open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.06.2005 N 501

Про скасування

окремих наказів МВС України

з питань грошового забезпечення

та заробітної плати

З метою визначення єдиного порядку застосування
нормативно-правових актів, що регламентують умови грошового
забезпечення осіб рядового і начальницького складу та заробітної
плати працівників, які не мають спеціальних звань рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ України,
Н А К А З У Ю:
1. Скасувати накази МВС України від 01.11.2003 N 1236 "Про
затвердження Інструкції про порядок застосування
нормативно-правових актів з питань грошового забезпечення осіб
рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та умов
оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового
і начальницького складу", від 25.11.2004 N 1472 "Про внесення змін
до наказу МВС України від 01.11.2003 N 1236", від 04.04.2005
N 217 "Про внесення змін до наказу МВС України від 01.11.2003
N 1236" та від 22.01.2004 N 54 "Про виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 N 2021".
2. ДФРЕ (Бабенко А.А.) МВС України розробити та подати на
затвердження Методичні рекомендації про порядок застосування
нормативно-правових актів з питань грошового забезпечення осіб
рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та умов
оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового
і начальницького складу.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх справ Фокіна О.О.
4. Наказ надіслати за належністю.
Міністр Ю.В.Луценко

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр внутрішніх

справ України ____________Ю.В.Луценко

30.06.2005

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

про порядок застосування

нормативно-правових актів з питань

грошового забезпечення осіб рядового

і начальницького складу

органів внутрішніх справ

та умов оплати праці працівників,

які не мають спеціальних звань

рядового і начальницького складу

I. Загальні положення
1. Ці методичні рекомендації роз'яснюють порядок виплати
грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу та
виплати заробітної плати працівникам органів внутрішніх справ
України, які не мають спеціальних звань. У термінології оплати праці застосовуються поняття: - оклади грошового утримання (посадовий оклад і оклад за
військовим (спеціальним) званням; - грошове забезпечення - посадовий оклад, оклад за військовим
(спеціальним) званням, надбавка за вислугу років, 100-відсоткова
надбавка (виплата цих видів проводиться незалежно від можливостей
бюджетного фінансування), інші додаткові види грошового
забезпечення: надбавки, підвищення, доплати, преміювання тощо (які
мають право установлювати керівники органів і підрозділів
внутрішніх справ у межах фонду оплати праці).
2. Грошове забезпечення виплачується особам рядового і
начальницького складу, які: а) обіймають штатні посади рядового і начальницького складу в
Міністерстві внутрішніх справ України, головних управліннях МВС
України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській
області, управліннях МВС України в областях, місті Севастополі та
на транспорті, їх міських, районних, лінійних відділах
(управліннях), у підрозділах міліції, слідчих ізоляторах,
Державній службі охорони при МВС України, вищих навчальних
закладах, закладах освіти, науково-дослідних установах, на інших
підприємствах, в установах, організаціях і підрозділах системи МВС
України; б) перебувають у розпорядженні відповідних органів внутрішніх
справ; в) навчаються у вищих навчальних закладах МВС України.
3. Підставою для виплати грошового забезпечення є наказ
начальника органу внутрішніх справ про призначення на штатну
посаду, яка входить в його номенклатуру, наказ ректора вищого
навчального закладу про зарахування на навчання, наказ про
зарахування в розпорядження органу внутрішніх справ та
встановлення відповідних окладів, надбавок, доплат тощо.
4. Виплата особам рядового і начальницького складу грошового
забезпечення здійснюється один раз у поточному місяці за повний
місяць. Виплата грошового забезпечення достроково допускається у
випадках: - особам рядового і начальницького складу, які вибувають у
відпустки, та у зв'язку з переміщенням по службі - за поточний і
наступний місяці, але не раніше ніж за три дні до вибуття у
відпустку або до нового місця служби, не рахуючи вихідних і
святкових днів; - особам рядового і начальницького складу, які вибувають у
службові відрядження, - за поточний місяць, якщо вони на день
виплати грошового забезпечення за поточний місяць не можуть
прибути до місця служби, але не раніше ніж за день до вибуття у
відрядження, не рахуючи вихідних і святкових днів. При переведеннях по службі, пов'язаних з переїздом до іншого
населеного пункту, у тому числі при вибутті до вищих навчальних
закладів МВС України з увільненням від посади, грошове
забезпечення за попереднім місцем служби виплачується по день
прибуття до нового місця служби (навчання), зазначений у приписі
кадрової служби. Видача авансів у рахунок грошового забезпечення не
допускається.
5. При виплаті грошового забезпечення за неповний місяць
розмір виплати за кожний календарний день визначається шляхом
ділення суми грошового забезпечення, належного за повний місяць,
на кількість календарних днів даного місяця. Якщо в період, за який виплачується грошове забезпечення за
правилами, викладеними у цьому пункті, в особи рядового чи
начальницького складу виникає право на отримання первинної або
чергової надбавки за вислугу років, а також інших додаткових видів
грошового забезпечення, то за час з дня виникнення цього права
грошове забезпечення виплачується з урахуванням згаданих змін.
6. Особам начальницького складу, прикомандированим до інших
міністерств і відомств чи підвідомчих їм установ, організацій і
підприємств із залишенням у кадрах Міністерства внутрішніх справ
України, грошове забезпечення виплачується органами внутрішніх
справ по день відкомандирування і за час дороги до місця нової
роботи. У подальшому зазначеним особам виплачується грошове
забезпечення за рахунок міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, у яких вони працюють, у порядку, установленому
законодавством України.
7. Грошове забезпечення, виплачене в установлений цією
Інструкцією строк на підставі правил і норм, що діяли на момент
виплати, поверненню, як правило, не підлягає, якщо право на нього
втрачено після виплати. Виплачене грошове забезпечення може бути стягнуто за
розпорядженням начальника органу внутрішніх справ з особи, яка
його отримала, лише в таких випадках: а) при одержанні грошового забезпечення у зв'язку з
переведенням по службі (пункт 4 цієї Інструкції), якщо переведення
не відбулося; б) за час відсутності на службі без поважних причин (пункт 11
цієї Інструкції); в) невідповідності даних рапорту та дубліката грошового
атестата (пункт 117 цієї Інструкції).
8. Заборонено призначення на посади, які заміщуються особами
рядового і начальницького складу, у порядку службового
сумісництва, крім посад, пов'язаних з науково-педагогічною та
науковою діяльністю.
9. Особам начальницького складу, працюючим за сумісництвом на
медичних посадах у лікувальних установах МВС, оплата за посадою,
що суміщується, проводиться за фактично відпрацьований час, але не
може перевищувати половини окладу за цією посадою. Особам начальницького складу, які ведуть у дозволених
випадках педагогічну роботу на умовах погодинної оплати, оплата
провадиться в порядку, установленому чинним законодавством, у
межах визначених обсягів педагогічної роботи.
10. Виплата грошового забезпечення осіб рядового і
начальницького складу, які залучаються до несення служби понад
установлений законодавством робочий час, а також у дні щотижневого
відпочинку та святкові дні, провадиться в порядку і розмірах,
передбачених чинним законодавством.
11. За час відсутності на службі без поважних причин (прогул)
особам рядового і начальницького складу грошове забезпечення не
виплачується.
12. Вагітні жінки й матері з числа осіб рядового і
начальницького складу користуються всіма правами й пільгами,
установленими чинним законодавством.
13. Грошове забезпечення, належне особам рядового і
начальницького складу, але своєчасно не виплачене їм або виплачене
не повністю, виплачується за весь період, протягом якого особи
рядового і начальницького складу мали на нього право, але не більш
ніж за три роки, передуючих дню встановлення недоплати або
пред'явлення претензії.
14. У випадках, коли будуть підтверджені раніше невідомі та
не враховані в особових справах періоди служби, грошове
забезпечення в ново встановлених підтверджують не враховану раніше
вислугу, без перерахунку за минулий час.
15. У разі переплати чи незаконної виплати грошового
забезпечення внаслідок неправильного застосування норм і порядку
виплати стягнення провадиться з посадових осіб, винних у переплаті
(незаконній виплаті), відповідно до чинних положень про
матеріальну відповідальність за заподіяний державі збиток. Для повернення надміру виплачених сум грошового забезпечення
внаслідок лічильних помилок стягнення провадиться безпосередньо з
осіб, які отримали ці суми. Уповноважений орган внутрішніх справ
видає наказ (розпорядження) про відрахування не пізніше місячного
терміну, обчисленого з дня виплати неправильно нарахованої суми.
16. Заробітна плата виплачується працівникам органів
внутрішніх справ, які обіймають штатні посади державних
службовців, керівників, спеціалістів, службовців та робітників
апарату МВС України, головних управлінь МВС України в Автономній
Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС
України в областях, місті Севастополі та на транспорті, їх
міських, районних, лінійних відділів (управлінь), у підрозділах
міліції, Державній службі охорони при МВС України, закладах
освіти, культури, лікувальних, науково-дослідних установах та в
інших установах, організаціях і підрозділах системи МВС України.
17. Заробітна плата працівників, які обіймають посади
державних службовців, спеціалістів та службовців органів
внутрішніх справ, складається з: посадових окладів, надбавки за
ранг, надбавки за вислугу років, 100-відсоткової надбавки,
надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови,
доплати за науковий ступінь кандидата або доктора наук, надбавки
за почесне звання, надбавки за високі досягнення у праці або за
виконання особливо важливої роботи, доплати за виконання
обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій,
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх
працівників-жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку з
вагітністю і пологами, а також осіб, які перебувають у частково
оплачуваній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати
тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш ніж до
досягнення дитиною шестирічного віку, премії, матеріальної
допомоги.
18. Підставою для виплати заробітної плати є наказ начальника
органу внутрішніх справ про призначення на штатну посаду, яка
входить в його номенклатуру, та встановлення відповідних окладів,
надбавок доплат тощо.
II. Умови грошового забезпечення осіб рядового

і начальницького складу
1. Посадові оклади рядового

і начальницького складу*(1)
19. Посадові оклади особам рядового і начальницького складу
виплачуються в розмірах, зазначених у штатах органів внутрішніх
справ, які затверджені відповідними наказами МВС України.
20. Посадові оклади особам рядового і начальницького складу
виплачуються з дня їх вступу у виконання обов'язків за посадою,
але не раніше дня, зазначеного в наказі, або дня підписання наказу
про призначення, якщо дата призначення на посаду не вказана.
21. Якщо за посадою передбачені мінімальний і максимальний
оклади, оклад конкретній особі начальницького складу, призначеній
на цю посаду, встановлюється начальником органу внутрішніх справ
залежно від ділових якостей особи, досвіду роботи за
спеціальністю, складності й обсягу виконуваних обов'язків за
посадою, яку вона обіймає, у межах зазначених мінімального й
максимального розмірів і фонду оплати праці. Розміри окладів
оголошуються наказом по органу внутрішніх справ.
22. Посадові оклади осіб рядового та начальницького складу
подано в додатку 1 до наказу МВС України від___.06.2005 N______.
2. Оклади за спеціальними званнями рядового

і начальницького складу*(2)
23. Особам рядового, молодшого, середнього, старшого й вищого
начальницького складу, які обіймають штатні посади в органах
внутрішніх справ, виплачуються оклади за персонально присвоєними
їм спеціальними званнями рядового і начальницького складу. Виплата окладів за спеціальними званнями рядового і
начальницького складу провадиться з дня підписання наказу про
присвоєння спеціального звання у розмірах: Генерал армії України, генерал внутрішньої служби України 160 Генерал-полковник, адмірал, генерал-полковник міліції (внутрішньої служби) 150 Генерал-лейтенант, віце-адмірал, генерал-лейтенант міліції (внутрішньої служби) 145 Генерал-майор, контр-адмірал, генерал майор міліції (внутрішньої служби) 140 Полковник, капітан I рангу, полковник міліції (внутрішньої служби) 135 Підполковник, капітан II рангу, підполковник міліції (внутрішньої служби) 130 Майор, капітан III рангу, майор міліції (внутрішньої служби) 125 Капітан, капітан-лейтенант, капітан міліції (внутрішньої служби) 120 Старший лейтенант, старший лейтенант міліції (внутрішньої служби) 115 Лейтенант, лейтенант міліції (внутрішньої служби) 110 Молодший лейтенант, молодший лейтенант міліції (внутрішньої служби) 105 Старші: прапорщик, мічман, старший прапорщик міліції (внутрішньої служби) 65 Прапорщик, мічман, прапорщик міліції (внутрішньої служби) 60 Старшина, головний корабельний старшина, старшина міліції (внутрішньої служби) 55 Старший сержант, головний старшина, старший сержант міліції (внутрішньої служби) 50 Сержант, старшина I статті, сержант міліції (внутрішньої служби) 45 Молодший сержант, старшина II статті, молодший сержант міліції (внутрішньої служби) 40 Старші: солдат, матрос 35 Рядовий, матрос, рядовий міліції (внутрішньої служби) 30
3. Відсоткова надбавка за вислугу років*(3)
24. Особам рядового і начальницького складу виплачується
відсоткова надбавка за вислугу років до посадових окладів та
окладів за персонально присвоєними спеціальними званнями з дня
призначення на посаду:
від 1 до 2 років 25 відсотків від 2 до 5 років 10 відсотків від 5 до 10 років 20 відсотків від 10 до 15 років 25 відсотків від 15 до 20 років 30 відсотків від 20 до 25 років 35 відсотків від 25 і більше років 40 відсотків
У разі прийняття окремих рішень Уряду про зарахування до
стажу служби в органах внутрішніх справ роботи на вільнонайманих
посадах, віднесених у подальшому до категорії посад, що
заміщуються особами начальницького складу, і оголошення цих рішень
проводиться відповідними наказами МВС України, відсоткова надбавка
за вислугу років обчислюється з урахуванням цього зарахованого
стажу. Особам рядового і начальницького складу, яким підвищуються
посадові оклади згідно з пунктами 25, 26, 29, виплачується
відсоткова надбавка за вислугу років на підвищені посадові оклади
та оклади за спеціальними званнями.
4. Підвищення посадових окладів*(4)
Підвищення посадових окладів утворює нові розміри посадових
окладів, на які нараховуються надбавки, доплати тощо.
25. Посадові оклади осіб рядового і начальницького складу
підрозділів, які за штатами визначені як підрозділи спеціального і
особливого призначення, підвищуються на 15 відсотків.
26. Посадові оклади медичних працівників з числа осіб
начальницького складу підвищуються: а) на 15 відсотків: - за роботу в туберкульозних лікарнях і санаторіях, а також у
туберкульозних відділеннях, палатах та кабінетах лікувальних
установ загального типу; - за роботу у відділеннях і палатах для інфекційних хворих,
хворих на грибкові захворювання та в кабінетах інфекційних
захворювань лікувальних закладів загального типу; - за роботу у відділеннях і палатах, призначених виключно для
госпіталізації хворих на венеричні захворювання; - за роботу в рентгенівських, рентгенофлюорографічних,
радіологічних та рентгенорадіологічних відділеннях, кабінетах і
лабораторіях; - за роботу в патолого-анатомічних лабораторіях та
відділеннях (прозекторських, моргах); - за роботу в токсикологічних лабораторіях; - лікарям: епідеміологам, анестезіологам-реаніматологам,
бактеріологам, вірусологам, біологам, паразитологам та
дезінфекціоністам, які працюють за спеціальністю в лікувальних
закладах і на санітарно-епідеміологічних станціях; б) на 25 відсотків: - за роботу в лікувальних закладах, відділеннях, палатах,
кабінетах, призначених для утримування й лікування психічно
хворих; у наркологічних відділеннях, кабінетах і палатах; - безпосередньо зайнятих обслуговуванням потерпілих у
спеціалізованих установах з надання медичної допомоги потерпілим
унаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції; - лікарям-психіатрам, лікарям - психіатрам-наркологам, які
працюють за спеціальністю, за винятком лікарів, працюючих в
апаратах МВС України, головних управлінь МВС України в Автономній
Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС
України в областях, місті Севастополі та їх міських управліннях.
27. Медичним працівникам з числа осіб начальницького складу,
які мають право на підвищення посадових окладів за двома чи більше
умовами, що передбачені пунктом 26 цієї Інструкції, посадові
оклади підвищуються на 25 відсотків.
28. Підвищення посадових окладів, зазначені пунктами 24, 25,
26, 29 (з урахуванням пункту 27) цих Методичних рекомендацій, у
кожному випадку обчислюються з основного посадового окладу.
Підвищені розміри посадових окладів, виражені у відсотках,
складаються, і оклад збільшується на отриману суму відсотків. Персональні списки особового складу, які мають право на
підвищення окладів відповідно до пункту 26 та подальші зміни, що
вносяться до цих списків, оголошуються наказом начальника
установи.
29. Посадові оклади осіб рядового і начальницького складу
підвищуються: а) працюючим у гірських районах - на 25 відсотків; б) зайнятим охороною та наглядом у психіатричних лікарнях
(відділеннях з режимом посиленого догляду) - на 15 відсотків.
30. Керівники, виходячи з рівня кваліфікації, ступеня
навантаження та якості виконуваної роботи, можуть установлювати
штатним працівникам юридичних служб, до службових обов'язків яких
входить здійснення правової експертизи нормативно-правових актів і
проектів таких актів, підготовка і редагування нормативно-правових
актів та їх візування як юриста чи виконавця, посадові оклади,
збільшені на 50 відсотків*(5).
31. Керівники, виходячи з рівня кваліфікації, ступеня
навантаження та якості виконуваних оперативно-службових завдань,
мають право підвищувати на 50-відсотків посадові оклади штатним
працівникам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та
інформаційно-аналітичне забезпечення. Додаткові види грошового
забезпечення цих працівників нараховуються з урахуванням
проведеного підвищення посадових окладів, за винятком
100-відсоткової надбавки, яка нараховується до схемного посадового
окладу, окладу за спеціальним званням і надбавки за вислугу
років*(48).
5. Надбавки
32. Щомісячна 100-відсоткова надбавка (до посадових окладів
(з підвищенням), окладів за спеціальним званням та надбавки за
вислугу років) *(6);
33. Щомісячна надбавка до окладів грошового утримання
(посадового окладу та окладу за спеціальним званням) за службу на
посадах слідчих у слідчих підрозділах, дільничних, старших
дільничних інспекторів міліції та осіб начальницького складу
підрозділів адміністративної служби міліції з керівництва
дільничними інспекторами у розмірах*(7, 49):
------------------------------------------------------------------ Понад |3 роки |10 відсотків | ------------------+--------------------+------------------------| Понад |5 років |15 відсотків | ------------------+--------------------+------------------------| Понад |10 років |20 відсотків | ------------------+--------------------+------------------------| Понад |15 років |25 відсотків | -----------------------------------------------------------------
34. Щомісячна надбавка міліціонерам-водіям та інспекторам
дорожньо-патрульної служби в розмірах до посадового окладу*(8): - за перший клас - 10 відсотків; - за другий клас - 5 відсотків.
35. Щомісячна надбавка за роботу в умовах режимних обмежень
згідно з формами допуску в розмірах 20, 15, 10 відсотків до
посадового окладу залежно від ступеня секретності інформації*(9).
36. Щомісячна надбавка за шифрувальну роботу*(10):
37. Особам начальницького складу, які перебувають у штатах
шифрувальних служб органів внутрішніх справ і зайняті
безпосередньо на шифрувальній роботі, виплачується щомісячна
надбавка (у відсотках) до посадового окладу в таких розмірах:
Від 1 до 3 років 10 відсотків Від 3 до 5 років 15 відсотків Понад 5 років 20 відсотків
38. Особам начальницького складу, зайнятим безперервно на
обслуговуванні та експлуатації засекреченої апаратури зв'язку і
роботі з ключовою документацією до неї, виплачується надбавка до
посадових окладів як за шифрувальну роботу в порядку і розмірах,
передбачених п.п. 37, 39, 40 цих Методичних рекомендацій.
39. До стажу безперервної роботи осіб начальницького складу
для виплати надбавки відповідно до пункту 37 зараховуються: а) безперервна робота на штатних посадах у шифрувальній
службі органів внутрішніх справ осіб, зайнятих безпосередньо на
шифрувальній роботі, а на посадах служби ЗАЗ - осіб, зайнятих
безпосередньо на обслуговуванні та експлуатації апаратури ЗАЗ і
роботою з ключовими документами до неї - з дня призначення на
посаду; робота в шифрувальних службах і службах ЗАЗ у період
проходження строкової служби; б) безперервна робота, пов'язана з шифрами, обслуговуванням
та експлуатацією апаратури ЗАЗ та ключовою документацією до неї;
безперервна робота на штатних посадах керівного і викладацького
складу курсів підготовки та перепідготовки, удосконалення і
підвищення кваліфікації працівників шифрувальних служб і служб ЗАЗ
- з дня зарахування на посаду; в) період навчання на курсах і навчальних зборах підготовки,
перепідготовки, удосконалення і підвищення кваліфікації
працівників шифрувальних служб та служби ЗАЗ; г) безперервна робота на шифрувальних апаратах і службах ЗАЗ
інших міністерств і відомств, безпосередньо зайнятих на
шифрувальній роботі, обслуговуванні та експлуатації апаратури ЗАЗ
і роботі з ключовою документацією до неї, якщо працівника прийнято
на службу в органи внутрішніх справ (у шифрувальні служби чи
служби ЗАЗ); д) період перебування на лікуванні, у відпустках (черговій,
короткостроковій, додатковій, у тому числі у частково оплачуваних
відпустках і додаткових відпустках без грошового забезпечення по
догляду за дитиною) та у відрядженні, якщо цьому передувала
безпосередньо шифрувальна робота, робота з обслуговування та
експлуатації апаратури ЗАЗ та робота з ключовою документацією до
неї. Час перебування в розпорядженні органу внутрішніх справ не
перериває стажу шифрувальної роботи, роботи з обслуговування та
експлуатації апаратури ЗАЗ та роботи з ключовою інформацією до
неї, але в стаж на виплату надбавки не зараховується.
40. Виплата надбавки за шифрувальну роботу зберігається за
час перебування: - у черговій відпустці та в дорозі до місця проведення
відпустки і назад; - на лікуванні в межах строку, за який згідно з пунктами 66,
67 цієї Інструкції виплачується грошове забезпечення, і в дорозі
до лікувального закладу й назад; - у службовому відрядженні, але не більш ніж за два місяці; - на зборах і курсах підготовки, перепідготовки,
удосконалення й підвищення кваліфікації працівників шифрувальних
служб і служб ЗАЗ за спеціальністю. Виплата надбавки провадиться за умови збереження штатної
посади за місцем служби. В органах внутрішніх справ, що мають не більше двох
шифрувальних працівників, надбавка за шифрувальну роботу
виплачується також і шифрувальним працівникам-сумісникам
(резервним шифрувальним працівникам). Виплата надбавки шифрпрацівникам-сумісникам (резервним
шифрпрацівникам) провадиться за період, на який вони залучались до
шифрувальної роботи, із збереженням займаної посади. У стаж на виплату надбавок за шифрувальну роботу
шифрпрацівникам-сумісникам (резервним шифрпрацівникам)
зараховується весь час їх роботи з шифрами та апаратурою ЗАЗ у
даному органі внутрішніх справ та інших центральних органах
виконавчої влади, у тому числі час, коли вони не були зайняті
безпосередньо на шифрувальній роботі. Призначення шифрпрацівника-сумісника (резервного
шифрпрацівника) здійснюється наказами Міністра внутрішніх справ
України, начальників головних управлінь МВС України в Автономній
Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС
України в областях, місті Севастополі та на транспорті. Виплата надбавки шифрпрацівнику-суміснику (резервному
шифрпрацівнику) провадиться відповідно до цього пункту з
письмового дозволу начальника органу внутрішніх справ, якому
безпосередньо підпорядкований шифрорган.
41. Особам, які мають почесні звання, установлюється надбавка
до посадових окладів у розмірі*(11): "народний" - 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків. Надбавки за почесні звання "народний" і "заслужений"
виплачуються особам рядового і начальницького складу, якщо
виконання ними службових обов'язків згідно з посадами збігається
за профілем з наявним почесним званням. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ, які мають спортивні звання, виплачується надбавка до
посадового окладу в розмірі *(12):
"Заслужений тренер", "Заслужений майстер спорту" 20 відсотків "Майстер спорту міжнародного класу" 15 відсотків "Майстер спорту" 10 відсотків
Надбавка за спортивне звання зазначеній категорії осіб
виплачується, якщо вони є чи були членами національних збірних
команд СРСР, країн СНД та Балтії не менш ніж один рік і їх
діяльність за профілем відповідає спортивним званням. У разі
наявності двох або більше звань надбавка до посадового окладу
виплачується за одним (вищим) званням.
42. Особам рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ, які несуть службу вахтовим методом, виплачується
надбавка за день несення служби вахтовим методом у розмірі до 100
відсотків добових витрат, установлених Кабінетом Міністрів України
для відряджень у межах України. Розміри надбавок за день несення служби встановлюються
наказами керівників органів внутрішніх справ у межах кошторису
виділених асигнувань на рік для утримання підрозділів та органів
внутрішніх справ і їх граничний розмір не повинен перевищувати
встановленого Кабінетом Міністрів України розміру. Оплата
провадиться на підставі табелів обліку робочого часу*(13).
43. Особам рядового і начальницького складу, які працюють у
приймальниках-розподільниках для осіб, затриманих за бродяжництво
та жебрацтво, виплачується надбавка в таких розмірах: - начальнику приймальника-розподільника, заступникам
начальника, оперативним уповноваженим карного розшуку,
міліціонерам-водіям -10 відсотків посадового окладу; - інспектору із працевлаштування, старшому інспектору,
інспектору, черговому, міліціонерам, міліціонерам-черговим,
майстру виробничого навчання, командиру взводу, командиру
відділення, інспектору-криміналісту - 15 відсотків посадового
окладу*(14).
44. Особам рядового і начальницького складу в ізоляторах та
спецприймальниках, що знаходяться у складі ізоляторів тимчасового
тримання адміністративно заарештованих осіб, виплачується надбавка
до посадового окладу в розмірі 15 відсотків*(14).
45. Особам рядового і начальницького складу санітарних
підрозділів, які за функціональними обов'язками безпосередньо
зайняті підбором і транспортуванням трупів у морг, виплачується
надбавка до посадового окладу: - командиру та заступнику командира - 15 відсотків; - рядовому і молодшому

начальницькому складу - 25 відсотків*(14).
46. Особам начальницького складу, які обіймають штатні посади
керівного, професорсько-викладацького та наукового складу у вищих
навчальних закладах і науково-дослідних установах, виплачується
надбавка до посадового окладу в розмірах: - тим, хто має науковий ступінь кандидата наук чи вчене
звання доцента, - 15 відсотків; - тим, хто має вчене звання доцента чи старшого наукового
співробітника та науковий ступінь кандидата наук - 25 відсотків
(особам начальницького складу, які мають тільки вчене звання
старшого наукового співробітника, процентна надбавка за вчене
звання не виплачується); - тим, хто має вчене звання професора чи науковий ступінь
доктора наук, - 40 відсотків; - тим, хто має вчене звання професора та науковий ступінь
доктора наук, - 50 відсотків. У таких же розмірах зберігається виплата відсоткової надбавки
за вчене звання і науковий ступінь особам начальницького складу в
період навчання в докторантурі при вищих навчальних закладах та
науково-дослідних установах МВС України. Вказані надбавки виплачуються особам рядового і
начальницького складу, якщо виконання ними службових обов'язків
згідно з посадами збігається за профілем з наявним вченим званням
або науковим ступенем.
47. Особам начальницького складу ревізійних служб
виплачується надбавка до посадового окладу в розмірі до 20
відсотків за проведення ревізій фінансової та господарської
діяльності*(14).
48. Старшим дільничним інспекторам та дільничним інспекторам
міліції, робота яких пов'язана із систематичними виїздами за межі
території, що обслуговується, замість добових виплачується
щомісячна надбавка в розмірі 10 відсотків посадового окладу, а при
командируванні цих працівників за межі дільниць, що
обслуговуються, добові виплачуються на загальних підставах.
49. Особам начальницького складу, які обіймають посади
медичного персоналу, виплачується надбавка до посадового окладу за
кваліфікаційну категорію в таких розмірах: а) лікарям-хірургам, які оперують хворих у стаціонарах, якщо
вони мають: - вищу кваліфікаційну категорію - 20 відсотків; - I кваліфікаційну категорію - 15 відсотків; - II кваліфікаційну категорію - 10 відсотків; б) зубним лікарям та іншим працівникам з числа середнього
медперсоналу, якщо вони мають: - вищу кваліфікаційну категорію - 15 відсотків; - I кваліфікаційну категорію - 10 відсотків; - II кваліфікаційну категорію - 5 відсотків; в) лікарям, які обіймають посади начальників установ охорони
здоров'я, якщо вони мають: - вищу кваліфікаційну категорію - 15 відсотків; - I кваліфікаційну категорію - 10 відсотків; - II кваліфікаційну категорію - 5 відсотків.
50. Перелік спеціальностей і посад медичних працівників
охорони здоров'я з числа осіб начальницького складу, за якими може
присвоюватись кваліфікаційна категорія і виплачуватись надбавка:
------------------------------------------------------------------ |Найменування спеціальностей, за| Найменування установ і посад |якими може присвоюватись | |кваліфікаційна категорія і | |виплачуватись надбавка | --------------------------------+-------------------------------| Начальник-лікар, заступник |Соцгігієніст - організатор | начальника - лікар, заступник, |охорони здоров'я, організатор | заступник начальника - лікар |охорони здоров'я або клінічна | Центру психіатричної допомоги та|спеціальність | професійного психофізіологічного| | відбору, заступник начальника | | -лікар ЦВЛК; голова, заступник | | голови ВЛК | | --------------------------------+-------------------------------| Старший лікар-методист, лікар- |Лікар-методист, статистик, | методист лікувального закладу |лікар по санітарній освіті | --------------------------------+-------------------------------| Начальник госпіталю, лікарні, |Соцгігієніст - організатор | поліклініки, лікарні відновного |охорони здоров'я, організатор | лікування, санаторію, МРЦ - |охорони здоров'я або клінічна | лікар; начальник філіалу - |спеціальність | лікар: госпіталю, лікарні, | | санаторію, МРЦ; начальник штабу | | цивільної оборони -лікар | | --------------------------------+-------------------------------| Заступник начальника - лікар: |Клінічна спеціальність | госпіталю, лікарні, поліклініки,| | лікарні відновного лікування, | | санаторію, МРЦ; начальник | | медичної частини (здоровпункту, | | медпункту, кабінету) - лікар | | --------------------------------+-------------------------------| Начальник відділення - лікар, |Клінічна спеціальність по | старший лікар, лікар, зубний |займаній посаді | лікар лікувального закладу | | --------------------------------+-------------------------------| Начальники відділень - лікарі: |Клінічна спеціальність | амбулаторної психічної допомоги,| | психопрофілактики та | | професійного психофізіологічного| | відбору, лікарі експерти- | | психіатри експертно - | | діагностичного відділу, Центру | | психіатричної допомоги та | | професійного психофізіологічного| | відбору | | --------------------------------+-------------------------------| Начальник бригади - лікар, |Клінічна спеціальність, | лікар, фельдшер регіональної |фельдшер | спеціалізованої медичної бригади| | --------------------------------+-------------------------------| Начальник медичної служби зони |Клінічна спеціальність, | відчуження ЧАЕС - лікар, |фельдшер, фельдшер -лаборант | заступник начальника служби- | | лікар, фельдшер-лаборант | | -----------------------------------------------------------------
Перелік посад, за якими особам рядового і начальницького
складу, що обіймають медичні і фармацевтичні посади в системі
охорони здоров'я, може виплачуватись надбавка за вчений ступінь:
------------------------------------------------------------------ Найменування установ |Найменування посад, за якими | |може виплачуватися надбавка за | |вчений ступінь | --------------------------------+-------------------------------| Госпіталь, лікарня, поліклініка;|Начальник, заступник начальника| філіал госпіталю, лікарні |- лікар; начальник відділення -| |лікар; старший лікар, лікар | --------------------------------+-------------------------------| Санаторій, МРЦ, лікарня |Начальник, заступник начальника| відновлювального лікування, |- лікар | філіал санаторію | | --------------------------------+-------------------------------| Медична частина, здоровпункт, |Начальник - лікар, начальник | кабінет |відділення - лікар, лікар | --------------------------------+-------------------------------| Військово-лікарська комісія |Начальник (голова), заступник | |начальника (голови) - лікар | -----------------------------------------------------------------
6. Доплати
51. Особам рядового і начальницького складу виплачується
доплата за роботу в нічний час у розмірі 35% посадового окладу за
кожну годину нічної роботи ( з 22-ї години до 6-ї години)*(15). При цьому годинна ставка обчислюється шляхом поділу місячного
посадового окладу на кількість годин за календарем у даному
місяці. Підставою для виплати є табель з обов'язковою відміткою в
ньому кількості годин, відпрацьованих у нічний час.
52. Особам, які мають науковий ступінь кандидата або доктора
наук з відповідної спеціальності, установлюється доплата в розмірі
відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу, якщо їх діяльність
за профілем збігається з наявним науковим ступенем*(16).
53. Особам рядового і начальницького складу встановлюється
доплата за вислугу 20 і більше років на посадах слідчих у розмірі
100 відсотків суми пенсії, яка б могла бути їм нарахована в разі
виходу на пенсію. Зазначена доплата виплачується без урахування
надбавки, установленої за службу на посадах слідчих*(7).
54. Особам рядового і начальницького складу, які залучаються
місцевими органами охорони здоров'я до роботи в осередках епідемії
для лікування обслуговування та охорони в інфекційних госпіталях,
лікарнях відділеннях, евакуації хворих, участі в подвірних обходах
разом з епідеміологічними спецслужбами тощо, виплата додаткового
грошового забезпечення провадиться в порядку, який розглядається
Міністерством внутрішніх справ України в кожному конкретному
випадку емідемії відповідно до чинного законодавства.
55. Особам рядового і молодшого начальницького складу
міліції, які несуть патрульно-постову й охоронну службу із
службовим собакою або працюють з двома службовими собаками
(звичайними розшуковими та спеціального призначення: для пошуку
наркотичних або вибухових речовин, схованих і заритих трупів,
виявлення запаху спеціальних препаратів, що використовуються в
хімічних пастках, тощо), провадиться доплата в розмірі 15
відсотків посадового окладу за роботу з догляду за собакою, його
годування та тренування. При цьому молодшим інспекторам-кінологам
згадана доплата провадиться в тих випадках, якщо вони, крім своїх
основних службових обов'язків, не менше половини робочого часу
зайняті несенням патрульно-постової служби із службовим собакою (з
урахуванням роботи за минулий місяць).
56. Особам рядового і молодшого начальницького складу
стройових підрозділів міліції за роботу з догляду за кіньми та
спорядженням провадиться доплата в розмірі 10 відсотків посадового
окладу*(14).
57. Доплата водіям-співробітникам за роботу понад
установлений робочий час*(14).
58. Водіям-співробітникам легкових автомобілів з числа осіб
рядового і молодшого начальницького складу, які обслуговують
апарати МВС України, головних управлінь МВС України в Автономній
Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС
України в областях, місті Севастополі та на транспорті, міських
управлінь, за умови служби понад установлений робочий час
провадиться доплата за ненормований робочий день незалежно від
персонально присвоєного водієві-співробітнику класу в розмірі 10
відсотків посадового окладу. Зазначена доплата зберігається за час
чергової, короткострокової відпустки та за час хвороби.
7. Надбавки та доплати, що виплачуються

в межах асигнувань
59. Керівники органів внутрішніх справ у межах асигнувань, що
виділяються на утримання цих органів, мають право установлювати та
виплачувати особам рядового і начальницького складу надбавки та
доплати: - надбавку за особливі умови служби, кваліфікацію,
професійний ризик та виконання особливо важливих завдань - до 50
відсотків окладів грошового утримання (посадовий оклад, оклад за
спеціальним званням)*(18); - надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови
- до 10 відсотків посадового окладу*(19). Надбавка не
встановлюється працівникам, для яких за посадою передбачено знання
іноземної мови, що підтверджено відповідним документом; - надбавку в розмірі від 20 до 50 відсотків посадових окладів
працівникам, які обіймають штатні посади в спеціальних підрозділах
по боротьбі з організованою злочинністю*(20); - надбавку за безперервну службу у відсотках до грошового
забезпечення працівникам, які мають високі результати у службовій
діяльності, залежно від стажу служби, у таких розмірах: понад 5 років до 10 відсотків; понад 10 років до 30 відсотків; понад 15 років до 50 відсотків; понад 20 років до 70 відсотків; понад 25 років до 90 відсотків; - доплату в розмірі від 25 до 50 відсотків суми пенсії, яка б
могла бути нарахована особам, які мають право на пенсію за вислугу
років згідно з чинним законодавством і залишені за їхньою згодою
та в інтересах справи на службі*(21). У разі накладення на працівників дисциплінарних стягнень
провадиться зниження або повне скасування (залежно від ступеня
провини) установлених надбавок і доплат з обов'язковим
мотивуванням цього в наказі.
60. Матеріальна допомога виплачується у розмірі місячного
грошового забезпечення на рік*(22), а для працівників юридичних
служб (передбачених пунктом 29) розміри матеріальної допомоги для
вирішення соціально-побутових питань та допомоги для оздоровлення
- у розмірі двомісячного грошового забезпечення. Фактичні витрати на матеріальну допомогу, відповідно до вимог
бюджетного законодавства, проводяться тільки в межах затвердженого
фонду оплати праці. Преміювання осіб рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ провадиться відповідно до їх особистого внеску в
загальні результати роботи у відсотках до місячного грошового
забезпечення в межах фонду преміювання, створеного в розмірі
чотиримісячного фонду грошового забезпечення, без обмеження
індивідуальних премій максимальними розмірами*(23). Місячний фонд
преміювання становить 33,3% грошового забезпечення.
61. Керівники, виходячи з рівня кваліфікації, ступеня
завантаженості та якості виконуваної роботи, можуть установлювати
працівникам юридичних служб, до обов'язків яких входить здійснення
правової експертизи нормативно - правових актів і проектів таких
актів, підготовка і редагування нормативно-правових актів та їх
візування як юристом чи виконавцем*(5 ): - посадові оклади, збільшені на 50 відсотків; - розмір премій, збільшений на 20 відсотків середнього
розміру, що виплачується у відповідному державному органі; - надбавку за почесне звання "Заслужений юрист України" - у
розмірі 30 відсотків посадового окладу.
62. Керівники, виходячи з рівня кваліфікації, ступеня
завантаженості та якості виконуваних оперативно-службових завдань,
мають право підвищувати на 50 відсотків посадові оклади штатним
працівникам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та
інформаційно-аналітичне забезпечення*(49).
8. Грошове забезпечення слухачів,

курсантів, докторантів, ад'юнктів

та магістрів
63. Слухачам і курсантам навчальних закладів МВС України
денної форми навчання з дня зарахування виплачується: а) прийнятим на навчання з числа осіб рядового і
начальницького складу: - посадовий оклад за останньою основною (не тимчасовою)
штатною посадою в органах внутрішніх справ, яку особа обіймала на
день відкомандирування на навчання; - оклад за персонально присвоєним спеціальним званням; - відсоткова надбавка за вислугу років; - щомісячна надбавка у розмірі 100 відсотків грошового
забезпечення; б) курсантам, прийнятим з числа осіб цивільної молоді: - оклад грошового утримання:
------------------------------------------------------------------ Категорія курсантів |Оклади грошового утримання, | |грн. | --------------------------------+-------------------------------| Курсанти з осіб, які не | | перебували на службі до | | зарахування на навчання: | | які навчаються за програмами з | | освітньо-кваліфікаційним рівнем | | "магістр", "спеціаліст" і | | "бакалавр": | | на першому і другому курсах | 69 | навчання | | на третьому курсі навчання | 81 | на четвертому і наступних | | курсах навчання | 93 | --------------------------------+-------------------------------| які навчаються за програмами з | | освітньо-кваліфікаційним рівнем | | "молодший спеціаліст": | | на першому і другому курсах | | навчання | 57 | на третьому і наступних | | курсах навчання | 69 | --------------------------------+-------------------------------| Курсанти з числа дітей-сиріт і | | дітей, позбавлених батьківського| | піклування: | | які навчаються за програмами з | | освітньо-кваліфікаційним рівнем | | "магістр", "спеціаліст" і | | "бакалавр": | | на першому і другому | | курсах навчання | 93 | на третьому курсі навчання | 99 | на четвертому і | | наступних курсах навчання | 105 | --------------------------------+-------------------------------| які навчаються за програмами з | | освітньо-кваліфікаційним рівнем | | "молодший спеціаліст": | | на першому і другому курсах | | навчання | 81 | на третьому і наступних | | курсах навчання | 93 | -----------------------------------------------------------------
Слухачам і курсантам вищих навчальних закладів МВС України,
яким у період навчання зберігається грошове забезпечення за
останньою штатною посадою, що вони обіймали до направлення на
навчання, розмір грошового забезпечення змінюється в разі зміни
відсоткової надбавки за вислугу років, присвоєння чергового
спеціального звання або загальної зміни посадових окладів у цілому
в системі МВС згідно із законодавством.
64. Особам начальницького складу, зарахованим до очної
докторантури, ад'юнктури, магістратури вищих навчальних закладів і
науково-дослідних установ МВС України, за час навчання
виплачується: - посадовий оклад за останньою (не тимчасовою) штатною
посадою в органах внутрішніх справ, яку особа обіймала на день
відкомандирування на навчання, або оклад грошового утримання, який
вона отримувала після закінчення навчального закладу; - оклад за персонально присвоєним спеціальним званням; - відсоткова надбавка за вислугу років; - щомісячна 100-відсоткова надбавка .
65. Посадові оклади осіб начальницького складу не повинні
перевищувати: а) тих, хто навчається в очній докторантурі: - при вищих навчальних закладах МВС України - окладу
начальника відповідної кафедри; - при науково-дослідних установах МВС України - окладу
начальника відповідного відділу; б) тих, хто навчається в очній ад'юнктурі, магістратурі: - при вищих навчальних закладах МВС України - окладу
викладача відповідної кафедри; - при науково-дослідних установах МВС України - окладу
старшого наукового співробітника відповідного відділу.
66. За особами начальницького складу, рекомендованими до
ад'юнктури, магістратури безпосередньо після закінчення вищих
навчальних закладів, зберігається (але не більше 2 місяців після
закінчення вищого навчального закладу, причому в цей строк входить
відпустка, надана після закінчення навчального закладу) грошове
забезпечення, яке вони отримували на день закінчення навчального
закладу МВС України. Виплата грошового забезпечення провадиться вищими навчальними
закладами, що дали рекомендації.
67. Особам, які закінчили вищі навчальні заклади і направлені
за розподілом на службу до відповідних органів внутрішніх справ, з
дня закінчення навчання та надання їм відпустки до того, як вони
стали до виконання обов'язків за штатною посадою, виплачується
грошове забезпечення, яке вони одержували в навчальному закладі.
9. Порядок та умови збереження грошового забезпечення
9.1. Збереження грошового забезпечення,

виплата різниці в грошовому забезпеченні
68. Особам середнього, старшого і вищого начальницького
складу, призначеним на керівну та педагогічну роботу із
спеціальних дисциплін у вищі навчальні заклади МВС України, у
кожному конкретному випадку Міністром внутрішніх справ можуть бути
збережені посадові оклади за останніми до призначення в навчальні
заклади основними (які виконуються не тимчасово) штатними
посадами. Обмеження розміру посадового окладу, що зберігається, не
поширюється на осіб, які призначаються на посади ректорів
навчальних закладів та проректорів з наукової і навчальної роботи. Збережений у порядку, вказаному у цьому пункті, посадовий
оклад виплачується - до набуття особою начальницького складу права
на одержання посадового окладу разом з відсотковою надбавкою за
наукове звання та науковий ступінь - у розмірі, що перевищує
збережений посадовий оклад, або в розмірі, що йому дорівнює. Виплата збереженого посадового окладу припиняється у разі
пониження на посаді, а також при переміщенні на посаду, за якою не
передбачено збереження посадового окладу. У такому ж порядку можуть бути збережені посадові оклади за
останньою штатною посадою особам середнього, старшого і вищого
начальницького складу, призначеним на керівну та педагогічну
роботу із спеціальних дисциплін в училища професійної підготовки
та центри бойової підготовки МВС України.
9.2. Виплата грошового забезпечення за час

початкової підготовки, перепідготовки,

удосконалення та підвищення кваліфікації*(24)
69. Особам рядового і начальницького складу, які тимчасово
вибувають із збереженням штатної посади на короткострокові курси і
збори початкової підготовки, перепідготовки та вдосконалення до
навчальних підрозділів, на курси, в училища, на факультети і в
інститути підвищення кваліфікації, за час навчання, а також за час
дороги до місця навчання і назад виплачується грошове
забезпечення, яке вони отримували за основною штатною посадою,
крім премії.
70. Надбавка за шифрувальну роботу, що виплачується
відповідно до пункту 37 цих Методичних рекомендацій, зберігається
за весь час навчання при направленні на короткострокові збори й
курси підготовки, перепідготовки, удосконалення та підвищення
кваліфікації кадрів шифрувальних працівників за спеціальністю.
71. Особам рядового і начальницького складу, які під час
навчання одержують грошове забезпечення за посадами, що за ними
зберігаються, у разі призначення їх у період навчання на іншу
штатну посаду (унаслідок переходу на нові штати та з інших причин)
розмір посадового окладу за період навчання не змінюється. Якщо в період навчання змінився посадовий оклад за тією
посадою, що зберігається, виплата грошового забезпечення
провадиться з урахуванням нового окладу з моменту його
встановлення.
9.3. Виплата грошового забезпечення

при тимчасовому обійманні посади
72. Особам рядового і начальницького складу, що обіймають
штатні посади, на яких в установленому порядку покладено тимчасове
виконання обов'язків за іншими посадами з більш високими окладами
в тому ж органі, виплачуються (з урахуванням пунктів 75 і 80 цих
Методичних рекомендацій) посадові оклади за посадами, що
обіймаються тимчасово, якщо тимчасове виконання обов'язків за
посадою тривало безперервно: за вакантною посадою - понад 30 днів
(крім випадку, передбаченого пунктом 77), за не вакантною - понад
60 днів. Безперервний термін тимчасового виконання обов'язків за
посадою обчислюється від дня вступу на посаду, але не раніше дати,
обумовленої в наказі, а за відсутності згаданої дати - не раніше
дня підписання наказу і до дня увільнення від посади.
73. Допуск осіб рядового і начальницького складу до
тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою оформлюється
наказом начальника органу внутрішніх справ, до номенклатури якого
входить ця посада. Допуск особи рядового і начальницького складу до тимчасового
обіймання не вакантних посад може оформлятись наказом начальника
органу внутрішніх справ, у якому перебуває на службі дана особа,
але з обов'язковим повідомленням начальника органу внутрішніх
справ, до номенклатури якого входить ця посада, про проведене
призначення. Допуск до тимчасового виконання обов'язків за не вакантною
посадою може провадитись лише в тому випадку, якщо особа, яка
постійно обіймає дану посаду, а також її штатні заступники
(помічники), незалежно від їх службових обов'язків, вибули з
органу внутрішніх справ на лікування, у відпустку, службове
відрядження, на навчання тощо.
74. За час перебування осіб рядового і начальницького складу,
призначених тимчасово виконувати обов'язки за посадою, у
відпустці, службовому відрядженні, не пов'язаному з тимчасовим
виконанням обов'язків за посадою, на навчанні, лікуванні в
лікувальних закладах, а також за час (понад 3 дні), на який особи
рядового і начальницького складу звільнені від службових
обов'язків через хворобу, виплачуються оклади за основними
посадами. За наявності перерви в тимчасовому виконанні обов'язків за
посадою, у тому числі викликаної хворобою тривалістю понад 3 дні,
вибуттям у відпустку, на навчання, а також у службове відрядження,
не пов'язане з тимчасовим виконанням обов'язків за посадою,
безперервний термін тимчасового виконання обов'язків за посадою
обчислюється без зарахування періоду тимчасового виконання
обов'язків за посадою до перерви.
75. Штатним заступникам (помічникам), незалежно від їх
службових обов'язків, під час тимчасового виконання ними
обов'язків за невакантними посадами своїх безпосередніх
начальників виплата грошового забезпечення провадиться за їх
основною, а не тимчасовою посадою. При тимчасовому виконанні згаданими особами обов'язків за
вакантними посадами безпосередніх начальників їм виплачуються
оклади за тимчасовими посадами, якщо виконання обов'язків за
посадою тривало безперервно 30 днів.
76. Особам начальницького складу, призначеним тимчасово
виконувати обов'язки за невакантними посадами заступників і
помічників начальників та командирів усіх найменувань,' оклади
виплачуються за основною, а не тимчасовою посадою.
77. Особам рядового і начальницького складу, які до
закінчення 30 - денного строку тимчасового виконання обов'язків за
вакантними посадами призначені на ці посади, оклади за
виконуваними посадами виплачуються з дня вступу в тимчасове
виконання обов'язків за вакантними посадами.
78. У разі, якщо оклади за тимчасово виконувані обов'язки за
посадою встановлені в межах від мінімуму до максимуму, тимчасово
виконуючому обов'язки за посадою виплачується мінімальний оклад. Виплата відсоткової надбавки за вислугу років та інших видів
грошового забезпечення, що обчислюються від посадових окладів, за
тимчасове виконання обов'язків за посадою здійснюється з
урахуванням фактично отримуваного окладу.
79. Перша виплата грошового забезпечення за тимчасово
виконувані обов'язки за посадою провадиться після закінчення 30
днів безперервного тимчасового виконання обов'язків за вакантною
посадою і 60 днів за не вакантною посадою, але не раніше строків,
передбачених пунктом 4 цих Методичних рекомендацій. У подальшому виплата провадиться щомісяця у встановлені
строки видачі грошового забезпечення.
80. Особам начальницького складу, які перебувають у
розпорядженні органів внутрішніх справ, оклади за тимчасове
виконання обов'язків за вакантними посадами виплачуються за час
фактичного виконання цих обов'язків незалежно від їх тривалості.
Оклади за не вакантними посадами, які обіймалися тимчасово, їм не
виплачуються.
9.4. Виплата грошового забезпечення за час хвороби
81. Особам рядового і начальницького складу, що знаходяться
на лікуванні (це особи рядового і начальницького складу, які
лікуються в госпіталях, лікарнях, стаціонарах та інших лікувальних
закладах, а також які увільнені від служби через хворобу на
підставі листків увільнення від службових обов'язків через
тимчасову непрацездатність і на підставі листків увільнення від
службових обов'язків через тимчасову непрацездатність у зв'язку з
доглядом за хворими членами сім'ї) або у відпустці через хворобу,
зберігається виплата грошового забезпечення в розмірі,
одержуваному на день хвороби (з урахуванням пункту 74), за
винятком премії, але не більш ніж за чотири місяці, крім випадків,
коли законодавством України передбачені більш тривалі строки
перебування на лікуванні. Особам рядового і начальницького складу, які знаходяться на
лікуванні у зв'язку з пораненням, контузією чи каліцтвом,
отриманими під час виконання службових обов'язків, грошове
забезпечення виплачується за весь час перебування на лікуванні аж
до вступу їх у виконання обов'язків за посадою або звільнення з
органів внутрішніх справ.
82. Виплата грошового забезпечення за час хвороби понад
строки, зазначені в пункті 81, допускається, залежно від висновку
військово-лікарської комісії щодо придатності особи рядового і
начальницького складу до подальшої служби в органах внутрішніх
справ, з дозволу Міністра внутрішніх справ України і начальників
ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та
Київській області, УМВС України в областях, місті Севастополі, на
транспорті і прирівняних до них посадових осіб.
83. За час хвороби в період знаходження в розпорядженні
органу внутрішніх справ особам рядового і начальницького складу
виплачується грошове забезпечення в порядку, установленому пунктом
89.
84. Якщо в період знаходження на лікуванні чи у відпустці
через хворобу в особи рядового і начальницького складу змінено
оклад за займаною посадою, виникло право на збільшення надбавки за
вислугу років або їй присвоєно чергове звання начальницького
складу, виплата грошового забезпечення в нововстановлених розмірах
провадиться з моменту виникнення згаданого права.
85. Якщо в період знаходження на лікуванні або у відпустці
через хворобу особи рядового або начальницького складу призначені
на інші посади, будь-які перерахунки грошового забезпечення не
провадяться. Особам начальницького складу, працюючим у дозволених випадках
за сумісництвом, оплата за час хвороби провадиться лише за
основною посадою.
86. У разі захворювання жінок - осіб рядового і
начальницького складу в період перебування в частково оплачуваних
відпустках по догляду за дитиною та додаткових відпустках без
збереження грошового забезпечення по догляду за дитиною до
досягнення шестирічного віку, передбаченого чинним законодавством,
грошове забезпечення за дні хвороби не виплачується. Якщо захворювання триває й після закінчення зазначених
відпусток, грошове забезпечення виплачується від дня, що йде за
днем закінчення відповідної відпустки по догляду за дитиною.
9.5. Виплата грошового забезпечення при

зміні штату органу внутрішніх справ
87. При зміні штату (повністю чи частково) особам рядового і
начальницького складу, призначеним на посади за зміненим штатом,
оклади за цими посадами виплачуються з дня вступу у виконання
обов'язків за посадою, але не раніше дня, зазначеного в наказі,
або дня підписання наказу про призначення, якщо дата призначення
на посаду не вказана. Якщо найменування посад, які обіймають особи рядового і
начальницького складу, у зміненому штаті залишилися без змін, але
змінилися оклади за ними, нововстановлені оклади виплачуються з
дня видання наказу МВС України, якщо в ньому не вказаний інший
термін виплати нововстановлених окладів. Призначення на посади при зміні штату має бути проведено не
пізніше ніж у двомісячний термін, якщо в наказі про затвердження
(зміну) штату не зазначений інший строк.
88. Особам рядового і начальницького складу, призначеним у
зв'язку зі зміною штату органу внутрішніх справ на нові посади в
період, коли вони знаходяться у відпустці, на лікуванні, у
службовому відрядженні або на навчанні (у всіх випадках із
збереженням посад за місцем служби), до їх вступу у виконання
обов'язків за посадами виплачуються оклади за посадами, що
обіймались ними раніше, із застосуванням до тих, хто знаходиться
на лікуванні чи у відпустці через хворобу, пунктів 81 і 82.
9.6. Виплата грошового забезпечення

за час перебування в розпорядженні

органу внутрішніх справ
89. Особам середнього, старшого і вищого начальницького
складу, звільненим з посад, які вони обіймали, за час перебування
в розпорядженні відповідних органів внутрішніх справ (при
здійсненні організаційно-штатних заходів на строк не більше 15
діб) грошове забезпечення з дня звільнення зі штатної посади
виплачується з розрахунку посадового окладу за останньою основною
штатною посадою, окладу за спеціальне звання, відсоткової надбавки
за вислугу років та 100-відсоткової надбавки.
90. У виняткових випадках, пов'язаних з особливими
обставинами, перебування в розпорядженні органу внутрішніх справ
понад 15 діб, але не більше двох місяців, допускається з дозволу
Міністра внутрішніх справ.
91. Днем зарахування в розпорядження вважається день
підписання наказу про зарахування в розпорядження або день,
зазначений у наказі.
92. При виплаті грошового забезпечення за період перебування
в розпорядженні не зараховується: - час знаходження в черговій відпустці; - час знаходження на стаціонарному лікуванні; - період тимчасового виконання обов'язків за вакантною
посадою; - час перебування в дорозі від місця попередньої служби до
відповідного органу внутрішніх справ; - час знаходження на учбово-екзаменаційних сесіях заочних,
вечірніх відділень вищих навчальних закладів; - час знаходження під арештом у зв'язку з притягненням до
кримінальної відповідальності у разі закриття кримінальної справи
або винесення виправдувального вироку - з дня арешту до дня
звільнення включно.
93. Особам рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ, увільненим від займаних посад і перебуваючим у
розпорядженні, не використавши чергової відпустки, або щодо яких
затримано вирішення питання про їх подальше використання на
службі, як правило, повинна надаватись невикористана чергова
відпустка. За час чергової відпустки грошове забезпечення їм
виплачується в розмірі, установленому за основною посадою на день
зарахування в розпорядження.
9.7. Виплата грошового забезпечення особам,

відстороненим від виконання службових

обов'язків (посади) і за час їх

перебування під арештом, а також

поновленим на службі
94. Особам рядового і начальницького складу, відстороненим
від виконання службових обов'язків (посади) у зв'язку із вчиненням
дисциплінарного проступку або за рішенням слідчих чи судових
органів, грошове забезпечення виплачується від наступного за днем
увільнення від виконання службових обов'язків (посади) дня в
порядку, передбаченому пунктами 89 та 90 цих Методичних
рекомендацій. Особам рядового і начальницького складу, відстороненим від
виконання службових обов'язків у зв'язку з притягненням їх до
кримінальної відповідальності за розтрату, розкрадання або інші
злочини, у результаті яких завдано матеріальний збиток державі,
виплата грошового забезпечення зупиняється. Належне їм грошове
забезпечення може бути виплачене лише з дозволу слідчих чи судових
органів.
95. Особам рядового і начальницького складу, заарештованим
слідчими чи судовими органами, виплата грошового забезпечення
припиняється з дня арешту. Недоодержане до дня арешту грошове
забезпечення може бути виплачене лише з дозволу слідчих чи судових
органів.
96. Особам рядового і начальницького складу, які за вироком
суду, що набрав чинності, визнані винними у вчиненні злочину,
грошове забезпечення за час перебування під арештом не
виплачується незалежно від виду застосованого судом покарання, у
тому числі в разі винесення вироку про умовне засудження.
97. У разі винесення судом виправдувального вироку, закриття
кримінальної справи через відсутність події злочину, через
відсутність у вчинку складу злочину (крім випадків закриття на цих
підставах справи щодо особи, яка вчинила суспільно небезпечний
вчинок у стані неосудності) або через недоведеність участі в
учиненні злочину, а так само у разі закриття справи про
адміністративне правопорушення грошове забезпечення особам
рядового і начальницького складу за час вимушеної відсутності на
службі відшкодовується згідно з порядком відшкодування збитків
відповідно до чинного законодавства.
98. Особам рядового і начальницького складу, заарештованим у
дисциплінарному порядку з утриманням на гауптвахті, за час
перебування під арештом виплачується посадовий оклад, оклад за
спеціальним званням та надбавка за вислугу років.
99. Особам рядового і начальницького складу, звільненим з
органів внутрішніх справ, а потім поновленим на службі у зв'язку з
визнанням звільнення необґрунтованим, грошове забезпечення за час
вимушеного прогулу з дня звільнення виплачується за посадою, з
якої вони були звільнені. Виплачена цим особам грошова допомога (вихідна допомога)
підлягає заліку в рахунок суми, що належить за вимушений прогул, а
в частині, яка перевищує цю суму, - заліку в рахунок суми грошової
допомоги, належної до виплати при подальшому звільненні з органів
внутрішніх справ.
100. Особам рядового і начальницького складу, які мають право
на пенсію, у разі повторного їх звільнення із служби одноразова
грошова допомога не виплачується, за винятком тих осіб, які при
першому звільненні не набули права на її отримання.
9.8. Виплата грошового забезпечення за час відпустки
101. Особам рядового і начальницького складу за час чергових
і короткострокових відпусток грошове забезпечення виплачується в
розмірі, установленому за основною (а не тимчасовою) штатною
посадою на день вибуття у відпустку. Особам рядового і начальницького складу, працюючим у
дозволених випадках за сумісництвом, оплата за час відпустки
провадиться, виходячи з посадового окладу, тільки за основною
посадою. Якщо в період знаходження у відпустці в особи рядового і
начальницького складу змінено оклад за займаною посадою, виникло
право на збільшення окладу чи надбавки за вислугу років або їй
присвоєно чергове звання начальницького складу, після повернення з
відпустки провадиться відповідний перерахунок. Перерахунок не
провадиться, якщо в період знаходження у відпустці посадовий оклад
особи рядового і начальницького складу змінився у зв'язку з
призначенням її на іншу посаду. Жінкам - особам рядового і начальницького складу за час
перебування у відпустці по догляду за дитиною грошове забезпечення
не виплачується. Жінкам, яким надається додаткова відпустка без
збереження грошового забезпечення, призначається державна допомога
по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку згідно із
Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
( 2811-12 ).
102. За час знаходження осіб рядового і начальницького складу
- слухачів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України в
канікулярних відпустках їм виплачується грошове забезпечення
(оклади грошового утримання), яке одержується під час навчання.
103. Особам рядового і начальницького складу, які поєднують
службу з навчанням у вищих навчальних закладах системи МВС
України, інших міністерств і відомств, надаються додаткові
відпустки у зв'язку з навчанням у порядку та тривалістю,
передбачених Законом України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ).
104. Особам начальницького складу, які поєднують службу з
навчанням в ад'юнктурі (докторантурі) вищих навчальних закладів
системи МВС України, інших міністерств і відомств, надаються
додаткові відпустки у зв'язку з навчанням у порядку та тривалістю,
передбачених законодавством України*(48).
9.9. Виплата грошового забезпечення

при звільненні з органів внутрішніх

справ
105. Особам рядового і начальницького складу, які на день
отримання органом внутрішніх справ наказу про звільнення
знаходяться на лікуванні, грошове забезпечення виплачується по
день повернення на місце служби включно, але не більш ніж за два
місяці з дня отримання органом внутрішніх справ наказу про
звільнення, а особам, які знаходились у черговій відпустці -по
день закінчення відпустки включно. У разі знаходження згаданих
осіб на лікуванні більше двох місяців питання про подальшу виплату
грошового забезпечення вирішується Міністром внутрішніх справ
України або його заступниками.
106. Особам рядового і начальницького складу, які
звільняються з органів внутрішніх справ, у встановлених випадках
виплачується грошова допомога у відповідному відсотку місячного
грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.
При цьому в розрахунок включається посадовий оклад, оклад за
спеціальним званням, відсоткова надбавка за вислугу років та
додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, премії
тощо) у розмірах, що були їм встановлені наказами керівників
органу на день звільнення зі служби.
107. Особам рядового і начальницького складу (крім осіб
середнього, старшого і вищого начальницького складу), які
звільняються з органів внутрішніх справ, за невикористану в році
звільнення відпустку виплачується грошова компенсація. Для виплати грошової компенсації до розрахунку береться
середньоденне грошове забезпечення (окладів грошового утримання,
відсоткової надбавки за вислугу років та 100-відсоткової
надбавки), яке множиться на кількість днів невикористаної
відпустки.
9.10. Виплата грошового забезпечення

в разі смерті особи рядового

і начальницького складу*(25)
108. У разі смерті особи рядового і начальницького складу
спадкоємцям виплачується в установленому законодавством порядку
грошове забезпечення повністю за той місяць, у якому сталася
смерть, а також провадяться інші виплати, право на які виникло на
день смерті, та грошова компенсація за невикористану чергову
відпустку.
109. Грошове забезпечення спадкоємцям виплачується, якщо вони
звернулися за його одержанням до закінчення трьох років з дня
смерті особи рядового і начальницького складу.
110. Сім'ям або особам, які здійснювали поховання осіб
рядового і начальницького складу, що загинули (померли) під час
проходження служби, надається допомога на поховання та
компенсуються матеріальні витрати на ритуальні послуги і
спорудження надгробків у загальному розмірі 500 гривень.
9.11. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення
миротворчих контингентів і персоналу України, який бере участь у
міжнародних миротворчих операціях*(26)
111. За особами, що входять до складу миротворчих
контингентів та персоналу України, який бере участь у міжнародних
миротворчих операціях, зберігаються виплати в національній валюті
в розмірі 100 відсотків окладу за військове (спеціальне) звання,
посадового окладу за останнім місцем служби, надбавки за вислугу
років, інші додаткові види грошового забезпечення постійного
характеру.
10. Порядок грошового забезпечення відряджених

до органів виконавчої влади та інших

цивільних установ*(27)
112. Особам рядового і начальницького складу грошове
забезпечення виплачується, виходячи з окладів за посадами,
обійманними зазначеними особами в органах та установах, до яких
вони відряджені, окладів за військовим званням та інших видів
грошового забезпечення у розмірах і в порядку, визначених
законодавством для військовослужбовців, осіб начальницького складу
органів внутрішніх справ. Виплата грошового забезпечення провадиться за рахунок коштів
тих органів виконавчої влади, інших цивільних установ, до яких
прикомандировані зазначені особи начальницького складу органів
внутрішніх справ,
11. Доплати і компенсації особам,

які працюють у зоні відчуження

і зоні безумовного (обов'язкового)

відселення жителів *(28)
113. Особовому складу органів внутрішніх справ, які постійно
виконують службові обов'язки в зоні відчуження, провадиться
доплата у 9-кратному розмірі доплати, установленої для громадян,
які працюють у зоні безумовного (обов'язкового) відселення. Ця доплата провадиться пропорційно відпрацьованому часу, але
не більше від зазначеного розміру.
12. Порядок та умови державного обов'язкового особистого
страхування осіб рядового і начальницького складу*(29)
114. Страховик виплачує страхові суми: а) особам рядового, начальницького та вільнонайманого складу
органів і підрозділів внутрішніх справ (їхнім спадкоємцям) у разі
загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва),
захворювання, одержаних при виконанні службових обов'язків,
пов'язаних із безпосередньою участю в охороні громадського порядку
і громадської безпеки, боротьбі зі злочинністю: - у разі одержання застрахованим тяжкого поранення (контузії,
травми або каліцтва) - у розмірі чотиримісячного грошового
утримання, легкого поранення - у розмірі двомісячного грошового
утримання за останньою посадою, яку він обіймав; - у разі встановлення застрахованому інвалідності, що настала
в період служби (роботи), але не пізніш як через З місяці після
звільнення зі служби (роботи) чи після закінчення цього строку,
але внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце при
виконанні службових обов'язків: інвалідові I групи - у розмірі п'ятирічного грошового

утримання; інвалідові II групи - у розмірі чотирирічного грошового

утримання; інвалідові III групи - у розмірі трирічного грошового

утримання; - у разі загибелі (смерті) застрахованого його спадкоємцям
(після подання свідоцтва про право на спадщину) - у розмірі
десятирічного грошового утримання загиблого (померлого) за
останньою посадою, яку він обіймав. Виплата страхових сум
здійснюється з розрахунку грошового утримання, передбаченого
чинним законодавством за останньою посадою, на день виплати
страхової суми. б) особам рядового, начальницького та вільнонайманого складу
органів і підрозділів внутрішніх справ (їхнім спадкоємцям) у разі
загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва),
захворювання, одержаних у період проходження служби - у розмірах,
передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня
1992 року N 488 ( 488-92-п ). Виплата зазначених у підпунктах "а" і "б" цього пункту
страхових сум у зв'язку з настанням страхової події провадиться за
вирахуванням раніше виплачених страхових сум (з цього виду
страхування) за цю ж саму страхову подію. При цьому страхова сума
виплачується незалежно від виплат з інших видів страхування і
виплат, здійснюваних у порядку відшкодування збитків.
13. Порядок відрахування аліментів
115. Відрахування аліментів з грошового забезпечення осіб
рядового і начальницького складу провадиться на підставі
виконавчих листів судових органів у порядку, установленому
Міністерством юстиції України, або за письмовою заявою особи, яка
виявила бажання добровільно сплачувати аліменти, поданою
керівникові органу внутрішніх справ у порядку, передбаченому
чинним законодавством. Аліменти відраховуються в розмірі, зазначеному у виконавчому
листі, а при відрахуванні їх за заявою - у розмірі, установленому
законом.
116. Після отримання виконавчого листа або письмової заяви
працівник фінансового апарату (бухгалтерії) органу внутрішніх
справ чинить відповідні записи в особовій картці особи, яка є
платником аліментів. Виконавчий лист реєструється в книзі виконавчих листів на
відрахування аліментів. Заяви про відрахування аліментів, а також про зміну їх
розміру або припинення відрахування аліментів зберігаються в
порядку, установленому для зберігання виконавчих листів.
117. З осіб рядового і начальницького складу органів і
підрозділів внутрішніх справ відрахування аліментів провадиться
щомісяця з усіх видів грошового забезпечення: - окладу за посадою, окладу за спеціальним званням,
відсоткової надбавки за вислугу років, надбавок за наукове звання
та науковий ступінь, кваліфікацію та умови служби; - нагород, що виплачуються позаштатним літературним
працівникам газет і журналів; - інших виплат, затверджених чинним законодавством.
Відрахування аліментів провадиться із суми заробітку (доходу), що
належить особі, яка сплачує аліменти, після відрахування з цього
заробітку (доходу) податків.
118. При відрахуванні аліментів з осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ не враховуються: - грошова допомога при звільненні з органів внутрішніх справ,
а також інші види грошового забезпечення, що не мають постійного
характеру; - разові премії; - премії, що присуджуються за видатну роботу в галузі науки,
літератури та мистецтва; - сума одноразової винагороди за винаходи та
раціоналізаторські пропозиції; - компенсаційні виплати при командируванні й переведенні на
роботу в іншій місцевості; - польове утримання, надбавки до грошового забезпечення та
інші суми, що виплачуються замість добових і квартирних; - вартість обмундирування та натурального утримання, що
видаються безкоштовно, або їх грошова компенсація; - вартість квартир і комунальних послуг, які надаються
безкоштовно; - сума допомоги у зв'язку з народженням дитини; - щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням
споживання харчових продуктів місцевого виробництва та особистого
підсобного господарства громадян, які проживають на території
радіоактивного забруднення; - деякі інші виплати згідно з переліком, передбаченим чинним
законодавством; - державна допомога на поховання.
119. Відрахування аліментів провадиться щомісяця, про що
чиниться запис в особовій картці платника. Якщо за виконавчим листом відповідач має заборгованість, то
її відрахування провадиться одночасно з черговим відрахуванням. При цьому загальна сума щомісячних відрахувань не повинна
перевищувати 50 відсотків грошового забезпечення відповідача,
обчисленого після відрахування податків.
120. Пересилання (видача) відрахованих грошей одержувачу
аліментів має провадитись фінансовим апаратом (бухгалтерією)
протягом трьох днів з дня виплати грошового забезпечення за даний
місяць незалежно від того, одержав чи ні грошове забезпечення за
даний місяць сам платник аліментів. Доставка одержувачу грошових переказів відрахованих аліментів
через відділення зв'язку провадиться за рахунок платника
аліментів. На зворотному боці бланка поштового переказу зазначається, за
який місяць пересилаються аліменти, та сума поштового збору за
пересилання грошей.
121. При переведенні до нового місця служби особи рядового і
начальницького складу, яка є платником аліментів, фінансовий
апарат (бухгалтерія): - у триденний термін пересилає виконавчий лист до нового
місця служби платника із зазначенням у супровідному листі, за який
останній місяць і в якій сумі відраховані аліменти, та дати їх
пересилки одержувачу; - у триденний термін повідомляє судового виконавця за місцем
виконання винесеного судом рішення та одержувача аліментів про
переведення особи рядового і начальницького складу до нового місця
служби із зазначенням органу чи умовного найменування установи та
адреси, куди вибув платник аліментів; - вносить у грошовий атестат, що видається особі, яка
переміщається, запис про здійснені відрахування за виконавчим
листом із зазначенням номера й дати видачі виконавчого листа, ким
він виданий, а також прізвища, імені та по батькові й адреси
одержувача аліментів. У разі неодержання виконавчого листа протягом місяця з дня
прибуття до нового місця служби особи рядового і начальницького
складу керівник фінансового апарату (бухгалтерії) запитує
виконавчий лист з попереднього місця служби платника аліментів. До
одержання виконавчого листа аліменти відраховуються на підставі
записів у грошовому атестаті й виписуються одержувачу. При переведенні до нового місця служби особи рядового і
начальницького складу, з якої аліменти відраховуються за поданою
нею заявою, відрахування аліментів провадиться на підставі знов
поданої цією особою заяви. Заборгованість за час невиплати
аліментів у цих випадках може бути відрахована з боржника за його
заявою або стягнута в судовому порядку.
122. У разі ліквідації органу внутрішніх справ не надіслані
за призначенням виконавчі листи на платників аліментів, нове місце
служби яких невідоме, передаються під час опису правонаступнику
ліквідованого органу. Керівник фінансового апарату (бухгалтерії)
правонаступника, який отримав виконавчі листи ліквідованого
органу, вживає заходів до висилки виконавчих листів за новим
місцем служби платників аліментів.
123. При звільненні з органу внутрішніх справ особи рядового
і начальницького складу, яка є платником аліментів, у день
проведення розрахунку заповнюються відповідні графи на зворотному
боці виконавчого листа, який не пізніше наступного після
проведення розрахунку дня надсилається до народного суду за новим
місцем роботи платника, а якщо це місце невідоме, то до народного
суду за місцем його проживання.
124. При звільненні платника аліментів з органів внутрішніх
справ з призначенням пенсії виконавчий лист разом з пенсійним
листом пересилається до установи банку за місцем виплати пенсії.
125. Про всі випадки руху виконавчого листа повідомляється
одержувач аліментів.
126. На запити народних судів відомості про розмір грошового
забезпечення платника аліментів повідомляються протягом трьох днів
із зазначенням загальної суми грошового забезпечення, що
виплачується щомісяця, без розшифрування складових цієї суми.
127. Під час документальних ревізій підвідомчих органів
внутрішніх справ перевіряється правильність відрахування
аліментів, а також своєчасність переказу або видачі їх
одержувачам.
14. Грошові атестати
128. При переміщеннях, переведеннях, а також звільненні осіб
рядового і начальницького складу фінансовий апарат (бухгалтерія)
зобов'язаний задовольнити їх усіма належними видами грошового
забезпечення та дорожнього забезпечення і про виплачені суми
зробити відповідні записи в грошовому атестаті. Грошовий атестат особам рядового і начальницького складу
видається: а) в усіх випадках переміщення з одного органу внутрішніх
справ до іншого, у тому числі при направленні до вищих навчальних
закладів МВС України для навчання. У разі, якщо грошовий атестат з
будь-яких причин при вибутті виданий не був, фінансовий апарат
(бухгалтерія) зобов'язаний вислати цей атестат за новим місцем
служби вибулого; б) при переведенні осіб середнього, старшого і вищого
начальницького складу з органів внутрішніх справ до Збройних Сил
України та Служби безпеки України; в) при прикомандируванні осіб начальницького складу органів
внутрішніх справ до інших центральних органів виконавчої влади або
підвідомчих їм установ, підприємств та організацій із залишенням у
кадрах Міністерства внутрішніх справ України у випадках, коли за
прикомандированими зберігаються права, пільги та переваги, якими
користуються відповідно до чинного законодавства особи
начальницького складу, що проходять службу в органах внутрішніх
справ; г) при звільненні з органів внутрішніх справ у запас або
відставку з призначенням пенсії. Особам, які звільняються з призначенням пенсії, грошовий
атестат на руки не видається, а передається разом з іншими
документами до відповідного підрозділу органу внутрішніх справ для
призначення пенсії.
129. Грошовий атестат видається під розписку в особовій
картці на грошове забезпечення. У журналі, де реєструються грошові
атестати, зазначається: - номер і дата видачі грошового атестата; - прізвище, ім'я та по батькові власника атестата, обіймана
ним посада, звання; - куди вибув власник атестата; - до якого часу виплачено грошове забезпечення, з якого
окладу і які виплачені надбавки.
130. При наведенні в атестаті даних про зроблений розрахунок
особлива увага звертається на заповнення таких показників: - посадовий оклад; - оклад за штатною посадою (без компенсації замість
продовольчого пайка); - грошова компенсація замість продовольчого пайка. Якщо була
встановлена видача пайка натурою (або у вигляді безкоштовного
харчування), у другому рядку вказується: "натурою". Якщо дана особа не мала права на одержання пайка натурою (або
харчування безкоштовно) чи грошової компенсації замість продпайка,
у другому рядку атестата обов'язково вказується: "не встановлено"; - у розділі "Задоволений такими видами грошового
забезпечення" у вільних рядках зазначається розмір надбавки за
безперервну службу в місцях, прирівняних до особливих умов несення
служби, та інші надбавки й доплати із зазначенням відсотка і суми
цих виплат.
131. Грошові атестати розбірливо заповнюються і підписуються
керівником органу внутрішніх справ та начальником фінансового
апарату (бухгалтерії), після чого скріплюються печаткою. Не дозволяється заповнення грошових атестатів олівцем. Грошові атестати без печатки чи підпису, з підчистками або із
заздалегідь не обумовленими виправленнями, а також неправильно
заповнені вважаються недійсними. У грошовому атестаті має бути підпис його власника, що
підтверджує правильність записів за проведеними розрахунками.
132. Особі, яка прибула до нового місця служби і не
пред'явила грошового атестата (у зв'язку із втратою або з інших
причин), виплачується грошове забезпечення, починаючи з першого
числа наступного за поточним місяця на підставі рапорту, в якому
прибулий вказує причину неподання грошового атестата, розмір
грошового забезпечення за останнім місцем роботи та дату отримання
атестата. Одночасно начальник фінансового апарату (бухгалтерії) запитує
дублікат грошового атестата за колишнім місцем служби зазначеної
особи і у разі невідповідності даних рапорту та дубліката
здійснюється перерахунок грошового забезпечення, яке було видано.
133. Бланки грошових атестатів виготовляються для
центрального апарату Міністерства Департаментом
адміністративно-господарського забезпечення, а на місцях -
фінансовими апаратами ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,
місті Києві та Київській області, УМВС України в областях, місті
Севастополі та їх міських управліннях. На фінансові апарати покладено забезпечення бланками грошових
атестатів усіх підвідомчих органів і підрозділів внутрішніх справ,
розташованих на території міста.
III. Умови оплати праці працівників,

які не мають спеціальних звань

рядового і начальницького складу
15. Оплата праці працівників апаратів

органів виконавчої влади
134. Посадові оклади працівників, які не мають спеціальних
звань рядового і начальницького складу центрального апарату МВС
України, апаратів ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,
місті Києві та Київській області, УМВС України в областях, місті
Севастополі та на транспорті (додаток N 2)*(30)
135. Надбавка за ранг державного службовця виплачується до
посадового окладу і має такі розміри *(31):
Ранг державного службовця Розмір надбавки, грн.
1 ранг 160

2 ранг 150

3 ранг 145

4 ранг 140

5 ранг 130

6 ранг 120

7 ранг 110

8 ранг 100

9 ранг 90

10 ранг 80

11 ранг 70

12 ранг 60

13 ранг 55

14 ранг 50

15 ранг 45
Ранги державного службовця присвоюються в індивідуальному
порядку відповідно до обійманої посади, рівня професійної
кваліфікації та результатів роботи. Особам, які вперше зараховані на державну службу,
присвоюється, як правило, найнижчий ранг, передбачений для
відповідної категорії посад. Ранги присвоюються державним службовцям одночасно з
прийняттям їх на державну службу або призначенням на вищу посаду. Спеціалістам центрального апарату МВС України може бути
присвоєно 11, 10 і 9 ранг. Спеціалістам апаратів ГУМВС України в Автономній Республіці
Крим, місті Києві та Київській області, УМВС України в областях,
місті Севастополі та на транспорті може бути присвоєно 13, 12 і 11
ранг. Спеціалістам апаратів міських, районних відділів внутрішніх
справ, лінійних управлінь, відділів, відділень внутрішніх справ на
залізницях може бути присвоєно 15, 14 і 13 ранг. Державному службовцю, який працює неповний робочий день
(тиждень), надбавка за ранг здійснюється пропорційно
відпрацьованому часу.
136. Надбавка за вислугу років державним службовцям*(32)
Надбавка за вислугу років виплачується державним службовцям
щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати
за ранг і залежно від стажу державної служби в таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків; понад 5 років - 15 відсотків; понад 10 років - 20 відсотків; понад 15 років - 25 відсотків; понад 20 років - 30 відсотків; понад 25 років - 40 відсотків.
137. Надбавка за вислугу років службовцям*(33) Надбавка за вислугу років службовцям апаратів МВС України,
головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті
Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях,
місті Севастополі та на транспорті, їх міських, районних, лінійних
відділів (управлінь) виплачується щомісячно у відсотках до
посадового окладу залежно від стажу роботи: понад 3 роки - 10 відсотків; понад 5 років - 15 відсотків; понад 10 років - 20 відсотків; понад 15 років - 25 відсотків; понад 20 років - 30 відсотків; понад 25 років - 40 відсотків.
138. 100-відсоткова надбавка*(34) Працівникам органів внутрішніх справ, які утримуються за
рахунок Державного бюджету, виплачується щомісячна надбавка в
розмірі 100 відсотків посадових окладів без передбачених
законодавством підвищень, які формують нові посадові оклади.
139. Інші надбавки, доплати, премія, матеріальна
допомога*(35) Працівникам апаратів МВС України, головних
управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті
Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях,
місті Севастополі та на транспорті, їх міських, районних, лінійних
відділів (управлінь) виплачується: - надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови:
однієї європейської - 10 відсотків, однієї східної, угро-фінської
або африканської - 15 відсотків, двох і більше мов - 25 відсотків
посадового окладу; - доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з
відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків
посадового окладу; - надбавка за почесне звання "заслужений" - у розмірі 15
відсотків посадового окладу. Доплати за науковий ступінь та надбавка за почесне звання
виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за
профілем з науковим ступенем або почесним званням.
140. Керівники мають право в межах фонду оплати праці
встановлювати: - надбавки за високі досягнення у праці або за виконання
особливо важливої роботи - у розмірі до 50 відсотків посадового
окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця; - доплати: а) за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників
цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без
збереження заробітної плати тощо) - до 50 відсотків посадового
окладу відсутнього працівника; б) за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників -
жінок, які перебувають у частково оплачуваній відпустці по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без
збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному
висновку, але не більш ніж до досягнення дитиною шестирічного
віку, - до 30 відсотків посадового окладу за основною роботою з
використанням на цю мету економії заробітної плати на посадах, що
обіймають відсутні із зазначених причин працівники.
141. Преміювання працівників здійснюється відповідно до їх
особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду
преміювання, утвореного в розмірі тримісячного фонду оплати праці
та економії фонду оплати праці.
142. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових
питань та допомога на оздоровлення надається працівникам у розмірі
середньомісячної заробітної плати. Крім того, державним службовцям
виплачується допомога для оздоровлення в розмірі посадового окладу
при наданні щорічної відпустки*(36)
143. Державним службовцям за сумлінну безперервну працю в
органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків
виплачується грошова винагорода*(37)
144. Керівники, виходячи з рівня кваліфікації, ступеня
завантаженості та якості виконуваної роботи, можуть установлювати
працівникам юридичних служб, до обов'язків яких входить здійснення
правової експертизи нормативно-правових актів і проектів таких
актів, підготовка і редагування нормативно-правових актів та їх
візування як юристом чи виконавцем*(5): - посадові оклади, збільшені на 50 відсотків; - щомісячну надбавку за особливі умови проходження державної
служби, складність, напруженість роботи - у розмірі до 50
відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг
державного службовця; - щомісячну надбавку за високі досягнення у праці і виконання
особливо важливої роботи - у розмірі до 80 відсотків посадового
окладу з урахуванням доплати за ранг державного службовця; - розмір премій, збільшений на 20 відсотків середнього
розміру, що виплачується у відповідному державному органі; - надбавку за почесне звання "Заслужений юрист України" - у
розмірі 30 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за
ранг державного службовця; - розміри матеріальної допомоги для вирішення
соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення - у розмірі
двомісячної заробітної плати.
16. Оплата праці робітників, зайнятих

обслуговуванням органів виконавчої

влади*(38)
145. Заробітна плата робітників, зайнятих обслуговуванням
органів внутрішніх справ складається з: посадового окладу,
відсоткової надбавки за безперервну роботу, 100-відсоткової
надбавки, надбавок, доплат, матеріальної допомоги, премій.
146. Посадові оклади (тарифні ставки) робітників, зайнятих
обслуговуванням органів виконавчої влади, визначаються згідно з
посадовими окладами (тарифними ставками), затвердженими наказом
Міністерства праці та соціальної політики України.
147. Відсоткова надбавка за безперервну роботу. Відсоткова надбавка за безперервну роботу робітникам,
зайнятим обслуговуванням органів внутрішніх справ, виплачується
щомісячно у відсотках до посадового окладу (тарифної ставки) за
основною посадою в таких розмірах: понад 2 роки - 5 відсотків; понад 5 років - 10 відсотків; понад 10 років - 15 відсотків; понад 15 років - 20 відсотків; понад 20 років - 25 відсотків. Працівникам, які одержують підвищені посадові оклади (тарифні
ставки), відсоткова надбавка за безперервну роботу обчислюється з
підвищених посадових окладів (тарифних ставок).
148. 100-відсоткова надбавка Робітникам, зайнятим обслуговуванням органів виконавчої
влади, виплачується щомісячна надбавка в розмірі 100 відсотків
посадових окладів без урахування передбачених законодавством
підвищень, які формують нові посадові оклади.
149. Інші надбавки, доплати, премії, матеріальна
допомога*(38) У межах установлених фондів оплати праці та граничної
чисельності працівників керівнику надається право встановлювати: доплати: - робітникам, зайнятим на роботах з важкими і шкідливими
умовами праці, у розмірі до 12 відсотків, за роботу в особливо
шкідливих умовах - до 24 відсотків посадового окладу; - за суміщення професій (посад), розширення зони
обслуговування або збільшення обсягів виконуваних робіт; - за роботу в нічний час - у розмірі до 35 відсотків годинної
тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи з 22 до
6 години ранку; надбавки: - за складність, напруженість у роботі у розмірі до 50
відсотків тарифної ставки (місячного окладу); - до тарифних ставок за високу професійну майстерність для
робітників III розряду в розмірі 12 відсотків, IV розряду - до 16
відсотків, V розряду - до 20 відсотків і VI розряду - до 24
відсотків відповідної тарифної ставки; - надавати матеріальну допомогу в розмірі середньомісячного
заробітку; - преміювання робітників проводити залежно від їхнього внеску
в кінцеві результати роботи. Конкретний розмір премій граничними
розмірами не обмежується.
17. Оплата праці працівників окремих підрозділів

МВС України*39
17.1. Умови оплати праці працівників окремих

підрозділів МВС України, які мають

міжгалузевий характер
150. Зазначеними умовами передбачається підвищення посадових
окладів: а) за почесні звання: "народний" - на 40 відсотків; "заслужений" - на 20 відсотків; б) за спортивні звання: "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - на 20 відсотків; "майстер спорту міжнародного класу" - на 15 відсотків; "майстер спорту" - на 10 відсотків. Посадові оклади працівників підвищуються, якщо їх діяльність
за профілем відповідає почесному або спортивному званню; в) прибиральникам приміщень, які використовують дезінфікуючі
засоби, а також тим, хто зайнятий прибиранням туалетів, - на 10
відсотків.
151. У межах установленого фонду оплати праці та граничної
чисельності працівників керівнику надається право встановлювати: доплати: а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього
працівника або за вакантною посадою: - за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; - за суміщення професій (посад); - за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт. Зазначені види доплат не встановлюються керівниками бюджетних
установ та організацій їх заступникам, керівникам структурних
підрозділів цих установ та організацій та їх заступникам; б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не
визначено законодавством, за кожну годину роботи з 22-ї години до
6-ї години ранку; в) за вчене звання: професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового
окладу (ставки заробітної плати); доцента, старшого наукового співробітника - у граничному
розмірі 25 відтсоків посадового окладу (ставки заробітної плати); г) за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати); кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати). Зазначені доплати встановлюються, якщо діяльність працівників
за профілем відповідає вченому званню або науковому ступеню; надбавки: а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу: - за високі досягнення у праці; - за виконання особливо важливої роботи (на термін її
виконання); - за складність, напруженість у роботі.
152. Граничний розмір зазначених надбавок для одного
працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
Це обмеження не поширюється на працівників національних закладів
(установ). У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються
або зменшуються.
153. Керівник має право надавати працівнику в межах
установленого фонду оплати праці та граничної чисельності
працівників матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, а
також затверджувати порядок і розміри преміювання працівників
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи. Матеріальна допомога на поховання надається в сумі не більше
ніж один посадовий оклад на рік.
17.2. Заробітна плата працівників окремих підрозділів

МВС України (автогосподарств, їдалень, ЖКГ та

побутового обслуговування, ремонтно-будівельних

організацій, баз, майстерень зв'язку та інших)

складається з:
154. Посадових окладів.
155. Відсоткової надбавки за безперервну роботу, яка
виплачується щомісячно у відсотках до посадових окладів (тарифних
ставок) за основною штатною посадою в таких розмірах: понад 2 роки - 5 відсотків; понад 5 років - 10 відсотків; понад 10 років - 15 відсотків; понад 15 років - 20 відсотків; понад 20 років - 25 відсотків. Працівникам, які одержують підвищені посадові оклади (тарифні
ставки), відсоткова надбавка за безперервну роботу обчислюється з
підвищених посадових окладів (тарифних ставок).
156. Щомісячної 100-відсоткової надбавки.
157. Інших доплат і надбавок, матеріальної допомоги та
премії, передбачених Умовами оплати праці працівників окремих
підрозділів МВС України, які мають міжгалузевий характер .
17.3. Заробітна плата працівників установ, закладів та

організацій окремих галузей бюджетної сфери

(навчальних закладів, закладів освіти, охорони

здоров'я, соціального забезпечення, культури)
158. Умови оплати праці цієї категорії працівників визначені
Умовами оплати праці працівників окремих підрозділів МВС України,
які мають міжгалузевий характер, та іншими галузевими
нормативно-правовими актами. Заробітна плата працівників складається з: - посадових окладів: а) працівників закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення*(40); б) працівників навчальних закладів, закладів освіти та
наукових установ*(41) в) працівників закладів та організацій культури*(42); г) працівників науково-дослідних установ і організацій
(додаток 4); - надбавки за вислугу років: а) працівників закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення*(40); б) працівників навчальних закладів, закладів освіти та
наукових установ*(43); в) працівників науково-дослідних установ і організацій
(наукові працівники та спеціалісти, які виконують науково-дослідні
та технологічні роботи)*(44); г) надбавки за безперервну роботу працівників закладів та
організацій культури, науково-дослідних установ і організацій
(крім зазначених у пункті "в"): за безперервну роботу від 2 років і вище - 5 відсотків; за безперервну роботу від 5 років і вище - 10 відсотків; за безперервну роботу від 10 років і вище - 15 відсотків; за безперервну роботу від 15 років і вище - 20 відсотків; за безперервну роботу від 20 років і вище - 25 відсотків. Працівникам, які одержують підвищені посадові оклади (ставки
заробітної плати), відсоткова надбавка за безперервну роботу
обчислюється з підвищених посадових окладів (ставок заробітної
плати). Відсоткова надбавка за безперервну роботу враховується при
обчисленні середнього заробітку, що зберігається за працівником
відповідно до чинного законодавства, а також при встановленні
середнього заробітку, з якого обчислюються пенсії і
відшкодовуються збитки, завдані працівнику каліцтвом або іншим
пошкодженням здоров'я, пов'язаним з його працею; - 100-відсоткової надбавки: зазначена надбавка виплачується керівникам, спеціалістам,
службовцям та робітникам установ і організацій освіти, науки,
охорони здоров'я, соціального забезпечення та культури органів і
підрозділів внутрішніх справ, а медичним працівникам - у розмірі
базових схемних посадових окладів; - інших надбавок і доплат (які не передбачені вищезазначеними
умовами оплати праці): а) працівникам закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення*(40); б) працівникам навчальних закладів, закладів освіти та
наукових установ*(45); - підвищень посадових окладів (які не передбачені
вищезазначеними умовами оплати праці): а) підвищення посадових окладів та розмірів ставок заробітної
плати медичних та фармацевтичних працівників за роботу в системі:
------------------------------------------------------------------ Найменування |Розмір підвищення| ----------------------------------------------+-----------------| - Які обслуговують працівників органів |25 відсотків | внутрішніх справ та членів їх сімей в медичних| | установах (лікарнях, госпіталях, поліклініках,| | амбулаторіях, військово-лікарняних комісіях, | | МРЦ, санітарно-епідеміологічних, санаторно- | | курортних установах, медичних частинах і | | здоровпунктах навчальних закладів), аптечних | | установах, будинках відпочинку, пансіонатах, | | профілакторіях | | ----------------------------------------------+-----------------| - Які обслуговують інших працівників |20 відсотків | вищезазначених закладів | | ----------------------------------------------+-----------------| - Які обслуговують працівників органів |20 відсотків | внутрішніх справ у приймальниках | | розподільниках для неповнолітніх, для осіб, | | затриманих за бродяжництво й жебрацтво, | | спеціальних приймальниках для осіб, | | адміністративно заарештованих, ізоляторах для | | тимчасового утримання затриманих і взятих під | | варту осіб | | -----------------------------------------------------------------
б) підвищення посадових окладів працівникам навчальних
закладів (у тому числі тих, що мають статус "національних"
установ), закладів освіти та наукових установ*(46); в) підвищення посадових окладів працівникам закладів та
організацій культури (у тому числі тих, що мають статус
"національних" закладів культури)*(47).
159. Керівник має право надавати працівнику в межах
установленого фонду оплати праці та граничної чисельності
працівників матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, а
також затверджувати порядок і розміри преміювання працівників
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи. Матеріальна допомога на поховання надається в сумі не більш
ніж один посадовий оклад на рік.
Департамент фінансових ресурсів
та економіки МВС України

Перелік нормативно-правових актів,

які регламентують умови грошового забезпечення

осіб рядового і начальницького складу

та оплати праці працівників органів внутрішніх справ

*(1) Указ Президента України від 4 жовтня 1996 року N 926/96
( 926/96 ) "Про умови грошового забезпечення осіб рядового і
начальницького складу та оплати праці працівників органів
внутрішніх справ" (стаття 1 Указу) (зі змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 31 серпня 2001 року N 771/2001
( 771/2001 ) "Про внесення змін до Указу Президента України від 4
жовтня 1996 року N 926" (підпункт 2 статті 1 Указу); постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 1999 р.
N 1223 ( 1223-99-п ) "Про заходи щодо виконання статті 2 Указу
Президента України від 16 червня 1999 року N 650" (пункт 1
постанови).
*(2) Указ Президента України від 29 січня 1999 року N 98/99
( 98/99 ) "Про підвищення окладів військовослужбовців та осіб
рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ за
військовими (спеціальними) званнями" (стаття 1 Указу).
*(3) Указ Президента України від 4 жовтня 1996 року N 926/96
( 926/96 ) "Про умови грошового забезпечення осіб рядового і
начальницького складу та оплати праці працівників органів
внутрішніх справ" (додаток N 10 до Указу).
*(4) Розміри додаткових видів грошового утримання/надбавок,
доплат/стимулюючого характеру осіб рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ України, погоджених Міністерством
праці та Міністерством фінансів України від 26 січня 1994 року
N 08-260/15-203.
*(5) Указ Президента України від 11 грудня 2001 року
N 1207/2001 ( 1207/2001 ) "Про деякі заходи щодо зміцнення
юридичних служб державних органів".
*(6) Указ Президента України від 4 жовтня 1996 року N 926/96
( 926/96 ) "Про умови грошового забезпечення осіб рядового і
начальницького складу та оплати праці працівників органів
внутрішніх справ" (стаття 2-1 Указу); Указ Президента України від 31 серпня 2001 року N 771/2001
( 771/2001 ) "Про внесення змін до Указу Президента України від 4
жовтня 1996 року N 926" (підпункт 1 статті 1 Указу); Указ Президента України від 7 листопада 2001 року N 1052/2001
( 1052/2001 ) "Про внесення змін до Указу Президента України
від 4 жовтня 1996 року N 926"; Указ Президента України від 22 березня 2002 року N 289/2002
( 289/2002 ) "Про внесення змін до Указів Президента України
від 4 жовтня 1996 року N 926 і від 23 лютого 2002 року N 173"
(стаття 1 Указу).
*(7) Указ Президента України від 4 жовтня 1996 року N 926/96
( 926/96 ) "Про умови грошового забезпечення осіб рядового і
начальницького складу та оплати праці працівників органів
внутрішніх справ" (стаття 5 Указу).
*(8) Указ Президента України від 4 жовтня 1996 року N 926/96
( 926/96 ) "Про умови грошового забезпечення осіб рядового і
начальницького складу та оплати праці працівників органів
внутрішніх справ" (стаття 2 Указу).
*(9) Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994
року N 414 ( 414-94-п ).
*(10) Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.1995
року N 1037 ( 1037-95-п ).
*(11) Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня
2002 року N 334 ( 334-2002-п ) "Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України" (пункт 3 постанови).
*(12) Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2000
року N 1170 ( 1170-2000-п ) "Про надбавки до посадових окладів
військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ та кримінально-виконавчої системи, які
мають спортивні звання" (пункти 3, 4 постанови).
*(13) Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002
року N 1879 ( 1879-2002-п ) "Про встановлення надбавки за несення
служби вахтовим методом особам рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ".
*(14) Доповнення, погоджені Міністерством праці та
Міністерством фінансів України, від 10 лютого 1997 року N 11-454
до Розмірів додаткових видів грошового утримання/надбавок,
доплат/ стимулюючого характеру осіб рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ України, погоджених Міністерством
праці та Міністерством фінансів України від 26 січня 1994 року
N 08-260/15-203. Пункт 7 Розмірів.
*(15) Указ Президента України від 4 жовтня 1996 року N 926/96
( 926/96 ) "Про умови грошового забезпечення осіб рядового і
начальницького складу та оплати праці працівників органів
внутрішніх справ" (стаття 2 Указу).
*(16) Указ Президента України від 4 жовтня 1996 року N 926/96
( 926/96 ) "Про умови грошового забезпечення осіб рядового і
начальницького складу та оплати праці працівників органів
внутрішніх справ" (стаття 4 Указу).
*(17) Указ Президента України від 4 жовтня 1996 року N 926/96
( 926/96 ) "Про умови грошового забезпечення осіб рядового і
начальницького складу та оплати праці працівників органів
внутрішніх справ" (стаття 5 Указу).
*(18) Указ Президента України від 4 жовтня 1996 року N 926/96
( 926/96 ) "Про умови грошового забезпечення осіб рядового і
начальницького складу та оплати праці працівників органів
внутрішніх справ". Абзац п'ятий підпункту "а" статті 3 Указу в
редакції Указу Президента України від 16 червня 1999 року N 650/99
( 650/99 ) "Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності
органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони
громадського порядку".
*(19) Указ Президента України від 4 жовтня 1996 року N 926/96
( 926/96 ) "Про умови грошового забезпечення осіб рядового і
начальницького складу та оплати праці працівників органів
внутрішніх справ" (абзац шостий підпункту "а" статті 3 Указу).
*(20) Постанова Верховної Ради України від 16 грудня 1993
року N 3720-XII ( 3720-12 ) "Про затвердження Положення про
порядок комплектування, матеріально-технічного, військового,
фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних
підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства
внутрішніх справ України". Пункт 4.1.4 підрозділу 4.1 розділу 4
Положення постанови в редакції постанови Верховної Ради України
від 11 липня 1995 року N 285/95-ВР ( 285/95-ВР ) "Про внесення
зміни до Положення про порядок комплектування,
матеріально-технічного, військового, фінансового та
соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів по
боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ
України".
*(21) Указ Президента України від 24 квітня 2003 року N 370
( 370/2003 ) "Про надбавки військовослужбовцям Служби безпеки
України та працівникам органів внутрішніх справ України за
безперервну службу".
*(22) Указ Президента України від 4 жовтня 1996 року N 926/96
( 926/96 ) "Про умови грошового забезпечення осіб рядового і
начальницького складу та оплати праці працівників органів
внутрішніх справ" (абзац четвертий статті 2 Указу).
*(23) Указ Президента України від 4 жовтня 1996 року N 926/96
( 926/96 ) "Про умови грошового забезпечення осіб рядового і
начальницького складу та оплати праці працівників органів
внутрішніх справ" (підпункт "б" статті 3 Указу).
*(24) Наказ МВС України від 5 жовтня 2003 N 1173 "Про
затвердження Положення про організацію початкової підготовки
працівників органів внутрішніх справ України".
*(25) Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997
року N 30 ( 30-97-п ) "Про допомогу на поховання".
*(26) Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002
року N 963 ( 963-2002-п ) "Про затвердження Порядку
матеріально-технічного і фінансового забезпечення миротворчого
контингенту та персоналу України, який бере участь у міжнародних
миротворчих операціях".
*(27) Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001
року N 104 ( 104-2001-п ) "Про порядок і норми грошового та
матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, інших
військових формувань, осіб начальницького складу органів
внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань,
відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних
установ" (зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету
Міністрів України від 16.11.2002 N 1736 ( 1736-2002-п ) N 1402
( 1402-2003-п ) від 04.09.2003).
*(28) Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня
2003 р. N 137 ( 137-2003-п ) "Про доплати і компенсації
особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного
(обов'язкового) відселення після повного відселенім жителів".
*(29) Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 1991
року N 59 ( 59-91-п ) "Про порядок і умови державного
обов'язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького
та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ
республіки (із відповідними змінами та доповненнями).
*(30) Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999
року N 2288 ( 2288-99-п ) "Про впорядкування умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури,
судів та інших органів".
*(31) Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993
року N 3723-XII ( 3723-12 ) (стаття 26 Закону); постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 року
N 2288 ( 2288-99-п ) "Про впорядкування умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури,
судів та інших органів". Додаток 48 до постанови.
*(32) Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993
року N 3723-XII ( 3723-12 ) (стаття 33 Закону).
*(33) Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня
1993 року N 1049 ( 1049-93-п ) "Про надбавки за вислугу років для
працівників органів виконавчої влади". Пункт 2 постанови.
*(34) Указ Президента України від 31 серпня 2001 року
N 771/2001 ( 771/2001 ) "Про внесення змін до Указу Президента
України від 4 жовтня 1996 року N 926" (підпункт 1 статті 1 Указу).
*(35) Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999
року N 2288 ( 2288-99-п ) "Про впорядкування умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури,
судів та інших органів".
*(36) Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993
року N 3723-XII ( 3723-12 ). Стаття 26 Закону; постанова Кабінету
Міністрів України від 13 грудня 1999 року N 2288 ( 2288-99-п )"Про
впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих
органів, органів прокуратури, судів та інших органів".
*(37) Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003
року N 212 ( 212-2003-п ) "Про затвердження Порядку видачі
грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну
працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових
обов'язків" (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 02.10.2003 N 1563 ( 1563-2003-п ).
*(38) Наказ Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року
N 77 ( z0593-96 ) "Про умови оплати праці робітників, зайнятих
обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування
та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших
органів"; наказ Міністерства праці та соціальної політики України від
19 серпня 2003 року N 229 ( z0737-03 ) "Про внесення змін до
наказу Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року N 77". постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р.
N 834 ( 834-96-п ) "Про підвищення заробітної плати працівників
бюджетних установ і організацій".
*(39) Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001
року N 134 ( 134-2001-п ) "Про впорядкування умов оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" (зі змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 18.05.2001 року N 541
( 541-2001-п ).
*(40) Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001
року N 134 ( 134-2001-п ) "Про впорядкування умов оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" (зі змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 18.05.2001 року N 541
( 541-2001-п ) та від 19.05.2003 N 740 ( 740-2003-п ); наказ Міністерства праці та соціальної політики України та
Міністерства охорони здоров'я від 30 травня 2003 року N 144/239
( z0468-03 ) "Про внесення змін та доповнень до Умов оплати праці
закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту
населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної
політики України та Міністерства охорони здоров'я від 6 червня
2001 року N 163/137".
*(41) Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001
року N 134 ( 134-2001-п ) "Про впорядкування умов оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" (зі змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 18.05.2001 року N 541
( 541-2001-п ), від 10.01.2002 N 18 та від 19.05.2003 N 740
( 740-2003-п ); наказ Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2003
року N 338 ( z0465-03 ) "Про внесення змін до наказу Міністерства
освіти і науки України від 29 березня 2001 року N 161".
*(42) Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001
року N 134 ( 134-2001-п ) "Про впорядкування умов оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" (зі змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 18.05.2001 року N 541
( 541-2001-п ), від 10.01.2002 N 18 та від 19.05.2003 N 740
( 740-2003-п ); наказ Міністерства культури і мистецтв України від 10 квітня
2003 року N 336 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури
і мистецтв України від 19 квітня 2001 року N 204".
*(43) Закон України "Про освіту" ( 1060-12 ). Стаття 57
Закону; наказ Міністерства освіти і науки України від 2 лютого 2002
року N 500 "Про постанову Кабінету Міністрів України від 19 серпня
2002 року N 1222 "Про реалізацію окремих положень і норм,
передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту", статтею 25
Закону України "Про загальну середню освіту", статтями 18 і 22
Закону України "Про позашкільну освіту", статтею 30 Закону України
"Про дошкільну освіту".
*(44) Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003
року N 609 ( 609-2003-п ) "Про виплату надбавки за стаж наукової
роботи".
*(45) Наказ Міністерства освіти України від 2 квітня 1993
року N 90 ( z0181-93 ) "Про затвердження Інструкції про оплату
праці та розміри ставок заробітної плати професорсько -
викладацького складу вищих навчальних закладів; наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року
N 102 ( z0056-93 ) "Про затвердження Інструкції про порядок
обчислення заробітної плати працівників освіти".
*(46) Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002
року N 992 ( 992-2002-п ) "Про умови оплати праці працівників
вищих навчальних закладів, що мають статус національних".
*(47) Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2001
року N 1345 (1345-2001-п ) "Про оплату праці працівників
національних закладів культури"; постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 року
N 890 ( 890-2002-п ) "Про умови оплати праці працівників
національних закладів культури".
*(48) Указ Президента України від 12 січня 2004 року
N 26/2004 ( 26/2004 ) (не для ДРУКУ).
*(49) Указ Президента України від 12 січня 2004 року
N 27/2004 ( 27/2004 ) "Про додаткові заходи щодо поліпшення
діяльності служби дільничних інспекторів міліції".
Департамент фінансових ресурсів
та економіки МВС України

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: