open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ"
Н А К А З
08.11.2011 N 503

Щодо внесення змін

до наказу N 340 від 01.10.2007 року

З метою використання типових форм документів при оформленні
результатів проведених робіт, в тому числі за допомогою
впровадженого у виробничу діяльність УДЦР програмного
комплексу ICS manager nG/ICS Telecom, та на виконання вимог
законодавства України про метрологію та метрологічну діяльність,
Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до додатків 1 та 2 наказу УДЦР N 340
( v0340487-07 ) від 01.10.2007 року в частині визначення
параметрів РЕЗ, що підлягають вимірюванню, та затвердження з
01.01.2012 року нової Типової форми протоколу вимірювань
параметрів РЕЗ у редакції, що додається.
2. Начальнику відділу зв'язків з громадськістю та
ЗМІ Бондаренко О.С. розмістити документи у новій редакції на сайті
УДЦР для ознайомлення з ними вимірювальних лабораторій та
користувачів РЧР, що проводять відповідні вимірювання.
3. Начальнику УРЗП Гріцаєнко М.В., начальнику
УАДП Мирзакову Є.О., начальникам філій:
3.1. Ознайомити до 31.12.2011 року працівників, які
здійснюють вимірювання параметрів РЕЗ на місці експлуатації з
новою типовою формою.
3.2. Забезпечити з 01.01.2012 року оформлення результатів
вимірювань параметрів РЕЗ виключно за встановленою цим наказом
Типовою формою протоколу вимірювань параметрів РЕЗ.
3.3. Забезпечити можливість ознайомлення з зазначеними
документами суб'єктів господарювання, які здійснюють вимірювання
параметрів РЕЗ під час проведення приймальних випробувань РЕЗ на
місці експлуатації.
3.4. При виявленні під час проведення первинного технічного
контролю РЕЗ невідповідності фактичних параметрів та характеристик
РЕЗ (типу обладнання, параметрів випромінювання, характеристик
антено-фідерних пристроїв тощо) даним, зазначеним у протоколах
вимірювань, отриманих від Заявника та складених ним або
вимірювальними лабораторіями, повертати Заявникам такі протоколи з
роз'ясненням причин повернення.
4. Наказ від 17.12.2008 року N 492 ( v0492487-08 ) вважати
таким, що втратив чинність.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
начальника Кіріченка В.І.
Начальник П.В.Слободянюк

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ УДЦР

08.11.2011 N 503

ТИМЧАСОВИЙ ПЕРЕЛІК

параметрів випромінювання РЕЗ,

які підлягають обов'язковому вимірюванню

при проведенні первинного технічного

контролю РЕЗ окремих видів радіозв'язку,

що використовуються для надання

телекомунікаційних послуг

та РЕЗ телерадіомовлення

(відповідно до видів радіозв'язку,

які наведені у статті 320

Податкового кодексу України) ( 2755-17 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Вид радіозв'язку | Діапазон | Параметри РЕЗ, які підлягають вимірюванню |Приміт-| з/п| |радіочастот|--------------------------------------------------------------------| ка | | | | часто-|Потуж-|Ширина смуги|позасмугове| побічне |Зміщення|Девіація| | | | | та/ |ність | | випромі- | випромі- |несучої | | | | | | відхи-| | | нювання | нювання |частоти | | | | | | лення | | | | | | | | | | |частоти| | | | | | | | ---+------------------+-----------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+--------+-------| 1 |Радіорелейний | 30 - | + | + | + | + | + | - | - |1. У | |зв'язок фіксованої| 3000 МГц | | | | | | | |разі | |радіослужби |-----------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+--------|відсут-| | |3 - 300 ГГц| + | + | + | + | + | - | - |ності | | | | | | | | | | |техніч-| ---+------------------+-----------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+--------|ної | 2 |Радіозв'язок у | 30 - | + | + | + | + | + | - | - |можли- | |системі охоронної | 470 МГц | | | | | | | |вості | |та охоронно- | | | | | | | | |прове- | |пожежної | | | | | | | | |дення | |сигналізації | | | | | | | | |вимі- | ---+------------------+-----------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+--------|рювань | 3 |Радіозв'язок з | 30 - | + | + | + | + | + | - | - |всіх | |використанням | 470 МГц | | | | | | | |позна- | |радіоподовжувачів | | | | | | | | |че- | ---+------------------+-----------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+--------|них "+"| 4 |Радіозв'язок |до 470 МГц | + | + | + | + | + | - | + |у | |фіксованої, | | | | | | | | |таблиці| |рухомої | | | | | | | | |пара- | |сухопутної та | | | | | | | | |метрів | |морської | | | | | | | | |РЕЗ за | |радіослужб | | | | | | | | |допо- | ---+------------------+-----------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+--------|могою | 5 |Радіозв'язок у | 30 - | + | + | + | + | + | - | - |основ- | |системі | 3000 МГц | | | | | | | |них | |передавання даних | | | | | | | | |засобів| |з використанням | | | | | | | | |вимірю-| |шумоподібних | | | | | | | | |вальної| |сигналів | | | | | | | | |техніки| ---+------------------+-----------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+--------|(далі -| 6 |Радіозв'язок у | 30 - | + | + | + | + | + | - | - |ЗВТ) та| |системі з | 3000 МГц | | | | | | | |допо- | |фіксованим | | | | | | | | |міжного| |абонентським | | | | | | | | |облад- | |радіодоступом | | | | | | | | |нання, | |стандарту DECT | | | | | | | | |прото- | ---+------------------+-----------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+--------|кол | 7 |Транкінговий | 30 - | + | + | + | + | + | - | + |вимі- | |радіозв'язок | 470 МГц | | | | | | | |рювань | ---+------------------+-----------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+--------|склада-| 8 |Радіозв'язок | 30 - | + | + | + | + | + | - | - |ється | |супутникової | 3000 МГц | | | | | | | |за | |рухомої та |-----------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+--------|даними | |фіксованої |3 - 30 ГГц | + | + | + | + | + | - | - |вбудо- | |радіослужб | | | | | | | | |ваних | ---+------------------+-----------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+--------|прис- | 9 |Стільниковий | 300 - | + | + | + | + | + | - | - |троїв | |радіозв'язок | 2200 МГц | | | | | | | |кон- | ---+------------------+-----------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+--------|тролю | 10 |Радіозв'язок у | 2,5 - | + | + | + | + | + | - | - |пара- | |багатоканальних | 42,5 ГГц | | | | | | | |метрів | |розподільчих | | | | | | | | |РЕЗ або| |системах для | | | | | | | | |даними | |передавання та | | | | | | | | |програ-| |ретрансляції | | | | | | | | |мування| |телевізійного | | | | | | | | |РЕЗ, | |зображення, | | | | | | | | |які | |передавання | | | | | | | | |пере- | |звуку, цифрової | | | | | | | | |віря- | |інформації | | | | | | | | |ються у| ---+------------------+-----------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+--------|присут-| 11 |Передавання звуку | 30 кГц - | + | + | + | + | + | - | + |ності | | | 30 МГц | | | | | | | |фахів- | | |-----------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+--------|ців | | |66 - 74 МГц| + | + | + | + | + | - | + |УДЦР | | |-----------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+--------|(фі- | | | 87,5 - | + | + | + | + | + | - | + |лій); | | | 108 МГц | | | | | | | |2. Про-| ---+------------------+-----------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+--------|токол | 12 |Передавання та | 30 - | + | + | + | + | + | + | + |вимі- | |ретрансляція | 880 МГц | | | | | | | |рювань | |телевізійного | | | | | | | | |склада-| |зображення | | | | | | | | |ється з| ---+------------------+-----------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+--------|ураху- | 13 |Інші види | До 6 ГГц | + | + | + | + | + | - | - |ванням | |радіозв'язку, що |-----------+-------+------+------------+-----------+----------+--------+--------|резуль-| |використовуються | Більше | + | + | + | + | + | - | - |татів | |для надання | 6 ГГц | | | | | | | |інстру-| |телекомунікаційних| | | | | | | | |мен- | |послуг та РЕЗ | | | | | | | | |тальної| |телерадіомовлення | | | | | | | | |оцінки | | | | | | | | | | |пара- | | | | | | | | | | |метрів | | | | | | | | | | |випро- | | | | | | | | | | |міню- | | | | | | | | | | |вання | | | | | | | | | | |РЕЗ, | | | | | | | | | | |якщо | | | | | | | | | | |техніч-| | | | | | | | | | |на мож-| | | | | | | | | | |ливість| | | | | | | | | | |підклю-| | | | | | | | | | |чення | | | | | | | | | | |ЗВТ | | | | | | | | | | |безпо- | | | | | | | | | | |серед- | | | | | | | | | | |ньо до | | | | | | | | | | |переда-| | | | | | | | | | |вача | | | | | | | | | | |відсут-| | | | | | | | | | |ня. | | | | | | | | | | |3. За | | | | | | | | | | |необ- | | | | | | | | | | |хіднос-| | | | | | | | | | |ті та | | | | | | | | | | |техніч-| | | | | | | | | | |ної | | | | | | | | | | |можли- | | | | | | | | | | |вості | | | | | | | | | | |можуть | | | | | | | | | | |здійс- | | | | | | | | | | |нюва- | | | | | | | | | | |тись | | | | | | | | | | |додат- | | | | | | | | | | |ково | | | | | | | | | | |вимірю-| | | | | | | | | | |вання | | | | | | | | | | |інших | | | | | | | | | | |пара- | | | | | | | | | | |метрів | | | | | | | | | | |випро- | | | | | | | | | | |міню- | | | | | | | | | | |вання | | | | | | | | | | |РЕЗ, | | | | | | | | | | |що за- | | | | | | | | | | |значе- | | | | | | | | | | |ні у | | | | | | | | | | |відпо- | | | | | | | | | | |відно- | | | | | | | | | | |му вис-| | | | | | | | | | |новку | | | | | | | | | | |щодо | | | | | | | | | | |ЕМС РЕЗ| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ УДЦР

08.11.2011 N 503

_________________________________________________________

(назва підприємства, що виконує вимірювання)
_______________________________________________________________
(номер свідоцтва про атестацію, дата та ким видане, термін дії)
ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник

(заступник) ___________

(назва підприємства,

що виконує вимірювання) ______________ (П.І.Б.)
М.П.

ПРОТОКОЛ ВИМІРЮВАНЬ ПАРАМЕТРІВ РЕЗ

N ________ від __.__.20__ року
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
------------------------------------------------------------------ Власник РЕЗ | | -------------------------------+--------------------------------| Місце знаходження власника | | -------------------------------+--------------------------------| Код ЄДРПОУ | | -------------------------------+--------------------------------| Об'єкт вимірювань |(назва, тип РЕЗ) | -------------------------------+--------------------------------| Висновок щодо ЕМС РЕЗ |N ___________ від .___. 20____ | -------------------------------+--------------------------------| Сертифікат відповідності РЕЗ |N ___________ від .___. 20____ | -------------------------------+--------------------------------| Фактичне місце розташування РЕЗ|(адреса встановлення РЕЗ) | -------------------------------+--------------------------------| Термін проведення вимірювань |Початок: __.__. 20__ р. | |Закінчення: __.__. 20__ р. | -----------------------------------------------------------------
2. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (ЗВТ)
------------------------------------------------------------------ N |Назва, тип ЗВТ, | Дата, N |Дата наступної|Примітка| з/п|серійний номер(1)| свідоцтва про ДМА| повірки | | ---+-----------------+------------------+--------------+--------| 1.| |N _______ |__.__. 20__ р.| | | |від __.__. 20__ р.| | | -----------------------------------------------------------------
3. Допоміжне обладнання
------------------------------------------------------------------ N з/п|Назва, тип обладнання(2)| Основні характеристики |Примітка| -----+------------------------+------------------------+--------| 1. | | (частотний діапазон, | | | | номінальне | | | | послаблення/посилення | | | | рівня сигналу) | | -----------------------------------------------------------------
4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПАРАМЕТРИ ЗГІДНО ВИСНОВКУ ЩОДО ЕМС РЕЗ
------------------------------------------------------------------------------------------------- Назва/| Місце |Географічні|Азимут,| Висота | Частота | Кількість |Потужність,| Клас | тип |розташування|координати | град. | підвісу |передачі,|передавачів| Вт |випроміню-| РЕЗ | РЕЗ | | |антени, м.| МГц |(секторів) | | вання | ------+------------+-----------+-------+----------+---------+-----------+-----------+----------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
5. РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ ПАРАМЕТРІВ ВИПРОМІНЮВАННЯ РЕЗ
----------------------------------------------------------------------------------------- Азимут N(3) | ---------------------------------------------------------------------------------------| Частота, МГц | Відхилення | Потужність, Вт |Побічне випромінювання, | | -6 | (дБм, дБВт) | дБ (мкВт) | | частоти, 10 (Гц) | | | ------------------+------------------------+------------------+------------------------| За |Виміряна|ДСТУ/ГОСТ/Норми|Виміряне|Дозволена|Виміряна|ДСТУ/ГОСТ/Норми|Виміряне| висновком| | | | | | | | ---------+--------+---------------+--------+---------+--------+---------------+--------| F(3) | | | | | | | | ------------------+------------------------+------------------+------------------------| Відповідає | Відповідає нормам |Відповідає нормам | Відповідає нормам | (так/ні) - | (так/ні) - | (так/ні) - | (так/ні) - | ------------------+------------------------+------------------+------------------------| (спектрограма) | (розрахунок) | (спектрограма) | (спектрограма) | ------------------+------------------------+------------------+------------------------| | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- Ширина смуги, МГц | Поз асмугове | Позасмугове | Девіація частоти, кГц | | випромін ювання, МГц| випромінювання, МГц | | ------------------+---------------------+---------------------+------------------------| Визначена|Виміряна|Визначене | Виміряне |Визначене | Виміряне |ДСТУ/ГОСТ/Норми|Виміряна| на -30 дБ| на - |на - 40 дБ|на - 40 дБ|на - 50 дБ|на - 50 дБ| | | | 30 дБ | | | | | | | ---------+--------+----------+----------+----------+----------+---------------+--------| | | | | | | | | ------------------+---------------------+---------------------+------------------------| Відповідає нормам | Відповідає нормам | Відповідає нормам | Відповідає нормам | (так/ні) - | (так/ні) - | (так/ні) - | (так/ні) - | ------------------+---------------------+---------------------+------------------------| | (спектрограма) | (спектрограма) | (спектрограма) | ------------------+---------------------+---------------------+------------------------| (спектрограма) | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
6. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД РЕЗ
------------------------------------------------------------------ Вигляд антени | Вигляд передавача | ------------------------------+---------------------------------| Азимут N(4) | | ------------------------------+---------------------------------| (фотографії антени) | (фотографії передавача) | -----------------------------------------------------------------
7. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ХАРАКТЕРИСТИК ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗ
--------------------------------------------------------------------------------------- Назва |Тип, | Адреса |Географічні| Азимут |Висота |Коефіцієнт|Примітка| характеристик|назва|розміщення|координати |максимального |підвісу|підсилення| | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ |розміщення |випромінювання|антени | антени | | | | | РЕЗ | | | | | -------------+-----+----------+-----------+--------------+-------+----------+--------| Заявлені дані| | |__ N__'__" | | | | | | | |__ E__'__" | | | | | -------------+-----+----------+-----------+--------------+-------+----------+--------| Фактичні дані| | |__ N__'__" | | | | | | | |__ E__'__" | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
_______________

(1) Необхідні ЗВТ використовуються відповідно до методики
виконання вимірювань конкретного типу РЕЗ. У разі відсутності
технічної можливості проведення вимірювань параметрів РЕЗ за
допомогою основних ЗВТ, у таблиці зазначаються тип та назва
вбудованих (програмних) пристроїв контролю параметрів РЕЗ. (2) Необхідне допоміжне обладнання використовується
відповідно до методики виконання вимірювань конкретного типу РЕЗ. (3) Даний блок із спектрограмами повинен повторюватися для
кожної частоти (F) кожного азимуту (N), які вказані у висновку
щодо ЕМС. (4) Фотографії передавача та антенофідерних споруд повинні
забезпечувати ідентифікацію РЕЗ на місцевості, тобто включати
елементи споруд, будинків та/або конструкцій веж, для можливості
визначення місць встановлення антен. Даний блок із фотографіями
повинен повторюватися для кожного азимуту (N), який вказаний у
висновку щодо ЕМС. (5) Цей розділ заповнюється у випадку, якщо вимірювання
параметрів РЕЗ здійснюються без присутності фахівців УДЦР (Філій)
під час виконання робіт з вимірювань (згідно пунктів 3.10 та 6.4
Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації,
затвердженого рішенням НКРЗ N 854 від 26.07.2007 р.,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2007 р.
за N 930/14197).
Виконавець: ______________________________________

(посада, підпис, прізвище та ініціали)
N _____________
(протоколу)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: