open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
10.11.2010 N 1-05/7

Про внесення періодичних друкованих

наукових фахових видань до нового

Переліку наукових фахових видань України

(Витяг)
Відповідно до п. 14 "Порядку присудження наукових ступенів
і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007
N 423 ( 423-2007-п ), наказу ВАК України від 07.07.2008 N 437
( z0021-09 ) "Про внесення змін до наказу ВАК України від
04.04.2000 N 178 "Про опублікування результатів дисертацій на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх
апробацію", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2009 р. за N 21/16037, а також наказу ВАК України від
24.01.2009 N 29 ( v0029330-09 ) щодо формування нового Переліку
наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора
і кандидата наук ( v05_4330-09 ), та на підставі рекомендацій
експертних рад президія Вищої атестаційної комісії України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести періодичні друковані наукові фахові видання до нового
Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук ( v05_4330-09 ) (додається).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії

ВАК України

10.11.2010 N 1-05/7

ПЕРЕЛІК

наукових фахових видань України,

в яких можуть публікуватися результати

дисертаційних робіт на здобуття

наукових ступенів доктора і кандидата наук

---------------------------------------------------------------------- N | Назва видання | Засновник | Галузі науки | | | (співзасновники) | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 1 |Агропромислове |Інститут сільського|сільськогосподарські | |виробництво Полісся |господарства | | | |Полісся | | | |НААН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 2 |Архів клінічної |Івано-Франківський |медичні | |медицини |національний | | | |медичний | | | |університет | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 3 |Біоресурси |Національний |технічні (механізація| |і природокористування |університет |сільсько- | | |біоресурсів і |господарського | | |природокористування|виробництва), | | |України, |економічні | | |Міністерство | | | |охорони | | | |навколишнього | | | |природного | | | |середовища, | | | |Міністерство | | | |аграрної політики | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 4 |Вісник Академії праці |Академія праці |соціологічні | |і соціальних відносин |і соціальних | | |Федерації профспілок |відносин Федерації | | |України |профспілок України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 5 |Вісник геодезії |Державна служба |технічні, | |та картографії |геодезії, |географічні | | |картографії | | | |та кадастру, | | | |Українське | | | |товариство геодезії| | | |і картографії, ДП | | | |"Науково-дослідний | | | |інститут геодезії | | | |і картографії", | | | |ВГО "Українська | | | |картографічна | | | |асоціація" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 6 |Вісник Кам'янець- |Кам'янець- |педагогічні, | |Подільського |Подільський |фізичне виховання | |національного |національний |і спорт | |університету імені |університет | | |Івана Огієнка. Фізичне|імені Івана Огієнка| | |виховання, спорт |МОН України | | |і здоров'я людини | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 7 |Вісник Київського |Київський інститут |економічні | |інституту бізнесу |бізнесу | | |та технологій |та технологій | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 8 |Вісник Київського |Київський |філософські | |національного |національний | | |лінгвістичного |лінгвістичний | | |університету. Серія |університет | | |"Історія, економіка, |МОН України | | |філософія" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 9 |Вісник Київського |Київський |економічні | |національного |національний | | |університету імені |університет імені | | |Тараса Шевченка. |Тараса Шевченка | | |Серія: Економіка | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 10 |Вісник Київського |Київський |фізико-математичні | |національного |національний |(математика, | |університету імені |університет імені |механіка, | |Тараса Шевченка. |Тараса Шевченка |інформатика | |Серія: | |і кібернетика) | |фізико-математичні | | | |науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 11 |Вісник Луганського |Луганський |біологічні (група | |національного |національний |спеціальностей | |університету імені |університет імені |14.03.00) | |Тараса Шевченка. |Тараса Шевченка | | |Медико-біологічні |МОН України | | |науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 12 |Вісник Національного |Національний |філософські | |технічного |технічний | | |університету України |університет України| | |"Київський |"Київський | | |політехнічний |політехнічний | | |інститут". Філософія. |інститут" | | |Психологія. |МОН України | | |Педагогіка | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 13 |Вісник Національної |Національна |геологічні | |академії наук. Вестник|академія наук | | |Национальной академии |України | | |наук. | | | |Herald of the National| | | |Academy of Ukraine | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 14 |Вісник Одеського |Одеський |геологічні | |національного |національний | | |університету. |університет | | |Географічні |імені І.І.Мечникова| | |та геологічні науки |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 15 |Вісник Одеської |Одеська державна |технічні | |державної академії |академія |(будівництво), | |будівництва |будівництва |архітектура | |та архітектури |та архітектури | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 16 |Вісник СевНТУ. Серія |Севастопольський |технічні | |"Автоматизація |національний | | |процесів |технічний | | |та управління" |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 17 |Вісник |Східноєвропейський |економічні | |Східноєвропейського |університет | | |університету економіки|економіки | | |і менеджменту. Серія |і менеджменту | | |"Економіка | | | |і менеджмент" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 18 |Вісник Харківського |Харківський |педагогічні | |національного |національний | | |університету. Серія |університет | | |"Валеологія: |імені В.Н.Каразіна | | |сучасність |МОН України | | |і майбутнє" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 19 |Вісник Черкаського |Черкаський |технічні | |державного |державний | | |технологічного |технологічний | | |університету. |університет | | |Вестник Черкасского |МОН України | | |государственного | | | |технологического | | | |университета | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 20 |Вісті Харківського |Харківське |біологічні, | |ентомологічного |ентомологічне |сільськогосподарські | |товариства. |товариство, | | |Известия Харьковского |Харківський | | |энтомологического |національний | | |общества. |аграрний | | |The Kharkov |університет | | |Entomological Society |ім. В.В.Докучаєва | | |Gazette |Міністерства | | | |аграрної політики | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 21 |Вода і водоочисні |Національний |технічні | |технології. |технічний | | |Науково-технічні |університет України| | |вісті. |"Київський | | |Вода и водоочистные |політехнічний | | |технологии. |інститут" | | |Научно-технические |МОН України, | | |вести. |ТОВ Українська | | |Water and water |спілка фахівців | | |purification |в галузі | | |technologies. |очистки води | | |Scientific and | | | |technical news | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 22 |Галицький лікарський |Івано-Франківський |медичні | |вісник |національний | | | |медичний | | | |університет | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 23 |Гастроентерологія |Інститут |медичні | | |гастроентерології | | | |НАМН України, | | | |Українська | | | |гастроентерологічна| | | |асоціація | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 24 |Геолого-мінералогічний|Криворізький |геологічні | |вісник Криворізького |технічний | | |технічного |університет | | |університету |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 25 |Геоінформатика. |НАН України, Центр |технічні | |Геоинформатика. |менеджменту та | | |Geoinformatica |маркетингу в галузі| | | |наук про Землю | | | |Інституту | | | |геологічних наук | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 26 |Доповіді Національної |Національна |фізико-математичні | |академії наук. |академія наук |(математика, | |Доклады Национальной |України |механіка, | |академии наук. | |геофізика), | |Reports of the | |геологічні | |National Academy | | | |of Sciences Ukraine | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 27 |Захист інформації |Національний |технічні | | |авіаційний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 28 |Збірник наукових праць|Кам'янець- |педагогічні | |Кам'янець-Подільського|Подільський | | |національного |національний | | |університету імені |університет імені | | |Івана Огієнка. Серія: |Івана Огієнка | | |соціально-педагогічна |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 29 |Іноземні мови |Київський |педагогічні (іноземні| | |національний |мови) | | |лінгвістичний | | | |університет | | | |МОН України, | | | |ТОВ "Видавництво | | | |"Ленвіт" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 30 |Історія української |Тернопільський |географічні | |географії |національний | | | |педагогічний | | | |університет імені | | | |Володимира Гнатюка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 31 |Картоплярство |Національна |сільськогосподарські | | |академія аграрних | | | |наук України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 32 |Картоплярство України |Інститут |сільськогосподарські | | |картоплярства | | | |НААН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 33 |Коштовне |Державний |геологічні | |та декоративне |гемологічний центр | | |каміння |при Міністерстві | | | |фінансів України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 34 |Кримський |Кримський державний|медичні | |терапевтичний журнал. |медичний | | |Крымский |університет ім. | | |терапевтический |С.І.Георгієвського | | |журнал. |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 35 |Лісівництво |Український |біологічні (група | |і агролісомеліорація |науково-дослідний |спеціальностей | | |інститут лісового |"лісове | | |господарства та |господарство") | | |агролісомеліорації | | | |ім. Г.М.Висоцького | | | |Державного комітету| | | |лісового | | | |господарства | | | |України | | | |та Національної | | | |академії наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 36 |Металознавство |Придніпровська |технічні | |та термічна обробка |державна академія | | |металів. |будівництва | | |Металловедение |та архітектури | | |и термическая |МОН України | | |обработка металлов | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 37 |Методи та засоби |Одеський |економічні | |управління розвитком |національний | | |транспортних систем. |морський | | |Методы и средства |університет | | |управления развитием |МОН України | | |транспортных систем | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 38 |Міжнародний науковий |Національний |педагогічні, | |форум: соціологія, |педагогічний |психологічні, | |психологія, |університет імені |соціологічні | |педагогіка, |М.П.Драгоманова | | |менеджмент |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 39 |МІСТ: Мистецтво, |Інститут проблем |архітектура, | |історія, сучасність, |сучасного мистецтва|мистецтвознавство | |теорія: збірник |Національної | | |наукових праць |академії мистецтв | | |з мистецтвознавства |України | | |і культурології | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 40 |Музейний вісник |Запорізький |історичні | | |обласний | | | |краєзнавчий музей | | | |Запорізької | | | |обласної ради | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 41 |Наука і освіта |Південний науковий |психологічні | | |центр Національної | | | |академії | | | |педагогічних наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 42 |Науковий вісник |Волинський |географічні | |Волинського |національний | | |національного |університет імені | | |університету імені |Лесі Українки | | |Лесі Українки, |МОН України | | |Географічні науки. | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 43 |Науковий вісник |Чернівецький |технічні, | |Чернівецького |національний |фізико-математичні | |національного |університет імені | | |університету імені |Юрія Федьковича | | |Юрія Федьковича. |МОН України | | |Серія: Комп'ютерні | | | |системи та компоненти | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 44 |Науковий часопис НПУ |Національний |географічні | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | | |Серія: Географія |університет імені | | |і сучасність |М.П.Драгоманова | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 45 |Наукові записки |Інститут |юридичні | |Інституту |законодавства | | |законодавства |Верховної Ради | | |Верховної Ради |України | | |України | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 46 |Наукові праці |Донецький |технічні | |Донецького |національний | | |національного |технічний | | |технічного |університет | | |університету. Серія |МОН України | | |"Проблеми моделювання | | | |та автоматизації | | | |проектування" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 47 |Наукові праці |Український |географічні, | |Українського |науково-дослідний |фізико-математичні | |науково-дослідного |гідро- |(геофізика) | |гідрометеорологічного |метеорологічний | | |інституту |інститут | | | |НАН України | | | |і Міністерства | | | |України з питань | | | |надзвичайних | | | |ситуацій та | | | |у справах захисту | | | |населення | | | |від наслідків | | | |Чорнобильської | | | |катастрофи | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 48 |Освіта дорослих: |Інститут |педагогічні | |теорія, досвід, |педагогічної освіти| | |перспективи |і освіти дорослих | | | |Національної | | | |академії | | | |педагогічних наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 49 |Педагогіка |Інститут |психологічні | |і психологія |педагогічної освіти| | |професійної освіти |і освіти дорослих | | | |НАПН України, | | | |Національний | | | |університет | | | |"Львівська | | | |політехніка", | | | |Львівський | | | |науково-практичний | | | |центр професійно- | | | |технічної освіти | | | |НАПН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 50 |Перспективи медицини |Луганський |медичні, біологічні | |та біології |державний медичний |(14.01.00 - 14.03.00 | | |університет |спеціальності) | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 51 |Практична філософія |Центр практичної |філософські | | |філософії, Інститут| | | |філософії | | | |ім. Г.С.Сковороди | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 52 |Порошкова металургія. |Інститут проблем |технічні | |Порошковая |матеріалознавства |(металургія) | |металлургия |ім. І.М.Францевича | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 53 |Продуктивність |Український |економічні | |агропромислового |науково-дослідний | | |виробництва |інститут | | | |продуктивності | | | |агропромислового | | | |комплексу | | | |Міністерства | | | |аграрної політики | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 54 |Психологія |Тернопільський |соціологічні, | |і суспільство |національний |філософські | | |економічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 55 |Садівництво |Національна |сільськогосподарські | | |академія аграрних | | | |наук України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 56 |Сімейна медицина |Національна медична|медичні | | |академія | | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | | |МОЗ України, | | | |Українська | | | |асоціація сімейної | | | |медицини | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 57 |Сучасна |Інститут терапії |медичні | |гастроентерологія. |ім. Л.Т.Малої | | |Современная |НАМН України, | | |гастроэнтерология. |Інститут | | |Contemporary |гастроентерології | | |gastroenterology |НАМН України, | | | |ПП "ІНПОЛ ЛТМ" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 58 |Техніка і технології |Український |технічні | |АПК |науково-дослідний | | | |інститут | | | |прогнозування | | | |та випробування | | | |техніки | | | |і технологій | | | |для сільсько- | | | |господарського | | | |виробництва імені | | | |Леоніда Погорілого | | | |Міністерства | | | |аграрної політики | | | |України, | | | |ДП "Український | | | |державний центр | | | |по випробуванню | | | |та прогнозуванню | | | |техніки | | | |і технологій | | | |для сільсько- | | | |господарського | | | |виробництва", | | | |МГО "Український | | | |міжнародний | | | |Інститут | | | |Агропромислового | | | |Інжинірингу" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 59 |Технічні гази. |Одеська державна |технічні | |Технические газы |академія холоду | | | |МОН України, | | | |Українська | | | |асоціація | | | |виробників | | | |технічних газів | | | |"УА-СІГМА" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 60 |Український соціум. |ДУ "Інститут |соціологічні, | |Украинский социум. |економіки |економічні | |Ukrainian society |та прогнозування | | | |НАН України", | | | |ГО "Український | | | |інститут соціальних| | | |досліджень | | | |імені Олександра | | | |Яременка", | | | |ГО "Центр | | | |"Соціальний | | | |моніторинг", | | | |ПВНЗ "Київський | | | |міжнародний | | | |університет", | | | |Інститут | | | |демографії | | | |та соціальних | | | |досліджень | | | |НАН України, | | | |Міністерство | | | |України у справах | | | |сім'ї, молоді та | | | |спорту, Державний | | | |інститут проблем | | | |сім'ї та молоді | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 61 |Український |Інститут терапії |медичні | |терапевтичний журнал. |імені Л.Т.Малої | | |Украинский |НАМН України, | | |терапевтический |ПП "ІНПОЛ ЛТМ" | | |журнал. | | | |Ukrainian Therapeutic | | | |Journal | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 62 |Український хімічний |Національна |хімічні | |журнал. |академія наук | | |Украинский химический |України, Інститут | | |журнал |загальної | | | |та неорганічної | | | |хімії ім. | | | |В.І.Вернадського | | | |НАН України, | | | |Київський | | | |національний | | | |університет імені | | | |Тараса Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 63 |Упаковка |Національний |технічні | | |університет | | | |харчових технологій| | | |МОН України, | | | |ТОВ "Інформаційно- | | | |аналітичний центр | | | |"Упаковка" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 64 |Управління розвитком |Київський |технічні | |складних систем |національний | | | |університет | | | |будівництва | | | |і архітектури | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 65 |Физическое воспитание |Харківська державна|педагогічні | |студентов |академія дизайну | | | |і мистецтв | | | |МОН України, | | | |Харківське | | | |відділення | | | |НОК України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 66 |Фізико-хімічна |Національна |технічні, | |механіка матеріалів |академія наук |фізико-математичні | | |України, |(механіка | | |Фізико-механічний |деформівного | | |інститут |твердого тіла) | | |ім. Г.В.Карпенка | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 67 |Філологічні семінари |Київський |філологічні | | |національний |(літературознавство) | | |університет імені | | | |Тараса Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 68 |Totallogy-XXI. |Центр гуманітарної |філософські | |Постнекласичні |освіти НАН України | | |дослідження | | | ---------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: