОЇ ЦІНИ УМОВНОГО ПАЛИВА | РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПУСКІВ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------| Тип палива | Ціна натурального |Тепломіст-| Відсоток |Середньозва- | Відсоток |Середньозва- |Час простою | Витрати |Вартість| | палива | кість | викорис- | жена ціна | викорис- | жена ціна | | умовного | пуску | | | палива | тання | умовного | тання | умовного | | палива на |корпусу | | | | палива на | палива на |палива на | палива на | | пуск | | | | |виробництво| виробництво |пуск блоку| пуск блоку | | корпусу | | | | | електро- | електро- | | | | | | | | | енергії | енергії | | | | | | |----------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------+-----------+--------| |грн./т грн./тис.м куб.| ккал/кг | % | грн./т.у.п. | % | грн./т.у.п. | год. | т.у.п. | грн. | ------------------+----------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------+-----------+--------| Вугілля | 142,0 | 5 139 | 82,0 | 158,6 | | 0,0 | до 15 | 137,5 | 42 603 | ------------------+----------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------+-----------+--------| Газ | 353,8 | 7 992 | 18,0 | 55,8 | 100,0 | 309,8 | 15-30 | 188,2 | 58 312 | ------------------+----------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------+-----------+--------| Мазут | 510,4 | 9 473 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 30-60 | 200,4 | 62 092 | ----------------------------------------------------+-----------+-------------+----------+-------------+------------+-----------+--------| | 100,0 | 214,4 | 100,0 | 309,8 | більше 60 | 233,7 | 72 410 | ------------------------------------------------------------------------------+------------------------+------------+-----------+--------| РОЗРАХУНОК ЦІНИ ХОЛОСТОГО ХОДУ | | Пуск 2 | 50,3 | 15 585 | | | корпусу | | | ------------------------------------------------------------------------------| ----------------------------------- | | Питомі | Витрати | Ціна | | | витрати | умовного | холостого | | | умовного | палива за | ходу | | | палива з | годину | | | |поправками| | | |----------------------+----------+-----------+-------------| | МВт |г/кВт.год.| кг/год. | грн./год. | ------------------+----------------------+----------+-----------+-------------| Технічний мінімум | 0 | | 14 821,0| | навантаження |----------------------+----------+-----------| | 1 корпусу | 120 | 471,9 | 56 625,8| 3 177,3 | |----------------------+----------+-----------| | | 125 | 468,5 | 58 561,3| | ------------------+----------------------+----------+-----------+-------------| Технічний мінімум | 0 | | 42 964,0| | навантаження |----------------------+----------+-----------| | блоку | 225 | 413,8 | 93 101,4| 9 210,5 | |----------------------+----------+-----------| | | 235 | 406,7 | 95 577,3| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- РОЗРАХУНОК ПРИРОЩЕНИХ ЦІН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Опорні | Питомі витрати | Витрати | Приріст | Прирощені | Теплове | Максимальна | Корисний | точки потужності | умовного палива з | умовного | витрат | ціни | наванта- | потужність | відпуск в | | поправками |палива за | умовного | | ження | в поточному | поточному | | | годину | палива на | | | місяці | місяці | | | | 1 МВт.год.| | | | | ------------------+----------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------| МВт | г/кВт.год. | кг/год. |кг/МВт.год.|грн./МВт.год.| Гкал/год.| МВт | % | ------------------+----------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------| 0 | | 14 821,0| | | 0 | 285 | 92,5 | ------------------+----------------------+----------+-----------+-------------+-------------------------------------- 120 | 489,9 | 58 785,8| 366,4 | 78,54 | ------------------+----------------------+----------+-----------+-------------| 135 | 462,6 | 62 456,5| 244,7 | 52,46 | ------------------+----------------------+----------+-----------+-------------| 215 | 417,1 | 89 685,1| 340,4 | 72,97 | ------------------+----------------------+----------+-----------+-------------| 285 | 422,8 | 120 495,2| 440,1 | 94,36 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ РОЗРАХУНОК ПОПРАВОК ДО ВИХІДНИХ НОРМАТИВНИХ УМОВНИХ ВИТРАТ УМОВНОГО ПАЛИВА | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Технічний | Технічний мінімум | Опорні точки потужності | |мінімум навантаження | навантаження блоку | | | 1 корпусу | | | ----------------------------------------+----------------------+------------------------+------------------------------------------------| МВт| 120 | 125 | 225 | 235 | 120 | 135 | 215 | 285 | ----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------+-----------+---------| Вихідні нормативні питомі витрати | 449,0 | 446,0 | 398,0 | 391,5 | 467,0 | 441,0 | 401,0 | 409,5 | умовного палива, г/кВт.год. | | | | | | | | | ----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------+-----------+---------| Питомі витрати умовного палива з | 471,9 | 468,5 | 413,8 | 406,7 | 489,9 | 462,6 | 417,1 | 422,8 | поправками, г/кВт.год. | | | | | | | | | ----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------+-----------+---------| Сумарна поправка, г/кВт.год. | 22,88 | 22,49 | 15,78 | 15,21 | 22,88 | 21,64 | 16,14 | 13,29 | ----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------+-----------+---------| Температура холодного повітря, | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | г/кВт.год. | | | | | | | | | ----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------+-----------+---------| Температура повітря на вході в РПП, | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | г/кВт.год. | | | | | | | | | ----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------+-----------+---------| Зольність твердого палива, г/кВт.год. | -3,63 | -3,63 | -3,63 | -3,63 | -3,63 | -3,63 | -3,63 | -3,63 | ----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------+-----------+---------| Вологість твердого палива, г/кВт.год. | -1,40 | -1,40 | -1,40 | -1,40 | -1,40 | -1,40 | -1,40 | -1,40 | ----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------+-----------+---------| Витрати тепла на власні потреби | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | котлоагрегата, г/кВт.год. | | | | | | | | | ----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------+-----------+---------| Витрати електроенергії на власні потреби| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | блока, г/кВт.год. | | | | | | | | | ----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------+-----------+---------| Частка газа спільного спалювання, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | г/кВт.год. | | | | | | | | | ----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------+-----------+---------| Межремонтний період, г/кВт.год. | 7,33 | 7,28 | 6,46 | 6,39 | 7,33 | 7,19 | 6,51 | 6,35 | ----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------+-----------+---------| Упорскування в проміжний | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | перегрів живільної води, г/кВт.год. | | | | | | | | | ----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------+-----------+---------| Упорскування в проміжний | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | перегрів конденсаційного устаткування, | | | | | | | | | г/кВт.год. | | | | | | | | | ----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------+-----------+---------| Тиск в конденсаторі (вакуум), г/кВт.год.| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------+-----------+---------| На старіння устаткування, г/кВт.год. | 2,99 | 2,97 | 2,65 | 2,62 | 2,99 | 2,94 | 2,68 | 2,60 | ----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------+-----------+---------| Стабілізація теплового режиму, | 9,71 | 9,39 | 3,42 | 2,84 | 9,71 | 8,62 | 3,81 | 0,12 | г/кВт.год. | | | | | | | | | ----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------+-----------+---------| На відпуск тепла з нерегул. відборів | -2,63 | -2,59 | -1,76 | -1,68 | -2,63 | -2,51 | -1,85 | -1,27 | РОУ, г/кВт.год | | | | | | | | | ----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------+-----------+---------| Температура цирк. води, г/кВт.год. | 1,03 | 1,03 | 0,91 | 0,90 | 1,03 | 1,02 | 0,92 | 0,90 | ----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------+-----------+---------| Частка відпуску тепла з гарячою водою, | -3,85 | -3,79 | -2,63 | -2,52 | -3,85 | -3,67 | -2,75 | -1,94 | г/кВт.год. | | | | | | | | | ----------------------------------------+----------+-----------+-------------+----------+-------------+------------+-----------+---------| Заміна підсв.з мазути на газ, г/кВт.год.| 13,24 | 13,15 | 11,67 | 11,60 | 13,24 | 13,00 | 11,77 | 11,47 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ____________ ____________________

(підпис) (П.І.Б.)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: