open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.12.2004 N 501
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики

N 167 ( v0167555-08 ) від 19.03.2008 }
Про затвердження Положення про ліцензійну комісію

з ліцензування провадження господарської діяльності
з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами

(тільки регуляторами росту рослин)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

аграрної політики

N 99 ( v0099555-05 ) від 16.03.2005

N 114 ( v0114555-05 ) від 28.03.2005

N 159 ( v0159555-06 ) від 29.03.2006 }
{ У назві, тексті Наказу після слова "агрохімікатами" доповнено
словами "(тільки регуляторами росту рослин)" згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 159 ( v0159555-06 ) від
29.03.2006 }
{ Щодо змін у складі ліцензійної комісії додатково див.

Наказ Міністерства аграрної політики

N 590 ( v0590555-06 ) від 19.10.2006 }
{ Нову редакцію складу ліцензійної комісії з ліцензування

провадження господарської діяльності з оптової,

роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки

регуляторами росту рослин) див. в Наказі Міністерства

аграрної політики N 679 ( v0679555-06 ) від 20.11.2006 }
{ Нову редакцію складу ліцензійної комісії з ліцензування

провадження господарської діяльності з оптової,

роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки

регуляторами росту рослин) див. в Наказі Міністерства

аграрної політики N 270 ( v0270555-07 ) від 19.04.2007 }
{ Щодо змін у складі ліцензійної комісії додатково див.

Наказ Міністерства аграрної політики

N 414 ( v0414555-07 ) від 12.06.2007 }

На виконання Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанов Кабінету Міністрів
України від 14 листопада 2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування", від 4 липня 2001 року
N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності" та від 17 листопада 2004 року N 1560
( 1560-2004-п ) "Про внесення змін до переліку органів
ліцензування" Н А К А З У Ю:
1. Створити ліцензійну комісію з ліцензування провадження
господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі
пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) у
складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про ліцензійну комісію з ліцензування
провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної
торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту
рослин), що додається.
3. Проведення експертизи документації з видачі ліцензій на
провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної
торгівлі пестицидами покласти на Головну державну інспекцію
захисту рослин (Семененко А.В.), а агрохімікатами (тільки
регуляторами росту рослин) - на Державний технологічний центр
охорони родючості грунтів (Бенцаровський Д.М.).
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. Міністра Ю.Я.Лузан

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

31.12.2004 N 501

ПОЛОЖЕННЯ

про ліцензійну комісію з ліцензування провадження

господарської діяльності з оптової, роздрібної

торгівлі пестицидами та агрохімікатами

(тільки регуляторами росту рослин)
{ У назві й тексті Наказу після слова "агрохімікатами" доповнено
словами "(тільки регуляторами росту рослин)" згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 159 ( v0159555-06 ) від
29.03.2006 }

1. Загальні положення
1.1. Ліцензійна комісія з ліцензування провадження
господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі
пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)
(далі - ліцензійна комісія) створюється з метою здійснення
Мінагрополітики процедури ліцензування на виконання Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада
2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку
органів ліцензування", від 4 липня 2001 року N 756 ( 756-2001-п )
"Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" та від
17 листопада 2004 року N 1560 ( 1560-2004-п ) "Про внесення змін
до переліку органів ліцензування".
1.2. У своїй діяльності ліцензійна комісія керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими
нормативно-правовими актами та цим Положенням.
2. Порядок роботи ліцензійної комісії
2.1. Засідання ліцензійної комісії проводиться при
надходженні заяв і документів два рази на місяць, а у випадку
прийняття невідкладного рішення - позачергово.
2.2. Ліцензійна комісія має право проводити засідання та
приймати рішення при наявності на засіданні більше ніж 50
відсотків її складу.
2.3. Про час і місце проведення засідання та питання, які
виносяться на порядок денний, члени комісії повідомляються не
менше як за 2 робочих дні до проведення засідання ліцензійної
комісії.
2.4. Рішення ліцензійної комісії приймається більшістю
голосів, оформлюється протоколом, який затверджується наказом
Мінагрополітики і є підставою для видачі ліцензії, відмови у
видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, видачі копії, дубліката
ліцензії, анулювання, визнання ліцензії недійсною, скасування
рішення про видачу ліцензії.
2.5. За умови рівності голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні ліцензійної комісії.
3. Обов'язки ліцензійної комісії
3.1. Ліцензійна комісія у встановленому законодавством
порядку: 3.1.1. Приймає заяви, формує ліцензійні справи щодо кожного
суб'єкта господарювання, веде журнал обліку заяв і виданих
ліцензій. 3.1.2. Перевіряє достовірність даних у документах, поданих
заявником. 3.1.3. Приймає рішення про видачу ліцензії, переоформлення
ліцензії, видачу копії, дубліката ліцензії, відмову у її видачі
або залишення заяви без розгляду (за наявності підстав, визначених
законодавством). 3.1.4. Надсилає (видає) заявникові повідомлення про прийняте
рішення в письмовій формі. 3.1.5. Оформлює ліцензії, скасовує рішення про видачу
ліцензії, приймає рішення про визнання ліцензії недійсною, про
анулювання ліцензії згідно із законодавством. 3.1.6. Формує і веде ліцензійний реєстр. 3.1.7. Надає відомості ліцензійного реєстру до Єдиного
ліцензійного реєстру.
3.2, Ліцензійна комісія несе відповідальність за зберігання
ліцензійних справ та зберігання бланків ліцензій і приймає участь
у підготовці звіту спеціально уповноваженому органу з питань
ліцензування про використані бланки ліцензій.
4. Права ліцензійної комісії
4.1. Ліцензійна комісія має право: 4.1.1. Звертатися до місцевих державних адміністрацій з
питань, пов'язаних з порушеннями законодавства у сфері
ліцензування провадження господарської діяльності з оптової,
роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки
регуляторами росту рослин). 4.1.2. Залучати представників органів виконавчої влади,
інститутів, установ, організацій, суб'єктів господарювання та їх
об'єднань незалежно від форм власності та організаційно-правової
форми (за згодою керівництва) до розгляду питань, віднесених до
компетенції ліцензійної комісії. 4.1.3. Одержувати в установленому законодавством порядку від
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій
інформацію, що стосується виконання вимог законодавства у сфері
ліцензування провадження господарської діяльності з оптової,
роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки
регуляторами росту рослин). 4.1.4. Організовувати перевірку за додержанням ліцензіатами
ліцензійних умов.
5. Склад ліцензійної комісії
5.1. До складу ліцензійної комісії входять: голова
ліцензійної комісії, заступник голови та члени ліцензійної
комісії.
5.2. Голова ліцензійної комісії: 5.2.1. Керує діяльністю ліцензійної комісії. 5.2.2. Розподіляє обов'язки між її членами. 5.2.3. Затверджує протокол засідання та рішення ліцензійної
комісії. 5.2.4. Звітує перед спеціально уповноваженим органом з питань
ліцензування про використані бланки ліцензій. 5.2.5. Несе персональну відповідальність за збереження
бланків ліцензій.
5.3. Секретар ліцензійної комісії: 5.3.1. Повідомляє членів комісії про час і місце проведення
засідання ліцензійної комісії. 5.3.2. Здійснює підготовку і оформляє пакет ліцензійних
документів. 5.3.3. Готує звіт голови ліцензійної комісії з питань
ліцензування про використані бланки ліцензій.
Начальник Департаменту ринків
продукції рослинництва
та розвитку насінництва О.М.Лаврик

( Додаток втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 114 ( v0114555-05 ) від 28.03.2005 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: