open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.12.2005 N 504

Про план діяльності з підготовки

проектів регуляторних актів у сфері

господарської діяльності на 2006 рік

На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2006 рік,
що додається.
2. Директорам департаментів, начальникам самостійних
підрозділів: здійснювати підготовку проектів регуляторних актів у сфері
господарської діяльності на 2006 рік відповідно до норм Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ); при підготовці регуляторного акта, який не внесено до
затвердженого цим наказом плану, не пізніше десяти робочих днів з
дня одержання відповідного доручення подавати інформацію відділу з
питань дерегуляції (за формою, наведеною в додатку) для внесення
змін до плану; щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним, подавати
вичерпну інформацію про хід виконання плану відділу з питань
дерегуляції.
3. Управлінню суспільно-політичного моніторингу за поданням
відділу з питань дерегуляції забезпечити оприлюднення плану
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері
господарської діяльності на 2006 рік та змін до нього на
ВЕБ-сторінці Міністерства в мережі Інтернет.
4. Заступникам Міністра, директорам департаментів,
начальникам самостійних підрозділів забезпечити неухильне
виконання, плану діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів у сфері господарської діяльності на 2006 рік.
5. Директору департаменту регуляторної політики Жовтусі В.О.
забезпечити узагальнення та подання інформації Державному комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва.
6. Надати право першому заступнику Міністра Романюку С.А.
затверджувати зміни до плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2006 рік.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Ігнащенка В.А.
Виконуючий обов'язки Міністра
економіки України С.Романюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

15.12.2005 N 504

ПЛАН

діяльності з підготовки проектів

регуляторних актів у сфері

господарської діяльності на 2006 рік

-------------------------------------------------------------------------------- N | Мета прийняття| Розроблення | Термін | Очікуваний |Відповідаль-| з/п| | проектів |виконання| результат | ний | | | нормативно- | | | виконавець | | | правових актів | | | | | |(законів України,| | | | | | актів Президента| | | | | | України і | | | | | | Кабінету | | | | | | Міністрів | | | | | | України, рішень | | | | | | Міністерства | | | | | | тощо) | | | | ---+---------------+-----------------+---------+-----------------+------------| 1 |Посилення |спільний наказ | II |підвищення |відділ | |кваліфікаційних|Мінекономіки та | квартал |відповідальності |нормативно- | |вимог до |Держпідприємницт-|2006 року|арбітражних |методологіч-| |арбітражних |ва "Про внесення | |керуючих на |ного | |керуючих, |змін до | |різних стадіях |забезпечення| |відповідальнос-|Ліцензійних умов | |провадження у |(інд. 68) | |ті за збитки, |провадження | |справі про | | |заподіяні |господарської | |банкрутство | | |непрофесійними |діяльності | |(розпорядників | | |діями |арбітражних | |майном, керуючих | | |арбітражних |керуючих | |санацією, | | |керуючих |(розпорядників | |ліквідаторів) | | |боржникам чи |майна, керуючих | | | | |кредиторам |санацією, | | | | | |ліквідаторів)" | | | | ---+---------------+-----------------+---------+-----------------+------------| 2 |Посилення |спільний наказ | III |посилення вимог |відділ | |контролю за |Мінекономіки та | квартал |до провадження |нормативно- | |діяльністю |Держпідприємницт-|2006 року|господарської |методологіч-| |арбітражних |ва "Про внесення | |діяльності |ного | |керуючих |змін до Порядку | |арбітражних |забезпечення| | |контролю за | |керуючих |(інд. 68) | | |додержанням | | | | | |Ліцензійних умов | | | | | |провадження | | | | | |господарської | | | | | |діяльності | | | | | |арбітражних | | | | | |керуючих | | | | | |(розпорядників | | | | | |майна, керуючих | | | | | |санацією, | | | | | |ліквідаторів)" | | | | ---+---------------+-----------------+---------+-----------------+------------| 3 |Приведення у |наказ | II |удосконалення |відділ | |відповідність з|Мінекономіки "Про| квартал |порядку |нормативно- | |вимогами |внесення змін до |2006 року|реалізації майна |методологіч-| |законодавства |наказу | |підприємств |ного | |порядку |Мінекономіки від | |державного |забезпечення| |реалізації |07.06.2001 N 123 | |сектору економіки|(інд. 68). | |майна |"Про затвердження| | | | |підприємств |Порядку продажу | | | | |державного |активів у рахунок| | | | |сектору |погашення | | | | |економіки |податкового боргу| | | | | |боржника в | | | | | |процедурах | | | | | |банкрутства" | | | | ---+---------------+-----------------+---------+-----------------+------------| 4 |Удосконалення |наказ | IV |забезпечення |відділ | |процедури |Мінекономіки "Про| квартал |проведення |нормативно- | |подання |внесення змін до |2006 року|прозорих засідань|методологіч-| |пропозицій до |наказу | |постійно діючих |ного | |господарського |Мінекономіки від | |при Міністерстві |забезпечення| |суду щодо |25.04.2001 N 87 | |комісій з |(інд. 68) | |кандидатур |"Про затвердження| |підготовки | | |арбітражних |Порядку подання | |пропозицій | | |керуючих |пропозицій | |господарському | | | |господарському | |суду щодо | | | |суду щодо | |кандидатур | | | |кандидатур | |арбітражних | | | |арбітражних | |керуючих та | | | |керуючих" | |прийняття | | | | | |узгоджених рішень| | ---+---------------+-----------------+---------+-----------------+------------| 5 |Сприяння |проект постанови |протягом |затвердження і |відділ | |розвитку |Кабінету | року |введення в дію |внутрішньої | |сучасних |Міністрів України| |нових |торгівлі | |торгових |"Про затвердження| |диференційованих |(інд. 91) | |підприємств, |диференційованих | |розмірів списання| | |заснованих на |розмірів списання| |втрат товарів | | |прогресивних |втрат | |означатиме: | | |технологіях, з |продовольчих та | |розроблення | | |широким |непродовольчих | |механізму | | |доступом |товарів, що | |регулювання втрат| | |покупців до |виникають | |у сфері | | |товарів та |внаслідок | |роздрібної | | |підвищення |крадіжок або | |торгівлі; | | |економічної |розукомплектуван-| |стимулювання | | |ефективності |ня товарів | |розширення | | |торговельної |невстановленими | |прогресивного | | |діяльності. |особами в | |методу | | |Упровадження |торговельних | |самообслуговуван-| | |нових |залах, а також їх| |ня; надання | | |диференційова- |псування через | |позитивного | | |них розмірів |необережну | |імпульсу для | | |списання втрат |поведінку | |зарубіжних | | |продовольчих та|покупців у | |інвесторів, які | | |непродовольчих |підприємствах | |розвивають | | |товарів |торгівлі, які | |принципово нові | | | |працюють за | |типи торговельних| | | |методом | |підприємств; | | | |самообслуговуван-| |упорядкування | | | |ня" | |системи | | | | | |матеріальної | | | | | |відповідальності | | | | | |в торгівлі і | | | | | |недопущення | | | | | |масового списання| | | | | |втрат товарів за | | | | | |рахунок торгового| | | | | |персоналу; | | | | | |усунення | | | | | |незаконного | | | | | |відшкодування | | | | | |втрат товарів за | | | | | |рахунок прибутку | | ---+---------------+-----------------+---------+-----------------+------------| 6 |Формування |наказ |I квартал|встановлення |відділ | |раціональної |Мінекономіки "Про|2006 року|єдиного порядку |нетарифного | |структури |порядок | |прийому, розгляду|регулювання | |експорту та |ліцензування | |та видачі |(інд. 101) | |імпорту окремих|експорту, імпорту| |документів | | |видів товарів |товарів у | |дозвільного | | | |2006 році" | |характеру | | -------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
регуляторної політики В.Жовтуха

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

15.12.2005 N 504

ФОРМА

подання інформації для внесення

змін до плану діяльності з підготовки

проектів регуляторних актів у сфері

господарської діяльності на 2005 рік

----------------------------------------------------------------------------- N | Мета | Розроблення проектів | Термін |Очікуваний|Відповідальний| з/п|прийняття|нормативно-правових актів|виконання|результат | виконавець | | | (законів України, актів | | | | | | Президента України і | | | | | | Кабінету Міністрів | | | | | | України, рішень | | | | | | Міністерства тощо) | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
регуляторної політики В.Жовтуха

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: