open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
22.12.2010 N 1-05/8

Про внесення періодичних друкованих наукових

фахових видань до нового Переліку наукових

фахових видань України

Відповідно до п. 14 "Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007
N 423 ( 423-2007-п ), наказу ВАК України від 07.07.2008 N 437
( z0021-09 ) "Про внесення змін до наказу ВАК України від
04.04.2000 N 178 "Про опублікування результатів дисертацій на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх
апробацію", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2009 р. за N 21/16037, а також наказу ВАК України від
24.01.2009 N 29 ( v0029330-09 ) щодо формування нового Переліку
наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і
кандидата наук ( v05_4330-09 ), та на підставі рекомендацій
експертних рад і відділу інспекції та організаційно-аналітичного
забезпечення президія Вищої атестаційної комісії України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести періодичні друковані наукові фахові видання до нового
Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук ( v05_4330-09 ) (додається).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії

ВАК України

22.12.2010 N 1-05/8

ПЕРЕЛІК

наукових фахових видань України, в яких можуть

публікуватися результати дисертаційних робіт

на здобуття наукових ступенів доктора

і кандидата наук

---------------------------------------------------------------------- N | Назва видання | Засновник | Галузі науки | | | (співзасновники) | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 1 |Актуальні проблеми |Інститут |юридичні, політичні, | |міжнародних відносин |міжнародних |економічні | | |відносин Київського| | | |національного | | | |університету імені | | | |Тараса Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 2 |Актуальні проблеми |Київський |соціологічні, | |соціології, |національний |психологічні | |психології, |університет імені | | |педагогіки |Тараса Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 3 |Американські |Інститут літератури|філологічні | |літературні студії в |ім. Т.Г.Шевченка |(літературознавство) | |Україні |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 4 |Аналітика і влада |Національна |державне управління, | | |академія державного|соціологічні, | | |управління при |політичні | | |Президентові | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 5 |Аркадія |Одеський |мистецтвознавство, | | |національний |культурологія | | |політехнічний | | | |університет, ТОВ | | | |"Студія "Негоціант"| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 6 |Аспекти історичного |Харківський |мистецтвознавство | |музикознавства |державний | | | |університет | | | |мистецтв ім. | | | |І.П.Котляревського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 7 |Будівельне |Науково-дослідний |технічні | |виробництво |інститут | | | |будівельного | | | |виробництва | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 8 |Бухгалтерський облік |ДВНЗ "Київський |економічні | |та аудит. |національний | | |Бухгалтерский учет и |економічний | | |аудит |університет імені | | | |Вадима Гетьмана", | | | |ТОВ "Екаунтінг" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 9 |Витоки педагогічної |Полтавський |педагогічні | |майстерності |державний | | | |педагогічний | | | |університет | | | |імені В.Г.Короленка| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 10 |Вища школа |Міністерство освіти|педагогічні | | |і науки України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 11 |Вісник аграрної науки.|Національна |біологічні | |Вестник аграрной |академія аграрних | | |науки |наук України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 12 |Вісник Державної |Національна |політичні | |академії керівних |академія керівних | | |кадрів культури і |кадрів культури і | | |мистецтв |мистецтв | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 13 |Вісник |Дніпропетровський |психологічні | |Дніпропетровського |національний | | |університету. Серія: |університет | | |Педагогіка, |імені Олеся Гончара| | |психологія | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 14 |Вісник |Дніпропетровський |політичні | |Дніпропетровського |національний | | |університету. Серія: |університет | | |філософія, соціологія,|імені Олеся Гончара| | |політологія |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 15 |Вісник Донецького |Донецький |фізико-математичні | |національного |національний |(механіка) | |університету. Серія А:|університет | | |Природничі науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 16 |Вісник Житомирського |Житомирський |технічні | |державного |державний | | |технологічного |технологічний | | |університету. Технічні|університет МОН | | |науки |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 17 |Вісник Київського |Київський |історичні | |національного |національний | | |університету |університет | | |імені Тараса Шевченка.|імені Тараса | | |Історія |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 18 |Вісник Київського |Київський |юридичні, економічні,| |національного |національний |політичні | |університету |університет | | |імені Тараса Шевченка.|імені Тараса | | |Міжнародні відносини |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 19 |Вісник Книжкової |Книжкова палата |технічні, історичні, | |палати |України |соціальні | | | |комунікації | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 20 |Вісник Луганського |Луганський |філологічні | |національного |національний |(літературознавство) | |університету |університет | | |імені Тараса Шевченка.|імені Тараса | | |Філологічні науки |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 21 |Вісник Національного |Національний |економічні | |університету водного |університет водного| | |господарства та |господарства та | | |природокористування. |природокористування| | |Економіка | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 22 |Вісник Національного |Національний |сільськогосподарські,| |університету водного |університет водного|технічні | |господарства та |господарства та | | |природокористування |природокористування| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 23 |Вісник Національного |Національний |технічні | |університету України |технічний | | |"Київський |університет України| | |політехнічний |"Київський | | |Інститут". |політехнічний | | |Інформатика, |інститут" | | |управління та | | | |обчислювальна техніка | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 24 |Вісник Національної |Національна |географічні | |академії наук. |академія наук | | |Вестник Национальной |України | | |академии наук. | | | |Herald of the National| | | |Academy Ukraine | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 25 |Вісник Національної |Національна |юридичні | |юридичної академії |юридична академія | | |України імені Ярослава|України | | |Мудрого. Серія: |імені Ярослава | | |Економічна теорія та |Мудрого | | |право | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 26 |Вісник невідкладної і |Національна |медичні | |відновної медицини. |академія медичних | | |Вестник неотложной и |наук України, | | |восстановительной |Міністерство | | |медицины |охорони здоров'я | | | |України, | | | |ДУ "Інститут | | | |невідкладної і | | | |відновної хірургії | | | |ім. В.К.Гусака | | | |НАМН України", | | | |Донецький | | | |національний | | | |медичний | | | |університет | | | |ім. М.Горького МОЗ | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 27 |Вісник Одеського |Одеський |географічні | |національного |національний | | |університету. |університет | | |Географічні та |імені І.І.Мечникова| | |геологічні науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 28 |Вісник Полтавської |Полтавська державна|технічні (техніка та | |державної аграрної |аграрна академія |енергетика аграрного | |академії | |виробництва) | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 29 |Вісник Харківського |Харківський |філологічні | |національного |національний |(мовознавство) | |університету. Серія |університет | | |"Романо-германська |імені В.Н.Каразіна | | |філологія. Методика | | | |викладання іноземних | | | |мов" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 30 |Віче |Верховна Рада |юридичні | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 31 |Водний транспорт |Київська державна |технічні, економічні | | |академія водного | | | |транспорту | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 32 |Вопросы русской |Кримський центр |філологічні | |литературы. |гуманітарних |(літературознавство) | |Межвузовский научный |досліджень, | | |сборник |Таврійський | | | |національний | | | |університет імені | | | |В.І.Вернадського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 33 |Вчені записки |Таврійський |фізико-математичні | |Таврійського |національний |(фізика) | |національного |університет імені | | |університету імені |В.І.Вернадського | | |В.І.Вернадського. | | | |Серія | | | |"Фізико-математичні | | | |науки". | | | |Ученые записки | | | |Таврического | | | |национального | | | |университета | | | |имени В.И.Вернадского.| | | |Серия | | | |"Физико-математические| | | |науки". | | | |Scientific notes of | | | |Taurida National | | | |V.I.Vernadsky | | | |University. Series | | | |"Physics and | | | |Mathematics Sciences" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 34 |Вчені записки |Харківський |філософські, | |Харківського |гуманітарний |соціологічні | |гуманітарного |університет | | |університету "Народна |"Народна українська| | |українська академія" |академія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 35 |Гоголезнавчі студії |Ніжинський |філологічні | | |державний |(літературознавство) | | |університет | | | |імені Миколи Гоголя| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 36 |Грані історії |Горлівський |історичні | | |державний | | | |педагогічний | | | |інститут іноземних | | | |мов, Донецький | | | |національний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 37 |Гуманітарний журнал |Національний |історичні | | |гірничий | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 38 |Гуржіївські історичні |Черкаський |історичні | |читання |національний | | | |університет | | | |імені Богдана | | | |Хмельницького | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 39 |Держава та регіони. |Класичний приватний|соціальні | |Серія: Соціальні |університет |комунікації | |комунікації | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 40 |Дефектологія |Міністерство освіти|психологічні | | |і науки України, | | | |Національна | | | |академія | | | |педагогічних наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 41 |Динамічні системи. |Таврійський |фізико-математичні | |Динамические системы. |національний |(математика, | |Dynamic systems |університет імені |механіка) | | |В.І.Вернадського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 42 |Доповіді Національної |Національна |біологічні, хімічні, | |академії наук України.|академія наук |фізико-математичні | |Доклады Национальной |України |(фізика), технічні | |академии наук Украины.| | | |Reports of the | | | |National Academy of | | | |Sciences Ukraine | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 43 |Екологічна безпека |Кременчуцький |технічні (екологічна | | |державний |безпека) | | |політехнічний | | | |університет | | | |імені Михайла | | | |Остроградського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 44 |Екологічна безпека та |Київський |геологічні | |природокористування |національний |(екологічна безпека) | | |університет | | | |будівництва і | | | |архітектури; | | | |Інститут | | | |телекомунікацій і | | | |глобального | | | |інформаційного | | | |простору НАН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 45 |Екологія і |Національна |технічні (розробка | |природокористування |академія наук |корисних копалин, | | |України, Інститут |екологічна безпека) | | |проблем | | | |природокористування| | | |та екології НАН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 46 |Електротехнічні та |Одеський |технічні | |комп'ютерні системи |національний | | | |політехнічний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 47 |Журнал практикуючого |Київський |психологічні | |психолога. |національний | | |Журнал практикующего |лінгвістичний | | |психолога |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 48 |Журнал фізичних |Львівський |фізико-математичні | |досліджень |національний |(астрономія) | | |університет | | | |імені Івана Франка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 49 |Записки історичного |Одеський |історичні | |факультету |національний | | | |університет | | | |імені І.І.Мечникова| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 50 |Збірник наукових праць|Донецький державний|економічні | |Донецького державного |університет | | |університету |управління | | |управління. Серія | | | |"Економіка" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 51 |Збірник наукових праць|Український |технічні, геологічні | |Українського |державний геолого- | | |державного |розвідувальний | | |геологорозвідувального|інститут | | |інституту | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 52 |Збірник наукових праць|Відкритий |педагогічні | |Хмельницького |міжнародний | | |інституту соціальних |університет | | |технологій |розвитку людини | | |Університету |"Україна" | | |"Україна" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 53 |Зовнішня торгівля. |Університет |економічні | |Економічна безпека. |економіки та права | | |Внешняя торговля. |"Крок" | | |Экономическая | | | |безопасность. | | | |Foreign trade. | | | |Economic security | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 54 |Іноземна філологія |Львівський |філологічні | | |національний |(мовознавство) | | |університет | | | |імені Івана Франка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 55 |Інформатика та |Видавництво "Освіта|педагогічні (теорія | |інформаційні |України" |та методика | |технології в | |навчання) | |навчальних закладах | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 56 |Кібернетика та |НАН України, |фізико-математичні | |обчислювальна техніка.|Міжнародний |(математика) | |Кибернетика и |науково-навчальний | | |вычислительная |центр інформаційних| | |техника. |технологій та | | |Cybernetics and |систем НАН та | | |computer engineering |МОН України, | | | |Інститут | | | |кібернетики | | | |імені В.М.Глушкова | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 57 |Кібернетика та |Національна |фізико-математичні | |системний аналіз. |академія наук |(математика) | |Кибернетика и |України, Інститут | | |системный анализ |кібернетики | | | |імені В.М.Глушкова | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 58 |Лексикографічний |Інститут |філологічні | |бюлетень |української мови | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 59 |Леся Українка і |Волинський |філологічні | |сучасність |національний | | | |університет | | | |імені Лесі Українки| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 60 |Літопис Волині |Волинський |філологічні | | |національний |(літературознавство) | | |університет | | | |імені Лесі Українки| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 61 |Металофізика та |Національна |фізико-математичні | |новітні технології. |академія наук |(фізика), технічні | |Металлофизика и |України, Інститут | | |новейшие технологии |металофізики | | | |ім. Г.В.Курдюмова | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 62 |Міжнародний |Корпорація |технічні | |інформаційний |"Техностандарт" | | |науково-технічний | | | |журнал "Вагонний | | | |парк". | | | |Международный | | | |информационный | | | |научно-технический | | | |журнал | | | |"Вагонный парк". | | | |"Car Fleet" | | | |International | | | |Informational | | | |Science-and-Technology| | | |Journal | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 63 |Міжнародний |Корпорація |технічні | |інформаційний |"Техностандарт" | | |науково-технічний | | | |журнал | | | |"Локомотив-інформ". | | | |Международный | | | |информационный | | | |научно-технический | | | |журнал | | | |"Локомотив-информ". | | | |"Locomotive Inform" | | | |International | | | |Informational | | | |Science-and-Technology| | | |Journal | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 64 |Мова |Одеський |філологічні | | |національний |(мовознавство) | | |університет | | | |імені І.І.Мечникова| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 65 |Музичне мистецтво |Донецька державна |мистецтвознавство | | |музична академія | | | |імені | | | |С.С.Прокоф'єва, | | | |Львівська | | | |національна музична| | | |академія | | | |імені М.В.Лисенка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 66 |Навчання і виховання |Інститут |педагогічні, | |обдарованої |обдарованої дитини |психологічні | |особистості: теорія і |НАПН України | | |практика | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 67 |Наносистеми, |Національна |фізико-математичні | |наноматеріали, |академія наук |(фізика), хімічні | |нанотехнології |України, Інститут | | | |металофізики | | | |ім. Г.В.Курдюмова | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 68 |Науковий вісник |Харківський |технічні | |будівництва |державний технічний| | | |університет | | | |будівництва та | | | |архітектури, | | | |Харківське обласне | | | |територіальне | | | |відділення Академії| | | |будівництва України| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 69 |Науковий вісник |Київський |філологічні | |кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. |національний |(мовознавство) | |Серія "Філологія, |лінгвістичний | | |педагогіка, |університет | | |психологія" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 70 |Науковий вісник |Національний |юридичні | |Національного |університет | | |університету |біоресурсів і | | |біоресурсів і |природокористування| | |природокористування |України | | |України. Серія: Право | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 71 |Науковий вісник |Ужгородський |фізико-математичні | |Ужгородського |національний |(фізика) | |університету. Серія |університет | | |"Фізика" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 72 |Науковий часопис НПУ |Національний |юридичні | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | | |Серія: |університет імені | | |Економіка і право |М.П.Драгоманова | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 73 |Науковий часопис НПУ |Національний |історичні | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | | |Серія: |університет імені | | |Історичні науки |М.П.Драгоманова | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 74 |Науковий часопис НПУ |Національний |філологічні | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний |(мовознавство) | |Серія: |університет імені | | |Проблеми граматики і |М.П.Драгоманова | | |лексикології | | | |української мови | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 75 |Науковий часопис НПУ |Національний |педагогічні | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | | |Серія: |університет імені | | |Фізика і математика у |М.П.Драгоманова | | |вищій середній школі | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 76 |Наукові вісті |Національний |фізико-математичні | |Національного |технічний |(математика) | |технічного |університет України| | |університету України |"Київський | | |"Київський |політехнічний | | |політехнічний |інститут" | | |інститут" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 77 |Наукові записки |Інститут |економічні, державне | |Інституту |законодавства |управління | |законодавства |Верховної Ради | | |Верховної Ради |України | | |України | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 78 |Наукові записки. |Ніжинський |філологічні | |Філологічні науки |державний | | | |університет | | | |імені Миколи Гоголя| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 79 |Наукові збірки |Львівська |мистецтвознавство, | |Львівської |національна музична|культурологія | |національної музичної |академія | | |академії |імені М.В.Лисенка | | |імені М.В.Лисенка | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 80 |Наукові праці |Донецький |технічні | |Донецького |національний | | |національного |технічний | | |технічного |університет | | |університету. Серія | | | |"Електротехніка і | | | |енергетика" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 81 |Наукові праці. Серія: |Чорноморський |державне управління | |Державне управління |державний | | | |університет | | | |імені Петра Могили | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 82 |Наукові праці |Національний |економічні | |Південного філіалу |університет | | |Національного |біоресурсів і | | |університету |природокористування| | |біоресурсів і |України | | |природокористування | | | |України "Кримський | | | |агротехнологічний | | | |університет". | | | |Економічні науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 83 |Наукові праці |Національний |сільськогосподарські | |Південного філіалу |університет | | |Національного |біоресурсів і | | |університету |природокористування| | |біоресурсів і |України | | |природокористування | | | |України "Кримський | | | |агротехнологічний | | | |університет". | | | |Сільськогосподарські | | | |науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 84 |Наукові праці |Національний |технічні | |Південного філіалу |університет | | |Національного |біоресурсів і | | |університету |природокористування| | |біоресурсів і |України | | |природокористування | | | |України "Кримський | | | |агротехнологічний | | | |університет". Технічні| | | |науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 85 |Наукові праці |Полтавська державна|економічні | |Полтавської державної |аграрна академія | | |аграрної академії | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 86 |Наукоємні технології |Національний |технічні (системи | | |авіаційний |захисту інформації) | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 87 |Нова філологія |ДВНЗ "Запорізький |філологічні | | |національний |(мовознавство) | | |університет" | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 88 |Новий колегіум. |Харківський |педагогічні | |Новый коллегиум. |національний | | |New collegium |університет | | | |радіоелектроніки, | | | |Харківський | | | |національний | | | |педагогічний | | | |університет | | | |імені Г.С.Сковороди| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 89 |Ономастичні науки |Донецький |філологічні | | |національний |(мовознавство) | | |університет, | | | |Інститут | | | |української мови | | | |НАН України, | | | |Горлівський | | | |державний | | | |педагогічний | | | |інститут іноземних | | | |мов, ПВНЗ | | | |"Донецький інститут| | | |соціальної освіти",| | | |Донецький | | | |національний | | | |медичний | | | |університет | | | |ім. М.Горького | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 90 |Освіта і управління |ТОВ "Редакція |державне управління | | |науково-практичного| | | |журналу "Освіта і | | | |управління" | | | |(Академія наук | | | |вищої школи | | | |України, | | | |Українсько- | | | |американський | | | |гуманітарний | | | |інститут | | | |"Вісконсінський | | | |міжнародний | | | |університет (США) | | | |в Україні") | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 91 |Педагогіка і |Національна |педагогічні, | |психологія. Вісник |академія |психологічні | |Академії педагогічних |педагогічних наук | | |наук України |України, Державне | | | |інформаційно- | | | |виробниче | | | |підприємство | | | |видавництво | | | |"Педагогічна преса"| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 92 |Питання атомної науки |Національний |фізико-математичні | |і техніки. |науковий центр |(фізика) | |Вопросы атомной науки |"Харківський | | |и техники. |фізико-технічний | | |Problems of Atomic |інститут" | | |Science and | | | |Technology | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 93 |Питання культурології:|Київський |мистецтвознавство, | |Збірник наукових |національний |культурологія | |праць |університет | | | |культури і мистецтв| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 94 |Південний архів |Херсонський |філологічні | |/філологічні науки/ |державний |(літературознавство) | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 95 |Поверхня. |Інститут хімії |хімічні | |Поверхность. |поверхні | | |Surface |ім. О.О.Чуйка | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 96 |Порівняльно-правові |Інститут держави і |юридичні, політичні | |дослідження |права | | | |ім. В.М.Корецького | | | |НАН України, | | | |Маріупольський | | | |державний | | | |гуманітарний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 97 |Порошковая |Інститут проблем |фізико-математичні | |металлургия. |матеріалознавства |(фізика) | |Порошкова металургія |ім. І.М.Францевича | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 98 |Природа Західного |Волинський |географічні | |Полісся та прилеглих |національний | | |територій |університет | | | |імені Лесі Українки| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 99 |Проблеми гуманітарних |Дрогобицький |історичні | |наук. Історія |державний | | | |педагогічний | | | |університет | | | |імені Івана Франка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 100|Проблеми |Національна |технічні, | |машинобудування. |академія наук |фізико-математичні | |Проблемы |України, Інститут |(механіка) | |машиностроения. |проблем | | |Journal of Mechanical |машинобудування | | |Engineering |ім. А.М.Підгорного | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 101|Проблеми науки. |ДП "Київський |економічні | |Проблемы науки. |державний центр | | |Problems of science |науково-технічної | | | |і економічної | | | |інформації" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 102|Проблеми охорони |Український |географічні, технічні| |навколишнього |науково-дослідний |(екологічна безпека) | |природного середовища |інститут | | |та екологічної |екологічних проблем| | |безпеки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 103|Проблеми сучасності: |Луганський |мистецтвознавство | |мистецтво, культура, |державний інститут | | |педагогіка |культури і мистецтв| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 104|Професійно-технічна |Міністерство |педагогічні (теорія | |освіта |освіти і науки |та методика | | |України, |навчання) | | |Національна | | | |академія | | | |педагогічних наук | | | |України, Інститут | | | |педагогіки і | | | |психології | | | |професійної | | | |освіти України | | | |НАПН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 105|Психолінгвістика |ДВНЗ "Переяслав- |філологічні | | |Хмельницький |(мовознавство) | | |державний | | | |педагогічний | | | |університет | | | |імені Григорія | | | |Сковороди" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 106|Психологічні науки: |Київський |психологічні | |проблеми і здобутки |міжнародний | | | |університет, | | | |Інститут соціальної| | | |та політичної | | | |психології НАПН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 107|Релігія та Соціум |Чернівецький |соціологічні | | |національний | | | |університет імені | | | |Юрія Федьковича | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 108|Світова література на |Кримський центр |філологічні | |перехресті культур і |гуманітарних |(літературознавство) | |цивілізацій |досліджень, | | | |Таврійський | | | |національний | | | |університет імені | | | |В.І.Вернадського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 109|Сіверщина в історії |Національний |історичні | |України |заповідник | | | |"Глухів", Центр | | | |пам'яткознавства | | | |Національної | | | |академії наук | | | |України і | | | |Українського | | | |товариства охорони | | | |пам'яток історії та| | | |культури | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 110|Слов'янський збірник |Одеський |філологічні | | |національний |(мовознавство) | | |університет | | | |ім. І.І.Мечникова | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 111|Соціально-психологічні|Національний |педагогічні | |проблеми |педагогічний | | |тифлопедагогіки |університет імені | | | |М.П.Драгоманова | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 112|Сталий розвиток |ПВНЗ "Університет |економічні | |економіки |економіки і | | | |підприємництва", | | | |ПП "Інститут | | | |економіки, | | | |технологій і | | | |підприємництва" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 113|Строительство, |Придніпровська |технічні | |материаловедение, |державна академія | | |машиностроение. |будівництва та | | |Стародубовские |архітектури | | |чтения | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 114|Судово-медична |Національна медична|медичні | |експертиза |академія | | | |післядипломної | | | |освіти | | | |імені П.Л.Шупика | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 115|Сучасна українська |Інститут політичних|філософські, | |політика |та етнонаціональних|політичні | | |досліджень | | | |ім. І.Ф.Кураса | | | |НАН України, | | | |Асоціація | | | |політичних наук | | | |України, ГО | | | |"Українська | | | |академія політичних| | | |наук", Український | | | |центр політичного | | | |менеджменту, | | | |Чорноморський | | | |державний | | | |університет | | | |ім. П.Могили | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 116|Сучасні проблеми |Інститут проблем |мистецтвознавство, | |дослідження, |сучасного мистецтва|культурологія | |реставрації та |Академії мистецтв | | |збереження культурної |України | | |спадщини | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 117|Східноукраїнський |Донецький |філологічні | |лінгвістичний збірник.|національний |(мовознавство) | |Восточноукраинский |університет | | |лингвистический | | | |сборник | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 118|Теоретичні та |Всеукраїнська |геологічні | |прикладні аспекти |асоціація |(геофізика, | |геоінформатики. |геоінформатики, |геоінформатика), | |Теоретические и |Центр менеджменту |фізико-математичні | |прикладные аспекты |та маркетингу в |(геофізика, | |геоинформатики. |галузі наук про |геоінформатика) | |Theoretical and |Землю Інституту | | |applied aspects of |геологічних наук | | |geoinformatics |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 119|Теорія і практика |Львівський |філологічні | |викладання української|національний |(мовознавство) | |мови як іноземної |університет | | | |імені Івана Франка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 120|Теорія і практика |Донецький |фізичне виховання | |фізичного виховання. |національний | | |Теория и практика |університет | | |физического | | | |воспитания | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 121|Термоелектрика. |Національна |фізико-математичні | |Термоэлектричество. |академія наук |(фізика) | |Journal of |України, Інститут | | |Thermoelectricity |термоелектрики НАН | | | |України та МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 122|Типологія мовних |Донецький |філологічні | |значень у |національний |(мовознавство) | |діахронічному та |університет | | |зіставному аспектах | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 123|Туберкульоз, легеневі |Національний |медичні | |хвороби, ВІЛ-інфекція.|медичний | | |Туберкулез, легочные |університет | | |болезни, ВИЧ-инфекция.|ім. О.О.Богомольця,| | |Tuberculosis, Lung |ПП "ІНПОЛ ЛТМ" | | |diseases, HIV | | | |infection | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 124|Українська мова й |Міністерство освіти|педагогічні | |література в середніх |і науки України, |(13.00.02) | |школах, гімназіях, |Державне | | |ліцеях та колегіумах |інформаційно- | | | |виробниче | | | |підприємство | | | |видавництво | | | |"Педагогічна преса"| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 125|Український |Державне |геологічні | |антарктичний журнал |науково-виробниче | | | |підприємство | | | |"Український | | | |антарктичний центр"| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 126|Український |Національний |медичні | |науково-медичний |медичний | | |молодіжний журнал. |університет імені | | |Украинский |О.О.Богомольця | | |научно-медицинский |МОЗ України | | |молодежный журнал. | | | |Ukrainian Scientific | | | |Medical Youth Journal | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 127|Український селянин |Черкаський |історичні | | |національний | | | |університет | | | |імені Богдана | | | |Хмельницького | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 128|Український |Національний |медичні | |пульмонологічний |інститут фтизіатрії| | |журнал. |і пульмонології | | |Украинский |імені | | |пульмонологический |Ф.Г.Яновського | | |журнал |Національної | | | |академії медичних | | | |наук України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 129|Успіхи фізики металів.|Національна |фізико-математичні | |Успехи физики |академія наук |(фізика) | |металлов |України, Інститут | | | |металофізики | | | |ім. Г.В.Курдюмова | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 130|Фізика конденсованих |Інститут фізики |фізико-математичні | |систем. |конденсованих |(фізика) | |Condensed Matter |систем НАН України | | |Physics | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 131|Філологічні |Донецький |філологічні | |дослідження. |національний | | |Филологические |університет | | |исследования | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 132|Функціональні |Національна |фізико-математичні | |матеріали. |академія наук |(фізика) | |Функциональные |України, Інститут | | |материалы. |монокристалів НАН | | |Functional Materials |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 133|Хімія, фізика та |Національна |хімічні, | |технологія поверхні. |академія наук |фізико-математичні | |Химия, физика и |України, Інститут |(фізика) | |технология |хімії поверхні | | |поверхности. |ім. О.О.Чуйка | | |Chemistry, Physics and|НАН України | | |Technology of Surface | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 134|Часопис картографії |Київський |географічні | | |національний | | | |університет імені | | | |Тараса Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 135|Шлях освіти |Міністерство освіти|педагогічні | | |і науки України, | | | |Національна | | | |академія | | | |педагогічних наук | | | |України, Асоціація | | | |працівників | | | |гімназій і ліцеїв | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 136|/Докса. |Одеський |філологічні, | |Збірник наукових |національний |філософські | |праць з філософії та |університет | | |філології |імені І.І.Мечникова| | ---------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: