open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
29.06.2010 N 505

Про затвердження Порядку та утворення Комісії

з перегляду нормативно-правових актів

та інших документів МНС
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

України з питань надзвичайних ситуацій та у справах

захисту населення від наслідків Чорнобильської

катастрофи

N 663 ( v0663666-10 ) від 13.08.2010

Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій

N 423 ( v0423735-11 ) від 18.04.2011 }

На виконання абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 ( 731-92-п ) "Про
затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств та інших органів виконавчої влади", підпунктів 5
та 6 пункту 10 Загального положення про юридичну службу
міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного
підприємства, установи та організації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040
( 1040-2008-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок перегляду нормативно-правових актів та
інших документів МНС, що додається.
2. Утворити Комісію з перегляду нормативно-правових актів та
інших документів МНС (далі - Комісія) у складі, що додається.
3. Установити, що до повноважень Комісії належить організація
роботи з перегляду нормативно-правових актів та інших документів
МНС урядовими органами державного управління, що діють у складі
МНС та структурними підрозділами центрального апарату
Міністерства, розгляд пропозицій та затвердження висновків за
результатами їх перегляду.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МНС від
11.03.2009 N 180 "Про стан виконання законодавства щодо державної
реєстрації нормативно-правових актів МНС".
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 663
( v0663666-10 ) від 13.08.2010; в редакції Наказу Міністерства
надзвичайних ситуацій N 423 ( v0423735-11 ) від 18.04.2011 }
Міністр Н.Шуфрич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС

29.06.2010 N 505

ПОРЯДОК

перегляду нормативно-правових актів

та інших документів МНС

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 ( 731-92-п ) "Про
затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (далі -
Положення) та Методичних рекомендації Міністерства юстиції України
щодо приведення нормативно-правових актів центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів господарського управління та
контролю у відповідність із Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та
іншими актами законодавства України, викладених у листі
Міністерства юстиції України від 12 грудня 2000 року N 33-8/1732
( v1732323-00 ).
1.2. Порядок визначає основні організаційні засади перегляду
нормативно-правових актів та інших документів МНС з метою
підтримання їх у контрольному стані, приведення їх у відповідність
із Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України,
постановами Верховної Ради України та актами Кабінету Міністрів
України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод
1950 року ( 995_004 ) і протоколами до неї, міжнародними
договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною
Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням
практики Європейського суду з прав людини (далі - чинне
законодавство) і є обов'язковим для виконання усіма урядовими
органами державного управління, що діють у складі МНС та
структурними підрозділами центрального апарату Міністерства
(далі - підрозділи).
1.3. Перегляду підлягають нормативно-правові акти та інші
документи МНС, які зачіпають права, свободи й законні інтереси
громадян або мають міжвідомчий характер та: які прийняті до введення державної реєстрації в установленому
законодавством порядку; які занесені до державного реєстру Міністерства юстиції
України; які не подавались на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України, хоча підлягали такій реєстрації. відносно яких прийнято відповідне судове рішення. окремі доручення, листи, телеграми тощо на предмет виявлення
в них нових правових норм.
II. Організація роботи з перегляду нормативно-правових

актів та інших документів МНС
2.1. Підготовка нормативно-правових актів та інших документів
МНС до перегляду та їх перегляд покладається на підрозділи, які
розробляють нормативно-правові акти відповідно до їх компетенції.
2.2. У кожному підрозділі, перш за все, переглядаються всі
нормативно-правові акти, які розроблялись цим підрозділом, та інші
документи відповідно до пункту 1.3. розділу I цього Порядку. З них відбираються ті документи, що мають нормативний
характер, і відповідно до Указу Президента України від
3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади" (далі - Указ) підлягають державній реєстрації, а також
окремі доручення, листи, телеграми тощо, якими встановлено нові
правові норми.
2.3. При перегляді нормативно-правових актів та інших
документів МНС слід враховувати, що вони повинні опрацьовуватися з
урахуванням змін, що вносились до актів законодавства України, а
також необхідністю адаптації національного законодавства до
законодавства Європейського Союзу. Слід також враховувати і необхідність скасування тих актів чи
окремих його частин, які дублюють одне одного, врахувати
прогалини, суперечності та інші недоліки нормативних актів,
визначити акти, які вже фактично застаріли та втратили актуальне
значення. Крім того, в ході перегляду можуть бути виявлені
нормативно-правові акти, у державній реєстрації яких було
відмовлено Міністерством юстиції України, і які не скасовані в
установленому порядку.
2.4. У разі необхідності для надання правової та фахової
допомоги до цієї роботи за погодженням з їх керівниками можуть
залучатись представники Управління юридичного забезпечення та
інших підрозділів.
2.5. Нормативно-правові акти та інші документи, видані МНС
спільно чи за узгодженням з іншими органами виконавчої влади,
змінюються, доповнюються або визнаються такими, що втратили
чинність, спільно або за узгодженням з цими органами.
2.6. Після опрацювання нормативно-правових актів та інших
документів МНС кожен підрозділ готує переліки актів, які
групуються за напрямками роботи: акти, які слід визнати такими, що втратили чинність; акти, що необхідно скасувати, (відкликати) в тому числі
окремі доручення, листи, телеграми тощо; акти, до яких пропонується внести зміни та доповнення; акти, які пропонується викласти в новій редакції (із
внесенням змін та доповнень).
2.7. Зазначені переліки та пропозиції подаються на розгляд
Комісії з перегляду нормативно-правових актів та інших документів
МНС (далі - Комісія). Разом з переліками до Комісії подаються відповідні
обґрунтування та проект рішення Комісії.
2.8. За наслідками перегляду підрозділом нормативно-правових
актів та інших документів МНС Комісія виносить рішення щодо
доцільності внесення змін чи доповнень до актів, скасування актів
чи визнання їх такими, що втратили чинність, викладення актів у
новій редакції, необхідність погодження з іншими заінтересованими
органами тощо та затверджує переліки таких актів. У переліках також зазначається термін виконання та
визначаються підрозділи, відповідальні за розроблення відповідних
проектів актів.
III. Перегляд нормативно-правових актів МНС,

що занесені Міністерством юстиції України

до державного реєстру
3.1. Нормативно-правові акти МНС, що занесені Міністерством
юстиції до державного реєстру, - це акти, які підлягали державній
реєстрації відповідно до Указу ( 493/92 ) та Положення
( 731-92-п ) та пройшли державну реєстрацію в Міністерстві юстиції
України.
3.2. Нормативно-правові акти МНС, що занесені Міністерством
юстиції до державного реєстру, повинні бути у кожному підрозділі,
який їх розробляв. Крім того, їх слід підтримувати у контрольному
стані, тобто до них повинні своєчасно вноситись зміни та
доповнення.
3.3. При перегляді цієї категорії нормативних актів основну
увагу приділити тим актам, які затверджені до прийняття
Конституції України ( 254к/96-ВР ).
3.4. За результатами перегляду цих актів може бути прийнято
наступне рішення: акт (або окремі його положення) визнається таким, що втратив
чинність; до акта вносяться зміни або доповнення; акт викладається у новій редакції (з урахуванням змін та
доповнень, що вносяться до нього).
3.5. За результатами перегляду цих актів видається наказ,
який подається на державну реєстрацію до Міністерства юстиції

України.
IV. Перегляд нормативно-правових актів МНС,

які підлягали державній реєстрації

в Міністерстві юстиції України,

але не були подані
4.1. Нормативно-правові акти МНС, які відповідно до Указу
( 493/92 ) та Положення ( 731-92-п ) підлягали державній
реєстрації у Міністерстві юстиції України, але не подавались,
підлягають приведенню у відповідність із чинним законодавством у
наступному порядку: перш за все, слід враховувати, що такі акти не є чинними,
оскільки не пройшли державну реєстрацію і не набрали чинності та
підлягають скасуванню наказом МНС (пункт 15 Положення)
( 731-92-п ); при необхідності такі нормативно-правові акти слід
переглянути, привести у відповідність із чинним законодавством
України, затвердивши новими наказами МНС, та подати на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України. У цьому разі у новому
наказі слід передбачати положення про скасовування попереднього
акта.
V. Перегляд нормативно-правових актів МНС

відповідно до Положення

( 731-92-п )
5.1. Відповідно до пункту 16 Положення ( 731-92-п ) у разі
внесення змін, доповнень або визнання таким, що втратив чинність,
акта законодавства, відповідно до якого прийнято
нормативно-правовий акт МНС, до такого акта у місячний термін
вносяться відповідні зміни, доповнення або він визнається таким,
що втратив чинність.
5.2. Зміни і доповнення, внесені до нормативно-правового акта
МНС, затверджуються наказом МНС та подаються на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України в порядку,
встановленому Положенням ( 731-92-п ) та відповідно до Порядку
подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України та проведення їх державної
реєстрації, затверджено наказом Міністерства юстиції України від
12.04.2005 N 34/5 ( z0381-05 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 12.04.2005 за N 381/10661.
5.3. Якщо відповідно до акта законодавства необхідно
відмінити окремі положення нормативно-правового акта МНС, то
відповідним наказом МНС ці положення визнаються такими, що
втратили чинність. Відповідний наказ МНС також подається на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5.4. У разі нездійснення перегляду та приведення
нормативно-правового акта МНС у відповідність із чинним
законодавством Міністерство юстиції України має право скасувати
рішення про державну реєстрацію такого акта у встановленому
порядку (пункти 17-19 Положення) ( 731-92-п ). При цьому слід мати на увазі, що скасовується державна
реєстрація нормативно-правового акта МНС в цілому, а не окремих
його положень.
5.5. Нормативно-правовий акт МНС, виключений з державного
реєстру, підлягає скасуванню протягом 5 днів з дня отримання
повідомлення про виключення з державного реєстру. Копія
відповідного розпорядчого документа направляється до Міністерства
юстиції України протягом 2 днів з дня скасування
нормативно-правового акта.
VI. Перегляд нормативно-правових актів МНС,

відносно яких винесено відповідне судове рішення
6.1. У разі винесення рішення суду про визнання
нормативно-правового акта МНС, внесеного Міністерством юстиції
України до державного реєстру, неправомірним (недійсним), такий
акт підлягає невідкладному (або в термін, установлений судом)
перегляду та здійсненню відповідних заходів щодо приведення його у
відповідність із чинним законодавством (внесення змін чи доповнень
або скасування).
6.2. Наказ МНС про внесення змін чи доповнень або визнання
нормативно-правового акта МНС, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України, таким, що втратив чинність (скасований), підлягає
поданню на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
VII. Перегляд нормативно-правових актів МНС,

у державній реєстрації яким відмовлено
7.1. Нормативно-правовий акт МНС, у державній реєстрації
якого відмовлено, підлягає скасуванню у 5-денний термін з дня
отримання рішення Міністерства юстиції України про відмову в
державній реєстрації. Копія відповідного розпорядчого документа в
цей же строк направляється до Міністерства юстиції
(абзаци п'ятнадцятий, шістнадцятий пункту 13 Положення)
( 731-92-п ).
7.2. Разом з цим, МНС має право протягом десяти днів після
отримання рішення про відмову в державній реєстрації звернутися до
Міністерства юстиції України із заявою про його перегляд з
поданням додаткових матеріалів, що обґрунтовують потребу в такому
перегляді. Зазначена заява розглядається протягом десяти робочих
днів (абзац чотирнадцятий пункту 13 Положення) ( 731-92-п ). Рішення Міністерства юстиції України про залишення без змін
рішення про відмову в державній реєстрації нормативно-правового
акта МНС, прийняте за результатами розгляду заяви МНС, за умови
наявності правових підстав, у встановленому порядку може бути
оскаржено до суду.
7.3. У випадках, передбачених пунктом 7.2 цього Порядку,
скасування нормативно-правового акта МНС, у державній реєстрації
якого відмовлено, здійснюється на підставі рішення Міністерства
юстиції України щодо залишення без змін рішення про відмову в
державній реєстрації, або, у разі оскарження такого рішення до
суду, на підставі відповідного рішення суду про визнання
правомірною відмови в державній реєстрації. Копія відповідного розпорядчого документа в цей же строк
направляється до Міністерства юстиції України
(абзаци п'ятнадцятий, шістнадцятий пункту 13 Положення)
( 731-92-п ).
VIII. Перегляд інших документів МНС
8.1. Окремі доручення, листи, телеграми МНС тощо повинні мати
лише розпорядчий, роз'яснювальний або довідковий зміст (не містити
норм права).
8.2. У зв'язку з цим підрозділи мають переглядати окремі
доручення, листи, телеграми МНС тощо на предмет виявлення в них
нових правових норм.
8.3. У разі виявлення окремих доручень, листів, телеграм МНС
тощо, якими встановлюються нові правові норми, вони підлягають
відкликанню з місць та скасуванню наказом МНС.
IX. Заключні положення
9.1. Організація роботи з розроблення проектів актів МНС,
спрямованих на приведення нормативно-правових та інших актів МНС у
відповідність із чинним законодавством, слід здійснювати
відповідно до: Регламенту Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
затвердженого наказом МНС від 18.10.2007 N 705 ( v0705666-07 ); Інструкції з діловодства у МНС України, затвердженої наказом
МНС від 19.11.2009 N 765; Методичних рекомендацій з підготовки та оформлення проектів
законів України, нормативно-правових актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, МНС та дотримання вимог нормопроектної
техніки, затверджених наказом МНС від 10.12.2007 N 851
( v0851666-07 ); Порядку подання нормативно-правових актів Міністерства з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України, затвердженого наказом МНС від
12.12.2007 N 874; Порядку подання нормативно-правових актів на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх
державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 12.04.2005 N 34/5 ( z0381-05 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12.04.2005 за N 381/10661.
Начальник Управління
юридичного забезпечення Р.П.Матвієнко
Додаток

до наказу МНС

29.06.2010 N 505

(у редакції наказу МНС

18.04.2011 N 423)

( v0423735-11 )

СКЛАД

Комісії з перегляду нормативно-правових актів

та інших документів МНС

БЕРНАЗЮК - помічник Міністра Служби Міністра,
Ян Олександрович голова Комісії
ІВАНЧИК - завідувач сектору правового
Іван Миколайович забезпечення та юридичної експертизи

Управління юридичного забезпечення,

заступник голови Комісії
Члени Комісії:
ГЕЛЕБАН - завідувач Сектору безпеки
Євген Іванович та запобігання проявам корупції
ГОНЧАРОВ - заступник директора Департаменту -
В'ячеслав В'ячеславович начальник відділу

організації та стратегічного

планування Департаменту

організаційно-контрольної роботи
ДІДУХ - заступник директора Департаменту
Назар Орестович ресурсного забезпечення

та підготовки до чемпіонату Європи

з футболу 2012 року
ЗАЄЦЬ - головний спеціаліст Відділу взаємодії
Олеся Анатоліївна з ВРУ та органами виконавчої влади
КОЛОМИЙЦЕВ - заступник начальника Управління -
Дмитро Валерійович начальник відділу консолідованої

фінансової звітності

Управління бухгалтерського обліку

і фінансової звітності
МАРКІНА - начальник відділу оплати праці
Антоніна Василівна та грошового забезпечення

Департаменту фінансового забезпечення

та міжнародних відносин.
{ Склад в редакції Наказу Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи N 663 ( v0663666-10 ) від 13.08.2010,
Наказу Міністерства надзвичайних ситуацій N 423 ( v0423735-11 )
від 18.04.2011 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: