open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.12.2011  № 501

Про затвердження Положення про природний заповідник "Розточчя" у новій редакції

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів
№ 477 від 22.11.2013}

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про природний заповідник "Розточчя" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про природний заповідник "Розточчя", затверджене Міністром охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 26.02.99.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І.Л.

Міністр

М.В. ЗлочевськийДодаток

ПОЛОЖЕННЯ
про природний заповідник "Розточчя"

{У тексті Положення слова "МОНМолодьспорт" у всіх відмінках замінено словами "МОН України" згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 477 від 22.11.2013}

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Природний заповідник "Розточчя" (далі - Заповідник) створений постановою Ради Міністрів УРСР від 05.10.84 № 403. Розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 02.09.89 № 306-р внесено зміни щодо площі даного Заповідника.

1.2. Заповідник є бюджетною, природоохоронною, науково-дослідною установою і входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

1.3. Заповідник є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у відділенні Казначейства і утримується за рахунок коштів державного бюджету. Заповідник має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, бланки, штампи та офіційну емблему, що реєструються в установленому порядку.

1.4. Заповідник підпорядкований Міністерству освіти і науки України (МОН України). Його науковим куратором є Національний лісотехнічний університет України (далі - НЛТУ).

{Пункт 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 477 від 22.11.2013}

1.5. Заповідник, загальною площею 2084,5 гектара, розташований на території Яворівського району Львівської області.

1.6. Заповідник у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", іншими законами України та нормативно-правовими актами, Проектом організації території природного заповідника "Розточчя" та охорони його природних комплексів (далі - Проект організації території), а також цим Положенням.

1.7. Межі Заповідника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. На території Заповідника у визначених місцях встановлюються необхідні державні інформаційні та охоронні знаки затвердженого зразка.

1.9. Юридична адреса Заповідника: 81070, вул. Січових Стрільців, 7, смт Івано-Франкове, Яворівський р-н, Львівська обл., тел. (03259) 33391, zaproz25@gmail.com.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Заповідник створено з метою збереження в природному стані типових та унікальних для Розтоцько-Опільської горбогірної області Західно-Української лісостепової провінції Лісостепової зони природних комплексів з усією сукупністю їх компонентів, вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в них, розробки наукових засад охорони навколишнього природного середовища, ефективного використання природних ресурсів та екологічної безпеки.

2.2. Основним завданнями Заповідника є:

створення умов для збереження природних комплексів та об'єктів;

проведення наукових досліджень і спостережень за станом навколишнього природного середовища та розробка на основі їх природоохоронних рекомендацій;

сприяння у підготовці наукових кадрів та спеціалістів у галузі охорони навколишнього природного середовища, екології, лісового господарства, біології, географії, геології, краєзнавства, заповідної справи;

ведення навчальної та освітньо-виховної роботи, організація науково-пізнавальних маршрутів на території Заповідника;

організація спостережень за змінами стану абіотичного та біотичного середовища;

проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.

3. УПРАВЛІННЯ ЗАПОВІДНИКОМ

3.1. Управління Заповідником здійснюється відповідно до вимог законодавства спеціальною адміністрацією (далі - адміністрація).

3.2. Адміністрацію очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади у встановленому порядку МОН України за погодженням з Мінприроди відповідно до законодавства.

3.3. Адміністрація Заповідника розробляє:

структуру, штатний розпис, кошторис доходів та видатків і подає їх в установленому порядку на затвердження до МОН України;

плани природоохоронних заходів із збереження природно-заповідного фонду і подає їх на затвердження до МОН України.

3.4. Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Заповідник завдань, у тому числі дотримання встановленого режиму, збереження і охорону території та об'єктів Заповідника, організацію науково-дослідних робіт, збереження закріпленого за Заповідником державного майна і забезпечення протипожежної безпеки його об'єктів, за створення належних соціально-побутових умов для членів трудового колективу тощо.

3.5. Директор Заповідника:

забезпечує виконання завдань, визначених у пункті 2.2 Положення;

представляє Заповідник в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судових органах, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження;

комплектує згідно із штатним розписом кадри наукових працівників, інженерно-технічних та інших штатних працівників - за договором, відповідно до Кодексу законів про працю України;

визначає функціональні обов'язки працівників;

забезпечує дотримання трудовим колективом законності, трудової та виробничої дисципліни;

без доручення діє від імені Заповідника, в тому числі у відносинах з трудовим колективом, укладає договори (контракти) та забезпечує їх виконання, відкриває рахунки у відповідних органах Казначейства;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Заповідника;

розпоряджається за погодженням із МОН України коштами та майном Заповідника у порядку, встановленому законодавством;

забезпечує виконання поточних і перспективних планів Заповідника;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

3.6. Директор призначає на посаду та звільняє в установленому порядку з посади заступників директора за погодженням із МОН України. Головного бухгалтера директор призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку за погодженням із МОН України та органами Казначейства.

3.7. У разі відсутності директора з поважних причин (відрядження, відпустка, хвороба тощо) його обов'язки виконує один із заступників директора.

3.8. Для розв'язання наукових і науково-технічних проблем у Заповіднику створюється науково-технічна рада (далі - НТР). НТР є колегіальним органом, який складається з провідних науковців і фахівців Заповідника та інших науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів, представників органів місцевого самоврядування та Мінприроди. Положення про НТР, її склад та напрями діяльності погоджуються Мінприроди та затверджуються МОН України. Головою науково-технічної ради є директор Заповідника.

3.9. Заповідник має штат наукових та науково-технічних, еколого-освітніх працівників, державної служби охорони, адміністративно-господарського персоналу.

3.10. Усі види діяльності у Заповіднику, функціонування його відділів, служб і працівників здійснюються відповідно до законодавства, цього Положення і посадових інструкцій, які затверджуються директором Заповідника.

4. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ЗАПОВІДНИКА

4.1. Територія Заповідника враховується в усіх видах землевпорядної, проектно-планувальної та проектної документації.

4.2. На території Заповідника забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить меті та завданням Заповідника, порушує природний розвиток процесів та явищ або створює загрозу шкідливого впливу на його природні комплекси та об'єкти, а саме:

будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язаних з діяльністю Заповідника, розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин, пересування механічних транспортних засобів, за винятком шляхів загального користування, проліт літаків та вертольотів нижче 2000 метрів над землею, подолання літаками звукового бар'єру над територією Заповідника та інші види штучного шумового впливу, що перевищують установлені нормативи;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву та гідрологічного і гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень, застосування хімічних засобів, усі види лісокористування, які не передбачені Проектом організації території, а також заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерету, випасання худоби, вилов і знищення диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів;

мисливство, рибальство, туризм, інтродукція нових видів тварин і рослин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємкість угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень.

4.3. Для охорони, збереження і відтворення корінних природних комплексів, проведення науково-дослідних робіт та виконання інших завдань у Заповіднику відповідно до Проекту організації території в установленому порядку дозволяється:

виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів внаслідок антропогенного впливу - відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, видів рослин і тварин, які зникають, тощо;

здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не порушують режиму території; спорудження у встановленому порядку будівель та інших об'єктів, необхідних для виконання поставлених перед Заповідником завдань;

збір колекційних та інших матеріалів, виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних наукових досліджень, проведення екологічної освітньо-виховної роботи.

Проектом організації території може бути передбачено виділення земельних ділянок для задоволення господарських потреб Заповідника та його працівників у сінокосах, випасах, городах та паливі відповідно до встановлених нормативів.

4.4. У разі термінової необхідності за клопотанням НТР Заповідника з дозволу Мінприроди, на території Заповідника можуть проводитися заходи, спрямовані на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха та в інших цілях, що не передбачені Проектом організації території Заповідника.

Для ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, в результаті яких виникає пряма загроза життю людей чи знищення заповідних природних комплексів, особливо термінові заходи, здійснюються за рішенням дирекції природного Заповідника.

4.5. Використання природних ресурсів на території Заповідника здійснюється у загальному та спеціальному порядках. Загальне використання природних ресурсів здійснюється відповідно до цього Положення, Проекту організації території Заповідника та з урахуванням вимог режиму території. Забезпечення додержання режиму території Заповідника під час використання природних ресурсів у загальному порядку покладається на його адміністрацію.

Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заповідника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади в межах лімітів, установлених Мінприроди.

5. ОХОРОНА ЗАПОВІДНИКА

5.1. Охорона території Заповідника покладається на службу його охорони, що входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України.

5.2. Службу державної охорони Заповідника (далі - служба держохорони) очолює директор Заповідника, який несе повну відповідальність за організацію її діяльності та забезпечення додержання режиму території, а також збереження, відтворення та раціональне використання природних комплексів і ресурсів у межах його території.

5.3. До служби держохорони Заповідника також входять: головний лісничий, начальник відділу служби держохорони, лісничі, помічники лісничого, інспектор з охорони природно-заповідного фонду, лісники, природоохоронники.

5.4. Повноваження служби держохорони Заповідника визначаються законодавством.

5.5. Посадові особи служби держохорони Заповідника мають право:

вимагати від громадян і службових осіб припинення протиправних діянь, пояснення, у зв'язку з порушенням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон;

перевіряти у громадян і службових осіб посвідчення на право перебування, використання природних ресурсів та здійснення іншої діяльності в межах відповідних територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

доставляти порушників установленого режиму з метою з'ясування особи;

складати протоколи про порушення вимог законодавства, надсилати їх відповідним органам для притягнення винних осіб до відповідальності;

вилучати у порушників предмети та знаряддя незаконного використання природних ресурсів, транспортні засоби, відповідні документи;

проводити особистий огляд осіб, речей, транспортних засобів та перевірку знарядь і продукції одержаної в результаті природокористування;

безперешкодно відвідувати підприємства, установи, організації, судна та інші транспортні засоби в межах відповідних територій, об'єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон для перевірки додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища та природно-заповідний фонд;

розраховувати за затвердженими таксами та методиками розмір збитків, заподіяних порушенням природоохоронного законодавства у зоні відповідальності служби державної охорони Заповідника;

проводити у випадках, встановлених законодавством, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для попередження і розкриття порушень законодавства про природно-заповідний фонд;

використовувати спеціальні транспортні засоби з кольорографічним забарвленням, з написами та емблемою Заповідника;

вносити пропозиції до відповідних державних органів про припинення, зупинення чи обмеження будь-якої діяльності, що порушує вимоги законодавства про природно-заповідний фонд, давати обов'язкові для виконання приписи з метою усунення порушень, виявлених у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

5.6. Відповідальність за порушення природоохоронного законодавства на території Заповідника несуть особі, винні у:

нецільовому її використанні, порушенні вимог Проекту організації території Заповідника та цього Положення;

здійсненні забороненої господарської діяльності;

організації на території Заповідника, в його охоронній зоні господарської діяльності без попереднього проведення екологічної експертизи або з порушенням її висновків;

порушенні вимог щодо використання природних ресурсів на території Заповідника;

перевищенні допустимих хімічних, фізичних, біологічних та інших впливів і антропогенних навантажень, порушенні вимог дозволів на використання природних ресурсів Заповідника;

псуванні, пошкодженні чи знищенні природних комплексів та об'єктів Заповідника;

самовільній зміні меж території Заповідника для інших потреб;

порушенні вимог щодо режиму відвідування території Заповідника;

в інших випадках, установлених законодавством.

5.7. Порушення вимог природоохоронного законодавства на території Заповідника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну та/або кримінальну відповідальність.

5.8. Розміри шкоди, заподіяної внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території Заповідника, визначаються в установленому порядку.

5.9. Державний контроль за додержанням режиму Заповідника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

5.10. Громадський контроль за додержанням режиму території Заповідника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

6. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

6.1. Науково-дослідна робота та моніторинг на території Заповідника проводиться з метою вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за змінами екосистем, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення і використання природних ресурсів та особливо цінних об'єктів Заповідника, відповідно до законів України "Про природно-заповідний фонд України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про науково-технічну інформацію", Положення про організацію наукових досліджень у заповідниках і національних природних парках України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.11.98 № 163, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.98 за № 852/3292, та Положення про наукову діяльність заповідників та національних природних парків України, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 09.08.2000 № 103, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.08.2000 за № 548/4769 та інших вимог законодавства.

6.2. Основні напрями наукових досліджень та перспективні плани науково-дослідних робіт Заповідника розглядаються і погоджуються на науково-технічній раді Заповідника, науковим куратором - НЛТУ України та затверджуються НАН України і Мінприроди.

6.3. Для ведення наукових досліджень у складі адміністрації Заповідника створюється науковий відділ, штат якого формується у відповідності з Положенням про організацію наукових досліджень заповідників і національних природних парків України.

6.4. Наукові дослідження на території Заповідника можуть здійснюватись іншими науково-дослідними установами та організаціями на основі єдиних програм і планів науково-дослідних робіт чи спеціальних угод між цими установами та організаціями і адміністрацією Заповідника.

6.5. Навчально-виховна робота на природних об'єктах Заповідника проводиться на основі угод, укладених з адміністраціями навчальних закладів.

6.6. Заповідник, відповідно до покладених на нього завдань, проводить наукові дослідження за напрямами:

інвентаризація біорізноманіття, а також усіх природних комплексів і окремих природних об'єктів на території Заповідника;

моніторинг природних комплексів на території Заповідника та в його околицях;

виявлення природних комплексів, найбільш характерних для Заповідника, визначення еталонних екосистем і їх аналогів на прилеглих територіях;

вивчення системних зв'язків, структури і закономірностей функціонування природних комплексів, діяльності окремих видів і груп організмів, впливу на них факторів забруднення навколишнього природного середовища;

комплексні наукові дослідження з питань збереження унікальної та типової флори і фауни;

проведення навчання спеціалістів заповідної справи;

науково-освітня діяльність у галузі біології, географії, екології, охорони навколишнього природного середовища тощо.

6.7. Науково-дослідна діяльність включає:

проведення наукових досліджень;

участь в екологічних, регіональних, загальнодержавних, міжнародних програмах тощо;

формування фондів наукових матеріалів (поповнення гербарних і колекційних матеріалів, фонотек, фототек, фільмотек тощо), створення електронних баз даних;

проведення наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, конгресів та участь у них тощо;

видання наукових публікацій, монографій, посібників, збірників, путівників, буклетів, наукового журналу тощо.

6.8. Основною формою узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень за станом і змінами природних комплексів на території Заповідника є його Літопис природи, який ведеться в установленому порядку за Програмою Літопису природи для заповідників та національних природних парків.

6.9. Заповідник може видавати наукові журнали, монографії, збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій, інших наукових заходів.

6.10. Координацію наукових досліджень на території Заповідника здійснює НЛТУ, як науковий куратор, МОН України, НАН України разом з Мінприроди.

7. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1. Фінансування заходів, пов'язаних із функціонуванням Заповідника здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України. Для цієї мети можуть також залучатися кошти місцевих бюджетів, благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій, громадян (у тому числі - валюта) та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

7.2. Кошти, отримані в результаті надання платних послуг згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду", є спеціальними коштами Заповідника і вилученню не підлягають. Ці кошти використовуються для здійснення заходів щодо охорони території та об'єктів Заповідника і провадження діяльності, передбаченої цим Положенням та відповідно до кошторису, затвердженого МОН України у встановленому порядку.

7.3. Заповідник звільняється від земельного податку відповідно до законодавства, йому встановлюються пільги щодо оподаткування.

7.4. Матеріально-технічне забезпечення Заповідника здійснюється в установленому порядку.

7.5. Адміністрація Заповідника може встановлювати плату за відвідування території в установленому порядку. Заповідник самостійно отримує ліцензії на ті види діяльності, які підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства.

8. МАЙНО

8.1. Майно Заповідника складають основні фонди, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Заповідника.

8.2. Майно Заповідника є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Заповідник володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать вимогам законодавства і цьому Положенню.

8.3. Земля, основні фонди, інше державне майно не можуть бути предметом застави.

8.4. Списання державного майна з балансу може здійснюватися Заповідником тільки в порядку, передбаченому законодавством.

8.5. Заповідник має право, з дозволу МОН України, в установленому порядку здавати в оренду або надавати в тимчасове користування для діяльності будь-яких сторонніх державних, громадських та комерційних організацій майно чи приміщення.

8.6. Збитки, заподіяні Заповіднику внаслідок порушення його майнових прав юридичними і фізичними особами, відшкодовуються в установленому порядку, в тому числі за рішеннями суду.

9. ЗВІТНІСТЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

9.1. Заповідник здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи і веде статистичну звітність відповідно до законодавства.

9.2. Директор і головний бухгалтер Заповідника несуть персональну відповідальність за організацію, дотримання порядку і достовірність обліку і статистичної звітності.

9.3. Заповідник звітує про свою діяльність перед МОН України та відповідними органами державної виконавчої влади в порядку і строки, визначені законодавством.

10. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1. Заповідник бере участь у міжнародному співробітництві в галузі охорони навколишнього природного середовища і природно-заповідного фонду. З цією метою Заповідник залучається до розробки і реалізації міжнародних наукових та науково-екологічних програм, грантів, забезпечує обмін необхідною науковою інформацією, проводить спільну еколого-виховну та видавничу діяльність, сприяє організації спільної підготовки науковців і фахівців.

11. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ ЗАПОВІДНИКА

11.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу території Заповідника проводиться відповідно до законодавства.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: