open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.08.2004 N 508

Про затвердження Програми

природоохоронних заходів
{ Додатково див. Лист Міністерства палива та енергетики

N 17/173 ( v-173558-07 ) від 14.02.2007 }

На виконання п. 21 Заходів щодо реалізації вимог постанови
II з'їзду профспілки працівників вугільної промисловості,
затверджених наказом Мінпаливенерго України від 14 січня 2004 р.
N 10 ( v0010558-04 ) "Про виконання вимог постанови II з'їзду
профспілки працівників вугільної промисловості України",
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Програму природоохоронних заходів у вугільній
промисловості на 2004-2005 роки (далі - Програма, що додається).
2. Керівникам підприємств вугільної галузі, що належать до
сфери управління Міністерства:
2.1. Забезпечити виконання Програми.
2.2. Надавати Департаменту вугільної промисловості 3-го числа
кожного місяця, наступного за звітним півріччям, інформацію щодо
виконання відповідних заходів.
3. Департаменту вугільної промисловості (Хохотві О.І.):
3.1. Забезпечити контроль за виконанням Програми на
підприємствах вугільної галузі, що належать до сфери управління
Міністерства.
3.2. Надавати Департаменту соціально-трудових відносин 5-го
числа місяця, наступного за звітним півріччям, інформацію щодо
виконання заходів.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Ященка Ю.П.
Міністр С.Тулуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства палива

та енергетики України

25.08.2004 N 508

ПРОГРАМА

природоохоронних заходів у вугільній промисловості

на 2004-2005 рр.

1. Загальні положення
Програма природоохоронних заходів у вугільній промисловості
спрямована на виконання рішень II з'їзду профспілки працівників
вугільної промисловості України від 10 вересня 2002 р. та
звернення Центрального комітету до органів державної влади і
управління галуззю щодо захисту прав працівників на продуктивну
безпечну працю та охорону здоров'я.
Програма призначена для координації діяльності підприємств
вугільної галузі в сфері природоохоронної діяльності.
2. Мета Програми
Мета Програми - запровадження заходів щодо попередження
негативного техногенного впливу на довкілля вугільних підприємств
в місцях їх розташування.
Об'єктом Програми є довкілля місць розташування підприємств,
а саме: - атмосферне повітря; - водні ресурси; - земельні ресурси; - поводження з відходами.
3. Строки реалізації Програми
Програма складена згідно з планами природоохоронних робіт
діючих вугільних підприємств на 2004-2005 рр. Природоохоронні
заходи, пов'язані з ліквідацією вугільних підприємств, виконуються
на територіях їх розташування згідно з окремим планом та у
відповідності з проектами їх ліквідації.
4. Механізм реалізації Програми
Механізм реалізації Програми передбачає застосування
організаційно-правових (проведення моніторингу за станом довкілля,
уточнення нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферу та
меж санітарно-захисних зон підприємств тощо), науково-технічних
(інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу,
очистка та знезараження шахтних вод тощо), фінансово-економічних
(визначення обсягів та джерел фінансування заходів) та
інформаційних (доведення інформації про виконання заходів Програми
до зацікавлених користувачів) засобів.
Природоохоронні заходи, що передбачаються до виконання в
2004-2005 рр., наведені в розділах 1, 2, 3, 4.
Водоохоронні заходи розділяються на постійні (профілактичні)
та одноразові (періодичні). До постійних заходів відносяться
очищення та знезараження шахтних вод, проведення моніторингу,
заходи із забезпечення ефективного та нормативного стану систем
водовідливу, освітлення шахтних вод тощо. До одноразових та
періодичних заходів відносяться ремонтні та профілактичні роботи
на водоохоронних об'єктах, будівництво (реконструкція) нових
очисних споруд, заміна обладнання, технічний ресурс яких
вичерпано, тощо.
Заходи з охорони атмосферного повітря: в першу чергу
передбачається зменшення викидів твердих часток (пилу, сажі, золи)
та забруднюючих газів (метану, оксидів сірки та азоту). Для
зменшення викидів передбачається обладнання організованих джерел
пилогазоуловлюючими пристроями, для неорганізованих джерел -
профілактика самозапалювання (відвалів), пилоутворення (відвали,
склади, навантажувальні пункти, автодороги тощо). Передбачається
ведення моніторингу за складом атмосферного повітря та рівнями
забруднення (концентраціями забруднюючих речовин) в районах
розташування джерел викидів та на межах санітарно-захисних зон.
Програмою заходів передбачається обстеження стану, планові
ремонтні та налагоджувальні роботи систем промвентиляції і
пилоуловлення на вугільних шахтах та збагачувальних фабриках.
Заходи з охорони ґрунтів та поводження з відходами
спрямовані, в першу чергу, на зменшення обсягів утворення відходів
(повторне використання води та породи, закладка виробничого
простору тощо), попередження забруднення ґрунтів промисловими
відходами на прилеглих до підприємств територіях, підтримання в
належному стані територій промислових майданчиків, автодоріг;
передбачається рекультивація порушених земель та озеленення цих
територій, своєчасний ремонт технологічного обладнання.
Для забезпечення виконання запланованих заходів з охорони
довкілля планується будівництво (реконструкція) природоохоронних
об'єктів та їх організаційно-договірне супроводження з розробки
проектної документації. Серед основних об'єктів будівництва
передбачається будівництво породних відвалів, очисних споруд,
ставків-освітлювачів та мулонакопичувачів тощо.
5. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок
коштів підприємств та за рахунок інших джерел, не заборонених
чинним законодавством.

Додаток

до Програми

Природоохоронні заходи на вугледобувних та

вуглепереробних підприємствах на 2004-2005 роки

------------------------------------------------------------------ N | Назва заходу | Підприємство | Джерела | з/п| | | фінансування | ---+--------------------+------------------------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----------------------------------------------------------------| Розділ I. Заходи з охорони водних ресурсів | ----------------------------------------------------------------| 1 |Чищення від мулу |На усіх вугільних |За рахунок | |водозбірників у |підприємствах |основної | |шахтах | |діяльності | ---+--------------------+------------------------+--------------| 2 |Чищення |На усіх вугільних |За рахунок | |водовідвідних |підприємствах |основної | |канавок у гірничих | |діяльності | |виробках шахт | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 3 |Чищення |На усіх вугільних |За рахунок | |горизонтальних |підприємствах |основної | |відстійників від | |діяльності | |твердого осадку | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 4 |Чищення |На усіх вугільних |За рахунок | |ставків-відстійників|підприємствах |основної | |шахтних вод, | |діяльності | |шламонакопичувачів, | | | |котлованів для збору| | | |дощових та дренажних| | | |вод | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 5 |Ремонт плотин |ЦЗФ "Пролетарська", |За рахунок | |(гребель) |ш. "Талівська", |основної | |мулонакопичувачів |ЦЗФ "Янівська", |діяльності | |збагачувальних |ЦЗФ "Нагольчанська" | | |фабрик, | | | |ставків-освітлювачів| | | |накопичувачів) | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 6 |Ремонт, |ш. "Червоний партизан", |За рахунок | |реконструкція |ш. "Міусинська", |основної | |(будівництво) |ш. ім. Я. М. Свердлова, |діяльності | |водоочисних споруд, |ЦЗФ "Краснолиманська", | | |перекачувальних |ш. "Вергелівська" | | |станцій тощо | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 7 |Ремонт насосів, |ЦЗФ "Пролетарська", |За рахунок | |водомірів, запірної |ЦЗФ "Добропільська", |основної | |арматури і |ш. ім. газети |діяльності | |трубопроводів для |"Известия", | | |подачі хвостів |ДЗФ "Білоріченська", | | |флотації в |ЦЗФ "Криворізька" | | |мулонакопичувачі | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 8 |Забезпечення |На усіх вугільних |За рахунок | |своєчасної |підприємствах |основної | |держповірки | |діяльності | |контрольно-вимірювал| | | |ьних приладів, | | | |водомірів, запірної | | | |арматури, що | | | |використовуються на | | | |природоохоронних | | | |об'єктах | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 9 |Ремонт насосних |ш. "Суходільська- |За рахунок | |установок шахтних |Східна", |основної | |водовідливів |ЦЗФ "Дуванська" |діяльності | ---+--------------------+------------------------+--------------| 10 |Контроль стану та |ЦЗФ "Пролетарська", |За рахунок | |ремонт водоводів, |ДП "Дзержинськвугілля", |основної | |колекторів систем |ш. ім. А.І. Гайового, |діяльності | |відведення шахтних |ш. "Талівська", | | |вод, горизонтальних |ш. ім. М.П. Баракова, | | |відстійників та |ш. "Княгининська", | | |водозабірних споруд |ДП "Торезантрацит", | | |мулонакопичувачів |ш. ім. Л.І. Лутугіна | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 11 |Поточний ремонт |ш. "Дуванна", |За рахунок | |водопровідних і |ш. "Фащівська" |основної | |каналізаційних мереж| |діяльності | |та зливової | | | |каналізації | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 12 |Заміна і ремонт |ДП "Львіввугілля", |За рахунок | |технологічного |ЦЗФ "Дзержинська" |основної | |обладнання, | |діяльності | |технічний ресурс | | | |яких вичерпано; | | | |виконання робіт щодо| | | |дотримання | | | |регламентів | | | |технологічних | | | |процесів на | | | |водоохоронних | | | |об'єктах | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 13 |Виконання |На усіх вугільних |За рахунок | |організаційно-профіл|підприємствах |основної | |актичних заходів | |діяльності | |щодо запобігання або| | | |зменшення | | | |забруднення | | | |підземних і | | | |поверхневих вод | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 14 |Забезпечення |На усіх вугільних |За рахунок | |прибирання з |підприємствах |основної | |поверхні грунтів | |діяльності | |розлитих | | | |нафтопродуктів та | | | |емульсій; своєчасне | | | |усунення причини | | | |розливу пального, | | | |ПММ та емульсій | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 15 |Очищення та |На усіх вугільних |За рахунок | |знезараження шахтних|підприємствах |основної | |вод | |діяльності | ---+--------------------+------------------------+--------------| 16 |Лабораторний |На усіх вугільних |За рахунок | |контроль за хімічним|підприємствах |основної | |складом шахтних вод | |діяльності | ---+--------------------+------------------------+--------------| 17 |Організаційні та |ЦЗФ "Пролетарська", |За рахунок | |проектні роботи щодо|ш. "Міусинська", |основної | |забезпечення |ш. ім. Я.М. Свердлова, |діяльності | |експлуатації |ш. "Центроспілка", | | |водоохоронних |ш. "Харківська", | | |об'єктів |ш. "Довжанська- | | | |Капітальна" | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 18 |Виконання заходів |ЦЗФ "Чумаківська", |За рахунок | |щодо збільшення |ДП "Волиньвугілля", |основної | |обсягів використання|ВП "Луганський РМЗ" |діяльності | |шахтних вод для | | | |технологічних | | | |процесів та | | | |раціонального | | | |використання на | | | |вугільних | | | |підприємствах води | | | |питної якості; | | | |спецводокористування| | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 19 |Використання |ЗФ "Антрацит" |За рахунок | |(повторна переробка)| |основної | |хвостів | |діяльності | |збагачувальних | | | |фабрик | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 20 |Чищення русел річок |ш. + ЦЗФ "Трудівська" |За рахунок | |і водотоків, які | |основної | |використовуються для| |діяльності | |скидання шахтних вод| | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 21 |Забезпечення |На усіх вугільних |За рахунок | |відповідного |підприємствах |основної | |санітарного стану в | |діяльності | |межах | | | |санітарно-захисних | | | |зон гідротехнічних | | | |споруд та водних | | | |об'єктів, що | | | |використовуються для| | | |скидання або | | | |накопичення шахтних | | | |вод | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 22 |Коригування |ДП "Антрацит", |За рахунок | |(розробка) |ш. "Новодзержинська", |основної | |дозвільних |ДП "Добропіллявугілля" |діяльності | |документів та | | | |проектів ГДС на | | | |скиди шахтних вод у | | | |природні водні | | | |об'єкти | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 23 |Проведення робіт |ДЗФ "Білоріченська", |За рахунок | |щодо створення |ЦЗФ "Криворізька", |основної | |режимних мереж на |ЦЗФ "Пролетарська" |діяльності | |полях шахт, | | | |гідротехнічних | | | |спорудах тощо; | | | |моніторинг впливу | | | |мулонакопичувачів | | | |ЦЗФ на підземні | | | |поверхневі води; | | | |ремонт і спорудження| | | |спостережних | | | |свердловин | | | ----------------------------------------------------------------| Розділ II. Заходи з охорони атмосферного повітря | ----------------------------------------------------------------| 1 |Проведення |На усіх вугільних |За рахунок | |моніторингу за |підприємствах |основної | |станом атмосферного | |діяльності | |повітря в районах | | | |розташування | | | |підприємств; | | | |інструментальні | | | |заміри викидів в | | | |атмосферу та | | | |лабораторний | | | |контроль за | | | |дотриманням норм ПДВ| | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 2 |Інвентаризація |ЦЗФ "Пролетарська", |За рахунок | |джерел викидів |ЦЗФ "Колосниківська", |основної | |забруднюючих речовин|ш. "Червоний партизан", |діяльності | |в атмосферне |ш. ім. О.Г. Стаханова, | | |повітря; |ш. "Курахівська", | | |топографо-геодезичні|ЦЗФ "Янівська", | | |роботи з визначення |ДЗФ ім. газети | | |координат джерел |"Известия", | | |викидів у повітря |автобаза ДП | | | |"Донбасантрацит", | | | |шахтбудупр. | | | |ДП "Свердловантрацит", | | | |ш. "Харківська", | | | |ЦЗФ "Дзержинська" | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 3 |Організаційно-догові|ЦЗФ "Колосниківська", |За рахунок | |рні роботи з ведення|ш. "Центроспілка", |основної | |контролю за |ЦЗФ "Центроспілка", |діяльності | |викидами, уточнення |ДП "Львіввугілля", | | |нормативів ПДК та |ДП "Волиньвугілля", | | |процентів ПДВ, |ДП "Торезантрацит" | | |границь СЗЗ тощо; | | | |оформлення | | | |дозвільної та | | | |звітної документації| | | |на викиди | | | |забруднюючих речовин| | | |та охорону повітря; | | | |проектні роботи | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 4 |Встановлення |ЦЗФ "Добропільська", |За рахунок | |лабораторного |ш. "Центральна", |основної | |контролю за станом |шахти ДП |діяльності | |атмосферного повітря|"Донбасантрацит" | | |в місцях збереження | | | |відвалів та на | | | |границях | | | |санітарно-захисних | | | |зон; проведення | | | |держповірки приладів| | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 5 |Проведення робіт з |ш. "Новодзержинська", |За рахунок | |пилоподавлення на |ДЗФ ім. газети |основної | |поверхневих |"Известия", |діяльності | |технологічних |ш. "Міусинська", | | |комплексах шахт та |ДЗФ "Новопавлівська", | | |збагачувальних |ЦЗФ "Краснолиманська" | | |фабрик, складах, | | | |навантажувально-розв| | | |антажувальних | | | |пунктах, під'їзних | | | |автодорогах тощо; | | | |озеленення породних | | | |відвалів, територій | | | |проммайданчиків та | | | |полос уздовж | | | |автодоріг | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 6 |Обладнання |СП, ПУ "Теплофікація" |За рахунок | |пиловловлюючими |ДП "Селидіввугілля", |основної | |пристроями та |ЦЗФ "Дзержинська", |діяльності | |засобами контролю |ЦЗФ "Криворізька" | | |організованих джерел| | | |викидів | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 7 |Дегазація виробок |На усіх вугільних |За рахунок | |виїмкових дільниць; |підприємствах |основної | |використання | |діяльності | |шахтного метану в | | | |котельнях | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 8 |Температурна зйомка |ЦЗФ "Пролетарська", |За рахунок | |породних відвалів |ЦЗФ "Колосниківська", |основної | | |ЦЗФ "Чумаківська", |діяльності | | |ЦЗФ "Жовтнева", | | | |ЦЗФ "Добропільська", | | | |ДП "Дзержинськвугілля", | | | |ДП "Шахтарськантрацит" | | | | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 9 |Профілактичні роботи|На усіх вугільних |За рахунок | |на породних відвалах|підприємствах |основної | |із запобігання | |діяльності | |утворенню осередків | | | |горіння; покриття | | | |відкосів інертними | | | |матеріалами | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 10 |Гасіння породних |ш. "Червоний партизан", |За рахунок | |відвалів, що горять,|ш. ім. М.П. Баракова, |основної | |та їх рекультивація |ш. "Горіхівська", |діяльності | | |ш. ім. 50-річчя СРСР, | | | |ш. "Центроспілка", | | | |ЦЗФ "Червоно- | | | |партизанська", | | | |ЦЗФ "Дзержинська", | | | |ЦЗФ "Краснолиманська", | | | |ЗФ "Антрацит", | | | |ш. "Вергелівська" | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 11 |Виконання додаткових|На усіх вугільних |За рахунок | |організаційно-профіл|підприємствах |основної | |актичних заходів | |діяльності | |щодо запобігання або| | | |зменшення викидів | | | |забруднюючих речовин| | | |на складах, під час | | | |зварювальних робіт, | | | |з відвалів та інше; | | | |проведення робіт з | | | |вилучення горючих | | | |матеріалів з | | | |породного відвалу | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 12 |Капітальний ремонт |ЦЗФ "Чумаківська", |За рахунок | |та наладка |ЦЗФ "Краснолиманська" |основної | |котлоагрегатів | |діяльності | |котелень, | | | |аспіраційних | | | |установок, сушильних| | | |агрегатів | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 13 |Поточний ремонт та |ЦЗФ "Чумаківська", |За рахунок | |наладка |ш. "Новодзержинська", |основної | |котлоагрегатів |ш. ім. Г.М. Димитрова, |діяльності | |котелень, |ш. "Лутугінська", | | |аспіраційних |ш. ім. XIX з'їзду КПРС | | |установок, сушильних| | | |агрегатів | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 14 |Ремонт топок та |ЦЗФ "Пролетарська", |За рахунок | |обладнання |ЦЗФ "Колосниківська" |основної | |труб-сушилок | |діяльності | ---+--------------------+------------------------+--------------| 15 |Обстеження, ремонтні|ЦЗФ "Пролетарська", |За рахунок | |і |ЦЗФ "Колосниківська", |основної | |режимно-налагоджувал|ЦЗФ "Жовтнева", |діяльності | |ьні роботи |ш. "Родинська", | | |труб-сушилок і |ДП "Волиньвугілля" | | |газоочисних | | | |установок | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 16 |Ревізія і |ЦЗФ "Пролетарська", |За рахунок | |ремонтно-налагоджува|ЦЗФ "Колосниківська", |основної | |льні роботи систем |ЦЗФ "Добропільська", |діяльності | |промвентиляції і |ДП "Дзержинськвугілля", | | |пиловловлювальних |ДЗФ "Самсонівська", | | |установок |ЦЗФ "Курахівська", | | | |ДЗФ ім. газети | | | |"Известия", | | | |ДП "Торезантрацит", | | | |ЗФ "Антрацит", | | | |ДЗФ "Білоріченська" | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 17 |Заміна та ремонт |ЦЗФ "Колосниківська", |За рахунок | |технологічного |ДП "Добропіллявугілля", |основної | |обладнання, що |ЦЗФ "Дуванська", |діяльності | |використало свій |ЦЗФ "Центроспілка", | | |технологічний |ДП "Львіввугілля", | | |ресурс; |ЦЗФ "Дзержинська", | | |реконструкція |ЗФ "Антрацит", | | |комплексів |ЦЗФ "Криворізька", | | | |ВП "Луганський РМЗ" | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 18 |Чистка, профілактика|ш. ім. О.Г. Стаханова, |За рахунок | |та наладка циклонів,|ш. "Центральна", |основної | |димососів, |ш. "Суходільська- |діяльності | |газодимоходів; |Східна", | | |чистка каналів |ЦЗФ "Янівська", | | |вентиляторів |ДП "Волиньвугілля", | | |головного |ш/у "Луганське", | | |провітрювання |ш. ім. XIX з'їзду | | | |КПРС, ш. "Черкаська", | | | |ВП "Лотиківський РМЗ", | | | |ш. ім. А.І. Гайового | | ----------------------------------------------------------------| Розділ III. Заходи з охорони ґрунтів та утилізації промислових | відходів | ----------------------------------------------------------------| 1 |Контроль за станом |ш. ім. А.І. Гайового, |За рахунок | |автодоріг, прилеглих|ЦЗФ "Центроспілка", |основної | |до підприємств |шахтобудівне управління,|діяльності | |територій |ЗФ "Антрацит" | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 2 |Рекультиваційні |ш. "Надія", |За рахунок | |роботи на породних |ДП "Антрацит" |основної | |відвалах земель | |діяльності | ---+--------------------+------------------------+--------------| 3 |Використання породи |ш. "Новодзержинська", |За рахунок | |для закладки в шахті|ДП "Шахтарськантрацит", |основної | |гірничих виробок, |ш. "Черкаська", |діяльності | |укріплення дамб, |ш. "Фастівська" | | |гребель, автодоріг | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 4 |Отримання дозволів, |ш. "Міусинська", |За рахунок | |паспортів, лімітів |автобаза ДП |основної | |на розміщення |"Свердловантрацит", |діяльності | |відходів виробництва|автобаза ДП | | |та |"Донбасантрацит", | | |санітарно-гігієнічно|ЦЗФ "Центроспілка", | | |ї експертизи |шахтобудівне | | |об'єктів поводження |управління, | | |з відходами |ЦЗФ "Червоно- | | | |партизанська", | | | |ш. "Харківська", | | | |ш. "Довжанська- | | | |Капітальна", | | | |ЦЗФ "Свердловська", | | | |ЦЗФ "Дзержинська" | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 5 |Виконання контролю |На усіх вугільних |За рахунок | |за накопиченням, |підприємствах |основної | |зберіганням, | |діяльності | |передачею, | | | |утилізацією відходів| | | |виробництва | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 6 |Взяття проб ґрунтів |ЦЗФ "Добропільська" |За рахунок | |на вміст солей, | |основної | |важких металів, | |діяльності | |аналіз води із | | | |свердловин | | | |мулонакопичувача | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 7 |Проведення |ЦЗФ "Добропільська", |За рахунок | |інвентаризації |ш. ім. Челюскінців, |основної | |зайнятих земель і |ДП "Добропіллявугілля", |діяльності | |оформлення земельних|ЦЗФ "Свердловська" | | |відводів на породні | | | |відвали | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 8 |Топографо-геодезична|ЦЗФ "Чумаківська" |За рахунок | |зйомка породного | |основної | |відвала | |діяльності | ---+--------------------+------------------------+--------------| 9 |Ремонт шламопроводу |ш. "Міусинська", |За рахунок | |на відстійниках та |ЦЗФ "Дзержинська" |основної | |заміна трубопроводів| |діяльності | |флотовідходів | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 10 |Знешкодження |автобаза ДП |За рахунок | |відходів |"Донбасантрацит" |основної | | | |діяльності | ---+--------------------+------------------------+--------------| 11 |Оформлення і |ш. "Харківська", ш. |За рахунок | |поновлення |"Довжанська-Капітальна",|основної | |реєстраційних карт |ЦЗФ "Свердловська" |діяльності | ---+--------------------+------------------------+--------------| 12 |Розробка |ДП "Волиньвугілля" |За рахунок | |нормативно-методично| |основної | |ї документації та | |діяльності | |проведення | | | |моніторингу | | | |навколишнього | | | |природного | | | |середовища | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 13 |Розробка та |ЦЗФ "Дзержинська" |За рахунок | |утилізація шламів і | |основної | |виїмка осадку з | |діяльності | |мулонакопичувачів | | | ----------------------------------------------------------------| Розділ IV. Будівництво природоохоронних об'єктів та виконання | законодавства | ----------------------------------------------------------------| Будівництво | ----------------------------------------------------------------| 1 |Будівництво породних|ш. "Червоний партизан", |За рахунок | |відвалів |ЦЗФ "Добропільська", ЦЗФ|основної | | |"Нагольчанська" |діяльності | ---+--------------------+------------------------+--------------| 2 |Будівництво та |ДП "Артемвугілля", ш. |За рахунок | |реконструкція |"Самсонівська-Західна", |основної | |очисних споруд |ш. "Харківська" |діяльності | ---+--------------------+------------------------+--------------| 3 |Будівництво |ЦЗФ "Жовтнева", ш. |За рахунок | |ставків-мулонакопичу|"Самсонівська-Західна" |основної | |вачів | |діяльності | ---+--------------------+------------------------+--------------| 4 |Будівництво |ДП "Дзержинськвугілля" |За рахунок | |ставків-освітлювачів| |основної | | | |діяльності | ---+--------------------+------------------------+--------------| 5 |Будівництво |ш. ім. М.П. Баракова |За рахунок | |колектора | |основної | |господарсько-побутов| |діяльності | |их стоків | | | ----------------------------------------------------------------| Проектні та організаційні роботи | ----------------------------------------------------------------| 6 |Розробка проектів на|ш. ім. А.І. Гайового, |За рахунок | |викиди і нових |ш. "Новодзержинська", |основної | |нормативів |Луганський РМЗ |діяльності | |граничнодопустимих | | | |викидів та систем | | | |вентиляції | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 7 |Виконання оцінки |ш. "Новодзержинська", |За рахунок | |впливу на довкілля |ш. ім А.І. Гайового |основної | | | |діяльності | ---+--------------------+------------------------+--------------| 8 |Розробка проектів |ДП "Дзержинськвугілля" |За рахунок | |будівництва | |основної | |ставків-накопичувачі| |діяльності | |в (освітлювачів) | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 9 |Розробка проекту |ЦЗФ Жовтнева" |За рахунок | |розширення | |основної | |мулонакопичувача | |діяльності | ---+--------------------+------------------------+--------------| 10 |Виконання проекту |ЦЗФ "Добропільська", |За рахунок | |відводу землі під |ЦЗФ "Нагольчанська" |основної | |реконструкцію | |діяльності | |породного відвалу | | | | Проект породного | | | |відвалу (3-я черга) | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 11 |Розробка проекту |ш/у |За рахунок | |гасіння та |ім. О.О. Скочинського |основної | |експлуатації | |діяльності | |породного відвалу | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 12 |Розробка проекту |ш ім. М.І. Калініна |За рахунок | |санітарно-захисної | |основної | |зони породного | |діяльності | |відвалу | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 13 |Оформлення |ш. ім. А.І. Гайового, |За рахунок | |документів на |ш. "Тошківська" |основної | |отримання дозволу на| |діяльності | |викиди шкідливих | | | |речовин в атмосферу,| | | |лімітів на | | | |розміщення відходів | | | |та отримання дозволу| | | |на | | | |спецводокористування| | | ----------------------------------------------------------------| Організаційно-договірні роботи | ----------------------------------------------------------------| 14 |Укладання договору з|ш. N 81 "Київська" |За рахунок | |ПЕО "Зефір" на | |основної | |санітарно-технічне | |діяльності | |обстеження | | | |стаціонарних джерел | | | |викидів | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 15 |Укладання договору з|ш. N 81 "Київська" |За рахунок | |ПЕО "Зефір" на | |основної | |проведення аналізу | |діяльності | |скинутих стічних | | | |вод, а також на | | | |токсичність вод | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 16 |Укладання договору з|ш. N 81 "Київська" |За рахунок | |санепідемстанцією на| |основної | |визначення якісного | |діяльності | |складу питної води | | | ---+--------------------+------------------------+--------------| 17 |Укладання договорів |ш. ім. М.В. Фрунзе |За рахунок | |(4 од.) з ПУВКЗ, з | |основної | |РПО "Укрекологія", з| |діяльності | |АОЗП | | | |"Луганськекскавація"| | | |, з ООО "Екрс" | | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: