open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
10.07.2009 N 504

Про затвердження заходів МОЗ України

щодо удосконалення медико-психологічної

та психотерапевтичної допомоги

на 2009-2010 роки

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2006 року N 1542 ( 1542-2006-п ) з метою
удосконалення стану надання медико-психологічної та
психотерапевтичної допомоги населенню України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити заходи МОЗ України щодо удосконалення
медико-психологічної та психотерапевтичної допомоги
на 2009-2010 роки (далі - Заходи), що додаються.
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій:
2.1. Розробити та затвердити у двомісячний строк плани
реалізації Заходів.
2.2. Щорічно до 5 грудня надавати інформацію про хід
реалізації Заходів в паперовому та електронному вигляді до
Департаменту розвитку медичної допомоги (e-mail:
zinchenko@moz.gov.ua).
3. Головному позаштатному спеціалісту МОЗ зі спеціальності
"медична психологія" та "психотерапія" щорічно до 5 грудня
інформувати Департамент розвитку медичної допомоги про хід
виконання Заходів.
4. Директору Департаменту розвитку медичної допомоги
Ждановій М.П. здійснювати щороку до 20 грудня узагальнення
інформації про виконання Заходів.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Лазоришинця В.В.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

10.07.2009 N 504

ЗАХОДИ

МОЗ України щодо удосконалення

медико-психологічної та психотерапевтичної допомоги

на 2009-2010 роки

------------------------------------------------------------------ N | Зміст заходу | Термін |Виконавці МОЗ України| | |виконання| | | | (роки) | | ---+----------------------------+---------+---------------------| 1 |Розробити та подати на | II |Головний позаштатний | |затвердження Положення про |півріччя |спеціаліст МОЗ | |організацію |2009 року|України зі | |психотерапевтичної та | |спеціальностей | |медико-психологічної | |"медична психологія" | |допомоги в Україні | |та "психотерапія" | | | |Департамент розвитку | | | |медичної допомоги | ---+----------------------------+---------+---------------------| 2 |Провести нараду головних | III |Головний позаштатний | |позаштатних психотерапевтів | квартал |спеціаліст МОЗ | |та медичних психологів |2009 року|України зі | |областей, мм. Києва та | |спеціальностей | |Сімферополя | II |"медична психологія" | | | квартал |та "психотерапія" | | |2010 року|Департамент розвитку | | | |медичної допомоги | ---+----------------------------+---------+---------------------| 3 |Розробити та подати на | II |Головний позаштатний | |затвердження клінічні |півріччя |спеціаліст МОЗ | |протоколи надання |2010 року|України зі | |психотерапевтичної допомоги | |спеціальностей | |особам з вадами психічного | |"медична психологія" | |здоров'я | |та "психотерапія" | | | |Департамент розвитку | | | |медичної допомоги | ---+----------------------------+---------+---------------------| 4 |Забезпечити подальше |постійно |МОЗ АР Крим, | |впровадження клінічних | |управління охорони | |протоколів надання медичної | |здоров'я обласних, | |допомоги, затверджених | |Київської та | |наказом МОЗ України від | |Севастопольської | |05.02.2007 N 59 | |міських державних | |( v0059282-07 ) "Про | |адміністрацій | |затвердження клінічних | | | |протоколів надання медичної | | | |допомоги за спеціальністю | | | |"психіатрія" у напряму | | | |застосування | | | |психотерапевтичних методів | | | ---+----------------------------+---------+---------------------| 5 |Забезпечити подальше |постійно |МОЗ АР Крим, | |впровадження нової форми | |управління охорони | |звітності, затвердженої | |здоров'я обласних, | |наказом МОЗ України від | |Київської та | |10.07.2007 N 378 | |Севастопольської | |( z1009-07 ) "Про | |міських державних | |затвердження форм звітності | |адміністрацій | |з питань охорони здоров'я | | | |та інструкції щодо | | | |їхнього заповнення" | | | ---+----------------------------+---------+---------------------| 6 |Забезпечити виконання |постійно |МОЗ АР Крим, | |штатних нормативів щодо | |управління охорони | |посад психотерапевтів, | |здоров'я обласних, | |передбачених наказом МОЗ | |Київської та | |України від 23.02.2000 р. | |Севастопольської | |N 33 ( v0033282-00 ) "Про | |міських державних | |штатні нормативи та типові | |адміністрацій | |штати закладів охорони | | | |здоров'я", а саме: | | | |пп. 1, 2ж) додатку 1, | | | |п. 2 додатку 2, | | | |п. 2 додатку 6, | | | |п. 1.1 додатку 10, | | | |п. 9 додатку 16, | | | |п. 1.3. розділу I, | | | |розділу II, | | | |п. 1 розділу III | | | |додатку 17, | | | |п. 29 додатку 26, | | | |п. 1.2. додатку 50 | | | ---+----------------------------+---------+---------------------| 7 |Забезпечити виконання |постійно |МОЗ АР Крим, | |штатних нормативів щодо | |управління охорони | |практичних психологів | |здоров'я обласних, | |(лікарів-психологів), | |Київської та | |передбачених наказом МОЗ | |Севастопольської | |України від 23.02.2000 р. | |міських державних | |N 33 ( v0033282-00 ) "Про | |адміністрацій | |штатні нормативи та типові | | | |штати закладів охорони | | | |здоров'я", а саме: | | | |пп. 2и) додатку 1, | | | |п. 2 додатку 50, | | | |п. 53 розділу V додатку 10, | | | |п. 5.1. і 5.2. розділу I, | | | |розділах II і III додатку | | | |17, п. 29 додатку 26, | | | |підрозділі IV розділу А та | | | |підрозділі VI розділу Б | | | |додатку 52 | | | ---+----------------------------+---------+---------------------| 8 |Забезпечити виконання наказу|постійно |МОЗ АР Крим, | |МОЗ України | |управління охорони | |від 15.04.2008 р. N 199 | |здоров'я обласних, | |( z0577-08 ) "Про | |Київської та | |затвердження Порядку | |Севастопольської | |застосування методів | |міських державних | |психологічного і | |адміністрацій | |психотерапевтичного впливу",| | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції України| | | |03.07.2008 р. за N 577/15268| | | ---+----------------------------+---------+---------------------| 9 |Забезпечити сталий рівень |постійно |МОЗ АР Крим, | |готовності сформованих | |управління охорони | |психотерапевтичних і | |здоров'я обласних, | |медико-психологічних бригад | |Київської та | |для ліквідації наслідків | |Севастопольської | |техногенних та природогенних| |міських державних | |катастроф | |адміністрацій | ---+----------------------------+---------+---------------------| 10 |Проаналізувати стан надання | IV |Головний позаштатний | |психотерапевтичної та | квартал |спеціаліст МОЗ | |медико-психологічної |2009 року|України зі | |допомоги в регіонах України | |спеціальностей | | | |"психотерапія" і | | | |"медична психологія" | | | |Департамент розвитку | | | |медичної допомоги МОЗ| | | |АР Крим, управління | | | |охорони здоров'я | | | |обласних, Київської | | | |та Севастопольської | | | |міських державних | | | |адміністрацій | ---+----------------------------+---------+---------------------| 11 |Розробити регіональні | IV |МОЗ АР Крим, | |Програми вдосконалення | квартал |управління охорони | |психотерапевтичної і |2009 року|здоров'я обласних, | |медико-психологічної | |Київської та | |допомоги населенню України | |Севастопольської | | | |міських державних | | | |адміністрацій | ---+----------------------------+---------+---------------------| 12 |Забезпечити проведення |2009-2010|Український | |наукових досліджень з питань| роки |науково-дослідний | |поліпшення надання | |інститут соціальної і| |психотерапевтичної і | |судової психіатрії та| |медико-психологічної | |наркології МОЗ | |допомоги | |України | | | |Департамент кадрової | | | |політики, освіти | | | |і науки | | | |Департамент розвитку | | | |медичної допомоги | ---+----------------------------+---------+---------------------| 13 |Вжити заходів щодо |постійно |Головний позаштатний | |підвищення інформованості | |спеціаліст МОЗ | |суспільства в питаннях, | |України зі | |пов'язаних з психічним | |спеціальностей | |здоров'ям та психічними | |"медична психологія" | |розладами | |та "психотерапія" | | | |Головний позаштатний | | | |спеціаліст МОЗ | | | |України зі | | | |спеціальності | | | |"психіатрія" | | | |Український | | | |науково-дослідний | | | |інститут соціальної і| | | |судової психіатрії та| | | |наркології МОЗ | | | |України | | | |МОЗ АР Крим, | | | |управління охорони | | | |здоров'я обласних, | | | |Київської та | | | |Севастопольської | | | |міських державних | | | |адміністрацій | ---+----------------------------+---------+---------------------| 14 |Забезпечити проведення |постійно |Прес-служба МОЗ | |круглих столів з нагальних | |України | |питань надання | |Головний позаштатний | |психотерапевтичної та | |спеціаліст МОЗ | |медико-психологічної | |України зі | |допомоги | |спеціальностей | | | |"медична психологія" | | | |та "психотерапія" | | | |МОЗ АР Крим, | | | |управління охорони | | | |здоров'я обласних, | | | |Київської | | | |та Севастопольської | | | |міських державних | | | |адміністрацій | -----------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги М.П.Жданова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: