open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

01.09.2014  № 502

(з основної діяльності)

Про затвердження Положення про відомчий контроль за станом охорони праці в органах та підрозділах ДСНС України

Відповідно до статті 33 Закону України "Про охорону праці", Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 р. № 20, з метою здійснення відомчого контролю за станом охорони праці в органах та підрозділах ДСНС України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про відомчий контроль за станом охорони праці в органах та підрозділах ДСНС України, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Бойка А.П.

Голова

С. Бочковський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
01.09.2014  № 502

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчий контроль за станом охорони праці в органах та підрозділах ДСНС України

I. Загальні положення

1.1. Це положення визначає порядок проведення відомчого контролю за станом охорони праці в територіальних органах ДСНС України, підприємствах, установах та організаціях сфери управління ДСНС України (далі - органи та підрозділи ДСНС України).

1.2. Відомчий контроль за станом охорони праці здійснюється з метою координації заходів щодо недопущення випадків виробничого травматизму та створення безпечних умов праці в органах та підрозділах ДСНС України.

1.3. Основними методами відомчого контролю за станом охорони праці в органах та підрозділах ДСНС України є:

аналіз стану охорони праці;

перевірка стану охорони праці.

1.4. Відомчий контроль за дотриманням чинного законодавства про працю, а також норм і правил з охорони праці в органах та підрозділах ДСНС України здійснюють:

керівництво ДСНС України;

підрозділ апарату ДСНС України, на який покладено комплексне управління охороною праці в органах і підрозділах ДСНС України;

керівники органів та підрозділів ДСНС України;

інші працівники за дорученням керівників органів та підрозділів ДСНС України.

II. Організація відомчого контролю у сфері охорони праці

2.1. Здійснення відомчого контролю за станом охорони праці в органах та підрозділах ДСНС України полягає у:

контролі за плануванням заходів охорони праці в органах та підрозділах ДСНС України;

аналізі виконання заходів, передбачених планами з охорони праці та встановлених форм звітних документів;

відомчих перевірках стану охорони праці;

наданні пропозицій керівництву органів та підрозділів ДСНС України щодо створення здорових і безпечних умов праці та запобігання виробничому травматизму.

2.2. Під час здійснення відомчого контролю аналізуються якість та повнота здійснення заходів з охорони праці, перевіряється виконання планів роботи з охорони праці в органах та підрозділах ДСНС України, використання виділених на охорону праці коштів, розробку та ведення необхідної документації, виконання обов'язків з охорони праці посадовими особами та інші питання.

Під час відомчого контролю фахівцями, які його здійснюють, надається методична допомога в організації заходів охорони праці та відпрацьовуються пропозиції керівному складу органів та підрозділів ДСНС України щодо вдосконалення якості організації та проведення заходів створення безпечних та здорових умов праці, вирішення поточних та перспективних питань охорони праці.

2.3. Аналіз стану охорони праці в органах і підрозділах ДСНС України полягає у визначенні дієвості заходів щодо недопущення випадків виробничого травматизму та створення безпечних умов праці на підставі розгляду звітних документів, передбачених наказами ДСНС України.

2.4. Основними звітними документами є:

документи, що надаються до ДСНС України на підставі розслідування випадків травматизму рядового та начальницького складу, працівників органів і підрозділів ДСНС України під час виконання службових обов'язків;

звіти про стан травматизму рядового та начальницького складу, працівників органів і підрозділів під час виконання службових обов'язків;

звіти про стан охорони праці та виконання заходів щодо попередження виробничого травматизму.

2.5. Аналіз стану охорони праці в органах і підрозділах ДСНС України проводиться за підсумками кварталу, півріччя і року.

2.6. Під час аналізу оцінюються заходи з охорони праці за напрямками діяльності органів та підрозділів ДСНС України, видами робіт, а також використанні техніки та оснащення відповідно до діючих правил.

На підставі аналізу розробляються заходи щодо запобігання випадкам виробничого травматизму та професійним захворюванням.

2.7. Відомчі перевірки стану охорони праці в органах і підрозділах ДСНС України проводяться у плановому або позаплановому порядку. Планові перевірки проводиться згідно з планами роботи ДСНС України, а позапланові - за рішенням керівництва ДСНС України, або у разі групового нещасного випадку та випадків із смертельними наслідками.

Планові та позапланові перевірки передбачають перевірку організації заходів з охорони праці за весь період, що минув від часу проведення попередньої перевірки, або за період, установлений наказом ДСНС України.

2.8. За обсягом заходів перевірки поділяються на:

комплексні, під час яких перевіряється стан виконання всього комплексу заходів з охорони праці та організації створення безпечних умов праці;

цільові (вибіркові), під час яких перевіряються окремі заходи охорони праці.

III. Порядок проведення відомчої перевірки стану охорони праці в органах і підрозділах ДСНС України

3.1. Відомча перевірка проводиться посадовими особами за рішенням Голови ДСНС України, про що видається наказ, який не пізніше ніж за два тижні до її початку доводиться до керівника органу або підрозділу ДСНС України, який буде перевірятися.

3.2. У наказі визначається:

підстава для перевірки;

мета та терміни перевірки;

склад комісії;

питання перевірки.

3.3. Перевірка проводиться у присутності начальника служби охорони праці органу або підрозділу ДСНС України (інженера з охорони праці, особи, на яку покладено ці обов'язки).

3.4. Керівник органу, підрозділу ДСНС України, який перевіряється, зобов'язаний створити належні умови для роботи осіб, які перевіряють, та за їх вимогою надавати документи, що стосуються питань охорони праці.

3.5. Під час відомчої перевірки стану охорони праці в органах і підрозділах ДСНС України перевіряються наступні основні напрямки:

наявність нормативно-правових актів, наказів, доручень ДСНС України з питань охорони праці та стан їх виконання;

організація роботи з охорони праці та створенням безпечних та здорових умов служби та праці; наявність системи управління охороною праці органу, підрозділу ДСНС України;

наявність служби охорони праці, наказів щодо її створення, наявність положення про службу охорони праці та фахівців з охорони праці; виконання службою охорони праці функцій, передбачених положенням про службу охорони праці;

планування роботи з охорони праці, якість відпрацювання планів основних заходів органу, підрозділу, спрямованих на підвищення ефективності роботи з охорони праці, стан їх виконання;

порядок організації навчання та перевірки знань з охорони праці в органі або підрозділі ДСНС України;

забезпеченість працівників та особового складу спеціальним одягом, взуттям, засобами індивідуального захисту;

організація розслідування та обліку нещасних випадків виробничого характеру. Зміст та порядок зберігання матеріалів розслідувань; наявність прихованих випадків виробничого травматизму;

порядок та якість атестації робочих місць за умовами праці;

відповідність утримання території, службових та побутових приміщень вимогам безпеки праці;

відповідність порядку експлуатації машин, механізмів, компресорних установок, посудин, що працюють під тиском, та іншого устаткування підвищеної небезпеки вимогам безпеки праці;

відповідність утримання та експлуатації пожежно-технічного озброєння вимогам безпеки праці, дотримання термінів випробування, наявність актів випробування, маркування;

забезпеченість службово-побутових приміщень, транспортних засобів медичними аптечками та їх комплектація відповідно до діючих норм;

інші питання охорони праці за рішенням особи, що призначила перевірку.

3.6. Результати відомчої перевірки стану охорони праці та організації роботи щодо створення безпечних умов праці органів і підрозділів ДСНС України зазначаються у довідці за формою, наведеною у додатку. Довідка складається у 2-х примірниках, підписується членами комісії з обов'язковим ознайомленням керівника органу або підрозділу ДСНС України, що перевірявся.

3.7. Робота щодо створення безпечних умов праці органів і підрозділів ДСНС України оцінюється як "відповідає вимогам законодавства з охорони праці", "в основному відповідає вимогам законодавства з охорони праці", "не відповідає вимогам законодавства з охорони праці".

Оцінка організації роботи з охорони праці визначається на підставі наступних показників:

"відповідає вимогам законодавства з охорони праці", якщо в органі або підрозділі функціонує служба охорони праці, яка укомплектована фахівцями відповідного спрямування відповідно до штатних розписів; робота з охорони праці та організації створення безпечних умов праці проводиться відповідно до чинного законодавства з охорони праці; відсутні порушення вимог керівних документів з охорони праці;

"в основному відповідає вимогам законодавства з охорони праці", якщо служба охорони праці укомплектована фахівцями відповідного спрямування не у повному обсязі; є окремі порушення у роботі з охорони праці та організації створення безпечних умов праці, але відсутні грубі порушення вимог керівних документів з охорони праці;

"не відповідає вимогам законодавства з охорони праці", якщо служба охорони праці не створена або не укомплектована фахівцями відповідного спрямування; робота з охорони праці та організації створення безпечних умов праці проводяться без урахування вимог чинного законодавства з охорони праці; є грубі порушення вимог керівних документів з охорони праці.

Грубими порушеннями необхідно вважати порушення, що створюють умови небезпеки для життя та здоров'я особового складу та працівників.

До довідки можуть додаватися відомості, описи та інші матеріали, що підтверджують висновки перевірки.

3.8. Керівником органу або підрозділу ДСНС України у двотижневий термін після закінчення перевірки подається план усунення недоліків, викладених у довідці, та у тижневий термін після закінчення термінів усунення - звіт про проведену роботу щодо усунення виявлених під час перевірки недоліків.

3.9. Голова комісії з перевірки та її члени мають право на внесення керівництву органу та підрозділу ДСНС України, що перевіряється, пропозицій щодо призупинення, у разі виявлення порушень, що створюють загрозу життю та здоров'ю працівників та особового складу, експлуатації об'єктів, виробництва, дільниць, механізмів та устаткування; порядку усунення порушень, виявлених під час проведення перевірки тощо.

3.10. За необ'єктивне проведення перевірки, неправильні висновки та пропозиції особа, яка перевіряє, несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Начальник Відділу
медичного забезпечення,
реабілітації та охорони праці
Департаменту реагування
на надзвичайні ситуації

О.Ф. Башук
Додаток
до Положення про відомчий
контроль за станом охорони праці
в органах та підрозділах ДСНС України

ДОВІДКА
проведення відомчої перевірки стану охорони праці

{Текст взято з сайту ДСНС України http://www.mns.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: