open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
29.06.2010 N 504

Про затвердження

Примірного положення про порядок ведення претензійної

та позовної роботи в системі МНС

З метою упорядкування ведення договірної та
претензійно-позовної роботи в системі МНС відповідно до Загального
положення про юридичну службу міністерства, іншого органу
виконавчої влади, державного підприємства, установи та
організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2008 р. N 1040 ( 1040-2008-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Примірне положення про порядок ведення
претензійної та позовної роботи в системі МНС (далі - Примірне
положення), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства, головних
управлінь МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі, підприємств, установ, організацій, навчальних
закладів, спецформувань системи МНС забезпечити виконання
Примірного положення.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МНС від
25.02.2003 N 50 "Про внесення змін і доповнень до наказу МНС
України від 09.06.2000 N 148 "Про затвердження Положення про
порядок претензійної та позовної роботи у Міністерстві України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Скіб'яка А.Ю.
Міністр Н.Шуфрич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС

29.06.2010 N 504

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про порядок ведення претензійної та позовної

роботи в системі МНС

1. Загальні положення
1.1. Це Примірне положення визначає порядок ведення
претензійної та позовної роботи у Міністерстві з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи (далі - Міністерство), головних
управліннях МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі, підприємствах, установах, організаціях, навчальних
закладах, спецформуваннях системи МНС (далі - органи і підрозділи
МНС).
1.2. Примірне положення розроблено з метою єдиного підходу до
ведення претензійно-позовної роботи відповідно до вимог Цивільного
процесуального кодексу України ( 1618-15 ), Кодексу
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ), Загального положення
про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади,
державного підприємства, установи та організації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р.
N 1040 ( 1040-2008-п ), а також на підставі пункту 1.5
рекомендацій Міністерства юстиції України від 15.01.96 N 2
( v0002323-96 ) "Про порядок ведення претензійної та позовної
роботи на підприємстві, в установі, організації" та інших
нормативно-правових актів. Цим Примірним положенням регулюється також питання реалізації
вимог виконавчих документів. Юридична служба Міністерства має право надавати роз'яснення
щодо застосування окремих норм цього Примірного положення. Вимоги юридичної служби МНС з питань, пов'язаних із
реалізацією цього Примірного положення, є обов'язковими до
виконання структурними підрозділами Міністерства, органами і
підрозділами МНС.
1.3. Ведення претензійно-позовної роботи покладається на
юридичну службу Міністерства, органів і підрозділів МНС, а за її
відсутності - на головних (провідних) спеціалістів
(юрисконсультів) відповідно до наказу керівника (далі - юридична
служба).
1.4. Недодержання встановленого порядку пред'явлення і
розгляду претензій та позовів тягне за собою відповідальність
винних у цьому посадових осіб згідно з чинним законодавством
України.
1.5. Керівники та інші посадові особи Міністерства, органів і
підрозділів МНС зобов'язані: вести боротьбу з фактами зволікань при розгляді претензій,
безпідставних відмов у задоволенні обґрунтованих вимог заявників
претензій; здійснювати заходи щодо усунення причин та умов, які
породжують обґрунтовані претензії та позови.
1.6. Здійснення контролю за додержанням порядку ведення
претензійно-позовної роботи органами і підрозділами МНС
покладається на юридичну службу Міністерства.
1.7. Юридичною службою забезпечується ведення журналів обліку
претензій та позовних заяв за зразками, наведеними в додатках 1,
2, 3, 4 до Примірного положення. Ведення таких журналів може здійснюватись в електронному
вигляді.
1.8. Претензійно-позовна робота спрямована на: забезпечення виконання договірних зобов'язань у всіх сферах
діяльності; економію та раціональне використання матеріальних, трудових,
фінансових та інших видів ресурсів; зменшення непродуктивних витрат та усунення причин і умов, що
їх спричиняють; забезпечення захисту і відновлення порушених майнових прав та
інтересів Міністерства, органів і підрозділів МНС, що охороняються
законом; забезпечення відповідальності порушників договірних
зобов'язань; ефективне використання чинного законодавства та запобігання
його порушенням.
1.9. До претензійно-позовної роботи належить: підготовка, одержання та складання документів, необхідних для
пред'явлення і розгляду претензій та позовів; пред'явлення і розгляд претензій та підготовка позовів; підготовка відповідей (відзивів), заяв і скарг про перегляд
судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, а також у
зв'язку з винятковими та нововиявленими обставинами; захист інтересів Міністерства, органів і підрозділів МНС при
розгляді майнових, переддоговірних та інших спорів у судах; здійснення організаційно-технічних заходів (реєстрація,
облік, зберігання та відправлення претензійно-позовних
матеріалів); забезпечення контролю за претензійно-позовним провадженням; розгляд, аналіз, узагальнення результатів
претензійно-позовної роботи; підготовка висновків, пропозицій щодо поліпшення
претензійно-позовної роботи.
2. Порядок пред'явлення претензій Міністерством,

органами та підрозділами МНС
2.1. Міністерство, органи і підрозділи МНС з метою
безпосереднього врегулювання спору з порушником прав та інтересів
звертається до відповідача з письмовою претензією, крім спорів,
передбачених господарським процесуальним законодавством України,
на які не поширюється порядок їх досудового врегулювання.
2.2. За наявності підстав та обґрунтованих вимог відповідний
структурний підрозділ Міністерства, органу чи підрозділу МНС готує
матеріали для пред'явлення претензії та передає до юридичної
служби для підготовки претензії.
2.3. У претензії зазначаються: повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та
підприємства (установи, організації), якому вона пред'являється; номер і дата; обставини, на підставі яких пред'явлена претензія, і докази,
що їх підтверджують; посилання на відповідні нормативні акти; вимоги заявника; сума та розрахунок претензії, якщо претензія підлягає
грошовій оцінці; платіжні реквізити заявника претензії; перелік документів, що додаються до претензії, а також інших
доказів. Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в
оригіналах або належним чином засвідчених копіях.
2.4. Претензія візується керівником юридичної служби та
підписується керівником чи заступником керівника відповідно до
розподілу обов'язків Міністерства, органу чи підрозділу МНС або
особами, уповноваженими на здійснення представництва Міністерства,
органу чи підрозділу МНС за належним чином оформленими
дорученнями, після чого надсилається адресатові рекомендованим або
цінним листом чи вручається під розписку. До претензії додаються довіреність чи інший документ, що
підтверджує повноваження представника Міністерства, органу чи
підрозділу МНС.
2.5. Юридична служба реєструє претензію у відповідному
журналі обліку, здійснює контроль за своєчасним надходженням
відповідей на претензії. У разі необхідності може бути надіслано нагадування про
прискорення надання відповіді на претензію, яке підписується у
тому ж порядку, що й сама претензія.
2.6. Претензія розглядається у місячний строк з дня її
одержання, якщо інше не визначено законодавством.
2.7. Про фактичне виконання претензії юридична служба
здійснює відповідний запис у журналі обліку претензій,
пред'явлених Міністерству, органу чи підрозділу МНС. У юридичній службі на кожну претензію оформляється окрема
справа, до якої підшиваються всі матеріали стосовно розгляду
претензії.
2.8. Якщо претензія відхилена повністю або частково без
належних підстав або залишена без відповіді, юридичною службою
здійснюються дії з підготовки позову.
3. Порядок розгляду претензії,

що надійшла до Міністерства, органів

та підрозділів МНС
3.1. У разі надходження претензії служба діловодства в той же
день передає її на розгляд керівнику Міністерства, органу чи
підрозділу МНС або заступнику керівника згідно з розподілом
повноважень. Керівник Міністерства, органу чи підрозділу МНС або заступник
керівника згідно з розподілом повноважень невідкладно розглядає
претензію і направляє її на перевірку юридичній службі та
відповідному структурному підрозділу для виконання.
3.2. Під час перевірки матеріалів претензії з'ясовуються такі
обставини: наявність усіх документів, що підтверджують обґрунтованість
претензії; правильність складання розрахунку; наявність правових підстав для визнання чи відхилення
претензії.
3.3. Якщо до претензії не додані всі документи, необхідні для
її розгляду, вони витребовуються у заявника із зазначенням строку
їх подання, який не може бути менше п'яти днів, не враховуючи часу
поштового обігу.
3.4. Строки розгляду претензій обчислюються з дня одержання
претензії і можуть бути продовжені на час, необхідний для
досилання заявником на вимогу другої сторони додаткових
документів.
3.5. У разі відмови заявника претензії виконати обґрунтовані
вимоги щодо подання додаткових документів або залишення цих вимог
без відповіді, що перешкодило врегулюванню спору в досудовому
порядку, господарський суд може покласти повністю або частково на
позивача господарські витрати, хоча позов і було б задоволено.
3.6. Якщо при розгляді справи буде встановлено, що
відсутність витребуваних додаткових документів не перешкоджала
розгляду претензії або ці документи безумовно повинні були
знаходитись у другої сторони, однак боржник не дав відповіді по
суті претензії чи порушив строк її розгляду, господарський суд
може застосувати до відповідача санкції та покласти на нього
повністю або частково судовий збір. У такому разі порядок досудового врегулювання спору
вважається додержаним позивачем незалежно від того, що він не
надіслав на вимогу другої сторони відсутні в останньої додаткові
документи.
3.7. Якщо у встановлений строк відомості чи документи не
одержані, претензія розглядається за наявними документами.
3.8. Після первинної правової оцінки претензійні матеріали у
п'ятиденний строк передаються юридичною службою, за погодженням з
керівником чи заступником керівника відповідно до розподілу
обов'язків, у відповідні підрозділи для надання висновку по суті
претензійних вимог.
3.9. Структурний підрозділ, який отримав претензійні
матеріали, у п'ятиденний строк з дня отримання здійснює їх
перевірку та надає письмовий висновок щодо обґрунтованості
претензійних вимог, враховуючи специфіку питання, що
розглядається, вирішення якого належить до сфери діяльності
вказаного структурного підрозділу.
3.10. У разі необхідності структурний підрозділ проводить
звірення розрахунків та інші дії, що забезпечують врегулювання
спору в претензійному порядку. Висновок повинен бути підтверджений
відповідними документами, оформленими відповідним чином.
3.11. Висновок з претензійними матеріалами невідкладно
передається в юридичну службу.
3.12. Юридична служба з урахуванням висновку готує проект
відповіді про відхилення або визнання (повне, часткове) претензії.
3.13. У проекті відповіді про відмову в задоволенні претензії
повинні бути вказані мотиви її відхилення з посиланням на
відповідні нормативні акти. До нього додаються (у необхідних
випадках) документи, що спростовують претензійні вимоги повністю
або частково (копія платіжного доручення про перерахування
заборгованості та ін.). Проект відповіді повинен містити найменування та адреси
заявника, дату і номер претензії, на яку надається відповідь.
3.14. При відмові в задоволенні претензії заявнику
повертаються додані до неї оригінали документів, копії цих
документів підшиваються у відповідну справу.
3.15. У проекті відповіді про визнання претензії визначається
строк і спосіб її задоволення (перерахування суми заборгованості
тощо). Керівництву Міністерства, органу чи підрозділу МНС надається
письмовий висновок структурного підрозділу, який перевіряв
претензію, та необхідні документи, що підтверджують підстави
задоволення претензійних вимог.
3.16. Відповідь на претензію підписується керівником або
заступником керівника Міністерства, органу чи підрозділу МНС
відповідно до розподілу обов'язків після візування її керівником
відповідального структурного підрозділу, головним бухгалтером та
юридичною службою.
3.17. Фінансова служба у триденний строк з дня перерахування
коштів надає юридичній службі копію платіжного доручення про
перерахування заборгованості або інше підтвердження виконання
претензії, залежно від способу задоволення претензійних вимог.
3.18. Відповідь на претензію надсилається рекомендованим або
цінним листом чи вручається під розписку.
3.19. Претензія з копією відповіді та доказами її
відправлення (квитанція про рекомендований або цінний лист чи
розписка про вручення) залишаються в юридичній службі.
3.20. Результати розгляду вносяться юридичною службою в
журнал обліку претензій, пред'явлених Міністерству, органу чи
підрозділу МНС.
4. Ведення позовної роботи в Міністерстві, органах

та підрозділах МНС
4.1. Позовна робота, включаючи підготовку матеріалів для
пред'явлення позовів та відзивів на них, здійснюється юридичною
службою.
4.2. Порядок пред'явлення позовів 4.2.1. Позов пред'являється у випадках, визначених чинним
законодавством України. 4.2.2. Юридична служба дає правову оцінку документів,
переданих їй відповідним структурним підрозділом, щодо їх
обґрунтованості та законності. 4.2.3. Юридична служба у процесі підготовки позовної заяви
має право вимагати від структурних підрозділів додаткові
матеріали, які підтверджують позовні вимоги. 4.2.4. Якщо переданих документів виявиться недостатньо чи
вони будуть неналежно оформлені, юридична служба зобов'язана
встановити структурним підрозділам строк для усунення недоліків. У разі коли структурний підрозділ не передав необхідні
документи, керівник Міністерства, органу чи підрозділу МНС має
право накласти стягнення на винних осіб згідно з чинним
законодавством. 4.2.5. Позовна заява оформляється відповідно до вимог чинного
законодавства. 4.2.6. До позовної заяви додаються всі необхідні докази, що
підтверджують вимоги позивача, а також платіжне доручення про
сплату судового збору (державного мита), витрат на
інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи у встановленому
порядку і розмірі, та докази того, що копія позовної заяви
надіслана відповідачу (у господарських справах), а також
довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження
представника Міністерства, органу чи підрозділу МНС. 4.2.7. Позовна заява подається до суду в письмовій формі і
підписується керівником або заступником керівника відповідно до
розподілу обов'язків Міністерства, органу чи підрозділу МНС чи
особами, уповноваженими на здійснення представництва Міністерства,
органу чи підрозділу МНС, за належним чином оформленими
дорученнями та реєструється в журналі обліку позовних заяв. 4.2.8. Позовна заява надсилається суду (у господарських
справах також копія - відповідачеві) рекомендованим або цінним
листом. 4.2.9. Після одержання ухвали суду про відкриття провадження
у справі чи порушення провадження у справі за резолюцією керівника
або заступника керівника відповідно до розподілу обов'язків
Міністерства, органу чи підрозділу МНС юридична служба з
відповідними структурними підрозділами виконує вимоги цієї ухвали
у строки, визначені судом. 4.2.10. Юридична служба Міністерства, органу чи підрозділу
МНС забезпечує його представництво під час розгляду справи. 4.2.11. Судове рішення аналізується юридичною службою. За
результатами цього аналізу керівнику або заступнику керівника
відповідно до розподілу обов'язків Міністерства, органу чи
підрозділу МНС вносяться такі пропозиції: подання до суду заяви про перегляд судового рішення в
апеляційному (касаційному) порядку чи у зв'язку з винятковими або
нововиявленими обставинами; про відшкодування збитків за рахунок винних осіб; необхідність виконання судового рішення. 4.2.12. Заяви про оскарження судових рішень, апеляційні та
касаційні скарги, а також заяви про перегляд судових рішень за
нововиявленими та винятковими обставинами подаються у терміни та в
порядку, передбачені процесуальним законодавством України. 4.2.13. Апеляційні (касаційні) скарги на судові рішення
оформляються та подаються відповідно до вимог чинного
законодавства (ст. 94, 111 ГПК України ( 1798-12 ), ст. 295, 326
ЦПК України ( 1618-15 ), ст. 187, 213 КАС України) ( 2747-15 ). 4.2.13. Заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими
та винятковими обставинами оформлюються та подаються відповідно до
вимог чинного законодавства (ст. 113 ГПК України ( 1798-12 ), ст.
355, 364 ЦПК України ( 1618-15 ), ст. 239, 248 КАС України)
( 2747-15 ). 4.2.14. Апеляційні (касаційні) скарги на судові рішення, а
також заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими та
винятковими обставинами підписуються відповідно до розподілу
обов'язків керівником чи заступником керівника Міністерства,
органу чи підрозділу МНС або особами, уповноваженими на здійснення
представництва Міністерства, органу чи підрозділу МНС за належним
чином оформленими дорученнями. 4.2.15. Юридична служба Міністерства, органу чи підрозділу
МНС після одержання копії, поданої іншою стороною до суду,
апеляційної (касаційної) скарги на судове рішення надсилає відзив
(заперечення) до суду, що розглядає справу. Відзив (заперечення) підписується керівництвом Міністерства,
органу чи підрозділу МНС або особами, уповноваженими на здійснення
представництва Міністерства, органу чи підрозділу МНС, за належним
чином оформленими дорученнями.
4.3. Порядок підготовки Міністерством, органом чи підрозділом
МНС відзивів (заперечень) на пред'явлені до неї позовні заяви. 4.3.1. Позовні заяви, одержані Міністерством, органом чи
підрозділом МНС, реєструються службою діловодства і в той же день
передаються для резолюції керівництву Міністерства, органу чи
підрозділу МНС, потім - у юридичну службу для виконання. 4.3.2. Юридична служба реєструє позовні заяви у відповідному
журналі обліку, вивчає вимоги, викладені в позовній заяві,
аналізує їх. 4.3.3. За необхідності юридична служба передає копію позовної
заяви у відповідний структурний підрозділ, який у п'ятиденний
строк зобов'язаний надати висновок, враховуючи специфіку питання,
що розглядається, вирішення якого належить до сфери діяльності
вказаного структурного підрозділу, та необхідні документи по суті
позовних вимог. 4.3.4. На основі одержаних документів юридична служба готує
мотивований відзив (заперечення), який підписується керівником або
заступником керівника відповідно до розподілу обов'язків
Міністерства, органу чи підрозділу МНС або особами, уповноваженими
на здійснення представництва Міністерства, органу чи підрозділу
МНС, за належним чином оформленими дорученнями. 4.3.5. Відзив у цивільних та адміністративних справ повинен
бути оформлений відповідно до вимог чинного законодавства та
містити: найменування сторін і номер справи; мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з
посиланням на законодавство; докази, що обґрунтовують відхилення позовної вимоги; перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву. До відзиву (заперечення) додаються довіреність чи інший
документ, що підтверджує повноваження представника Міністерства,
органу чи підрозділу МНС. 4.3.6. Відзив у господарських справах повинен бути оформлений
відповідно до вимог чинного законодавства та містити: найменування сторін і номер справи; мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з
посиланням на законодавство; докази, що обґрунтовують відхилення позовної вимоги; перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву,
у тому числі про надіслання копій відзиву і доданих до нього
документів позивачеві, іншим відповідачам, залежно від обставин -
прокурору. До відзиву (заперечення) додаються довіреність чи інший
документ, що підтверджує повноваження представника Міністерства,
органу чи підрозділу МНС. 4.3.7. Після одержання судового рішення виконуються
пункти 4.2.9 - 4.2.14 цього Примірного положення.
4.4. Про наслідки розгляду конкретної справи у судовому
засіданні керівник юридичної служби повідомляє керівництво
Міністерства, органу чи підрозділу МНС.
5. Порядок реалізації

вимог виконавчих документів
5.1. Рішення суду, що набрали законної сили, підлягають
виконанню у порядку, визначеному чинним законодавством.
5.2. При надходженні до Міністерства виконавчих документів,
перелік яких визначено у статті 21 Закону України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ), після їх реєстрації у порядку,
визначеному у підпунктах 7.1, 7.6 цього Примірного положення, вони
опрацьовуються структурним підрозділом, до компетенції якого
відноситься порушене питання. У результаті вказаного опрацювання зазначеним структурним
підрозділом у дводенний термін з дня надходження готуються
пропозиції з питань реалізації виконавчого документа або щодо
неможливості його виконання.
5.3. Про схвалення пропозицій керівником Міністерства, органу
чи підрозділу МНС повідомляється відповідна виконавча служба у
встановленому порядку.
5.4. Про надходження грошових сум за претензіями, визнаними
іншими особами, сум боргу перерахованих відповідачами в порядку
виконання рішення суду, а також про перерахування Міністерством,
органом чи підрозділом МНС сум у разі визнання претензій та
грошових стягнень (за рішеннями суду) бухгалтерська (фінансова)
служба письмово повідомляє юридичну службу протягом 3 днів, про що
вносяться записи у відповідні журнали обліку претензій та позовних
заяв. Документи щодо реалізації виконавчих документів зберігаються
в одній справі разом із позовними матеріалами.
6. Аналіз претензійної та позовної роботи
6.1. Юридична служба аналізує стан претензійно-позовної
роботи за півріччя, рік. Структурні підрозділи Міністерства,
органів та підрозділів МНС надають їй необхідну для цього
інформацію у вигляді, запропонованому юридичною службою.
6.2. Результати аналізу юридичною службою викладаються
письмово з цифровими даними.
6.3. Аналіз здійснюється в такому порядку: з кожного виду претензій, позовів наводяться найчастіші
випадки порушень, допущені структурними підрозділами,
найхарактерніші претензії, позови на значні суми, причини та умови
їх виникнення; вносяться пропозиції щодо вжиття конкретних заходів та
здійснення організаційних дій для поліпшення претензійно-позовної
роботи, запобігання непродуктивним витратам та збиткам,
відшкодування шкоди, заподіяної Міністерству, органу чи підрозділу
МНС, за рахунок винних осіб. У необхідних випадках за результатами аналізу претензійної та
позовної роботи готується проект наказу, погоджений з відповідними
структурними підрозділами.
6.4. Результати аналізу претензійної та позовної роботи
подаються керівнику або заступнику керівника відповідно до
розподілу обов'язків Міністерства, органу чи підрозділу МНС.
6.5. Керівник або заступник керівника Міністерства, органу чи
підрозділу МНС відповідно до розподілу обов'язків проводить за
участю керівників структурних підрозділів аналіз претензійної та
позовної роботи та приймає відповідне рішення.
7. Реєстрація та зберігання

претензійних і позовних матеріалів та документів,

пов'язаних з виконавчим провадженням
7.1. Претензійні та позовні матеріали і документи, пов'язані
з виконавчим провадженням, одержані Міністерством, органом чи
підрозділом МНС, реєструються канцелярією Міністерства, органу чи
підрозділу МНС.
7.2. Особа, яка працює з кореспонденцією, що надійшла,
повинна до претензійних та позовних матеріалів додати конверт,
який має штамп пошти з датою відправлення, що може бути єдиним
доказом своєчасного чи несвоєчасного їх відправлення.
7.3. При реєстрації претензій перевіряється наявність усіх
документів, зазначених у додатку до них. За відсутності або
невідповідності документів, зазначених у додатку, працівниками
канцелярії складається відповідний акт за підписом не менше ніж 3
осіб.
7.4. Канцелярія після реєстрації претензії чи позовної заяви
і резолюції керівника або заступника керівника Міністерства,
органу чи підрозділу МНС відповідно до розподілу обов'язків у той
же день передає ці документи в юридичну службу і структурному
підрозділу, якому також доручено перевірку претензії. Юридична
служба здійснює їх реєстрацію в журналі обліку, формує претензійну
справу, готує відзив на позовну заяву.
7.5. Виконавчі документи, видані на виконання рішень суду
майнового характеру, що надійшли на адресу Міністерства, органу чи
підрозділу МНС та/або виконані ним, за вказівкою керівництва
Міністерства, органу чи підрозділу МНС службою діловодства
передаються у планово-фінансовий підрозділ, де вони надалі
зберігаються, виконавчі документи з кадрових питань - в кадрову
службу, а виконавчі документи немайнового характеру - у юридичну
службу.
7.6. Закінчені претензійні та позовні матеріали зберігаються
юридичною службою протягом трьох років до передачі їх на
зберігання в архів за правилами, встановленими Державним комітетом
архівів України.
8. Розподіл претензійної роботи

між структурними підрозділами Міністерства,

органів та підрозділів МНС
8.1. Планово-фінансовий підрозділ перевіряє претензії з
питань організації фінансової діяльності, спрямованої на виконання
відповідних функцій, покладених на Міністерство, органи та
підрозділи МНС.
8.2. Підрозділ бухгалтерського обліку та звітності перевіряє
претензії про стягнення дебіторської та кредиторської
заборгованості, а також забезпечує проведення розрахункових
операцій.
8.3. Інші підрозділи перевіряють претензії, що виникають у
зв'язку з виконанням покладених на них завдань.
8.4. На юридичну службу покладається обов'язок щодо
проведення правового аналізу пред'явлених претензій, а також
безпосередня підготовка претензій від імені Міністерства, органу
чи підрозділу МНС.
9. Порядок видачі довіреностей

на представлення інтересів Міністерства,

органу чи підрозділу МНС у суді
9.1. З метою забезпечення представлення інтересів
Міністерства, органу чи підрозділу МНС у всіх державних та
громадських установах, організаціях, судових установах, з усіма
правами, що надані законом позивачу, відповідачу, третій особі, в
тому числі з правом оскарження в апеляційних та касаційних
інстанціях ухвал, постанов та рішень судів, подання виконавчих
документів до виконання працівникам юридичної служби видаються
довіреності за підписом керівника Міністерства, органу чи
підрозділу МНС, які скріпляються гербовою печаткою.
9.2. Видання довіреностей з правом передоручення
забороняється.
9.3. Облік та реєстрація довіреностей здійснюється в журналі
обліку та реєстрації довіреностей за зразком, наведеним в
додатку 5 до Примірного положення.
9.4. З метою забезпечення всебічного розгляду справи та
надання кваліфікованих пояснень по суті порушених у позові питань,
керівником Міністерства, органу чи підрозділу МНС можуть
видаватись довіреності на представлення інтересів у судах також
працівникам профільних структурних підрозділів. Керівник структурного підрозділу зобов'язаний здійснювати
контроль за участю у судах підлеглими працівниками, котрим видані
довіреності.
Начальник Управління
юридичного забезпечення Р.П.Матвієнко

Додаток 1

до пункту 1.7

Примірного положення

про порядок ведення

претензійної та позовної

роботи в системі МНС

ЖУРНАЛ

обліку претензій, пред'явлених Міністерством,

органами та підрозділами МНС

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Дата| Найменування | Сума | Суть | Дата | Дата | Результати розгляду | Дата і номер|Примітки| з/п| і | підприємства |претензії|претензії| відповіді, | і номер | претензії | платіжного | | |номер| (установи, | (якщо | | яка |відповіді |---------------------|документа про| | | | організації), | вона | |передбачається| та її |якою мірою|якою мірою|перерахування| | | | якому | підлягає| | |реєстрації| визнана |відхилена | суми, | | | | пред'явлена | грошовій| | | в |(повністю,|(повністю,| визнаної | | | | претензія, | оцінці) | | |канцелярії|частково),|частково),| у відповіді | | | |місцезнаходження| | | | | сума | сума | | | ---+-----+----------------+---------+---------+--------------+----------+----------+----------+-------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до пункту 1.7

Примірного положення

про порядок ведення

претензійної та позовної

роботи в системі МНС

ЖУРНАЛ

обліку претензій, пред'явлених Міністерству,

органам та підрозділам МНС

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Дата | Дата | Найменування | Сума | Суть |Структурний| Дата | Результат розгляду | Дата і номер|Примітки| з/п| і | і номер | заявника, |претензії|претензії| підрозділ,| і номер | претензії | платіжного | | |вхідний|претензії|місцезнаходження| (якщо | | який |відповіді|---------------------|документа про| | | номер | | |претензія| | перевіряє | |якою мірою|якою мірою|перерахування| | | | | | підлягає| | претензію | |відхилено |задоволено| суми, | | | | | | грошовій| | і готує | |(повністю,|(повністю,| визнаної у | | | | | | оцінці) | | відповідь | |частково),|частково),| відповіді | | | | | | | | на неї | | сума | сума | | | ---+-------+---------+----------------+---------+---------+-----------+---------+----------+----------+-------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3

до пункту 1.7

Примірного положення

про порядок ведення

претензійної та позовної

роботи в системі МНС

ЖУРНАЛ

обліку позовних заяв, пред'явлених Міністерством,

органами та підрозділами МНС

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Дата | Найменування | Суть | Ціна | Дата |Найменування| Дата | Дата | Результат розгляду | Дата |Примітки| з/п|одержання | відповідача, |позовних| позову |і номер | суду, |та суть| і номер |----------------------| передачі | | | позовних |місцезнаходження| вимог | (якщо |позовної|номер справи|рішення| заяви |Апеляційної|Касаційної| наказу | | |матеріалів| | | позов | заяви | | | про | інстанції |інстанції | та рішення | | |юридичною | | |підлягає| | | | перегляд| | | суду до | | | службою | | |грошовій| | | | рішення | | |бухгалтерії | | | | | |оцінці) | | | | і кому | | |(фінансового| | | | | | | | | | вона | | | відділу), | | | | | | | | | |подається| | | відмітка | | | | | | | | | | | | | про | | | | | | | | | | | | |зарахування | | | | | | | | | | | | | суми на | | | | | | | | | | | | |рахунок МНС | | ---+----------+----------------+--------+--------+--------+------------+-------+---------+-----------+----------+------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4

до пункту 1.7

Примірного положення

про порядок ведення

претензійної та позовної

роботи в системі МНС

ЖУРНАЛ

обліку позовних заяв, пред'явлених Міністерством,

органами та підрозділами МНС

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Дата | Дата | Найменування | Суть | Ціна |Найменування| Дата, номер | Дата | Дата | Результати|Результати| Відмітка|Примітки| з/п|надходження|і номер | позивача, |позову| позову | суду, | і короткий | і суть |заяви про | розгляду | розгляду | про | | | і вхідний |позовної|місцезнаходження| | (якщо |номер справи|зміст відзиву| рішення |апеляційне| справи в | справи в |стягнення| | | номер | заяви | | | позов | |(заперечення)| суду |оскарження|апеляційній|касаційній| суми | | | позовної | | | |підлягає| | відповідачів| першої | | інстанції |інстанції |позову за| | | заяви | | | |грошовій| | |інстанції| | | | судовим | | | | | | |оцінці) | | | | | | | рішенням| | | | | | | | | | | | | | та | | | | | | | | | | | | | | витрат | | ---+-----------+--------+----------------+------+--------+------------+-------------+---------+----------+-----------+----------+---------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 5

до пункту 9.3

Примірного положення

про порядок ведення

претензійної та позовної

роботи в системі МНС

ЖУРНАЛ

обліку та реєстрації довіреностей,

виданих для представництва інтересів Міністерства,

органу чи підрозділу МНС

---------------------------------------------------------------------------- N | Дата | Номер | Прізвище, |Займана| Термін дії | Ким |Примітки| з/п|реєстрації|реєстрації| ім'я, |посада |довіреності |видана| | | | |по батькові| | | | | ---+----------+----------+-----------+-------+------------+------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: