open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
21.07.2006 N 511

Про створення тендерного комітету

МОЗ України з питань освіти і науки

Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), з метою забезпечення
ефективного планування та проведення державних закупівель у сфері
освіти і науки за кошти Державного бюджету на 2006 рік ( 3235-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Тимчасово, до 31 грудня 2006 року, створити тендерний
комітет з питань освіти і науки.
2. Затвердити склад тендерного комітету з питань освіти і
науки (додається).
3. Затвердити положення про тендерний комітет з питань освіти
і науки (додається).
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Гайдаєва Ю.О.
Міністр Ю.В.Поляченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

21.07.2006 N 511

СКЛАД

тендерного комітету

Міністерства охорони здоров'я України

з питань освіти і науки

Голова тендерного комітету:
Банчук М.В. - Директор Департаменту кадрової політики,

освіти і науки
Заступник Голови тендерного комітету:
Стахівський С.М. - начальник відділу запобігання корупційним

і злочинним проявам Департаменту кадрової

політики, освіти і науки
Члени тендерного комітету:
Баранова Т.Ф. - начальник відділу планування видатків

та фінансування закладів охорони здоров'я,

освіти, науки, культури Департаменту

економіки, фінансів та майнових відносин
Ємець П.В. - заступник начальника відділу планування

видатків та фінансування закладів охорони

здоров'я, освіти, науки, культури

Департаменту економіки, фінансів

та майнових відносин
Бадей О.І. - головний спеціаліст відділу правового

забезпечення Юридичного управління
Секретар тендерного комітету:
Кочет О.М. - головний спеціаліст відділу освіти і науки

Департаменту кадрової політики,

освіти і науки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

21.07.2006 N 511

ПОЛОЖЕННЯ

про Тендерний комітет

Міністерства охорони здоров'я України

з питань освіти і науки

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ) зі змінами та доповненнями та інших
нормативно-правових актів, що не суперечать цьому Закону.
1.2. Тендерний комітет Міністерства охорони здоров'я України
з питань освіти і науки (далі - Тендерний комітет) створюється
тимчасово, до 31 грудня 2006 року.
1.3. Для вирішення організаційних та технічних завдань до
діяльності Тендерного комітету залучаються члени тендерного
комітету, які безпосередньо відповідальні за здійснення процедури
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, а також інші
члени тендерного комітету.
1.4. У своїй роботі Тендерний комітет керується Законом
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ), іншими нормативно-правовими актами з питань
закупівель товарів, робіт і послуг, а також цим Положенням,
внутрішніми нормативними документами Міністерства охорони здоров'я
України та рішеннями, які приймаються самим Тендерним комітетом.
1.5. Положення визначає порядок створення, загальні
організаційні та процедурні засади діяльності Тендерного комітету,
а також права, обов'язки та відповідальність їх членів.
2. Типи Тендерних комітетів.

Порядок їх створення та організація діяльності
2.1. Тендерний комітет створюється наказом МОЗ України для
організації та проведення процедур закупівель науково-дослідних
робіт та інших послуг у сфері науки і освіти за державні кошти на
засадах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту
інтересів членів Тендерного комітету та їх неупередженості.
2.2. До складу Тендерного комітету входять відповідальні
працівники МОЗ України у кількості не менше 5 осіб і в разі
потреби представники інших центральних органів виконавчої влади,
наукових установ та організацій (за їх згодою).
2.3. Склад Тендерного комітету формується з урахуванням
частин другої і восьмої статті 12 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
2.4. Зміни до складу Тендерного комітету вносяться за
поданням голови Тендерного комітету та оформляються наказом МОЗ
України.
2.6. Для розв'язання конкретних питань, якщо виникає така
потреба, зокрема в разі проведення торгів на закупівлю послуг, що
мають складний або спеціалізований характер, до роботи Тендерного
комітету можуть залучатися відповідно до законодавства незалежні
кваліфіковані (наукові, технічні) експерти та консультанти, крім
тих, що є заінтересованими особами стосовно виконавців цієї
процедури закупівлі з урахуванням вимог частини восьмої статті 12
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ).
2.7. У разі здійснення закупівлі послуг, які потребують
технічного захисту інформації, Тендерний комітет уключає в
тендерну документацію вимоги щодо захисту інформації, передбачені
законодавством, а також залучає до роботи комітету, починаючи з
етапу підготовки тендерної документації, представників
Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем і захисту
інформації Служби безпеки України, які погоджують тендерну
документацію в частині захисту інформації.
2.8. Керівництво роботою Тендерного комітету здійснює його
голова, який призначається наказом МОЗ України та є посадовою
особою, що має право на підписання договорів про закупівлю.
2.9. Голова Тендерного комітету організовує його роботу і
несе персональну відповідальність за виконання покладених на
комітет функцій.
2.10. Голова Тендерного комітету призначає заступника
(заступників) голови, відповідального секретаря та визначає
функції кожного члена Тендерного комітету.
2.11. У разі відсутності голови Тендерного комітету його
обов'язки виконує заступник голови Тендерного комітету (якщо
призначено кількох заступників голови Тендерного комітету, то він
має визначити серед них виконуючого обов'язки голови Тендерного
комітету на період своєї відсутності).
2.12. За рішенням голови Тендерного комітету його заступник
може одночасно бути секретарем Тендерного комітету.
2.13. За рішенням голови Тендерного комітету можуть
створюватись окремі робочі групи для вирішення конкретних питань,
що виникають у процесі проведення процедур закупівлі, залучатись у
ролі консультантів чи експертів спеціалісти структурних
підрозділів МОЗ України.
2.14. Робоча група з представників Тендерного комітету в
складі не менше трьох осіб призначається для розкриття тендерних
пропозицій учасників процедур державних закупівель.
2.15. Робоча група повинна провести процедуру розкриття
тендерних пропозицій учасників процедур державних закупівель
відповідно до вимог тендерної документації та оформити протокол
про результати розкриття тендерних пропозицій.
2.16. Формою роботи Тендерного комітету є засідання, які
проводяться у разі потреби.
2.17. Розгляду на засіданнях Тендерного комітету підлягають
такі питання: планування роботи Тендерного комітету, розподіл функцій
членів Тендерного комітету, окремих його комісій та груп; здійснення процедур закупівлі відповідно до чинного
законодавства; прийняття відповідних рішень.
2.18. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях
Тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів у
присутності не менше двох третин членів Тендерного комітету. У
разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є ухвальним.
2.19. Рішення комітету оформляється протоколом, який
підписується усіма членами Тендерного комітету, що брали участь у
голосуванні.
3. Головні функції Тендерного комітету
3.1. Тендерний комітет відповідає за організацію процедур
закупівлі науково-дослідних робіт та інших послуг у сфері науки і
освіти на всіх етапах їх проведення. У процесі роботи він разом з
експертною (конкурсною) комісією МОЗ України з оцінки наукових
проектів, затвердженою наказом МОЗ України від 27.01.2006 N 28
( v0028282-06 ), забезпечує реалізацію таких функцій: планування здійснення процедур закупівель протягом бюджетного
року відповідно до затверджених кошторисних лімітів фінансування
та пріоритетності закупівель; вибір процедури закупівлі відповідно до вимог чинного
законодавства у сфері державних закупівель; оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно
до вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" ( 1490-14 ); підготовка та розсилання необхідної для проведення процедур
закупівлі чи процедури попередньої кваліфікації учасників процедур
державних закупівель документації; надання роз'яснень учасникам процедур державних закупівель
щодо змісту тендерної документації у разі отримання від останніх
відповідних запитів; проведення процедури попередньої кваліфікації учасників
процедур державних закупівель у разі її застосування; організація приймання, зберігання, розкриття тендерних
пропозицій, забезпечення вибору найбільш вигідної тендерної
пропозиції виключно на підставі критеріїв та методики оцінки
тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації; ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур
закупівель відповідно до вимог чинного законодавства; у разі надходження скарги від учасника процедур державних
закупівель - забезпечення її належного розгляду відповідно до
чинного законодавства або участь у розгляді скарги, якщо останню
було подано до уповноваженого органу з питань координації
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти *.
3.2. У разі надходження скарги на адресу МОЗ України
Тендерний комітет здійснює її розгляд у відповідності до статті 37
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ). Після надходження скарги МОЗ України процедура
закупівлі зупиняється на строк, що не може перевищувати 20 робочих
днів. Днем надходження скарги вважається день її реєстрації як
вхідної кореспонденції. Голова (заступник голови) та секретар
Тендерного комітету повинні бути негайно поінформовані про
надходження скарги.
3.3. Розгляд скарги проводиться відповідності до частини 5
статті 37 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" ( 1490-14 ) на відкритому засіданні Тендерного
комітету, на якому заслуховуються представники скаржника,
розглядаються подані ним документи, матеріали, коментарі,
експертні висновки, а також висновки Спеціальної контрольної
комісії з питань державних закупівель при Рахунковій палаті та
Тендерної палати (у разі надходження).
3.4. Рішення Тендерного комітету щодо розгляду скарги
надсилається скаржнику, уповноваженому органу, Спеціальній
контрольній комісії з питань державних закупівель при Рахунковій
палаті, Державному казначейству України та Тендерній палаті
України протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
4. Права та обов'язки Тендерного комітету.

Повноваження голови, секретаря

та інших членів Тендерного комітету
4.1. Тендерний комітет має право: готувати та подавати на затвердження керівництвом МОЗ України
проекти наказів щодо складу Тендерного комітету та з інших питань
щодо проведення процедур закупівель; одержувати від структурних підрозділів МОЗ України
інформацію, необхідну для проведення процедур закупівлі; залучати без права голосу, у разі потреби, до роботи в
тендерному комітеті інших працівників МОЗ України та на договірних
засадах сторонніх експертів і консультантів, у тому числі з
громадських організацій, народних депутатів України (за їх
згодою); використовувати необхідне для виконання покладених завдань
майно МОЗ України; у межах затвердженого кошторису МОЗ України здійснювати
необхідні для проведення процедур закупівлі витрати; готувати пропозиції керівництву МОЗ України щодо покриття
витрат, безпосередньо пов'язаних з підготовкою, друкуванням і
відправленням тендерної документації, за рахунок платежів
учасників.
4.2. Тендерний комітет зобов'язаний: від імені МОЗ України в межах наданих повноважень та
визначених функцій виступати організатором проведення процедур
закупівель; організовувати проведення процедур закупівлі у відповідності
до чинного законодавства, установлених процедур закупівлі та
термінів; забезпечити рівні умови для всіх учасників процедур державних
закупівель, що беруть участь у процедурах закупівлі, об'єктивний
та чесний вибір переможця; зберігати конфіденційність інформації; своєчасно готувати письмові роз'яснення керівництву МОЗ
України стосовно отриманих на його адресу скарг від учасників
процедур державних закупівель, що беруть участь у торгах
(тендерах), щодо можливих порушень процедур закупівель; своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати її
подання на затвердження керівництву МОЗ України.
4.3. Голова Тендерного комітету: планує проведення засідань Тендерного комітету та веде ці
засідання; вирішує питання стосовно забезпечення діяльності Тендерного
комітету; надає пропозиції щодо кандидатур заступника голови та
секретаря Тендерного комітету; приймає рішення щодо створення комісій та робочих груп
Тендерного комітету; уносить на розгляд керівництва МОЗ України пропозиції щодо
змін у складі Тендерного комітету; за потреби приймає рішення щодо проведення позапланових
засідань Тендерного комітету; пропонує порядок денний засідань Тендерного комітету.
4.4. Голова Тендерного комітету (виконуючий обов'язки голови
його заступник) засвідчує своїм підписом такі документи щодо
державних закупівель: оголошення стосовно державних закупівель; запит щодо цінових пропозицій (котирувань), запрошення до
торгів з обмеженою участю та закупівлі у одного учасника; тендерну документацію, включаючи зміни у разі їх внесення; інструкцію щодо підготовки та подання заявок на участь у
попередній кваліфікації; повідомлення про акцепт тендерної пропозиції та про
результати торгів; рішення щодо скарг учасників торгів, що розглядалися
тендерним комітетом; звіт про результати здійснення процедури закупівлі. Указані документи після підпису завіряються печаткою МОЗ
України.
4.5. Секретар Тендерного комітету призначається головою
Тендерного комітету.
4.6. Секретар Тендерного комітету веде та оформляє протоколи
засідань Тендерного комітету, забезпечує оперативне інформування
членів Тендерного комітету стосовно організаційних питань його
діяльності, за дорученням голови Тендерного комітету виконує іншу
організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до
законодавства зберігання документів щодо здійснення державних
закупівель.
4.7. Якщо секретар Тендерного комітету відсутній на засіданні
Тендерного комітету, то голова доручає тимчасово виконувати
функції секретаря іншому члену Тендерного комітету.
4.8. Члени Тендерного комітету на засіданнях Тендерного
комітету беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо
результатів процедури попередньої кваліфікації учасників процедур
державних закупівель у разі її застосування; оцінки та зіставлення
тендерних пропозицій; визначення переможця процедур закупівлі.
4.9. Члени Тендерного комітету мають право: брати участь в
усіх засіданнях Тендерного комітету та прийнятті його рішень,
ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо оцінки та зіставлення
тендерних пропозицій учасників процедур державних закупівель,
виносити питання на розгляд Тендерного комітету, а також мають
право на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань
Тендерного комітету.
4.10. Члени Тендерного комітету зобов'язані додержуватись
норм чинного законодавства у сфері державних закупівель,
відповідних нормативно-правових актів МОЗ України, цього
Положення, тендерної документації, об'єктивно та неупереджено
розглядати тендерні пропозиції учасників процедур державних
закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації,
що стосується предмета діяльності Тендерного комітету.
4.10. Член Тендерного комітету - відповідальний за проведення
закупівлі призначається головою Тендерного комітету на проведення
окремої процедури закупівлі. Член Тендерного комітету -
відповідальний за проведення закупівлі зобов'язаний забезпечити
роботу щодо підготовки відповідно до визначених Тендерним
комітетом процедур закупівель, тендерної документації та інших
документів, необхідних для проведення закупівель; приймання
тендерних пропозицій; узагальнення, розгляду та аналізу тендерних
пропозицій учасників торгів; підготовки проектів договорів;
оприлюднення інформації, передбаченої чинним законодавством у
сфері державних закупівель, в порядку, визначеному вищезазначеним
законодавством.
5. Витрати на організацію та проведення

процедур закупівлі
5.1. Склад, обсяги та джерела покриття витрат на організацію
та проведення процедур закупівлі можуть визначатися у відповідному
кошторисі витрат щодо організації та проведення процедури
закупівлі, що за поданням голови Тендерного комітету
затверджується керівництвом МОЗ України.
5.2. При розробці кошторису, зазначеного в пункті 5.1 цього
Положення, ураховуються конкретні умови діяльності Тендерного
комітету, його тип, обсяг функцій, що ним виконуються, вид
закупівлі, складність проведення процедури закупівлі тощо. При
розрахунку кошторису не враховуються витрати, що покриваються за
рахунок загального кошторису, на утримання апарату МОЗ України,
зокрема на оплату праці штатних працівників, утримання приміщень
тощо.
5.3. Члени Тендерного комітету рішенням керівництва МОЗ в
установленому законодавством порядку можуть преміюватись за якісне
та сумлінне виконання робіт, пов'язаних з організацією процедур
закупівель, зокрема за виконання завдань у неробочий час.
6. Відповідальність членів Тендерного комітету
6.1. Голова Тендерного комітету та інші члени Тендерного
комітету, а також залучені експерти та консультанти відповідно до
своїх повноважень несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством за порушення, допущені під час здійснення процедур
закупівлі, правильність та об'єктивність прийнятих рішень,
недотримання вимог достовірності та збереження конфіденційності
інформації, недоліки у веденні звітності.
6.2. При виявленні порушень у роботі Тендерного комітету,
зокрема внаслідок розгляду отриманої у відповідності до чинного
законодавства скарги від учасників процедур державних закупівель,
що беруть чи брали участь у процедурах закупівлі, голова
Тендерного комітету подає письмові роз'яснення керівництву МОЗ з
цього приводу.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: