open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.05.2008 N 507

Про затвердження Положення про тендерний

комітет Мінтрансзв'язку

Відповідно до пункту 18 Тимчасового положення про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 N 274
( 274-2008-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про тендерний комітет Міністерства
транспорту та зв'язку України, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінтрансу
України від 05.03.2001 N 128 ( v0128361-01 ) "Про затвердження
Положення про постійно діючий Тендерний комітет Міністерства
транспорту України".
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Фоменко К.О.
Міністр Й.Вінський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту та зв'язку

України

06.05.2008 N 507

ПОЛОЖЕННЯ

про тендерний комітет Міністерства

транспорту та зв'язку України

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Тимчасового
положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008
N 274 ( 274-2008-п ).
1.2. Положення визначає правовий статус, порядок створення,
функції, загальні організаційні та процедурні засади діяльності
тендерного комітету Міністерства транспорту та зв'язку України
(далі - Тендерний комітет), а також права, обов'язки та
відповідальність його членів.
2. Порядок створення та організація діяльності Тендерного
комітету
2.1. Тендерний комітет - група спеціалістів Міністерства
транспорту та зв'язку України, призначена відповідальною за
здійснення процедур закупівлі згідно з Тимчасовим положенням про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 N 274
( 274-2008-п ).
2.2. Тендерний комітет створюється для організації та
проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні
кошти на засадах колегіальності у прийнятті рішень, відсутності
конфлікту інтересів членів Тендерного комітету та їх
неупередженості.
2.3. Тендерний комітет у своїй діяльності керується чинним
законодавством, цим Положенням, наказами Мінтрансзв'язку та
рішеннями, які приймаються самим Тендерним комітетом.
2.4. Склад тендерного комітету затверджується наказом
Мінтрансзв'язку. Зміни до складу тендерного комітету вносяться за поданням
голови Тендерного комітету та оформляються наказом
Мінтрансзв'язку.
2.5. Членами Тендерного комітету є представники Міністерства
транспорту та зв'язку України в кількості не менше 5 осіб. До складу Тендерного комітету не можуть входити посадові
особи та представники учасників, їх близькі родичі, посадові особи
об'єднань підприємств, їх представники та близькі родичі.
2.6. Не можуть бути членами Тендерного комітету спеціалісти,
юристи, економісти, консультанти та інші фізичні чи юридичні
особи, які можуть залучатися до роботи Тендерного комітету на
договірних засадах відповідно до законодавства, та нотаріуси, які
посвідчують договори про закупівлю.
2.7. Керівництво роботою Тендерного комітету здійснює його
голова, який призначається наказом Мінтрансзв'язку та є особою, що
має право на підписання договорів про закупівлю. У разі
відсутності голови Тендерного комітету його обов'язки виконує
заступник голови Тендерного комітету (якщо призначено кількох
заступників голови Тендерного комітету, то він має визначити серед
них виконуючого обов'язки голови Тендерного комітету на період
своєї відсутності).
2.8. Голова Тендерного комітету організовує його роботу і
несе персональну відповідальність за виконання покладених на
комітет функцій. Голова Тендерного комітету призначає заступника (заступників)
голови, відповідального секретаря та визначає функції кожного
члена Тендерного комітету.
2.9. За рішенням голови Тендерного комітету можуть
створюватись окремі робочі групи для вирішення конкретних питань,
що виникають у процесі проведення процедур закупівлі, залучатись у
ролі консультантів чи експертів спеціалісти структурних
підрозділів замовника. Керівник робочої групи призначається з
числа членів Тендерного комітету.
2.10. Робоча група з представників Тендерного комітету в
складі не менше трьох осіб може призначатися для розкриття
тендерних пропозицій учасників процедур державних закупівель. Робоча група повинна провести процедуру розкриття тендерних
пропозицій учасників процедур державних закупівель відповідно до
вимог тендерної документації, чинного законодавства та оформити
протокол про розкриття тендерних пропозицій.
2.11. Формою роботи Тендерного комітету є засідання, які
проводяться у разі потреби.
2.12. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях
Тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів у
присутності не менше двох третин членів Тендерного комітету. У
разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є
вирішальним.
2.13. Рішення Тендерного комітету оформляється протоколом,
який підписується усіма членами комітету, що брали участь у
голосуванні.
3. Функції Тендерного комітету У процесі роботи Тендерний комітет, зокрема, забезпечує
реалізацію наступних функцій: планування здійснення процедур закупівель протягом бюджетного
року відповідно до затвердженого кошторису та пріоритетності
закупівель; обрання процедур закупівель відповідно до вимог чинного
законодавства у сфері державних закупівель; оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно
до вимог Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28.03.2008 N 274 ( 274-2008-п ); підготовка та надання необхідної для проведення процедур
державних закупівель документації; надання роз'яснень учасникам процедур державних закупівель
щодо тендерної документації у разі отримання від останніх
відповідних запитів; внесення змін до тендерної документації; організація приймання, зберігання, розкриття тендерних
пропозицій, забезпечення вибору найбільш вигідної тендерної
пропозиції виключно на підставі критеріїв та методики оцінки
тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації; ведення необхідної звітності і листування щодо здійснення
процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства.
4. Права та обов'язки Тендерного комітету. Повноваження
голови, відповідального секретаря та інших членів Тендерного
комітету
4.1. Тендерний комітет має право: одержувати від структурних підрозділів Міністерства
транспорту та зв'язку України інформацію, необхідну для проведення
процедур закупівлі; залучати без права голосу, у разі потреби, до роботи в
Тендерному комітеті працівників структурних підрозділів
Міністерства транспорту та зв'язку України та на договірних
засадах спеціалістів, юристів, економістів, консультантів й інших
фізичних чи юридичних осіб; використовувати необхідне для виконання покладених завдань
майно Міністерства транспорту та зв'язку України.
4.2. Тендерний комітет зобов'язаний: в межах наданих повноважень та визначених функцій
організовувати та проводити процедури закупівель товарів, робіт і
послуг за державні кошти у відповідності до чинного законодавства; забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур
державних закупівель, що беруть участь у процедурах закупівлі,
об'єктивну, неупереджену оцінку тендерних пропозицій та вибір
переможця; зберігати конфіденційність інформації; своєчасно оформляти відповідні документи (протоколи, реєстри
тощо), звітність щодо здійснених процедур закупівель відповідно до
вимог чинного законодавства; своєчасно оприлюднювати інформацію щодо здійснених процедур
закупівель відповідно до вимог Тимчасового положення про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 N 274
( 274-2008-п ).
4.3. Голова Тендерного комітету: планує проведення засідань Тендерного комітету та веде ці
засідання; вирішує питання стосовно забезпечення діяльності Тендерного
комітету; призначає заступника (заступників) голови, відповідального
секретаря та визначає функції кожного члена Тендерного комітету; приймає рішення щодо створення робочих груп Тендерного
комітету; вносить на розгляд Міністра транспорту та зв'язку України
пропозиції щодо змін у складі Тендерного комітету; у разі потреби приймає рішення щодо проведення позапланових
засідань Тендерного комітету; пропонує порядок денний засідань Тендерного комітету. Голова Тендерного комітету засвідчує своїм підписом
документи, що складаються у зв'язку із проведенням державних
закупівель, відповідно до вимог Тимчасового положення про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 N 274
( 274-2008-п ).
4.4. Відповідальний секретар Тендерного комітету веде та
оформляє протоколи засідань Тендерного комітету, забезпечує
оперативне інформування членів Тендерного комітету стосовно
організаційних питань його діяльності, за дорученням голови
Тендерного комітету виконує іншу організаційну роботу, оприлюднює
інформацію щодо здійснених процедур закупівель відповідно до
Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28.03.2008 N 274 ( 274-2008-п ), оформляє відповідну
звітність згідно з чинним законодавством у сфері державних
закупівель, а також забезпечує відповідно до законодавства
зберігання документів щодо здійснення державних закупівель (у тому
числі тих, які надаються до уповноваженого органу для отримання
висновку, погодження, дозволу тощо). Якщо відповідальний секретар Тендерного комітету відсутній на
засіданні комітету, то голова доручає тимчасово виконувати функції
відповідального секретаря іншому члену Тендерного комітету.
4.5. Члени Тендерного комітету: мають право брати участь в усіх засіданнях Тендерного
комітету та прийнятті його рішень, ознайомлюватися з усіма
матеріалами щодо оцінки та зіставлення тендерних пропозицій
учасників процедур державних закупівель, виносити питання на
розгляд Тендерного комітету, а також мають право на занесення
своєї окремої думки до протоколів засідань Тендерного комітету; зобов'язані додержуватись норм чинного законодавства у сфері
державних закупівель, відповідних наказів Мінтрансзв'язку, цього
Положення, тендерної документації, рішень Тендерного комітету,
об'єктивно та неупереджено розглядати тендерні пропозиції
учасників процедур державних закупівель, забезпечувати збереження
конфіденційності інформації, що стосується предмета діяльності
Тендерного комітету.
5. Витрати на організацію та проведення процедур закупівлі
5.1. Склад, обсяги та джерела покриття витрат на організацію
та проведення процедур закупівлі можуть визначатися у відповідному
кошторисі витрат щодо організації та проведення процедури
закупівлі, що за поданням голови Тендерного комітету
затверджується Міністром транспорту та зв'язку України.
5.2. При розробці кошторису, зазначеного в пункті 5.1 цього
Положення враховуються конкретні умови діяльності Тендерного
комітету, обсяг функцій, що ним виконуються, вид закупівлі,
складність проведення процедури закупівлі тощо. При розрахунку
кошторису не враховуються витрати, що покриваються за рахунок
загального кошторису, на утримання апарату Міністерства транспорту
та зв'язку України, зокрема на оплату праці штатних працівників,
утримання приміщень тощо.
5.3. Члени Тендерного комітету за поданням голови Тендерного
комітету рішенням Міністра транспорту та зв'язку України в
установленому законодавством порядку можуть преміюватись за якісне
та сумлінне виконання робіт, пов'язаних з організацією процедур
закупівель.
6. Відповідальність членів Тендерного комітету
6.1. Тендерний комітет відповідає за організацію процедур
закупівлі на всіх етапах їх проведення.
6.2. За порушення вимог, встановлених Тимчасовим положенням
про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008
N 274 ( 274-2008-п ), Голова Тендерного комітету та інші члени
Тендерного комітету, несуть відповідальність відповідно до
законодавства України.
Заступник начальника Управління
контролю та діловодства -
начальник відділу діловодства І.Стовпець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: